CAPECHECS Karpov Trophy 2017, Cap d Agde

CAPECHECS Karpov Trophy 2017, Cap d Agde

2017-10-29 - 2017-11-04

[Event "CAPECHECS Karpov Trophy 2017"] [Site "Cap d/^Agde"] [Date "2017.10.27"] [Round "1.1"] [White "Pourramezanali, Amirreza"] [Black "Yuffa, Daniil"] [Result "1-0"] [ECO "A39"] [WhiteElo "2543"] [BlackElo "2527"] [Annotator "TA"] [PlyCount "93"] [EventDate "2017.??.??"] [EventCountry "FRA"] [SourceTitle "playchess.com"] [Source "ChessBase"] [SourceQuality "1"] {[%evp 17,93,24,19,0,0,0,7,2,44,44,55,42,49,52,77,73,113,81,154,155,262,175, 169,162,189,181,194,110,197,206,192,78,79,0,0,0,0,0,65,65,65,65,65,0,0,0,0,15, 61,80,89,72,301,270,686,597,676,662,627,421,520,364,2081,1600,1487,1428,1270, 1043,969,899,12837,12838,12840,12841,12841,12841,12845,12845]} 1. g3 Nf6 2. Bg2 c5 3. Nf3 g6 4. c4 Bg7 5. O-O O-O 6. d4 cxd4 7. Nxd4 Nc6 8. Nc3 Qa5 9. Nb3 Qh5 10. e4 {A39: Symmetrical English vs ...g6: 4 Bg2 Bg7 5 Nf3 Nf6 6 0-0 0-0 7 d4} d6 11. Qxh5 Nxh5 12. c5 {The position is equal.} Be6 13. cxd6 exd6 14. Rd1 {[#] } Nb4 $146 ({Predecessor:} 14... Rfd8 15. Bg5 Rd7 16. Rac1 h6 17. Be3 Nf6 { 1/2-1/2 (69) Vachier Lagrave,M (2798)-Bok,B (2613) Biel 2016}) 15. Rxd6 Be5 16. Rd2 $1 Rac8 17. Nd5 Bxd5 ({Black should try} 17... Nxd5 18. exd5 Bd7) 18. exd5 $16 a5 (18... Ng7 $16 19. a3 Nc2) 19. Re2 a4 20. Na5 Rfe8 21. a3 ({Much less strong is} 21. Nxb7 Nd3 $16) 21... Nd3 22. Bh6 (22. Be3 $18) 22... Nf6 (22... Bxb2 $16 23. Rxe8+ Rxe8) 23. Nxb7 $18 Bxb2 {[#]} 24. Rxe8+ (24. Rxb2 $1 $18 { [%mdl 512] and the rest is easy.} Nxb2 25. Nd6) 24... Rxe8 $16 {[#]} 25. Rd1 ( 25. Ra2 $1 $16) 25... Re1+ $1 $11 26. Rxe1 Nxe1 27. Bg5 {Hoping for Bxf6.} Nxg2 (27... Nd7 $1 $11) 28. Bxf6 $1 $14 Bxf6 29. Kxg2 $11 {[%mdl 4096] Endgame Threatens to win with d6. KB-KN} Kf8 30. Nc5 {Threatening Nd7+.} Bd4 31. Nxa4 Ke7 32. Kf3 f5 33. Ke2 $1 Kd6 34. f3 {[%cal Bf2f3,Bf3g4][%mdl 32]} g5 $2 (34... Kxd5 $16 35. Kd3 Bh8) 35. g4 fxg4 $2 (35... Kxd5 36. Kd3 (36. gxf5 Ke5 $14) 36... fxg4 37. fxg4 Be5) 36. fxg4 $18 Kxd5 37. Kd3 Ke5 38. Nc3 Bc5 39. a4 Kf4 $2 (39... Bb6 40. Kc4 Ba5) 40. Ne4 {White is clearly winning.} Bb6 41. h3 Ba5 42. Kd4 Bd8 43. Kd5 Kf3 44. Ke5 Kg2 45. Kf5 h6 46. Nd6 Kxh3 47. Nf7 $1 { [%csl LRd8,LRh6] Precision: White = 67%, Black = 25%.} 1-0 [Event "CAPECHECS Karpov Trophy 2017"] [Site "Cap d/^Agde"] [Date "2017.10.29"] [Round "1.1"] [White "Yuffa, Daniil"] [Black "Pourramezanali, Amirreza"] [Result "1-0"] [ECO "D61"] [WhiteElo "2527"] [BlackElo "2543"] [Annotator "TA"] [PlyCount "97"] [EventCountry "FRA"] [SourceTitle "playchess.com"] [Source "ChessBase"] [SourceQuality "1"] {[%evp 22,97,35,32,45,44,40,19,33,36,47,33,38,34,43,39,85,85,95,95,95,85,85,79, 87,61,106,107,145,145,138,130,137,127,144,146,143,127,128,122,137,130,257,248, 757,734,1095,1054,1031,1014,1033,1028,1006,991,908,581,812,572,570,549,545,471, 12833,12833,12821,6487,12840,12840,12839,1083,1095,1010,1433,1188,12841,1420, 12841,12842]} 1. d4 d5 2. c4 c6 3. Nc3 Nf6 4. Nf3 e6 5. Bg5 Nbd7 6. e3 Be7 7. Qc2 O-O 8. Rd1 Re8 9. Bd3 dxc4 10. Bxc4 Nd5 11. Bxe7 Qxe7 12. O-O {LiveBook: 14 Games} b6 {D61: Queen's Gambit Declined: Classical: 7 Qc2} (12... Nxc3 13. Qxc3 b5 14. Be2 Bb7 15. Rc1 b4 16. Qc2 a5 17. Qe4 Rec8 18. Ne5 Nxe5 19. Qxe5 c5 20. Rxc5 Rxc5 21. Qxc5 Qxc5 22. dxc5 {1-0 (39) Ruck,R (2562)-Vajda,S (2333) Zalakaros 2015}) 13. Nxd5 cxd5 14. Bd3 Nf8 $146 {The position is equal.} ({ Predecessor:} 14... Nf6 15. Rc1 Bb7 16. Qc7 Rac8 17. Qxe7 Rxe7 18. Rxc8+ Bxc8 19. Rc1 Bb7 20. b4 {0-1 (62) Simonsen,H-Lie,E (2105) Espoo 2000}) 15. Rc1 Bb7 16. Qa4 a6 17. Rc3 $36 {[%mdl 2048] White fights for an advantage.} Rec8 18. Rfc1 b5 19. Qa5 Rxc3 20. Rxc3 Rc8 21. Rxc8 Bxc8 22. Qb6 f6 23. a3 Bb7 24. Nd2 Qd7 {[#]} 25. Nb3 $1 {[%cal Rb3c5]} Qc6 26. Qd8 Kf7 27. Nc5 Bc8 28. h4 e5 29. b4 exd4 30. exd4 Ne6 {[#]} 31. Qh8 $1 Nxc5 (31... f5 $16) 32. bxc5 $18 ({ Much less strong is} 32. dxc5 f5 $18) 32... h6 $2 (32... Qe8 33. Qxh7 Qe6 34. Qg6+ Kf8) 33. Bh7 {White is clearly winning.} a5 34. Bg8+ Ke7 35. Qxg7+ Kd8 36. Qxh6 b4 37. axb4 axb4 38. Qd2 Qb7 39. h5 b3 {intending ...b2.} 40. Qb2 Ke7 {[#] } 41. c6 $1 Qb5 (41... Qxc6 $142 42. Qxb3 Qc1+ 43. Kh2 Qf4+ 44. Qg3 Qf5 45. Qa3+ Ke8) 42. Qa3+ Ke8 43. Bh7 Qxc6 44. Bg6+ Kd8 45. Qxb3 (45. h6 $142 f5 46. h7) 45... Qc1+ 46. Kh2 Qf4+ 47. Qg3 Qxd4 48. Qd6+ Bd7 49. Bf5 {Precision: White = 82%, Black = 42%.} 1-0 [Event "CAPECHECS Karpov Trophy 2017"] [Site "Cap d/^Agde"] [Date "2017.10.29"] [Round "1.1"] [White "Sonis, Francesco"] [Black "Cori T., Deysi"] [Result "1-0"] [ECO "E05"] [WhiteElo "2420"] [BlackElo "2386"] [Annotator "TA"] [PlyCount "70"] [EventCountry "FRA"] [SourceTitle "playchess.com"] [Source "ChessBase"] [SourceQuality "1"] {[%evp 19,70,73,110,86,86,85,123,129,122,121,131,137,151,137,159,158,227,239, 264,273,263,270,268,270,288,250,302,302,338,339,369,377,496,356,381,387,488, 482,596,589,572,509,980,927,927,927,907,907,884,879,795,776,29992]} 1. Nf3 Nf6 2. g3 e6 3. Bg2 Be7 4. O-O O-O 5. c4 a6 6. Nc3 d5 7. d4 dxc4 8. Ne5 {E05: Open Catalan: 5 Nf3 Be7} Nc6 (8... c5 9. dxc5 Bxc5 10. Nxc4 Qe7 11. Na4 Rd8 12. Qb3 Nbd7 13. Nxc5 Nxc5 14. Qa3 Nfd7 15. b4 {1-0 (15) Andreikin,D (2737)-Vorobjov,P (2223) Tallinn 2016}) 9. Bxc6 bxc6 10. Nxc6 Qd6 {LiveBook: 4 Games} 11. Nxe7+ Qxe7 12. Qa4 e5 $146 ({Predecessor:} 12... c5 13. Qa3 Bb7 14. Bg5 Rac8 15. Rfd1 Rfe8 16. Rac1 h6 17. Bxf6 {1/2-1/2 (17) Bednar,M (2287)-Kochetkova,J (2354) Czechia 2014}) 13. dxe5 (13. Qxc4 exd4 14. Qxd4 Rd8 $14) 13... Qxe5 14. Qxc4 Qh5 15. f3 Bh3 16. Rf2 c5 17. g4 Qh4 (17... Qg6 $16 {might work better.} 18. e4 (18. Qxc5 h5 $18) 18... h5) 18. Qxc5 $18 Nxg4 19. fxg4 Qxg4+ 20. Kh1 Rac8 21. Qg5 Qe6 22. Qd5 Qb6 23. Qf3 Bg4 24. Qg3 ({Weaker is} 24. Qxg4 Qxf2 25. Bh6 Qf6 $16) 24... h5 25. e4 h4 26. Qe3 ({Less strong is} 26. Qxg4 Qxf2 27. Bh6 Qf6 $18 ) 26... Qe6 27. Bd2 Rfe8 28. Rg1 {[#] Black must now prevent Qg5.White is clearly winning.} h3 29. Qg5 f5 30. Rxf5 Rxc3 {[#]} (30... Qxf5 $142 31. exf5 Bf3+ 32. Rg2 Bxg2+ 33. Kg1 Rf8) 31. Qxg7+ $1 {[%mdl 512]} Kxg7 32. Rxg4+ Qg6 33. Bxc3+ Kh7 34. Rxg6 Kxg6 35. Rf3 Rh8 {Precision: White = 84%, Black = 11%.} 1-0 [Event "CAPECHECS Karpov Trophy 2017"] [Site "Cap d/^Agde"] [Date "2017.10.29"] [Round "1.1"] [White "Haussernot, Cecile"] [Black "Demuth, Adrien"] [Result "0-1"] [ECO "C49"] [WhiteElo "2169"] [BlackElo "2538"] [Annotator "TA"] [PlyCount "72"] [EventCountry "FRA"] [SourceTitle "playchess.com"] [Source "ChessBase"] [SourceQuality "1"] {[%evp 20,72,0,-6,0,-5,0,-97,-92,-120,-120,-104,-68,-41,-73,-245,-245,-224, -233,-240,-229,-235,-236,-237,-252,-261,-254,-258,-234,-414,-406,-421,-429, -423,-420,-448,-458,-462,-462,-458,-442,-418,-399,-425,-405,-462,-455,-447, -446,-739,-639,-696,-657,-650,-634]} 1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Nc3 Nf6 4. Bb5 Bb4 5. Nd5 Nxd5 6. exd5 e4 {C49: Four Knights: 4 Bb5 Bb4} 7. dxc6 dxc6 8. Bc4 exf3 9. Qxf3 O-O 10. c3 $146 ({Predecessor:} 10. O-O Qh4 11. Be2 Re8 12. d3 Bd6 13. g3 Qa4 14. c3 Bh3 15. Re1 Bg4 {0-1 (15) Meister,J (2487)-Kurnosov,I (2617) Satka 2008}) 10... Bd6 11. d4 {LiveBook: 4 Games} Re8+ 12. Be3 Be6 13. Bd3 (13. Bxe6 $11 {remains equal.} Rxe6 14. Qf5) 13... Qh4 $17 14. Qe2 Bg4 15. Qd2 Bf4 { [#] And now ...Bxe3 would win.} 16. g3 Bxe3 17. gxh4 $2 (17. fxe3 $17 Qh3 18. Rf1) 17... Bf4+ (17... Bxd2+ 18. Kxd2 g6 19. Rae1 $11) 18. Qe3 Bxe3 19. fxe3 Rxe3+ 20. Kd2 {[#]} Rh3 $1 21. Rae1 Be6 ({Don't play} 21... Rxh4 22. Re7 $17) 22. Re2 Rxh4 ({Don't do} 22... Bxa2 23. Bf5 $19) 23. Rhe1 g6 24. b4 $2 (24. Kc2 ) 24... a5 $19 25. b5 cxb5 26. Bxb5 c6 27. Bd3 Bxa2 28. c4 {White hopes to continue with Kc3.} b5 ({Weaker is} 28... Rxd4 29. Kc3 $19) 29. cxb5 cxb5 30. Bxb5 Rxd4+ 31. Ke3 Rb4 32. Bc6 Rc8 {Black is clearly winning.} 33. Rxa2 Rxc6 34. Rxa5 (34. Rea1 $142) 34... Rc3+ 35. Kf2 Rb2+ 36. Kg1 Rcc2 {Precision: White = 30%, Black = 81%.} 0-1 [Event "CAPECHECS Karpov Trophy 2017"] [Site "Cap d/^Agde"] [Date "2017.10.27"] [Round "1.2"] [White "Demuth, Adrien"] [Black "Haussernot, Cecile"] [Result "1-0"] [ECO "A30"] [WhiteElo "2538"] [BlackElo "2169"] [Annotator "TA"] [PlyCount "49"] [EventDate "2017.10.27"] [EventCountry "FRA"] [SourceTitle "playchess.com"] [Source "ChessBase"] [SourceQuality "1"] {[%evp 18,49,34,39,78,83,85,79,85,59,78,47,116,115,117,95,112,96,169,54,241, 211,243,247,245,243,439,406,576,580,526,451,1333,1323]} 1. Nf3 c5 2. c4 Nf6 3. b3 e6 4. Bb2 Be7 5. g3 b6 6. Bg2 Bb7 7. O-O O-O 8. d4 cxd4 9. Qxd4 d6 {A30: Englische Eröffnung (Symmetrische Variante)} (9... Nc6 10. Qf4 d5 11. Rd1 Qb8 12. Ne5 Bd6 13. Nxc6 Bxc6 14. Qh4 Be7 15. Nc3 Qb7 16. cxd5 Nxd5 17. Qc4 b5 18. Qd3 Rfd8 19. Nxd5 Bxd5 20. Bxd5 Rxd5 {1/2-1/2 (33) Melkumyan,H (2640)-Inarkiev, E (2730) Izmir 2016}) 10. Nc3 {LiveBook: 204 Partien} e5 11. Qd2 Nbd7 {Weiß steht besser.} 12. Rfd1 Nc5 13. Qc2 Qc8 $146 ({Vorgänger:} 13... Qc7 14. Rac1 Rac8 15. Ba1 Qb8 16. Qb2 a6 17. Nh4 g6 {1-0 (41) Viner,P-Hanks,J Adelaide 1960} ) 14. Rac1 Nfe4 ({Lieber} 14... Nce4 $14) 15. Nd5 $1 $16 {[%cal Rd5e7]} Bxd5 16. Rxd5 {Droht stark b4.} f5 17. Nd2 Nf6 {[#]} (17... Nxd2 $16 18. Rxd2 e4) 18. b4 ({Der einzige Zug:} 18. Rxc5 $1 $18 {[%mdl 512]} bxc5 19. Bxa8 Qxa8 20. Qxf5) 18... Nxd5 $2 (18... Na6 $14) 19. Bxd5+ $18 Ne6 {[#]} 20. c5 $1 bxc5 21. bxc5 dxc5 $2 (21... Kh8) 22. Qc4 Kf7 (22... Qb8 {ist wohl besser.} 23. Bxa8 Qxb2 24. Qxe6+ Kh8) 23. Nf3 {Weiß steht klar auf Gewinn.} Bf6 24. Bxe5 Bxe5 ( 24... Rd8 $142 25. Rb1 (25. Bxa8 Qxa8 26. Qa4 a5 $14) 25... Rxd5 26. Qxd5 Kg8 27. Bxf6 gxf6 28. Qxf5 Ng7 29. Qxf6 Qf5 30. Qxf5 Nxf5) 25. Bxe6+ {Precision: Weiß = 69%, Schwarz = 19%.} 1-0 [Event "CAPECHECS Karpov Trophy 2017"] [Site "Cap d/^Agde"] [Date "2017.10.29"] [Round "1.2"] [White "Hejazipour, Mitra"] [Black "Savina, Anastasia"] [Result "0-1"] [ECO "E73"] [WhiteElo "2327"] [BlackElo "2350"] [Annotator "NA"] [PlyCount "66"] [EventCountry "FRA"] [SourceTitle "playchess.com"] [Source "ChessBase"] [SourceQuality "1"] [TimeControl "1500+10"] 1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. Be2 O-O 6. Be3 e5 7. d5 Na6 8. g4 c6 9. h4 cxd5 10. cxd5 Nc5 11. f3 Bd7 12. h5 Qa5 13. Qc2 b5 14. Bxc5 dxc5 15. h6 Bh8 16. Qd2 c4 17. Nd1 Qxd2+ 18. Kxd2 Ne8 19. Ne3 Nd6 20. Nh3 Bf6 21. g5 Bd8 22. Rag1 Ba5+ 23. Kc2 c3 24. Ng4 Bxg4 25. Rxg4 cxb2 26. Kxb2 Rfc8 27. f4 Bc3+ 28. Kb1 exf4 29. Rxf4 Be5 30. Rg4 Rc3 31. Nf2 Nc4 32. a3 Nd2+ 33. Kb2 Rc4+ 0-1 [Event "CAPECHECS Karpov Trophy 2017"] [Site "Cap d/^Agde"] [Date "2017.10.27"] [Round "1.3"] [White "Cori T., Deysi"] [Black "Sonis, Francesco"] [Result "1-0"] [ECO "A17"] [WhiteElo "2386"] [BlackElo "2420"] [Annotator "TA"] [PlyCount "173"] [EventDate "2017.10.27"] [EventCountry "FRA"] [SourceTitle "playchess.com"] [Source "ChessBase"] [SourceQuality "1"] {[%evp 19,173,-12,6,0,0,0,0,0,0,-1,0,0,20,19,49,47,49,46,93,101,106,91,116,18, 17,13,39,0,0,-57,-53,-64,100,68,83,22,22,29,27,27,121,100,90,12,18,22,71,22,31, 9,53,56,65,25,31,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,14,12,24,15,15,23,22,22,22,21,22,24,87, 107,90,20,20,0,8,0,0,0,4,0,2,2,2,3,3,0,8,2,2,0,70,70,63,61,61,61,61,58,423,87, 88,15,15,15,26,14,58,58,58,58,58,58,58,0,56,0,50,0,53,55,729,832,837,717,863, 854,1320,1365,3845,3779,3564,3707,3264,3328,3707,1510,1991,1384,29970,29972, 29972,29972,29977,29978,29977,29978]} 1. Nf3 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4. Qc2 Nc6 (4... O-O 5. a3 Bxc3 6. Qxc3 a5 7. b4 d6 8. Bb2 e5 9. g3 Bd7 10. Bg2 Qc8 11. O-O Bh3 12. d3 Bxg2 13. Kxg2 Qd7 14. b5 {0-1 (50) Melkumyan,H (2653)-Eljanov,P (2741) Germany 2016}) 5. e3 O-O 6. a3 {A17: English Opening: 1...Nf6 with ... Bb4} Bxc3 7. Qxc3 a5 8. b3 d6 9. Bb2 e5 10. d4 Re8 {LiveBook: 16 Games} 11. dxe5 $146 ({Predecessor:} 11. d5 Ne7 12. Nd2 Bf5 13. Be2 c6 14. dxc6 Nxc6 15. Bd3 Be6 16. O-O Rc8 17. Ne4 d5 {1-0 (64) Khusenkhojaev,M (2402)-Emiroglu,C (2359) Teheran 2014}) 11... dxe5 12. Rd1 Qe7 13. Be2 Bf5 14. Nh4 Be6 15. Qc2 Nd7 16. Nf5 Qf6 17. Ng3 $1 Nc5 {[#]} 18. f4 $1 {[%mdl 512]} Qh6 (18... exf4 19. Bxf6) 19. O-O f6 20. Kh1 Rad8 21. Bc1 ({Better is} 21. Rxd8 $16 Rxd8 22. Bc3) 21... Rxd1 $11 22. Rxd1 Qh4 23. Bf3 Bg4 24. Bd5+ (24. Bxc6 $1 $11 bxc6 25. Rf1) 24... Kh8 $15 25. Rf1 Bc8 $2 (25... exf4 $1 $15 26. Rxf4 Ne5) 26. Bxc6 bxc6 27. b4 (27. f5 $16) 27... axb4 28. axb4 exf4 29. exf4 Ne6 (29... Nb7 $11 {remains equal.}) 30. Qe4 Bd7 31. Bb2 (31. Qd3 $16 Nf8 32. Kg1) 31... Nf8 {[%cal Be6f8, Bf8d7,Bd7b6][%mdl 32]} 32. Qd3 Qg4 33. h3 Qe6 $1 34. Bc1 Qf7 35. f5 Bc8 36. Kh2 Nd7 37. Bb2 Nb6 38. Rf4 Ba6 {[%cal Ra6c4]} 39. b5 cxb5 40. cxb5 Bb7 41. Rg4 Nd5 42. Bd4 Rf8 43. Ne4 Qd7 44. Nc5 $36 {[%mdl 2048] White fights for an advantage. } Qd6+ 45. Qg3 Qxg3+ $1 46. Rxg3 Bc8 47. Rf3 Rd8 48. Bf2 Bd7 (48... Kg8 $11 { keeps the balance.}) 49. Nxd7 $16 Rxd7 {[%mdl 4096] Endgame KRB-KRN} 50. Ra3 ( 50. Rd3 $16) 50... Kg8 $1 $11 51. Ra8+ Kf7 52. Bc5 {[%csl Gc5][%cal Ra8f8]} Ne7 53. g4 g6 54. Ra7 Nc8 55. Rb7 Ke8 56. fxg6 hxg6 57. Kg3 Rd3+ 58. Kg2 Kd8 59. h4 Rc3 (59... Rd2+ $11 60. Kf3 Rd3+ 61. Kf2 Rb3) 60. Bd4 $14 Rc2+ 61. Kf3 f5 62. gxf5 gxf5 63. Be5 Ne7 $2 {[%mdl 8192] [#]} (63... Kd7 $14) 64. h5 $2 (64. b6 $1 $18 {is the precise move to win.}) 64... Rc5 $16 65. Bf6 (65. Kf4 $16 {Hoping for b6.} Ke8 66. b6 (66. Bxc7 Nd5+ 67. Kg5 Rxc7 $14) 66... cxb6 67. h6 Rc4+ 68. Kg5 Rg4+ 69. Kh5) 65... Kc8 $1 $11 {Strongly threatening ...Nd5.} 66. Ra7 Nd5 67. Bg5 {Threatens to win with h6.} Rxb5 68. h6 Rb3+ 69. Kg2 {[%mdl 1024] White has compensation.} Rb2+ 70. Kg1 Rb1+ 71. Kg2 (71. Kh2 $5 {[%cal Rh6h7]} Rb2+ 72. Kg3 $16) 71... Rb2+ $1 72. Kg1 {h7 is the strong threat.} Rb1+ $1 73. Kg2 {aiming for h7.} (73. Kh2 $5 {[%cal Rh6h7]} Kd7 74. Ra8 Rb2+ 75. Kg3 f4+ 76. Bxf4 $16) 73... Rb2+ $1 74. Kg3 Rb3+ $2 {[%mdl 8192]} (74... Kd7 $14) 75. Kh4 $18 Rb1 76. Kh5 Rh1+ 77. Kg6 f4 78. h7 f3 {[#]} 79. h8=Q+ $1 {[%mdl 512]} Rxh8 80. Ra8+ Kd7 81. Rxh8 Nb6 82. Rf8 Nc4 83. Rf4 Ne5+ 84. Kf5 {White mates.} Nc6 85. Ke4 Ke6 86. Rf6+ Kd7 87. Rxf3 {Precision: White = 51%, Black = 42%.