Mickey Adams wins 6th British Chess Championship

Mickey Adams wins 6th British Chess Championship

2018 Adams wins The 105th British Championship after playoff rapid 1-1 and blitz 2-0 against Mcshane. Adames, Mcshane 7/9. Jones, Howell 6.5:results

Mickey Adams and Jovanka Houska are the 2018 British Chess Champions | photo: official website

 

Tiebreak games

[Event “105th British-ch 2018”]
[White “Adams, Michael”]
[Black “McShane, Luke J”]
[Site “Hull”]
[Round “10.1”]
[Annotator “TA”]
[Result “1-0”]
[Date “2018.08.05”]
[WhiteElo “2706”]
[BlackElo “2669”]
[PlyCount “89”]

1. e4 {} e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc5 4. d3 Nf6 5. 0-0 d6 6. c3 0-0 7. a4 a5 8. Bg5 {LiveBook: 25
Games. C54: Giuoco Piano: 4 c3 Nf6, main lines with 5 d4 and 5 d3} (8. Na3 Be6 9. Bxe6 fxe6 10. Nc2 Qe8 11. Be3 Bxe3 12. Nxe3 Rd8 13. Qe2 d5 14. Rfe1 Qg6 15. Nf1 Nh5 {1/2-1/2 (38) Anand,V (2782)-Ding,L (2777) Riadh 2017} )Qe7 9. Nbd2 Be6 10. Qb3 {White is slightly better.} Rab8 11. Rad1 $146 ({Predecessor:
} 11. Bd5 Rfe8 12. h3 Nd8 13. Bxe6 Nxe6 14. Bxf6 Qxf6 15. Qc2 Nf4 16. Kh1 Re6 17. Nb3 Qg6 18. Rg1 Qh5 19. Nh2 Bb6 20. d4 Rf6 {1/2-1/2 (20) Klimenko,
V-Wilkins,M Canberra 1995} )h6 {…Bxc4 is the strong threat.} 12. Bh4 (12. Bxe6 {keeps more tension.} fxe6 13. Be3 Nd7 14. Qb5 Qf7 15. Nc4 )Ba7 (12… g5 {is more complex.} 13. Bg3 Nh5 14. Bd5 Qf6 15. Kh1 Bd7 )13. Bxe6 Qxe6 (13… fxe6 {feels hotter.} 14. h3 g5 15. Bg3 Nh5 16. Kh1 Nf4 )14. Bxf6 $1 Qxb3 15. Nxb3 {Hoping for Bh4.} gxf6 16. Nbd2 Rfd8 17. Nh4 Ne7 18. Nc4 b5 $1 {
} 19. Nxa5 {Black must now prevent Nf5.} Bb6 20. b4 {Strongly
threatening Nf5.} Bxa5 21. bxa5 b4 22. cxb4 Rxb4 23. g3 Ra8 24. Rb1 Rxa4 25. Rfc1 c5 26. Rb6 $36 { White fights for an advantage.} Rd8 27. a6 f5 (27… Kg7 $16 )28. Nxf5 $18 Nxf5 29. exf5 { Endgame KRR-KRR} Kg7 30. Kf1 Ra2 31. g4 Kf6 32. Rxc5 {aiming for Kg2.} Kg5 {[#]} 33. Rc4 $1 d5 $2 {
[#]} (33… Ra8 $16 )34. h4+ $1 Kxh4 35. Rxh6+ Kg5 36. Rh5+ Kf6 37. Rc6+ Ke7 38. Rh7 Rb8 39. Re6+ Kf8 40. Rh8+ Kg7 41. Rxb8 fxe6 42. fxe6 {White
wants to mate with e7.} Kf6 43. Ra8 {White mates.} Kxe6 44. a7 Kf7 45. Rh8 {
Precision: White = 72%, Black = 32%.} 1-0

[Event “105th British-ch 2018”]
[White “McShane, Luke J”]
[Black “Adams, Michael”]
[Site “Hull”]
[Round “11.1”]
[Annotator “TA”]
[Result “1-0”]
[Date “2018.08.05”]
[WhiteElo “2669”]
[BlackElo “2706”]
[PlyCount “139”]

1. e4 {} e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc5 4. d3 Nf6 5. 0-0 0-0 6. h3 h6 7. c3 d6 8. Re1 a6 {C54: Italienische Partie
(Hauptvariante)} (8… a5 9. Nbd2 Be6 10. Bb5 Qb8 11. Nf1 Qa7 12. Re2 a4 13. Ng3 Qa5 14. Bxc6 bxc6 15. Nh4 Rfe8 16. Re1 {1/2-1/2 (28) Mamedyarov,S (2808)
-Karjakin,S (2782) Stavanger 2018} )9. Bb3 Re8 10. Nbd2 Be6 11. Nf1 Bxb3 12. axb3 d5 {LiveBook: 5 Partien} 13. Qe2 Qd7 14. b4 Bf8 15. Ng3 Rad8 {[#]} 16. Kf1 $146 ({Vorgänger:} 16. Nh2 dxe4 17. dxe4 Qd3 18. Ng4 Nxg4 19. Qxg4 {1-0 (55)
Andriasian,Z (2598)-Pashikian,A (2607) Yerevan 2013} )g6 17. Qc2 Re6 18. Qa4 dxe4 19. dxe4 Qd3+ 20. Kg1 Red6 21. Be3 Qc4 (21… Nxe4 $6 22. Nxe4 Qxe4 23. Bg5 $16 )22. Rac1 Kh7 ({Viel schlechter ist} 22… Nxe4 $6 23. Nxe4 Qxe4 24. Bg5 $16 )23. b3 Qe6 24. c4 {Schwarz sollte b5 verhindern.} R6d7 25. c5 Rd3 26. Rc4 Na7 27. Bc1 {[#]} (27. Ne2 $17 )Nd7 ({Besser ist} 27… Rxf3 $1 $19 {} 28. gxf3 Qxh3 )28. Qa2 $17 Nb8 {
} 29. Bd2 (29. Qc2 $17 )Nbc6 30. Nf1 {[#]} (30. Kh2 $142 )Nb5 (30… Rxf3 $142 $1 {} 31. gxf3 Qxh3 )31. Ne3 (31. Re3 $142 )Nbd4 (31… f5 $19 32. Rd1 Nbd4 33. Nxd4 Nxd4 34. exf5 gxf5 )32. Nxd4 Nxd4 ({Und nicht} 32… R3xd4 33. Nd5 $11 )33. Bc3 Nb5 $1 {} 34. Bb2 c6 35. Ba1 h5 36. Rc2 Bh6 37. Nc4 Nd4 38. Bxd4 R8xd4 ({Keinesfalls} 38… exd4 39. e5 $11 )39. Qb2 h4 40. Rce2 Bf4 41. Qc2 Kg7 42. Rf1 Kg8 43. Ree1 Qd7 44. Nd6 $2 { [#]} (44. Nb6 $17 {leistet mehr Widerstand.} Qd8 45. Nc4 )Rd2 $2 (44… Rxh3 $1 {} 45. Ne8 (45. gxh3 Qxh3 )Qe6 )45. Qc3 $2 (45. Qb1 )R2d3 46. Qc2 {[#]} Rd2 $2 ({Günstiger ist} 46… Rxh3 $1 $19 {} 47. Ne8 (47. gxh3 Qxh3 )Qe6 )47. Qb1 $2 (47. Qc3 $11 )Rxb4 $19 48. Nc4 {[#]} Rd4 $1 {} 49. Rd1 {[#]} Rb5 $1 50. b4 a5 51. Rxd4 Qxd4 $4 {} (51… exd4 $19 {und Schwarz kann
entspannen.} 52. Nxa5 Qe6 )52. Nd6 $18 Qxb4 53. Nxb5 Qxc5 (53… cxb5 {kämpft
weiter.} 54. Qxb4 axb4 )54. Nc7 b5 55. Rd1 a4 56. Qd3 Bg5 57. Qd7 Qc4 (57… Be7 $142 58. Na6 Qc2 )58. Qe8+ Kh7 59. Qxe5 {Weiss will mit Se8 Matt setzen.} Qc2 60. Rf1 Qd2 61. Ne8 {} Bh6 62. Nf6+ Kg7 63. Ng4+ Kh7 64. Qf6 Bg7 65. Qxh4+ Kg8 66. Nf6+ Bxf6 67. Qxf6 a3 68. e5 Qc3 69. Rd1 Kh7 70. Rd8 {Precision: Weiß = 44%, Schwarz = 47%.} 1-0

[Event “105th British-ch 2018”]
[White “Adams, Michael”]
[Black “McShane, Luke J”]
[Site “Hull”]
[Round “12.1”]
[Annotator “TA”]
[Result “1-0”]
[Date “2018.08.05”]
[WhiteElo “2706”]
[BlackElo “2669”]
[PlyCount “105”]

1. e4 {} e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Ba4 d6 5. c3 {
} Bd7 6. d4 g6 7. Bg5 {C76: Ruy Lopez: Deferred
Steinitz: 5 c3 Bd7 6 d4 g6} (7. dxe5 dxe5 8. 0-0 Bg7 9. Be3 Nf6 10. Nbd2 0-0 11. Re1 Qe7 12. h3 h6 13. b4 b6 14. Bb3 Kh7 15. a4 a5 16. b5 Nd8 17. Nc4 Be6 18. Ncxe5 Nxe4 {1-0 (29) Lu,S (2630)-Yu,Y (2759) Tianjin 2018} )f6 8. Be3 {LiveBook: 66 Games} Qe7 9. 0-0 $146 {White is slightly better.} ({Predecessor:
} 9. d5 Nd8 10. Nfd2 b5 11. Bb3 f5 12. f3 Bh6 13. Qe2 Bxe3 14. Qxe3 Nf6 {
1-0 (40) Nikitenko,M (2365)-Tsaruk,M (2106) Rogachev 2018} )Bh6 10. c4 (10. Qc1 {is interesting.} Bg7 11. Re1 0-0-0 12. Nbd2 Kb8 13. Qc2 )exd4 11. Bxh6 Nxh6 12. Nxd4 Nxd4 13. Bxd7+ Kxd7 14. Qxd4 Qe5 15. Qd3 {Qh3+ is the
strong threat.} Ng4 {} (15… Qxb2 16. Nc3 $18 )16. Qh3 Qe6 (16… Qxb2 $6 17. Nc3 $16 )17. Nc3 {} Ne5 18. Qh6 c6 ({Don’t blunder} 18… Qxc4 $2 19. Nd5 $18 )19. b3 g5 20. Rad1 Kc7 21. f3 Rag8 22. Ne2 Qf7 23. Nd4 Rg6 24. Qh5 Rd8 25. Nf5 Rd7 26. Rd2 g4 27. fxg4 $1 Nxg4 (27… Rxg4 $14 28. Qh6 Qg6 )28. Qh3 (28. Qh4 $16 )Qe6 $2 {[#]} ({Black should play} 28… Qe8 $1 $14 )29. Qf3 $2 ({White must play} 29. Rxd6 $1 $18 {} Rxd6 30. Qxh7+ Rd7 31. Qxg6 Qxe4 32. h3 )Qe5 $14 {} 30. g3 Qc5+ 31. Kg2 Ne5 32. Qe2 Rg8 33. Rfd1 (33. Nd4 $1 $16 { And now Ne6+ would win.} Re7 34. Rxf6 )Rgd8 (33… Nf7 $11 )34. Nd4 $16 Re8 {[#]} 35. Qf2 $1 h5 36. h3 Qb4 ({Better is} 36… Rde7 )37. Qxf6 Qc3 38. Qf2 (38. Rc2 $142 Qe3 39. Re2 (39. Qf4 Qxf4 40. gxf4 Rg7+ 41. Kh2 Nd7 $16 ))Nf7 (38… Rf7 $142 39. Nf5 Rg8 )39. Rd3 $36 { White has strong initiative.} Qa5 {[#]} 40. Rf3 $1 {} Ng5 (40… Ree7 $142 41. Rf5 c5 )41. Rf5 $18 Re5 42. Re1 $2 (42. Rxg5 $18 Rxg5 43. Ne6+ Kb8 44. Qf8+ (44. Nxg5 Qxg5 45. c5 d5 $16 )Ka7 45. Nxg5 Qxg5 46. Rxd6 )Rde7 $16 {Strongly threatening …Rxf5.
} 43. Re2 (43. Nf3 $16 Rxf5 44. exf5 Rxe1 45. Qxe1 Qxa2+ 46. Nd2 )Kd7 $2 {} (43… Qc3 $11 )44. h4 $18 Ne6 {White must now prevent …Nxd4.} 45. Nf3 Rxf5 46. exf5 Nc5 (46… Nf8 $142 47. Nd4 Re5 )47. f6 {} Rf7 $2 (47… Rxe2 $18 48. Qxe2 Qd8 )48. Ng5 Rf8 49. f7 Qc3 50. Qf3 $2 (50. Nh7 Rd8 51. Nf6+ Kc8 52. Qf5+ Kb8 53. Re8 Qd2+ 54. Kh3 )Nd3 $2 (50… Qxf3+ $18 51. Kxf3 Nd3 )51. Kh2 (51. Qf5+ $142 Kc7 52. Ne6+ Kb6 53. Nxf8 Nc5 54. Ng6 Qg7 55. f8=Q Qxf8 56. Qxf8 )Qd4 52. Qf5+ Kc7 53. Ne6+ {Precision: White = 48%, Black = 27%.} 1-0

[Event “105th British-ch 2018”]
[White “McShane, Luke J”]
[Black “Adams, Michael”]
[Site “Hull”]
[Round “13.1”]
[Annotator “TA”]
[Result “0-1”]
[Date “2018.08.05”]
[WhiteElo “2669”]
[BlackElo “2706”]
[PlyCount “88”]

1. e4 {} e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc5 4. 0-0 Nf6 5. d3 d6 6. c3 h6 7. Nbd2 {
} 0-0 8. h3 Re8 {C54: Italienische Partie (Hauptvariante)} 9. Re1 a5 (9… a6 10. Nf1 b5 11. Bb3 Bb6 12. Ng3 Be6 13. Bc2 d5 14. exd5 Bxd5 15. Be3 Qd7 16. a3 {1/2-1/2 (24) Aronian,L (2785)-Adams,M (2751) Sharjah 2017} )10. Nf1 {
LiveBook: 3 Partien} Ba7 {Weiß hat minimalen Vorteil.} 11. Ng3 Be6 12. Bb5 Bd7 13. Ba4 Ne7 14. Bc2 Ng6 $146 15. d4 b5 16. Be3 c5 17. dxe5 dxe5 18. Qc1 ({
Lieber} 18. Nf5 $14 )c4 $11 19. Nf5 Bxe3 20. Qxe3 Qc7 21. Rad1 Rad8 22. Rd6 Be6 23. Ra6 Ra8 24. Rxa8 Rxa8 25. Rd1 b4 26. Ba4 (26. Rd2 $15 )Rb8 27. g3 Qb6 ({Besser ist} 27… bxc3 $17 28. bxc3 Rb2 )28. Qxb6 Rxb6 29. Rd8+ Kh7 30. Nd2 (30. Ne3 $1 $11 {bleibt in der Remisbreite.} )bxc3 $17 31. bxc3 Rb2 32. a3 {[#]} (32. Ne3 $142 )Rxd2 $1 {} 33. Rxd2 {
Und Sd6 würde nun gewinnen.} Nxe4 34. Rd8 (34. Rb2 $17 )Bxf5 $19 35. Bc2 {[#]} Nxg3 $1 {Und weiter mit …Se2+ wäre nett.} 36. Bxf5 (36. fxg3 Bxc2 )Nxf5 37. Ra8 Nf4 38. Rxa5 Ne2+ 39. Kf1 (39. Kh2 $142 Nxc3 40. Rc5 )Nxc3 40. Rc5 Nd6 41. Rc6 $2 (41. Kg2 {ist eine bessere Verteidigung.} )Nde4 42. Ke1 Na4 43. Rxc4 Nec5 44. Rb4 $2 (44. h4 )Nd3+ {Precision: Weiß
= 42%, Schwarz = 68%.} 0-1


All available Championship games

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.07.28”]
[Round “1”]
[White “Howell, David W L”]
[Black “Abdulla, Murad”]
[Result “1-0”]
[ECO “B39”]
[WhiteElo “2687”]
[BlackElo “2281”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “102”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

1. c4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd4 4.
Nxd4 g6 5. e4 Bg7 6. Be3 Nf6 7. Nc3 Ng4 8. Qxg4 Nxd4 9. Qd1 Nc6 10. Qd2 d6 11.
Be2 {LiveBook: 20 Partien. B39: Sizilianisch (Maroczy-Aufbau)} b6 12. Bh6 $146
({Vorgänger:} 12. O-O Bb7 13. Rac1 O-O 14. f3 Re8 15. Nb5 Ne5 16. b4 a6 {
1-0 (62) Blagojevic,D (2395)-Sprecic,M (2330) Tuzla 1990}) 12… O-O 13. Rd1 {
Weiß steht besser.} Ba6 14. h4 Bxh6 $1 15. Qxh6 e6 (15… f6 $1 $14) 16. f4 Na5
$2 (16… Qf6) 17. e5 $18 f5 18. h5 Qe8 (18… Qe7 $142 19. hxg6 dxe5 20. fxe5
(20. gxh7+ Kh8 $18) 20… Rad8) 19. Rxd6 Bxc4 20. Bxc4 Nxc4 {[#]} 21. hxg6 $1 {
[%mdl 512]} Qxg6 22. Qxg6+ ({Nicht} 22. Rxe6 Qg3+ 23. Kf1 Rf7 $16) 22… hxg6
23. Rxe6 Kg7 24. Nd5 {Droht Matt per Te7+.} Rfe8 25. Rxe8 Rxe8 {[%mdl 4096]
Endspiel KTS-KTS} 26. Nf6 Re7 {Droht …Sxe5.} 27. Rh7+ Kf8 28. Nd7+ Ke8 {
[#] zielt auf …Kxd7 ab.} 29. Nf6+ (29. b3 $142 $1 Rxh7 30. Nf6+ Ke7 31. Nxh7)
29… Kf8 30. b3 Ne3 31. Rh2 Nc2+ 32. Kd2 Nd4 33. Ke3 Ne6 34. g3 Rc7 $2 (34…
Kf7 35. Nd5 Rd7) 35. Rh8+ Kg7 36. Rh7+ Kf8 {und die Idee …Tc3+ ließe Schwarz
weiter hoffen.} 37. Nd7+ Ke8 38. Nf6+ Kf8 {Schwarz hofft, mit …Tc3+
fortzusetzen.} 39. Rxc7 Nxc7 {KS-KS} 40. Kd4 Kf7 41. Kc4 Ke6 (41… g5 $142 42.
Nd5 (42. fxg5 Ne6 $18) 42… Ne6) 42. b4 a6 (42… Na6 $142 43. Kb5 Nb8) 43. a4
b5+ 44. axb5 Nxb5 45. Kc5 Nc3 46. Kb6 Ne2 47. Kxa6 Nxg3 48. b5 {[%cal Bb4b5,
Bb5b6][%mdl 32]} Ne4 49. b6 Nc5+ 50. Kb5 Nb7 51. Kc6 Na5+ {Precision: Weiß =
69%, Schwarz = 29%.} 1-0

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.07.28”]
[Round “1”]
[White “McShane, Luke J”]
[Black “Pritchett, Craig W”]
[Result “1-0”]
[ECO “A30”]
[WhiteElo “2669”]
[BlackElo “2274”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “95”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 23,95,22,26,13,46,34,50,30,37,0,6,5,10,5,51,42,51,53,55,45,43,50,45,49,
51,65,66,64,75,65,82,78,78,57,84,78,60,75,108,106,121,120,121,130,120,107,135,
143,245,231,235,236,240,233,196,157,301,192,499,382,482,469,803,740,609,268,
257,260,213,185,230,188,1215,186]} 1. c4 c5 2. Nf3 Nf6 3. Nc3 e6 4. e3 Nc6 5.
d4 d5 6. a3 a6 7. dxc5 Bxc5 8. b4 Be7 9. Bb2 O-O 10. cxd5 exd5 11. Be2 Be6 12.
O-O Rc8 13. Nd4 {D40: Queen’s Gambit Declined: Semi-Tarrasch with 5 e3} (13.
Rc1 Bd6 14. Na4 Ne4 15. Nc5 Qe7 16. Nd3 Rfd8 17. Nde5 f6 18. Nxc6 Rxc6 19. Rxc6
bxc6 20. Bxa6 c5 21. bxc5 Bxc5 22. Nd4 Bf7 23. Nc6 {1-0 (23) Matlakov,M (2676)
-Martynov,P (2303) St Petersburg 2013}) 13… Nxd4 $146 ({Predecessor:} 13…
b5 14. Nxc6 Rxc6 15. Bf3 Rd6 16. Ne2 Nd7 17. a4 Nb6 18. axb5 axb5 {1-0 (29)
Rodriguez Rueda,P (2349)-Cosman,A (2018) Durban 2014}) 14. Qxd4 Qd7 15. Rad1 {
White is slightly better.} Rfd8 16. Rd2 Ne8 {White should prevent …Bf6.} 17.
Rfd1 Bf6 18. Qd3 Nc7 19. Bf3 Bg4 20. Bxg4 Qxg4 21. h3 Qc4 22. Na4 Qxd3 23. Rxd3
{And now Bxf6 would win.} Bxb2 24. Nxb2 Nb5 25. Na4 Kf8 26. Nc5 $36 {[%mdl
2048] White fights for an advantage.} b6 27. Nxa6 Nc3 28. R1d2 Ne4 29. Rb2 Rc1+
30. Kh2 Ra8 31. b5 Nc5 32. Rxd5 {Black must now prevent Nxc5.} Nxa6 33. bxa6
Rxa6 $16 {[%mdl 4096] Endgame KRR-KRR} 34. Rd7 g6 35. Rb4 {Hoping for Rf4.} h5
(35… Rc5 $16 36. Rf4 Rf5) 36. Rf4 $18 f5 37. g4 hxg4 38. hxg4 Rc5 39. a4 Kg8
(39… b5 $16) 40. Kg3 Rca5 $2 {[#]} (40… b5 {is a better chance.}) 41. gxf5
gxf5 42. Rb7 Rxa4 (42… Rc5 $142 43. Rb4 Rca5 44. R7xb6 Kf7) 43. Rxf5 R6a5 44.
Rf6 (44. Rf4 $142 Ra2 45. Rxb6) 44… Rg5+ 45. Kf3 b5 46. Rd6 {[%cal Rd6d8] [#]
} Rf5+ 47. Kg2 {Strongly threatening Rd8+.} Rf8 $2 (47… Rg4+ 48. Kf1 Rb4) 48.
Rg6+ {Precision: White = 61%, Black = 44%.} 1-0

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.07.28”]
[Round “1”]
[White “Pert, Nicholas”]
[Black “Britton, Richard L”]
[Result “1-0”]
[ECO “A49”]
[WhiteElo “2544”]
[BlackElo “2249”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “71”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 12,71,22,18,27,17,20,0,0,0,0,0,0,-6,38,-7,17,0,0,9,2,13,0,-11,18,0,0,-5,
21,20,14,7,60,53,56,29,145,143,305,272,623,635,595,560,1048,996,1024,1020,975,
961,946,935,1113,1093,1076,1054,1487,1105,29983,29984,29984,29984]} 1. d4 Nf6
2. Nf3 g6 3. g3 Bg7 4. Bg2 O-O 5. O-O d6 6. Nc3 Nbd7 7. a4 {LiveBook: 65 Games}
Re8 {A49: 1 d4 Nf6 2 Nf3 g6 3 g3: Anti-King’s Indian systems} (7… a5 8. h3 c6
9. b3 Re8 10. e4 e5 11. dxe5 dxe5 12. Ba3 Bf8 13. Bxf8 Kxf8 14. Qd2 Kg7 15.
Rad1 Qe7 16. Rfe1 Nc5 17. Qe3 b6 {1/2-1/2 (17) Sumets,A (2569)-Demchenko,A
(2671) Rochefort 2018}) 8. a5 c6 9. Bf4 Qc7 {The position is equal.} 10. Qc1 e5
11. dxe5 dxe5 12. Bh6 Bh8 13. Ra4 $146 ({Predecessor:} 13. h3 Nc5 14. Qe3 Na6 {
1-0 (35) Rewitz,P (2233)-Jacobsen,B (2302) Denmark 2013}) 13… Rb8 14. h3 b5
15. axb6 axb6 {[%cal Ba7b6,Bb6b5,Bb5b4][%mdl 32]} 16. Ng5 b5 17. Rh4 b4 18.
Nce4 Nxe4 19. Bxe4 Nf6 20. Bd3 Re7 21. Bc4 Bd7 ({Black should play} 21… c5
$11) 22. Qe3 $36 {[%mdl 2048] Black is under pressure.} c5 23. Qd3 Bg7 {[#]} (
23… Rb6 $11 {remains equal.}) 24. Nxh7 $1 $16 Bf5 $2 (24… Kxh7 $16 25. Bg5+
Kg8) 25. Bxg7 $18 Bxd3 $2 (25… Nxh7 26. Qe3 (26. e4 Be6 $16) 26… Kxg7) 26.
Bxf6 {Intending Ng5 and mate.} Rb6 27. exd3 Rxf6 28. Nxf6+ Kg7 29. Nd5 Qd8 30.
Nxe7 Qxe7 31. Re4 f5 32. Re3 Qd6 33. Rfe1 f4 34. Re4 g5 35. Rxe5 fxg3 36. Rxg5+
{Precision: White = 71%, Black = 39%.} 1-0

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.07.28”]
[Round “1”]
[White “Ghasi, Ameet K”]
[Black “Rudd, Jack”]
[Result “0-1”]
[ECO “A05”]
[WhiteElo “2494”]
[BlackElo “2244”]
[Annotator “ChessBase”]
[PlyCount “86”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. Nf3 {[%emt 0:00:23]} Nf6 {[%emt 0:00:12]} 2. g3 {[%emt 0:00:22]} b5 {
[%emt 0:00:10]} 3. Bg2 {[%emt 0:00:03]} Bb7 {[%emt 0:00:07]} 4. d3 {[%emt 0:00:
05]} e6 {[%emt 0:00:26]} 5. O-O {[%emt 0:00:05]} Be7 {[%emt 0:00:05]} 6. c4 {
[%emt 0:00:48]} bxc4 {[%emt 0:00:19]} 7. dxc4 {[%emt 0:00:02]} O-O {[%emt 0:00:
10]} 8. Qc2 {[%emt 0:06:26]} Be4 {[%emt 0:02:28]} 9. Qd2 {[%emt 0:01:08]} c6 {
[%emt 0:01:06]} 10. Nc3 {[%emt 0:04:35]} d5 {[%emt 0:00:15]} 11. Nxe4 {[%emt 0:
07:02]} Nxe4 {[%emt 0:00:11]} 12. Qc2 {[%emt 0:00:31]} Bf6 {[%emt 0:00:39]} 13.
Nd2 {[%emt 0:08:35]} Nxd2 {[%emt 0:01:51]} 14. Bxd2 {[%emt 0:00:38]} Qb6 {
[%emt 0:00:20]} 15. Rab1 {[%emt 0:18:08]} Nd7 {[%emt 0:00:24]} 16. b3 {[%emt 0:
04:01]} g6 {[%emt 0:03:00]} 17. e4 {[%emt 0:06:32]} Rac8 {[%emt 0:02:17]} 18.
Be3 {[%emt 0:05:51]} d4 {[%emt 0:01:54]} 19. Bd2 {[%emt 0:00:27]} a5 {[%emt 0:
00:29]} 20. Qd1 {[%emt 0:05:52]} Be7 {[%emt 0:01:41]} 21. h4 {[%emt 0:03:53]}
Bb4 {[%emt 0:01:55]} 22. Bg5 {[%emt 0:00:25]} Rfe8 {[%emt 0:01:49]} 23. Kh1 {
[%emt 0:02:55]} f6 {[%emt 0:00:44]} 24. Bh6 {[%emt 0:01:19]} Ne5 {[%emt 0:01:
00]} 25. Bf4 {[%emt 0:02:14]} Rcd8 {[%emt 0:01:12]} 26. Bc1 {[%emt 0:10:08]} h5
{[%emt 0:01:27]} 27. Bh3 {[%emt 0:00:04]} d3 {[%emt 0:00:25]} 28. Be3 {[%emt 0:
03:01]} Bc5 {[%emt 0:01:04]} 29. Bxc5 {[%emt 0:00:03]} Qxc5 {[%emt 0:00:10]}
30. f4 {[%emt 0:00:09]} Nf7 {[%emt 0:00:09]} 31. Qd2 {[%emt 0:00:34]} Rd4 {
[%emt 0:02:12]} 32. Rbe1 {[%emt 0:00:31]} Nd6 {[%emt 0:01:22]} 33. Bg2 {
[%emt 0:07:27]} f5 {[%emt 0:02:40]} 34. e5 {[%emt 0:00:11]} Ne4 {[%emt 0:00:07]
} 35. Bxe4 {[%emt 0:00:16]} fxe4 {[%emt 0:00:06]} 36. Re3 {[%emt 0:02:52]} a4 {
[%emt 0:01:51]} 37. Rfe1 {[%emt 0:00:36]} axb3 {[%emt 0:00:14]} 38. axb3 {
[%emt 0:00:01]} Rb8 {[%emt 0:00:21]} 39. Rxe4 {[%emt 0:01:09]} Rxb3 {[%emt 0:
00:10]} 40. Rxd4 {[%emt 0:00:26]} Qxd4 {[%emt 0:00:07]} 41. f5 {[%emt 0:05:40]}
Qc3 {[%emt 0:01:58]} 42. Qf2 {[%emt 0:04:30]} Rb2 {[%emt 0:01:08]} 43. Qe3 {
[%emt 0:00:31]} Qc2 {[%emt 0:00:40]} 0-1

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.07.28”]
[Round “1”]
[White “Emms, John M”]
[Black “Moore, Graham J”]
[Result “1/2-1/2”]
[ECO “C07”]
[WhiteElo “2488”]
[BlackElo “2218”]
[Annotator “ChessBase”]
[PlyCount “80”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. e4 {[%emt 0:00:19]} e6 {[%emt 0:00:22]} 2. d4 {[%emt 0:00:07]} d5 {[%emt 0:
00:05]} 3. Nd2 {[%emt 0:00:38]} c5 {[%emt 0:00:37]} 4. exd5 {[%emt 0:01:51]}
Qxd5 {[%emt 0:00:11]} 5. Ngf3 {[%emt 0:04:35]} cxd4 {[%emt 0:00:13]} 6. Bc4 {
[%emt 0:00:15]} Qd6 {[%emt 0:00:10]} 7. O-O {[%emt 0:01:36]} Nf6 {[%emt 0:00:
11]} 8. Nb3 {[%emt 0:00:45]} Nc6 {[%emt 0:00:14]} 9. Nbxd4 {[%emt 0:11:43]}
Nxd4 {[%emt 0:01:22]} 10. Nxd4 {[%emt 0:00:04]} a6 {[%emt 0:00:08]} 11. Re1 {
[%emt 0:04:15]} Qc7 {[%emt 0:00:13]} 12. Bd3 {[%emt 0:04:10]} Bd6 {[%emt 0:07:
04]} 13. h3 {[%emt 0:12:15]} O-O {[%emt 0:05:41]} 14. Bg5 {[%emt 0:08:01]} Nd5
{[%emt 0:10:59]} 15. Qh5 {[%emt 0:12:38]} g6 {[%emt 0:00:36]} 16. Qh4 {[%emt 0:
07:10]} Bh2+ {[%emt 0:02:23]} 17. Kh1 {[%emt 0:00:35]} Bf4 {[%emt 0:00:16]} 18.
Be4 {[%emt 0:12:49]} Bxg5 {[%emt 0:14:40]} 19. Qxg5 {[%emt 0:00:01]} Nf4 {
[%emt 0:05:33]} 20. Ne2 {[%emt 0:04:39]} Nh5 {[%emt 0:17:27]} 21. Bf3 {[%emt 0:
01:15]} Ng7 {[%emt 0:02:43]} 22. Rad1 {[%emt 0:04:50]} Bd7 {[%emt 0:05:23]} 23.
Nc3 {[%emt 0:00:42]} f6 {[%emt 0:02:50]} 24. Qh4 {[%emt 0:02:09]} f5 {[%emt 0:
09:08]} 25. Qb4 {[%emt 0:01:17]} Rab8 {[%emt 0:06:24]} 26. Qd6 {[%emt 0:01:40]}
Qxd6 {[%emt 0:00:17]} 27. Rxd6 {[%emt 0:00:01]} Be8 {[%emt 0:04:28]} 28. Kg1 {
[%emt 0:00:49]} Rf7 {[%emt 0:00:44]} 29. Red1 {[%emt 0:01:03]} Rc7 {[%emt 0:00:
16]} 30. Rd8 {[%emt 0:00:54]} Rxd8 {[%emt 0:00:31]} 31. Rxd8 {[%emt 0:00:02]}
Kf7 {[%emt 0:00:45]} 32. a3 {[%emt 0:00:35]} Bd7 {[%emt 0:02:39]} 33. g4 {
[%emt 0:00:53]} Ne8 {[%emt 0:00:24]} 34. gxf5 {[%emt 0:01:18]} gxf5 {[%emt 0:
00:14]} 35. Rb8 {[%emt 0:00:25]} Nd6 {[%emt 0:00:56]} 36. Rh8 {[%emt 0:00:45]}
Kg7 {[%emt 0:00:04]} 37. Rd8 {[%emt 0:00:15]} Nf7 {[%emt 0:00:26]} 38. Rb8 {
[%emt 0:00:13]} Nd6 {[%emt 0:00:09]} 39. Rd8 {[%emt 0:00:48]} Nf7 {[%emt 0:00:
04]} 40. Rb8 {[%emt 0:00:06]} Nd6 {[%emt 0:00:05]} 1/2-1/2

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.07.28”]
[Round “1”]
[White “Gormally, Daniel W”]
[Black “Kalaiyalahan, Akshaya”]
[Result “1-0”]
[ECO “B31”]
[WhiteElo “2478”]
[BlackElo “2138”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “73”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 18,73,16,14,12,10,20,0,-2,0,27,18,12,0,42,25,40,39,52,47,45,47,52,54,36,
22,60,60,73,64,103,99,106,105,104,102,124,120,167,151,156,152,206,206,360,328,
639,620,29964,29964,12839,12835,29965,29951,29963,12838,12839,12126]} 1. e4 c5
2. Nf3 Nc6 3. Bb5 g6 4. O-O Bg7 5. d3 Nf6 6. Bxc6 bxc6 7. e5 Nd5 8. Nbd2 O-O 9.
Re1 d6 10. h3 Nc7 {B31: Sicilian: 2…Nc6 3 Bb5 g6} 11. Ne4 Ne6 12. Be3 f5 {
The position is equal.} 13. Neg5 $146 ({Predecessor:} 13. exf6 exf6 14. c3 Rb8
15. d4 f5 16. Neg5 f4 17. Nxe6 Bxe6 18. Bxf4 {1-0 (34) Turova,I (2381)
-Fatalibekova,E (2276) Elista 2003}) 13… f4 14. Nxe6 Bxe6 15. Bd2 Bd5 16.
exd6 exd6 17. Bc3 Bxc3 18. bxc3 c4 19. dxc4 Bxc4 20. Nd2 Bf7 21. Qg4 Be8 22.
Rab1 $36 {[%mdl 2048] White fights for an advantage.} Bd7 23. Qf3 d5 {[#]} 24.
c4 $1 Rf7 25. cxd5 cxd5 26. Rb4 ({Don’t play} 26. Qxd5 $6 Bxh3 27. Qf3 Bg4 $11)
26… Qa5 27. Qb3 Raf8 28. Nf3 {[%cal Bd2f3,Bf3g5,Bg5e6][%mdl 32]} a6 29. Re5
Bc6 (29… Qc7 $16 30. Rb7 (30. Qxd5 Bc6 $14) (30. Rxd5 Be6 $16) 30… Qc8) 30.
Ng5 Rd7 $2 (30… Rf5 {was necessary.} 31. Rxf5 Rxf5) 31. Ne6 $1 {[%csl LRf4,
LRf8]} Re8 $2 (31… Re7) 32. Rxf4 $18 Rde7 {[#]} 33. Qf3 $1 Rxe6 34. Rxe6 Rxe6
35. Rf8+ Kg7 36. Qf7+ Kh6 37. Qxe6 {Precision: White = 84%, Black = 39%.} 1-0

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.07.28”]
[Round “1”]
[White “Ward, Chris G”]
[Black “Payne, Matthew J”]
[Result “0-1”]
[ECO “E70”]
[WhiteElo “2434”]
[BlackElo “2113”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “116”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. d4 {[%emt 0:00:02]} Nf6 {[%emt 0:00:14]} 2. c4 {[%emt 0:00:07]} g6 {[%emt 0:
00:14]} 3. Nc3 {[%emt 0:00:05]} Bg7 {[%emt 0:00:12]} 4. e4 {[%emt 0:00:06]} d6
{[%emt 0:00:14]} 5. Nge2 {[%emt 0:00:10]} O-O {[%emt 0:00:23]} 6. Ng3 {[%emt 0:
00:09]} e5 {[%emt 0:00:27]} 7. d5 {[%emt 0:00:12]} a5 {[%emt 0:00:38]} 8. Be2 {
[%emt 0:00:51]} Na6 {[%emt 0:00:52]} 9. h4 {[%emt 0:00:37]} h5 {[%emt 0:01:17]}
10. Bg5 {[%emt 0:01:07]} Qe8 {[%emt 0:01:05]} 11. Qd2 {[%emt 0:17:10]} Nh7 {
[%emt 0:05:34]} 12. Bh6 {[%emt 0:08:24]} Qe7 {[%emt 0:04:29]} 13. O-O-O {
[%emt 0:09:25]} Bxh6 {[%emt 0:15:05]} 14. Qxh6 {[%emt 0:00:53]} Qf6 {[%emt 0:
00:13]} 15. Bf3 {[%emt 0:13:00]} Nc5 {[%emt 0:11:05]} 16. Qe3 {[%emt 0:04:10]}
Re8 {[%emt 0:08:59]} 17. Nge2 {[%emt 0:09:57]} a4 {[%emt 0:12:35]} 18. Kb1 {
[%emt 0:07:37]} b6 {[%emt 0:06:35]} 19. Nb5 {[%emt 0:01:15]} Re7 {[%emt 0:01:
00]} 20. Nec3 {[%emt 0:00:19]} Qg7 {[%emt 0:05:28]} 21. Ka1 {[%emt 0:10:33]} f5
{[%emt 0:05:13]} 22. exf5 {[%emt 0:01:45]} gxf5 {[%emt 0:06:23]} 23. Bxh5 {
[%emt 0:01:30]} f4 {[%emt 0:00:09]} 24. Qd2 {[%emt 0:06:26]} Bf5 {[%emt 0:00:
50]} 25. g4 {[%emt 0:00:48]} Bd3 {[%emt 0:01:39]} 26. g5 {[%emt 0:00:03]} e4 {
[%emt 0:01:43]} 27. Na3 {[%emt 0:02:45]} e3 {[%emt 0:05:00]} 28. fxe3 {[%emt 0:
00:10]} fxe3 {[%emt 0:00:08]} 29. Qg2 {[%emt 0:01:16]} Rf8 {[%emt 0:03:06]} 30.
Rhe1 {[%emt 0:00:58]} Rf2 {[%emt 0:01:01]} 31. Qh3 {[%emt 0:00:28]} Bf5 {
[%emt 0:00:52]} 32. Qg3 {[%emt 0:01:00]} Nd3 {[%emt 0:02:13]} 33. Rxe3 {
[%emt 0:00:41]} Rxe3 {[%emt 0:00:33]} 34. Qxe3 {[%emt 0:00:17]} Nxb2 {[%emt 0:
00:17]} 35. Rd2 {[%emt 0:02:31]} Nd3 {[%emt 0:00:54]} 36. Rxd3 {[%emt 0:00:09]}
Bxd3 {[%emt 0:00:30]} 37. Qxd3 {[%emt 0:00:44]} Nf8 {[%emt 0:00:38]} 38. Nab1 {
[%emt 0:00:58]} Qe5 {[%emt 0:00:41]} 39. Bg4 {[%emt 0:00:30]} Rf4 {[%emt 0:00:
52]} 40. Be6+ {[%emt 0:00:31]} Kg7 {[%emt 0:00:21]} 41. Qg3 {[%emt 0:10:09]}
Rxc4 {[%emt 0:04:07]} 42. Qf3 {[%emt 0:07:42]} Nxe6 {[%emt 0:01:57]} 43. dxe6 {
[%emt 0:00:08]} Qxe6 {[%emt 0:00:11]} 44. h5 {[%emt 0:00:15]} b5 {[%emt 0:03:
12]} 45. h6+ {[%emt 0:07:15]} Kg6 {[%emt 0:00:57]} 46. Qf8 {[%emt 0:01:12]} Qf7
{[%emt 0:01:15]} 47. Qh8 {[%emt 0:02:59]} Rh4 {[%emt 0:01:55]} 48. Nxb5 {
[%emt 0:00:54]} Rh2 {[%emt 0:00:44]} 49. N5c3 {[%emt 0:02:18]} Kxg5 {[%emt 0:
04:51]} 50. Qg7+ {[%emt 0:00:21]} Qg6 {[%emt 0:00:08]} 51. Qxc7 {[%emt 0:01:37]
} Kxh6 {[%emt 0:00:41]} 52. Qb8 {[%emt 0:00:43]} Qf6 {[%emt 0:00:30]} 53. Qb4 {
[%emt 0:00:35]} Rh4 {[%emt 0:00:21]} 54. Qb6 {[%emt 0:00:29]} Qd4 {[%emt 0:03:
52]} 55. Qd8 {[%emt 0:00:40]} Rh3 {[%emt 0:00:18]} 56. Qf8+ {[%emt 0:00:10]}
Kg5 {[%emt 0:00:15]} 57. Qe7+ {[%emt 0:00:12]} Qf6 {[%emt 0:00:26]} 58. Qxf6+ {
[%emt 0:01:17]} Kxf6 {[%emt 0:01:52]} 0-1

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.07.28”]
[Round “1”]
[White “Hebden, Mark L”]
[Black “Jarmany, John”]
[Result “1-0”]
[ECO “D12”]
[WhiteElo “2423”]
[BlackElo “2110”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “127”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. d4 {[%emt 0:00:08]} d5 {[%emt 0:00:04]} 2. Nf3 {[%emt 0:00:26]} Nf6 {
[%emt 0:00:08]} 3. c4 {[%emt 0:00:46]} c6 {[%emt 0:00:09]} 4. e3 {[%emt 0:00:
17]} Bf5 {[%emt 0:00:26]} 5. Nc3 {[%emt 0:00:19]} e6 {[%emt 0:00:22]} 6. Nh4 {
[%emt 0:00:26]} Bg6 {[%emt 0:00:17]} 7. Be2 {[%emt 0:00:09]} Nbd7 {[%emt 0:01:
26]} 8. O-O {[%emt 0:05:56]} Bd6 {[%emt 0:09:42]} 9. g3 {[%emt 0:00:23]} Ne4 {
[%emt 0:11:58]} 10. Qb3 {[%emt 0:10:24]} Qc7 {[%emt 0:18:30]} 11. Nxg6 {
[%emt 0:14:10]} hxg6 {[%emt 0:00:14]} 12. Nxe4 {[%emt 0:02:29]} dxe4 {[%emt 0:
00:12]} 13. Bd2 {[%emt 0:02:22]} c5 {[%emt 0:16:42]} 14. Kg2 {[%emt 0:01:31]}
g5 {[%emt 0:03:57]} 15. f3 {[%emt 0:04:39]} Nf6 {[%emt 0:03:47]} 16. Qb5+ {
[%emt 0:02:23]} Ke7 {[%emt 0:09:30]} 17. dxc5 {[%emt 0:01:12]} Bxc5 {[%emt 0:
00:08]} 18. b4 {[%emt 0:00:44]} Bd6 {[%emt 0:00:05]} 19. Bc3 {[%emt 0:06:11]}
Kf8 {[%emt 0:00:55]} 20. f4 {[%emt 0:03:57]} gxf4 {[%emt 0:04:02]} 21. exf4 {
[%emt 0:01:21]} a6 {[%emt 0:01:06]} 22. Qg5 {[%emt 0:02:09]} Rh6 {[%emt 0:00:
54]} 23. Rad1 {[%emt 0:03:27]} Rg6 {[%emt 0:01:16]} 24. Be5 {[%emt 0:01:18]}
Bxe5 {[%emt 0:05:33]} 25. Qxe5 {[%emt 0:00:09]} Qb6 {[%emt 0:02:36]} 26. Qd6+ {
[%emt 0:07:51]} Qxd6 {[%emt 0:00:02]} 27. Rxd6 {[%emt 0:00:07]} b5 {[%emt 0:05:
49]} 28. Rc1 {[%emt 0:13:00]} bxc4 {[%emt 0:01:30]} 29. Rxc4 {[%emt 0:00:20]}
Nd5 {[%emt 0:00:21]} 30. Rxe4 {[%emt 0:01:59]} Nc3 {[%emt 0:02:26]} 31. Re5 {
[%emt 0:01:27]} Nxa2 {[%emt 0:00:32]} 32. Rb6 {[%emt 0:00:19]} Nc3 {[%emt 0:00:
29]} 33. Rxa6 {[%emt 0:02:16]} Rxa6 {[%emt 0:00:11]} 34. Bxa6 {[%emt 0:00:05]}
Nd5 {[%emt 0:00:14]} 35. f5 {[%emt 0:05:19]} Rg5 {[%emt 0:01:20]} 36. Bb7 {
[%emt 0:03:13]} Nxb4 {[%emt 0:01:07]} 37. Re4 {[%emt 0:00:14]} Nd3 {[%emt 0:00:
17]} 38. fxe6 {[%emt 0:00:09]} fxe6 {[%emt 0:00:17]} 39. h4 {[%emt 0:00:24]}
Rg6 {[%emt 0:00:49]} 40. Bc8 {[%emt 0:01:04]} Ke7 {[%emt 0:00:35]} 41. Re3 {
[%emt 0:01:09]} Nc5 {[%emt 0:00:37]} 42. Kh3 {[%emt 0:00:14]} Kd6 {[%emt 0:07:
24]} 43. Ra3 {[%emt 0:01:14]} Rf6 {[%emt 0:01:43]} 44. Ba6 {[%emt 0:00:18]} e5
{[%emt 0:02:22]} 45. Bc4 {[%emt 0:00:11]} e4 {[%emt 0:00:59]} 46. h5 {[%emt 0:
00:45]} Ke5 {[%emt 0:00:58]} 47. Ra7 {[%emt 0:00:37]} Kd4 {[%emt 0:00:04]} 48.
Be2 {[%emt 0:00:35]} Ne6 {[%emt 0:04:08]} 49. Bg4 {[%emt 0:02:22]} e3 {[%emt 0:
00:08]} 50. Rd7+ {[%emt 0:01:56]} Ke5 {[%emt 0:04:27]} 51. Kg2 {[%emt 0:01:27]}
Ke4 {[%emt 0:09:57]} 52. Bxe6 {[%emt 0:17:34]} Rxe6 {[%emt 0:00:02]} 53. Rxg7 {
[%emt 0:00:13]} e2 {[%emt 0:03:37]} 54. Kf2 {[%emt 0:00:29]} Kf5 {[%emt 0:00:
40]} 55. Ke1 {[%emt 0:01:19]} Rh6 {[%emt 0:00:24]} 56. g4+ {[%emt 0:00:16]} Kf6
{[%emt 0:00:26]} 57. Rg8 {[%emt 0:00:40]} Kf7 {[%emt 0:00:23]} 58. Ra8 {
[%emt 0:03:58]} Re6 {[%emt 0:00:05]} 59. g5 {[%emt 0:01:04]} Re5 {[%emt 0:00:
43]} 60. g6+ {[%emt 0:01:22]} Kf6 {[%emt 0:01:08]} 61. Rf8+ {[%emt 0:00:30]}
Kg7 {[%emt 0:00:22]} 62. Rf7+ {[%emt 0:00:11]} Kh6 {[%emt 0:00:40]} 63. Rh7+ {
[%emt 0:00:13]} Kg5 {[%emt 0:00:02]} 64. g7 {[%emt 0:00:11]} 1-0

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.07.28”]
[Round “1”]
[White “Arkell, Keith C”]
[Black “Krzyzanowski, Patryk”]
[Result “1-0”]
[ECO “E11”]
[WhiteElo “2406”]
[BlackElo “2087”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “123”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. d4 {[%emt 0:00:02]} Nf6 {[%emt 0:00:35]} 2. Nf3 {[%emt 0:00:05]} e6 {
[%emt 0:00:54]} 3. c4 {[%emt 0:00:10]} Bb4+ {[%emt 0:00:16]} 4. Bd2 {[%emt 0:
00:04]} Qe7 {[%emt 0:00:20]} 5. g3 {[%emt 0:00:06]} Ne4 {[%emt 0:03:31]} 6. Bg2
{[%emt 0:00:41]} Nxd2 {[%emt 0:00:15]} 7. Nbxd2 {[%emt 0:00:04]} c5 {[%emt 0:
09:11]} 8. a3 {[%emt 0:00:22]} Bxd2+ {[%emt 0:02:58]} 9. Qxd2 {[%emt 0:05:09]}
d6 {[%emt 0:02:28]} 10. O-O {[%emt 0:01:05]} e5 {[%emt 0:01:24]} 11. e3 {
[%emt 0:01:19]} e4 {[%emt 0:02:17]} 12. Ne1 {[%emt 0:00:08]} O-O {[%emt 0:01:
09]} 13. b4 {[%emt 0:01:15]} b6 {[%emt 0:04:30]} 14. Nd3 {[%emt 0:01:12]} Ba6 {
[%emt 0:04:11]} 15. b5 {[%emt 0:00:17]} Bb7 {[%emt 0:01:32]} 16. Nf4 {[%emt 0:
00:07]} Nd7 {[%emt 0:03:07]} 17. Rfd1 {[%emt 0:00:50]} g5 {[%emt 0:01:05]} 18.
Nh5 {[%emt 0:05:31]} Rad8 {[%emt 0:02:27]} 19. Qe2 {[%emt 0:09:35]} f5 {
[%emt 0:00:55]} 20. Rd2 {[%emt 0:00:50]} cxd4 {[%emt 0:12:36]} 21. exd4 {
[%emt 0:00:32]} Qf7 {[%emt 0:05:39]} 22. g4 {[%emt 0:05:06]} Nf6 {[%emt 0:09:
21]} 23. Nxf6+ {[%emt 0:00:28]} Qxf6 {[%emt 0:00:05]} 24. gxf5 {[%emt 0:00:34]}
Qxf5 {[%emt 0:01:02]} 25. d5 {[%emt 0:00:32]} Qe5 {[%emt 0:10:36]} 26. Re1 {
[%emt 0:00:29]} Rf4 {[%emt 0:00:13]} 27. Qe3 {[%emt 0:02:02]} Rh4 {[%emt 0:05:
23]} 28. Qg3 {[%emt 0:01:29]} Qxg3 {[%emt 0:01:33]} 29. hxg3 {[%emt 0:00:13]}
e3 {[%emt 0:01:15]} 30. Rxe3 {[%emt 0:00:15]} Rxc4 {[%emt 0:00:34]} 31. Re7 {
[%emt 0:00:06]} Bc8 {[%emt 0:02:52]} 32. Rxa7 {[%emt 0:00:30]} Rd7 {[%emt 0:00:
08]} 33. Ra8 {[%emt 0:00:08]} Kf7 {[%emt 0:00:44]} 34. Re2 {[%emt 0:07:55]} Re7
{[%emt 0:06:23]} 35. Rxe7+ {[%emt 0:01:16]} Kxe7 {[%emt 0:00:07]} 36. Rb8 {
[%emt 0:00:55]} Bd7 {[%emt 0:02:18]} 37. Rxb6 {[%emt 0:00:09]} Ra4 {[%emt 0:00:
51]} 38. Rb7 {[%emt 0:01:44]} Kd8 {[%emt 0:01:03]} 39. b6 {[%emt 0:00:48]} Rxa3
{[%emt 0:00:38]} 40. Rb8+ {[%emt 0:00:25]} Ke7 {[%emt 0:00:11]} 41. Rh8 {
[%emt 0:07:35]} Rb3 {[%emt 0:03:51]} 42. Bh3 {[%emt 0:01:16]} Bxh3 {[%emt 0:13:
53]} 43. b7 {[%emt 0:01:22]} Kf6 {[%emt 0:00:06]} 44. b8=Q {[%emt 0:00:18]}
Rxb8 {[%emt 0:00:06]} 45. Rxb8 {[%emt 0:00:06]} Bf5 {[%emt 0:08:34]} 46. Re8 {
[%emt 0:00:54]} Kf7 {[%emt 0:00:53]} 47. Re1 {[%emt 0:00:54]} Bc8 {[%emt 0:01:
17]} 48. Rc1 {[%emt 0:02:31]} Bf5 {[%emt 0:00:56]} 49. Rc6 {[%emt 0:00:31]} Ke7
{[%emt 0:00:09]} 50. f3 {[%emt 0:00:05]} Bb1 {[%emt 0:02:51]} 51. Kf2 {[%emt 0:
00:27]} h5 {[%emt 0:00:59]} 52. Ke3 {[%emt 0:00:38]} h4 {[%emt 0:00:19]} 53.
Rb6 {[%emt 0:03:13]} Bf5 {[%emt 0:03:57]} 54. g4 {[%emt 0:00:22]} Bc2 {[%emt 0:
00:10]} 55. Rb2 {[%emt 0:00:49]} Bd1 {[%emt 0:00:32]} 56. Rd2 {[%emt 0:01:51]}
Ba4 {[%emt 0:00:43]} 57. Kd4 {[%emt 0:04:49]} Kf7 {[%emt 0:00:39]} 58. Ra2 {
[%emt 0:01:23]} Bd1 {[%emt 0:00:16]} 59. Ra1 {[%emt 0:00:18]} Be2 {[%emt 0:00:
47]} 60. Re1 {[%emt 0:00:07]} Bb5 {[%emt 0:01:02]} 61. Re6 {[%emt 0:02:27]} Kg7
{[%emt 0:02:01]} 62. Ke3 {[%emt 0:00:29]} 1-0