} 1-0 [Event "CAPECHECS Karpov Trophy 2017"] [Site "Cap d/^Agde"] [Date "2017.10.27"] [Round "1.4"] [White "Savina, Anastasia"] [Black "Hejazipour, Mitra"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "E48"] [WhiteElo "2350"] [BlackElo "2327"] [Annotator "NA"] [PlyCount "125"] [EventDate "2017.??.??"] [EventCountry "FRA"] [SourceTitle "playchess.com"] [Source "ChessBase"] [SourceQuality "1"] [TimeControl "1500+10"] 1. d4 {[%emt 0:00:00]} Nf6 {[%emt 0:00:10]} 2. c4 {[%emt 0:00:10]} e6 {[%emt 0: 00:10]} 3. Nc3 {[%emt 0:00:10]} Bb4 {[%emt 0:00:10]} 4. e3 {[%emt 0:00:10]} O-O {[%emt 0:00:10]} 5. Bd3 {[%emt 0:00:20]} d5 {[%emt 0:00:10]} 6. Nge2 {[%emt 0: 00:30]} c5 {[%emt 0:00:31]} 7. cxd5 {[%emt 0:00:20]} exd5 {[%emt 0:00:10]} 8. O-O {[%emt 0:00:20]} b6 {[%emt 0:04:30]} 9. a3 {[%emt 0:03:41]} Ba5 {[%emt 0: 01:40]} 10. Rb1 {[%emt 0:06:20]} Qe7 {[%emt 0:03:10]} 11. Nf4 {[%emt 0:06:31]} Bxc3 {[%emt 0:06:00]} 12. bxc3 {[%emt 0:00:10]} Ba6 {[%emt 0:00:10]} 13. Bxa6 { [%emt 0:02:20]} Nxa6 {[%emt 0:00:10]} 14. a4 {[%emt 0:01:00]} Rfd8 {[%emt 0:00: 40]} 15. Ba3 {[%emt 0:01:50]} Ne4 {[%emt 0:00:50]} 16. Qd3 {[%emt 0:00:50]} Nc7 {[%emt 0:00:20]} 17. f3 {[%emt 0:01:30]} Nf6 {[%emt 0:00:10]} 18. a5 {[%emt 0: 00:20]} Qd6 {[%emt 0:00:40]} 19. dxc5 bxc5 {[%emt 0:00:10]} 20. Rb7 Rab8 { [%emt 0:01:31]} 21. Rfb1 Rxb7 {[%emt 0:00:10]} 22. Rxb7 Qc6 {[%emt 0:00:10]} 23. Qb1 Re8 {[%emt 0:00:50]} 24. Rb8 h6 {[%emt 0:02:30]} 25. h3 Na6 {[%emt 0: 01:00]} 26. Rxe8+ Qxe8 {[%emt 0:00:10]} 27. Qd3 Qc6 {[%emt 0:00:50]} 28. c4 Nc7 {[%emt 0:01:00]} 29. Bb2 dxc4 {[%emt 0:00:30]} 30. Qxc4 Qb5 {[%emt 0:00:20]} 31. Qxb5 Nxb5 {[%emt 0:00:10]} 32. Bxf6 gxf6 {[%emt 0:00:11]} 33. Nd5 Kg7 { [%emt 0:01:00]} 34. Kf2 Na3 {[%emt 0:00:20]} 35. Ke2 Nc4 {[%emt 0:00:10]} 36. a6 Ne5 37. Kd2 f5 38. Kc3 f6 39. Ne7 Kf7 40. Nxf5 h5 41. f4 Nd7 42. Nd6+ Ke6 43. Nb5 Nb8 44. Kc4 Nxa6 45. Nxa7 f5 46. Nb5 h4 47. Nc3 Nb4 48. Kxc5 Nc2 49. Nd5 Ne1 50. Kd4 Nxg2 51. e4 Ne1 52. Ke3 Nc2+ 53. Kd3 Ne1+ 54. Ke3 Nc2+ 55. Kd3 Ne1+ 56. Ke2 fxe4 57. Nc7+ Kd7 58. Kxe1 Kxc7 59. Ke2 Kd6 60. Ke3 Kd5 61. f5 Ke5 62. f6 Kxf6 63. Kxe4 1/2-1/2 [Event "CAPECHECS Karpov Trophy 2017"] [Site "Cap d/^Agde"] [Date "2017.10.27"] [Round "2.1"] [White "Pourramezanali, Amirreza"] [Black "Savina, Anastasia"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "B32"] [WhiteElo "2543"] [BlackElo "2350"] [Annotator "TA"] [PlyCount "112"] [EventDate "2017.10.27"] [EventCountry "FRA"] [SourceTitle "playchess.com"] [Source "ChessBase"] [SourceQuality "1"] {[%evp 20,112,-20,-42,-35,-39,-68,-48,-46,-57,-53,-59,-54,-104,-85,-208,-219, -208,-10,-10,-12,-12,-11,-11,-13,-12,-19,-6,0,0,14,15,13,21,38,36,28,29,45,27, 34,38,199,199,202,175,190,164,150,152,145,136,102,80,38,0,116,0,48,62,56,55,0, 0,16,0,0,0,29,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]} 1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 e5 5. Nb5 {[%cal Bd4b5,Bb5a3,Ba3c4][%mdl 32]} d6 6. N1c3 a6 7. Na3 Be7 8. Nc4 b5 {B32: Sicilian: Löwenthal and Kalashnikov Variations} 9. Ne3 Nf6 10. a4 (10. g3 O-O 11. Bg2 b4 12. Ncd5 Nxd5 13. Nxd5 Bg5 14. Bxg5 Qxg5 15. O-O Be6 16. Nc7 {1/2-1/2 (34) Morozevich,A (2711)-Moiseenko, A (2692) Berlin 2015}) 10... b4 11. Ncd5 {LiveBook: 3 Games} Nxe4 12. g3 O-O 13. Bg2 f5 14. O-O Kh8 $146 ({Predecessor:} 14... Rb8 15. c3 a5 16. Bxe4 fxe4 { 1-0 (41) Timoshenko,G (2559)-Tsintsar,Z (2020) Thessaloniki 2007}) 15. Nc4 Be6 16. Be3 Bg5 $1 17. Ndb6 (17. Bxg5 $17 Nxg5 18. Ndb6) 17... Bxe3 $19 18. fxe3 { [#]} Bxc4 $2 (18... Na5 $1 $19 {[%cal Ra5c4][%mdl 512]} 19. Bxe4 (19. Nxa5 Qxb6 ) 19... Nxc4 20. Nxc4 fxe4 21. Rxf8+ Qxf8) 19. Nxc4 $11 d5 20. Bxe4 $1 dxe4 21. Qxd8 Raxd8 22. Rad1 g6 {[#]} 23. g4 $1 {[%mdl 512]} f4 (23... fxg4 24. Rxf8+) 24. Rxd8 Rxd8 25. exf4 exf4 26. Rxf4 {[%mdl 4096] Endgame KRN-KRN} Rd1+ 27. Kf2 Rc1 28. Ne3 Nd4 $1 29. Rxe4 Nxc2 30. Nd5 Rd1 $2 ({Better is} 30... Rb1 $14) 31. Nxb4 $18 Rd2+ 32. Kg3 Nxb4 33. Rxb4 {KR-KR} Kg7 34. Rb7+ Kf6 35. b4 Rd3+ 36. Kf4 Rd4+ 37. Kg3 (37. Kf3 $14) 37... Rd3+ $16 {[#]} 38. Kf4 ({White should play } 38. Kf2 $1 $16) 38... Rd4+ $14 39. Kf3 Kg5 40. h3 {Ke3 is the strong threat.} Rd3+ 41. Kg2 Rd2+ 42. Kg1 Rb2 43. Kf1 Kf4 44. b5 axb5 {The position is equal.} 45. axb5 Kg3 46. b6 h6 47. Rh7 Rxb6 {aiming for ...Rf6+.} 48. Rxh6 Kf3 { [%cal Rb6b1]} 49. Ke1 Re6+ (49... Ra6 {is interesting.} 50. Kd2 Re6 51. Rh8 Kf4 52. Kd3 Kg5) 50. Kd2 Kf4 51. Kd3 Kg5 52. Rh8 Ra6 53. Ke4 Ra4+ 54. Kf3 Ra3+ 55. Kg2 Ra2+ 56. Kg3 Ra3+ {Precision: White = 62%, Black = 67%.} 1/2-1/2 [Event "CAPECHECS Karpov Trophy 2017"] [Site "Cap d/^Agde"] [Date "2017.10.27"] [Round "2.1"] [White "Yuffa, Daniil"] [Black "Haussernot, Cecile"] [Result "1-0"] [ECO "A60"] [WhiteElo "2527"] [BlackElo "2169"] [Annotator "TA"] [PlyCount "75"] [EventDate "2017.10.27"] [EventCountry "FRA"] [SourceTitle "playchess.com"] [Source "ChessBase"] [SourceQuality "1"] {[%evp 17,75,53,58,53,67,59,60,36,45,40,44,8,14,18,37,0,7,1,20,25,25,32,38,14, 24,10,25,13,96,0,0,0,0,0,0,-113,89,83,69,83,155,123,796,716,672,690,2589,2608, 2212,1917,29985,29986,29993,29994,29995,29994,29997,29998,29998,29999]} 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. g3 c5 4. d5 exd5 5. cxd5 d6 6. Nc3 Be7 {A60: Benoni (Moderne Benoni-Verteidigung)} (6... g6 7. Bg2 Bg7 8. Nf3 O-O 9. O-O Re8 10. Bf4 Bf5 11. Bg5 h6 12. Bxf6 Qxf6 13. Nd2 Qe7 14. e4 Bd7 15. a4 Na6 16. Nc4 Nc7 17. f4 b5 18. axb5 {1/2-1/2 (31) Tomashevsky,E (2696)-Giri,A (2785) Moscow 2017}) 7. Bg2 O-O 8. Nf3 Na6 9. O-O Nc7 {LiveBook: 4 Partien} 10. e4 Bg4 $146 ({Vorgänger:} 10... b5 11. e5 dxe5 12. Nxe5 {1-0 (35) Ivanov,A (2395)-Shafiullin,I Kstovo 1998}) 11. h3 Bxf3 12. Bxf3 Nd7 {[%cal Bf6d7,Bd7b6,Bb6a4][%mdl 32]} 13. Bg2 b5 {[%cal Bb7b5,Bb5b4][%mdl 32]} 14. f4 b4 15. Ne2 Rc8 16. Be3 Bf6 17. Qd2 Nb6 18. Rac1 Nb5 19. g4 h6 20. Kh1 Na4 21. Rc2 a5 22. Ng3 c4 {[#]} (22... Bd4 $1 $11) 23. e5 (23. Qe2 $1 $16) 23... dxe5 $11 {Und ...c3 würde nun gewinnen.} 24. g5 $1 {[%cal Rg5f6]} hxg5 $1 25. fxg5 Be7 26. Nh5 {[#]} (26. Qe2 $11 {bleibt in der Remisbreite.}) 26... g6 $2 (26... c3 $1 $17 {[%cal Rc3d2] hält den Druck.} 27. Qe2 cxb2 28. Nf6+ Bxf6 29. gxf6 Nbc3) 27. Nf6+ $16 {[%mdl 1024] Weiss hat starke Kompensation.} Kg7 {Und weiter mit ...Sxb2! wäre nett.} 28. Qe2 $36 { [%mdl 2048] Weiss bestimmt, wo es lang geht.} Nd6 (28... Qc7 $142) 29. Bg1 Nf5 $2 {[%mdl 8192] [#]} (29... Bxf6 $16 30. gxf6+ Kg8) 30. Nh5+ $1 {[%mdl 512]} Kg8 {[#]} (30... gxh5 31. Qxe5+) 31. Rxf5 $1 {[%mdl 512]} gxf5 32. Qxe5 { [%csl Gh5][%cal Re5g7]} f6 33. Qxf5 {Beabsichtigt Dg6+ und Matt.} Qe8 34. gxf6 {Weiß setzt Matt.} Kh8 35. Be4 {[%csl Ge4][%cal Rf5h7]} Qf7 36. Qg5 Bxf6 37. Qh6+ Kg8 38. Nxf6+ {Precision: Weiß = 53%, Schwarz = 40%.} 1-0 [Event "CAPECHECS Karpov Trophy 2017"] [Site "Cap d/^Agde"] [Date "2017.10.27"] [Round "2.1"] [White "Sonis, Francesco"] [Black "Demuth, Adrien"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "A04"] [WhiteElo "2420"] [BlackElo "2538"] [Annotator "TA"] [PlyCount "123"] [EventCountry "FRA"] [SourceTitle "playchess.com"] [Source "ChessBase"] [SourceQuality "1"] {[%evp 9,123,8,13,3,10,2,2,27,12,2,14,16,-14,14,9,0,0,-8,-8,-8,-9,-8,-8,-31, -19,-42,-56,-37,-53,-39,-55,-155,-145,-87,-93,-797,-293,-273,-268,-263,-257, -339,-223,-233,0,-157,-151,-196,-164,-214,-174,-160,-122,-415,-410,-406,-368, -1367,-1419,-1383,-1236,-29958,-29958,-29959,-29960,-29960,-29961,-29961, -29962,-29962,-29963,-29972,-29973,-29973,-29974,-29974,-29975,-29975,0,-156,0, -29975,-29976,-29976,-330,-330,0,-29976,-29977,-29976,-29976,-5114,0,-327,-106, -104,-112,-111,-110,-111,-110,-118,0,-128,-87,-87,-88,-88,-87,-87,-83,-95,-8, -8,-8,-8]} 1. Nf3 f5 2. d3 d6 3. e4 e5 4. Nc3 Nc6 (4... Be7 5. d4 fxe4 6. Nxe4 d5 7. Neg5 exd4 8. Bd3 Qd6 9. Nxd4 c5 10. Nb5 Qe5+ 11. Be3 Na6 12. O-O { 1-0 (36) Svidler,P (2751)-Bu,X (2710) Tbilisi 2017}) 5. exf5 Bxf5 6. d4 { A04: Unusual lines after 1 Nf3 and King's Indian Attack} Nxd4 7. Nxd4 exd4 8. Qxd4 c6 9. Bf4 {next 0-0-0 is good for White.} Bxc2 10. Kd2 Bg6 11. Re1+ Be7 12. Qxg7 $146 ({Predecessor:} 12. Kc1) 12... Qb6 13. Rxe7+ $1 Nxe7 14. Qxh8+ Kf7 $1 15. Qxa8 Qxb2+ 16. Ke1 Qxc3+ 17. Bd2 Qa1+ 18. Ke2 Bc2 19. Qxb7 Ke6 20. Kf3 ({White has to play} 20. f3 $1 $15 Qd1+ 21. Ke3 Nf5+ 22. Kf2 Qxd2+ 23. Be2) 20... Qd1+ $17 21. Be2 Qxd2 $40 {[%mdl 128] Black has strong attack.} 22. Qxa7 $2 {[%mdl 8192]} (22. Ba6 $17) 22... Nd5 $2 (22... Qd5+ 23. Kg3 $17) (22... Nf5 {( -> ...Qd5+)} 23. Ba6 Qc3+ 24. Ke2 Nd4+ 25. Qxd4 Qxd4) 23. Kg3 $19 Bf5 { [%csl Gd5][%cal Rd2f4]} ({Don't take} 23... Qxe2 24. Qd4 $19) 24. f3 Qxe2 25. Qd4 c5 26. Qa1 Ne3 $2 (26... Kd7 $19 {Hoping for ...Qe3.} 27. Re1 Qd2) 27. Re1 $2 (27. Qe1 $1 $11 Qxg2+ 28. Kf4) 27... Qd2 $1 $17 {Strongly threatening ... Be4!} ({Not} 27... Qxg2+ 28. Kf4 $11) 28. Kf4 Qd4+ 29. Qxd4 cxd4 30. a4 Kd5 31. Rxe3 $4 {[%mdl 8192]} (31. Ra1 $17 {was necessary.}) 31... dxe3 $19 32. Kxe3 $17 {[%mdl 4096] Endgame KB-KP} Kc4 33. a5 $2 (33. Kd2) 33... Kc3 $19 34. a6 Bc8 35. a7 Bb7 36. f4 d5 $1 {[%cal Rd5d4]} 37. f5 d4+ 38. Kf2 d3 $1 {[%cal Rd3d2]} 39. f6 d2 40. f7 d1=Q 41. f8=Q Qd2+ 42. Kg3 {[#]} Qg5+ $1 43. Kf2 Qd2+ $2 (43... Qxg2+ 44. Ke1 Qd2+ 45. Kf1 Ba6+ 46. Kg1 Qd1+ 47. Kg2 Bb7+ 48. Kh3 Qh5+ 49. Kg3 Qg5+ 50. Kf2 Qg2+ 51. Ke1 Qd2+ 52. Kf1 Ba6+ 53. Kg1 Qd1+ 54. Kg2 Bb7+ 55. Kf2 Qd2+ 56. Kf1) 44. Kg3 $17 Qg5+ $2 ({And not} 44... Bxg2 45. Qh8+ Kc4 46. Qc8+ Kb4 47. Qb8+ Kc5 48. Qf8+ Kb6 49. Qb8+ Kc5 50. Qf8+ Kb5 51. Qb8+ Kc5 $11) (44... Qxg2+ $2 45. Kh4) (44... Qe3+ $17 45. Kh4 Qxa7) 45. Kf2 { intending Qa3+.} Qxg2+ 46. Ke1 Qd2+ $2 (46... Qg1+ {mates} 47. Qf1 Qxf1+ 48. Kxf1 Kc4 49. Kg1 Kb5 50. Kf1 Kb6 51. Kf2 Bc6 52. Ke3 Kxa7 53. Kd4 Kb7 54. Ke3 Kc7 55. Kf4 Be8 56. Kg5 Bg6 57. Kh6 Kd6 58. Kg5 Ke5 59. h3 Ke4 60. h4 Ke5 61. h5 Bf5 62. h6 Bc8 63. Kh5 Kf5 64. Kh4 Kg6 65. Kg3 Kxh6 66. Kf4 Kh5 67. Ke4 Kg4 68. Kd3 h5 69. Kc2 h4 70. Kc3 h3 71. Kb4 h2 72. Kb5 h1=Q 73. Kc4 Qc1+ 74. Kb4 Kf5 75. Kb3 Bd7 76. Kb4 Ke5 77. Kb3 Kd4 78. Kb4 Qc3#) 47. Kf1 $19 Qg2+ $2 ( 47... Ba6+ $19 48. Kg1 Qe1+ 49. Kg2 Bb7+ 50. Kh3 Qe3+ 51. Kg4 Qxa7) 48. Ke1 Qg1+ 49. Qf1 Qe3+ 50. Qe2 Qg1+ $2 (50... Kd4 51. Qxe3+ Kxe3) 51. Qf1 Qxa7 $2 ( 51... Qxf1+ $19 52. Kxf1 Kb4) 52. Qh3+ $17 {[#]} Kb2 $1 {White must now prevent ...Qa5+.} 53. Qxh7 Qe3+ 54. Kf1 Qf3+ 55. Ke1 Qe3+ 56. Kf1 Be4 57. Qg7+ Kc2 58. Qc7+ Kd1 {[%csl Gd1][%cal Re3e1]} 59. Qg3 Qe2+ 60. Kg1 Kc1 (60... Bd5 $17) 61. Qf4+ $11 Kb1 {[%csl Ge4][%cal Re2g2]} 62. Qf1+ {Precision: White = 56%, Black = 52%.} 1/2-1/2 [Event "CAPECHECS Karpov Trophy 2017"] [Site "Cap d/^Agde"] [Date "2017.10.27"] [Round "2.1"] [White "Hejazipour, Mitra"] [Black "Cori, Jorge"] [Result "1-0"] [ECO "E14"] [WhiteElo "2327"] [BlackElo "2657"] [Annotator "TA"] [PlyCount "67"] [EventCountry "FRA"] [SourceTitle "playchess.com"] [Source "ChessBase"] [SourceQuality "1"] {[%evp 12,67,28,0,11,4,24,5,0,18,21,20,22,0,23,-47,-43,-47,74,68,93,89,247,112, 113,125,223,223,451,417,556,554,510,402,385,372,392,359,354,370,391,322,314, 319,517,453,512,511,529,506,615,604,653,591,1796,1752,29999,1553]} 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 Bb4+ 4. Nbd2 O-O 5. e3 b6 6. Bd3 Bb7 7. Qc2 {LiveBook: 3 Games. E14: Queen's Indian: Classical Variation (4 e3)} (7. O-O d5 8. b3 Nbd7 9. Bb2 Rc8 10. Qe2 c5 11. a3 Bxd2 12. Nxd2 cxd4 13. exd4 Qc7 14. f4 Rfe8 15. Rae1 Nf8 16. Nf3 Ne4 17. Bxe4 dxe4 {1/2-1/2 (54) Jakovenko,D (2714)-Vitiugov,N (2721) Novosibirsk 2016}) 7... d6 8. a3 Bxd2+ 9. Bxd2 {White has an edge.} Nbd7 10. O-O c5 11. Ng5 $146 {[%cal Rd3h7]} ({Predecessor:} 11. Bc3 cxd4 12. Nxd4 Ne5 13. Be2 Rc8 14. Qa4 a6 15. Rfc1 Qc7 16. b3 Ne4 17. Bb2 Nc5 18. Qb4 Ned3 19. Qc3 Nxc1 20. Rxc1 {0-1 (31) Jordan Arenas,M (2151)-Garcia Ramos,M (2177) Cullera 2012}) 11... h6 12. Ne4 $36 {[%mdl 2048] White is more active.} Qe7 13. b4 (13. Nxf6+ $11 Nxf6 14. Rfd1) 13... cxd4 $15 14. exd4 Rac8 (14... Nxe4 $15 {keeps the upper hand.} 15. Bxe4 Bxe4 16. Qxe4 d5 17. cxd5 Nf6) 15. Ng3 $16 Nb8 16. Rfe1 Qc7 $2 (16... Rfd8 $16) 17. Rac1 (17. Qc1 $18 {is more deadly.}) 17... Nc6 18. Qb2 Qb8 {[#]} (18... Ne7 $16 {was called for.} 19. d5 e5) 19. Bf4 $1 $18 Rfd8 $2 {[#]} (19... Qc7 20. c5 e5) 20. d5 $1 {[%mdl 512]} Ne5 (20... exd5 21. Nf5) 21. Rxe5 ({Stronger than} 21. Bxe5 dxe5 22. f3 exd5 $11) 21... b5 22. Ree1 {[%cal Be5e1,Be1c1,Bc1c6][%mdl 32]} bxc4 23. Bxc4 Bxd5 24. Bxd5 Nxd5 25. Bd2 ({ But not} 25. Rxc8 Qxc8 26. Be3 Qc7 $18) 25... Qb6 26. Rxc8 Rxc8 27. Rc1 Re8 $2 (27... Rxc1+ {was necessary.} 28. Qxc1 Qa6) 28. b5 Rb8 29. a4 Qd8 30. Qd4 Rb7 31. Rc6 Rd7 {[#]} 32. Nf5 $1 {[%csl Gf5][%cal Rd4g7][%mdl 512]} Qf8 {[#]} ( 32... exf5 33. Qxd5) 33. Rc8 $1 {[%csl Gf5][%cal Rd4g7][%mdl 512]} Qd8 (33... Qxc8 34. Qxg7#) 34. Bc1 {Precision: White = 54%, Black = 22%.} (34. Qxg7# $142) 1-0 [Event "CAPECHECS Karpov Trophy 2017"] [Site "Cap d/^Agde"] [Date "2017.10.27"] [Round "2.1"] [White "Hejazipour, Mitra"] [Black "Cori T., Deysi"] [Result "1-0"] [ECO "E14"] [WhiteElo "2327"] [BlackElo "2386"] [Annotator "NA"] [PlyCount "67"] [EventCountry "FRA"] [SourceTitle "playchess.com"] [Source "ChessBase"] [SourceQuality "1"] [TimeControl "1500+10"] 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 Bb4+ 4. Nbd2 O-O 5. e3 b6 6. Bd3 Bb7 7. Qc2 {E14: Queen's Indian: Classical Variation (4 e3)} (7. O-O d5 8. b3 Nbd7 9. Bb2 Rc8 10. Qe2 c5 11. a3 Bxd2 12. Nxd2 cxd4 13. exd4 Qc7 14. f4 Rfe8 15. Rae1 Nf8 16. Nf3 Ne4 17. Bxe4 dxe4 {1/2-1/2 (54) Jakovenko,D (2714)-Vitiugov,N (2721) Novosibirsk 2016}) 7... d6 8. a3 Bxd2+ 9. Bxd2 Nbd7 10. O-O c5 11. Ng5 $146 ({ Predecessor:} 11. Bc3 cxd4 12. Nxd4 Ne5 13. Be2 Rc8 14. Qa4 a6 15. Rfc1 Qc7 16. b3 Ne4 17. Bb2 Nc5 18. Qb4 Ned3 19. Qc3 Nxc1 20. Rxc1 {0-1 (31) Jordan Arenas, M (2151)-Garcia Ramos,M (2177) Cullera 2012}) 11... h6 12. Ne4 Qe7 13. b4 ({ White should try} 13. Nxf6+ $11 Nxf6 14. Rfc1) 13... cxd4 14. exd4 Rac8 (14... Bxe4 $15 15. Bxe4 Nxe4 16. Qxe4 d5 17. cxd5 Nf6) 15. Ng3 Nb8 16. Rfe1 Qc7 17. Rac1 Nc6 18. Qb2 Qb8 19. Bf4 Rfd8 {[#]} (19... Qc7 $142 20. c5 e5) 20. d5 $1 Ne5 21. Rxe5 b5 22. Ree1 bxc4 $18 23. Bxc4 Bxd5 24. Bxd5 Nxd5 25. Bd2 Qb6 26. Rxc8 Rxc8 27. Rc1 Re8 28. b5 Rb8 29. a4 Qd8 30. Qd4 Rb7 31. Rc6 Rd7 32. Nf5 Qf8 33. Rc8 Qd8 34. Bc1 1-0 [Event "CAPECHECS Karpov Trophy 2017"] [Site "Cap d/^Agde"] [Date "2017.10.29"] [Round "2.2"] [White "Demuth, Adrien"] [Black "Sonis, Francesco"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "A14"] [WhiteElo "2538"] [BlackElo "2420"] [Annotator "TA"] [PlyCount "245"] [EventCountry "FRA"] [SourceTitle "playchess.com"] [Source "ChessBase"] [SourceQuality "1"] {[%evp 17,245,0,0,-7,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-23,-32,-25,-11,-14,-12,-14,0,-18,33,21, 62,-14,26,14,14,16,44,60,37,15,20,4,16,14,22,6,24,12,28,9,38,39,101,94,100,90, 108,68,134,110,173,143,207,135,191,183,183,22,39,20,20,28,29,31,21,0,0,0,68,0, 70,8,8,8,8,8,8,8,8,0,0,0,22,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 0]} 1. Nf3 Nf6 2. g3 e6 3. Bg2 d5 4. O-O Be7 5. c4 d4 (5... O-O 6. d4 dxc4 7. Qc2 a6 8. a4 Bd7 9. Bg5 Bc6 10. Rd1 a5 11. Na3 Na6 12. Nxc4 Nb4 13. Qc1 h6 14. Bxf6 Bxf6 15. Nfe5 Bd5 16. Qc3 b6 {1/2-1/2 (36) Dubov,D (2666)-Aronian,L (2799) Tbilisi 2017}) 6. e3 {A14: English Opening: 1...e6 with b3 by White} c5 7. exd4 cxd4 8. b3 Nc6 9. Re1 Nd7 {LiveBook: 10 Games} 10. Ba3 O-O 11. Bxe7 Qxe7 12. d3 Nc5 $146 ({Predecessor:} 12... e5) 13. Ne5 Nxe5 14. Rxe5 a5 15. Qf3 Qd6 16. Re1 Bd7 17. Nd2 Bc6 18. Qe2 Rfe8 19. a3 e5 ({Black should try} 19... Bxg2 $11 20. Kxg2 Qb6) 20. b4 $14 Bxg2 21. Kxg2 (21. bxc5 $14 Qc6 22. Rab1) 21... Na6 22. b5 Nc5 23. Ne4 Qb6 24. Nxc5 Qxc5 25. Qe4 Re7 26. a4 Rae8 27. Re2 g6 28. g4 f6 29. Rae1 Kf7 30. h4 Qc8 31. h5 Rg8 ({Black should play} 31... Kg7 $14) 32. hxg6+ $16 Rxg6 33. f3 Qe6 34. Kf2 b6 (34... Rh6 $14) 35. Rh1 Kg8 (35... Kg7 $16 { is a better defense.}) 36. Rh5 $18 Qd7 (36... Qd6 $16 37. Qd5+ Qxd5 38. cxd5 Rc7) 37. Kf1 Qb7 (37... Kg7 $16) 38. Qxb7 Rxb7 {[%mdl 4096] Endgame KRR-KRR} 39. g5 $2 (39. Reh2 $18) 39... Rf7 $11 40. Kf2 Kf8 41. gxf6 Rgxf6 42. Rh3 Rf5 43. Re4 Ke7 44. Reh4 Kd7 ({Better is} 44... Kd6 $1 $11) 45. Ke2 (45. Rh5 $14) 45... Kc7 (45... Kd6 $11) 46. Rxh7 (46. Rh5 $14) 46... Rxf3 $1 {The position is equal.} 47. Rxf7+ Rxf7 $14 {KR-KR} 48. Rh5 Kd6 49. Rh6+ Kc7 50. Rh5 Kd6 51. Rh6+ Kc7 52. c5 bxc5 53. Rc6+ Kd7 54. Rxc5 {b6 is the strong threat.} Kd6 55. Rc6+ Kd5 56. Ra6 e4 57. Rxa5 exd3+ 58. Kxd3 Rf3+ 59. Ke2 Rb3 60. Ra6 Kc4 61. b6 Kc3 62. b7 Rb2+ 63. Kd1 Rxb7 64. Rd6 Rb1+ 65. Ke2 {[#] White threatens Rc6+ and mate.} Rb2+ 66. Kd1 Ra2 67. Rd7 Rxa4 68. Rd8 Ra5 69. Rd7 Ra6 (69... d3 { seems wilder.} 70. Rc7+ Kb2 71. Rc8 Ra1+ 72. Kd2 Ra3) 70. Rd8 Ra7 (70... Ra1+ { is interesting.} 71. Ke2 Ra2+ 72. Ke1 Ra1+ 73. Ke2) 71. Rd6 Ra8 (71... Kd3 { is more complex.} 72. Kc1 Ra1+ 73. Kb2 Ra4 74. Rd7 Rc4) 72. Rd7 Ra1+ (72... d3 $5 73. Rc7+ $8 Kd4 $11) 73. Ke2 Ra2+ 74. Kd1 Ra3 75. Rd8 Ra4 76. Rd7 Ra5 (76... d3 {keeps more tension.} 77. Rc7+ Kb3 78. Rc8 Ra1+ 79. Kd2 Kb2) 77. Rd8 Kd3 { [%cal Ra5a1] [#]} (77... Ra1+ {is interesting.} 78. Ke2 Ra2+ 79. Ke1 Ra1+ 80. Ke2) 78. Kc1 Ra1+ 79. Kb2 Re1 80. Rd7 Re2+ 81. Kc1 Rc2+ 82. Kd1 Rh2 {[%cal Rh2h1]} (82... Rc4 {with more complications.} 83. Rh7 Kc3 84. Rh3+ Kb2 85. Rh8 Kb1) 83. Kc1 Rh1+ 84. Kb2 Ke3 {White must now prevent ...d3.} 85. Kc2 Rh2+ 86. Kd1 Rh4 (86... d3 {looks sharper.} 87. Re7+ Kf4 88. Re8 Rh1+ 89. Kd2 Ra1) 87. Rd8 Kd3 {[%cal Rh4h1]} 88. Kc1 Rh1+ 89. Kb2 Re1 {Strongly threatening ...Re7.} 90. Rd7 Re4 91. Kc1 Kc3 {[%cal Re4e1]} 92. Rc7+ Kd3 93. Rd7 Ke3 94. Kd1 Re8 95. Rh7 Kd3 96. Rd7 Rc8 97. Rh7 Rc3 98. Rh3+ Kc4 99. Rh7 (99. Rh8 {with more complications.} Rd3+ 100. Ke1 Re3+ 101. Kd2 Kb3 102. Rb8+) 99... Ra3 100. Rd7 Kc3 101. Rd8 Ra1+ 102. Ke2 Ra2+ 103. Kd1 Kd3 {[%cal Ra2a1]} 104. Kc1 Ra1+ 105. Kb2 Rd1 106. Rh8 Rd2+ 107. Kc1 Re2 108. Rd8 Re1+ 109. Kb2 Re4 {aiming for ... Kd2.} 110. Kc1 Ke2 111. Kc2 Ke3 112. Kd1 Kd3 113. Ra8 Re3 114. Rd8 Rh3 { [%cal Rh3h1]} (114... Kc3 {feels hotter.} 115. Rc8+ Kd3 116. Rb8 Ke4 117. Rd8 Kf3) 115. Kc1 Rh1+ 116. Kb2 Rd1 {Hoping for ...Rh1.} 117. Rh8 Re1 118. Rd8 Re4 {And now ...Kd2 would win.} 119. Kc1 Ke2 {Threatens to win with ...d3.} 120. Kc2 d3+ 121. Rxd3 Rc4+ 122. Rc3 Rxc3+ 123. Kxc3 {Precision: White = 66%, Black = 59%.} 1/2-1/2 [Event "CAPECHECS Karpov Trophy 2017"] [Site "Cap d/^Agde"] [Date "2017.10.29"] [Round "2.2"] [White "Cori T., Deysi"] [Black "Hejazipour, Mitra"] [Result "1-0"] [ECO "E14"] [WhiteElo "2386"] [BlackElo "2327"] [Annotator "NA"] [PlyCount "89"] [EventCountry "FRA"] [SourceTitle "playchess.com"] [Source "ChessBase"] [SourceQuality "1"] [TimeControl "1500+10"] 1. d4 Nf6 2. Nf3 e6 3. e3 b6 4. Bd3 Bb7 5. O-O Be7 6. c4 d5 7. Nc3 O-O 8. cxd5 exd5 9. b3 Nbd7 10. Bb2 a6 11. Ne5 c5 12. Rc1 Bd6 13. f4 Ne4 14. Bxe4 dxe4 15. Nxd7 Qxd7 16. Na4 Qb5 17. dxc5 Bxc5 18. Nxc5 bxc5 19. Qg4 f6 20. Rfd1 Bc8 21. Qh5 c4 22. Rd5 Qb7 23. Ba3 Bg4 24. Qxg4 Qxd5 25. Rd1 f5 26. Qe2 Qd3 27. Rxd3 cxd3 28. Qd2 Rfc8 29. Qa5 Rd8 30. Bb4 Rac8 31. h4 h6 32. Kh2 Kh8 33. Qxf5 Rc2 34. Qa5 Rdc8 35. Qxa6 R8c6 36. Qa8+ Kh7 37. h5 g6 38. Qb7+ Kg8 39. Qb8+ Kf7 40. Qe5 gxh5 41. f5 Rc7 42. Qe6+ Kg7 43. f6+ Kh7 44. Qf5+ Kg8 45. Qg6+ 1-0 [Event "CAPECHECS Karpov Trophy 2017"] [Site "Cap d/^Agde"] [Date "2017.10.29"] [Round "2.2"] [White "Savina, Anastasia"] [Black "Pourramezanali, Amirreza"] [Result "0-1"] [ECO "D30"] [WhiteElo "2350"] [BlackElo "2543"] [Annotator "TA"] [PlyCount "50"] [EventCountry "FRA"] [SourceTitle "playchess.com"] [Source "ChessBase"] [SourceQuality "1"] {[%evp 18,50,0,0,9,2,31,-14,-8,-95,-103,-125,-68,-58,-67,-71,-61,-79,-79,-98, -67,-135,-127,-125,-120,-366,-382,-436,-327,-540,-487,-620,-624,-616,-622]} 1. d4 d5 2. c4 c6 3. Nf3 Nf6 4. e3 e6 5. Bd3 Nbd7 6. Nbd2 {[%cal Bb1d2,Bd2e4, Be4g5][%mdl 32]} Be7 7. O-O O-O 8. Qe2 {D30: Queen's Gambit Declined: Systems without Nc3} (8. b3 b6 9. Bb2 Bb7 10. Rc1 Rc8 11. Qe2 c5 12. cxd5 Nxd5 13. Rfd1 cxd4 14. Nxd4 Rxc1 15. Rxc1 Nc5 16. Bb1 Bf6 17. Ne4 Nxe4 18. Bxe4 {1-0 (28) Buhmann,R (2612)-Mista,A (2589) Germany 2016}) 8... b6 9. e4 dxe4 10. Nxe4 { LiveBook: 41 Games. The position is equal.} c5 11. Rd1 Qc7 12. Neg5 Bb7 13. d5 (13. b3 $11 {remains equal.}) 13... exd5 $17 {Threatens to win with ...h6.} 14. cxd5 {[#]} ({Don't go for} 14. Qxe7 $2 Rae8 $19) 14... Rae8 $146 (14... Bd6 $1 $17 15. Qc2 h6) ({Predecessor:} 14... h6 15. Ne6 fxe6 16. Qxe6+ Kh8 17. Nh4 Ne5 18. Bf4 Bxd5 19. Bxe5 Bxe6 20. Ng6+ Kg8 21. Bxc7 Rf7 22. Re1 Bf8 23. Nxf8 Raxf8 24. Bd6 {1-0 (24) Skalicka,C-Chodera,M Prague 1929}) 15. Qc2 {[%cal Rd3h7]} h6 16. Nh7 Nxh7 17. Bxh7+ Kh8 18. Bf5 Nf6 19. Qc4 (19. Bxh6 $1 $15 gxh6 20. Qd2) 19... Rd8 20. Bf4 Bd6 21. Bxh6 $2 {[#]} (21. Bxd6 $17 Qxd6 22. Qc3) 21... gxh6 $19 22. Qh4 Ng8 23. Ng5 $2 (23. Qc4) 23... Qe7 {Black is clearly winning.} 24. f4 Qe3+ 25. Kh1 Qxf4 {Precision: White = 25%, Black = 63%.} 0-1 [Event "CAPECHECS Karpov Trophy 2017"] [Site "Cap d/^Agde"] [Date "2017.10.29"] [Round "2.2"] [White "Haussernot, Cecile"] [Black "Yuffa, Daniil"] [Result "0-1"] [ECO "B12"] [WhiteElo "2169"] [BlackElo "2527"] [Annotator "TA"] [PlyCount "60"] [EventCountry "FRA"] [SourceTitle "playchess.com"] [Source "ChessBase"] [SourceQuality "1"] {[%evp 12,60,-29,-35,18,0,84,97,86,77,122,114,245,252,337,121,118,129,125,125, 124,0,75,79,84,69,75,72,97,-124,-63,-257,-76,-118,162,-373,-178,-692,-552,-519, -60,-69,-65,-1033,-788,-29970,-12206,-5129,221,-5589,-5589]} 1. e4 c6 2. d4 d5 3. e5 c5 4. dxc5 Nc6 5. Bb5 e6 6. b4 a5 {B12: Caro-Kann (Vorstoß-Variante)} 7. c3 {LiveBook: 3 Partien} axb4 (7... Bd7 $1 $15) (7... Bd7 8. Nf3 axb4 9. Bxc6 Bxc6 10. cxb4 b6 11. Be3 bxc5 12. bxc5 Bxc5 13. Bxc5 Qa5+ 14. Qd2 Qxc5 { 1/2-1/2 (42) Starostits,I (2500)-Fuchs,J (2246) Warsaw 2011}) 8. cxb4 $11 Qh4 ( 8... Bd7 $11) 9. a3 $1 $16 Qe4+ 10. Ne2 $146 ({Vorgänger:} 10. Qe2 Qxg2 11. Qf3 Qxf3 12. Nxf3 Nge7 13. Nd4 Bd7 14. Bxc6 Nxc6 {1/2-1/2 (53) Gonzalez Menendez,I (2208)-Blazquez Lopez,B Norena 2001}) 10... Qxg2 11. Ng3 $1 d4 (11... Qh3 $16 { war angesagt.}) 12. Nd2 $1 $18 {[%cal Rd2f3]} Bd7 13. f4 $2 {[#]} (13. Nf3 $1 $18 {und der Rest ist Schweigen.}) 13... Nxb4 $1 $16 {[%mdl 512]} 14. Bxd7+ $1 (14. axb4 Rxa1) 14... Kxd7 {[%cal Rb4d3]} 15. Qb3 $1 Bxc5 {Weiss muss nun ... d3 beachten.} 16. Nde4 ({Und nicht} 16. Rb1 d3 $15) ({Der einzige Zug:} 16. Bb2 $1 $16) 16... b6 (16... Be7 $11 17. Rb1 Rxa3 $1 {[%mdl 512]} 18. Bxa3 Nc2+ 19. Kd1 Ne3+ 20. Ke1 Nc2+ 21. Kd1 Ne3+ 22. Ke1 Nc2+ 23. Kd1) 17. Rb1 Nc2+ 18. Kd1 Ne3+ 19. Bxe3 $1 dxe3 20. Qb5+ $2 {[#]} (20. Rb2 $1 $16 {[%cal Rb2g2] ist nötig, um Vorteil zu sichern.} Qf3+ 21. Kc2 Bxa3 22. Qxb6 Rc8+ 23. Kb1 Bxb2 24. Qb5+ Ke7 25. Qb4+ Kd8 26. Qb6+ Rc7 27. Qb8+ Kd7 28. Nc5+ $1 {[%mdl 512]} Rxc5 29. Qd6+ Ke8 30. Qb8+ Ke7 31. Qd6+ Ke8 32. Qb8+ Rc8 33. Qxc8+ Ke7 34. Qc7+ Ke8 35. Qc8+ Ke7 36. Qc7+ Ke8 37. Qc8+) 20... Ke7 (20... Kc7 $1 $17 {Und ...Td8+ würde nun gewinnen.} 21. Rb2 Qf3+ 22. Qe2 Qxe2+ 23. Kxe2 Ne7 24. Nxc5 bxc5) 21. Rb2 $2 (21. Qe2 $1 $15 Rd8+ 22. Ke1 Qxe2+ 23. Kxe2) 21... Qf3+ $2 (21... Rd8+ $19 {und Schwarz behält klar die Oberhand.} 22. Ke1 Qf3) 22. Kc2 $17 Nh6 $2 { [%mdl 8192] [#]} (22... e2 $17 {hält den Druck. zielt auf ...Dxh1! ab.} 23. Qxe2 Qxa3) 23. Rd1 $4 {[%mdl 8192]} (23. Rf1 $1 $18 {[%cal Rf1f3] war der einzige Gewinnzug.} e2 24. Rxf3) 23... Rhd8 (23... Rhc8 $142 24. Qd7+ Kf8 25. Nxc5 Nf5 26. Nxf5 exf5) 24. Nd6 $2 (24. Rf1 Qg4 25. Nxc5) 24... Kf8 25. Rf1 e2 $2 (25... Qg4 $19 26. Rb3 Bxa3) 26. Rxf3 $15 e1=Q 27. Nge4 $2 {[%mdl 8192]} ( 27. Rb1 $15 Qa5 28. Qxa5 bxa5 29. Nge4 Bxd6 30. Nxd6) 27... Rac8 28. Nxc8 Qd1+ 29. Kc3 Ng8 $4 {[%mdl 8192]} (29... Qxf3+ $19 {vermeidet das Desaster.} 30. Kc2 Qxe4+ 31. Kb3 Rd3+ 32. Qxd3 Qxd3+ 33. Ka2 Qxa3+ 34. Kb1 Bd4 35. Rxb6 Bxb6 36. Nxb6 Qb3+ 37. Kc1 Qxb6) 30. Qe8+ $4 {[%mdl 8192]} (30. Rd3 $18 Bd4+ 31. Kb4) 30... Kxe8 {Precision: Weiß = 29%, Schwarz = 5%.} 0-1 [Event "CAPECHECS Karpov Trophy 2017"] [Site "Cap d/^Agde"] [Date "2017.10.30"] [Round "3.1"] [White "Pourramezanali, Amirreza"] [Black "Cori T., Deysi"] [Result "1-0"] [ECO "C11"] [WhiteElo "2543"] [BlackElo "2386"] [Annotator "TA"] [PlyCount "124"] [EventCountry "FRA"] [SourceTitle "playchess.com"] [Source "ChessBase"] [SourceQuality "1"] {[%evp 10,124,0,-39,-33,-80,-70,-89,-43,-89,-14,-19,-17,-37,-43,-37,0,-18,60,0, 0,0,0,-6,0,-45,-8,-34,14,0,0,0,0,0,0,-16,10,6,10,6,32,41,26,16,32,7,60,60,54, -45,-41,-47,-43,-62,77,0,0,0,30,23,15,37,19,55,39,18,11,17,99,102,122,117,126, 111,106,112,134,135,186,195,190,194,174,177,203,50,44,0,191,214,202,197,173, 175,175,185,229,188,205,19,19,8,8,8,8,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]} 1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 Nf6 4. e5 Nfd7 5. Nf3 c5 6. Bg5 Qb6 {C11: French: Classical System: 4 e5 and 4 Bg5 dxe4} 7. dxc5 (7. Qd2 cxd4 8. Nxd4 Nc6 9. O-O-O Qxd4 10. Qxd4 Nxd4 11. Rxd4 Bc5 12. Rd2 a6 13. Bf4 b5 14. Bg3 {1/2-1/2 (31) Golizadeh,A (2500)-Ipatov,A (2635) Al Ain 2013}) 7... Bxc5 ({Not} 7... Qxb2 8. Nb5 $16) 8. Qd2 Nc6 {Black is better.} 9. O-O-O Bxf2 (9... Qa5 $1 $17 10. Be3 O-O) 10. Na4 $11 Qb4 11. Qxf2 Qxa4 12. a3 b6 $146 ({Predecessor:} 12... O-O 13. Qg3 f6 14. exf6 Nxf6 {1/2-1/2 (37) Marjanovic,D (2157)-Kosic,D (2528) Jahorina 2012}) 13. Nd4 a6 (13... Nxd4 $1 $11 14. Rxd4 Qc6) 14. Nxc6 ({White should try} 14. Bb5 $1 $14 axb5 15. Nxc6) 14... Qxc6 15. Qg3 Bb7 16. Kb1 Rc8 17. c3 Nc5 18. Be3 Rg8 19. Qh4 h6 20. Be2 Ne4 {Hoping for ...Nxc3+!} 21. Bd4 Qa4 22. Qh3 Qb3 23. Qe3 Bc6 24. Bd3 Bb5 25. Bc2 Qc4 26. Bxe4 dxe4 27. Bxb6 Qb3 (27... Bc6 $11) 28. Qxe4 $14 Bc6 $1 {[%cal Rc6e4]} 29. Qh7 (29. Qb4 $1 $14 Qxb4 30. axb4) 29... Rf8 $15 30. Bc5 Qc4 31. Bd4 Qe2 (31... g6 $15 32. Rhe1 (32. Qxh6 Bxg2 33. Qh4 Bd5 $17) 32... Bd5) 32. Qxg7 (32. Rde1 $16 Qc4 33. Qc2 (33. Qxg7 Be4+ 34. Rxe4 Qd3+ 35. Ka1 Qxe4 $14)) 32... Rb8 $11 {[%csl Gb8][%cal Re2b2]} 33. c4 $1 Be4+ 34. Ka1 Qxc4 {Strongly threatening ...Bd5.} 35. Bc3 {And now Rd4 would win.} Bd5 {[#]} 36. Rxd5 $1 $40 {[%mdl 640] Black needs to defend precisely.} Qxd5 37. Bb4 (37. Rc1 {is interesting.} a5 38. g3 Rc8 39. Qxh6 Rg8 40. Qh5) 37... Rxb4 $1 38. axb4 {[%mdl 4096] Endgame Rc1 is the strong threat. KQR-KQR} Qc6 (38... Qc4 $11 ) 39. Qg3 $16 Qa4+ 40. Qa3 Qxa3+ 41. bxa3 {KR-KR} Rg8 42. g3 Rg5 43. Re1 Rh5 ( 43... Kd7 $16 {was called for.}) 44. Re2 $1 $18 Kd7 45. Kb2 Kc6 46. Kb3 Rf5 47. Rc2+ $2 (47. Ka4 $1 $18) 47... Kb6 48. Re2 (48. Rd2 $14) 48... Kc6 $1 {[#]} 49. Ka4 $1 Kb6 50. Re4 h5 51. Rf4 Rxe5 52. Rxf7 Re2 53. Rf6 a5 {[#] intending ... axb4.} 54. Rh6 $2 (54. h4 $1 $18) 54... axb4 $11 {The position is equal.} 55. Rxh5 bxa3 56. Kxa3 e5 57. Kb3 {Black must now prevent Kc4.} Kc5 58. Kc3 Kd5 59. g4 Ke4 60. g5 Kf5 61. h4 Rh2 62. Rh8 Rh3+ {[%mdl 32768] Precision: White = 56%, Black = 48%. . Loss on Time!?} 1-0 [Event "CAPECHECS Karpov Trophy 2017"] [Site "Cap d/^Agde"] [Date "2017.10.27"] [Round "3.1"] [White "Demuth, Adrien"] [Black "Hejazipour, Mitra"] [Result "1-0"] [ECO "A30"] [WhiteElo "2538"] [BlackElo "2327"] [Annotator "TA"] [PlyCount "73"] [EventCountry "FRA"] [SourceTitle "playchess.com"] [Source "ChessBase"] [SourceQuality "1"] {[%evp 23,73,37,50,47,50,50,77,70,80,53,79,68,84,62,64,0,0,0,31,31,56,1,102,95, 152,119,259,257,278,245,387,374,401,212,212,212,396,329,538,531,647,655,1177, 1172,29971,29972,29972,29973,5389,734,29985,930]} 1. Nf3 c5 2. c4 Nc6 3. b3 Nf6 4. Bb2 b6 5. g3 Bb7 6. Bg2 g6 7. O-O Bg7 8. Nc3 O-O 9. d4 Nxd4 10. Nxd4 Bxg2 11. Kxg2 cxd4 12. Qxd4 d6 13. Rad1 {A30: Symmetrical English: Double Fianchetto and Hedgehog} (13. e4 a6 14. Nd5 Rb8 15. a4 Qd7 16. Rfd1 Qb7 17. Rd2 Rfc8 18. Kg1 Rc5 19. Re1 Rbc8 20. Qe3 Nxd5 21. exd5 Bxb2 22. Rxb2 {1-0 (36) Artemiev,V (2692)-Andreikin,D (2708) Sochi 2017}) 13... Nd7 14. Qd2 Ne5 $146 ({ Predecessor:} 14... a6 15. e4 b5 16. cxb5 axb5 17. a3 Rb8 18. Nd5 Bxb2 19. Qxb2 Nb6 20. Nc3 Qd7 {1-0 (44) Ali Marandi,C (2422)-Livaic,L (2379) Porec 2015}) 15. Nd5 {White is better.} Qd7 16. f3 {[%cal Bf2f3,Bf3f4][%mdl 32]} Rfd8 17. h4 e6 18. Ne3 h5 19. Bxe5 (19. f4 $14 Nc6 20. Bxg7 Kxg7 21. Qc3+ Kh7 22. g4) 19... Bxe5 $11 20. g4 Qe7 21. f4 Bg7 22. gxh5 $1 Qxh4 (22... gxh5 $11 23. Rg1 f5) 23. hxg6 $16 fxg6 (23... Bh6 $142) 24. Qd3 Qf6 {[#]} (24... Kf7 $16 25. Rh1 Qe7) 25. Rf3 $1 $18 Rd7 26. Rdf1 Rad8 (26... d5 {keeps fighting.} 27. Rg3 (27. cxd5 Re8 $16) 27... Re8 28. Rxg6 (28. Qxg6 Qxg6 29. Rxg6 Kf7 $16) 28... dxc4) 27. Rg3 d5 28. Rxg6 (28. cxd5 $142 Kf7 29. Ng4 Rxd5 30. Qxd5 Rxd5 31. Nxf6 Bxf6 32. Rc1) 28... dxc4 {[#]} 29. Qb1 $1 ({Inferior is} 29. Nxc4 Rxd3 30. Rxf6 Bxf6 $11 ) 29... Qc3 $2 (29... Qd4 {was necessary.} 30. Nxc4 Qd5+ 31. Kg3 Kf8) 30. Nxc4 b5 $2 (30... Re7 {was called for.} 31. Rg5 Rd5) 31. Rg3 Qd4 32. Ne5 Rc7 33. Qg6 Rf8 34. Qxe6+ Rff7 35. Nxf7 Rxf7 36. Rd3 Qc5 37. Rd7 {Precision: White = 63%, Black = 10%.} (37. Rd8+ $142 Bf8 38. Rf3 Qh5 39. Rh3 Qg4+ 40. Rg3 Qxg3+ 41. Kxg3 Kg7 42. f5) 1-0 [Event "CAPECHECS Karpov Trophy 2017"] [Site "Cap d/^Agde"] [Date "2017.10.30"] [Round "3.1"] [White "Yuffa, Daniil"] [Black "Savina, Anastasia"] [Result "1-0"] [ECO "A40"] [WhiteElo "2527"] [BlackElo "2350"] [Annotator "TA"] [PlyCount "125"] [EventCountry "FRA"] [SourceTitle "playchess.com"] [Source "ChessBase"] [SourceQuality "1"] {[%evp 16,125,82,68,69,85,74,73,73,72,75,68,76,76,120,119,124,202,188,224,243, 251,358,352,347,360,326,324,418,425,387,393,445,441,560,540,606,589,585,585, 691,687,691,660,947,931,897,881,1128,1114,1063,721,702,714,694,700,678,661,835, 813,809,724,825,824,770,681,612,680,626,512,507,502,491,497,491,485,562,550, 634,618,623,634,647,640,807,765,713,686,818,797,835,844,836,832,824,815,809, 793,822,815,803,797,1204,1058,1762,1670,12845,12841,12833,2350,29987,29987]} 1. d4 d6 2. Nf3 g6 3. c4 Bg7 4. Nc3 c5 5. d5 a6 (5... Bxc3+ 6. bxc3 f5 7. g3 Nf6 8. Bg2 Qa5 9. Qb3 Nbd7 10. Nd2 Nb6 11. O-O Bd7 12. Re1 Qa4 13. Bf1 Ne4 14. e3 { 1/2-1/2 (69) Karjakin,S (2762)-Eljanov,P (2717) Baku 2015}) 6. a4 {A40: Unusual replies to 1 d4} e6 7. g3 Ne7 $146 ({Predecessor:} 7... exd5 8. Nxd5 Nf6 9. Bg2 Nxd5 10. cxd5 O-O 11. O-O Re8 12. a5 Bg4 13. Bg5 {0-1 (43) Socko,M (2353)-Rajlich,I (2395) Ostrow Wlkp 2002}) 8. Bg2 exd5 9. cxd5 {LiveBook: 7 Games} ({Much weaker is} 9. Nxd5 $6 Nxd5 10. Qxd5 Nc6 $11) 9... Nd7 10. O-O O-O 11. Bf4 Nf6 12. e4 Nh5 13. Bg5 h6 14. Be3 $36 {[%mdl 2048] White has strong initiative.} f5 {[#]} 15. e5 $1 {[%cal Re5d6]} b6 16. exd6 (16. Nh4 $16) 16... Qxd6 $18 {[#]} 17. Nd2 $1 {[%cal Rd2c4] Strongly threatening Nc4.} Bb7 18. Nc4 Qd8 (18... Qf6 {was called for.} 19. d6 Bxg2) 19. d6 Nc6 20. Qb3 Kh7 21. Qxb6 Qxb6 22. Nxb6 Rad8 23. Bxc5 f4 24. Rad1 f3 25. Bh3 Nf6 26. d7 Rh8 27. Rfe1 Bf8 28. Bxf8 Rhxf8 29. Rd6 Kg7 30. Ncd5 Nxd5 31. Nxd5 Nd4 32. Re7+ Rf7 33. Rxf7+ Kxf7 34. Nc7 Ne2+ 35. Kf1 {And now Ne6 would win.} Ke7 36. Rxg6 Nd4 37. Rxh6 Be4 38. Rh4 Bd3+ 39. Ke1 Nf5 40. Bxf5 Bxf5 {[%mdl 4096] Endgame KRB-KRN} 41. Rd4 Bxd7 42. Nd5+ Kf7 43. Ne3 Ke6 44. Kd2 Rb8 45. Kc3 Bc6 46. b3 Bb7 47. h4 Rc8+ 48. Nc4 Rh8 49. Rd6+ Kf5 50. Rb6 Bc8 51. Ne3+ Ke5 52. b4 Be6 53. Rxa6 Rc8+ 54. Kd2 Rd8+ 55. Ke1 Rd3 56. h5 {[%cal Bh4h5,Bh5h6][%mdl 32]} Rb3 57. h6 { Threatens to win with h7.} Rb1+ 58. Kd2 Rb2+ 59. Nc2 Rb1 60. Ne1 Bc4 61. Nxf3+ Ke4 62. Rf6 {h7 would kill now.} Rb3 63. Rf4+ {Precision: White = 99%, Black = 41%.} 1-0 [Event "CAPECHECS Karpov Trophy 2017"] [Site "Cap d/^Agde"] [Date "2017.10.30"] [Round "3.1"] [White "Sonis, Francesco"] [Black "Haussernot, Cecile"] [Result "1-0"] [ECO "A37"] [WhiteElo "2420"] [BlackElo "2169"] [Annotator "TA"] [PlyCount "67"] [EventCountry "FRA"] [SourceTitle "playchess.com"] [Source "ChessBase"] [SourceQuality "1"] {[%evp 16,67,0,0,0,-42,-14,-30,37,21,17,27,58,14,18,0,0,0,16,7,43,9,24,-8,-3, -27,143,127,132,111,129,115,111,95,222,224,233,191,275,282,546,204,863,861,833, 832,917,900,898,893,1552,845,29994,29995]} 1. Nf3 c5 2. c4 Nc6 3. Nc3 g6 4. g3 Bg7 5. Bg2 e6 6. O-O Nge7 7. d3 d5 8. cxd5 exd5 9. Bg5 {LiveBook: 9 Partien. A37: Englische Eröffnung (Symmetrische Variante)} (9. Bf4 O-O 10. Qc1 b6 11. Bh6 Re8 12. Bxg7 Kxg7 13. h3 d4 14. Ne4 Nd5 15. Re1 f5 16. Ned2 Bb7 17. Nc4 { 0-1 (28) Gunina,V (2525)-Lagno,K (2530) Doha 2016}) 9... O-O 10. Qd2 Be6 11. Bh6 {Die Stellung ist ausgeglichen.} Rc8 (11... d4 $11 12. Ne4 b6) 12. Bxg7 $14 Kxg7 13. d4 b6 14. Rac1 $146 ({Vorgänger:} 14. Rfd1 c4 15. e4 dxe4 16. Ng5 Bg4 17. Re1 {1/2-1/2 (26) Atthaworadej,W (1748)-Manasa,H (1706) Pattaya 2015}) 14... c4 15. b3 cxb3 16. axb3 Na5 17. Qb2 Qd6 18. Nd2 Nec6 19. e4 {[%cal Re4d5] } Nb4 $1 {[%cal Rb4d3]} 20. Qa3 {[#] Und exd5 würde nun gewinnen.} dxe4 $2 ( 20... Qe7 $11) 21. d5 $1 $16 Rxc3 22. Nxe4 Qxd5 23. Rxc3 Qd4 24. Bf3 $36 { [%mdl 2048] zielt auf Td1 ab. Schwarz steht unter starkem Druck.} Nbc6 (24... Nac6 $16 {war einen Versuch wert.}) 25. Rd1 $18 Qe5 {Droht ...Sd4.} 26. Rcd3 h6 (26... Nxb3 {war angesagt.} 27. Rxb3 Bxb3 28. Qxb3 Nd4) 27. Nd6 Kh7 $2 (27... Bxb3 {kämpft weiter.} 28. Re3 Nd4) 28. Nc4 $2 (28. b4) 28... Nxc4 $2 (28... Qc5 ) 29. Qxf8 Nb2 30. Re3 Qf6 31. Rd2 Nd4 32. Bg2 Nf5 33. Rd8 {[%csl Gd8][%cal Rf8g8]} Ne7 {[#]} 34. Rxe6 $1 {Precision: Weiß = 34%, Schwarz = 21%.} 1-0 [Event "CAPECHECS Karpov Trophy 2017"] [Site "Cap d/^Agde"] [Date "2017.10.27"] [Round "3.1"] [White "Cori T., Deysi"] [Black "Pourramezanali, Amirreza"] [Result "0-1"] [ECO "D45"] [WhiteElo "2386"] [BlackElo "2543"] [Annotator "TA"] [PlyCount "100"] [EventCountry "FRA"] [SourceTitle "playchess.com"] [Source "ChessBase"] [SourceQuality "1"] {[%evp 22,100,7,12,2,-13,-9,-17,-1,-22,-33,-33,-33,-31,-22,-16,-18,-16,-10,-37, -28,-37,-27,-60,-64,-98,-90,-82,-82,-123,-131,-136,-136,-156,-152,-150,-109, -117,-126,-267,-172,-218,-90,-87,-87,-87,-74,-84,-87,-75,-75,-166,-166,-166, -166,-166,-151,-126,-129,-220,-179,-204,-191,-191,-166,-231,-166,-228,-166, -166,-166,-227,-214,-29986,-29987,-29987,-29988,-29989,-29990,-29991,-29992]} 1. d4 d5 2. c4 c6 3. Nc3 Nf6 4. e3 e6 5. Nf3 Nbd7 6. Qc2 Bd6 7. Be2 O-O 8. O-O Qe7 9. b3 b6 10. e4 dxe4 11. Nxe4 Nxe4 12. Qxe4 Bb7 {D45: Semi-Slav: 5 e3} 13. Bg5 Nf6 14. Qc2 h6 {The position is equal.