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.07.28”]
[Round “1”]
[White “Trent, Lawrence”]
[Black “Anderton, David W”]
[Result “1-0”]
[ECO “C04”]
[WhiteElo “2406”]
[BlackElo “2084”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “71”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. e4 {[%emt 0:00:01]} e6 {[%emt 0:00:07]} 2. d4 {[%emt 0:00:04]} d5 {[%emt 0:
00:05]} 3. Nd2 {[%emt 0:00:04]} Nc6 {[%emt 0:00:06]} 4. Ngf3 {[%emt 0:00:59]}
Nf6 {[%emt 0:00:08]} 5. e5 {[%emt 0:00:03]} Nd7 {[%emt 0:00:06]} 6. Nb3 {
[%emt 0:00:03]} Be7 {[%emt 0:00:21]} 7. Bf4 {[%emt 0:02:45]} O-O {[%emt 0:03:
43]} 8. Bb5 {[%emt 0:00:42]} a5 {[%emt 0:01:02]} 9. a4 {[%emt 0:00:08]} Na7 {
[%emt 0:05:40]} 10. Bd3 {[%emt 0:03:00]} b6 {[%emt 0:00:20]} 11. h4 {[%emt 0:
01:20]} f5 {[%emt 0:30:29]} 12. Ng5 {[%emt 0:08:28]} Bxg5 {[%emt 0:03:26]} 13.
hxg5 {[%emt 0:02:54]} g6 {[%emt 0:00:15]} 14. c4 {[%emt 0:19:17]} Qe7 {[%emt 0:
07:54]} 15. cxd5 {[%emt 0:10:14]} exd5 {[%emt 0:00:08]} 16. O-O {[%emt 0:00:30]
} Qe6 {[%emt 0:05:05]} 17. Rc1 {[%emt 0:12:58]} c6 {[%emt 0:00:16]} 18. Rc3 {
[%emt 0:00:03]} Bb7 {[%emt 0:00:43]} 19. Nc1 {[%emt 0:00:37]} c5 {[%emt 0:03:
48]} 20. Ne2 {[%emt 0:00:15]} Nc6 {[%emt 0:02:29]} 21. Bb5 {[%emt 0:02:17]}
Rfd8 {[%emt 0:13:12]} 22. Be3 {[%emt 0:13:30]} Qe7 {[%emt 0:10:51]} 23. Re1 {
[%emt 0:06:55]} Nxd4 {[%emt 0:01:17]} 24. Bxd4 {[%emt 0:01:09]} cxd4 {[%emt 0:
00:09]} 25. Rc7 {[%emt 0:00:03]} Ba6 {[%emt 0:01:37]} 26. Nxd4 {[%emt 0:04:46]}
Bxb5 {[%emt 0:00:32]} 27. axb5 {[%emt 0:00:14]} Rdc8 {[%emt 0:00:46]} 28. Qb3 {
[%emt 0:00:26]} Rxc7 {[%emt 0:04:52]} 29. Qxd5+ {[%emt 0:00:05]} Kh8 {[%emt 0:
01:32]} 30. Qxa8+ {[%emt 0:00:06]} Qf8 {[%emt 0:00:20]} 31. Qxf8+ {[%emt 0:00:
31]} Nxf8 {[%emt 0:00:07]} 32. e6 {[%emt 0:00:02]} Re7 {[%emt 0:00:15]} 33. Rc1
{[%emt 0:01:12]} Nxe6 {[%emt 0:00:25]} 34. Re1 {[%emt 0:00:06]} Nxd4 {[%emt 0:
00:41]} 35. Rxe7 {[%emt 0:00:02]} Nxb5 {[%emt 0:00:11]} 36. Rb7 {[%emt 0:00:08]
} 1-0

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.07.28”]
[Round “1”]
[White “Macklin, Paul”]
[Black “Pollack, Oscar”]
[Result “1/2-1/2”]
[ECO “B22”]
[WhiteElo “2363”]
[BlackElo “2064”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “55”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. e4 {[%emt 0:00:01]} e6 {[%emt 0:00:07]} 2. d4 {[%emt 0:00:20]} d5 {[%emt 0:
00:04]} 3. Nd2 {[%emt 0:01:06]} Nf6 {[%emt 0:00:16]} 4. Bd3 {[%emt 0:01:03]} c5
{[%emt 0:02:25]} 5. c3 {[%emt 0:00:16]} Nc6 {[%emt 0:02:00]} 6. Ngf3 {[%emt 0:
00:32]} cxd4 {[%emt 0:03:34]} 7. cxd4 {[%emt 0:01:14]} dxe4 {[%emt 0:00:21]} 8.
Nxe4 {[%emt 0:00:14]} Bb4+ {[%emt 0:00:28]} 9. Nc3 {[%emt 0:06:36]} O-O {
[%emt 0:02:51]} 10. O-O {[%emt 0:00:15]} b6 {[%emt 0:03:11]} 11. Ne4 {[%emt 0:
15:55]} Nd5 {[%emt 0:10:50]} 12. a3 {[%emt 0:05:45]} Be7 {[%emt 0:01:32]} 13.
Re1 {[%emt 0:00:44]} Bb7 {[%emt 0:01:30]} 14. Bb1 {[%emt 0:02:27]} Qc7 {
[%emt 0:06:52]} 15. Qd3 {[%emt 0:05:28]} g6 {[%emt 0:00:56]} 16. Bh6 {[%emt 0:
01:41]} Rfd8 {[%emt 0:01:18]} 17. Ba2 {[%emt 0:00:19]} Bf8 {[%emt 0:07:41]} 18.
Bxf8 {[%emt 0:13:27]} Kxf8 {[%emt 0:01:52]} 19. Bxd5 {[%emt 0:00:39]} Rxd5 {
[%emt 0:04:54]} 20. Nf6 {[%emt 0:10:08]} Rf5 {[%emt 0:00:51]} 21. Nxh7+ {
[%emt 0:00:12]} Kg7 {[%emt 0:00:48]} 22. Nhg5 {[%emt 0:00:07]} Rh8 {[%emt 0:02:
44]} 23. h4 {[%emt 0:00:05]} Ne7 {[%emt 0:05:14]} 24. Rac1 {[%emt 0:04:30]} Qf4
{[%emt 0:02:44]} 25. d5 {[%emt 0:00:17]} Nxd5 {[%emt 0:01:50]} 26. Rc4 {
[%emt 0:02:15]} Qb8 {[%emt 0:04:20]} 27. Qd4+ {[%emt 0:05:43]} Kg8 {[%emt 0:01:
18]} 28. g3 {[%emt 0:05:27]} 1/2-1/2

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.07.28”]
[Round “1”]
[White “Bradbury, Neil H”]
[Black “Thurlow, Kevin J”]
[Result “1-0”]
[ECO “E12”]
[WhiteElo “2348”]
[BlackElo “2030”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “43”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. d4 {[%emt 0:00:03]} Nf6 {[%emt 0:00:12]} 2. c4 {[%emt 0:00:12]} e6 {[%emt 0:
00:06]} 3. Nf3 {[%emt 0:00:17]} b6 {[%emt 0:00:09]} 4. a3 {[%emt 0:01:25]} Bb7
{[%emt 0:00:10]} 5. Nc3 {[%emt 0:00:54]} d5 {[%emt 0:00:16]} 6. cxd5 {[%emt 0:
03:28]} exd5 {[%emt 0:00:15]} 7. g3 {[%emt 0:00:58]} Be7 {[%emt 0:03:12]} 8.
Bg2 {[%emt 0:02:18]} O-O {[%emt 0:00:12]} 9. O-O {[%emt 0:00:05]} Nbd7 {
[%emt 0:00:22]} 10. b4 {[%emt 0:02:35]} Ne4 {[%emt 0:07:50]} 11. Nxe4 {[%emt 0:
09:25]} dxe4 {[%emt 0:02:01]} 12. Nd2 {[%emt 0:00:07]} f5 {[%emt 0:03:43]} 13.
Bb2 {[%emt 0:04:01]} Bd5 {[%emt 0:04:27]} 14. Rc1 {[%emt 0:01:10]} c5 {[%emt 0:
02:32]} 15. dxc5 {[%emt 0:06:32]} bxc5 {[%emt 0:01:12]} 16. Nb3 {[%emt 0:00:14]
} Bxb3 {[%emt 0:02:27]} 17. Qxb3+ {[%emt 0:00:11]} Kh8 {[%emt 0:00:07]} 18.
Rfd1 {[%emt 0:00:33]} Qc7 {[%emt 0:08:06]} 19. Qe6 {[%emt 0:04:19]} Nf6 {
[%emt 0:04:11]} 20. Be5 {[%emt 0:01:16]} Qb7 {[%emt 0:02:41]} 21. bxc5 {
[%emt 0:00:46]} Rae8 {[%emt 0:01:55]} 22. Qxf5 {[%emt 0:04:14]} 1-0

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.07.28”]
[Round “1”]
[White “Webb, Laurence E”]
[Black “Burke, Mitchell R”]
[Result “1-0”]
[ECO “E91”]
[WhiteElo “2306”]
[BlackElo “1988”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “53”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. d4 {[%emt 0:02:03]} Nf6 {[%emt 0:00:53]} 2. c4 {[%emt 0:00:15]} g6 {[%emt 0:
04:19]} 3. Nc3 {[%emt 0:02:41]} Bg7 {[%emt 0:00:31]} 4. e4 {[%emt 0:00:28]} d6
{[%emt 0:00:28]} 5. Nf3 {[%emt 0:00:07]} O-O {[%emt 0:02:00]} 6. Be2 {[%emt 0:
00:05]} a6 {[%emt 0:09:11]} 7. O-O {[%emt 0:02:38]} Bg4 {[%emt 0:13:11]} 8. Be3
{[%emt 0:02:58]} Nfd7 {[%emt 0:02:10]} 9. Ne1 {[%emt 0:06:36]} Bxe2 {[%emt 0:
02:54]} 10. Qxe2 {[%emt 0:00:04]} c5 {[%emt 0:02:19]} 11. d5 {[%emt 0:01:12]}
b5 {[%emt 0:09:29]} 12. cxb5 {[%emt 0:03:46]} Qa5 {[%emt 0:09:16]} 13. Bd2 {
[%emt 0:05:20]} axb5 {[%emt 0:06:04]} 14. Nxb5 {[%emt 0:01:41]} Qb6 {[%emt 0:
07:35]} 15. Bc3 {[%emt 0:02:10]} Na6 {[%emt 0:05:28]} 16. Nc2 {[%emt 0:02:49]}
Rfb8 {[%emt 0:05:22]} 17. a4 {[%emt 0:01:12]} Nc7 {[%emt 0:02:15]} 18. Nxc7 {
[%emt 0:03:24]} Qxc7 {[%emt 0:00:20]} 19. Ne3 {[%emt 0:02:47]} Rb3 {[%emt 0:02:
12]} 20. Qc2 {[%emt 0:03:52]} Rab8 {[%emt 0:02:12]} 21. Nc4 {[%emt 0:00:40]}
Bxc3 {[%emt 0:05:03]} 22. bxc3 {[%emt 0:00:19]} Qb7 {[%emt 0:01:13]} 23. Na5 {
[%emt 0:05:05]} Rb2 {[%emt 0:00:06]} 24. Qc1 {[%emt 0:00:07]} Qa6 {[%emt 0:04:
25]} 25. Nc6 {[%emt 0:00:46]} R8b3 {[%emt 0:00:18]} 26. Nxe7+ {[%emt 0:00:41]}
Kh8 {[%emt 0:00:31]} 27. Qf4 {[%emt 0:02:47]} 1-0

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.07.28”]
[Round “1”]
[White “Muir, Andrew J”]
[Black “De Coverly, Roger D”]
[Result “1-0”]
[ECO “A65”]
[WhiteElo “2291”]
[BlackElo “1920”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “95”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. d4 {[%emt 0:00:09]} Nf6 {[%emt 0:00:06]} 2. c4 {[%emt 0:00:27]} g6 {[%emt 0:
00:05]} 3. Nc3 {[%emt 0:00:13]} Bg7 {[%emt 0:00:05]} 4. e4 {[%emt 0:00:19]} d6
{[%emt 0:00:05]} 5. Nge2 {[%emt 0:00:37]} O-O {[%emt 0:00:39]} 6. Ng3 {[%emt 0:
00:34]} c5 {[%emt 0:01:04]} 7. d5 {[%emt 0:00:30]} e6 {[%emt 0:01:32]} 8. Be2 {
[%emt 0:00:58]} exd5 {[%emt 0:01:12]} 9. cxd5 {[%emt 0:00:29]} Nbd7 {[%emt 0:
04:00]} 10. O-O {[%emt 0:00:42]} a6 {[%emt 0:01:04]} 11. a4 {[%emt 0:00:40]} b6
{[%emt 0:01:20]} 12. Bg5 {[%emt 0:03:22]} h6 {[%emt 0:01:31]} 13. Be3 {[%emt 0:
00:47]} Ne5 {[%emt 0:02:24]} 14. h3 {[%emt 0:01:54]} h5 {[%emt 0:01:31]} 15.
Bg5 {[%emt 0:04:30]} Re8 {[%emt 0:03:12]} 16. Qd2 {[%emt 0:02:04]} Bb7 {
[%emt 0:04:15]} 17. Rad1 {[%emt 0:11:52]} Qc7 {[%emt 0:04:32]} 18. Kh1 {
[%emt 0:07:33]} Nh7 {[%emt 0:02:50]} 19. Bh4 {[%emt 0:00:43]} f6 {[%emt 0:05:
02]} 20. f4 {[%emt 0:08:29]} Nf7 {[%emt 0:02:09]} 21. Kh2 {[%emt 0:07:34]} Rf8
{[%emt 0:02:16]} 22. Nh1 {[%emt 0:00:51]} Rae8 {[%emt 0:08:59]} 23. Bg3 {
[%emt 0:02:03]} Bc8 {[%emt 0:01:54]} 24. Nf2 {[%emt 0:03:57]} Bh6 {[%emt 0:07:
27]} 25. Kh1 {[%emt 0:01:57]} Qb7 {[%emt 0:03:44]} 26. Qd3 {[%emt 0:07:40]} Bg7
{[%emt 0:06:08]} 27. f5 {[%emt 0:02:56]} gxf5 {[%emt 0:07:57]} 28. Bxh5 {
[%emt 0:05:34]} Ne5 {[%emt 0:01:40]} 29. Bxe5 {[%emt 0:06:25]} Rxe5 {[%emt 0:
00:28]} 30. Bg6 {[%emt 0:00:05]} Ng5 {[%emt 0:05:29]} 31. exf5 {[%emt 0:00:49]}
Bd7 {[%emt 0:03:47]} 32. Ng4 {[%emt 0:01:32]} Re7 {[%emt 0:00:57]} 33. Qg3 {
[%emt 0:02:51]} Qb8 {[%emt 0:03:02]} 34. Rfe1 {[%emt 0:01:36]} Rxe1+ {[%emt 0:
02:07]} 35. Rxe1 {[%emt 0:00:05]} Be8 {[%emt 0:01:59]} 36. h4 {[%emt 0:03:29]}
Nf7 {[%emt 0:03:33]} 37. Bxf7+ {[%emt 0:04:33]} Bxf7 {[%emt 0:00:26]} 38. Nh6+
{[%emt 0:01:54]} Kh8 {[%emt 0:00:30]} 39. Nxf7+ {[%emt 0:00:05]} Rxf7 {[%emt 0:
00:08]} 40. Re6 {[%emt 0:00:20]} c4 {[%emt 0:05:03]} 41. Qxd6 {[%emt 0:00:33]}
Qxd6 {[%emt 0:00:39]} 42. Rxd6 {[%emt 0:00:04]} Rb7 {[%emt 0:00:20]} 43. Rd8+ {
[%emt 0:01:18]} Kh7 {[%emt 0:00:07]} 44. d6 {[%emt 0:00:24]} b5 {[%emt 0:01:45]
} 45. d7 {[%emt 0:09:05]} b4 {[%emt 0:01:19]} 46. Rh8+ {[%emt 0:03:30]} Bxh8 {
[%emt 0:00:06]} 47. d8=Q {[%emt 0:00:08]} bxc3 {[%emt 0:00:24]} 48. bxc3 {
[%emt 0:00:20]} 1-0

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.07.28”]
[Round “1”]
[White “Zapolskis, Antanas”]
[Black “Adams, Michael”]
[Result “0-1”]
[ECO “C50”]
[WhiteElo “2283”]
[BlackElo “2706”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “116”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 13,116,5,14,16,5,-43,-39,-52,-24,-36,-29,-18,-35,-46,-20,-26,-10,-8,-11,
-24,-31,-33,-8,-21,-29,-18,-29,-101,-91,-166,-165,-154,-128,-160,-37,-32,-30,
-97,-98,-112,0,-92,-58,-64,-12,-67,-16,-70,-69,-70,-61,-134,-133,-124,-105,
-157,-155,-178,-178,-179,-183,-182,-176,-188,-173,-209,-205,-204,-161,-347,
-354,-381,-394,-513,-518,-514,-529,-516,-513,-526,-524,-525,-527,-519,-464,
-626,-562,-586,-592,-694,-688,-765,-759,-712,-539,-781,-790,-775,-753,-1735,
-1735,-1525,-1357,-2028,-1857]} 1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. d3 Bc5 5. O-O
O-O 6. Nc3 h6 7. a3 a6 {LiveBook: 8 Games} 8. b4 {C50: Hungarian Defence and
Giuoco Pianissimo} (8. Be3 d6 9. Nd5 Nxd5 10. Bxd5 Ne7 11. Bb3 Ng6 12. d4 exd4
13. Nxd4 Re8 14. f3 Be6 15. Bxe6 Rxe6 {0-1 (45) Gao,R (2568)-Harikrishna,P
(2727) China 2018}) 8… Ba7 9. b5 axb5 10. Nxb5 {Black is slightly better.}
Bc5 $146 (10… Bb6 {feels hotter.} 11. Nc3 d6 12. Nd5 Bc5 13. c3 Na5) ({
Predecessor:} 10… Bb6 11. Bb2 d6 12. Ba2 Bg4 13. h3 Bh5 14. Re1 Qd7 {0-1 (28)
Kolev,V-Ismail,I Albena 2011}) 11. Be3 d6 12. Bxc5 dxc5 13. h3 Re8 14. Nd2 {
[%cal Bf3d2,Bd2c4,Bc4e3,Be3f5][%mdl 32]} Be6 15. Bxe6 Rxe6 16. Nc4 Na5 17. Ne3
Rea6 (17… c6 $5 18. Nc3 $8 c4 $11) 18. Nf5 Nc6 19. f4 exf4 20. Rxf4 (20. Qf3
$1 $11 {remains equal.}) 20… Ne7 $17 {Strongly threatening …Nxf5.} 21. e5 {
[#]} (21. Rb1 $17) 21… Nfd5 $1 $19 {[%cal Rd5f4]} 22. Nxe7+ Qxe7 23. Re4 Qd7
(23… c6 $17 24. c4 cxb5 25. cxd5 b4) 24. c4 $15 Ne7 25. a4 (25. d4 $11) 25…
Ng6 26. d4 c6 (26… Re6 $17 27. Rb1 Rd8) 27. Nc3 (27. Nd6 $1 $11) 27… cxd4
28. e6 Qe7 (28… fxe6 $15 29. Rxd4 Qc7) 29. Qxd4 (29. exf7+ $11 Qxf7 30. Qxd4)
29… fxe6 (29… f6 $15) 30. Rd1 ({Better is} 30. Rae1 $11) 30… Ra5 31. Qd7
Re8 $36 {[%mdl 2048] Black is pushing.} 32. Rd6 (32. Kh2 $15) 32… Ne5 $17 33.
Qxe7 Rxe7 34. Kf2 ({White should try} 34. Ne2) 34… Rc5 35. Rdd4 Nd7 36. Ke3
Nf6 37. Rh4 Rg5 38. Kf2 Ra5 39. Ke3 Kh7 {…g5 is the strong threat.} 40. Rd6
Rg5 {Threatens to win with …Rg3+.} 41. g4 $2 (41. Kf2) 41… Kg6 $19 42. Kd3
Re5 43. g5 Kxg5 {Black is clearly winning.} 44. Rhd4 c5 45. Ne4+ Kg6 46. Nxf6 {
[#] Black must now prevent Nd5.} cxd4 {[%mdl 4096] Endgame KRR-KRN} 47. Nd5 Rf7
48. Kxd4 Re1 49. Kc5 Kh5 50. Nc3 Re3 51. Nb5 g5 {[%cal Bg7g5,Bg5g4,Bg4g3,Bg3g2]
[%mdl 32]} 52. a5 Rxh3 53. Rxe6 Rhf3 54. Kb6 g4 55. Nd4 R3f4 56. Rd6 g3 57. Ne2
g2 58. Rd1 R4f6+ {Precision: White = 33%, Black = 65%.} 0-1

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.07.28”]
[Round “1”]
[White “Kalavannan, Koby”]
[Black “Jones, Gawain C B”]
[Result “0-1”]
[ECO “A40”]
[WhiteElo “2277”]
[BlackElo “2670”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “115”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 16,115,42,21,41,35,43,30,33,24,21,8,8,10,8,8,4,10,14,5,29,8,0,10,11,0,0,
-12,0,0,0,0,0,0,6,0,0,0,16,0,0,-27,0,-8,-8,-8,-8,-8,-18,-11,0,-7,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-31,-531,-477,-383,-336,-628,-585,-2546,-2089,-1651,
-1937,-12837,-12838,-12838,-12839,-12834,-2530,-12838,-12838,-12838,-12837,
-12842,-12843,-12845,-12845,-12845,-12844,-12847,-12847,-12850]} 1. d4 g6 2. c4
Bg7 3. e4 d6 4. Nc3 e5 5. dxe5 dxe5 6. Qxd8+ Kxd8 7. Bg5+ f6 8. O-O-O+ {
A42: Modern Defence: Averbakh Variation} Bd7 (8… Nd7 9. Be3 c6 10. f4 exf4
11. Bxf4 Bh6 12. g3 Ke7 13. Bh3 Ne5 14. Bxc8 Rxc8 15. b3 Bg7 16. h3 Nh6 17.
Nge2 Nhf7 18. Kc2 Bh6 19. Rhf1 Rhd8 20. Rxd8 Rxd8 {1/2-1/2 (20) Ristic,N (2359)
-Ostojic,N (2422) Banja Vrujci 2017}) 9. Be3 {LiveBook: 4 Games} (9. Bd2 {
looks sharper.} Nc6 10. h4 h5 11. Bd3 a5 12. Nge2) 9… Kc8 10. f3 $146 {
White is slightly better.} ({Predecessor:} 10. a3 f5 11. exf5 gxf5 12. Nf3 Nc6
13. g3 Nf6 14. b4 Ng4 15. b5 Na5 {1/2-1/2 (25) Gilea,L (2262)-Zubac,M (2168)
Olanesti 2013}) 10… Nc6 11. Nge2 Be6 12. Nd5 Nd8 13. Nec3 c6 14. Nb4 Bh6 15.
Nc2 Kc7 16. Be2 Bxe3+ 17. Nxe3 Ne7 18. b4 Nf7 19. Kb2 Rhd8 20. Rc1 Rd2+ 21. Rc2
Rxc2+ 22. Kxc2 b6 23. a4 Rd8 24. a5 f5 25. axb6+ axb6 26. Ra1 Kb8 27. Rd1 Rd4
28. Na4 Kc7 29. exf5 gxf5 30. Kc3 f4 31. Nc2 $132 {[%mdl 2048] White is not
keeping still} Rxd1 32. Bxd1 Nd6 33. Be2 {[#]} Bxc4 $1 {[%mdl 512]} 34. Bxc4 {
And now Bb3 would win.} Nxc4 35. Kxc4 {aiming for b5.} b5+ 36. Kb3 bxa4+ 37.
Kxa4 $11 {[%mdl 4096] Endgame KN-KN} Kd6 38. Kb3 Kd5 39. Kc3 e4 40. Ne1 Nf5 41.
Kd2 Nh4 42. Ke2 exf3+ 43. gxf3 Kc4 {Hoping for …Kc3.} 44. h3 $2 {[%mdl 8192]}
({White should play} 44. Nd3 $15) 44… Kc3 $19 45. Nd3 Ng6 46. Nf2 $2 (46. Nc5
Kxb4 47. Nd3+ Kc4 48. Nf2) 46… Kxb4 {Black is clearly winning.} 47. Kd3 c5 {
[%cal Bc6c5,Bc5c4,Bc4c3,Bc3c2][%mdl 32]} 48. Ke4 c4 49. h4 Nxh4 50. Kxf4 c3 51.
Nd3+ Kb3 (51… Kc4 $142 52. Nc1 h5) 52. Kg4 Ng6 53. f4 c2 54. Nc1+ Kb2 {
[#] ( -> …Nxf4)} 55. Ne2 Ne7 56. f5 Nd5 57. Kg5 Nc3 58. f6 {Precision: White
= 50%, Black = 77%.} 0-1

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.07.28”]
[Round “1”]
[White “Toma, Katarzyna”]
[Black “Hawkins, Jonathan”]
[Result “0-1”]
[ECO “B12”]
[WhiteElo “2274”]
[BlackElo “2590”]
[Annotator “ChessBase”]
[PlyCount “50”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. e4 {[%emt 0:00:00]} c6 {[%emt 0:04:31]} 2. d4 {[%emt 0:00:00]} d5 {[%emt 0:
00:10]} 3. e5 {[%emt 0:00:00]} c5 {[%emt 0:00:06]} 4. dxc5 {[%emt 0:00:03]} Nc6
{[%emt 0:00:06]} 5. a3 {[%emt 0:00:18]} Nxe5 {[%emt 0:02:04]} 6. b4 {[%emt 0:
00:42]} g6 {[%emt 0:00:33]} 7. Bb5+ {[%emt 0:01:08]} Nc6 {[%emt 0:01:51]} 8.
Bb2 {[%emt 0:00:19]} Nf6 {[%emt 0:00:08]} 9. c4 {[%emt 0:01:24]} Be6 {[%emt 0:
00:51]} 10. Nf3 {[%emt 0:07:40]} Bg7 {[%emt 0:01:39]} 11. Nd4 {[%emt 0:16:10]}
Bd7 {[%emt 0:04:14]} 12. O-O {[%emt 0:13:15]} O-O {[%emt 0:02:29]} 13. Re1 {
[%emt 0:13:20]} a5 {[%emt 0:04:15]} 14. Bxc6 {[%emt 0:08:30]} bxc6 {[%emt 0:03:
49]} 15. Nd2 {[%emt 0:00:39]} Qb8 {[%emt 0:04:27]} 16. Rxe7 {[%emt 0:06:23]}
axb4 {[%emt 0:03:14]} 17. a4 {[%emt 0:00:36]} Re8 {[%emt 0:03:29]} 18. Rxe8+ {
[%emt 0:02:29]} Qxe8 {[%emt 0:02:37]} 19. Qb3 {[%emt 0:00:18]} Ne4 {[%emt 0:00:
51]} 20. Nxe4 {[%emt 0:07:45]} Qxe4 {[%emt 0:00:17]} 21. Nf3 {[%emt 0:01:26]}
Qxc4 {[%emt 0:01:20]} 22. Qxc4 {[%emt 0:02:49]} dxc4 {[%emt 0:00:05]} 23. Bxg7
{[%emt 0:00:06]} Kxg7 {[%emt 0:00:04]} 24. Kf1 {[%emt 0:04:40]} b3 {[%emt 0:01:
43]} 25. Ke2 {[%emt 0:02:37]} Bf5 {[%emt 0:01:07]} 0-1