} 15. Bh4 c5 16. Rad1 Rad8 17. dxc5 Bxc5 18. Ne5 g5 19. Bg3 {[#]} Ne4 $146 ({Predecessor:} 19... Rxd1 20. Rxd1 { 1/2-1/2 (50) Harikrishna,P (2667)-Kharitonov,A (2552) Cappelle-la-Grande 2011}) 20. Bf3 Rxd1 21. Rxd1 Rd8 22. Bxe4 Bxe4 23. Qe2 Rxd1+ $40 {[%mdl 128] White is in trouble.} 24. Qxd1 {[#]} f5 $1 {[%cal Rf5f4] Hoping for ...f4.} 25. b4 Bxb4 {...f4 is the strong threat.} 26. f3 Bb7 27. Qa4 Bc5+ 28. Kf1 a6 29. Qd1 Qd6 30. Nd3 (30. Qxd6 $17 Bxd6 31. Nd7) 30... f4 31. Be1 e5 (31... Qd4 $19 { White must now prevent ...Qg1+.} 32. Bf2 Qxc4 33. Bxc5 bxc5) 32. Qb3 $17 e4 33. Nxc5 Qxc5 34. fxe4 Bxe4 {Strongly threatening ...Qd4.} 35. Bf2 Qc6 36. c5+ (36. g3 $17) 36... Bd5 $19 37. Qxb6 Bxg2+ 38. Kg1 Bh1 {[%csl Gh1][%cal Rc6g2]} 39. Kf1 Kf7 40. a4 (40. Qxc6 $17 Bxc6 41. Be1) 40... Ke6 41. Bd4 Qxb6 42. cxb6 { [%mdl 4096] Endgame KB-KB} h5 43. a5 (43. Kg1 {was worth a try.} Bb7 44. Bf2) 43... Bb7 44. Bc3 (44. h3 $142) 44... Kf5 45. Bb4 g4 46. Be7 {[#]} (46. Be1 { is a better defense.}) 46... g3 $1 {[%cal Rg3h2]} 47. hxg3 $2 (47. Kg1 $19) 47... fxg3 {Black mates.} 48. Bd6 Kg4 49. Kg1 h4 {[%cal Bh5h4,Bh4h3][%mdl 32]} 50. Be7 h3 {Precision: White = 22%, Black = 75%.} 0-1 [Event "CAPECHECS Karpov Trophy 2017"] [Site "Cap d/^Agde"] [Date "2017.10.27"] [Round "3.1"] [White "Savina, Anastasia"] [Black "Yuffa, Daniil"] [Result "0-1"] [ECO "E90"] [WhiteElo "2350"] [BlackElo "2527"] [Annotator "TA"] [PlyCount "66"] [EventCountry "FRA"] [SourceTitle "playchess.com"] [Source "ChessBase"] [SourceQuality "1"] {[%evp 16,66,35,24,23,14,42,0,0,0,0,0,0,6,0,-33,-33,-35,-33,-37,-35,-90,0,0,0, 0,0,0,0,0,0,-1096,-145,-139,-137,-302,-279,-297,-272,-389,-195,-197,-190,-173, -169,-5397,-5325,-5306,-5306,-29990,-29991,-29995,-29996]} 1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. Nf3 O-O 6. h3 e5 7. d5 a5 8. g4 Na6 9. Be3 Nd7 {E90: King's Indian: Classical: Early deviations and 6 h3} 10. a3 {[%cal Ba2a3,Ba3b4] [%mdl 32]} Nac5 (10... Nb6 11. Rg1 Bd7 12. h4 Nc5 13. b3 Kh8 14. a4 c6 15. dxc6 Bxc6 16. Bd3 Nbd7 17. Bc2 {1/2-1/2 (40) Tomashevsky,E (2696)-Saric,I (2618) Minsk 2017}) 11. b4 axb4 {The position is equal.} 12. axb4 Rxa1 13. Qxa1 Nb3 14. Qd1 Nd4 $1 15. Nxd4 exd4 16. Bxd4 Ne5 17. Be2 Qh4 $146 18. Nb5 (18. Bxe5 $15 Bxe5 19. Nb5) 18... f5 ({Black should play} 18... h5 $1 $17 {[%cal Rh5g4]} 19. Kd2 (19. Nxc7 Bxg4 20. c5 dxc5 $17) 19... Bd7) 19. exf5 $11 (19. Nxc7 $2 fxg4 20. Ne6 (20. Nb5 $2 g3 $19) 20... g3 $17) 19... gxf5 20. Nxc7 fxg4 { [#] Hoping for ...g3.} 21. Ne6 Bxe6 22. dxe6 g3 23. Be3 $2 {[%mdl 8192]} (23. fxg3 $11 Qe4 24. Rf1) 23... gxf2+ $2 (23... Nxc4 $19 {[%cal Rg3f2]} 24. Bxc4 gxf2+ 25. Ke2 Qxc4+ 26. Qd3 Qxd3+ 27. Kxd3 f1=Q+ 28. Rxf1 Rxf1) 24. Kf1 $17 Nxc4 {[%cal Rc4e3]} (24... Qe4 25. Qd5 $15) 25. Qd3 $2 (25. Bc1 $17 Qe4 26. Rh2 Qxe6 27. Qd3) 25... Nxe3+ $19 26. Qxe3 Bd4 ({Not} 26... Qxb4 27. Bd3 $17) 27. Qd3 (27. Qd2 $142) 27... Rc8 $40 {[%mdl 128] Black wants a kill.} (27... Qf4 $142 28. e7 Re8) 28. Kg2 Rc3 29. e7 Kf7 {( -> ...Qg5+)} 30. e8=Q+ $2 (30. Qf5+ Kxe7 31. Bf3) 30... Kxe8 31. Qb5+ Kd8 32. Qa5+ Ke7 33. Bf3 {[#]} f1=Q+ $1 { Precision: White = 31%, Black = 53%.} 0-1 [Event "CAPECHECS Karpov Trophy 2017"] [Site "Cap d/^Agde"] [Date "2017.10.30"] [Round "3.1"] [White "Hejazipour, Mitra"] [Black "Demuth, Adrien"] [Result "0-1"] [ECO "D48"] [WhiteElo "2327"] [BlackElo "2538"] [Annotator "TA"] [PlyCount "84"] [EventCountry "FRA"] [SourceTitle "playchess.com"] [Source "ChessBase"] [SourceQuality "1"] {[%evp 26,83,8,0,23,-16,0,-18,0,-6,0,-2,0,0,0,-17,7,0,9,9,65,54,81,72,100,103, 91,54,172,166,127,38,37,0,195,85,88,93,79,75,71,76,125,0,0,0,77,35,66,0,0,0,0, 0,20,0,0,-29998,-29999,-29999]} 1. d4 Nf6 2. Nf3 d5 3. c4 e6 4. Nc3 dxc4 5. e3 a6 6. Bxc4 b5 7. Bd3 Bb7 8. O-O Nbd7 9. a4 b4 10. Nb1 c5 11. Nbd2 cxd4 { D48: Semi-Slav: Meran System: 7...b5 8 Bd3 a6} (11... Be7 12. Re1 O-O 13. Qe2 a5 14. e4 cxd4 15. e5 Nd5 16. Nb3 Rc8 17. h4 Re8 18. Qe4 Nf8 19. Nbxd4 Ra8 20. Nb3 Rc8 21. Nbd4 Ba8 22. Qg4 f5 23. exf6 Nxf6 {1/2-1/2 (24) Peralta,F (2565) -Korneev,O (2594) La Roda 2017}) 12. exd4 Be7 13. a5 O-O 14. Nc4 {LiveBook: 3 Games} Qc7 15. Nce5 $146 ({Predecessor:} 15. Qe2 Ng4 16. Nfe5 Ngxe5 17. dxe5 Nc5 18. Bf4 Qc6 19. f3 Nxd3 20. Qxd3 {1/2-1/2 (59) Li,R (2423)-Medina,W (2035) Tagaytay City 2011}) 15... Nxe5 16. Nxe5 Rfd8 17. Be3 Bd6 18. Bf4 Nd5 19. Bg3 ( {Not} 19. Qh5 $2 g6 $19) 19... Qe7 20. Qh5 g6 21. Qh6 Qf8 22. Qd2 f5 (22... Rac8 $11) 23. Nc4 $14 Bxg3 24. hxg3 f4 25. Qe2 Qf6 26. Rae1 fxg3 (26... Nc7 $1 $14) 27. fxg3 $18 Qxd4+ 28. Kh1 ({White should try} 28. Kh2 $16 Re8 29. Ne5) 28... Nc7 $14 29. Rd1 (29. Ne5 $5 {[%cal Rf1f7]}) 29... Rd5 $2 {[#]} (29... Qg7 $11 {and Black has nothing to worry.}) 30. Bxg6 (30. Be4 $1 $18 {and the rest is easy.} Rh5+ {[#]} 31. Qxh5 $1 {[%mdl 512]} Qxe4 32. Qf3 Qxf3 33. gxf3) 30... Qg7 $16 31. Bf7+ Kh8 32. Rxd5 Bxd5 33. Nb6 Rf8 34. Bh5 (34. Nxd5 $16 exd5 35. Bh5) 34... Rxf1+ $11 35. Qxf1 Qh6 (35... Qxg3 $11 {keeps the balance.} 36. Qf6+ Qg7 37. Qd8+ Qg8 38. Qf6+ Qg7 39. Nxd5 Nxd5 40. Qxe6 Qxg2+ 41. Kxg2 Nf4+ 42. Kf2 Nxe6) 36. Qe2 Qg5 37. Nxd5 ({White should play} 37. Kh2 $14) 37... Nxd5 38. Bf3 Qc1+ 39. Kh2 {Strongly threatening Qe5+.} Ne3 40. Qd3 Nf1+ 41. Kh3 $2 { [%mdl 8192]} (41. Kg1 $11 Nxg3+ 42. Kh2 Nf1+ 43. Kg1 Ng3+ 44. Kh2 Nf1+ 45. Kg1 Ng3+) 41... Qh6+ 42. Kg4 Nh2# {Precision: White = 35%, Black = 38%.} 0-1 [Event "CAPECHECS Karpov Trophy 2017"] [Site "Cap d/^Agde"] [Date "2017.10.27"] [Round "3.1"] [White "Haussernot, Cecile"] [Black "Sonis, Francesco"] [Result "0-1"] [ECO "A31"] [WhiteElo "2169"] [BlackElo "2420"] [Annotator "TA"] [PlyCount "80"] [EventCountry "FRA"] [SourceTitle "playchess.com"] [Source "ChessBase"] [SourceQuality "1"] {[%evp 21,80,21,10,10,27,0,2,0,0,-39,20,0,0,-36,36,-124,-131,-127,-114,-234, -230,-244,-244,-233,-234,-289,-289,-315,-335,-316,-277,-378,-316,-322,-325, -277,-231,-230,-247,-256,-241,-237,-167,-161,-125,-302,-299,-291,-295,-285, -287,-554,-553,-573,-523,-592,-597,-1072,-1054,-4818,-4802]} 1. Nf3 Nf6 2. g3 g6 3. Bg2 Bg7 4. O-O c5 5. c4 O-O 6. Nc3 Nc6 7. d4 cxd4 8. Nxd4 d6 9. e3 Bd7 10. b3 Rc8 {A31: Symmetrical English: 2 Nf3 Nf6 3 d4} 11. Bb2 a6 {LiveBook: 20 Games} (11... Qa5 12. Rc1 a6 13. a3 Rfe8 14. b4 Qd8 15. Nb3 Bg4 16. Ne2 Qd7 17. Re1 e5 18. e4 Be6 19. Qd3 b5 20. cxb5 axb5 {0-1 (58) Le Roux,J (2538)-Guseinov, G (2645) Porticcio 2017}) 12. Qd2 Nxd4 {The position is equal.} 13. exd4 b5 14. cxb5 $146 ({Predecessor:} 14. Bb7 Rb8 15. Ba3 Rxb7 16. cxb5 axb5 {0-1 (16) Stock,G (2158)-Hildebrand,D ICCF email 2011}) 14... axb5 15. d5 b4 ({Black should try} 15... Bf5 $15) 16. Ne2 Qb6 17. Nd4 Rc7 ({Better is} 17... Rc5 $15 18. Ne2 Ng4) 18. Nc6 $2 {[#]} (18. Rfc1 $14 {keeps the upper hand.}) 18... Nxd5 $1 $17 {[%mdl 512]} 19. Bxg7 (19. Qxd5 Bxc6) 19... Kxg7 20. Nd4 (20. Bxd5 $17 { was called for.} Bxc6 21. Bxc6 Rxc6 22. Rfe1) 20... Nc3 $1 $19 21. Rfe1 e5 { [%cal Be7e5,Be5e4][%mdl 32]} 22. Nc2 Be6 23. Ne3 Qd4 24. Qb2 f5 25. f4 e4 26. Kh1 Qf6 27. Qd2 d5 28. Nc2 Rb8 29. Nd4 {[#]} Nb5 $1 30. Nxe6+ Qxe6 31. Qxb4 d4 {[%cal Bd5d4,Bd4d3][%mdl 32]} 32. Rad1 Qb6 {[#]} 33. g4 $1 {[%mdl 512]} d3 ( 33... fxg4 34. Bxe4) 34. gxf5 Nc3 ({Weaker is} 34... gxf5 {[#]} 35. Bxe4 $1 { [%mdl 512]} fxe4 36. Qxe4 $17) 35. Qxb6 Rxb6 36. Rd2 $2 (36. Bxe4 {was forced.} Nxd1 37. Rxd1) 36... gxf5 {Black is clearly winning.} 37. Bh3 Rf7 38. Rc1 Nd5 39. Rg2+ Rg6 40. Rg5 Nxf4 {Precision: White = 24%, Black = 67%.} 0-1 [Event "CAPECHECS Karpov Trophy 2017"] [Site "Cap d/^Agde"] [Date "2017.10.28"] [Round "4.1"] [White "Pourramezanali, Amirreza"] [Black "Demuth, Adrien"] [Result "1-0"] [ECO "C41"] [WhiteElo "2543"] [BlackElo "2538"] [Annotator "TA"] [PlyCount "89"] [EventCountry "FRA"] [SourceTitle "playchess.com"] [Source "ChessBase"] [SourceQuality "1"] {[%evp 23,89,0,-4,-37,-10,-14,-6,-51,0,-1,-4,-5,-3,-19,-11,-16,24,24,23,20,35, 19,193,185,208,207,208,209,206,161,160,165,164,128,128,128,128,136,136,136,175, 135,139,149,172,182,185,128,107,80,352,363,376,355,256,65,142,151,1467,1383, 2490,2350,10778,4722,29969,29957,29983,29984]} 1. d4 d6 2. e4 Nf6 3. Nc3 e5 4. Nf3 exd4 5. Nxd4 Be7 6. Bf4 O-O 7. Qd2 d5 8. exd5 {C41: Philidor Defence} (8. Ndb5 Bb4 9. O-O-O c6 10. Nc7 Nxe4 11. Qd4 Bxc3 12. bxc3 Qe7 13. Rd3 Be6 14. Nxa8 c5 15. Qe3 c4 {1/2-1/2 (45) Savchenko,B (2596)-Rapport,R (2704) Riga 2014} ) 8... Nxd5 9. Nxd5 Qxd5 10. Nb5 Re8 11. Be2 Bb4 12. Qxb4 Nc6 {LiveBook: 3 Games} 13. Qb3 Qxg2 14. O-O-O Rxe2 15. Qd3 {White wants to mate with Qd8+!} ( 15. Qc3 $5 {[%cal Rh1g1]} Qe4 16. Bd2 $19) 15... Qe4 $146 ({Predecessor:} 15... Bg4 16. Nxc7 {0-1 (40) Richters,M (1969)-Quast,M (2173) Dortmund 2011}) 16. Qxe4 $40 {[%mdl 128] White has some attack.} Rxe4 17. Nxc7 Bg4 ({Of course not } 17... Rxf4 $6 18. Nxa8 g6 19. Rd2 $16) 18. Rdg1 Rxf4 19. Nxa8 Bf3 {[#]} 20. Re1 $1 {[%cal Re1e8][%mdl 512]} f5 21. Rhg1 $1 Nd4 $1 {[%cal Rd4e2] Strongly threatening ...Ne2+.} 22. Nc7 {Threatening Re8+.} Be4 $2 (22... Ne2+ $11 { and Black has nothing to worry.} 23. Rxe2 Bxe2) 23. c3 $18 Rxf2 24. Rxe4 $1 ({ Worse is} 24. cxd4 Rc2+ 25. Kb1 Rxc7+ 26. Ka1 Rc2 $11) 24... Rc2+ 25. Kb1 $1 { Threatens to win with Re7.} fxe4 26. Ne6 Rxb2+ 27. Kxb2 Nxe6 {[%mdl 4096] Endgame KR-KN} 28. Kb3 Kf7 29. Kc4 {[%mdl 1024] White has strong compensation.} Kf6 30. Kd5 Kf5 31. Re1 $1 Nc7+ 32. Kd4 Nb5+ 33. Kc4 a6 34. a4 Nc7 35. a5 (35. Kc5 $18) 35... Ke5 36. Kc5 {Kb6 is the strong threat.} Nd5 $2 {[%mdl 8192]} ( 36... Nb5 $16 {is a better defense.}) 37. c4 Nf4 {[#] White must now prevent .. .Nd3+.} 38. Kb6 $1 Nd3 {[#]} 39. Rg1 $2 ({White must play} 39. Re2 $1 $18) 39... e3 (39... Kd4 $14) 40. Kxb7 $16 Kd4 $2 (40... Nc5+ $16 41. Kb6 Kd4 42. Rg4+ (42. Rxg7 e2 $16) 42... Ne4) 41. Kxa6 $18 e2 42. Kb5 Nc5 43. Re1 Ne4 44. a6 Nd6+ 45. Kc6 {Precision: White = 64%, Black = 39%.} 1-0 [Event "CAPECHECS Karpov Trophy 2017"] [Site "Cap d/^Agde"] [Date "2017.10.30"] [Round "4.1"] [White "Demuth, Adrien"] [Black "Pourramezanali, Amirreza"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "E14"] [WhiteElo "2538"] [BlackElo "2543"] [Annotator "TA"] [PlyCount "51"] [EventCountry "FRA"] [SourceTitle "playchess.com"] [Source "ChessBase"] [SourceQuality "1"] {[%evp 18,51,19,12,34,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,0,7,4,6,4,10,3,12,0, 24,18,23,25]} 1. Nf3 d5 2. c4 e6 3. e3 Nf6 4. d4 Nbd7 5. Nbd2 Be7 6. b3 b6 7. Bb2 Bb7 8. Bd3 O-O 9. O-O c5 10. Qe2 {LiveBook: 69 Games} Re8 {E14: Queen's Indian: Classical Variation (4 e3)} (10... cxd4 11. exd4 Re8 12. Ne5 dxc4 13. bxc4 Nxe5 14. dxe5 Nd7 15. Rad1 Qc7 16. f4 Nc5 17. Bc2 g6 18. Nf3 Bxf3 19. Qxf3 {1/2-1/2 (70) Adhiban,B (2666)-Wojtaszek,R (2749) Doha 2016}) 11. Ne5 dxc4 $146 ({Predecessor:} 11... Rc8 12. f4 h6 13. Ndf3 Ne4 14. Nxd7 Qxd7 15. Ne5 Qd8 16. Bxe4 dxe4 17. dxc5 Bxc5 18. Rfd1 {1-0 (55) Bacic,K (1782)-Srdanovic,L (1875) Cetinje 2012}) 12. Ndxc4 cxd4 {The position is equal.} 13. Bxd4 b5 14. Nxd7 bxc4 15. Nxf6+ Bxf6 16. Bxc4 Bxd4 17. exd4 Qxd4 18. Rad1 Qb6 19. Rd3 Rad8 20. Rfd1 Qc6 {[%csl Gb7][%cal Rc6g2] [#]} 21. f3 Rxd3 22. Qxd3 g6 23. Qd7 Qc5+ 24. Qd4 Qxd4+ 25. Rxd4 Re7 26. Kf2 {Precision: White = 67%, Black = 43%.} 1/2-1/2 [Event "CAPECHECS Karpov Trophy 2017"] [Site "Cap d/^Agde"] [Date "2017.10.28"] [Round "4.1"] [White "Yuffa, Daniil"] [Black "Sonis, Francesco"] [Result "1-0"] [ECO "A14"] [WhiteElo "2527"] [BlackElo "2420"] [Annotator "TA"] [PlyCount "82"] [EventCountry "FRA"] [SourceTitle "playchess.com"] [Source "ChessBase"] [SourceQuality "1"] {[%evp 9,82,0,27,20,37,12,33,28,34,29,26,-7,0,-2,14,23,14,0,0,-9,-12,-58,-17, -66,-80,-120,-58,-61,-58,-64,-58,-62,-57,-107,-83,-102,-52,-59,-9,-55,-65,-75, 0,0,5,0,3,6,3,6,39,54,76,79,131,133,126,108,243,89,1233,1241,1083,129,524,531, 527,512,801,801,987,984,941,710,29998]} 1. c4 Nf6 2. g3 e6 3. Bg2 d5 4. Nf3 dxc4 5. O-O Be7 6. Na3 {A14: English Opening: 1...e6 with b3 by White} c5 { [%cal Bc7c5,Bc5c4][%mdl 32]} 7. Ne5 (7. Nxc4 Nc6 8. b3 O-O 9. Bb2 Bd7 10. d4 Rc8 11. dxc5 Bxc5 12. Nd6 Rc7 13. Rc1 b6 14. Ng5 Qe7 15. Nge4 Nxe4 16. Nxe4 Rd8 17. Nxc5 bxc5 {1-0 (46) Grischuk,A (2795)-Inarkiev,E (2688) Moscow 2014}) 7... Nbd7 (7... Nd5 {keeps more tension.} 8. Naxc4 b5 9. Na3 a6 10. Nc2 O-O) 8. Nxd7 $146 {White is slightly better.} ({Predecessor:} 8. Nexc4 Nb6 9. b3 Nbd5 10. e4 Nb4 11. e5 Nfd5 12. d4 cxd4 13. Qg4 {1-0 (33) Khismatullin,D (2609)-Demidov,M (2506) Sochi 2016}) 8... Nxd7 {[%cal Bf6d7,Bd7b6,Bb6d5][%mdl 32]} 9. Nxc4 Nb6 10. Na5 Nd5 11. Nb3 c4 12. Nd4 Bf6 13. Nf3 O-O 14. Qc2 b5 15. a4 Ba6 16. axb5 Bxb5 17. Re1 Qd7 (17... Nb4 $17 18. Qe4 Qd5) 18. Qe4 $15 Rac8 19. Ne5 Qc7 20. Ng4 Be7 21. b3 c3 22. Ne3 Bf6 23. Ra2 Bc6 24. Ng4 Be7 {White must now prevent . ..Nb4.} 25. Qd4 Bb7 (25... a5 $17 26. dxc3 Rfd8) 26. Bxd5 $11 Bxd5 27. Rxa7 Qd8 $132 {[%mdl 2048] ...Bc5 is the strong threat. Black is not keeping still} 28. Ba3 $1 {[%cal Ra3e7]} Bxa3 29. Rxa3 Qd6 30. Ra4 {Hoping for e4.} c2 31. Rc1 $1 {Strongly threatening e4.} Qb8 ({Better is} 31... e5 32. Nxe5 Qe6) 32. Rb4 $16 Qa8 33. Qb2 $1 Qa5 {[#]} (33... h5 $16) 34. Rd4 $2 (34. Nf6+ $1 $18 {[%mdl 512] } Kh8 (34... gxf6 35. Rg4+) 35. Rg4) 34... Qb6 $2 {[%mdl 8192] [#]} (34... Bb7 $16) 35. Nf6+ $1 $18 {[%mdl 512]} Kh8 (35... gxf6 36. Rg4+) 36. Nd7 $2 (36. Rh4 $18 {[%csl Gf6][%cal Rh4h7] is the precise move to win.} Be4 37. Nxe4) 36... Qxb3 $2 {[%mdl 8192]} (36... Qb5 $16 {is a better chance.}) 37. Qxb3 {White is clearly winning.} Bxb3 38. Nxf8 Bd5 (38... Rxf8 $142 39. Rb4 Bd5 40. Rxc2 h6) 39. Nd7 Ra8 40. Nb6 Rb8 41. Ra1 Ra8 {Precision: White = 34%, Black = 29%.} 1-0 [Event "CAPECHECS Karpov Trophy 2017"] [Site "Cap d/^Agde"] [Date "2017.10.30"] [Round "4.1"] [White "Sonis, Francesco"] [Black "Yuffa, Daniil"] [Result "1-0"] [ECO "E62"] [WhiteElo "2420"] [BlackElo "2527"] [Annotator "TA"] [PlyCount "63"] [EventCountry "FRA"] [SourceTitle "playchess.com"] [Source "ChessBase"] [SourceQuality "1"] {[%evp 15,63,25,45,40,47,39,55,54,68,38,63,46,68,39,64,46,64,37,45,49,60,29,97, 45,45,8,6,0,282,284,269,318,424,439,811,808,715,779,857,829,871,781,1100,1110, 1520,1561,1702,1693,1583,128]} 1. Nf3 d6 2. d4 Nf6 3. g3 g6 4. Bg2 Bg7 5. O-O O-O 6. c4 Nc6 7. Nc3 Bf5 8. b3 {[%cal Bb2b3,Bb3b4][%mdl 32]} e5 9. d5 {E62: King's Indian: Fianchetto: 6...c6 and Panno Variation (6...Nc6) without ...a6} Ne7 10. Bb2 (10. Nd2 e4 11. Bb2 e3 12. fxe3 Ng4 13. Rf3 Ne5 14. Rf1 Ng4 15. Rf3 Bd7 16. Kh1 Nf5 {0-1 (48) Halkias,S (2585)-Fressinet,L (2672) Doha 2016}) 10... Bd7 11. e4 {White is slightly better.} Ne8 12. b4 $146 ({Predecessor:} 12. Ne1 f5 13. exf5 gxf5 14. f4 exf4 15. gxf4 Ng6 16. Qd2 Qh4 {0-1 (25) Kozusek,D (2265)-Kovalev,A (2517) Pardubice 2017}) 12... Bh6 13. Bc1 Bxc1 14. Rxc1 f5 15. c5 f4 16. Ng5 Ng7 17. Qb3 $36 {[%mdl 2048] Black is under pressure.} Kh8 18. Rfd1 fxg3 (18... Bg4 $11 {keeps the balance.}) 19. hxg3 ({White should try} 19. fxg3 $16 h6 20. Nf3) 19... Bg4 $14 20. f3 Ng8 21. Nxh7 ({Reject} 21. fxg4 Qxg5 22. Nb5 (22. cxd6 $2 Nf6 $17) 22... Nf6 $17) 21... Rxf3 $2 {[%mdl 8192] [#]} ( 21... Kxh7 $11 22. fxg4 Nh6) 22. Bxf3 $18 Bxf3 23. Rf1 {[%cal Bd1f1,Bf1f8, Bf8a8][%mdl 32]} Bh5 24. Rf8 {White is clearly winning.} Qe7 (24... Ne8 $142 25. Nf6 Qxf6 26. Rxf6 Ngxf6) 25. Rxa8 Kxh7 26. Nd1 Nh6 27. Nf2 Qg5 28. Re1 Bg4 29. Qe3 Qh5 30. Kg2 Ngf5 31. exf5 Nxf5 32. Rh1 $2 {Precision: White = 53%, Black = 24%.} (32. Qe4 $18) 1-0 [Event "CAPECHECS Karpov Trophy 2017"] [Site "Cap d/^Agde"] [Date "2017.10.30"] [Round "4.1"] [White "Cori T., Deysi"] [Black "Savina, Anastasia"] [Result "0-1"] [ECO "D02"] [WhiteElo "2386"] [BlackElo "2350"] [Annotator "NA"] [PlyCount "134"] [EventCountry "FRA"] [SourceTitle "playchess.com"] [Source "ChessBase"] [SourceQuality "1"] [TimeControl "1500+10"] 1. Nf3 d5 2. d4 Nc6 3. Bf4 Bg4 4. Nbd2 e6 5. e3 Bd6 6. h3 Bxf3 7. Qxf3 Bxf4 8. Qxf4 Nb4 9. Kd1 Ne7 10. c3 Nbc6 11. h4 O-O 12. Bd3 Qd6 13. Qxd6 cxd6 14. a4 Rfc8 15. a5 a6 16. Ra3 Rc7 17. g4 Rf8 18. f4 e5 19. Rf1 exf4 20. exf4 Re8 21. Re1 Kf8 22. Nf1 Ng6 23. Rxe8+ Kxe8 24. Bxg6 fxg6 25. Ne3 Ne7 26. Rb3 Kd7 27. f5 gxf5 28. gxf5 Kc8 29. Ke2 Rd7 30. Ra3 Rd8 31. Ra1 Re8 32. Kd3 Rf8 33. Rg1 g6 34. fxg6 hxg6 35. Rg5 Rf3 36. Ke2 Rh3 37. Nxd5 Nxd5 38. Rxd5 Kc7 39. Rg5 Rxh4 40. Kd3 Rh5 41. Rxg6 Rxa5 42. Kc4 Rh5 43. Rg8 Rh2 44. b4 b5+ 45. Kb3 Rh7 46. Ra8 Kb7 47. Re8 Rc7 48. Rd8 Kc6 49. Kc2 Rh7 50. Rc8+ Kb7 51. Rg8 Kc6 52. Rg5 Kb6 53. Kd3 Rh3+ 54. Kc2 Rh6 55. c4 Rh2+ 56. Kd3 Rh3+ 57. Ke4 bxc4 58. Kd5 Kb5 59. Kxd6+ Kxb4 60. Kc6 c3 61. Rc5 Rh6+ 62. Kb7 a5 63. Rc8 a4 64. d5 a3 65. Kc7 c2 66. Kd7 a2 67. Rb8+ Kc3 0-1 [Event "CAPECHECS Karpov Trophy 2017"] [Site "Cap d/^Agde"] [Date "2017.10.28"] [Round "4.1"] [White "Savina, Anastasia"] [Black "Cori T., Deysi"] [Result "0-1"] [ECO "A60"] [WhiteElo "2350"] [BlackElo "2386"] [Annotator "NA"] [PlyCount "77"] [EventCountry "FRA"] [SourceTitle "playchess.com"] [Source "ChessBase"] [SourceQuality "1"] [TimeControl "1500+10"] {[%evp 12,53,72,59,55,47,40,58,29,60,56,56,80,75,102,94,96,83,114,110,120,86, 93,104,110,70,62,60,61,50,63,29,40,23,37,27,33,0,9,-21,0,0,32767,0]} 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 c5 4. d5 exd5 5. cxd5 d6 6. Nc3 a6 7. a4 g6 8. Nd2 Bg7 9. e4 O-O {LiveBook: 21 Games} 10. Be2 Re8 11. O-O h5 {A77: Modern Benoni: Classical: 9...Re8 10 Nd2: 10...a6 and 10...Nbd7} (11... Nbd7 12. f4 Rb8 13. Kh1 Qc7 14. e5 dxe5 15. Nc4 e4 16. f5 Ra8 17. Bf4 Qd8 18. g4 h6 19. Nd6 Rf8 20. g5 hxg5 21. Bxg5 Qb6 22. Ndxe4 Nxe4 23. Nxe4 gxf5 {1/2-1/2 (68) Ponomariov,R (2737) -Gashimov,V (2740) Nice 2010}) 12. f3 Nfd7 $146 ({Predecessor:} 12... Nbd7 13. Nc4 Ne5 14. Nxe5 dxe5 15. a5 Bd7 16. Be3 Rc8 17. Qb3 Qc7 18. Bc4 Rf8 19. Bg5 { 1-0 (62) Hoewel,K (2010)-Siptitz,F (1950) Mittelfranken 2007}) 13. Nc4 Ne5 14. Ne3 Qh4 15. Qe1 Qe7 16. a5 Nbd7 17. h3 Nf8 18. Na4 Rb8 $1 19. Nb6 Ned7 20. Nxc8 Rexc8 21. Nc4 Ne5 22. Nb6 Re8 23. Rb1 Nfd7 24. Nxd7 Nxd7 25. b4 cxb4 26. Rxb4 Rec8 27. Bb2 $11 Bxb2 28. Rxb2 Qe5 29. Qb1 Qc3 30. Kh1 Nc5 31. Qa2 Na4 32. Rb3 Qxa5 33. Qa3 Rc5 34. f4 b5 35. f5 Qd2 36. fxg6 Qxe2 37. gxf7+ Kf8 38. Qa1 Rc3 39. Rb2 0-1 [Event "CAPECHECS Karpov Trophy 2017"] [Site "Cap d/^Agde"] [Date "2017.10.28"] [Round "4.1"] [White "Hejazipour, Mitra"] [Black "Haussernot, Cecile"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "E11"] [WhiteElo "2327"] [BlackElo "2169"] [Annotator "NA"] [PlyCount "149"] [EventCountry "FRA"] [SourceTitle "playchess.com"] [Source "ChessBase"] [SourceQuality "1"] [TimeControl "1500+10"] 1. d4 Nf6 2. Nf3 e6 3. c4 Bb4+ 4. Nbd2 O-O 5. a3 Be7 6. e3 d5 7. Bd3 c5 8. O-O {E11: Bogo-Indian} (8. dxc5 a5 9. Rb1 Bxc5 10. O-O Nc6 11. Qc2 Qe7 12. cxd5 exd5 13. e4 h6 14. exd5 Nxd5 15. Re1 Be6 16. Bh7+ Kh8 {0-1 (44) Bogdanovich,S (2590)-Kuzubov,Y (2661) Lvov 2014}) 8... a6 9. dxc5 Bxc5 10. b4 Bd6 $146 ({ Predecessor:} 10... Ba7 11. Bb2 Nc6 12. Qc2 h6 13. Rad1 Bd7 14. e4 Rc8 15. Qb3 d4 {0-1 (61) Franco Ocampos,Z (2490)-Hector,J (2485) Alicante 1989}) 11. Bb2 Nc6 12. Rc1 Qe7 13. Qc2 h6 14. Rfd1 Bd7 15. Qb3 dxc4 16. Nxc4 Bc7 17. Nce5 Nxe5 18. Nxe5 Bxe5 19. Bxe5 Bc6 ({Better is} 19... Rfd8 $14) 20. Bd6 Bd5 {[#]} ({ Don't blunder} 20... Qxd6 $2 {[#]} 21. Bh7+ $1 {[%mdl 512]} Nxh7 22. Rxd6 $18) 21. Qxd5 $1 ({Finger weg von} 21. Bxe7 $6 Bxb3 22. Bxf8 Bxd1 $16) 21... Nxd5 22. Bxe7 Nxe7 23. Rc7 Nd5 24. Rxb7 a5 25. g3 (25. b5 $18) 25... Rfc8 (25... axb4 $16 {ist wohl besser.} 26. axb4 Rfc8) 26. e4 (26. b5 $18) 26... Nc3 27. Re1 Na4 28. Bf1 Rc3 29. Rd1 (29. Ra1 $18) 29... Rxa3 30. Rdd7 Rf8 $1 31. Bh3 axb4 32. Rxb4 Nc5 33. Re7 Nd3 34. Rb1 Ra2 35. Rbb7 Ra1+ 36. Kg2 Ne1+ 37. Kf1 Nf3+ 38. Kg2 Ng5 39. Bg4 Ra2 40. Rb4 Rd8 41. e5 Rd5 42. h4 Rdd2 43. Rf4 Ne4 44. Rexf7 Nc5 45. Rc7 Rac2 46. Rff7 Nd3 47. Rxg7+ Kf8 48. Rgf7+ Ke8 49. Rxc2 Rxc2 50. Bxe6 Nxe5 51. Rf6 Ke7 52. Rxh6 Nd3 53. Bb3 Rxf2+ 54. Kh3 Rf3 55. Re6+ Kd7 56. Rh6 Re3 57. Ba4+ Ke7 58. h5 Nf2+ 59. Kg2 Ng4 $2 (59... Ne4 $11) 60. Rg6 Ne5 61. Rg8 Re2+ 62. Kh3 Kf6 63. h6 $2 (63. g4 $18) 63... Re1 64. Kg2 Re2+ 65. Kf1 Rh2 66. Rf8+ Ke7 67. Re8+ Kf6 68. Rf8+ Ke7 69. Rh8 Nf7 70. Re8+ Kf6 71. Bb3 Nxh6 72. Re6+ Kg5 73. Kg1 Rb2 74. Bc4 Nf5 $11 75. Re2 1/2-1/2 [Event "CAPECHECS Karpov Trophy 2017"] [Site "Cap d/^Agde"] [Date "2017.10.30"] [Round "4.1"] [White "Haussernot, Cecile"] [Black "Hejazipour, Mitra"] [Result "0-1"] [ECO "B50"] [WhiteElo "2169"] [BlackElo "2327"] [Annotator "NA"] [PlyCount "64"] [EventCountry "FRA"] [SourceTitle "playchess.com"] [Source "ChessBase"] [SourceQuality "1"] [TimeControl "1500+10"] 1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bc4 Nf6 4. Qe2 e6 5. c3 a6 6. Bb3 b5 7. O-O Be7 8. a4 b4 9. d4 cxd4 10. cxd4 Bb7 11. Bc2 Nbd7 12. Nbd2 e5 13. b3 O-O 14. Bb2 exd4 15. Bxd4 Nc5 16. Rad1 Rc8 17. Bb1 Re8 18. Bxc5 Rxc5 19. Nc4 Qc7 20. Nd4 Bf8 21. e5 dxe5 22. Nf5 Nd5 23. Qg4 g6 24. Ng3 Bg7 25. Rd2 Nf4 26. Rd7 Qb8 27. Nd6 Bxg2 28. Nxe8 Bxf1 29. Nxg7 Bh3 30. Qd1 Bxd7 31. Ne4 Bc8 32. Nf5 Rc1 0-1 [Event "CAPECHECS Karpov Trophy 2017"] [Site "Cap d/^Agde"] [Date "2017.10.30"] [Round "5.1"] [White "Pourramezanali, Amirreza"] [Black "Haussernot, Cecile"] [Result "1-0"] [ECO "B92"] [WhiteElo "2543"] [BlackElo "2169"] [Annotator "TA"] [PlyCount "63"] [EventCountry "FRA"] [SourceTitle "playchess.com"] [Source "ChessBase"] [SourceQuality "1"] {[%evp 20,63,2,4,54,54,51,51,60,55,60,56,96,68,84,84,84,84,83,75,70,72,82,57, 143,147,137,123,170,87,113,85,141,155,150,149,151,159,154,152,161,160,533,325, 1182,1144]} 1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 a6 6. Be2 e5 7. Nb3 Be7 8. O-O O-O 9. Kh1 b6 10. Be3 Bb7 11. f3 Nbd7 {B92: Sicilian Najdorf: 6 Be2} 12. a4 $1 Qc7 (12... Rc8 13. Rf2 Rc7 14. Bf1 Qa8 15. Rd2 Rfc8 16. Bf2 h6 17. h3 g6 18. Nc1 Rxc3 19. bxc3 {1-0 (52) Ivanchuk,V (2747)-Wei,Y (2707) Doha 2016}) 13. Qd2 Rac8 {White is slightly better.} 14. Rac1 Rfd8 15. Rfd1 {[#]} Nf8 $146 ({Predecessor:} 15... Nc5 16. Nxc5 dxc5 17. Qe1 c4 18. Qf2 Nd7 19. Nd5 Bxd5 20. Rxd5 {1/2-1/2 (37) Arenas Vanegas,D (2417)-Gretarsson,H (2571) Havana 2015}) 16. Qe1 Ne6 17. Qf2 Nc5 18. Nxc5 dxc5 19. Qf1 Rxd1 20. Rxd1 c4 21. Qf2 Nd7 {[#]} (21... Bd8 $1 $14) 22. Bxc4 $1 $16 {[%mdl 512]} Bb4 (22... Qxc4 23. Rxd7) 23. Bb3 Nc5 {[#]} 24. Bxc5 ({Better is} 24. Na2 $1 $18 {[%cal Ra2b4]} Nxb3 25. Nxb4) 24... Bxc5 25. Qe2 Bd4 (25... Rd8 $142) 26. Nd5 Bxd5 27. exd5 { [%cal Be4d5,Bd5d6][%mdl 32] Hoping for f4.} Bxb2 28. d6 $36 {[%mdl 2048] White is on the roll.} ({Don't play} 28. Qxa6 $6 Ba3 $14) 28... Qd7 29. Qxa6 Bd4 {[#] } 30. f4 $1 {[%mdl 512]} Qg4 $2 (30... h6 $16 31. fxe5 Bxe5 32. Qxb6 Qg4) ( 30... exf4 31. Rxd4) 31. Rf1 exf4 $2 {[#]} (31... e4 32. Qb7 Rf8 33. Bxf7+ Rxf7 34. Qa8+ (34. Qxe4 Bf6 $15) 34... Rf8 35. Qd5+ Rf7) 32. Rxf4 $1 {[%mdl 512] Precision: White = 81%, Black = 18%.} 1-0 [Event "CAPECHECS Karpov Trophy 2017"] [Site "Cap d/^Agde"] [Date "2017.10.28"] [Round "5.1"] [White "Demuth, Adrien"] [Black "Savina, Anastasia"] [Result "1-0"] [ECO "A41"] [WhiteElo "2538"] [BlackElo "2350"] [Annotator "TA"] [PlyCount "101"] [EventCountry "FRA"] [SourceTitle "playchess.com"] [Source "ChessBase"] [SourceQuality "1"] {[%evp 11,101,34,62,0,0,23,29,-25,-11,-18,-25,-40,-35,-41,-42,-78,-77,-77,-80, -97,-77,-85,-88,-98,-101,-104,-102,-98,-95,-111,-109,-105,-66,-70,-58,-73,-76, -88,-59,-147,-145,-116,-39,-30,-2,-6,0,-4,0,0,7,4,80,0,0,0,295,258,489,471,456, 450,629,608,584,575,605,586,868,857,815,808,1419,1384,2685,2101,2743,1259,1491, 934,886,851,12843,12840,12844,12842,12844,12844,12845,12845,12845,11727]} 1. Nf3 g6 2. d4 Bg7 3. c4 d6 4. Nc3 c5 (4... Nd7 5. e4 e5 6. Be2 Ne7 7. O-O O-O 8. Re1 h6 9. Bf1 exd4 10. Nxd4 Nc6 11. Be3 Nde5 12. f3 Nxd4 13. Bxd4 Be6 14. Nd5 c5 15. Bc3 Nc6 16. Bxg7 Kxg7 {1-0 (42) Le,Q (2718)-Svidler,P (2759) Almaty 2016 }) 5. dxc5 dxc5 6. Qxd8+ {A41: 1 d4 d6: Tartakower System and Modern Defence} Kxd8 {LiveBook: 4 Games} 7. Bf4 Bxc3+ 8. bxc3 {The position is equal.} Nc6 { [%cal Bb8c6,Bc6a5,Ba5c4][%mdl 32]} 9. O-O-O+ (9. g3 $142) 9... Ke8 $11 10. g3 $146 ({Predecessor:} 10. e4 Nf6 11. Bd3 Bg4 12. Rhe1 {0-1 (64) Nureev,G (2456) -Solak,D (2510) Dos Hermanas 2003}) 10... Nf6 11. Ne5 Na5 $1 12. Nd3 Bf5 13. Nxc5 Rc8 14. Nb3 Nxc4 15. f3 e5 $1 {[%cal Re5f4]} 16. Bg5 Nd7 17. e4 Be6 $1 18. Bxc4 Rxc4 19. Kc2 f6 20. Bc1 Kf7 21. Rd3 b6 22. Rhd1 Rc7 23. Ba3 Rhc8 24. Kb2 a5 {[%cal Ba7a5,Ba5a4][%mdl 32]} 25. Rd6 ({Better is} 25. h4 $15) 25... a4 $17 ({But not} 25... Rxc3 26. Rxd7+ Bxd7 27. Rxd7+ Kg8 28. Bc5 $15) 26. Na1 b5 ({ Black should play} 26... Rxc3 $17 27. Rxd7+ Bxd7 28. Rxd7+ Kg8 29. Rd8+ Rxd8 30. Kxc3 Rd1) 27. Bb4 $15 Nb8 28. Nc2 Nc6 29. Na3 Nxb4 30. cxb4 g5 31. R1d2 Rc3 (31... Rb8 $11 {keeps the balance.}) 32. R6d3 (32. Ra6 $16) 32... Rxd3 $11 33. Rxd3 {[%mdl 4096] Endgame KRB-KRN} Bc4 $2 {[%mdl 8192] [#]} (33... Ke7 $11 { and Black stays safe.}) 34. Rc3 $1 $18 Rd8 $2 (34... h5 {was worth a try.} 35. Nxb5 Ke7) 35. Nxc4 {White is clearly winning.} bxc4 36. Rxc4 {KR-KR} Rd2+ 37. Rc2 Rd3 38. Rc3 Rd2+ {[#]} 39. Ka3 $1 Rxh2 40. b5 {[%cal Bb4b5,Bb5b6,Bb6b7] [%mdl 32]} Rd2 41. b6 Rd8 42. Kxa4 h5 43. Kb5 h4 44. gxh4 gxh4 45. b7 Rb8 46. Kb6 Kg6 47. a4 {[%cal Ba2a4,Ba4a5,Ba5a6,Ba6a7][%mdl 32]} Kg5 48. a5 Kf4 49. a6 h3 50. a7 h2 51. Rc1 {Precision: White = 56%, Black = 45%.} 1-0 [Event "CAPECHECS Karpov Trophy 2017"] [Site "Cap d/^Agde"] [Date "2017.10.30"] [Round "5.1"] [White "Yuffa, Daniil"] [Black "Cori T., Deysi"] [Result "1-0"] [ECO "A62"] [WhiteElo "2527"] [BlackElo "2386"] [Annotator "TA"] [PlyCount "63"] [EventCountry "FRA"] [SourceTitle "playchess.com"] [Source "ChessBase"] [SourceQuality "1"] {[%evp 21,63,24,54,35,36,33,89,78,172,154,263,250,214,217,244,196,211,187,196, 195,288,279,343,341,528,522,541,542,509,458,496,481,467,477,829,818,1151,1114, 1921,381,1687,166,525,-377]} 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. g3 c5 4. d5 exd5 5. cxd5 d6 6. Nc3 g6 7. Bg2 Bg7 8. Nf3 O-O 9. O-O Re8 10. Bf4 a6 11. a4 h6 12. Re1 { A62: Modern Benoni: Fianchetto Variation without early ...Nbd7} (12. Qc1 Kh7 13. Re1 Bf5 14. Nh4 Bc8 15. Qc2 Nh5 16. Bd2 Nd7 17. Nf5 Bf8 18. Ne3 Rb8 19. a5 b5 {1-0 (44) Caruana,F (2781)-Nakamura,H (2776) Zuerich 2014}) 12... g5 13. Bd2 Bg4 (13... Nbd7 $14) 14. h4 $146 {White is better.} ({Predecessor:} 14. h3 Bh5 15. Qc1 Nbd7 16. g4 Bg6 17. h4 Nxg4 18. hxg5 hxg5 19. Bxg5 Bf6 {1/2-1/2 (56) Goryachkina,A (2361)-Turebayeva,A (2137) Satka 2012}) 14... gxh4 (14... Bxf3 $16 {is a better defense.} 15. hxg5 (15. exf3 gxh4 16. gxh4 Nbd7 $11) 15... Bxg2 16. gxf6 Qxf6 17. Kxg2 Nd7) 15. Nxh4 $18 Nh5 (15... Nbd7 $16) 16. Bf3 Bxf3 17. Nxf3 Nd7 18. Kg2 Qf6 19. Rh1 Qg6 {[#]} 20. Nh4 $1 {[%cal Rh4g6]} Qg4 (20... Qh7 {was called for.} 21. Qb1 Bxc3 22. Qxh7+ (22. Bxc3 Nhf6 $16) 22... Kxh7 23. Bxc3 Nhf6) 21. e4 Qxd1 22. Raxd1 Bxc3 (22... Nhf6 $142 23. f3 h5) 23. Bxc3 Rxe4 24. Nf5 $1 {[%csl LRd6,LRh5,LRh6]} Ndf6 25. Nxh6+ Kf8 26. Nf5 Rg4 27. f4 Re8 ( 27... b5 $142 28. Kf3 b4 29. Bxf6 Nxf6 30. Nxd6 Rg7) 28. Kf3 Rg6 29. g4 Ng8 30. Ra1 $2 (30. gxh5 Rd8 31. hxg6 fxg6 32. Rh8) 30... Ra8 $2 (30... Nhf6 31. Nxd6 Re7) 31. Bb4 $2 (31. gxh5 Rf6 32. h6 Rxh6 33. Bg7+ Ke8 34. Rae1+ Kd8 35. Bxh6) 31... cxb4 $2 (31... Nxf4 32. Bxc5 (32. Kxf4 cxb4 33. g5 f6 $14) 32... dxc5 33. Kxf4 Nf6) 32. Ke4 $4 {[%mdl 40960] Precision: White = 67%, Black = 12%. . Sensor Board Error (Ke4/e5)?} ({Weaker is} 32. Rxh5 Nf6 $18) (32. gxh5 $18 Rg7 33. Nxg7 Kxg7 {[#]} 34. h6+ $1 {[%mdl 512]} Kh7 35. Rag1) 1-0 [Event "CAPECHECS Karpov Trophy 2017"] [Site "Cap d/^Agde"] [Date "2017.10.28"] [Round "5.1"] [White "Sonis, Francesco"] [Black "Hejazipour, Mitra"] [Result "1-0"] [ECO "A14"] [WhiteElo "2420"] [BlackElo "2327"] [Annotator "TA"] [PlyCount "79"] [EventCountry "FRA"] [SourceTitle "playchess.com"] [Source "ChessBase"] [SourceQuality "1"] {[%evp 27,79,33,35,35,50,38,69,43,105,81,96,86,86,81,99,102,218,202,181,207, 466,267,286,130,260,236,1068,1025,1007,1013,998,997,989,970,1090,1024,1417, 1428,1697,1783,29989,29989,29989,29990,29990,29988,29995,29992,29993,29990, 29991,29990,29978,29977]} 1. Nf3 Nf6 2. g3 d5 3. c4 e6 4. b3 Be7 5. Bg2 O-O 6. Bb2 b6 7. O-O Bb7 8. e3 Nbd7 9. Qe2 c5 10. Nc3 Rc8 11. Rfd1 Ne4 {A14: Reti-Eröffnung} (11... Qc7 12. d3 Rfe8 13. Rac1 Qb8 14. Ne1 dxc4 15. bxc4 Bxg2 16. Kxg2 Qb7+ 17. Kg1 Nf8 18. Rb1 Qc6 19. f4 N6d7 20. Nf3 {0-1 (54) Korotylev, A (2573)-Rychagov,A (2534) Moscow 2017}) 12. cxd5 exd5 13. Rac1 Bf6 14. d4 Qe7 $146 {LiveBook: 3 Partien} ({Vorgänger:} 14... Re8 15. dxc5 Nxc3 16. Bxc3 bxc5 17. Ne1 Bxc3 18. Rxc3 Nf6 {1-0 (48) Mallahi,A (2419)-Akbarinia,S (2249) Iran 2005}) 15. dxc5 Nxc3 16. Bxc3 bxc5 17. Qb5 Bc6 ({Lieber} 17... Rc7 $14) 18. Qa5 Bxc3 19. Qxc3 Ba8 20. Nh4 Nf6 21. b4 c4 (21... g6 $16) 22. Nf5 $18 Qe6 {[#]} 23. Bh3 $1 {Droht stark Sh6+!} Nh5 $2 (23... Ne8 {kämpft weiter.} 24. Ne7+ Qxe7 25. Bxc8 f5) 24. Rd4 (24. g4 $142 Nf6 25. g5) 24... Rcd8 25. g4 (25. Rh4 $18 d4 26. exd4 (26. Qxc4 Qxc4 27. Rxc4 d3 $16) (26. Nxd4 Qd5 $16)) 25... Nf6 {[#]} ( 25... g6 $16) 26. g5 $1 {[%cal Bg4g5,Bg5h6][%mdl 32]} Nd7 $2 (26... Kh8 27. Rh4 (27. gxf6 g6 $16) 27... d4 28. Rxd4 (28. Qxc4 Rc8 $16) 28... Rxd4 29. Qxd4 (29. gxf6 g6 $16) 29... Qe4) 27. Nh6+ gxh6 28. Bxe6 fxe6 29. gxh6 e5 30. Rg4+ Kh8 31. f4 Rg8 32. Rg3 Rde8 33. fxe5 {Droht Matt per e6+.} Nxe5 34. Rf1 {Weiß setzt Matt.} Rxg3+ 35. hxg3 Kg8 36. Qd4 Re7 37. Rf5 Ng6 38. e4 {[%cal Be3e4, Be4d5,Bd5d6][%mdl 32]} Bc6 39. exd5 Bd7 40. d6 {Precision: Weiß = 69%, Schwarz = 40%.} 1-0 [Event "CAPECHECS Karpov Trophy 2017"] [Site "Cap d/^Agde"] [Date "2017.10.28"] [Round "5.1"] [White "Cori T., Deysi"] [Black "Yuffa, Daniil"] [Result "0-1"] [ECO "A49"] [WhiteElo "2388"] [BlackElo "2527"] [Annotator "TA"] [PlyCount "92"] [EventCountry "FRA"] [SourceTitle "playchess.com"] [Source "ChessBase"] [SourceQuality "1"] {[%evp 14,92,12,-25,-17,-47,-54,-29,-27,-126,-127,-120,-125,-132,-117,-114,-97, -96,-75,-131,-135,-143,-133,-261,-264,-238,-85,-187,-51,-49,-2,-4,-6,-4,-4,-3, 91,87,85,91,56,-2,106,90,125,102,152,143,145,55,69,-108,-112,-447,-441,-535, -538,-491,-493,-637,-596,-547,-476,-449,-414,-396,-358,-338,-342,-418,-428, -416,-410,-769,-799,-29965,-29966,-29991,-29992,-29992,-980]} 1. Nf3 Nf6 2. d4 g6 3. g3 Bg7 4. Bg2 O-O 5. O-O d6 {[%cal Bd7d6,Bd6e5,Be5e4][%mdl 32]} 6. b3 e5 7. dxe5 dxe5 8. Bb2 e4 $1 {[%cal Re4f3] A49: 1 d4 Nf6 2 Nf3 g6 3 g3: Anti-King's Indian systems} 9. Ng5 Qe7 10. Nc3 {[%cal Rg5e4]} Bf5 {Black has an edge.} 11. h4 $146 (11. Qc1 $11 {keeps the balance.}) ({Predecessor:} 11. Ncxe4 Bxe4 12. Nxe4 Nxe4 13. Bxg7 Kxg7 14. Qd4+ Nf6 15. Bxb7 c5 16. Qxf6+ Qxf6 17. Bxa8 {0-1 (24) Mamedov,R (2689)-Onischuk,V (2608) Lvov 2017}) 11... Nc6 $17 12. Qc1 Rfd8 13. Nd1 h6 14. Nh3 ({Don't go for} 14. Ne3 $2 hxg5 15. Nxf5 gxf5 $19) 14... Nd4 15. Re1 Bg4 16. Nf4 ({Better is} 16. Bxd4 Rxd4 17. c3) 16... g5 17. hxg5 hxg5 18. c3 (18. Bxd4 $17 {keeps fighting.} Rxd4 19. Nh3) 18... gxf4 $19 19. cxd4 fxg3 $2 (19... Nh5 $19 20. gxf4 Qh4 21. Bxe4 Rxd4) 20. fxg3 {[#]} (20. Qf4 $17) 20... Nh5 (20... Rd5 $1 $19 21. Qf4 Rf5) 21. Nf2 Be6 22. Nxe4 Bd5 23. Qg5 $132 {[%mdl 2048] White puts up resistance} Qxg5 24. Nxg5 Nxg3 (24... Bxg2 $11 25. Kxg2 Bxd4 26. Bxd4 Rxd4) 25. e4 $16 Bc6 26. Kf2 Nh5 27. Bf3 (27. Rad1 $1 $14) 27... Nf4 (27... Rxd4 $11 28. Bc3 Rd7 29. Bxg7 Nxg7) 28. Ke3 Ng6 29. Rh1 Be8 {intending ...c5.} 30. Rh2 a5 31. e5 (31. Rg1 $16) 31... c5 $1 $14 {[%cal Rc5d4]} 32. Rg1 $2 (32. dxc5 $14 {keeps the upper hand.} Rac8 33. Rc2) 32... cxd4+ $17 33. Bxd4 $2 {[%mdl 8192] [#]} (33. Kd2 $17 {is a better chance. } Bxe5 34. Rh5 Bf4+ 35. Kc2) 33... Rxd4 $1 $19 {[%mdl 512]} 34. e6 (34. Kxd4 Bxe5+) 34... Rc8 {...Rc3+ is the strong threat.} 35. exf7+ Bxf7 36. Nxf7 Rc3+ 37. Kf2 Rd2+ 38. Kg3 Rxh2 39. Kxh2 Kxf7 40. Bd5+ Kf6 41. Bxb7 Bf8 42. Rf1+ Kg5 43. Be4 (43. Rg1+ $142 Kh6 44. Be4 Bd6+ 45. Kh1 Rh3+ 46. Kg2 Nf4+ 47. Kf1) 43... Bd6+ 44. Kg2 Nf4+ {Black mates.