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.07.28”]
[Round “1”]
[White “McMichael, Richard J”]
[Black “Fodor, Tamas Jr”]
[Result “0-1”]
[ECO “A01”]
[WhiteElo “2245”]
[BlackElo “2506”]
[Annotator “ChessBase”]
[PlyCount “114”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. b3 {[%emt 0:00:01]} e5 {[%emt 0:00:15]} 2. Bb2 {[%emt 0:00:08]} Nc6 {
[%emt 0:00:06]} 3. e3 {[%emt 0:00:11]} Nf6 {[%emt 0:00:06]} 4. Bb5 {[%emt 0:00:
07]} Bd6 {[%emt 0:00:12]} 5. Na3 {[%emt 0:00:17]} Na5 {[%emt 0:03:46]} 6. Be2 {
[%emt 0:00:50]} c6 {[%emt 0:02:17]} 7. c4 {[%emt 0:02:08]} O-O {[%emt 0:03:08]}
8. Nc2 {[%emt 0:02:38]} c5 {[%emt 0:02:57]} 9. d3 {[%emt 0:00:53]} Nc6 {
[%emt 0:00:38]} 10. Nf3 {[%emt 0:00:25]} Bc7 {[%emt 0:01:38]} 11. e4 {[%emt 0:
04:26]} a6 {[%emt 0:04:15]} 12. O-O {[%emt 0:00:44]} b5 {[%emt 0:00:14]} 13.
Ne3 {[%emt 0:01:26]} b4 {[%emt 0:00:28]} 14. Qd2 {[%emt 0:02:03]} a5 {[%emt 0:
00:38]} 15. Bd1 {[%emt 0:00:40]} d6 {[%emt 0:03:40]} 16. Ne1 {[%emt 0:04:14]}
Nd4 {[%emt 0:03:18]} 17. f4 {[%emt 0:03:50]} Bd7 {[%emt 0:01:47]} 18. fxe5 {
[%emt 0:07:35]} dxe5 {[%emt 0:00:14]} 19. Nf3 {[%emt 0:03:55]} a4 {[%emt 0:05:
22]} 20. bxa4 {[%emt 0:03:18]} Bxa4 {[%emt 0:01:06]} 21. Nxd4 {[%emt 0:00:55]}
exd4 {[%emt 0:00:48]} 22. Nf5 {[%emt 0:00:33]} g6 {[%emt 0:07:55]} 23. Nh6+ {
[%emt 0:07:32]} Kg7 {[%emt 0:01:21]} 24. Be2 {[%emt 0:05:19]} Nd7 {[%emt 0:03:
31]} 25. g3 {[%emt 0:02:20]} Bc6 {[%emt 0:03:30]} 26. Rf2 {[%emt 0:01:28]} f6 {
[%emt 0:02:07]} 27. Bc1 {[%emt 0:05:39]} Qe7 {[%emt 0:00:53]} 28. Ng4 {[%emt 0:
02:46]} Kh8 {[%emt 0:01:28]} 29. Nh6 {[%emt 0:04:19]} Ra6 {[%emt 0:03:42]} 30.
Bd1 {[%emt 0:00:56]} Bb7 {[%emt 0:05:04]} 31. Bb2 {[%emt 0:03:29]} Rfa8 {
[%emt 0:11:04]} 32. Bb3 {[%emt 0:01:02]} Ne5 {[%emt 0:00:28]} 33. Raf1 {
[%emt 0:01:26]} Bc8 {[%emt 0:00:21]} 34. h4 {[%emt 0:07:55]} Bh3 {[%emt 0:03:
32]} 35. Re1 {[%emt 0:00:18]} Bd7 {[%emt 0:00:31]} 36. Bc1 {[%emt 0:02:42]} Kg7
{[%emt 0:02:02]} 37. Qe2 {[%emt 0:02:02]} R8a7 {[%emt 0:07:23]} 38. Kg2 {
[%emt 0:06:36]} Qe6 {[%emt 0:02:59]} 39. Rh1 {[%emt 0:00:57]} Bc6 {[%emt 0:00:
15]} 40. Re1 {[%emt 0:02:51]} Ba4 {[%emt 0:01:27]} 41. Ref1 {[%emt 0:03:32]}
Bxb3 {[%emt 0:03:21]} 42. axb3 {[%emt 0:00:17]} Ra2 {[%emt 0:00:27]} 43. Bd2 {
[%emt 0:01:05]} Bd8 {[%emt 0:01:34]} 44. h5 {[%emt 0:01:32]} Rb2 {[%emt 0:04:
20]} 45. hxg6 {[%emt 0:00:41]} hxg6 {[%emt 0:00:08]} 46. Rh1 {[%emt 0:01:49]}
Raa2 {[%emt 0:00:31]} 47. Nf5+ {[%emt 0:00:41]} Kg8 {[%emt 0:00:38]} 48. Nh6+ {
[%emt 0:00:55]} Kf8 {[%emt 0:00:57]} 49. Rd1 {[%emt 0:00:27]} Ke8 {[%emt 0:02:
01]} 50. Qf1 {[%emt 0:00:40]} Rxb3 {[%emt 0:00:08]} 51. Bf4 {[%emt 0:01:24]}
Rxf2+ {[%emt 0:00:53]} 52. Kxf2 {[%emt 0:00:08]} Rb2+ {[%emt 0:00:50]} 53. Kg1
{[%emt 0:00:26]} Ra2 {[%emt 0:01:00]} 54. Rd2 {[%emt 0:01:20]} Rxd2 {[%emt 0:
00:45]} 55. Bxd2 {[%emt 0:00:04]} b3 {[%emt 0:00:11]} 56. Kg2 {[%emt 0:00:18]}
Nxc4 {[%emt 0:00:26]} 57. dxc4 {[%emt 0:00:21]} Qxe4+ {[%emt 0:00:05]} 0-1

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.07.28”]
[Round “1”]
[White “Wall, Tim P”]
[Black “Adair, James R”]
[Result “0-1”]
[ECO “B21”]
[WhiteElo “2234”]
[BlackElo “2492”]
[Annotator “ChessBase”]
[PlyCount “48”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. e4 {[%emt 0:00:02]} c5 {[%emt 0:00:14]} 2. d4 {[%emt 0:00:09]} cxd4 {
[%emt 0:00:06]} 3. c3 {[%emt 0:00:09]} dxc3 {[%emt 0:00:17]} 4. Nxc3 {[%emt 0:
00:09]} Nc6 {[%emt 0:00:17]} 5. Nf3 {[%emt 0:00:12]} e6 {[%emt 0:00:20]} 6. Bc4
{[%emt 0:00:11]} a6 {[%emt 0:00:13]} 7. O-O {[%emt 0:00:34]} b5 {[%emt 0:00:11]
} 8. Bb3 {[%emt 0:00:36]} Bb7 {[%emt 0:00:28]} 9. Re1 {[%emt 0:03:35]} Bc5 {
[%emt 0:01:22]} 10. Bg5 {[%emt 0:01:45]} Be7 {[%emt 0:21:32]} 11. Bf4 {[%emt 0:
06:04]} Na5 {[%emt 0:00:16]} 12. Bd5 {[%emt 0:20:47]} exd5 {[%emt 0:21:24]} 13.
exd5 {[%emt 0:00:27]} Kf8 {[%emt 0:02:35]} 14. d6 {[%emt 0:11:48]} Bf6 {
[%emt 0:02:51]} 15. Nd5 {[%emt 0:06:17]} Bxd5 {[%emt 0:08:20]} 16. Qxd5 {
[%emt 0:00:16]} Nc6 {[%emt 0:05:26]} 17. Re2 {[%emt 0:14:44]} g6 {[%emt 0:01:
17]} 18. Rae1 {[%emt 0:01:33]} h5 {[%emt 0:05:38]} 19. Ng5 {[%emt 0:15:15]}
Bxg5 {[%emt 0:02:31]} 20. Bxg5 {[%emt 0:00:09]} f6 {[%emt 0:00:54]} 21. Re7 {
[%emt 0:10:25]} Ngxe7 {[%emt 0:03:55]} 22. dxe7+ {[%emt 0:00:11]} Nxe7 {
[%emt 0:00:37]} 23. Qd6 {[%emt 0:00:18]} Rh7 {[%emt 0:02:18]} 24. Bxf6 {
[%emt 0:04:46]} Rc8 {[%emt 0:02:28]} 0-1

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.07.28”]
[Round “1”]
[White “Tozer, Philip Aa”]
[Black “Tan, Justin Hy”]
[Result “0-1”]
[ECO “A37”]
[WhiteElo “2142”]
[BlackElo “2481”]
[Annotator “ChessBase”]
[PlyCount “74”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. c4 {[%emt 0:00:04]} c5 {[%emt 0:00:47]} 2. g3 {[%emt 0:00:05]} Nc6 {[%emt 0:
00:23]} 3. Bg2 {[%emt 0:00:25]} g6 {[%emt 0:00:12]} 4. Nc3 {[%emt 0:00:49]} Bg7
{[%emt 0:00:09]} 5. Nf3 {[%emt 0:00:14]} d6 {[%emt 0:00:33]} 6. O-O {[%emt 0:
00:53]} e6 {[%emt 0:01:40]} 7. d3 {[%emt 0:01:29]} Nge7 {[%emt 0:00:36]} 8. Bg5
{[%emt 0:01:06]} h6 {[%emt 0:01:06]} 9. Bd2 {[%emt 0:00:09]} b6 {[%emt 0:04:16]
} 10. Qc1 {[%emt 0:03:00]} Bb7 {[%emt 0:00:21]} 11. a3 {[%emt 0:04:07]} Qd7 {
[%emt 0:05:20]} 12. Rb1 {[%emt 0:11:03]} g5 {[%emt 0:05:15]} 13. b4 {[%emt 0:
12:10]} Ng6 {[%emt 0:05:04]} 14. h3 {[%emt 0:09:35]} f5 {[%emt 0:06:02]} 15. e3
{[%emt 0:07:50]} Bf6 {[%emt 0:20:41]} 16. Qc2 {[%emt 0:05:39]} h5 {[%emt 0:01:
27]} 17. Nh2 {[%emt 0:05:22]} g4 {[%emt 0:10:27]} 18. h4 {[%emt 0:06:23]} Bxh4
{[%emt 0:08:49]} 19. gxh4 {[%emt 0:00:22]} Nxh4 {[%emt 0:00:02]} 20. Bxc6 {
[%emt 0:07:19]} Bxc6 {[%emt 0:00:01]} 21. e4 {[%emt 0:01:16]} Qg7 {[%emt 0:05:
08]} 22. Kh1 {[%emt 0:02:25]} O-O {[%emt 0:03:49]} 23. Qc1 {[%emt 0:02:59]} Kh7
{[%emt 0:00:57]} 24. Bg5 {[%emt 0:02:20]} Ng6 {[%emt 0:00:15]} 25. f4 {[%emt 0:
02:42]} g3 {[%emt 0:03:30]} 26. Rg1 {[%emt 0:02:39]} gxh2 {[%emt 0:03:40]} 27.
Kxh2 {[%emt 0:00:05]} Rh8 {[%emt 0:01:51]} 28. Rb2 {[%emt 0:02:55]} Qd4 {
[%emt 0:02:18]} 29. Rbg2 {[%emt 0:02:05]} Raf8 {[%emt 0:08:23]} 30. Qd1 {
[%emt 0:02:35]} Be8 {[%emt 0:00:11]} 31. Ne2 {[%emt 0:00:53]} Qg7 {[%emt 0:00:
01]} 32. Ng3 {[%emt 0:00:39]} h4 {[%emt 0:00:55]} 33. Nh5 {[%emt 0:00:20]} Qd4
{[%emt 0:00:02]} 34. Be7 {[%emt 0:01:20]} Nxe7 {[%emt 0:00:34]} 35. Rg7+ {
[%emt 0:00:06]} Kh6 {[%emt 0:00:00]} 36. Qe1 {[%emt 0:03:59]} Bxh5 {[%emt 0:01:
22]} 37. Rxe7 {[%emt 0:00:47]} Qf6 {[%emt 0:00:20]} 0-1

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.07.28”]
[Round “1”]
[White “Longson, Sarah N”]
[Black “Fernandez, Daniel Howard”]
[Result “0-1”]
[ECO “B06”]
[WhiteElo “2123”]
[BlackElo “2477”]
[Annotator “ChessBase”]
[PlyCount “78”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. e4 {[%emt 0:00:01]} g6 {[%emt 0:01:33]} 2. d4 {[%emt 0:00:18]} Bg7 {[%emt 0:
00:02]} 3. Nf3 {[%emt 0:00:12]} d6 {[%emt 0:00:12]} 4. Bc4 {[%emt 0:00:27]} e6
{[%emt 0:03:03]} 5. Qe2 {[%emt 0:04:21]} Ne7 {[%emt 0:00:14]} 6. Bb3 {[%emt 0:
01:15]} h6 {[%emt 0:02:18]} 7. c3 {[%emt 0:00:40]} b6 {[%emt 0:01:21]} 8. Nbd2
{[%emt 0:02:10]} Ba6 {[%emt 0:01:30]} 9. Bc4 {[%emt 0:03:44]} Bb7 {[%emt 0:04:
30]} 10. O-O {[%emt 0:09:21]} a6 {[%emt 0:00:58]} 11. Bb3 {[%emt 0:08:52]} Nd7
{[%emt 0:00:28]} 12. Re1 {[%emt 0:02:56]} O-O {[%emt 0:01:51]} 13. Nf1 {
[%emt 0:05:17]} c5 {[%emt 0:03:53]} 14. Ng3 {[%emt 0:02:20]} b5 {[%emt 0:07:03]
} 15. Bf4 {[%emt 0:09:16]} cxd4 {[%emt 0:03:04]} 16. cxd4 {[%emt 0:00:37]} Qb6
{[%emt 0:01:13]} 17. Qd2 {[%emt 0:05:59]} Kh7 {[%emt 0:00:08]} 18. h4 {[%emt 0:
02:09]} Nf6 {[%emt 0:01:27]} 19. Bc2 {[%emt 0:13:04]} Rac8 {[%emt 0:11:31]} 20.
Bd3 {[%emt 0:01:26]} Ng4 {[%emt 0:04:33]} 21. a4 {[%emt 0:11:39]} e5 {[%emt 0:
00:51]} 22. dxe5 {[%emt 0:02:00]} dxe5 {[%emt 0:00:02]} 23. Be3 {[%emt 0:00:50]
} Nxe3 {[%emt 0:00:03]} 24. Qxe3 {[%emt 0:00:33]} Qxe3 {[%emt 0:00:03]} 25.
Rxe3 {[%emt 0:00:19]} b4 {[%emt 0:00:02]} 26. h5 {[%emt 0:03:33]} Rfd8 {
[%emt 0:00:14]} 27. Ne1 {[%emt 0:03:50]} Bf6 {[%emt 0:00:37]} 28. Rf3 {[%emt 0:
01:23]} Kg7 {[%emt 0:00:13]} 29. hxg6 {[%emt 0:01:35]} fxg6 {[%emt 0:00:02]}
30. Nf1 {[%emt 0:00:33]} Nc6 {[%emt 0:01:19]} 31. Ne3 {[%emt 0:01:12]} Nd4 {
[%emt 0:00:10]} 32. Rg3 {[%emt 0:00:38]} Nb3 {[%emt 0:00:32]} 33. Rd1 {[%emt 0:
00:37]} Bg5 {[%emt 0:01:01]} 34. N1c2 {[%emt 0:02:02]} a5 {[%emt 0:01:04]} 35.
f3 {[%emt 0:01:20]} Nd4 {[%emt 0:02:28]} 36. Kf1 {[%emt 0:01:39]} Nxc2 {
[%emt 0:02:26]} 37. Nxc2 {[%emt 0:00:07]} Rxd3 {[%emt 0:02:04]} 38. Rxd3 {
[%emt 0:00:05]} Ba6 {[%emt 0:00:25]} 39. Ne1 {[%emt 0:00:37]} Bh4 {[%emt 0:00:
30]} 0-1

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.07.28”]
[Round “1”]
[White “Waddington, Mike P”]
[Black “Wells, Peter K”]
[Result “0-1”]
[ECO “B23”]
[WhiteElo “2110”]
[BlackElo “2426”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “88”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. Nc3 {[%emt 0:00:03]} c5 {[%emt 0:00:33]} 2. e4 {[%emt 0:00:10]} a6 {[%emt 0:
01:27]} 3. a4 {[%emt 0:00:46]} Nc6 {[%emt 0:01:16]} 4. f4 {[%emt 0:01:29]} g6 {
[%emt 0:06:46]} 5. Nf3 {[%emt 0:00:27]} Bg7 {[%emt 0:00:04]} 6. Bc4 {[%emt 0:
00:27]} e6 {[%emt 0:00:57]} 7. O-O {[%emt 0:01:06]} Nge7 {[%emt 0:01:15]} 8. d3
{[%emt 0:19:02]} d5 {[%emt 0:09:02]} 9. Bb3 {[%emt 0:01:49]} O-O {[%emt 0:09:
39]} 10. e5 {[%emt 0:17:36]} f6 {[%emt 0:06:19]} 11. exf6 {[%emt 0:11:07]} Bxf6
{[%emt 0:01:08]} 12. Ne2 {[%emt 0:01:33]} Bd7 {[%emt 0:11:53]} 13. c3 {[%emt 0:
02:39]} b5 {[%emt 0:02:09]} 14. Ng3 {[%emt 0:02:57]} b4 {[%emt 0:09:00]} 15. d4
{[%emt 0:07:36]} bxc3 {[%emt 0:02:21]} 16. bxc3 {[%emt 0:00:18]} Qa5 {[%emt 0:
00:32]} 17. Ra3 {[%emt 0:06:54]} cxd4 {[%emt 0:09:26]} 18. cxd4 {[%emt 0:00:39]
} Qb4 {[%emt 0:00:05]} 19. Bb2 {[%emt 0:03:29]} Rab8 {[%emt 0:07:07]} 20. Rf2 {
[%emt 0:05:20]} Rfc8 {[%emt 0:03:41]} 21. Ne5 {[%emt 0:01:44]} Nxe5 {[%emt 0:
03:33]} 22. dxe5 {[%emt 0:01:30]} Bh4 {[%emt 0:02:48]} 23. Ba2 {[%emt 0:07:02]}
Nf5 {[%emt 0:01:40]} 24. Bxd5 {[%emt 0:01:29]} exd5 {[%emt 0:06:55]} 25. Qxd5+
{[%emt 0:00:07]} Kf8 {[%emt 0:00:03]} 26. Qxd7 {[%emt 0:00:37]} Rd8 {[%emt 0:
00:35]} 27. Qxh7 {[%emt 0:01:42]} Rd1+ {[%emt 0:02:24]} 28. Rf1 {[%emt 0:00:21]
} Qc5+ {[%emt 0:01:11]} 29. Kh1 {[%emt 0:00:09]} Nxg3+ {[%emt 0:00:45]} 30.
hxg3 {[%emt 0:00:10]} Rxf1+ {[%emt 0:00:05]} 31. Kh2 {[%emt 0:00:11]} Bxg3+ {
[%emt 0:00:25]} 32. Kxg3 {[%emt 0:01:59]} Qf2+ {[%emt 0:00:05]} 33. Kh2 {
[%emt 0:00:53]} Qg1+ {[%emt 0:00:19]} 34. Kg3 {[%emt 0:00:16]} Qf2+ {[%emt 0:
00:04]} 35. Kh2 {[%emt 0:00:08]} Qxf4+ {[%emt 0:01:45]} 36. Rg3 {[%emt 0:00:17]
} Rxb2 {[%emt 0:00:27]} 37. Qh8+ {[%emt 0:01:24]} Ke7 {[%emt 0:00:07]} 38. Qh7+
{[%emt 0:02:16]} Kd8 {[%emt 0:00:51]} 39. Qh8+ {[%emt 0:00:43]} Kc7 {[%emt 0:
00:22]} 40. Qh7+ {[%emt 0:00:14]} Kb8 {[%emt 0:00:34]} 41. Qxg6 {[%emt 0:06:51]
} Qxe5 {[%emt 0:02:28]} 42. Qg8+ {[%emt 0:07:42]} Ka7 {[%emt 0:02:47]} 43. Qh7+
{[%emt 0:00:32]} Rb7 {[%emt 0:00:24]} 44. Qd3 {[%emt 0:01:30]} Rg7 {[%emt 0:01:
58]} 0-1

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.07.28”]
[Round “1”]
[White “Sugden, John N”]
[Black “Palliser, Richard Jd”]
[Result “1/2-1/2”]
[ECO “A43”]
[WhiteElo “2090”]
[BlackElo “2418”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “140”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. e4 {[%emt 0:00:14]} g6 {[%emt 0:00:11]} 2. d4 {[%emt 0:00:25]} Bg7 {[%emt 0:
00:05]} 3. c4 {[%emt 0:01:27]} c5 {[%emt 0:00:59]} 4. d5 {[%emt 0:02:03]} d6 {
[%emt 0:00:06]} 5. Nc3 {[%emt 0:01:03]} a6 {[%emt 0:15:16]} 6. a4 {[%emt 0:01:
26]} e6 {[%emt 0:01:12]} 7. Bd3 {[%emt 0:02:25]} Ne7 {[%emt 0:01:23]} 8. Nf3 {
[%emt 0:07:52]} exd5 {[%emt 0:02:50]} 9. cxd5 {[%emt 0:01:56]} O-O {[%emt 0:09:
06]} 10. O-O {[%emt 0:03:35]} Bg4 {[%emt 0:07:15]} 11. h3 {[%emt 0:02:43]} Bxf3
{[%emt 0:00:04]} 12. Qxf3 {[%emt 0:00:24]} Nd7 {[%emt 0:00:06]} 13. Qd1 {
[%emt 0:08:19]} h6 {[%emt 0:18:11]} 14. f4 {[%emt 0:11:07]} f5 {[%emt 0:01:44]}
15. exf5 {[%emt 0:02:51]} Nxf5 {[%emt 0:07:22]} 16. Bxf5 {[%emt 0:04:12]} gxf5
{[%emt 0:09:00]} 17. Qd3 {[%emt 0:05:43]} Qb6 {[%emt 0:02:52]} 18. a5 {[%emt 0:
15:06]} c4+ {[%emt 0:02:24]} 19. Qe3 {[%emt 0:00:24]} Qxe3+ {[%emt 0:04:36]}
20. Bxe3 {[%emt 0:00:08]} Rae8 {[%emt 0:00:03]} 21. Bf2 {[%emt 0:05:15]} Bxc3 {
[%emt 0:06:24]} 22. bxc3 {[%emt 0:00:08]} Nf6 {[%emt 0:00:06]} 23. Ra4 {
[%emt 0:05:10]} Re4 {[%emt 0:02:40]} 24. Bd4 {[%emt 0:04:07]} Nxd5 {[%emt 0:00:
07]} 25. Rxc4 {[%emt 0:01:13]} Nxc3 {[%emt 0:03:07]} 26. Rxc3 {[%emt 0:00:14]}
Rxd4 {[%emt 0:00:02]} 27. Rc7 {[%emt 0:02:47]} Rf7 {[%emt 0:00:33]} 28. Rxf7 {
[%emt 0:02:03]} Kxf7 {[%emt 0:00:02]} 29. Rb1 {[%emt 0:00:16]} Ke6 {[%emt 0:02:
12]} 30. Rxb7 {[%emt 0:00:17]} Rxf4 {[%emt 0:04:19]} 31. Rb6 {[%emt 0:01:49]}
Ra4 {[%emt 0:00:10]} 32. Rxa6 {[%emt 0:00:24]} h5 {[%emt 0:01:09]} 33. Kf2 {
[%emt 0:02:21]} h4 {[%emt 0:00:34]} 34. Ra8 {[%emt 0:00:55]} Kd5 {[%emt 0:00:
42]} 35. a6 {[%emt 0:03:11]} Kc6 {[%emt 0:00:36]} 36. a7 {[%emt 0:00:53]} Kb7 {
[%emt 0:00:40]} 37. Rf8 {[%emt 0:00:51]} Kxa7 {[%emt 0:00:07]} 38. Rxf5 {
[%emt 0:00:30]} Kb6 {[%emt 0:00:03]} 39. Rh5 {[%emt 0:01:38]} Kc6 {[%emt 0:00:
41]} 40. g4 {[%emt 0:00:42]} hxg3+ {[%emt 0:00:58]} 41. Kxg3 {[%emt 0:00:10]}
d5 {[%emt 0:01:43]} 42. Kf3 {[%emt 0:06:27]} Kc5 {[%emt 0:01:04]} 43. Ke2 {
[%emt 0:03:19]} Kc4 {[%emt 0:00:15]} 44. Rg5 {[%emt 0:02:26]} Ra3 {[%emt 0:06:
46]} 45. h4 {[%emt 0:06:23]} d4 {[%emt 0:08:19]} 46. h5 {[%emt 0:06:58]} Ra2+ {
[%emt 0:03:27]} 47. Kd1 {[%emt 0:04:05]} Kc3 {[%emt 0:00:40]} 48. Rc5+ {
[%emt 0:03:08]} Kd3 {[%emt 0:00:04]} 49. Kc1 {[%emt 0:00:08]} Rh2 {[%emt 0:05:
21]} 50. Rg5 {[%emt 0:01:12]} Rh3 {[%emt 0:01:42]} 51. Re5 {[%emt 0:01:28]}
Rh1+ {[%emt 0:01:01]} 52. Kb2 {[%emt 0:00:02]} Kd2 {[%emt 0:00:08]} 53. Rg5 {
[%emt 0:00:43]} Rh2 {[%emt 0:02:26]} 54. Kb3 {[%emt 0:01:08]} d3 {[%emt 0:00:
14]} 55. h6 {[%emt 0:00:30]} Rxh6 {[%emt 0:01:30]} 56. Rg2+ {[%emt 0:00:08]}
Ke3 {[%emt 0:01:06]} 57. Rg3+ {[%emt 0:00:23]} Ke2 {[%emt 0:00:04]} 58. Rg2+ {
[%emt 0:01:41]} Kf3 {[%emt 0:00:12]} 59. Ra2 {[%emt 0:00:34]} Rd6 {[%emt 0:02:
04]} 60. Kc3 {[%emt 0:00:17]} Ke3 {[%emt 0:00:03]} 61. Rh2 {[%emt 0:00:24]}
Rc6+ {[%emt 0:00:07]} 62. Kb2 {[%emt 0:00:21]} Re6 {[%emt 0:03:03]} 63. Kc1 {
[%emt 0:00:36]} Rf6 {[%emt 0:00:34]} 64. Rh3+ {[%emt 0:00:21]} Ke2 {[%emt 0:00:
14]} 65. Rh2+ {[%emt 0:00:04]} Ke3 {[%emt 0:00:09]} 66. Rh3+ {[%emt 0:00:06]}
Kd4 {[%emt 0:00:23]} 67. Rh8 {[%emt 0:00:18]} Rc6+ {[%emt 0:00:21]} 68. Kd2 {
[%emt 0:00:18]} Rc2+ {[%emt 0:00:03]} 69. Kd1 {[%emt 0:00:09]} Rc5 {[%emt 0:00:
08]} 70. Kd2 {[%emt 0:00:41]} Rc2+ {[%emt 0:00:06]} 1/2-1/2