} 45. Kh1 Rh3+ 46. Kg1 Bf8 {Precision: White = 30%, Black = 50%.} (46... Bc5+ $142 47. Rf2 Rc3 48. Bg2 Kg4 49. b4 Rc1+ 50. Bf1 Kg3 51. bxc5 Nh3+ 52. Kh1 Nxf2+ 53. Kg1 Nh3+ 54. Kh1 Rxf1#) 0-1 [Event "CAPECHECS Karpov Trophy 2017"] [Site "Cap d/^Agde"] [Date "2017.10.30"] [Round "5.1"] [White "Savina, Anastasia"] [Black "Demuth, Adrien"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "E48"] [WhiteElo "2350"] [BlackElo "2538"] [Annotator "TA"] [PlyCount "155"] [EventCountry "FRA"] [SourceTitle "playchess.com"] [Source "ChessBase"] [SourceQuality "1"] {[%evp 19,155,-2,28,4,31,11,30,20,27,0,133,138,354,355,357,356,362,363,328,335, 343,352,344,334,324,348,438,427,29992,226,211,227,351,207,264,68,58,0,0,0,110, 126,166,140,265,256,293,302,288,274,267,245,245,245,476,348,299,308,317,298, 624,624,610,584,531,357,648,237,224,220,386,371,379,287,756,532,529,529,872, 491,461,275,293,0,276,162,255,120,264,262,229,8,8,8,8,-9,-16,-64,0,0,0,-64,-64, -70,-64,-64,-63,-64,-64,-71,-71,-71,-71,-73,-64,-71,-71,-73,-73,-95,-95,-94, -73,-81,0,-87,0,-73,-73,-98,-98,-118,-104,-155,-150,-29978,-29979,-29979]} 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4. e3 O-O 5. Bd3 c5 6. Nge2 cxd4 7. exd4 d5 8. cxd5 Nxd5 9. O-O Nc6 10. Nxd5 Qxd5 11. Be3 {E48: Nimzo-Indian: Rubinstein: 5 Bd3 d5 including 6 Ne2, but excluding 6 a3} (11. a3 Be7 12. Qc2 g6 13. Rd1 Bf6 14. Be4 Qd8 15. Bh6 Re8 16. d5 exd5 17. Bxd5 Qe7 18. Ng3 Be6 19. Ne4 Nd4 {0-1 (56) Tregubov,P (2585)-Inarkiev,E (2709) Doha 2016}) 11... Rd8 12. Nf4 $146 ({ Predecessor:} 12. Qc2 g6 13. Rfd1 Bd6 14. a3 Qh5 15. h3 Bd7 16. Be4 Rac8 17. Qd2 Na5 18. Bf3 Qf5 {1/2-1/2 (48) Stebbings,A (2293)-Harandi,K (2354) Marianske Lazne 2016}) 12... Qa5 13. a3 {White has an edge.} Be7 14. Rc1 e5 ( 14... g6 $1 $11 {remains equal.}) 15. Qh5 $1 $16 {[%cal Rh5h7]} g6 $2 (15... h6 $16 16. Rxc6 bxc6) 16. Nxg6 $1 $18 hxg6 {[#]} (16... fxg6 17. Bxg6 $1 {[%mdl 512]} hxg6 18. Qxg6+ Kh8 19. Qh6+ Kg8 20. Qg6+ Kh8 21. Qh6+ Kg8 22. Qg6+ $11) 17. Bxg6 $1 {[%mdl 512]} fxg6 18. Qxg6+ Kh8 {Black wants to play ...Bf8.} 19. Qh5+ $1 Kg8 20. Bh6 $1 {White threatens Qg6+ and mate.} Rd6 {[#]} 21. Rc3 $1 { [%cal Rc3g3]} Qxc3 (21... Bf5 22. Rg3+ Kh8 23. Qf7 Bf6 24. Bg7+ Kh7 25. Bxf6+ Kh6 26. Bg5#) 22. bxc3 exd4 23. Re1 Bd7 (23... Bf5 $18 24. cxd4 (24. Qxf5 Rxh6 25. Rxe7 Nxe7 $18) 24... Bf8 25. Qxf5 Rxh6) 24. Bf4 $2 (24. Re6 {mates} Bf8 25. Rxd6 Re8 26. Rg6+ Kf7 27. Rxc6+ Kg8 28. Rg6+ Kf7 29. Rg7+ Ke6 30. Qg4+ Kd6 31. Qxd7+ Kc5 32. Qxd4+ Kc6 33. Rg6+ Kc7 34. Bf4+ Re5 35. Bxe5+ Kc8 36. Rg8 b5 37. Qxa7 Kd8 38. Rxf8#) 24... Be8 25. Qb5 {[%mdl 1024] White has strong compensation.} Rd7 (25... a6 $142 26. Qb1 (26. Qxb7 Rb8 $18) 26... Rf6) 26. cxd4 (26. Qf5 $142) 26... Nxd4 27. Qb1 $2 ({White must play} 27. Qd3 $18) 27... Rad8 $1 $14 28. Qe4 (28. Be5 $14 Bh5 29. Kf1 (29. Bxd4 Rxd4 30. Qxb7 Bb4 $11)) 28... Bf6 $11 29. Be5 Bxe5 (29... Re7 $11 30. f4 Bxe5 31. fxe5 Bc6) 30. Qxe5 $16 Bg6 {Hoping for ...Re8.} 31. Qg5 $36 {[%mdl 2048] Keeping Black busy.} Kf7 {[#]} (31... Ne2+ $16 32. Kf1 Kf7) 32. h4 $1 $18 Bh7 {White must now prevent .. .Nf3+.} 33. Qf4+ Kg8 34. Re5 Rg7 35. Kh2 Nc6 36. Rg5 Bg6 $2 (36... Rd4 { is a better defense.} 37. Rxg7+ Kxg7 38. Qc7+ Kh6 39. Qxb7 Rxh4+ 40. Kg3 Rc4) 37. Qf6 Rf8 38. Qe6+ Kh7 39. h5 {[%cal Bh4h5,Bh5h6][%mdl 32]} Bb1 $2 (39... Bf5 40. Rxf5 Nd4) 40. Rxg7+ Kxg7 41. Qb3 Be4 42. h6+ Kg6 $2 (42... Kxh6 43. Qe3+ Kg7 44. Qxe4 Rxf2 45. Qg4+ Kf8 46. Qc8+ Ke7 47. Qxb7+ Kd6) 43. Qe3 $2 (43. Qe6+ Rf6 44. Qxe4+ Kxh6 45. f4) 43... Bf5 44. f3 Rh8 $2 (44... Bd7 45. g4 Rf7) 45. g4 Rxh6+ 46. Kg3 Bb1 $2 (46... Bxg4 47. fxg4 Kg7) 47. Qb3 Rh1 48. Qxb7 Ne5 49. Qe7 Nf7 50. Qe8 (50. a4 $142) 50... Kg7 51. Qe7 $2 (51. Qa4 $18) 51... a6 $2 { [%mdl 8192]} (51... Kg6 $11) 52. Qe6 (52. Qe2 $142) 52... Bd3 (52... Rh3+ { was worth a try.} 53. Kg2 Rh6) 53. Qd5 (53. Qe3 $18 {and White stays clearly on top.} Rd1 54. Qd4+ Kg8 55. a4) 53... Bh7 (53... Bb5 $16 {might work better.} ) 54. Qd4+ Kg8 55. g5 $2 ({Better is} 55. Qc4 $18) 55... Nxg5 $11 56. Qd8+ Kf7 57. Kg2 Rh6 58. Qd7+ ({Avoid the trap} 58. Qxg5 $2 Rg6 $19) 58... Kf6 (58... Kg8 $15) 59. Qd4+ Kf7 60. Qa7+ (60. Qd7+ $11 Kf8 61. Qd4 (61. Qd8+ Kg7 $17)) 60... Kg8 $15 61. Qb8+ Kg7 $1 62. Qb7+ Nf7 63. Qb2+ Rf6 64. Qd4 Bg6 65. f4 Nh6 66. Kf3 Bf7 67. Qe5 Nf5 68. Kg4 {aiming for Kg5.} Kg6 69. Qc3 Be6 {And now ... Nd4+ would win.} 70. Kf3 Bd5+ 71. Kg4 Be6 72. Kf3 $1 Bf7 (72... Ng7 $17 { ...Nh5 is the strong threat.} 73. Qc2+ Nf5) 73. Qc2 (73. Kg4 $1 $11) 73... Kg7 $17 {Strongly threatening ...Nd4+.} 74. Qc3 Ne7 75. Kg4 Nd5 76. Qe5 (76. Qd4 $142) 76... Nxf4 77. Qxf6+ $2 (77. Kg3 $17) 77... Kxf6 78. Kxf4 {[%mdl 32768] Precision: White = 39%, Black = 39%. . An unexpected result.} 1/2-1/2 [Event "CAPECHECS Karpov Trophy 2017"] [Site "Cap d/^Agde"] [Date "2017.10.30"] [Round "5.1"] [White "Hejazipour, Mitra"] [Black "Sonis, Francesco"] [Result "0-1"] [ECO "E12"] [WhiteElo "2327"] [BlackElo "2420"] [Annotator "TA"] [PlyCount "124"] [EventCountry "FRA"] [SourceTitle "playchess.com"] [Source "ChessBase"] [SourceQuality "1"] {[%evp 15,124,0,0,0,6,-12,38,31,33,15,50,38,47,35,60,71,69,52,57,64,87,90,131, 90,113,127,127,79,91,92,132,125,145,127,141,71,95,83,153,149,214,227,296,283, 287,170,198,0,270,116,107,105,112,109,108,68,66,68,65,54,127,120,104,58,58,30, 47,0,0,-27,-27,-27,-27,-35,-23,-31,-26,-25,-26,-30,-30,-28,-14,-35,-8,0,0,-27, 0,0,0,0,0,0,0,0,8,0,0,0,0,0,0,0,0,-370,-370,-29980,-29981,-29981,-29982]} 1. Nf3 Nf6 2. c4 e6 3. d4 b6 4. a3 Bb7 5. Nc3 d5 6. Bg5 Be7 7. e3 O-O 8. Rc1 Nbd7 9. cxd5 {E12: Queen's Indian: Unusual White 4th moves, 4 a3, 4 Nc3 Bb7 5 a3 and 4 Nc3 Bb7} exd5 10. Bd3 a6 (10... c5 11. O-O c4 12. Bb1 a6 13. Ne5 b5 14. Qf3 Re8 15. Qh3 Nf8 16. f4 Ne4 17. Nxe4 dxe4 18. Bxe7 Qxe7 19. f5 {0-1 (57) Indjic,A (2547)-Morozevich,A (2683) Kazan 2016}) 11. O-O {White is slightly better.} Re8 12. b4 Bd6 $146 ({Predecessor:} 12... c5 13. bxc5 bxc5 14. Rb1 Bc6 15. dxc5 Nxc5 16. Nd4 Bd7 17. Nf5 Bxf5 18. Bxf5 {0-1 (58) Carstensen,J (2358) -Rydstrom,T (2279) Vaxjo 2015}) 13. Qb3 Qb8 14. Rb1 b5 15. a4 c6 16. Qc2 g6 17. a5 Nh5 18. e4 {[%cal Be3e4,Be4e5][%mdl 32]} Be7 19. Bxe7 Rxe7 20. e5 $1 Nf4 21. g3 Nxd3 22. Qxd3 Nf8 23. Nh4 Bc8 24. f4 {[%cal Bf2f4,Bf4f5][%mdl 32]} Qa7 25. Rbd1 (25. Rbc1 $142) 25... Bg4 26. Rd2 Ree8 {[#]} ({Black should play} 26... f6 ) 27. Nd1 $1 $16 Qe7 (27... Bh3 $16) 28. Nf2 $18 Bd7 29. f5 Qg5 30. Nh3 (30. e6 $142) 30... Qg4 31. Nf2 (31. Nf4 $142) 31... Qg5 32. Rc2 (32. e6 $18 {has better winning chances.}) 32... Bxf5 $16 33. Nxf5 Qxf5 34. Qxf5 gxf5 35. Nd1 Ne6 36. Rd2 {[%mdl 1024] White has compensation.} Ng7 37. Nb2 Re6 (37... Rf8 $14) 38. Nd3 Rh6 39. Nc5 Kf8 40. Kg2 Ke7 41. Kf3 Ne6 42. Rc1 Nxc5 43. Rxc5 $11 {[%mdl 4096] Endgame KRR-KRR} Rg8 44. Rf2 Rg4 45. Ke3 Re4+ 46. Kd3 {[#]} f4 $1 {[%mdl 512]} 47. Rxf4 Rxf4 48. gxf4 {KR-KR} Rh3+ 49. Ke2 Rxh2+ 50. Kf3 Kd7 $1 { Hoping for ...h5.} 51. Rc1 Rb2 {Threatens to win with ...h5.} 52. Rh1 Rxb4 53. Rxh7 Ke8 54. Rh8+ Ke7 55. Rc8 Ra4 56. Rxc6 Rxa5 57. Rc7+ Ke8 58. Rc5 Ra3+ 59. Kg4 b4 {[%cal Bb5b4,Bb4b3,Bb3b2][%mdl 32]} 60. Rxd5 $2 {[%mdl 8192]} (60. Rc8+ $1 $11 Kd7 61. Rf8) 60... b3 $19 {( -> ...b2)} 61. Rd6 $2 {[#]} (61. Rc5 $19 Ra5 62. Rxa5) 61... Ra5 $1 62. Rh6 b2 {Precision: White = 63%, Black = 61%.} 0-1 [Event "CAPECHECS Karpov Trophy 2017"] [Site "Cap d/^Agde"] [Date "2017.10.28"] [Round "5.1"] [White "Haussernot, Cecile"] [Black "Pourramezanali, Amirreza"] [Result "1-0"] [ECO "B15"] [WhiteElo "2169"] [BlackElo "2543"] [Annotator "TA"] [PlyCount "85"] [EventCountry "FRA"] [SourceTitle "playchess.com"] [Source "ChessBase"] [SourceQuality "1"] {[%evp 9,85,14,87,54,54,41,59,35,41,47,133,81,63,69,77,62,53,55,87,48,50,-31, 50,0,35,48,33,39,29,21,73,72,153,91,90,117,157,165,165,163,222,216,216,202,212, 208,191,145,168,170,179,0,145,85,127,128,136,125,119,-31,-33,-10,0,0,474,448, 1247,1217,1770,1724,1520,1249,29992,29993,29993,29990,29992,29992]} 1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nc3 c6 4. Be3 d5 5. Qd2 Na6 (5... dxe4 $11 6. Nxe4 Nf6 7. Nxf6+ Bxf6) (5... dxe4 6. Nxe4 Nf6 7. Nxf6+ Bxf6 8. Nf3 Nd7 9. h4 Nb6 10. h5 Qd5 11. b3 Bg4 12. hxg6 hxg6 13. Rxh8+ Bxh8 14. Be2 {1/2-1/2 (57) Hayrapetyan,H (2472) -Petrosian,T (2615) Yerevan 2017}) 6. exd5 $146 {B15: Caro-Kann: 3 Nc3: 3...g6 and 3...dxe4 4 Nxe4 Nf6 5 Nxf6+ exf6} ({Predecessor:} 6. Bxa6 bxa6 7. Nge2 Nf6 8. e5 Ng4 9. Bf4 h5 10. Na4 f6 11. exf6 exf6 12. h3 Nh6 13. Qc3 {1-0 (23) Fries Nielsen,J (2430)-Ostling,H (2207) Sweden 2010}) 6... cxd5 7. Bb5+ Kf8 8. Nf3 {White is slightly better.} Nc7 9. Be2 f6 (9... h5 $14) 10. h4 (10. h3 $142 ) 10... h5 $16 11. Bd3 Kf7 12. Ne2 Nh6 $1 13. O-O-O Nf5 14. Nf4 Bh6 15. Rdg1 ( 15. Nxg6 $14 Kxg6 16. Bxh6 Rxh6 17. Rdg1 (17. Qf4 Qd6 $17)) 15... Rg8 (15... Nxe3 $15 16. fxe3 (16. Qxe3 Rg8 $17) 16... Bxf4 17. exf4 Qd6) 16. Nh3 $14 Nxe3 17. fxe3 Qd6 18. Nf2 Qg3 19. Kb1 Bg4 (19... Rg7 $11) 20. Qe2 $16 Ne6 (20... Rg7 $142) 21. c4 (21. Re1 $142) 21... dxc4 22. Bxc4 Kg7 23. Nxg4 Qxg4 24. Qd3 { Strongly threatening Nh2.} Nc7 (24... Rgd8 {is a better defense.}) 25. Nh2 Qg3 26. Bxg8 Rxg8 27. Nf3 Nd5 28. e4 Ne3 29. Qa3 Re8 30. Qa4 $2 (30. Qxa7 $18 Qf2 31. Qxb7) 30... Kf8 (30... Qg4 $11 {remains equal.} 31. Nd2 (31. Qxe8 Qxe4+ 32. Ka1 Nc2+ 33. Kb1 Na3+ 34. Ka1 Qb1+ 35. Rxb1 Nc2#) 31... Qe2) 31. Ka1 (31. Qxa7 $142 b5 32. Qa3) 31... Qf4 32. e5 ({Not} 32. Qxa7 $2 Nc2+ 33. Kb1 Qxe4 $19) 32... Qe4 33. Rc1 (33. Qxa7 {gets mated.} Nc2+ 34. Kb1 Na3+ 35. Ka1 Qb1+ $1 { [%mdl 512]} 36. Rxb1 Nc2#) 33... Nxg2 {[#]} 34. Rcf1 ({White must play} 34. Qc2 $1 $16 {[%cal Rc2e4]} Qxc2 35. Rxc2) 34... Ne3 $15 {[%mdl 1024] Black has compensation.} 35. Rf2 Ng4 36. Re1 $36 {[%mdl 2048] White has the initiative.} Qf4 $2 {[%mdl 8192]} (36... Qf5 $11 {and Black stays safe.} 37. Rff1 Ne3) 37. Rff1 $18 {exf6 is the strong threat.} Rc8 (37... f5 $142 38. Ng5 Bxg5 39. Rxf4 Bxf4 40. Qxa7 Bg3) 38. exf6 Nxf6 39. Ne5 {[%cal Bf3e5,Be5g6,Bg6e7,Be7c8][%mdl 32]} Qg3 40. Rg1 Qh2 41. Nxg6+ {White mates.} Kg8 42. Nxe7+ Kf7 43. Nxc8 { Precision: White = 51%, Black = 36%.} 1-0 [Event "CAPECHECS Karpov Trophy 2017"] [Site "Cap d/^Agde"] [Date "2017.10.28"] [Round "6.1"] [White "Pourramezanali, Amirreza"] [Black "Sonis, Francesco"] [Result "0-1"] [ECO "A19"] [WhiteElo "2543"] [BlackElo "2420"] [Annotator "TA"] [PlyCount "135"] [EventCountry "FRA"] [SourceTitle "playchess.com"] [Source "ChessBase"] [SourceQuality "1"] {[%evp 10,135,30,-32,25,35,27,20,46,6,26,23,87,95,79,-17,20,-8,3,-37,-4,0,4,0, 3,-27,-10,-16,41,30,31,0,0,0,0,0,51,16,16,0,0,14,31,16,15,8,12,17,19,0,0,0,0, -92,-95,-90,-93,-93,-95,-102,-95,-168,-112,-227,-165,-185,-185,-216,-129,-124, -121,-141,-141,-137,-142,-126,-129,-129,-129,-171,-174,-154,-123,-149,-134, -198,-178,-175,-164,-156,-135,-129,-95,-244,-239,-578,-589,-553,-534,-435,-156, -153,-30,-90,-14,-1261,-166,-809,-804,-3725,-2459,-29956,-29957,-29970,-29966, -29983,-29972,-29971,-29973,-29989,-29990,-29990,-29979,-29978,29980,-29991, 145,-29992]} 1. c4 Nf6 2. Nc3 e6 3. e4 c5 4. e5 Ng8 5. Nf3 Nc6 6. Be2 { LiveBook: 3 Partien. A19: Englische Eröffnung} (6. d4 $11) (6. d4 cxd4 7. Nxd4 Nxe5 8. Ndb5 a6 9. Nd6+ Bxd6 10. Qxd6 f6 11. Be3 Ne7 12. Bb6 Nf5 13. Qb4 Nc6 14. Qc5 d6 15. Bxd8 dxc5 16. Bb6 e5 17. O-O-O Ncd4 18. Bxc5 Bd7 19. Bd3 { 1/2-1/2 (30) Giri,A (2767)-Dubov,D (2648) Novi Sad 2016}) 6... Nge7 (6... d6 $15) 7. d4 $11 cxd4 8. Nxd4 {Weiß hat minimalen Vorteil.} Ng6 9. Nxc6 $146 ({ Vorgänger:} 9. O-O Ngxe5 10. Be3 Nxd4 11. Qxd4 Nc6 12. Qg4 h5 13. Qf4 Be7 { 0-1 (54) Prado,J (2383)-Heineman,C (2148) ICCF email 2009}) 9... bxc6 10. f4 Qb6 (10... d6 $11 {hält das Gleichgewicht.}) 11. Qd3 $16 Nh4 12. Kf1 (12. g3 $16 Nf5 13. g4) 12... c5 13. Kf2 Bb7 14. Rg1 Nf5 15. Bf3 d6 16. Bxb7 Qxb7 17. exd6 Bxd6 18. Qe4 Rb8 (18... O-O-O $11) 19. Qxb7 $14 Rxb7 20. g3 Be7 21. Ne4 O-O 22. Rd1 Nd4 (22... a5 $11) 23. b3 f5 24. Nc3 Bf6 25. Bd2 Rd8 26. Rac1 Nc6 27. Be1 Bd4+ 28. Kf1 Rbd7 29. Na4 e5 30. fxe5 Nxe5 31. Rc2 (31. h3 $11) 31... Ng4 $17 {Droht ...Se3+ und aus.} 32. Bd2 Be3 $36 {[%mdl 2048] Weiss steht unter starkem Druck.} 33. h3 Nf2 ({Doch nicht} 33... Rxd2 $6 34. Rcxd2 Bxd2 35. hxg4 $11) 34. Bxe3 Nxd1 35. Bxc5 (35. Bf4 $17) 35... g5 (35... Rd3 $19 36. Kg2 Rd2+ 37. Rxd2 Rxd2+ 38. Kf3 Rxa2) 36. Bg1 (36. Re2 $17 Kf7 37. Ke1) 36... f4 37. gxf4 gxf4 38. c5 Kf7 (38... Rf7 $19 {...f3 ist eine echte Drohung.} 39. Rc4 f3) 39. c6 Rc7 40. b4 Ne3+ 41. Bxe3 fxe3 {[%mdl 4096] Endspiel KTT-KTS} 42. Ke2 a6 43. Kxe3 Rd6 44. Nc5 Rcxc6 ({Jedoch nicht} 44... Rdxc6 45. Rf2+ Ke8 46. Rf4 $17) 45. Rc4 Rd5 46. h4 Kg6 47. Re4 {[#]} (47. Ke4 $17 Rd1 48. a4) 47... a5 $1 {[%mdl 512]} 48. a3 (48. bxa5 Rdxc5) 48... axb4 49. axb4 Rb6 50. Nd3 Rdb5 51. Nf4+ (51. Rc4 $17) 51... Kf5 $19 52. Nd3 $2 (52. Ne2 {ist eine bessere Chance.} Rxb4 53. Nd4+ Kf6 54. Rf4+ Kg6 55. Rg4+ Kf7 56. Rg5) 52... Re6 53. Rxe6 Kxe6 { KT-KS} 54. Kd4 Kf5 $2 (54... Kf6 $19 {ist viel giftiger.} 55. Kc4 Rh5) 55. Kc4 $17 Rb8 ({Lieber} 55... Rb6 $1 $17 56. b5 Ke6) 56. b5 (56. Nc5 $1 $11) 56... Kg4 (56... Ke6 $1 $17 {[%cal Re6d6] zielt auf ...Kd6 ab.} 57. Nc5+ Ke7) 57. Kc5 $2 {[%mdl 8192]} (57. Ne5+ $11 Kxh4 58. Nc6) 57... Kxh4 $2 (57... Rc8+ $1 58. Kb6 Kxh4) 58. b6 $2 {[#]} (58. Nf2) 58... Kg3 $1 $19 59. Ne5 h5 {[%cal Bh7h5, Bh5h4,Bh4h3,Bh3h2][%mdl 32]} 60. Ng6 {[#]} Rb7 $1 {[%cal Rb7g7]} 61. Kb5 Rg7 62. Ne5 h4 63. Kc6 h3 64. Nd7 h2 65. b7 Kh4 66. Kc5 Kg3 $4 {[%mdl 8192]} (66... Rg5+ {und alles wird gut.} 67. Kd6 h1=Q 68. b8=Q Qd5+ 69. Kc7 Qc4+ 70. Kb7 Rb5+ 71. Nb6 Qd5+ 72. Kc8 Rc5+ 73. Qc7 Rxc7+ 74. Kxc7 Qc5+ 75. Kb7 Qd6 76. Ka6 Qc6 77. Ka5 Kh5 78. Na4 Qc4 79. Nb6 Qc5+ 80. Ka6 Qc6 81. Ka5 Qc5+ 82. Ka6 Kg6 83. Kb7 Kf7 84. Nd7 Qd5+ 85. Kc7 Ke7 86. Nb6 Qd6+ 87. Kb7 Kd8 88. Na4 Qd7+ 89. Kb6 Qxa4 90. Kc5 Qe4 91. Kd6 Kc8 92. Kc5 Kc7 93. Kb5 Qd4 94. Ka5 Kc6 95. Ka6 Qb6#) 67. Ne5 $4 {[%mdl 8192]} (67. b8=Q+ Kg2 68. Qa8+ Kg1 69. Qa1+ Kf2 70. Qb2+ Kf1 71. Qxh2 (71. Qxg7 h1=Q $16) 71... Rg8 72. Nf6 Rc8+ 73. Kd4) 67... Rf7 $2 ( 67... Rxb7 {setzt Matt} 68. Kd4 h1=Q 69. Kc5 Qe4 70. Kd6 Qd4+ 71. Ke6 Rb6+ 72. Ke7 Qxe5+ 73. Kd7 Qg7+ 74. Kc8 Qh7 75. Kd8 Rb8#) 68. Kd4 $2 {[%mdl 8192] Precision: Weiß = 32%, Schwarz = 43%.} (68. Nxf7 $16 h1=Q 69. b8=Q+ Kf2 70. Qb2+ Kg3 71. Qg7+ Kf2 72. Qb2+ Kg3 73. Qb8+ Kf2 74. Qb2+) 0-1 [Event "CAPECHECS Karpov Trophy 2017"] [Site "Cap d/^Agde"] [Date "2017.10.31"] [Round "6.1"] [White "Demuth, Adrien"] [Black "Cori T., Deysi"] [Result "1-0"] [ECO "A49"] [WhiteElo "2538"] [BlackElo "2386"] [Annotator "TA"] [PlyCount "62"] [EventCountry "FRA"] [SourceTitle "playchess.com"] [Source "ChessBase"] [SourceQuality "1"] {[%evp 20,62,39,47,46,34,55,60,68,49,64,56,81,53,56,64,65,72,72,55,52,40,102, 105,94,101,145,149,239,236,314,314,320,313,329,308,324,318,320,299,316,325,302, 302,452]} 1. Nf3 Nf6 2. g3 g6 3. b3 Bg7 4. Bb2 d6 5. d4 O-O 6. Bg2 e5 7. dxe5 Ng4 8. c4 Nc6 9. O-O Ngxe5 10. Nc3 Nxf3+ 11. Bxf3 Bh3 {A49: 1 d4 Nf6 2 Nf3 g6 3 g3: Anti-King's Indian systems} 12. Re1 Rb8 13. Qd2 a6 $146 {White is slightly better.} ({Predecessor:} 13... Ne5 14. Bh1 Bd7 15. Nd5 Bc6 16. f4 Bxd5 17. cxd5 Nd7 18. Bxg7 Kxg7 19. Rac1 {1/2-1/2 (45) Nogueiras Santiago,J (2570) -Garmendez Gonzalez,F (2310) Linares 1993}) 14. Nd5 Ne5 15. Bh1 Be6 16. Rac1 Re8 17. Bg2 h5 18. h3 Kh7 19. Kh2 h4 20. g4 Bxd5 (20... c6 $14) 21. cxd5 $16 ({ Not} 21. Qxd5 Nxg4+ 22. hxg4 Bxb2 $17) ({Much worse is} 21. Bxd5 $6 c6 $11) 21... Qf6 22. Kg1 Bh6 23. e3 {[%cal Be2e3,Be3f4][%mdl 32] [#] And now f4 would win.} Nf3+ (23... Bg7 $16 24. f4 (24. Rxc7 Nf3+ 25. Bxf3 Qxf3 $16) 24... Nf3+ 25. Bxf3 Qxb2) 24. Kh1 $18 Qf4 25. exf4 {White has a decisive advantage.} Nxd2 26. g5 Bg7 27. Bxg7 Kxg7 28. Rcd1 Rxe1+ 29. Rxe1 f5 30. gxf6+ Kxf6 31. Rd1 Ra8 {Precision: White = 80%, Black = 40%.