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.07.28”]
[Round “1”]
[White “Price, Gwilym”]
[Black “Houska, Jovanka”]
[Result “1-0”]
[ECO “B12”]
[WhiteElo “2085”]
[BlackElo “2406”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “83”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. e4 {[%emt 0:00:01]} c6 {[%emt 0:00:11]} 2. d4 {[%emt 0:00:03]} d5 {[%emt 0:
00:04]} 3. e5 {[%emt 0:00:06]} Bf5 {[%emt 0:00:54]} 4. h4 {[%emt 0:00:09]} c5 {
[%emt 0:01:11]} 5. dxc5 {[%emt 0:01:33]} Nc6 {[%emt 0:00:05]} 6. Nf3 {[%emt 0:
04:09]} e6 {[%emt 0:00:23]} 7. Be3 {[%emt 0:00:33]} Nh6 {[%emt 0:00:14]} 8. c3
{[%emt 0:01:07]} Ng4 {[%emt 0:01:02]} 9. Bd4 {[%emt 0:00:39]} Be7 {[%emt 0:04:
50]} 10. b4 {[%emt 0:07:43]} f6 {[%emt 0:03:38]} 11. Bb5 {[%emt 0:01:18]} fxe5
{[%emt 0:06:22]} 12. Nxe5 {[%emt 0:02:10]} Ngxe5 {[%emt 0:00:38]} 13. Bxe5 {
[%emt 0:00:09]} O-O {[%emt 0:00:09]} 14. Bxc6 {[%emt 0:03:00]} Bxh4 {[%emt 0:
29:40]} 15. g3 {[%emt 0:03:36]} Bf6 {[%emt 0:01:16]} 16. Bxf6 {[%emt 0:08:17]}
Qxf6 {[%emt 0:00:04]} 17. Bxb7 {[%emt 0:00:45]} Bxb1 {[%emt 0:09:29]} 18. Qd4 {
[%emt 0:12:59]} Qf3 {[%emt 0:01:01]} 19. Rh2 {[%emt 0:01:26]} Bd3 {[%emt 0:08:
29]} 20. Qe3 {[%emt 0:00:51]} Qxe3+ {[%emt 0:04:38]} 21. fxe3 {[%emt 0:00:05]}
Rab8 {[%emt 0:00:02]} 22. Kd2 {[%emt 0:00:34]} Rxb7 {[%emt 0:02:01]} 23. Kxd3 {
[%emt 0:00:13]} Rf3 {[%emt 0:00:05]} 24. Rg2 {[%emt 0:01:41]} Kf7 {[%emt 0:03:
04]} 25. a4 {[%emt 0:01:10]} a6 {[%emt 0:00:15]} 26. Rb1 {[%emt 0:01:34]} Rc7 {
[%emt 0:02:49]} 27. Kd4 {[%emt 0:01:42]} e5+ {[%emt 0:02:46]} 28. Kxd5 {
[%emt 0:01:03]} Rxe3 {[%emt 0:00:15]} 29. Kd6 {[%emt 0:00:24]} Re7 {[%emt 0:01:
35]} 30. b5 {[%emt 0:02:25]} Rd3+ {[%emt 0:01:02]} 31. Kc6 {[%emt 0:00:05]}
Re6+ {[%emt 0:09:30]} 32. Kc7 {[%emt 0:00:55]} axb5 {[%emt 0:01:13]} 33. axb5 {
[%emt 0:00:23]} Rxc3 {[%emt 0:00:04]} 34. c6 {[%emt 0:01:28]} e4 {[%emt 0:01:
23]} 35. Rd2 {[%emt 0:07:20]} e3 {[%emt 0:03:05]} 36. Rd6 {[%emt 0:02:18]} e2 {
[%emt 0:02:10]} 37. Re1 {[%emt 0:01:42]} Re5 {[%emt 0:01:31]} 38. b6 {[%emt 0:
00:58]} Rf3 {[%emt 0:01:35]} 39. b7 {[%emt 0:00:28]} Rf1 {[%emt 0:00:36]} 40.
Rxe2 {[%emt 0:00:15]} Rxe2 {[%emt 0:00:31]} 41. b8=Q {[%emt 0:00:17]} Re7+ {
[%emt 0:00:08]} 42. Rd7 {[%emt 0:00:05] Ke8 [%emt 00:00:45]} 1-0

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.07.28”]
[Round “1”]
[White “Verma, Aditya”]
[Black “McPhillips, Joseph”]
[Result “0-1”]
[ECO “C01”]
[WhiteElo “2084”]
[BlackElo “2402”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “70”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. e4 {[%emt 0:00:02]} e6 {[%emt 0:00:05]} 2. d4 {[%emt 0:00:04]} d5 {[%emt 0:
00:05]} 3. exd5 {[%emt 0:00:04]} exd5 {[%emt 0:00:05]} 4. Bf4 {[%emt 0:00:14]}
Ne7 {[%emt 0:07:42]} 5. Nf3 {[%emt 0:01:57]} Ng6 {[%emt 0:10:19]} 6. Bg3 {
[%emt 0:04:00]} Bd6 {[%emt 0:05:05]} 7. Be2 {[%emt 0:03:45]} O-O {[%emt 0:02:
34]} 8. O-O {[%emt 0:00:51]} Nf4 {[%emt 0:01:17]} 9. Bxf4 {[%emt 0:00:42]} Bxf4
{[%emt 0:00:02]} 10. Nbd2 {[%emt 0:05:45]} Nc6 {[%emt 0:33:38]} 11. c3 {
[%emt 0:00:42]} Ne7 {[%emt 0:00:40]} 12. Re1 {[%emt 0:01:43]} Ng6 {[%emt 0:00:
31]} 13. Bd3 {[%emt 0:24:48]} c6 {[%emt 0:00:40]} 14. Qc2 {[%emt 0:13:39]} Qf6
{[%emt 0:01:01]} 15. g3 {[%emt 0:07:55]} Bd6 {[%emt 0:01:27]} 16. Re3 {[%emt 0:
02:28]} c5 {[%emt 0:02:47]} 17. Rae1 {[%emt 0:02:36]} c4 {[%emt 0:04:46]} 18.
Bf1 {[%emt 0:00:08]} Bf5 {[%emt 0:00:26]} 19. Qd1 {[%emt 0:03:16]} Qd8 {
[%emt 0:02:11]} 20. Bg2 {[%emt 0:01:24]} b5 {[%emt 0:01:19]} 21. h4 {[%emt 0:
01:40]} Bg4 {[%emt 0:01:04]} 22. Qc2 {[%emt 0:04:55]} Qd7 {[%emt 0:00:35]} 23.
Ng5 {[%emt 0:03:58]} Bf5 {[%emt 0:01:16]} 24. Qc1 {[%emt 0:02:09]} Ne7 {
[%emt 0:00:41]} 25. Ndf3 {[%emt 0:05:39]} Nc6 {[%emt 0:04:01]} 26. Nd2 {
[%emt 0:04:32]} h6 {[%emt 0:01:17]} 27. Ngf3 {[%emt 0:00:32]} b4 {[%emt 0:00:
47]} 28. Nh2 {[%emt 0:01:17]} bxc3 {[%emt 0:01:49]} 29. bxc3 {[%emt 0:00:06]}
Ne7 {[%emt 0:00:26]} 30. Nhf3 {[%emt 0:01:27]} Rab8 {[%emt 0:01:03]} 31. Ne5 {
[%emt 0:00:36]} Qa4 {[%emt 0:00:26]} 32. g4 {[%emt 0:01:22]} Be6 {[%emt 0:02:
59]} 33. g5 {[%emt 0:00:41]} Nf5 {[%emt 0:01:16]} 34. gxh6 {[%emt 0:00:25]} Ba3
{[%emt 0:03:29]} 35. Qa1 {[%emt 0:01:11]} Bb2 {[%emt 0:00:53]} 0-1

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.07.28”]
[Round “1”]
[White “Jamroz, Krzysztof”]
[Black “Murphy, Conor E”]
[Result “1/2-1/2”]
[ECO “B92”]
[WhiteElo “2026”]
[BlackElo “2336”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “104”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. e4 {[%emt 0:15:56]} c5 {[%emt 0:02:31]} 2. Nf3 {[%emt 0:02:26]} d6 {[%emt 0:
00:07]} 3. d4 {[%emt 0:01:37]} cxd4 {[%emt 0:00:05]} 4. Nxd4 {[%emt 0:00:04]}
Nf6 {[%emt 0:00:06]} 5. Nc3 {[%emt 0:00:17]} a6 {[%emt 0:00:05]} 6. Be2 {
[%emt 0:01:45]} e5 {[%emt 0:00:07]} 7. Nb3 {[%emt 0:00:31]} Be7 {[%emt 0:00:22]
} 8. Be3 {[%emt 0:00:30]} Be6 {[%emt 0:05:23]} 9. O-O {[%emt 0:01:53]} O-O {
[%emt 0:02:43]} 10. f4 {[%emt 0:00:52]} exf4 {[%emt 0:07:40]} 11. Bxf4 {
[%emt 0:00:27]} Nc6 {[%emt 0:01:15]} 12. Qe1 {[%emt 0:00:48]} Nd7 {[%emt 0:10:
26]} 13. Rd1 {[%emt 0:02:59]} Nde5 {[%emt 0:06:50]} 14. Kh1 {[%emt 0:14:10]}
Rc8 {[%emt 0:12:35]} 15. Nd5 {[%emt 0:07:26]} Bg5 {[%emt 0:02:27]} 16. Qd2 {
[%emt 0:04:56]} h6 {[%emt 0:07:34]} 17. c3 {[%emt 0:04:51]} Re8 {[%emt 0:07:21]
} 18. Bxg5 {[%emt 0:07:56]} Qxg5 {[%emt 0:01:22]} 19. Qxg5 {[%emt 0:00:40]}
hxg5 {[%emt 0:00:05]} 20. Ne3 {[%emt 0:00:37]} Rcd8 {[%emt 0:03:37]} 21. Rd2 {
[%emt 0:02:48]} Rd7 {[%emt 0:04:44]} 22. Rfd1 {[%emt 0:00:10]} Red8 {[%emt 0:
00:13]} 23. c4 {[%emt 0:03:17]} g6 {[%emt 0:02:09]} 24. Nd5 {[%emt 0:00:52]}
Bxd5 {[%emt 0:02:23]} 25. exd5 {[%emt 0:04:47]} Ne7 {[%emt 0:00:15]} 26. Nd4 {
[%emt 0:00:41]} Kg7 {[%emt 0:05:38]} 27. Rf1 {[%emt 0:04:34]} Rh8 {[%emt 0:01:
23]} 28. Nf3 {[%emt 0:00:43]} Nxf3 {[%emt 0:00:54]} 29. Rxf3 {[%emt 0:02:53]}
Nf5 {[%emt 0:01:27]} 30. Rc3 {[%emt 0:01:42]} Rc7 {[%emt 0:01:13]} 31. Kg1 {
[%emt 0:01:48]} Rh4 {[%emt 0:02:22]} 32. g3 {[%emt 0:02:55]} Rh8 {[%emt 0:02:
37]} 33. Rb3 {[%emt 0:01:27]} Rd8 {[%emt 0:01:17]} 34. a4 {[%emt 0:01:55]} Ne7
{[%emt 0:01:23]} 35. a5 {[%emt 0:00:22]} Ng8 {[%emt 0:00:11]} 36. Rb6 {[%emt 0:
01:07]} Nf6 {[%emt 0:00:10]} 37. Rd4 {[%emt 0:00:32]} Ne8 {[%emt 0:06:46]} 38.
b4 {[%emt 0:01:34]} Re7 {[%emt 0:00:39]} 39. Kf2 {[%emt 0:00:27]} f5 {[%emt 0:
00:41]} 40. c5 {[%emt 0:01:18]} dxc5 {[%emt 0:00:27]} 41. bxc5 {[%emt 0:00:10]}
Rc7 {[%emt 0:15:24]} 42. c6 {[%emt 0:07:20]} bxc6 {[%emt 0:00:48]} 43. Bxa6 {
[%emt 0:00:10]} cxd5 {[%emt 0:02:00]} 44. Bb7 {[%emt 0:00:16]} Nd6 {[%emt 0:02:
16]} 45. Rxd5 {[%emt 0:04:48]} Nxb7 {[%emt 0:05:04]} 46. Rxb7 {[%emt 0:00:08]}
Rxb7 {[%emt 0:00:12]} 47. Rxd8 {[%emt 0:00:05]} Rb2+ {[%emt 0:00:21]} 48. Kg1 {
[%emt 0:00:07]} Ra2 {[%emt 0:00:29]} 49. Ra8 {[%emt 0:00:07]} f4 {[%emt 0:02:
55]} 50. g4 {[%emt 0:00:30]} f3 {[%emt 0:02:03]} 51. h3 {[%emt 0:01:37]} Rg2+ {
[%emt 0:00:06]} 52. Kf1 {[%emt 0:00:05]} Ra2 {[%emt 0:01:06]} 1/2-1/2

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.07.28”]
[Round “1”]
[White “Miller, Dominic”]
[Black “Derakhshani, Borna”]
[Result “0-1”]
[ECO “B19”]
[WhiteElo “2017”]
[BlackElo “2315”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “52”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. e4 {[%emt 0:00:02]} c6 {[%emt 0:00:05]} 2. d4 {[%emt 0:00:25]} d5 {[%emt 0:
00:05]} 3. Nd2 {[%emt 0:00:06]} dxe4 {[%emt 0:00:05]} 4. Nxe4 {[%emt 0:00:04]}
Bf5 {[%emt 0:00:12]} 5. Ng3 {[%emt 0:00:25]} Bg6 {[%emt 0:00:07]} 6. h4 {
[%emt 0:00:16]} h6 {[%emt 0:00:05]} 7. Nf3 {[%emt 0:00:03]} Nd7 {[%emt 0:00:03]
} 8. h5 {[%emt 0:00:13]} Bh7 {[%emt 0:00:07]} 9. Bd3 {[%emt 0:00:04]} Bxd3 {
[%emt 0:00:06]} 10. Qxd3 {[%emt 0:00:03]} e6 {[%emt 0:00:13]} 11. Bd2 {[%emt 0:
01:04]} Ngf6 {[%emt 0:00:14]} 12. O-O-O {[%emt 0:00:14]} Be7 {[%emt 0:00:14]}
13. Kb1 {[%emt 0:01:20]} Qb6 {[%emt 0:00:14]} 14. Rhe1 {[%emt 0:01:30]} O-O {
[%emt 0:00:10]} 15. Nf5 {[%emt 0:00:06]} exf5 {[%emt 0:00:08]} 16. Rxe7 {
[%emt 0:00:05]} Qd8 {[%emt 0:00:04]} 17. Re2 {[%emt 0:02:51]} Ne4 {[%emt 0:02:
39]} 18. Be1 {[%emt 0:00:10]} Re8 {[%emt 0:09:52]} 19. g3 {[%emt 0:27:56]} Qe7
{[%emt 0:10:27]} 20. Ka1 {[%emt 0:00:47]} Rad8 {[%emt 0:02:51]} 21. Nh4 {
[%emt 0:07:25]} Qg5 {[%emt 0:47:58]} 22. Qf3 {[%emt 0:15:46]} Qg4 {[%emt 0:01:
01]} 23. Qxg4 {[%emt 0:06:39]} fxg4 {[%emt 0:00:04]} 24. Bb4 {[%emt 0:00:14]}
Ndf6 {[%emt 0:01:57]} 25. Nf5 {[%emt 0:03:30]} c5 {[%emt 0:07:11]} 26. Ba3 {
[%emt 0:00:10]} Re5 {[%emt 0:01:54]} 0-1

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.07.28”]
[Round “1”]
[White “Young, Daniel J”]
[Black “Kolbus, Dietmar”]
[Result “1/2-1/2”]
[ECO “B12”]
[WhiteElo “1962”]
[BlackElo “2303”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “81”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. e4 {[%emt 0:00:02]} c6 {[%emt 0:00:05]} 2. d4 {[%emt 0:00:21]} d5 {[%emt 0:
00:05]} 3. e5 {[%emt 0:00:12]} Bf5 {[%emt 0:00:08]} 4. Nf3 {[%emt 0:00:15]} e6
{[%emt 0:00:08]} 5. Be2 {[%emt 0:00:20]} Nd7 {[%emt 0:00:25]} 6. O-O {[%emt 0:
00:36]} h6 {[%emt 0:02:08]} 7. Nbd2 {[%emt 0:01:29]} Bh7 {[%emt 0:00:32]} 8.
Nb3 {[%emt 0:00:39]} Ne7 {[%emt 0:00:47]} 9. a4 {[%emt 0:02:29]} a5 {[%emt 0:
00:22]} 10. c3 {[%emt 0:05:25]} Qc7 {[%emt 0:05:49]} 11. Bd2 {[%emt 0:02:31]}
Nc8 {[%emt 0:01:46]} 12. Ne1 {[%emt 0:02:29]} Be7 {[%emt 0:02:25]} 13. Bd3 {
[%emt 0:01:15]} O-O {[%emt 0:05:54]} 14. Qg4 {[%emt 0:05:53]} f5 {[%emt 0:03:
12]} 15. exf6 {[%emt 0:01:07]} Rxf6 {[%emt 0:00:16]} 16. Bxh7+ {[%emt 0:01:54]}
Kxh7 {[%emt 0:00:06]} 17. Nd3 {[%emt 0:18:36]} e5 {[%emt 0:05:06]} 18. Nxe5 {
[%emt 0:09:32]} Nxe5 {[%emt 0:00:16]} 19. dxe5 {[%emt 0:00:10]} Qxe5 {[%emt 0:
00:05]} 20. Rae1 {[%emt 0:01:15]} Qf5 {[%emt 0:00:48]} 21. Qxf5+ {[%emt 0:01:
54]} Rxf5 {[%emt 0:00:03]} 22. Be3 {[%emt 0:05:29]} Bf8 {[%emt 0:02:22]} 23.
Bc5 {[%emt 0:04:01]} Bxc5 {[%emt 0:25:58]} 24. Nxc5 {[%emt 0:00:09]} b6 {
[%emt 0:10:18]} 25. Ne6 {[%emt 0:01:05]} Ra7 {[%emt 0:02:55]} 26. Nd4 {[%emt 0:
01:20]} Rf6 {[%emt 0:01:34]} 27. Re8 {[%emt 0:03:19]} Ne7 {[%emt 0:01:44]} 28.
Re1 {[%emt 0:01:29]} Nf5 {[%emt 0:03:27]} 29. Nxf5 {[%emt 0:01:43]} Rxf5 {
[%emt 0:00:02]} 30. Rb8 {[%emt 0:02:32]} d4 {[%emt 0:01:44]} 31. cxd4 {[%emt 0:
03:00]} b5 {[%emt 0:02:01]} 32. axb5 {[%emt 0:06:26]} Rxb5 {[%emt 0:01:57]} 33.
Rxb5 {[%emt 0:02:45]} cxb5 {[%emt 0:00:02]} 34. Re5 {[%emt 0:05:00]} Rd7 {
[%emt 0:00:39]} 35. Rxb5 {[%emt 0:00:49]} Rxd4 {[%emt 0:00:06]} 36. g3 {
[%emt 0:00:18]} Rd1+ {[%emt 0:01:55]} 37. Kg2 {[%emt 0:00:09]} a4 {[%emt 0:00:
12]} 38. Ra5 {[%emt 0:02:08]} Rd2 {[%emt 0:00:13]} 39. Rxa4 {[%emt 0:00:20]}
Rxb2 {[%emt 0:00:05]} 40. h4 {[%emt 0:01:00]} h5 {[%emt 0:00:30]} 41. Ra5 {
[%emt 0:01:03]} 1/2-1/2

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.07.29”]
[Round “2”]
[White “Adams, Michael”]
[Black “Arkell, Keith C”]
[Result “1-0”]
[ECO “B17”]
[WhiteElo “2706”]
[BlackElo “2406”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “105”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 17,105,52,49,34,39,34,52,39,43,38,61,28,29,36,44,20,27,47,53,44,54,11,
11,15,15,12,15,10,10,0,14,14,28,20,29,24,22,21,29,20,72,66,76,0,122,143,100,95,
112,71,125,120,103,63,252,247,252,249,210,248,252,243,236,215,237,175,165,170,
387,281,264,141,142,129,131,154,156,142,265,265,265,265,265,265,516,360,527,
504,1181,750]} 1. e4 c6 2. d4 d5 3. Nd2 dxe4 4. Nxe4 Nd7 5. Ng5 Ngf6 6. Bd3 Nb6
7. N1f3 {B17: Caro-Kann: Modern Line (4…Nd7)} h6 (7… Bg4 8. Qe2 Bh5 9. h3
h6 10. g4 hxg5 11. gxh5 Rxh5 12. Bxg5 Rxg5 13. Nxg5 Qxd4 14. c4 Nbd7 {1/2-1/2
(41) Howell,D (2698)-Arkell,K (2502) Coventry 2015}) (7… Bg4 8. Qe2 Bh5 9.
Bd2 h6 10. Ne4 Nxe4 11. Bxe4 e6 12. O-O-O Be7 13. Kb1 Nd5 14. c4 Nf6 {1-0 (30)
Adams,M (2758)-Arkell,K (2450) Douglas 2014}) 8. Ne4 Nxe4 9. Bxe4 Bg4 {
LiveBook: 8 Games} 10. Qd3 Bxf3 11. Bxf3 g6 $146 ({Predecessor:} 11… e6 12.
O-O Be7 13. Re1 O-O 14. Bf4 Bg5 15. Bxg5 Qxg5 {1/2-1/2 (69) Player,E (2222)
-Arkell,K (2450) Newport Pagnell 2016}) 12. O-O Bg7 13. Rd1 O-O 14. c4 Qc7 15.
Be3 Rad8 16. Qb3 Nc8 17. Rac1 Nd6 18. g4 Rd7 19. c5 Ne8 $1 20. d5 Nf6 21. dxc6
bxc6 22. Rxd7 Qxd7 23. Qd1 Qc7 24. Rc2 {[%cal Bc1c2,Bc2d2,Bd2d6,Bd6c6][%mdl 32]
} Rb8 25. b3 Rd8 26. Rd2 Rc8 27. b4 e6 28. Rd6 Nd5 (28… Qb7 $11) 29. Bxd5 $16
cxd5 30. b5 (30. Qa4 $16) 30… Rb8 (30… Qe7 $11 {keeps the balance.}) 31. a4
$1 Be5 32. Rc6 $36 {[%mdl 2048] White is in control.} Qd8 33. Bd4 ({Much worse
is} 33. Bxh6 $6 Qh4 $11) 33… Qf6 34. Bxe5 Qxe5 {[%mdl 4096] Endgame KQR-KQR}
35. Ra6 d4 $2 (35… Qc3 $14) 36. Rxa7 $18 {Hoping for c6.} Qxc5 37. Rd7 e5 {
[#]} 38. Qf3 $1 {[%cal Rf3f7]} Rf8 {[#]} 39. h3 $1 Qb4 40. Qd5 Qxa4 41. Qxe5
Qb3 42. Kg2 ({Don’t play} 42. Qxd4 $6 Qxb5 43. Rc7 Re8 $11) 42… Ra8 $2 (42…
d3 {keeps fighting.} 43. Qd5 Qxd5+ 44. Rxd5 Kg7) 43. Rxd4 Kh7 {and the idea …
Ra3 leaves Black hopeful.} 44. Qd5 (44. Rf4 $18) 44… Qxd5+ 45. Rxd5 $16 {
KR-KR} Ra3 46. b6 {Threatens to win with Rb5.} Rb3 47. Rd6 g5 (47… Kg7 $16
48. f3 h5 49. gxh5 gxh5) 48. f3 $18 Rb2+ 49. Kf1 Kg7 50. Ke1 Rb3 $2 (50… Kf8
{was necessary.} 51. Rxh6 Ke7) 51. Ke2 f6 (51… Kf8 {was worth a try.} 52.
Rxh6 Ke8) 52. Kd2 Rxf3 (52… Kf7 $142 53. Kc2 Rb4) 53. Kc2 {Precision: White
= 71%, Black = 41%.} 1-0

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.07.29”]
[Round “2”]
[White “Adams, Michael”]
[Black “Arkell, Keith C”]
[Result “*”]
[ECO “B17”]
[WhiteElo “2706”]
[BlackElo “2406”]
[Annotator “TA RC”]
[PlyCount “116”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 17,116,56,63,42,39,32,50,47,41,43,44,32,53,35,44,29,30,25,32,35,56,5,16,
22,13,13,14,9,9,6,25,20,39,18,18,15,40,13,15,12,72,54,71,0,114,131,129,149,152,
115,122,135,114,39,236,251,248,232,216,233,246,250,247,248,214,205,217,206,366,
265,247,144,160,160,160,147,146,142,262,262,262,262,262,262,580,272,624,587,
1520,1277,29971,29972,29972,29973,29973,29972,29974,29974,29973,29975,29974]}
1. e4 c6 2. d4 d5 3. Nd2 dxe4 4. Nxe4 Nd7 5. Ng5 Ngf6 6. Bd3 Nb6 7. N1f3 {
B17: Caro-Kann: Modern Line (4…Nd7)} h6 (7… Bg4 8. Qe2 Bh5 9. h3 h6 10. g4
hxg5 11. gxh5 Rxh5 12. Bxg5 Rxg5 13. Nxg5 Qxd4 14. c4 Nbd7 {1/2-1/2 (41)
Howell,D (2698)-Arkell,K (2502) Coventry 2015}) (7… Bg4 8. Qe2 Bh5 9. Bd2 h6
10. Ne4 Nxe4 11. Bxe4 e6 12. O-O-O Be7 13. Kb1 Nd5 14. c4 Nf6 {1-0 (30) Adams,
M (2758)-Arkell,K (2450) Douglas 2014}) 8. Ne4 Nxe4 9. Bxe4 Bg4 {LiveBook: 8
Games} 10. Qd3 Bxf3 11. Bxf3 g6 $146 ({Predecessor:} 11… e6 12. O-O Be7 13.
Re1 O-O 14. Bf4 Bg5 15. Bxg5 Qxg5 {1/2-1/2 (69) Player,E (2222)-Arkell,K (2450)
Newport Pagnell 2016}) 12. O-O Bg7 13. Rd1 O-O 14. c4 Qc7 15. Be3 Rad8 16. Qb3
Nc8 17. Rac1 Nd6 18. g4 Rd7 19. c5 (19. a4 $14) 19… Ne8 $1 $11 20. d5 Nf6 21.
dxc6 bxc6 22. Rxd7 Qxd7 23. Qd1 {[#] Strongly threatening Qxd7.} Qc7 24. Rc2 {
[%cal Bc1c2,Bc2d2,Bd2d6,Bd6c6][%mdl 32]} Rb8 25. b3 Rd8 26. Rd2 Rc8 27. b4 e6
28. Rd6 Nd5 (28… Qb7 $11 {remains equal.}) 29. Bxd5 $16 cxd5 30. b5 (30. h3
$16) 30… Rb8 {[#]} (30… Qe7 $1 $11) 31. a4 $1 Be5 32. Rc6 $36 {[%mdl 2048]
White is on the roll.} Qd8 33. Bd4 ({Inferior is} 33. Bxh6 Qh4 $15) 33… Qf6
34. Bxe5 Qxe5 {[%mdl 4096] Endgame KQR-KQR} 35. Ra6 (35. Rd6 $16) 35… d4 $2 (
35… Qc3 $14) 36. Rxa7 $18 Qxc5 37. Rd7 e5 38. Qf3 Rf8 39. h3 Qb4 40. Qd5 Qxa4
41. Qxe5 Qb3 42. Kg2 ({Not} 42. Qxd4 Qxb5 43. Rc7 Re8 $11) ({Don’t play} 42.
Rxd4 $6 Qxh3 43. b6 Rc8) 42… Ra8 $2 (42… d3 {might work better.} 43. Qd5
Qxd5+ 44. Rxd5 Kg7) 43. Rxd4 Kh7 {Black hopes to continue with …Ra3.} 44. Qd5
(44. Rf4 $18) 44… Qxd5+ 45. Rxd5 $16 {KR-KR} Ra3 46. b6 Rb3 47. Rd6 g5 (47…
Kg8 $16 48. f3 Kf8) 48. f3 $18 Rb2+ 49. Kf1 Kg7 50. Ke1 Rb3 $2 (50… Kf8 {
is more resistant.} 51. Rxh6 Ke7) 51. Ke2 (51. Kd1 $142 Rb2 52. Kc1) 51… Kh7
$2 (51… f6 52. Rd7+ Kg6) 52. Kd2 Rxf3 53. Kc2 {Hoping for b7.} Re3 54. b7 {
White mates.} Re8 55. Rb6 Rb8 56. Kd3 h5 57. Ke4 hxg4 58. hxg4 Kg7 {Precision:
White = 66%, Black = 41%.} *