} (31... Nxb3 $142 32. axb3 Ke7 33. Re1+ Kd7) 1-0 [Event "CAPECHECS Karpov Trophy 2017"] [Site "Cap d/^Agde"] [Date "2017.10.28"] [Round "6.1"] [White "Yuffa, Daniil"] [Black "Hejazipour, Mitra"] [Result "1-0"] [ECO "E15"] [WhiteElo "2527"] [BlackElo "2327"] [Annotator "TA"] [PlyCount "49"] [EventCountry "FRA"] [SourceTitle "playchess.com"] [Source "ChessBase"] [SourceQuality "1"] {[%evp 23,49,0,0,-12,-32,-16,83,72,133,68,91,92,248,238,247,240,240,233,451, 334,752,743,752,751,756,750,29999,189]} 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. g3 d5 4. Nf3 Bb4+ 5. Bd2 Be7 6. Bg2 O-O 7. O-O c6 8. Qc2 Nbd7 9. b3 b6 10. Bc3 Ba6 11. Nbd2 c5 { E15: Queen's Indian: 4 g3 sidelines, 4 g3 Ba6 and 4 g3 Bb7 early deviations} ( 11... Bb7 12. Rfd1 c5 13. dxc5 bxc5 14. Ne5 Nxe5 15. Bxe5 Qb6 16. cxd5 exd5 17. Rac1 Rac8 18. e3 Rfd8 19. Qf5 {1/2-1/2 (33) Wojtaszek,R (2750)-Karjakin,S (2785) Wijk aan Zee 2017}) 12. Rfd1 Rc8 {LiveBook: 10 Games} 13. Qb2 b5 { Strongly threatening ...b4.The position is equal.} 14. dxc5 bxc4 $146 (14... Nxc5 $11 {keeps the balance.} 15. cxb5 Bxb5) ({Predecessor:} 14... Nxc5 15. cxd5 b4 {1/2-1/2 (15) Garcia Palermo,C (2446)-Ismail,A (2031) Acqui Terme 2015} ) 15. b4 $16 Rb8 (15... Qc7 $142) 16. Qc2 (16. c6 $16) 16... Qc7 $14 17. e4 e5 $2 (17... Bb7 $16) 18. exd5 $18 Nxd5 {[#]} 19. Ng5 $1 {[%mdl 512]} Bxg5 20. Bxd5 Nf6 $2 (20... Bxd2 {is a better defense.} 21. Bxd2 (21. Qxd2 Nf6 $18) (21. Rxd2 Rfe8 $16) 21... Nf6 22. Bxc4 Bxc4) 21. Ne4 Nxd5 $2 (21... h6 22. Nxf6+ Bxf6) 22. Nxg5 {[%csl Gg5][%cal Rc2h7]} ({Less strong is} 22. Rxd5 Be7 $18) 22... Nf6 23. Rd6 h6 {[#]} 24. Rxf6 $1 {[%csl Gg5][%cal Rc2h7][%mdl 512]} Qxc5 (24... gxf6 25. Qh7#) 25. Qd1 $2 {Precision: White = 57%, Black = 21%.} (25. Qh7# {mates}) 1-0 [Event "CAPECHECS Karpov Trophy 2017"] [Site "Cap d/^Agde"] [Date "2017.10.31"] [Round "6.1"] [White "Sonis, Francesco"] [Black "Pourramezanali, Amirreza"] [Result "1-0"] [ECO "A11"] [WhiteElo "2420"] [BlackElo "2543"] [Annotator "TA"] [PlyCount "59"] [EventCountry "FRA"] [SourceTitle "playchess.com"] [Source "ChessBase"] [SourceQuality "1"] {[%evp 9,59,-5,0,4,12,20,19,3,2,5,43,24,42,38,49,43,59,64,61,54,59,34,64,68,53, 56,68,77,87,71,73,82,80,69,81,82,93,88,107,113,93,112,177,174,312,275,544,544, 530,508,529,514]} 1. c4 c6 2. Nf3 d5 3. g3 Bg4 4. Bg2 e6 5. Ne5 Bf5 {LiveBook: 32 Games} 6. O-O {A11: English Opening: 1...c6} (6. d4 Nd7 7. Nxd7 Qxd7 8. Nc3 Nf6 9. O-O Be7 10. Qa4 O-O 11. Bg5 h6 12. Bxf6 Bxf6 13. Rad1 {0-1 (53) Selbes, T (2274)-Postny,E (2588) Minsk 2017}) 6... Bd6 7. d4 Nd7 8. Nxd7 {The position is equal.} Qxd7 9. Nc3 $146 ({Predecessor:} 9. c5 Bc7 10. Qb3 b6 11. cxb6 axb6 {1-0 (27) Salawu,M-Addoh,E Lagos 2013}) 9... dxc4 10. a4 Bg6 11. a5 Rc8 12. Qa4 h5 13. h4 Nf6 14. Qxc4 O-O 15. Bg5 Be7 16. e4 Rfd8 17. Rfd1 Ng4 18. Qe2 Qe8 19. f3 {[#] Bxe7 is the strong threat.} Nf6 20. Bh3 Nd7 21. Be3 Ra8 22. Kh2 b5 23. axb6 axb6 {[#]} 24. Rxa8 $1 Rxa8 25. d5 exd5 (25... cxd5 $16 {is a better defense.} 26. exd5 Bf5) 26. exd5 $18 cxd5 (26... Nf6 $142) 27. Nxd5 (27. Rxd5 Nf6 $11) 27... Ra7 $2 (27... Ne5 28. f4 (28. Nxb6 Rd8 $14) (28. Bxb6 Bd6 $16) 28... Ng4+ 29. Bxg4 hxg4) 28. Bg5 {White is clearly winning.} f6 29. Nxe7+ Kh7 30. Bxd7 {Precision: White = 81%, Black = 35%.} 1-0 [Event "CAPECHECS Karpov Trophy 2017"] [Site "Cap d/^Agde"] [Date "2017.10.28"] [Round "6.1"] [White "Cori T., Deysi"] [Black "Demuth, Adrien"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "C41"] [WhiteElo "2386"] [BlackElo "2538"] [Annotator "TA"] [PlyCount "331"] [EventCountry "FRA"] [SourceTitle "playchess.com"] [Source "ChessBase"] [SourceQuality "1"] {[%evp 13,331,22,25,0,27,18,17,27,81,87,83,78,57,8,22,18,97,100,111,101,122, 102,196,104,101,91,98,104,95,61,77,0,0,0,60,60,60,60,66,60,60,60,60,59,61,50, 50,54,133,141,158,160,208,138,270,261,274,133,252,0,256,0,229,56,56,56,56,56, 56,56,56,43,43,43,74,43,51,58,74,43,72,0,72,8,8,0,72,43,42,43,88,79,75,72,72, 72,74,71,143,135,206,206,185,119,254,243,238,216,604,290,816,308,308,294,306, 127,127,0,297,237,293,285,451,451,451,113,445,432,451,451,451,451,447,410,451, 180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180,180, 180,180,180,180,180,180,325,277,450,8,8,9,24,8,8,8,69,55,69,8,55,55,55,55,60,8, 8,8,8,7,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8, 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,16,23,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,0,8,8,8,8,8,8,8,0,8,0,8, 0,0,0,0,0,0,0,8,0,0,0,8,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]} 1. d4 d6 2. Nc3 e5 3. Nf3 exd4 4. Nxd4 Nf6 5. e4 Be7 6. Be2 O-O 7. O-O Re8 {LiveBook: 459 Games} 8. Kh1 { C41: Philidor Defence} (8. f4 Bf8 9. Bf3 c5 10. Nde2 Nc6 11. Kh1 Bd7 12. Qd3 b5 13. a3 b4 14. Nd5 Rb8 15. b3 a5 16. Nxf6+ Qxf6 17. Rb1 Rbd8 {0-1 (26) Steingrimsson,H (2576)-Mamedyarov,S (2791) Antalya 2017}) 8... Bf8 9. Bg5 h6 10. Bh4 g5 (10... Be7 $11) 11. Bg3 $16 Nxe4 12. Nxe4 Rxe4 13. f4 $146 ({ Predecessor:} 13. c3 Nd7 14. Bd3 Re8 15. f4 c5 16. fxg5 cxd4 {1-0 (26) Gerard, N (2272)-Chabradze,B (2134) France 2003}) 13... gxf4 $1 14. Bxf4 {aiming for Bh5.} Nc6 (14... Qf6 $1 $11 {keeps the balance.} 15. Nb5 (15. Be3 Qe5 $11) 15... Rxf4 16. Rxf4 Qxf4 17. Nxc7 Bg7) 15. Nxc6 bxc6 16. Bd3 Re6 17. Qh5 { Hoping for Bxh6!} Qe7 (17... Qe8 $16 {might work better.}) 18. Bg5 ({White has to play} 18. Rf3 $1 $18) 18... Re5 19. Bh7+ $1 ({Much worse is} 19. Bxe7 $6 Rxh5 20. Bf6 Bg7 $11) 19... Kh8 20. Bxe7 Rxh5 21. Rxf7 ({Don't play} 21. Bxf8 Kxh7 22. Rxf7+ Kg8 $14) 21... Bg7 $1 {...Be6 is the strong threat.} 22. Bd3 ({ White should try} 22. Bg6 $16 Rb5 23. Re1) 22... Be6 $11 23. Rf2 $40 {[%mdl 128] White attacks.} Re5 (23... Kg8 $11) 24. Raf1 $14 Bf5 25. Bxd6 cxd6 26. Rxf5 Rxf5 27. Rxf5 Bxb2 {[%mdl 4096] Endgame KRB-KRB} 28. Rf7 Kg8 29. Rc7 c5 30. g3 Be5 (30... a5 $14) 31. Be4 $16 Rf8 32. Rxa7 Rf2 33. Bd5+ Kh8 (33... Kf8 $16) 34. c4 $18 h5 35. Be4 (35. a4 $18 {is more deadly.}) 35... Kg8 (35... h4 $16 {is a better defense.}) 36. Bd5+ Kh8 $1 37. Be4 Kg8 $1 {[#]} 38. Rh7 $2 ( 38. a4 $1 $18) 38... Re2 $14 39. Bf5 Rxa2 40. Rxh5 Kg7 41. Be4 Re2 42. Bd5 Kg6 43. Rh4 Rd2 44. Kg1 Bd4+ 45. Kf1 Be5 46. Bf3 Bd4 {Strongly threatening ...Rf2+. } 47. Bd5 Be5 $1 48. Ke1 (48. h3 $16) 48... Bc3 $11 {Threatens to win with ... Rxd5+.} 49. Kf1 ({White should play} 49. Be4+ $11 Kg5 50. Kf1) 49... Be5 $1 $16 50. Be4+ Kf6 51. Rh5 Kg7 52. Rg5+ Kf6 53. h4 Bd4 54. Rf5+ Kg7 55. Rd5 Rf2+ ( 55... Kf6 $142) 56. Ke1 Rh2 (56... Rf6 $16) 57. Rxd6 $18 Kf7 58. Rg6 (58. Bd5+ $18 Kg7 59. Rd8) 58... Bc3+ (58... Be3 $16 59. Rg4 Ke6 60. Bd5+ Kf6) 59. Kf1 Bd4 60. Rg5 Kf6 $2 (60... Rf2+ 61. Ke1 Rh2) 61. Rf5+ (61. Bg2 $142) 61... Kg7 $2 (61... Ke6 62. h5 Ke7) 62. h5 $2 (62. Bg2 Kg6 63. Rd5) 62... Kh6 63. g4 Be3 64. Rf3 (64. Bg2 $18 {and White stays clearly on top.}) 64... Bd4 $16 65. Rf5 $2 (65. Rf8 $16) 65... Be3 $1 $18 66. Rd5 Rf2+ 67. Ke1 Rf4 (67... Ra2 {was worth a try.} 68. Bf3 Rb2) 68. Rd6+ Kg5 69. Rg6+ Kh4 70. Bf5 Rxc4 71. h6 Kg3 72. Ke2 Bd4 73. h7 Rb4 74. Rg8 $2 (74. Bc2) 74... Rb2+ 75. Kd3 Rh2 76. Rd8 Kf4 77. Re8 Kg5 78. Re6 Kf4 79. Kc4 Kg5 80. Rg6+ Kf4 81. Rg8 Rh1 82. Bd3 {And now g5 would win.} Rg1 83. Rd8 Rh1 {[#]} 84. Bf5 $1 Rh2 85. Re8 Kg5 86. Rg8+ Kf4 87. Bd3 Rg2 $2 (87... Rh4 {was called for.} 88. Bf5 Rh1) 88. h8=Q $2 (88. Rf8+ $18 Kg5 89. Bf5) 88... Bxh8 $11 89. Rxh8 Rxg4 90. Kxc5 {KRB-KR} Ke3 91. Rh3+ Kd2 (91... Kf4 $11) 92. Bc4 Rg5+ 93. Kb4 ({Better is} 93. Bd5 $14) 93... Rg4 94. Rd3+ Ke1 95. Rf3 Kd2 96. Kb3 (96. Kc5 $1 $14) 96... Re4 97. Rd3+ Ke2 98. Rd7+ Kf2 99. Kc3 Kg3 100. Kd3 Re1 101. Rf7 Kg4 102. Kd4 Kg5 103. Bd3 Re8 104. Be4 Rd8+ 105. Ke3 Re8 106. Rf5+ $1 Kh6 107. Rf6+ Kg7 108. Rg6+ Kf7 109. Rh6 Re6 110. Rh7+ Kf8 111. Kf4 Re7 112. Rh6 Kg7 113. Rg6+ Kf7 114. Bf5 Kf8 115. Rf6+ $1 Rf7 116. Ra6 Rg7 117. Ra8+ Ke7 118. Ke5 Kf7 119. Be6+ Ke7 120. Ra7+ Kf8 121. Ra1 Ke7 122. Rd1 Rg5+ 123. Bf5 Rg7 {The position is equal.} 124. Rd7+ Kf8 125. Rd8+ Ke7 126. Rb8 Kf7 127. Rb6 Ke7 128. Ra6 Kf7 129. Re6 Kf8 130. Kf6 Rf7+ 131. Kg5 Re7 132. Rd6 Kg7 133. Rh6 Kf7 134. Rh8 Kg7 135. Rc8 Kf7 136. Rc5 Kg7 137. Rc1 Kf7 138. Bg6+ Ke6 139. Bf5+ Ke5 140. Re1+ Kd6 141. Rd1+ Ke5 142. Bg6 Ke6 143. Ra1 Ke5 144. Ra5+ Kd4 145. Bf5 Re5 146. Ra4+ Ke3 147. Ra3+ Kd4 148. Kf4 { Rd3+ would kill now.} Re7 149. Rd3+ Kc4 150. Rd1 Kc5 151. Be4 Rf7+ 152. Ke3 Re7 153. Rc1+ Kd6 154. Kd4 Ke6 155. Rc6+ Kf7 156. Ra6 Kg7 157. Ke3 Kf7 158. Kf4 Kg7 159. Kf5 Rf7+ 160. Kg5 Re7 161. Bf5 Kf7 162. Rf6+ Kg7 163. Be6 Rc7 164. Rg6+ Kf8 165. Kf6 {[%csl Ge6][%cal Rg6g8]} Rf7+ 166. Ke5 {Precision: White = 53%, Black = 55%.} 1/2-1/2 [Event "CAPECHECS Karpov Trophy 2017"] [Site "Cap d/^Agde"] [Date "2017.10.28"] [Round "6.1"] [White "Savina, Anastasia"] [Black "Haussernot, Cecile"] [Result "1-0"] [ECO "E48"] [WhiteElo "2350"] [BlackElo "2169"] [Annotator "NA"] [PlyCount "51"] [EventCountry "FRA"] [SourceTitle "playchess.com"] [Source "ChessBase"] [SourceQuality "1"] [TimeControl "1500+10"] 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4. e3 O-O 5. Bd3 d5 6. Nge2 c5 7. cxd5 cxd4 8. exd4 Nxd5 9. O-O Nc6 10. Nxd5 Qxd5 11. Be3 Rd8 12. Nf4 Qa5 13. Rc1 h6 14. a3 Be7 15. Bb1 Bf6 16. d5 Bxb2 17. Qc2 Bxc1 18. Qh7+ Kf8 19. Rxc1 Ne5 20. Bc5+ Ke8 21. Qg8+ Kd7 22. dxe6+ Kc6 23. Be7+ Nc4 24. Rxc4+ Kb5 25. Rc5+ Kb6 26. Qxd8+ 1-0 [Event "CAPECHECS Karpov Trophy 2017"] [Site "Cap d/^Agde"] [Date "2017.10.31"] [Round "6.1"] [White "Hejazipour, Mitra"] [Black "Yuffa, Daniil"] [Result "1-0"] [ECO "A86"] [WhiteElo "2327"] [BlackElo "2527"] [Annotator "TA"] [PlyCount "91"] [EventCountry "FRA"] [SourceTitle "playchess.com"] [Source "ChessBase"] [SourceQuality "1"] {[%evp 18,91,18,8,26,13,43,0,54,17,14,5,34,31,17,-23,-23,-23,-23,-20,-17,-30, -22,-21,0,-21,128,-10,91,117,110,114,76,0,168,165,260,250,326,338,318,320,756, 722,1682,1586,1611,1556,1705,1617,1780,1708,6279,2431,29984,29985,29984,29985, 29989,29990,29990,29990,29993,29994,29995,29983,29988,29989,29986,12841,29994, 29976,29993,29993,29999,3149]} 1. d4 f5 2. c4 Nf6 3. g3 g6 4. Bg2 Bg7 5. Nc3 O-O 6. Nh3 d6 7. d5 Nbd7 8. Nf4 Ne5 {A86: Dutch Defence: Leningrad System: Unusual lines and 5 Nh3} 9. Qb3 c5 10. O-O {LiveBook: 8 Games} (10. h4 Rb8 11. a4 Qa5 12. Bd2 Qb4 13. Qa2 Qxc4 14. b3 {1/2-1/2 (48) Ponkratov,P (2589) -Gubajdullin,A (2367) St Petersburg 2016}) 10... a6 {The position is equal.} 11. a4 $146 ({Predecessor:} 11. Bd2 Rb8 12. a4 Bd7 13. Qa2 a5 14. Rae1 b6 15. b3 Ne8 16. Qc2 {1-0 (56) Hochgraefe,M (2305)-Bartolomaeus,C (2230) Germany 1998 }) 11... Qa5 12. Nd3 Nfg4 ({Black should try} 12... Nxd3 $11 13. exd3 Bd7) 13. h3 Nxd3 14. exd3 Ne5 15. Qc2 b5 16. cxb5 axb5 17. Nxb5 Ba6 18. Bd2 Qb6 19. Bc3 f4 20. Be4 Bc8 21. Kh2 Qb7 (21... Bd7 $11) 22. g4 ({Only move:} 22. d4 $16 cxd4 23. Nxd4) 22... f3 (22... Bd7 $11 {keeps the balance.}) 23. d4 $36 {[%mdl 2048] White is really pushing.} cxd4 24. Nxd4 Rf4 25. Nc6 (25. Rg1 $16) 25... Qd7 $2 {[#]} (25... Bxg4 $1 $11 26. Bxe5 (26. hxg4 Qd7 $11) 26... Bxe5 27. Nxe5 Bxh3 28. Kxh3 dxe5) 26. Bxe5 $1 $18 dxe5 (26... Bxe5 $142 27. Nxe5 dxe5) 27. Rg1 Ba6 28. b4 {[%cal Bb2b4,Bb4b5,Bb5b6][%mdl 32]} Be2 29. b5 h5 $2 {[#]} (29... Kh8 30. Rab1 Raf8) 30. gxh5 Bf6 31. Rxg6+ Kf7 32. Rg3 Rh8 33. Rag1 Kf8 34. b6 Bh4 35. Rg4 Bxf2 36. Nxe5 Bxg1+ 37. Rxg1 ({Stronger than} 37. Kxg1 f2+ 38. Kh2 Qxg4 $14) 37... Qd8 38. Ng6+ Kf7 39. Nxf4 Qd6 40. Bg6+ Kg7 41. Qe4 Rf8 42. Bf5+ Kh8 43. Kh1 (43. Rg3 $142 Rg8 44. Rxg8+ Kxg8 45. Be6+ Qxe6 46. Nxe6 Bd3 47. Qxd3 Kh8 48. Qg6 f2 49. Qg7#) 43... Rf6 44. Nxe2 {White mates.} fxe2 45. Qg2 { [%csl Gg1][%cal Rg2g8]} Qd8 46. Ra1 {Precision: White = 53%, Black = 27%.} (46. Qg7# $142) 1-0 [Event "CAPECHECS Karpov Trophy 2017"] [Site "Cap d/^Agde"] [Date "2017.10.31"] [Round "6.1"] [White "Haussernot, Cecile"] [Black "Savina, Anastasia"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "B32"] [WhiteElo "2169"] [BlackElo "2350"] [Annotator "TA"] [PlyCount "112"] [EventCountry "FRA"] [SourceTitle "playchess.com"] [Source "ChessBase"] [SourceQuality "1"] {[%evp 21,112,23,96,91,108,110,127,130,133,143,102,77,76,0,35,-31,37,34,17,24, 35,0,0,-1,36,14,42,33,22,31,31,27,27,28,43,27,29,0,0,0,0,0,240,225,235,228,230, 34,19,13,44,0,57,66,115,0,0,0,0,-17,0,0,0,0,68,30,30,29,29,29,31,33,31,31,55, 37,42,37,37,29,29,29,37,0,29,29,29,30,37,0,30,0,37]} 1. e4 c5 2. Nf3 {[%cal Bg1f3,Bf3d4,Bd4b5,Bb5a3][%mdl 32]} Nc6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 e5 5. Nb5 d6 6. N1c3 a6 7. Na3 Be7 8. Be3 {B32: Sicilian: Löwenthal and Kalashnikov Variations} Nf6 9. Nc4 b5 10. Nb6 Rb8 11. Nxc8 Rxc8 {[#] LiveBook: 3 Games} (11... Qxc8 $11 { remains equal.} 12. a4 Nb4) (11... Qxc8 12. Be2 O-O 13. O-O Rd8 14. a4 d5 15. Nxd5 Nxd5 16. exd5 Nb4 17. axb5 Nxd5 18. Qc1 axb5 19. Rd1 Nxe3 20. Qxe3 Qxc2 21. Qxe5 Bf6 22. Rxd8+ {1/2-1/2 (22) Kravtsiv,M (2653)-Fedorov,A (2598) Khanty-Mansiysk 2017}) 12. a4 $1 $16 b4 13. Nd5 Nxd5 14. Qxd5 Nb8 $146 ({ Predecessor:} 14... Nd4 15. Bxd4 exd4 16. Bxa6 {1/2-1/2 (37) Barbero Sendic,A (2344)-Granados Gomez,M (2397) Barcelona 2017}) 15. Bc4 O-O 16. O-O a5 17. f4 ( 17. Rac1 $16) 17... Nd7 18. Kh1 (18. fxe5 $14 Nb6 19. Bxb6 Qxb6+ 20. Kh1) 18... Nb6 (18... exf4 $15 19. Bd4 Bf6) 19. Bxb6 $1 $14 Qxb6 20. fxe5 {[%cal Rf1f7]} Rc5 21. Qd4 dxe5 22. Qf2 {[%cal Rc4f7]} Qf6 23. Qe2 Qg6 24. Rf3 Kh8 25. Rd1 Rc7 26. b3 f6 27. Rg3 Qh6 28. Qg4 Bc5 29. Qe6 Qh5 30. Rgd3 Bd4 31. Qd5 Qh4 $2 ( 31... Rc5 $11 {and Black stays safe.} 32. Qd7 Rfc8) 32. Qxa5 $18 Rcc8 33. Qxb4 Qxe4 34. Rh3 $2 (34. a5 $18) 34... Qxc2 $14 35. Rf1 {Strongly threatening Bd3.} h6 36. Qb7 Rxc4 (36... e4 $11) 37. bxc4 Qxc4 {[%cal Rc4f1] [#]} 38. Rb1 ({ Only move:} 38. Qb5 $1 $16 {[%cal Rb5c4]} Qa2 39. Rb3) 38... Qxa4 $11 39. Rg3 { [%csl Gg3][%cal Rb7g7]} Rg8 40. h3 Qe8 41. Qe4 Qe6 42. Qg6 e4 ({Black should play} 42... Qe8 $11) 43. Rg4 (43. Rb8 $5 {[%cal Rg6g7]} Qd7 44. Rxg8+ Kxg8 45. Qxe4 $16) 43... Qe8 44. Qf5 Qe5 45. Qxe4 Qxe4 46. Rxe4 {[%mdl 4096] Endgame KRR-KRB} Be5 47. Kg1 Rd8 48. Kf2 Rd7 49. Ke3 Kh7 50. Rb6 Ra7 51. Rb3 Rc7 52. Rb1 Rc3+ 53. Kf2 Rc2+ 54. Kf3 Rc3+ 55. Kf2 Rc2+ 56. Kf3 Rc3+ {Precision: White = 45%, Black = 46%.} 1/2-1/2 [Event "CAPECHECS Karpov Trophy 2017"] [Site "Cap d/^Agde"] [Date "2017.10.31"] [Round "7.1"] [White "Pourramezanali, Amirreza"] [Black "Hejazipour, Mitra"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "A46"] [WhiteElo "2543"] [BlackElo "2327"] [Annotator "TA"] [PlyCount "78"] [EventCountry "FRA"] [SourceTitle "playchess.com"] [Source "ChessBase"] [SourceQuality "1"] {[%evp 9,78,7,19,18,23,5,26,8,21,0,33,23,87,94,106,90,86,71,61,66,89,88,105, 122,181,120,133,116,93,28,23,-14,37,0,48,51,46,48,74,65,79,78,91,81,83,95,94, 38,37,44,50,26,84,83,108,111,219,18,259,0,0,-455,-39,-43,0,0,0,0,0,0,0]} 1. d4 Nf6 2. g3 e6 3. Bg2 d5 4. Nf3 b5 5. Ne5 (5. O-O Bb7 6. Bg5 Nbd7 7. e4 dxe4 8. Nfd2 h6 9. Bxf6 Nxf6 10. Qe2 a6 11. Nxe4 Bxe4 12. Bxe4 Nxe4 13. Qxe4 Qd5 { 1/2-1/2 (62) Aronian,L (2784)-Dominguez Perez,L (2732) Skopje 2015}) 5... Bb7 { LiveBook: 5 Games} 6. a4 {A46: 1 d4 Nf6 2 Nf3 e6: Torre, London and Colle Systems} b4 7. c4 bxc3 8. Nxc3 {White has an edge.} Nbd7 9. a5 $146 {[#] And now a6 would win.} ({Predecessor:} 9. Nd3 c5 10. dxc5 Nxc5 11. b4 Nce4 12. Bb2 Rc8 {0-1 (79) Alavi,H (1980)-Alinasab,M (2148) Teheran 2017}) 9... a6 10. Bg5 c5 (10... Be7 $11 {remains equal.}) 11. Nxd7 $16 Qxd7 12. Bxf6 gxf6 13. O-O cxd4 14. Qxd4 Bg7 15. Na4 {Black must now prevent Nb6.} Qb5 16. Nb6 Rd8 {[#]} ( 16... Rb8 $16) 17. Rfc1 ({Better is} 17. Rac1 $1 $18) 17... O-O 18. Rc7 f5 19. Qd3 (19. Qd2 $16 Ba8 20. Rb1) 19... Bc6 $11 20. Qc2 Ba8 ({Wrong is} 20... Qxb2 $2 21. Qxb2 Bxb2 22. Ra2 $18) (20... Be8 $11) 21. Ra2 Bd4 (21... Be5 $5 { [%cal Re5c7]} 22. Ra7 Bc6 $11) 22. Nxa8 Rxa8 23. e3 Be5 24. Bf1 Qb4 25. Rc6 Qe1 26. Kg2 d4 27. exd4 Bxd4 28. Rxa6 (28. Bxa6 $16 {Threatens to win with Qe2.} Rfd8 29. b3) 28... Rac8 $14 29. Qe2 Qb1 30. b3 Rc1 (30... Rfd8 $11 {keeps the balance.}) 31. Rd2 $16 Bc3 32. Rd7 Qxb3 (32... Rc2 $16 33. Qf3 Qe1) 33. Rc6 $2 (33. Raa7 $18 {Strongly threatening Qh5.} Qa4 34. Qc4) 33... Qb1 $2 (33... Qa4 $11 34. Qc4 Qxa5) 34. Rdc7 $2 (34. Rb6 $18 Qc2 35. a6) 34... Re1 $36 {[%mdl 2048] Black has some pressure.} 35. Qf3 $2 {[%mdl 8192]} (35. Qa6 $11 {and White stays safe.} Bb4 36. Qb5) 35... Bxa5 $2 (35... Rxf1 $19 36. Rxc3 Rg1+ 37. Kh3 Qf1+ 38. Kh4 Rh1) 36. Qf4 $15 {Intending Qg5+ and mate.} Bxc7 37. Qg5+ { The position is equal.} Kh8 38. Qf6+ Kg8 39. Qg5+ Kh8 {Precision: White = 49%, Black = 36%.} 1/2-1/2 [Event "CAPECHECS Karpov Trophy 2017"] [Site "Cap d/^Agde"] [Date "2017.10.29"] [Round "7.1"] [White "Demuth, Adrien"] [Black "Yuffa, Daniil"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "A11"] [WhiteElo "2538"] [BlackElo "2527"] [Annotator "TA"] [PlyCount "85"] [EventCountry "FRA"] [SourceTitle "playchess.com"] [Source "ChessBase"] [SourceQuality "1"] {[%evp 26,85,42,58,111,94,104,105,108,108,190,94,100,91,101,97,110,114,120,0, 58,0,121,127,120,115,160,152,152,136,149,150,156,106,91,102,91,79,88,85,85,88, 81,84,87,31,32,32,35,37,48,0,32,16,46,12,34,29,42,0,8,0]} 1. Nf3 Nf6 2. g3 d5 3. Bg2 c6 4. c4 Bg4 5. Ne5 Bh5 6. cxd5 cxd5 7. Qa4+ Nbd7 8. Nc3 e6 9. g4 Bg6 10. h4 Bc2 {A11: English Opening: 1...c6} (10... a6 11. Nxd7 Qxd7 12. Qxd7+ Kxd7 13. h5 Be4 14. f3 Bc2 15. g5 Ne8 16. d3 d4 17. Kd2 dxc3+ 18. Kxc2 cxb2 19. Bxb2 {1-0 (46) Jobava,B (2651)-Wang,H (2610) Taiyuan 2006}) 11. Nxf7 Bxa4 12. Nxd8 Rxd8 13. Nxa4 Nxg4 14. Bh3 {LiveBook: 4 Games} Ndf6 (14... Nge5 $14) 15. Rg1 $16 Ne5 16. Bxe6 d4 {[#]} 17. b4 $146 {[%mdl 512]} ({Predecessor:} 17. b3 Ng6 18. Rh1 {1-0 (45) Grandelius,N (2515)-Mammadov,Z (2235) Fermo 2009}) 17... Ng6 (17... b6 $16) (17... Bxb4 18. Rb1) 18. a3 (18. Nc5 $18 {is more deadly.}) 18... d3 19. Bc4 dxe2 20. Bb5+ Kf7 21. Bc4+ Ke8 22. Bb5+ (22. Bb2 $16) 22... Kf7 $14 23. Bc4+ (23. Bb2 $14) 23... Ke8 $1 $16 24. Bb2 Nxh4 {...Nf3+ would now be nice for Black.} 25. Kxe2 Nf5 26. Rae1 {[#] Strongly threatening Kd1+.} Kd7 27. Kd1 {Black must now prevent Be6+.} Kc7 28. Be5+ Bd6 29. Rxg7+ Nxg7 30. Bxf6 Nf5 31. Bxd8+ Rxd8 32. Rh1 h6 33. Rh5 Nd4 34. Nc3 Bf8 35. Nb5+ ({White should play} 35. Bd3 $16) 35... Nxb5 $14 36. Bxb5 {[%mdl 4096] Endgame KRB-KRB} Bg7 37. f4 a6 38. Bc4 b5 39. Be6 Kd6 40. f5 Ke7 41. Rh3 Rd6 42. Rg3 Be5 43. Rf3 {Precision: White = 51%, Black = 62%.} 1/2-1/2 [Event "CAPECHECS Karpov Trophy 2017"] [Site "Cap d/^Agde"] [Date "2017.10.31"] [Round "7.1"] [White "Yuffa, Daniil"] [Black "Demuth, Adrien"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "E04"] [WhiteElo "2527"] [BlackElo "2538"] [Annotator "TA"] [PlyCount "90"] [EventCountry "FRA"] [SourceTitle "playchess.com"] [Source "ChessBase"] [SourceQuality "1"] {[%evp 15,90,2,14,-23,0,-60,-52,-70,-11,0,33,12,5,21,12,0,7,0,0,0,0,0,30,29, 121,120,120,116,119,83,146,141,137,119,123,131,152,142,184,180,135,118,116,104, 110,97,118,118,106,106,106,100,100,100,100,0,10,-89,-89,-86,-86,-88,-90,-89, -93,-93,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]} 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. g3 d5 4. Bg2 dxc4 5. Nf3 Bb4+ 6. Bd2 a5 7. O-O O-O {E04: Open Catalan: 5 Nf3} 8. Bg5 b5 {LiveBook: 34 Games} 9. a3 $146 ({Predecessor:} 9. a4 bxa4 10. Ne5 Ra7 11. Rxa4 Bb7 12. Bxb7 Rxb7 13. Nc3 h6 14. Bxf6 Qxf6 15. Nxc4 Rd8 16. Nxa5 Bxa5 17. Rxa5 Nc6 18. Rb5 Rxb5 19. Nxb5 Nxd4 20. Nxd4 Qxd4 {1/2-1/2 (20) Grischuk,A (2779)-Mamedyarov,S (2753) Khanty-Mansiysk 2013}) 9... Be7 {Black has an edge.} 10. Nc3 (10. Ne5 $11 Nd5 11. Bxe7 Qxe7 12. Nc3) 10... c6 $1 $15 11. Ne5 Ra6 (11... Nd5 $15 12. Bxe7 Qxe7) 12. a4 $11 Rb6 13. axb5 cxb5 14. Rxa5 Ba6 15. Qa1 b4 16. Ne4 Nxe4 17. Bxe7 Qxe7 18. Bxe4 f6 (18... Rc8 {is interesting.} 19. Bf3 b3 20. Rb1 f6 21. Ng4 Bb7) 19. Nc6 $1 {[%cal Rc6e7]} Nxc6 (19... Qd6 $11) 20. Rxa6 $16 Qb7 21. Ra4 $1 f5 22. Bf3 Qd7 (22... f4 $142) 23. e3 Rc8 24. Rc1 Ne7 25. Ra7 Qd6 26. Ra8 Qc7 27. Rxc8+ Nxc8 28. Qa5 Nd6 29. Qc5 Qd8 30. Ra1 Rb5 31. Qc6 Rb6 32. Ra8 Rb8 33. Ra6 c3 34. bxc3 b3 {[%cal Bb4b3,Bb3b2][%mdl 32] And now ...b2 would win.} 35. Ra1 (35. Be2 $16) 35... Qb6 (35... b2 $5 36. Rb1 $8 Rb6 $14) 36. Qd7 (36. d5 $1 $11) 36... b2 $36 {[%mdl 2048] Black is in control.} 37. Rb1 Nc4 $1 {[%cal Rc4d2] Strongly threatening ...Nd2.} 38. Bd5 {[#]} Nd2 $1 { [%cal Rd2b1]} 39. Bxe6+ Kh8 40. Bxf5 {[#]} Nxb1 (40... Qb3 $1 $17 41. Kg2 (41. Be6 $2 Qxc3 42. Qd6 Qb4 $19) 41... g6) 41. Bxb1 $11 {The position is equal.} Qg6 42. Bxg6 hxg6 $17 {KQ-KR} 43. Qh3+ Kg8 44. Qe6+ Kh7 45. Qh3+ Kg8 { Precision: White = 63%, Black = 48%.} 1/2-1/2 [Event "CAPECHECS Karpov Trophy 2017"] [Site "Cap d/^Agde"] [Date "2017.10.29"] [Round "7.1"] [White "Sonis, Francesco"] [Black "Savina, Anastasia"] [Result "1-0"] [ECO "E60"] [WhiteElo "2420"] [BlackElo "2350"] [Annotator "TA"] [PlyCount "45"] [EventCountry "FRA"] [SourceTitle "playchess.com"] [Source "ChessBase"] [SourceQuality "1"] {[%evp 16,45,12,7,6,10,18,18,12,13,27,25,52,0,24,33,21,26,46,42,94,93,92,97, 150,145,169,173,360,370,872,872]} 1. Nf3 g6 2. d4 Bg7 3. c4 Nf6 4. g3 c5 5. Bg2 Qa5+ 6. Qd2 Qxd2+ {E60: Königsindisch (ohne Sc3)} 7. Nbxd2 cxd4 (7... O-O 8. dxc5 Na6 9. Nb3 Ne4 10. O-O Naxc5 11. Nfd4 d6 12. Be3 a5 13. Nxc5 Nxc5 14. Rac1 {1-0 (76) Adly,A (2599)-Jumabayev,R (2611) Doha 2016}) 8. Nxd4 Nc6 9. N2b3 { [%cal Bd2b3,Bb3d4,Bd4b5][%mdl 32] LiveBook: 3 Partien} O-O 10. O-O $146 ({ Vorgänger:} 10. Bd2) 10... a5 11. a4 Nxd4 12. Nxd4 d6 13. Nb5 Rb8 14. Be3 (14. c5 $14) 14... Nd7 15. Ba7 $36 {[%mdl 2048] Sc7 ist eine echte Drohung. Weiss drückt.} Ra8 16. Ra2 Ne5 17. b3 Nc6 ({Besser ist} 17... Nd7 $14) 18. Bb6 $16 Bd7 19. Rd2 Ra6 (19... Bf5 $142) 20. Be3 Rc8 21. c5 {[%cal Bc4c5,Bc5d6,Bd6e7] [%mdl 32]} Nd8 $2 {[#]} (21... d5 {ist wohl besser.}) 22. cxd6 $18 Bxb5 $2 ( 22... e6 23. Nc7 Rc6 24. Bxc6 Nxc6) 23. dxe7 {Precision: Weiß = 84%, Schwarz = 11%.} ({Schwächer ist} 23. axb5 Rxd6 24. Rxd6 exd6 $18) 1-0 [Event "CAPECHECS Karpov Trophy 2017"] [Site "Cap d/^Agde"] [Date "2017.10.31"] [Round "7.1"] [White "Cori T., Deysi"] [Black "Haussernot, Cecile"] [Result "0-1"] [ECO "D40"] [WhiteElo "2386"] [BlackElo "2169"] [Annotator "NA"] [PlyCount "112"] [EventCountry "FRA"] [SourceTitle "playchess.com"] [Source "ChessBase"] [SourceQuality "1"] [TimeControl "1500+10"] 1. d4 Nf6 2. Nf3 e6 3. e3 c5 4. c4 cxd4 5. exd4 d5 6. Nc3 Nc6 7. Bd3 Be7 8. O-O O-O 9. a3 dxc4 10. Bxc4 a6 11. Ba2 b5 12. Bg5 Bb7 13. Rc1 b4 14. Na4 bxa3 15. bxa3 Bxa3 16. Rb1 Bb4 17. Ne5 a5 18. Bxf6 Qxf6 19. Nd7 Qxd4 20. Nxf8 Kxf8 21. Qh5 Ne5 22. Rbd1 Qe4 23. f3 Qe3+ 24. Kh1 Nd3 25. h3 Rd8 26. Qh4 g5 27. Qh6+ Ke7 28. Rxd3 Rxd3 29. Qxh7 Qe2 30. Rg1 Rxf3 31. Qh5 Qxa2 32. gxf3 Bd6 33. Qxg5+ Kd7 34. Nb6+ Kc7 35. Qc1+ Kxb6 36. Rg2 Qd5 37. Qe3+ Bc5 38. Rb2+ Ka7 39. Qe2 Qg5 40. Rxb7+ Kxb7 41. Qb5+ Kc8 42. Qe8+ Qd8 43. Qc6+ Qc7 44. Qe8+ Kb7 45. Qb5+ Bb6 46. h4 Qc1+ 47. Kg2 Qd2+ 48. Kh3 f5 49. h5 Qd1 50. Kg3 Qg1+ 51. Kh4 Qg7 52. Qb3 f4 53. h6 Qxh6+ 54. Kg4 Ka7 55. Qc4 Qf6 56. Kh5 Qd8 0-1 [Event "CAPECHECS Karpov Trophy 2017"] [Site "Cap d/^Agde"] [Date "2017.10.31"] [Round "7.1"] [White "Savina, Anastasia"] [Black "Sonis, Francesco"] [Result "1-0"] [ECO "A17"] [WhiteElo "2350"] [BlackElo "2420"] [Annotator "TA"] [PlyCount "55"] [EventCountry "FRA"] [SourceTitle "playchess.com"] [Source "ChessBase"] [SourceQuality "1"] {[%evp 11,55,-29,-14,-29,-27,-29,-13,-16,-12,-39,20,17,18,0,42,39,39,41,29,33, 59,70,145,147,136,133,129,103,165,139,221,197,392,319,304,266,626,625,634,628, 1046,759,29997,29998,29998,29999]} 1. Nf3 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4. g4 h6 5. Rg1 d5 (5... b6 6. Qc2 Bb7 7. a3 Bxc3 8. Qxc3 d6 9. h4 e5 10. g5 hxg5 11. hxg5 Nfd7 12. d4 Nc6 13. d5 Ne7 14. b4 Ng6 15. e4 c5 16. b5 a5 17. Be3 Qe7 18. O-O-O O-O-O 19. Qd2 {1/2-1/2 (19) Popov,V (2555)-Tomashevsky,E (2745) Jurmala 2015}) 6. Qa4+ {A17: Englische Eröffnung} Nc6 {LiveBook: 3 Partien} 7. Ne5 Qd6 $146 ({ Vorgänger:} 7... Bd6 8. d4 Bxe5 9. dxe5 Nd7 10. cxd5 Nb6 11. Qf4 Nxd5 12. Nxd5 Qxd5 {1-0 (31) Savina,A (2422)-Kashlinskaya,A (2432) Kaliningrad 2015}) 8. Nxc6 {Schwarz hat minimalen Vorteil.} bxc6 9. a3 Bxc3 10. dxc3 Ne4 (10... Bd7 $15) 11. Be3 $11 O-O 12. Bg2 Nc5 13. Qb4 Nd7 14. Qxd6 cxd6 15. cxd5 exd5 16. c4 dxc4 (16... Ne5 $14) 17. Bxc6 $16 Rb8 18. O-O-O Ne5 19. Bxa7 Rb3 (19... Nxc6 $16 { ist wohl besser.} 20. Bxb8 Nxb8) 20. Bd5 ({Jedoch nicht} 20. Rxd6 $6 c3 $14) 20... Nxg4 (20... Be6 $16) 21. Bd4 $18 (21. Bxc4 Rb7 $11) 21... Bf5 $2 {[#]} ( 21... Rh3 22. Bc3 (22. Bxc4 Bf5 $16) 22... Rxh2) 22. f3 {[%cal Bf2f3,Bf3f4] [%mdl 32]} Ne5 23. f4 Ng6 $2 (23... Ng4 24. Bf3 (24. e4 Bd7 $16) 24... c3) 24. e4 Bxe4 25. Bxe4 c3 26. Bxc3 Nxf4 27. Rxg7+ Kh8 28. Rh7+ {Precision: Weiß = 58%, Schwarz = 17%.} 1-0 [Event "CAPECHECS Karpov Trophy 2017"] [Site "Cap d/^Agde"] [Date "2017.10.29"] [Round "7.1"] [White "Hejazipour, Mitra"] [Black "Pourramezanali, Amirreza"] [Result "0-1"] [ECO "D46"] [WhiteElo "2327"] [BlackElo "2543"] [Annotator "TA"] [PlyCount "126"] [EventCountry "FRA"] [SourceTitle "playchess.com"] [Source "ChessBase"] [SourceQuality "1"] {[%evp 18,126,0,6,0,-9,-4,5,5,-60,-63,-65,-59,-52,-54,-104,-94,-146,-149,-221, -39,-39,-40,-41,-43,-45,-47,-47,-39,-39,-35,-54,-58,-64,-42,-53,-50,-60,-50, -68,-60,-62,-60,-74,-74,-68,-67,-80,-42,-44,-46,-54,-53,-51,-41,-61,-41,-60, -50,-72,-53,-91,-83,-95,-86,-108,-100,-112,-73,-134,-141,-127,-95,-141,-129, -131,-113,-491,-476,-679,-677,-656,-633,-999,-987,-989,-959,-979,-919,-792, -744,-792,-792,-1812,-1477,-1941,-1713,-3320,-2710,-29965,-29969,-29973,-29974, -29974,-29973,-29976,-29977,-29977,-29978,-29974,-29974]} 1. d4 d5 2. c4 c6 3. Nf3 Nf6 4. Nc3 e6 5. e3 Nbd7 6. Qc2 Bd6 7. Bd3 dxc4 8. Bxc4 b5 9. Bd3 {D46: Semi-Slav: 5 e3 Nbd7 6 Bd3, Black avoids the Meran} (9. Be2 O-O 10. O-O a6 11. Rd1 Qc7 12. e4 e5 13. h3 Re8 14. a3 exd4 15. Nxd4 Bh2+ 16. Kh1 Be5 17. Bf3 c5 18. Nf5 Nb6 19. Bg5 Bxf5 20. exf5 {1/2-1/2 (40) Navara,D (2751)-So,W (2778) Prague 2015}) 9... Bb7 10. O-O {LiveBook: 83 Games} Rc8 11. e4 {The position is equal.} b4 $1 12. Na4 {aiming for e5.} c5 13. d5 (13. dxc5 $11 Nxc5 14. Nxc5 Bxc5 15. Qe2) 13... exd5 $146 {[#]} ({Predecessor:} 13... e5 14. b3 O-O 15. Nb2 Nb6 16. Nc4 Nxc4 17. Bxc4 {1-0 (40) Haubold,M (1962)-Rosin,R (1972) Bayern 2008 }) 14. e5 $1 {[%mdl 512]} Nxe5 (14... Bxe5 15. Nxe5) 15. Nxe5 Bxe5 16. Re1 Ne4 $1 {And now ...f5 would win.} 17. Bxe4 (17. Be3 $142) 17... dxe4 $17 18. Nxc5 { [#]} (18. Be3 $17 {might work better.}) 18... Bxh2+ $2 (18... Qc7 $1 $19 { [%cal Rc7c5]} 19. Qa4+ Bc6 20. Qxb4 Bxh2+ 21. Kh1 Bd6) 19. Kxh2 $15 {Qa4+ is the strong threat.} Qd6+ 20. Kg1 Qxc5 21. Qa4+ Bc6 22. Qa6 O-O 23. Be3 Qb5 24. Qxb5 Bxb5 25. Bxa7 Rfe8 26. Rac1 Bd3 27. Bc5 Rb8 28. Bd6 Rb6 29. Bc5 Rb7 30. Bd6 h6 31. Rc6 Ra8 32. a3 b3 33. Rc3 Bc2 34. f3 Rd7 35. Bb4 exf3 36. Rxf3 f6 37. Kh2 Kh7 38. Bc3 Rc7 39. Rfe3 Rc4 40. Bb4 Ra7 41. Bc3 Rac7 {White must now prevent ...Rxc3!} 42. Bb4 Rd7 43. Re8 (43. Rc3 $142 Rdd4 44. Rxc4 Rxc4 45. Re3) 43... h5 $17 44. R8e3 Rd5 45. Re7 Rg5 46. Bd2 Rgg4 {Threatens to win with ... Be4.} 47. R1e3 $2 {[%mdl 8192] [#]} (47. Bc3 $17) 47... Be4 $1 $19 48. Rg3 (48. Rc3 $142 Rd4 49. Be3) 48... Rxg3 49. Kxg3 Rc2 50. Rxe4 {Strongly threatening Bc3.} Rxd2 {[%mdl 4096] Endgame KR-KR} 51. Rb4 Rxb2 52. a4 Ra2 53. Rxb3 Rxa4 54. Kf3 g5 55. Rb7+ Kg6 56. Rb6 h4 57. Rb8 Ra3+ 58. Kf2 f5 {[%cal Bf6f5,Bf5f4] [%mdl 32] Black mates.} 59. Rg8+ Kh5 60. Rb8 Kg4 61. Rb2 f4 62. Rb5 h3 63. gxh3+ Rxh3 {Precision: White = 29%, Black = 68%.} 0-1 [Event "CAPECHECS Karpov Trophy 2017"] [Site "Cap d/^Agde"] [Date "2017.10.29"] [Round "7.1"] [White "Haussernot, Cecile"] [Black "Cori T., Deysi"] [Result "1-0"] [ECO "C11"] [WhiteElo "2169"] [BlackElo "2386"] [Annotator "ChessBase"] [PlyCount "68"] [EventCountry "FRA"] [SourceTitle "playchess.com"] [Source "ChessBase"] [SourceQuality "1"] [TimeControl "1500+10"] 1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 Nf6 4. e5 Nfd7 5. Nce2 c5 6. Nf3 Nc6 7. c3 cxd4 8. cxd4 Bb4+ 9. Bd2 Qb6 10. h4 f6 11. exf6 Nxf6 12. a3 Bxd2+ 13. Qxd2 Ne4 14. Qc2 O-O 15. Rd1 e5 16. Nc3 Nxc3 17. bxc3 e4 18. Ng1 Bf5 19. Qd2 Rac8 20. Ne2 Na5 21. Ng3 Bg4 22. Be2 Bxe2 23. Nxe2 Qf6 24. Qe3 Nc4 25. Qg3 Rc6 26. a4 Qf7 27. O-O Rg6 28. Qh3 h5 29. f4 exf3 30. Ng3 f2+ 31. Kh2 Ne3 32. Rb1 Qf4 33. Rfc1 Rg4 34. Ra1 Ra8 1-0 [Event "CAPECHECS Karpov Trophy 2017"] [Site "Cap d/^Agde"] [Date "2017.11.03"] [Round "8.1"] [White "Demuth, Adrien"] [Black "Yuffa, Daniil"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "D11"] [WhiteElo "2543"] [BlackElo "2527"] [Annotator "ChessBase"] [PlyCount "105"] [EventType "k.o."] [EventCountry "FRA"] [SourceTitle "playchess.com"] [Source "ChessBase"] [SourceQuality "1"] [TimeControl "1500+10"] 1. Nf3 d5 2. c4 c6 3. d4 Nf6 4. Qc2 dxc4 5. e4 b5 6. b3 Bg4 7. bxc4 Bxf3 8. gxf3 e6 9. cxb5 Bb4+ 10. Nd2 O-O 11. Rb1 Qa5 12. Bd3 cxb5 13. a3 Be7 14. Rxb5 Qd8 15. Nb3 a5 16. a4 Na6 17. O-O Nb4 18. Qe2 Ne8 19. Bd2 Nd6 20. Rh5 g6 21. Rh3 Rb8 22. Qe3 Bg5 23. Qxg5 Qxg5+ 24. Bxg5 Nxd3 25. Nc5 Nxc5 26. dxc5 Nc4 27. Rc1 Rb4 28. Be7 Rc8 29. f4 Nd2 30. Rd3 Nb3 31. Rcc3 Nd4 32. Kg2 Nc6 33. Rd7 Rxe4 34. Bd6 Rxa4 35. Rb7 Rb4 36. Rb6 h6 37. Rh3 Kg7 38. Ra3 g5 39. fxg5 hxg5 40. h3 Kg6 41. Rg3 e5 42. h4 Rxh4 43. Bxe5 f6 44. Bd6 Rc4 45. Ra6 g4 46. Rb3 Nd4 47. Re3 Nf5 48. Rd3 a4 49. Ra3 Nh4+ 50. Kg3 Nf5+ 51. Kg2 Nh4+ 52. Kg3 Nf5+ 53. Kg2 1/2-1/2 [Event "CAPECHECS Karpov Trophy 2017"] [Site "Cap d/^Agde"] [Date "2017.11.03"] [Round "8.1"] [White "Sonis, Francesco"] [Black "Pourramezanali, Amirreza"] [Result "0-1"] [ECO "C07"] [WhiteElo "2420"] [BlackElo "2532"] [Annotator "ChessBase"] [PlyCount "160"] [EventType "k.o."] [EventCountry "FRA"] [SourceTitle "playchess.com"] [Source "ChessBase"] [SourceQuality "1"] [TimeControl "1500+10"] 1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 c5 4. Ngf3 cxd4 5. Nxd4 Nf6 6. exd5 Nxd5 7. Bd3 Be7 8. O-O Nb4 9. Bb5+ Bd7 10. c3 Nd5 11. N2f3 O-O 12. Qe2 Bxb5 13. Nxb5 a6 14. Nbd4 Bf6 15. Rd1 Qe7 16. Ne5 Qc7 17. Ng4 Bxd4 18. Rxd4 Nc6 19. Rd1 b5 20. a4 Rab8 21. axb5 axb5 22. Bg5 Rfe8 23. Bh4 f5 24. Ne3 Nf4 25. Qf3 Ng6 26. Qh5 Qe5 27. Nf1 f4 28. Qf3 Rbc8 29. g3 Qf5 30. Qd3 Qxd3 31. Rxd3 Nge5 32. Rd6 g5 33. Bxg5 Nf3+ 34. Kg2 Nxg5 35. gxf4 Ne4 36. Rd3 Kf7 37. Rh3 Nf6 38. Ne3 Ra8 39. Re1 Ne7 40. Kf3 Ra2 41. Re2 Rb8 42. Ng4 Ned5 43. Ne5+ Kf8 44. Rd2 Ra4 45. Rh4 Rb7 46. Nc6 Rb6 47. Nd4 Kf7 48. Re2 Rc4 49. f5 exf5 50. Nxf5 Rxh4 51. Nxh4 Ne7 52. Ng2 Nfd5 53. Re4 Rf6+ 54. Ke2 Ng6 55. c4 bxc4 56. Rxc4 Rb6 57. Rc2 Rb3 58. Ne3 Ngf4+ 59. Kf3 Nxe3 60. fxe3 Nd5 61. Ke4 Nxe3 62. Rf2+ Ke6 63. Rf3 Nc4 64. Rxb3 Nd2+ 65. Kf4 Nxb3 66. Kg5 Kf7 67. Kh6 Kg8 68. h3 Kh8 69. Kg5 Kg7 70. h4 h6+ 71. Kf5 Nd4+ 72. Ke4 Nc2 73. Kf5 Kf7 74. h5 Nd4+ 75. Ke4 Ne6 76. b4 Ng7 77. Kd5 Ke7 78. Kc6 Kd8 79. Kb7 Nxh5 80. b5 Nf6 0-1
 
Read previous post:
EUROPEAN TEAM CHESS CHAMPIONSHIP 2017 Round6

[Event "ETCC Women 2017"] [Site "Hersonissos"] [Date "2017.11.03"] [Round "6"] [White "Gara, Ticia"] [Black "Gevorgyan, Maria"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "B41"]...

Final score of tonight’s SpeedChess match: GM Hikaru 17 vs Fabiano Caruana 10.

Final score of tonight's SpeedChess match: GM Hikaru 17 vs Fabiano Caruana 10. Next opponent for GM Hikaru: SergeyKaryakin! [Event...

Magyar Gyermek és Ifjúsági Sakk-Csapatbajnokság Szombathely, 2017. november 2-5.

Partik óra kijelzéssel http://chess-resEREDMÉNYEKults.com/tnr309697.aspx?lan=1 [Event "Gyermek és Ifjúsági Sakk-Csapatbajnokság, 2017"] [Site "Szombathely, Hungary"] [Date "2017.11.02"] [Round "1.1"] [White "Marosi, Levente"]...

Löwenthal Alap tehetséges MTK-Lauderes sakkozó fiatalokért

    Löwenthal Alap tehetséges MTK-Lauderes sakkozó fiatalokért Az MTK három évvel ezelőtt újraindította hajdan híres sakkszakosztályát. A szakosztály e...

Yingmei Cup CHN-chT 2017, Tianjin

[Event "Yingmei Cup CHN-chT 2017"] [Site "Tianjin"] [Date "2017.11.02"] [Round "16"] [White "Yu, Yangyi"] [Black "Lin, Chen"] [Result "1-0"] [ECO...

Close