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.07.29”]
[Round “2”]
[White “Jones, Gawain Cb”]
[Black “Trent, Lawrence”]
[Result “1-0”]
[ECO “B63”]
[WhiteElo “2670”]
[BlackElo “2406”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “109”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 22,109,45,45,45,42,47,43,45,39,38,37,43,33,68,60,61,60,51,42,58,65,68,
58,51,38,55,55,51,50,50,50,56,59,55,56,64,28,41,44,63,63,63,63,79,0,0,0,0,0,86,
81,112,87,131,131,131,131,131,131,131,131,335,335,335,335,335,335,330,327,195,
190,1054,1008,2380,2320,2258,2242,2209,2281,2097,2011,1810,1614,2092,1815,1957,
1691,2226,2024]} 1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 d6 6. Bg5 e6
7. Qd2 Qb6 8. O-O-O {B63: Sizilianisch (Richter/Rauser-Angriff)} Qxd4 9. Qxd4
Nxd4 10. Rxd4 a6 11. Bxf6 gxf6 12. Na4 {LiveBook: 9 Partien} Bd7 13. Nb6 Rd8
14. Nxd7 Rxd7 15. Be2 Rg8 {[#]} 16. g3 $146 Rg5 17. b4 Rc7 18. Rhd1 Be7 19. Kb1
Rg8 20. f4 Kf8 21. f5 Kg7 22. a4 Rgc8 23. R1d2 exf5 24. exf5 d5 25. b5 a5 26.
Bd1 ({Ein No Go ist} 26. Rxd5 Bb4 $11) 26… Bd6 27. Rg4+ Kf8 28. Rxd5 Be5 29.
Rh4 Kg7 30. b6 Rc6 31. Rxa5 Rxb6+ 32. Rb5 Rd6 33. Be2 (33. Kc1 $16) 33… Rd2
$11 34. Rc4 Rxc4 35. Bxc4 {[%mdl 4096] Endspiel KTL-KTL} Rd1+ (35… Rd4 $11
36. Bd5 Rxa4) 36. Ka2 $16 Ra1+ 37. Kb3 Rb1+ 38. Ka3 Bd6+ 39. Ka2 Rxb5 40. Bxb5
{KL-KL} b6 41. Kb3 Kf8 $2 (41… Bc5 $16) 42. Kc4 $18 Ke7 43. Kd5 Be5 44. c4
Kd8 {[#]} 45. Kc6 $1 Bd4 46. c5 bxc5 $2 (46… Bxc5 47. a5 Kc8 48. axb6 Bg1)
47. a5 {[%cal Ba4a5,Ba5a6][%mdl 32] Weiß steht klar auf Gewinn.} Kc8 48. Bc4 {
Beabsichtigt a6 und Matt.} Kb8 49. Kb6 {jetzt a6 und aus.} Be5 50. a6 {Weiss
droht a7+ und Matt.} Bc7+ 51. Kxc5 Ka7 52. Kc6 Bb6 53. Kd7 Bg1 {[#]} 54. h3 $1
Bf2 55. Ke7 {Precision: Weiß = 90%, Schwarz = 54%.} 1-0

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.07.29”]
[Round “2”]
[White “Hawkins, Jonathan”]
[Black “Roberson, Peter T”]
[Result “1-0”]
[ECO “C01”]
[WhiteElo “2590”]
[BlackElo “2401”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “69”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 21,69,25,41,23,25,27,32,35,59,57,66,66,69,72,75,71,77,27,44,48,55,47,46,
41,105,112,95,105,185,190,181,177,216,227,212,220,575,552,571,571,564,553,559,
529,514,527,816,806,29998,29999]} 1. e4 e6 2. d4 d5 3. exd5 exd5 4. Nf3 Nf6 5.
Bd3 Bd6 6. Qe2+ Qe7 7. Qxe7+ Bxe7 8. Bf4 {C01: French: Exchange Variation} c6
9. O-O {[%cal Bh1f1,Bf1e1,Be1e3][%mdl 32]} (9. h3 O-O 10. Nbd2 Nbd7 11. O-O Re8
12. Rfe1 Nf8 13. g4 Bd8 14. Be5 Be6 15. Re3 N6d7 {1/2-1/2 (91) Lagarde,M (2594)
-Bindrich,F (2598) Germany 2018}) 9… O-O 10. Re1 Re8 11. Nbd2 h6 {LiveBook:
3 Games} 12. Re3 $146 ({Predecessor:} 12. h3 Be6 13. Ne5 Nbd7 14. Ndf3 Nxe5 15.
Nxe5 Nd7 16. Nxd7 Bxd7 17. c3 Bf8 18. Kf1 {1/2-1/2 (20) Fang,Y (2443)-Lin,Y
(2397) Chengdu 2017}) 12… Be6 13. h3 Nbd7 14. c3 Nf8 15. Rae1 Rad8 16. g4 Bd6
17. Bxd6 Rxd6 18. Ne5 Bc8 19. Kg2 g5 20. Kg3 Kg7 21. Ndf3 Ne6 22. Bf5 Nd7 (
22… Rdd8 $14) 23. h4 Ndf8 24. Nd3 {[%cal Be5d3,Bd3c5,Bc5b7][%mdl 32]} Red8 (
24… f6 $16 25. h5 b6) 25. hxg5 $18 hxg5 {[#]} 26. Nc5 $1 Kf6 27. Re5 b6 28.
Bxe6 Bxe6 $2 (28… fxe6 {is more resistant.} 29. Nd3 (29. Nxg5 bxc5 30. dxc5
R6d7 $16) 29… Ba6) 29. Nb7 Nh7 30. Rh1 Kg6 31. Rh5 Bc8 32. Nxd6 Rxd6 33. Re1
Bxg4 34. Ne5+ Kxh5 35. Rh1+ {Precision: White = 79%, Black = 29%.} 1-0

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.07.29”]
[Round “2”]
[White “Fodor, Tamas Jr”]
[Black “Bradbury, Neil H”]
[Result “1-0”]
[ECO “A46”]
[WhiteElo “2506”]
[BlackElo “2350”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “51”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 9,51,12,38,35,54,51,46,37,51,37,26,20,19,25,43,2,15,0,30,38,81,86,139,
86,78,84,146,141,144,140,142,150,179,172,290,285,278,265,392,397,369,372,421,
419]} 1. d4 Nf6 2. Nf3 e6 3. Bf4 c5 4. e3 a6 (4… Nc6 5. Nbd2 d5 6. c3 Be7 7.
Ne5 Bd6 8. Bd3 Qc7 9. Ndf3 h6 10. Bg3 Ne4 11. Bxe4 dxe4 12. Nd2 cxd4 13. cxd4
Nxe5 14. dxe5 Bxe5 15. Rc1 {1/2-1/2 (97) Ponomariov,R (2686)-Hou,Y (2658)
Shenzhen 2018}) 5. Bd3 cxd4 6. exd4 {A46: 1 d4 Nf6 2 Nf3 e6: Torre, London and
Colle Systems} d6 $146 ({Predecessor:} 6… b5 7. c3 Bb7 8. Nbd2 Be7 9. Qc2 Nc6
10. O-O O-O 11. Rad1 h6 12. Ne4 Nd5 13. Nd6 Nxf4 14. Nxb7 {0-1 (28) Schultz,R
(1748)-Hoshino,K (1952) Sao Paulo 2012}) 7. O-O Be7 8. h3 {White is slightly
better.} Nbd7 9. Nbd2 b6 10. Ne4 Qc7 11. Qe2 Bb7 12. Ng3 O-O 13. Nf5 $36 {
[%mdl 2048] White fights for an advantage.} exf5 14. Qxe7 Ne4 15. Bxe4 fxe4 ({
Black should try} 15… Bxe4 16. Ng5 (16. Bxd6 Qd8 $16) (16. Qxd6 Qb7 $14)
16… Bb7) 16. Nh4 (16. Bxd6 $142 Qc6 17. d5) 16… Rfe8 $16 17. Qxd6 Qd8 ({
Black should play} 17… Qxd6 18. Bxd6 Re6) 18. Nf5 Re6 19. Qc7 Qxc7 20. Bxc7
Rc8 21. Bg3 Rxc2 (21… Ba8 {was necessary.} 22. Rfc1 g6) 22. Rac1 Rxc1 23.
Rxc1 {[#] And now Rc7 would win.} g6 (23… e3 {keeps fighting.} 24. fxe3 (24.
Nxe3 Rc6 $16) 24… h5) 24. Nd6 $18 Bd5 25. Rc7 e3 26. fxe3 {Precision: White
= 58%, Black = 40%.} ({Not} 26. Rxd7 e2 $18) 1-0

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.07.29”]
[Round “2”]
[White “Adair, James R”]
[Black “Fitzsimons, David”]
[Result “1-0”]
[ECO “C11”]
[WhiteElo “2492”]
[BlackElo “2328”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “117”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 26,117,32,14,36,25,168,120,166,174,204,91,94,100,105,113,215,53,61,56,
59,0,0,0,0,0,9,0,0,-22,25,16,30,8,16,11,19,13,13,13,0,-12,64,28,403,403,281,
395,395,392,352,47,506,403,560,582,582,515,356,8,8,8,8,0,0,0,0,0,8,8,77,77,158,
158,158,158,158,158,158,158,158,122,5807,4631,2542,2127,29958,29960,29965,4619,
29974,12849,29964,29963]} 1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 Nf6 4. e5 Nfd7 5. f4 c5 6.
Nf3 Nc6 7. Be3 Be7 8. Qd2 a6 9. Be2 O-O {C11: French: Classical System: 4 e5
and 4 Bg5 dxe4} (9… b5 10. a3 O-O 11. Nd1 b4 12. axb4 Nxb4 13. c3 Nc6 14. O-O
Na5 15. Qe1 Nc4 16. b3 Nxe3 17. Nxe3 {1/2-1/2 (72) Hou,Y (2652)-Caruana,F
(2802) chess.com INT 2017}) 10. O-O b5 11. a3 Qb6 12. Nd1 a5 13. c3 a4 14. Bd3
{LiveBook: 8 Games} Na5 {[#]} 15. Qc2 $146 ({Predecessor:} 15. Rb1 Nc4 16. Qe2
Ba6 17. f5 Nxe3 18. Nxe3 b4 19. Bxa6 Qxa6 20. Qxa6 Rxa6 21. cxb4 cxb4 22. axb4
Rb8 23. Rfc1 Ra7 {1/2-1/2 (23) Ljubicic,A (2511)-Galanov,S (2597) ICCF email
2011}) 15… Nb3 (15… h6 $11 {and Black has nothing to worry.}) 16. Bxh7+ $18
Kh8 17. Rb1 cxd4 18. cxd4 (18. Nxd4 $18 {has better winning chances.} Bc5 19.
Rf3 Bxd4 20. cxd4 Nxd4 21. Rh3 Nxc2 22. Bxc2+ (22. Bxb6 Nxa3 23. bxa3 Nxb6 $16)
22… Kg8 23. Bxb6 Nxb6 24. Bh7+ Kh8 25. Bc2+ Kg8 26. Nc3) 18… b4 $16 19.
axb4 Ba6 20. Bd3 Rfc8 (20… Bxd3 $16 21. Qxd3 Qxb4) 21. Qe2 $2 (21. Nc3 $18)
21… Bxd3 $14 22. Qxd3 Qxb4 23. Ng5 Bxg5 $1 24. fxg5 Qc4 $1 {[%cal Rc4d3]} 25.
Qxc4 Rxc4 26. Rxf7 Nf8 27. Re7 Rac8 28. Ra7 Nxd4 29. Bxd4 Rxd4 30. Nc3 $36 {
[%mdl 2048] White is pushing.} Ng6 31. Rxa4 Rd2 32. Rb4 Nxe5 33. Re1 Nc4 (33…
Nd3 $1 $11 34. Rd4 Kh7) 34. Re2 Rxb2 $2 {[%mdl 8192]} (34… Rxe2 $11 {and
Black is okay.} 35. Nxe2 e5) 35. Rbxb2 $18 Nxb2 36. Rxb2 Rxc3 $11 {[%mdl 4096]
Endgame KR-KR} 37. g6 $1 {White threatens Rb8+ and mate.} Rc8 38. Rb6 $2 (38.
h4 $18 Re8 39. Kf2) 38… Re8 $2 {[%mdl 8192]} (38… Kg8 $1 $14) 39. h4 {
[%cal Bh2h4,Bh4h5][%mdl 32]} e5 40. Rd6 d4 41. h5 Kg8 42. Kh2 $2 ({White
should play} 42. g4 $18) 42… Kf8 $1 {[%cal Rf8e7] aiming for …Ke7.} 43. Rd7
Re7 44. Rd8+ Re8 45. Rd7 Re7 46. Rd8+ Re8 47. Rd5 {Black should prevent g4.} e4
(47… Re6 $1 $11) 48. Rxd4 $16 {g4 is the strong threat.} e3 ({Better is}
48… Re5) 49. Rf4+ $1 Kg8 50. Rf1 Re4 51. g3 $1 {Threatens to win with Kg2.}
e2 52. Re1 {Hoping for Kg2.} Kf8 53. Kg2 {Black must now prevent Kf3.} Ke7 $2 {
[%mdl 8192]} (53… Re5 $16) 54. Kf3 $18 Ra4 55. Rxe2+ Kf6 {[#]} 56. Re4 $1 Ra5
{[#]} 57. Kg4 $1 Ra7 58. Rf4+ Ke6 {[#]} 59. h6 $1 {Precision: White = 56%,
Black = 32%.} 1-0

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.07.29”]
[Round “2”]
[White “Fernandez, Daniel Howard”]
[Black “Muir, Andrew Joseph”]
[Result “1-0”]
[ECO “A02”]
[WhiteElo “2485”]
[BlackElo “2291”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “111”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 9,111,-50,-39,-77,-62,-77,-93,-93,-66,-63,-38,-37,-36,-42,-22,-27,-30,
-29,-29,-85,-89,-94,-89,-85,-74,-77,-75,-90,-70,-125,-133,-245,-252,-263,-270,
-270,-259,-246,-209,-278,-258,-314,-287,-333,-244,-278,-278,-284,-283,-286,
-278,-284,-284,-298,0,-202,-200,-226,-238,-213,-156,-153,-121,-129,-94,-85,-70,
-100,-51,-43,0,-34,0,0,0,0,0,0,697,695,645,428,2008,1784,5361,2990,29972,29969,
29969,29970,29970,29971,29970,29970,29970,29970,29963,6402,29979,29980,29980,
29980,29987,29988]} 1. f4 c5 2. b3 g6 3. Bb2 Nf6 4. Bxf6 (4. Nf3 Bg7 5. e3 O-O
6. Be2 d5 7. O-O Nc6 8. Bb5 Qc7 9. Qc1 Na5 10. Nc3 Rd8 11. Be2 a6 12. Nd1 Nc6
13. Nf2 d4 14. Nd3 Ne4 15. c3 dxe3 16. dxe3 {0-1 (41) Flores Guerrero,J (2339)
-Ruiz Sanchez,O (2426) Cuernavaca 2015}) 4… exf6 5. c4 Bg7 6. g3 $146 {
A02: Bird’s Opening} ({Predecessor:} 6. Nc3 Na6 7. Rc1 O-O 8. g3 Nc7 9. Bg2 Rb8
10. e3 b6 11. Kf2 {1-0 (47) Lalic,P (2131)-Sloan,C (1762) Hampstead 2013}) 6…
d5 7. cxd5 Qxd5 8. Nf3 {Black is better.} b6 9. Nc3 Qd7 10. d4 cxd4 11. Qxd4
Bb7 12. Qe3+ Qe7 13. Qxe7+ Kxe7 14. f5 (14. Bg2 $11) 14… Rc8 $17 15. Nd1 Nc6
{[%cal Bb8c6,Bc6b4,Bb4c2][%mdl 32] White must now prevent …Nd4!} 16. Bg2 Nb4
$36 {[%mdl 2048] White is under strong pressure.} 17. O-O Nc2 18. Rb1 Bh6 19.
e3 ({White should play} 19. Ne1 $15 Rab8 20. Bxb7 Rxb7 21. Nxc2 Rxc2 22. Rb2)
19… Ba6 (19… Nxe3 $2 20. Re1 $18) 20. Ne1 (20. Rf2 $17) 20… Rab8 $19 21.
Nxc2 {[#] Nb4 is the strong threat.} Bxf1 (21… Rxc2 22. Rf2 $17) 22. Nd4 Bxg2
23. Kxg2 Rc7 24. Nf2 Kf8 (24… Bxe3 25. Re1 $11) 25. Kf3 Re8 26. Ng4 Bg7 27.
b4 Rc3 28. Rb3 Rxb3 29. axb3 {[%mdl 4096] Endgame KRB-KNN} a6 30. Nf2 Bh6 31.
Ne4 Bg7 $2 ({Black should try} 31… Re5 $19 32. g4 Bg5 33. Nxg5 fxg5) 32. b5
$2 (32. Nf2 $1 $11) 32… axb5 33. Nxb5 Re5 ({Much less strong is} 33… gxf5
34. Ned6 $17) 34. Nd4 Rd5 ({Don’t play} 34… gxf5 35. Nd6 $17) 35. Nc3 Rd6 36.
b4 Ke7 37. Ke4 Ke8 38. g4 Kd8 39. Nd5 Ke8 40. h4 h5 41. gxh5 gxh5 42. b5 Bh6
43. Ne2 Rxd5 $4 {[%mdl 8192]} (43… Rd8 $11) 44. Kxd5 $18 Bxe3 $11 {intending
…Kd7. KB-KN} 45. Kc6 Bf2 (45… Kf8 $142 46. Ng3 Bf4 47. Nxh5 Be5) 46. Nf4
$18 Bxh4 47. Nxh5 Bf2 {[#]} 48. Nf4 $1 {[%cal Rf4d5]} Kf8 49. Nd5 $1 {[%csl
LRb6,LRf6]} Kg7 50. Nxb6 Kh6 51. Nc8 Kg5 52. Ne7 Kf4 53. b6 {[%cal Bb5b6,Bb6b7]
[%mdl 32]} Ke5 54. b7 {White mates.} Ba7 55. Kd7 Bb8 56. Nc6+ {Precision:
White = 55%, Black = 50%.} 1-0

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.07.29”]
[Round “2”]
[White “Tan, Justin Hy”]
[Black “Webb, Laurence”]
[Result “1/2-1/2”]
[ECO “C03”]
[WhiteElo “2481”]
[BlackElo “2306”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “117”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 12,117,31,22,80,24,33,26,30,30,27,38,36,37,24,22,53,28,72,72,89,18,41,
31,51,47,58,39,44,15,32,15,33,0,66,17,67,72,75,80,86,68,44,0,0,0,0,0,0,0,0,-8,
-8,-8,-13,-13,-12,-73,0,0,0,0,27,0,25,26,31,26,29,31,29,28,43,41,56,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]} 1. e4 e6 2. d4 d5 3.
Nd2 Be7 4. e5 c5 5. c3 Nc6 6. Bd3 {C03: French Tarrasch: Unusual Black 3rd
moves} Nh6 (6… Qb6 7. Ndf3 f6 8. Ne2 fxe5 9. Nxe5 Nxe5 10. dxe5 Bd7 11. O-O
Qc7 12. c4 Qxe5 13. Bf4 Qh5 {1-0 (59) Kovalev,V (2598)-Sjugirov,S (2673)
Moscow 2017}) 7. Ne2 {LiveBook: 13 Games} Bd7 (7… cxd4 $11 8. cxd4 Nf5) 8.
O-O (8. Nf3 $16) 8… cxd4 $11 9. cxd4 Nf5 10. Nf3 Qb6 {[%cal Rc6d4]} 11. Bxf5
exf5 12. Bg5 Bxg5 $146 ({Predecessor:} 12… Bf8 13. Nc3 Be6 {0-1 (32) Soors,S
(2392)-Offringa,J (2224) Belgium 2016}) 13. Nxg5 h6 14. Nh3 Be6 15. Nhf4 O-O-O
16. Qa4 (16. Nh5 $16) 16… Kb8 17. Rfc1 Rc8 18. Nd3 g5 19. Rc5 f4 20. Nc3 a6
21. Rd1 Rhd8 22. a3 Na7 (22… h5 $11) 23. b4 Nb5 24. Nxb5 Rxc5 25. Nxc5 Qxb5
26. Qc2 Rc8 $1 27. Qb2 a5 $1 28. a4 Qxb4 29. Rb1 $1 Qxb2 $1 30. Rxb2 {[%mdl
4096] Endgame KRB-KRN} Ka8 31. Rb5 $132 {[%mdl 2048] White is not keeping still
} Rc6 $1 32. Rxa5+ Kb8 33. Rb5 b6 {Strongly threatening …Ka7.} 34. h4 {[#]} (
34. a5 $11 {remains equal.} Kc7 35. Nxe6+ fxe6 36. Kf1) 34… Kc7 ({Black
should try} 34… Ka7 $1 $17 35. Nd3 Rc3 36. hxg5 hxg5) 35. Na6+ Kb7 36. Nb4 $1
{[%cal Rb4c6]} Rc1+ 37. Kh2 Ra1 (37… Bd7 $5 {[%cal Rd7b5]} 38. Rxd5 Bxa4 $11)
38. Nxd5 Rxa4 39. Rxb6+ Ka7 40. Rb4 Ra2 41. Nf6 {[#] Threatens to win with d5.}
Rxf2 42. d5 Bf5 43. Rd4 ({Better is} 43. d6 $14 Rd2 44. hxg5 hxg5 45. Kg1)
43… g4 $1 {The position is equal.} 44. Kg1 g3 45. Nh5 f3 46. gxf3 Bh3 {
[%csl Gh3][%cal Rf2f1]} 47. Nxg3 Rg2+ 48. Kh1 Rxg3 {KRB-KR} 49. Rf4 Rg7 50. Rf6
h5 51. e6 fxe6 52. dxe6 Rg8 53. Kh2 Bf1 54. e7 {Hoping for Rf8.} Re8 55. Re6
Kb7 {And now …Bc4 would win.} 56. Kg3 Kc7 {…Bc4 is the strong threat.} 57.
Kf4 Bh3 58. Re3 Kd6 {aiming for …Be6.} 59. Kg5 {Precision: White = 57%,
Black = 72%.} 1/2-1/2

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.07.29”]
[Round “2”]
[White “Palliser, Richard Jd”]
[Black “Jamroz, Krzysztof”]
[Result “1-0”]
[ECO “A40”]
[WhiteElo “2418”]
[BlackElo “2026”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “67”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 9,67,53,45,54,83,24,29,13,93,93,86,30,46,43,33,28,34,18,164,145,126,105,
114,106,351,342,357,417,418,385,405,371,487,507,436,497,496,401,472,467,467,
460,587,568,697,687,629,669,822,825,871,914,862,887,932,893,1079,999,1127,1047]
} 1. d4 e6 2. c4 Bb4+ 3. Nd2 b6 4. Qb3 (4. a3 Bxd2+ 5. Qxd2 Bb7 6. Nf3 f5 7. g3
Nf6 8. Bg2 O-O 9. O-O Qe8 10. b4 d6 11. Bb2 Nbd7 {1-0 (41) Gelfand,B (2764)
-Grischuk,A (2785) Elancourt 2013 CBM 157 [Gormally,D]}) 4… Nc6 $146 ({
Predecessor:} 4… c5 5. dxc5 bxc5 6. Qg3 Qf6 7. a3 Ba5 8. Ngf3 Nc6 9. e3 Nge7
10. Bd3 d5 11. O-O O-O {1-0 (55) Werle,J (2533)-Winants,L (2543) Netherlands
2012}) 5. d5 Nd4 6. Qd3 $1 {[%cal Rd3d4] A40: Unusual replies to 1 d4} c5 7. a3
(7. e3 $16) 7… Bxd2+ $1 $11 8. Bxd2 {White has an edge.} d6 {[#]} (8… exd5
$1 $11 9. e3 (9. cxd5 Ba6 $11) 9… Qe7) 9. e3 $1 $16 {[%cal Re3d4]} Nf5 10.
dxe6 ({Better is} 10. e4 $16 Nd4 11. Ne2) 10… fxe6 $11 11. Bc3 {g4 is the
strong threat.} Nf6 12. O-O-O Bb7 13. f3 Ke7 (13… d5 $11 {and Black stays
safe.}) 14. g4 $36 {[%mdl 2048] Keeping Black busy.} Nh4 15. e4 Rf8 16. Qe3 e5
$2 {[#]} (16… Ke8 $16) 17. Bxe5 $1 $18 {[%mdl 512]} dxe5 18. Rxd8 Raxd8 19.
Qg5 Ng6 20. h4 Nf4 21. Qxe5+ Ne6 22. Ne2 Nd7 23. Qc3 Nb8 24. Qe3 {White is
clearly winning.} Nc6 {and the idea …Ne5 leaves Black hopeful.} 25. f4 {
[%cal Bf3f4,Bf4f5][%mdl 32]} Ncd4 {If Black can now play …Nxe2+ this
consolidates a bit.} 26. f5 Nxe2+ 27. Bxe2 Nd4 28. Re1 Rfe8 29. e5 {[%cal
Be4e5,Be5e6][%mdl 32]} Kf8 30. e6 Re7 31. Bd3 Bc6 32. Kb1 Ba4 33. Be4 Bb3 34.
Qg5 {Precision: White = 80%, Black = 22%.} 1-0

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.07.29”]
[Round “2”]
[White “Houska, Jovanka”]
[Black “Waddington, Mike P”]
[Result “1-0”]
[ECO “A04”]
[WhiteElo “2406”]
[BlackElo “2110”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “93”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 9,93,17,49,49,51,40,54,50,51,70,70,54,43,44,75,81,64,47,43,36,27,37,50,
43,37,42,44,30,29,-48,-51,-65,-50,-100,-98,-133,-126,-156,-104,-101,-90,-132,
114,114,114,117,113,113,134,118,118,116,124,119,121,116,131,77,79,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,0,47,40,2882,2090,1555,1137,29977,29978,29978,29980,29979,
29981]} 1. Nf3 {[%cal Bg1f3,Bf3h4,Bh4f5][%mdl 32]} f5 2. d3 d6 3. e4 e5 4. Nc3
c5 (4… Be7 5. d4 fxe4 6. Nxe4 d5 7. Neg5 exd4 8. Bd3 Qd6 9. Nxd4 c5 10. Nb5
Qe5+ 11. Be3 Na6 12. O-O {1-0 (36) Svidler,P (2751)-Bu,X (2710) Tbilisi 2017})
5. g3 Nf6 {LiveBook: 9 Games} 6. Nh4 {A04: Unusual lines after 1 Nf3 and
King’s Indian Attack} fxe4 7. dxe4 Be6 8. Bg2 {White is slightly better.} Be7
9. Nf5 O-O 10. O-O Nc6 11. Bg5 $146 ({Predecessor:} 11. Ne3 Nd4 12. Ncd5 Nxd5
13. Nxd5 Bxd5 14. exd5 {0-1 (33) Dobrocmyslov,A (2125)-Babarykin,S (2331)
Moscow 2017}) 11… Bc4 12. Re1 Nd4 13. Nxe7+ Qxe7 14. Nd5 Bxd5 15. exd5 Qf7
16. c3 Nf5 17. f4 Nd7 18. fxe5 Nxe5 19. Rxe5 (19. Re4 $11) 19… dxe5 $15 20.
d6 Qd7 21. Qd5+ Kh8 22. Rd1 h6 23. Bc1 {[#]} Rad8 (23… b6 $142 $1 24. Bh3
Rae8) 24. Qxe5 $17 Rf6 25. Bh3 Rxd6 $2 (25… Qf7 $17 {and life is bright. …
Qh5 is the strong threat.} 26. Rf1 Nxd6 27. Rxf6 Qxf6 28. Qxf6 gxf6 29. Bxh6
Nf7) 26. Rxd6 $16 Qxd6 27. Qxf5 Qd1+ 28. Qf1 Qh5 29. g4 Qg6 {aiming for …Qc2.
} 30. Be3 Qc2 {White must now prevent …Rd1.} 31. Qf2 Qd1+ 32. Kg2 b6 33. Kg3
(33. g5 $142) 33… Re8 {[#] And now …Qd3 would win.} 34. Bf1 (34. Qf3 $1 $16
{[%cal Rf3d1]} Qe1+ 35. Bf2) 34… Rxe3+ $1 $11 35. Qxe3 {White wants to mate
with Qe8+.} Qxf1 {[%mdl 4096] Endgame KQ-KQ} 36. Qe8+ Kh7 37. Qe4+ Kg8 38. Qe6+
(38. a3 {feels hotter.} Qg1+ 39. Kh3 Qf1+ 40. Kg3) 38… Qf7 39. Qxf7+ Kxf7 {
KP-KP} 40. Kf4 Kf6 41. h4 c4 42. a4 g5+ $2 {[%mdl 8192]} (42… g6 $14) 43.
hxg5+ $18 hxg5+ 44. Ke4 a6 45. Kd5 {White mates.} b5 46. axb5 axb5 47. Kd6 {
Precision: White = 61%, Black = 48%.} 1-0

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.07.29”]
[Round “2”]
[White “Mcphillips, Joseph”]
[Black “Howell, David Wl”]
[Result “0-1”]
[ECO “C01”]
[WhiteElo “2402”]
[BlackElo “2687”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “91”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 12,91,6,8,12,9,21,3,3,-11,22,20,25,34,27,0,14,3,0,-15,0,0,0,-39,-32,-31,
-9,-30,-4,-2,-8,-6,0,0,0,-17,-19,-29,-18,-22,-12,-21,-5,-57,-57,-62,-41,-73,
-68,-75,-75,-93,-68,-245,-222,-253,-261,-240,-260,-260,-253,-252,-220,-310,
-284,-266,-220,-297,-296,-277,-230,-582,-574,-633,-614,-593,-589,-912,-863,
-29982,-29983,-29986]} 1. e4 e6 2. d4 d5 3. exd5 exd5 4. Nf3 Nf6 5. Bd3 Bd6 6.
O-O O-O 7. Re1 {LiveBook: 22 Games} h6 {C01: French: Exchange Variation} (7…
Re8 8. Nbd2 {1/2-1/2 (8) Nepomniachtchi,I (2719)-Jobava,B (2669) Almaty 2016})
8. Nbd2 Re8 9. Rxe8+ $146 ({Predecessor:} 9. c3 Nbd7 10. Rxe8+ Qxe8 11. Qe1
Qxe1+ 12. Nxe1 c6 13. Ndf3 b6 14. Bf5 Ba6 15. Nd2 Re8 {1/2-1/2 (15) Gocheva,
R-Savova,S (2000) Sofia 1982}) 9… Qxe8 {The position is equal.} 10. Qe1 Qf8
11. Ne5 c5 12. dxc5 Bxc5 13. Ndf3 (13. Nb3 {looks sharper.} Bd6 14. Bd2 Nc6 15.
Bc3 Nd7 16. Ng6) 13… Nc6 14. Nxc6 bxc6 15. h3 Bb7 16. Qc3 Bb6 17. Qe5 Re8 18.
Qg3 Kh8 19. Bd2 Ne4 20. Bxe4 $1 Rxe4 21. Re1 Rxe1+ 22. Nxe1 c5 {[%cal Bc6c5,
Bc5c4][%mdl 32]} 23. Qe5 Qd8 $36 {[%mdl 2048] Black is more active.} 24. Bf4 d4
(24… f6 {with more complications.} 25. Qe2 Bc6 26. Nd3 Qd7 27. Bg3 Qe8) 25.
b3 Qd5 26. Qxd5 (26. a4 {is more complex.} Kg8 27. Qe7 f6 28. Qe8+ Kh7 29. Qe2)
26… Bxd5 $11 {[%mdl 4096] Endgame KBB-KBN} 27. Kf1 (27. Nd3 $11) 27… c4 $15
28. Ke2 Kh7 29. g4 g5 30. Bc1 Kg6 31. Bd2 f6 32. a4 $2 {[#]} (32. f4 $15) 32…
d3+ $1 $19 {[%mdl 512]} 33. cxd3 cxb3 {Hoping for …b2.} 34. Bc3 Bc6 35. Nf3
Bxa4 36. Nd2 a6 37. f3 (37. Ke1 {was called for.}) 37… Bd8 38. Ke3 Kf7 39.
Ke2 Ke6 40. Ke3 Be7 41. f4 $2 {[#]} (41. Kd4 {nothing else works.}) 41… gxf4+
42. Kxf4 Ba3 43. Ke4 Bc1 44. Nc4 Bb5 45. Nd6 Kxd6 46. Kd4 {Precision: White =
23%, Black = 75%.} 0-1

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.07.29”]
[Round “2”]
[White “Eggleston, David J”]
[Black “Mcshane, Luke J”]
[Result “1-0”]
[ECO “C54”]
[WhiteElo “2397”]
[BlackElo “2669”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “87”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 15,87,0,11,4,16,-5,20,-22,-19,-17,-5,-14,-7,-12,0,-7,0,0,0,-40,-27,-53,
-44,-49,-50,-62,-18,-57,-51,-83,-118,-136,-131,-129,-137,-163,-137,-140,-117,
-142,-115,-123,-110,-127,-37,-44,-40,-66,0,-106,-60,-436,-413,-485,-101,-106,0,
-30,243,256,891,854,1229,1185,29988,29989,29989,29990,29990,29991,29991,29992,
29992,29993]} 1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc5 4. c3 Nf6 5. d3 d6 6. O-O O-O 7.
a4 a5 8. Nbd2 {[%cal Bb1d2,Bd2f1,Bf1g3,Bg3f5][%mdl 32] C54: Giuoco Piano: 4 c3
Nf6, main lines with 5 d4 and 5 d3} Ne7 {[%cal Bc6e7,Be7g6,Bg6f4][%mdl 32]
LiveBook: 4 Games} 9. Re1 Ng6 10. Nf1 {The position is equal.} Be6 $146 ({
Predecessor:} 10… c6 11. h3 h6 12. Ng3 d5 13. Ba2 dxe4 14. dxe4 Qb6 15. Qc2
Re8 16. Be3 Bxe3 17. Rxe3 Be6 18. Bxe6 {1/2-1/2 (18) Degraeve,J (2592)
-Kryvoruchko,Y (2714) Chartres 2017}) 11. Ng3 Bxc4 12. dxc4 Qd7 13. h3 Rfe8 14.
Nh2 Nf4 15. Qf3 Ne6 16. Nf5 {aiming for Nxg7!} Qd8 17. h4 Kh8 $36 {[%mdl 2048]
Black fights for an advantage.} 18. g3 Rf8 19. Kg2 Ng8 20. h5 g6 21. Nh4 Ng7
22. h6 Ne6 23. Re2 Qe8 24. Qg4 f6 25. N2f3 Qf7 26. Qh3 Rae8 27. Bd2 f5 28. exf5
gxf5 29. Rae1 f4 (29… Qf6 $17 30. Nxe5 dxe5 31. Rxe5 Nxh6 32. Ng6+ Qxg6 33.
Qxh6 Qxh6 34. Bxh6 Rf6) 30. b4 $15 Ba7 31. c5 $1 Nxh6 {[#]} ({Black should play
} 31… Nf6 $15 32. Kh1 Qd7 33. gxf4 Nxf4 34. Qxd7 Nxd7 35. Bxf4 Rxf4) 32. Re4
(32. Nxe5 $1 $11 {[%mdl 512]} dxe5 33. Rxe5) 32… Rg8 33. Rh1 $2 {[%mdl 8192]}
(33. Kf1 $1 $15) 33… Ng4 $19 34. Kf1 {[#] White hopes to continue with gxf4.}
Bb8 $2 (34… Bxc5 $1 $19 {[%mdl 512] is more deadly.} 35. bxc5 Nxc5) 35. gxf4
$17 exf4 (35… Nxf4 $17 36. Bxf4 exf4 37. Rxe8 Qxe8) 36. c4 $11 {Strongly
threatening Bc3+.} h5 $2 {[%mdl 8192]} (36… axb4 $11 37. Bxb4 Qf6) 37. Ng2
$18 Kh7 $2 (37… Kg7) 38. cxd6 Nf6 39. Ne5 Qg7 40. Qf5+ {White mates.} Kh8 41.
Rxh5+ Nxh5 42. Qxh5+ Qh7 43. Nf7+ Kg7 44. Bc3+ {Precision: White = 61%, Black
= 43%.} 1-0

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.07.29”]
[Round “2”]
[White “Zakarian, David”]
[Black “Pert, Nicholas”]
[Result “1/2-1/2”]
[ECO “B23”]
[WhiteElo “2354”]
[BlackElo “2544”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “209”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 13,209,5,10,-35,-45,-39,-37,-31,-36,-53,-50,-51,-14,-31,-38,-99,-23,-72,
-40,-33,-35,-72,-54,-109,-112,-132,-108,-116,-53,-75,-72,-63,-34,-35,0,-62,-18,
-19,-16,-29,-12,-17,0,0,0,0,0,0,-2,-2,0,0,0,0,0,-15,-14,-78,-58,-82,-74,-89,
-97,-82,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-472,-472,-491,-450,-440,-31,-31,-15,-15,
-15,-15,-15,-15,-15,-15,-15,-15,-15,-15,-15,-15,0,-15,-15,-15,-15,-31,0,0,0,0,
0,0,0,-15,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-15,-15,-15,-15,-15,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-11,0,-11]} 1. e4 c5 2. Nc3 Nc6 3. Nge2 d6 4. g3 g6
5. Bg2 Bg7 6. d3 Rb8 7. O-O b5 {[%cal Bb7b5,Bb5b4][%mdl 32] LiveBook: 34 Games}
8. a4 {B25: Closed Sicilian: 3 g3, lines without early Be3} (8. a3 Nf6 9. d4
cxd4 10. Nxd4 Nxd4 11. Qxd4 a5 12. Qa7 Bd7 13. e5 dxe5 14. Be3 O-O 15. Rad1 Qc8
16. Qxa5 {0-1 (55) Krapivin,A (2430)-Popov,I (2653) Moscow 2014}) 8… b4 $1 {
[%cal Rb4c3]} 9. Nd5 e6 10. Ne3 {Black is slightly better.} Nge7 11. f4 f5 12.
Rb1 Nd4 $146 ({Predecessor:} 12… O-O 13. Kh1 Ba6 14. Re1 Qd7 15. Ng1 Nd4 {
0-1 (42) Himanshu,S (2393)-Ramakrishna,J (2224) Visakhapatnam 2012}) 13. e5
dxe5 14. Nc4 {[#]} (14. fxe5 $15 Ba6 15. Nc4) 14… O-O ({Black should try}
14… e4 $1 $17 {[%mdl 512]} 15. dxe4 Ba6) 15. Nxe5 Bb7 16. Bxb7 Rxb7 17. Be3
Qd5 18. c4 (18. Bxd4 $15 cxd4 19. Nc4) 18… bxc3 $1 $17 19. Nxc3 Qd6 20. Nc4
Qa6 (20… Qd7 $17 21. Bxd4 Bxd4+ 22. Kg2 Rfb8) 21. Ne2 Nd5 22. Bf2 Nb3 23. Nc1
$1 {[%cal Rc1b3]} Nd4 ({Avoid the trap} 23… Qxa4 $2 24. Nd2 $18) 24. Ne2 Rb4
25. Nxd4 cxd4 26. Re1 Rd8 27. Qe2 Rxa4 28. Qxe6+ Qxe6 29. Rxe6 Nb4 30. b3 Ra2
31. Rbe1 Rf8 $36 {[%mdl 2048] Black is more active.} 32. Rd1 Kf7 33. Rd6 Re8
34. Rd7+ Re7 35. Nd6+ (35. Rxe7+ $1 $11 Kxe7 36. Be1) 35… Ke6 36. Rd8 {
Re1+ is the strong threat.} Rd7 37. Rxd7 Kxd7 38. Nc4 Rc2 ({Better is} 38…
Kc6 $17) 39. Be1 $11 Nc6 40. b4 Ra2 41. b5 Ne7 42. b6 axb6 43. Nxb6+ Kc6 44.
Nc4 Nd5 45. Rc1 Nc3 46. Bxc3 $4 {[%mdl 8192]} (46. Kf1 $11 {and White stays
safe.}) 46… dxc3 $19 47. Ne5+ Bxe5 $1 48. fxe5 {[%mdl 4096] Endgame KR-KR}
Ra3 $2 (48… c2 $19 49. Kf2 Kd5) 49. Re1 $15 Kd5 50. e6 Ra8 51. e7 Re8 52. Kf2
Kd4 {And now …c2 would win.} 53. Re6 c2 54. Rc6 Kxd3 55. Rd6+ Kc3 56. Rc6+
Kd3 57. Rd6+ Ke4 58. Rc6 $1 Rxe7 59. Rxc2 {aiming for Re2+.} Kd3 (59… Ke5 {
with more complications.} 60. h4 h6 61. Rc5+ Kf6 62. Rc6+ Re6) 60. Ra2 {
The position is equal.} Rc7 61. h4 Kd4 62. Re2 Kd5 63. Kf3 Kd6 64. Kf4 Rc4+ 65.
Kf3 Kd7 66. Re3 Kd6 67. Re2 Ra4 68. Re3 Rd4 69. Re2 Rd1 70. Re3 h6 71. Ke2 Rd5
{Strongly threatening …Re5.} 72. Kf3 Re5 {White must now prevent …Rxe3+.}
73. Ra3 Re6 74. Ra5 h5 75. Rb5 Ke7 76. Rb7+ Kf6 77. Rb8 $1 Re4 78. Rb6+ Kg7 79.
Rb7+ Kf6 80. Rb6+ Re6 81. Rb8 Rd6 82. Re8 Rd3+ 83. Kf4 Rd4+ 84. Kf3 Rg4 85. Ra8
Re4 86. Ra6+ Kf7 87. Ra7+ Re7 88. Ra6 Kg7 89. Kf4 Re4+ 90. Kf3 Rd4 91. Ra7+ Kf6
92. Ra6+ Kf7 93. Ra7+ Ke6 94. Ra6+ Rd6 95. Ra5 Kf6 96. Ra8 Ke5 97. Re8+ Re6 98.
Ra8 Kf6 99. Rf8+ Kg7 100. Ra8 Kf7 101. Kf4 Re4+ 102. Kf3 Re8 103. Ra6 Re6 104.
Ra8 Kf6 105. Rf8+ {Precision: White = 72%, Black = 46%.} 1/2-1/2

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.07.29”]
[Round “2”]
[White “Murphy, Conor E”]
[Black “Young”]
[Result “1-0”]
[ECO “B38”]
[WhiteElo “2336”]
[BlackElo “1962”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “73”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. e4 {[%emt 0:01:37]} c5 {[%emt 0:01:04]} 2. Nf3 {[%emt 0:00:06]} Nc6 {
[%emt 0:00:13]} 3. d4 {[%emt 0:00:33]} cxd4 {[%emt 0:00:13]} 4. Nxd4 {[%emt 0:
00:04]} g6 {[%emt 0:00:21]} 5. c4 {[%emt 0:00:05]} Bg7 {[%emt 0:00:53]} 6. Be3
{[%emt 0:00:07]} Qb6 {[%emt 0:02:22]} 7. Nb5 {[%emt 0:17:17]} Qa5+ {[%emt 0:00:
27]} 8. N5c3 {[%emt 0:00:51]} d6 {[%emt 0:05:19]} 9. Be2 {[%emt 0:08:14]} Qb4 {
[%emt 0:04:42]} 10. Qd2 {[%emt 0:02:55]} Nf6 {[%emt 0:01:38]} 11. f3 {[%emt 0:
13:56]} O-O {[%emt 0:02:27]} 12. O-O {[%emt 0:03:48]} Be6 {[%emt 0:04:11]} 13.
a3 {[%emt 0:05:19]} Qa5 {[%emt 0:02:15]} 14. Ra2 {[%emt 0:05:38]} Rfc8 {
[%emt 0:11:32]} 15. b4 {[%emt 0:03:02]} Qd8 {[%emt 0:00:42]} 16. Nd5 {[%emt 0:
01:01]} Ne5 {[%emt 0:07:04]} 17. Rc2 {[%emt 0:02:50]} Nfd7 {[%emt 0:03:12]} 18.
f4 {[%emt 0:07:28]} Ng4 {[%emt 0:07:38]} 19. Bxg4 {[%emt 0:07:54]} Bxg4 {
[%emt 0:00:11]} 20. f5 {[%emt 0:00:36]} gxf5 {[%emt 0:09:54]} 21. exf5 {
[%emt 0:01:08]} Ne5 {[%emt 0:02:22]} 22. c5 {[%emt 0:04:47]} Qd7 {[%emt 0:04:
11]} 23. h3 {[%emt 0:01:13]} e6 {[%emt 0:05:34]} 24. hxg4 {[%emt 0:02:01]} exd5
{[%emt 0:00:19]} 25. Bh6 {[%emt 0:03:02]} Bxh6 {[%emt 0:04:34]} 26. Qxh6 {
[%emt 0:00:04]} Qd8 {[%emt 0:00:13]} 27. f6 {[%emt 0:04:47]} Qf8 {[%emt 0:00:
29]} 28. Qh5 {[%emt 0:00:12]} Kh8 {[%emt 0:02:14]} 29. Rc3 {[%emt 0:00:28]} Qg8
{[%emt 0:00:58]} 30. cxd6 {[%emt 0:00:26]} Nxg4 {[%emt 0:02:03]} 31. Rg3 {
[%emt 0:01:25]} Rc4 {[%emt 0:00:37]} 32. Nd2 {[%emt 0:00:51]} Rd4 {[%emt 0:01:
10]} 33. Nf3 {[%emt 0:00:48]} Rf4 {[%emt 0:00:59]} 34. Ne5 {[%emt 0:02:58]}
Rxf1+ {[%emt 0:01:06]} 35. Kxf1 {[%emt 0:00:05]} Nh2+ {[%emt 0:02:50]} 36. Qxh2
{[%emt 0:00:20]} Qe8 {[%emt 0:00:09]} 37. Rh3 {[%emt 0:00:19]} 1-0

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.07.29”]
[Round “2”]
[White “Derakhshani, Borna”]
[Black “Gormally, Daniel”]
[Result “1/2-1/2”]
[ECO “D00”]
[WhiteElo “2315”]
[BlackElo “2478”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “110”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 12,110,-21,-18,-1,-6,0,-16,0,0,0,0,0,0,17,17,17,29,20,29,19,17,25,26,15,
14,15,8,3,0,0,-1,-8,-8,-14,-22,-9,-22,-10,-23,-16,-22,-22,-22,-15,-15,-15,-70,
7,7,7,0,0,0,0,0,99,0,292,0,70,70,70,70,70,70,70,67,54,37,53,50,92,92,92,92,92,
92,92,83,114,114,114,114,114,114,114,114,114,114,114,114,129,129,129,129,129,
129,129,129,129]} 1. d4 d5 2. Bf4 Nf6 3. Nc3 e6 4. e3 a6 5. Nf3 (5. Qf3 c5 6.
O-O-O Nc6 7. Nge2 cxd4 8. Nxd4 Bb4 9. Nxc6 bxc6 10. Be5 Bd6 11. Bxd6 Qxd6 {
1/2-1/2 (30) Jobava,B (2690)-Berkes,F (2662) Villorba 2018}) 5… c5 6. Bd3 {
D00: 1 d4 d5: Unusual lines} c4 7. Be2 {LiveBook: 3 Games} Bb4 8. O-O {The
position is equal.} Bxc3 9. bxc3 Ne4 10. Qe1 O-O 11. a4 Nc6 12. Ne5 Ne7 $146 ({
Predecessor:} 12… Nxe5 13. Bxe5 {0-1 (76) Ryska,J (2204)-Semenov,V (2246)
ICCF email 2009}) 13. f3 Nd6 14. e4 f6 15. Ng4 Ng6 16. Bc1 f5 17. e5 Nf7 18.
Nf2 f4 19. Ba3 Re8 20. Nh3 Ng5 $1 21. Nxg5 Qxg5 22. a5 Bd7 23. Rb1 Bc6 24. Qd2
Rad8 (24… Bb5 {is more complex.} 25. g3 Qh6 26. Kh1 Rad8 27. Rf2 Rd7) 25. Rf2
Rd7 26. g3 Rf7 27. Rg2 Qd8 28. Bb4 b6 29. Bf1 (29. axb6 $11 Qxb6 30. Qc1) 29…
fxg3 (29… bxa5 $15 30. Bc5 fxg3 31. hxg3 Rxf3) 30. hxg3 $11 bxa5 31. Bd6 Rxf3
32. Be2 Rf7 33. Bh5 Bb5 {[#]} (33… Rf5 $11 {keeps the balance.} 34. Bg4 Rf7)
34. Rh2 ({Better is} 34. Bxg6 $1 $16 hxg6 35. Rh2) 34… Rf5 $2 {[%mdl 8192]
[#]} (34… Nh8 $1 $11) 35. Bg4 $2 (35. Bxg6 $1 $18 hxg6 36. g4) 35… Qg5 (
35… Rf7 $1 $11) 36. Bxf5 $14 Qxf5 37. Rf1 Qg4 38. Qf2 h6 $1 39. Qf7+ Kh7 40.
Qf3 Qxf3 41. Rxf3 Kg8 42. Rhf2 $36 {[%mdl 2048] White is better. White has
strong initiative.} Rd8 43. Rf7 Rd7 44. Rxd7 Bxd7 $16 {[%mdl 4096] Endgame
KRB-KBN} 45. Rf1 Ba4 46. Ra1 Bxc2 47. Rxa5 Bf5 48. Rxa6 h5 49. Ra8+ Kh7 50. Ra7
Kg8 51. Kf2 h4 52. gxh4 Nxh4 53. Be7 Ng6 54. Bg5 Kh8 55. Ke3 Kg8 {Precision:
White = 71%, Black = 54%.} 1/2-1/2

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.07.29”]
[Round “2”]
[White “Britton, Richard”]
[Black “McDougall, William M”]
[Result “0-1”]
[ECO “B52”]
[WhiteElo “2249”]
[BlackElo “2056”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “70”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. e4 {[%emt 0:00:02]} c5 {[%emt 0:00:22]} 2. Nf3 {[%emt 0:00:04]} d6 {[%emt 0:
00:06]} 3. Bb5+ {[%emt 0:01:33]} Bd7 {[%emt 0:01:02]} 4. Bxd7+ {[%emt 0:00:06]}
Nxd7 {[%emt 0:00:05]} 5. O-O {[%emt 0:00:09]} Ngf6 {[%emt 0:00:38]} 6. Re1 {
[%emt 0:00:10]} Rc8 {[%emt 0:01:36]} 7. c3 {[%emt 0:08:24]} e6 {[%emt 0:02:28]}
8. d4 {[%emt 0:01:11]} cxd4 {[%emt 0:03:31]} 9. cxd4 {[%emt 0:00:05]} Be7 {
[%emt 0:02:29]} 10. Nc3 {[%emt 0:01:12]} Nb6 {[%emt 0:02:31]} 11. a4 {[%emt 0:
11:54]} O-O {[%emt 0:01:43]} 12. Qb3 {[%emt 0:08:23]} d5 {[%emt 0:20:33]} 13.
e5 {[%emt 0:09:04]} Ne4 {[%emt 0:05:22]} 14. Nxe4 {[%emt 0:05:14]} dxe4 {
[%emt 0:00:03]} 15. Rxe4 {[%emt 0:00:08]} Qd5 {[%emt 0:02:11]} 16. Qxd5 {
[%emt 0:00:28]} Nxd5 {[%emt 0:00:06]} 17. Kf1 {[%emt 0:08:57]} Rc6 {[%emt 0:05:
39]} 18. Re2 {[%emt 0:06:10]} Rfc8 {[%emt 0:02:08]} 19. Bd2 {[%emt 0:01:38]}
Rc2 {[%emt 0:08:05]} 20. Rb1 {[%emt 0:11:24]} a6 {[%emt 0:06:32]} 21. g3 {
[%emt 0:14:38]} h6 {[%emt 0:01:46]} 22. h4 {[%emt 0:00:15]} b5 {[%emt 0:01:55]}
23. axb5 {[%emt 0:00:25]} axb5 {[%emt 0:00:02]} 24. Ne1 {[%emt 0:01:30]} R2c4 {
[%emt 0:04:16]} 25. Be3 {[%emt 0:01:13]} g5 {[%emt 0:03:00]} 26. h5 {[%emt 0:
01:07]} Bd8 {[%emt 0:07:32]} 27. b3 {[%emt 0:01:25]} R4c6 {[%emt 0:02:11]} 28.
Bd2 {[%emt 0:00:17]} Bb6 {[%emt 0:01:14]} 29. Re4 {[%emt 0:01:52]} f5 {[%emt 0:
02:26]} 30. exf6 {[%emt 0:00:32]} Nxf6 {[%emt 0:00:01]} 31. Re5 {[%emt 0:00:31]
} Bxd4 {[%emt 0:01:50]} 32. Rxb5 {[%emt 0:00:07]} Ne4 {[%emt 0:01:07]} 33. Nf3
{[%emt 0:02:12]} Bxf2 {[%emt 0:01:48]} 34. g4 {[%emt 0:03:06]} Rf8 {[%emt 0:01:
54]} 35. Bb4 {[%emt 0:01:04]} Rxf3 {[%emt 0:01:23]} 0-1

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.07.29”]
[Round “2”]
[White “Rudd, Jack”]
[Black “Hebden, Mark”]
[Result “0-1”]
[ECO “A45”]
[WhiteElo “2244”]
[BlackElo “2423”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “62”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 17,62,8,8,7,4,8,3,1,6,0,0,-5,8,-17,14,11,7,-56,-56,-51,-33,-63,-42,-61,
-47,-84,-73,-87,-35,-133,-69,-97,-96,-192,-97,-160,-117,-94,-88,-185,-193,-254,
-264,-268,-184,-311,-314]} 1. d4 Nf6 2. Bg5 d5 3. e3 Ne4 4. Bf4 c5 5. Nd2 (5.
Bd3 Nf6 6. c3 Nc6 7. Nd2 Qb6 8. Rb1 Bg4 9. Ngf3 e6 10. Qa4 Be7 11. Ne5 O-O 12.
Bg5 c4 13. Bc2 Bh5 14. Bxf6 gxf6 {1-0 (52) Mchedlishvili,M (2603)-Amin,B (2689)
Riadh 2017}) 5… Nxd2 6. Qxd2 {A45: Trompowsky Attack} Nc6 7. Nf3 cxd4 8. exd4
Bf5 9. c3 e6 {LiveBook: 8 Games} 10. Bb5 Qb6 11. Be2 Be7 12. O-O O-O 13. b4
$146 ({Predecessor:} 13. Ne5 Rad8 14. Rae1 Bf6 15. Nxc6 Qxc6 16. Bd3 Bxd3 17.
Qxd3 {1-0 (42) Vu,T-Ashwini,U (1681) Vung Tau 2008}) 13… Rac8 14. a4 Qd8 15.
Rfe1 Bd6 16. Bxd6 Qxd6 17. Bd3 (17. Nh4 $11) 17… Bxd3 $15 18. Qxd3 {
Threatening Ng5.} Qf4 19. Re3 Rc7 20. g3 Qh6 21. Rae1 Rfc8 22. h4 Qg6 ({
Better is} 22… Ne7 $17) 23. Qb5 (23. Qe2 $15) 23… h6 (23… Qc2 $1 $17 24.
Qxd5 Ne7) 24. a5 Qc2 25. Qc5 (25. Qf1 $17) 25… a6 (25… Ne7 $19 26. Qxa7 Nf5
) 26. R1e2 (26. Qb6 $142) 26… Qb1+ 27. Re1 Qf5 28. Qd6 {[#]} (28. Rc1 $17)
28… Na7 $1 $19 {[%cal Bc6a7,Ba7b5,Bb5c3][%mdl 32]} 29. Ne5 (29. Qf4 $142)
29… Nb5 30. Qb6 Nxc3 31. Rf3 {[#]} (31. Kg2 $142 Qc2 32. Rf3) 31… Qh3 $1 {
Precision: White = 15%, Black = 49%.} 0-1

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.07.29”]
[Round “2”]
[White “Moore, Graham J”]
[Black “Macklin, Paul”]
[Result “1/2-1/2”]
[ECO “B06”]
[WhiteElo “2218”]
[BlackElo “2363”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “61”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. Nf3 {[%emt 0:00:04]} g6 {[%emt 0:02:41]} 2. e4 {[%emt 0:02:27]} Bg7 {
[%emt 0:00:07]} 3. d4 {[%emt 0:00:09]} d6 {[%emt 0:00:16]} 4. Bc4 {[%emt 0:00:
15]} Nc6 {[%emt 0:02:24]} 5. O-O {[%emt 0:04:27]} Nf6 {[%emt 0:01:01]} 6. Qe2 {
[%emt 0:02:50]} Bg4 {[%emt 0:03:22]} 7. Bb5 {[%emt 0:00:18]} O-O {[%emt 0:00:
55]} 8. c3 {[%emt 0:05:44]} Nd7 {[%emt 0:05:02]} 9. Nbd2 {[%emt 0:07:45]} e5 {
[%emt 0:10:55]} 10. h3 {[%emt 0:01:23]} Bxf3 {[%emt 0:04:16]} 11. Nxf3 {
[%emt 0:00:08]} exd4 {[%emt 0:01:42]} 12. Bxc6 {[%emt 0:00:08]} bxc6 {[%emt 0:
00:12]} 13. cxd4 {[%emt 0:02:50]} Re8 {[%emt 0:00:06]} 14. Qc2 {[%emt 0:03:45]}
c5 {[%emt 0:19:05]} 15. Be3 {[%emt 0:15:27]} cxd4 {[%emt 0:29:21]} 16. Bxd4 {
[%emt 0:03:33]} Bxd4 {[%emt 0:00:47]} 17. Nxd4 {[%emt 0:00:07]} Nc5 {[%emt 0:
00:27]} 18. Rfe1 {[%emt 0:06:28]} Qh4 {[%emt 0:04:12]} 19. Nf3 {[%emt 0:01:35]}
Qf4 {[%emt 0:00:49]} 20. e5 {[%emt 0:00:38]} Rab8 {[%emt 0:01:56]} 21. Rad1 {
[%emt 0:04:14]} Ne6 {[%emt 0:00:12]} 22. b3 {[%emt 0:09:42]} dxe5 {[%emt 0:04:
44]} 23. Rxe5 {[%emt 0:04:00]} Red8 {[%emt 0:00:39]} 24. Rde1 {[%emt 0:09:36]}
Rd6 {[%emt 0:01:20]} 25. Ra5 {[%emt 0:03:26]} a6 {[%emt 0:06:46]} 26. Qe2 {
[%emt 0:02:13]} Qb4 {[%emt 0:00:57]} 27. Ra4 {[%emt 0:00:50]} Qb5 {[%emt 0:00:
20]} 28. Qe3 {[%emt 0:01:13]} Rbd8 {[%emt 0:00:35]} 29. Re4 {[%emt 0:05:26]}
Qf5 {[%emt 0:00:24]} 30. Re5 {[%emt 0:02:32]} Qf6 {[%emt 0:00:44]} 31. Ng5 {
[%emt 0:09:13]} 1/2-1/2

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.07.29”]
[Round “2”]
[White “Kalaiyalahan, Akshaya”]
[Black “Miller, Dominic”]
[Result “1-0”]
[ECO “D78”]
[WhiteElo “2138”]
[BlackElo “2017”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “59”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. d4 {[%emt 0:00:02]} Nf6 {[%emt 0:00:04]} 2. c4 {[%emt 0:00:00]} g6 {[%emt 0:
00:04]} 3. g3 {[%emt 0:00:00]} c6 {[%emt 0:00:05]} 4. Bg2 {[%emt 0:00:00]} d5 {
[%emt 0:00:04]} 5. Nf3 {[%emt 0:00:09]} Bg7 {[%emt 0:00:05]} 6. O-O {[%emt 0:
00:13]} O-O {[%emt 0:00:26]} 7. b3 {[%emt 0:00:36]} dxc4 8. bxc4 {[%emt 0:00:
05]} c5 {[%emt 0:01:39]} 9. Bb2 {[%emt 0:00:18]} Qb6 {[%emt 0:00:30]} 10. Qc1 {
[%emt 0:00:12]} Ne4 {[%emt 0:01:58]} 11. Nbd2 {[%emt 0:11:32]} Nxd2 12. Qxd2 {
[%emt 0:00:13]} Nc6 {[%emt 0:12:34]} 13. Rab1 {[%emt 0:01:21]} Bf5 {[%emt 0:10:
33]} 14. dxc5 {[%emt 0:03:32]} Qxc5 {[%emt 0:01:00]} 15. Bxg7 {[%emt 0:00:23]}
Kxg7 {[%emt 0:00:12]} 16. Qc3+ {[%emt 0:04:13]} Kg8 {[%emt 0:01:52]} 17. Rb5 {
[%emt 0:07:17]} Qd6 {[%emt 0:01:28]} 18. Rxb7 {[%emt 0:03:10]} Rab8 {[%emt 0:
01:02]} 19. Rxb8 {[%emt 0:06:05]} Rxb8 {[%emt 0:00:10]} 20. c5 {[%emt 0:05:57]}
Qc7 {[%emt 0:03:32]} 21. Nd4 {[%emt 0:08:22]} Nxd4 {[%emt 0:00:19]} 22. Qxd4 {
[%emt 0:00:05]} Be6 {[%emt 0:00:52]} 23. a3 {[%emt 0:07:32]} Rb3 {[%emt 0:04:
43]} 24. c6 {[%emt 0:04:28]} Rb8 {[%emt 0:00:23]} 25. Rd1 {[%emt 0:01:39]} h5 {
[%emt 0:07:19]} 26. h4 {[%emt 0:04:47]} Kh7 {[%emt 0:01:25]} 27. Qf4 {[%emt 0:
03:46]} Rc8 {[%emt 0:00:22]} 28. Qxc7 {[%emt 0:00:56]} Rxc7 {[%emt 0:00:02]}
29. Rb1 {[%emt 0:00:27]} Bc8 {[%emt 0:00:09]} 30. Kh2 {[%emt 0:00:45]} 1-0

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.07.29”]
[Round “2”]
[White “Payne, Matthew J”]
[Black “Emms, John M”]
[Result “0-1”]
[ECO “B31”]
[WhiteElo “2113”]
[BlackElo “2488”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “58”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 14,58,34,27,25,4,22,12,30,30,12,0,0,0,0,0,6,7,8,4,15,1,1,1,8,1,2,0,9,9,
16,0,32,0,0,-11,-8,-18,-21,-94,-85,-85,-92,-202,-208,-1099,-1080]} 1. e4 c5 2.
Nf3 Nc6 3. Bb5 g6 4. Bxc6 bxc6 5. O-O Bg7 6. Re1 Qc7 {B31: Sicilian: 2…Nc6 3
Bb5 g6} (6… Nh6 7. c3 O-O 8. h3 f5 9. e5 Nf7 10. d3 a5 11. Bf4 e6 12. Qd2 h6
13. h4 Re8 14. c4 d6 15. Nc3 Ra7 {1-0 (35) Anand,V (2776)-Dubov,D (2701)
Moscow 2018}) 7. c3 d6 8. h3 {LiveBook: 7 Games} Nf6 {White has an edge.} 9. d4
cxd4 10. cxd4 O-O 11. Nc3 Rb8 12. Qc2 c5 $146 ({Predecessor:} 12… Rd8 13. Be3
d5 14. e5 {1-0 (50) Neumann,M (2164)-Kewe,S (1961) Nordhausen 2009}) 13. dxc5
Qxc5 14. Be3 Qc7 15. Rac1 Qb7 16. b3 Bd7 17. e5 dxe5 18. Nxe5 Bf5 19. Qe2 Ne4
20. Bd4 {[%cal Rc3e4]} Rbd8 21. Qe3 {[%cal Rc3e4]} Nxc3 22. Bxc3 {[#]
Threatens to win with Nc6!} Rfe8 23. Ba5 (23. Nc6 $5 Qxc6 24. Bxg7 $14) 23…
Rc8 24. Nc4 Be6 25. Qf4 Qa6 $36 {[%mdl 2048] And now …Bxc4 would win. Black
has the initiative.} 26. Bc3 (26. Qd2 $1 $11 {remains equal.}) 26… Bxc3 $17
27. Rxc3 Qxa2 28. Rxe6 (28. Qe3 $17 {might work better.}) 28… fxe6 $19 29.
Ne5 $2 (29. Qe3 Qa6 30. Qe1) 29… Qa1+ {Precision: White = 24%, Black = 70%.}
({Worse is} 29… Rxc3 30. Qf7+ Kh8 31. Qxe8+ Kg7 32. Qxe7+ Kh6 33. Qf8+ Kg5 {
[#]} 34. h4+ $1 {[%mdl 512]} Kh5 35. g4+ Kxh4 36. Qh6#) 0-1

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.07.29”]
[Round “2”]
[White “Jarmany, John”]
[Black “Ghasi, Ameet K”]
[Result “0-1”]
[ECO “D79”]
[WhiteElo “2110”]
[BlackElo “2494”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “110”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 22,110,34,27,30,27,45,47,58,49,59,24,25,24,8,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,-55,-29,-31,-31,-37,-18,-40,0,-33,-34,-72,-41,-38,-40,-36,-34,-42,-16,-45,
-45,-71,-53,-248,-187,-352,-338,-503,-506,-481,-464,-462,-440,-6113,-5961,
-4133,-2329,-29966,-29967,-29967,-29967,-29969,-29970,-29971,-29970,-29976,
-29977,-29977,-29978,-29978,-29979,-29979,-29980,-29975,-29978,-29983,-29984,
-29985,-29986,-29986,-29987,-29987,-29987]} 1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nf3 Bg7 4. g3
O-O 5. Bg2 c6 6. O-O d5 7. cxd5 cxd5 8. Nc3 e6 9. Bf4 Nc6 10. Rc1 {D79:
Fianchetto Grünfeld: Symmetrical Variation (6 0-0 c6 7 cxd5 cxd5)} Bd7 11. Bd6
Re8 12. Ne5 {LiveBook: 8 Games. White is slightly better.} (12. e3 Bf8 13. Bxf8
Rxf8 14. Qe2 Rc8 15. Rfd1 Qe7 16. Ne5 {1/2-1/2 (18) Bok,B (2598)-Navara,D
(2739) Minsk 2017}) 12… Qb6 13. Bc5 Qa6 14. e3 $146 ({Predecessor:} 14. b4
Ne7 15. Qb3 Rac8 16. Nxd7 Nxd7 17. Bxe7 Rxc3 {1-0 (19) Brynell,S (2492)-Von
Bahr,O (2319) Sweden 2010}) 14… b6 15. Bd6 Rac8 16. a4 Qb7 17. Qe2 Red8 18.
Nxc6 Bxc6 19. Be5 Ne8 {White must now prevent …f6.} 20. Bxg7 Kxg7 21. Rfd1
Nd6 22. Bf1 h5 23. h4 Qe7 24. b3 Rh8 25. f4 ({Better is} 25. Qf3 $11) 25… Rc7
26. Qd2 Rhc8 27. Bd3 Rb8 28. Qe2 Rbc8 29. Qd2 Ne8 30. Nb1 Nf6 31. Rc2 Be8 32.
Rdc1 Rxc2 33. Rxc2 Rxc2 34. Bxc2 b5 35. Qc3 Qb7 {Strongly threatening …bxa4.}
36. Kf2 $2 (36. axb5 $1 $15 Qxb5 37. Qd2) 36… bxa4 $19 37. bxa4 $2 {[#]} (37.
b4) 37… Bxa4 $1 {[%mdl 512]} 38. Nd2 (38. Bd3 $142) (38. Bxa4 Ne4+) 38…
Bxc2 39. Qxc2 Qb4 40. Ke2 a5 41. Qc5 (41. Qb3 $142 Qxb3 42. Nxb3) 41… Qxd2+
42. Kxd2 Ne4+ 43. Kc2 Nxc5 {Black mates.} 44. dxc5 {[%mdl 4096] Endgame KP-KP}
Kf8 45. Kb3 Ke7 46. Ka4 Kd7 47. Kxa5 Kc6 48. Kb4 f6 49. Kc3 Kxc5 50. Kd3 e5 {
[%cal Be6e5,Be5e4][%mdl 32]} 51. e4 f5 52. exf5 e4+ 53. Ke3 gxf5 {[%cal Bg6f5,
Bf5g4][%mdl 32]} 54. g4 d4+ 55. Ke2 fxg4 {Precision: White = 42%, Black = 72%.}
0-1

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.07.29”]
[Round “2”]
[White “Krzyzanowski, Patryk”]
[Black “Kalavannan, Koby”]
[Result “1/2-1/2”]
[ECO “E61”]
[WhiteElo “2087”]
[BlackElo “2277”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “113”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. d4 {[%emt 0:00:03]} Nf6 {[%emt 0:00:07]} 2. c4 {[%emt 0:00:08]} g6 {[%emt 0:
00:05]} 3. Nc3 {[%emt 0:00:14]} Bg7 {[%emt 0:00:06]} 4. Bf4 {[%emt 0:00:22]} d6
{[%emt 0:00:25]} 5. e3 {[%emt 0:00:32]} O-O {[%emt 0:00:21]} 6. Be2 {[%emt 0:
01:03]} Nbd7 {[%emt 0:00:22]} 7. Nf3 {[%emt 0:00:18]} b6 {[%emt 0:00:28]} 8.
O-O {[%emt 0:00:18]} Bb7 {[%emt 0:00:04]} 9. h3 {[%emt 0:00:39]} Ne4 {[%emt 0:
00:10]} 10. Nxe4 {[%emt 0:10:03]} Bxe4 {[%emt 0:00:03]} 11. Ng5 {[%emt 0:00:23]
} Bb7 {[%emt 0:01:48]} 12. Bf3 {[%emt 0:21:39]} c6 {[%emt 0:07:06]} 13. Ne4 {
[%emt 0:13:55]} h6 {[%emt 0:01:07]} 14. Nc3 {[%emt 0:02:11]} e5 {[%emt 0:01:38]
} 15. Bh2 {[%emt 0:00:38]} Qe7 {[%emt 0:15:06]} 16. b4 {[%emt 0:06:34]} Rfd8 {
[%emt 0:14:04]} 17. b5 {[%emt 0:02:31]} Nb8 {[%emt 0:00:07]} 18. bxc6 {[%emt 0:
00:56]} Nxc6 {[%emt 0:04:29]} 19. Re1 {[%emt 0:03:40]} Rac8 {[%emt 0:01:21]}
20. Nd5 {[%emt 0:33:43]} Qf8 {[%emt 0:11:00]} 21. Rc1 {[%emt 0:05:55]} Na5 {
[%emt 0:04:28]} 22. Qa4 {[%emt 0:04:43]} Qe8 {[%emt 0:02:46]} 23. Qb4 {[%emt 0:
00:29]} Qe6 {[%emt 0:04:12]} 24. dxe5 {[%emt 0:01:13]} Nc6 {[%emt 0:00:03]} 25.
Qa3 {[%emt 0:01:22]} dxe5 {[%emt 0:00:11]} 26. Bg4 {[%emt 0:01:06]} f5 {
[%emt 0:00:08]} 27. Bf3 {[%emt 0:00:03]} Bf8 {[%emt 0:01:40]} 28. Qb2 {[%emt 0:
00:21]} e4 {[%emt 0:01:09]} 29. Be2 {[%emt 0:00:33]} Bg7 {[%emt 0:01:47]} 30.
Qa3 {[%emt 0:02:16]} Bf8 {[%emt 0:00:01]} 31. Qb2 {[%emt 0:00:49]} Bg7 {
[%emt 0:02:18]} 32. Qa3 {[%emt 0:01:09]} Kh7 {[%emt 0:00:26]} 33. Red1 {
[%emt 0:00:13]} Bf8 {[%emt 0:02:26]} 34. Qb2 {[%emt 0:01:14]} Bg7 {[%emt 0:00:
01]} 35. Qb5 {[%emt 0:01:07]} Ne5 {[%emt 0:02:48]} 36. Qa4 {[%emt 0:02:08]}
Bxd5 {[%emt 0:01:16]} 37. cxd5 {[%emt 0:00:14]} Rxd5 {[%emt 0:00:13]} 38. Rxc8
{[%emt 0:02:55]} Rxd1+ {[%emt 0:00:11]} 39. Bxd1 {[%emt 0:00:14]} Qxc8 {
[%emt 0:00:03]} 40. Qxa7 {[%emt 0:01:57]} Nd7 {[%emt 0:02:35]} 41. Bc7 {
[%emt 0:01:41]} b5 {[%emt 0:13:08]} 42. Bb3 {[%emt 0:07:03]} Qe8 {[%emt 0:05:
17]} 43. g3 {[%emt 0:13:41]} Ne5 {[%emt 0:03:11]} 44. Kg2 {[%emt 0:06:27]} h5 {
[%emt 0:00:47]} 45. Bb6 {[%emt 0:01:29]} Nf3 {[%emt 0:04:05]} 46. Qc7 {[%emt 0:
00:39]} Qe5 {[%emt 0:02:27]} 47. Qxe5 {[%emt 0:01:19]} Bxe5 {[%emt 0:00:56]}
48. Ba5 {[%emt 0:00:57]} Bd6 {[%emt 0:00:55]} 49. Bc3 {[%emt 0:00:14]} Ne5 {
[%emt 0:02:47]} 50. Bxe5 {[%emt 0:01:21]} Bxe5 {[%emt 0:00:03]} 51. g4 {
[%emt 0:00:50]} hxg4 {[%emt 0:00:18]} 52. hxg4 {[%emt 0:00:05]} Kh6 {[%emt 0:
00:09]} 53. gxf5 {[%emt 0:00:59]} gxf5 {[%emt 0:00:02]} 54. Be6 {[%emt 0:00:21]
} Kg5 {[%emt 0:00:02]} 55. a3 {[%emt 0:00:09]} Bd6 {[%emt 0:00:05]} 56. Bd7 {
[%emt 0:00:07]} Bxa3 {[%emt 0:00:01]} 57. Bxb5 {[%emt 0:00:11]} 1/2-1/2

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.07.29”]
[Round “2”]
[White “Ratnesan, Ranesh”]
[Black “Toma, Katarzyna”]
[Result “0-1”]
[ECO “D76”]
[WhiteElo “2073”]
[BlackElo “2274”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “116”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. d4 {[%emt 0:00:02]} Nf6 {[%emt 0:00:08]} 2. c4 {[%emt 0:00:25]} g6 {[%emt 0:
00:19]} 3. Nf3 {[%emt 0:00:42]} Bg7 {[%emt 0:00:15]} 4. g3 {[%emt 0:00:16]} d5
{[%emt 0:02:15]} 5. cxd5 {[%emt 0:01:18]} Nxd5 {[%emt 0:00:23]} 6. Bg2 {
[%emt 0:00:42]} Nb6 {[%emt 0:02:46]} 7. O-O {[%emt 0:00:39]} Nc6 {[%emt 0:01:
27]} 8. e3 {[%emt 0:01:57]} O-O {[%emt 0:05:53]} 9. Nc3 {[%emt 0:00:30]} Bg4 {
[%emt 0:03:51]} 10. h3 {[%emt 0:15:51]} Be6 {[%emt 0:00:44]} 11. Nd2 Qd7 {
[%emt 0:08:58]} 12. Kh2 {[%emt 0:00:41]} Rfd8 {[%emt 0:03:25]} 13. b3 {[%emt 0:
08:02]} Nxd4 {[%emt 0:07:50]} 14. Bb2 {[%emt 0:06:21]} Nb5 {[%emt 0:01:51]} 15.
Nde4 {[%emt 0:05:04]} Nxc3 {[%emt 0:05:36]} 16. Qxd7 {[%emt 0:04:17]} Nxd7 {
[%emt 0:02:53]} 17. Bxc3 {[%emt 0:00:37]} Bxc3 {[%emt 0:02:32]} 18. Nxc3 {
[%emt 0:00:08]} c6 {[%emt 0:01:34]} 19. Rfd1 {[%emt 0:10:56]} Nc5 {[%emt 0:05:
02]} 20. g4 {[%emt 0:02:20]} a5 {[%emt 0:01:18]} 21. Kg3 {[%emt 0:02:31]} f6 {
[%emt 0:02:55]} 22. f4 {[%emt 0:06:50]} Kf7 {[%emt 0:03:28]} 23. Bf3 {[%emt 0:
05:27]} Ke8 {[%emt 0:08:29]} 24. h4 {[%emt 0:10:02]} Rxd1 {[%emt 0:02:27]} 25.
Rxd1 {[%emt 0:01:19]} Rd8 {[%emt 0:00:06]} 26. Rxd8+ {[%emt 0:00:48]} Kxd8 {
[%emt 0:00:01]} 27. Bd1 {[%emt 0:00:46]} b5 {[%emt 0:00:20]} 28. Bc2 {[%emt 0:
01:39]} b4 {[%emt 0:02:14]} 29. Nb1 {[%emt 0:03:33]} a4 {[%emt 0:04:53]} 30.
Nd2 {[%emt 0:01:20]} axb3 {[%emt 0:00:37]} 31. axb3 {[%emt 0:00:13]} Nb7 {
[%emt 0:00:54]} 32. g5 {[%emt 0:04:56]} Na5 {[%emt 0:01:34]} 33. Kf3 {[%emt 0:
02:20]} c5 {[%emt 0:04:39]} 34. e4 {[%emt 0:01:15]} c4 {[%emt 0:03:04]} 35.
bxc4 {[%emt 0:00:18]} Nxc4 {[%emt 0:00:05]} 36. Nb3 {[%emt 0:00:53]} Na3 {
[%emt 0:03:32]} 37. Bd1 {[%emt 0:00:24]} Kc7 {[%emt 0:03:42]} 38. Ke3 {[%emt 0:
02:12]} Kd6 {[%emt 0:01:10]} 39. Nd4 {[%emt 0:01:23]} Bc4 {[%emt 0:01:21]} 40.
Nb3 {[%emt 0:01:13]} Bf7 {[%emt 0:01:53]} 41. Kf3 {[%emt 0:03:22]} f5 {[%emt 0:
10:48]} 42. Ke3 {[%emt 0:04:34]} fxe4 {[%emt 0:01:44]} 43. Kxe4 {[%emt 0:00:28]
} Nb5 {[%emt 0:00:08]} 44. Bc2 {[%emt 0:02:28]} Be6 {[%emt 0:03:51]} 45. Ke3 {
[%emt 0:00:50]} Bg4 {[%emt 0:01:25]} 46. Nd2 {[%emt 0:01:44]} Nc3 {[%emt 0:01:
55]} 47. Bb3 {[%emt 0:03:00]} Nd5+ {[%emt 0:01:09]} 48. Ke4 {[%emt 0:00:18]}
Bf5+ {[%emt 0:00:23]} 49. Kf3 {[%emt 0:00:12]} Kc5 {[%emt 0:01:07]} 50. Nf1 {
[%emt 0:04:08]} Kd4 {[%emt 0:03:20]} 51. Bxd5 {[%emt 0:00:51]} Kxd5 {[%emt 0:
00:07]} 52. Ne3+ {[%emt 0:00:07]} Ke6 {[%emt 0:00:48]} 53. Nc4 {[%emt 0:00:15]}
b3 {[%emt 0:02:41]} 54. Ke3 {[%emt 0:00:59]} Kd5 {[%emt 0:00:12]} 55. Nb2 {
[%emt 0:00:10]} e6 {[%emt 0:00:06]} 56. Nd1 {[%emt 0:00:52]} Kc4 {[%emt 0:00:
08]} 57. Nb2+ {[%emt 0:02:17]} Kc3 {[%emt 0:00:14]} 58. Na4+ {[%emt 0:00:10]}
Kc2 {[%emt 0:00:11] Ke4 [%emt 00:00:21]} 0-1

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.07.29”]
[Round “2”]
[White “Pollack, Oscar”]
[Black “Ward, Chris G”]
[Result “0-1”]
[ECO “D01”]
[WhiteElo “2064”]
[BlackElo “2434”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “66”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 15,66,-18,-22,-41,-41,-50,-54,-49,-44,-37,-41,-35,-24,-47,-42,-62,-68,
-114,-62,-63,-65,-225,-151,-221,-116,-113,-75,-376,-364,-325,-281,-416,-401,
-620,-601,-578,-582,-570,-566,-750,-758,-728,-720,-830,-655,-609,-599,-806,
-798,-990,-662,-1084,-1051]} 1. d4 d5 2. Nc3 Nf6 3. Bg5 Nbd7 4. Nf3 e6 5. e3 c5
6. a3 {D01: Damenbauernspiele (Richter-Weressow)} Be7 7. Bd3 a6 8. O-O b5 {
LiveBook: 3 Partien} 9. Ne5 Nxe5 10. dxe5 Nd7 11. Bxe7 Qxe7 12. f4 $1 Bb7 13.
Qe1 $146 ({Vorgänger:} 13. Qg4 O-O-O 14. Qg3 {0-1 (58) Zemnitskiy,A (2112)
-Boruchovsky,A (2565) St Petersburg 2017}) 13… f5 14. Rd1 g5 15. Be2 h5 16.
Bf3 Nb6 ({Besser ist} 16… O-O-O $17) 17. b3 $15 h4 18. Rd2 $2 (18. fxg5 $15
Qxg5 19. Qd2) 18… O-O-O 19. a4 {[#]} (19. fxg5 $17 Qxg5 20. a4) 19… gxf4 (
19… g4 $1 $19 {[%cal Rg4f3]} 20. Be2 d4 21. axb5 dxc3 22. Rxd8+ Rxd8 23. bxa6
Be4 24. Qxc3 Nd5) 20. exf4 $17 d4 {[%cal Bd5d4,Bd4c3][%mdl 32] …Lxf3 ist
eine echte Drohung.} 21. a5 $2 {[%mdl 8192]} (21. Nd1 $17) 21… dxc3 $19 22.
Rxd8+ Qxd8 23. axb6 (23. Qxc3 $142 Nd5 24. Qxc5+ Qc7 25. Qxc7+ Kxc7 26. c4 bxc4
27. bxc4) 23… Qd4+ 24. Qf2 (24. Kh1 $142 Qd2 25. Qf2 Qxf2 26. Rxf2) 24…
Bxf3 {Schwarz steht klar auf Gewinn.} 25. Qxd4 cxd4 26. Rxf3 {[%mdl 4096]
Endspiel KT-KT} Rd8 {[#] Und weiter mit …d3! wäre nett.} 27. Rd3 Kb7 28. Kf2
Kxb6 29. b4 Kc6 30. Ke2 Kd5 31. Rh3 Ke4 32. Rxh4 d3+ 33. cxd3+ Rxd3 {Precision:
Weiß = 29%, Schwarz = 75%.} 0-1

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.07.29”]
[Round “2”]
[White “Iyengar, Ilya”]
[Black “Wall, Tim P”]
[Result “0-1”]
[ECO “B00”]
[WhiteElo “2017”]
[BlackElo “2234”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “61”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. d4 {[%emt 0:09:03]} b6 {[%emt 0:01:15]} 2. e4 {[%emt 0:00:48]} Bb7 {[%emt 0:
00:11]} 3. f3 {[%emt 0:00:19]} e5 {[%emt 0:07:11]} 4. Be3 {[%emt 0:10:02]} exd4
{[%emt 0:01:20]} 5. Bxd4 {[%emt 0:00:13]} Nc6 {[%emt 0:00:44]} 6. Bf2 {[%emt 0:
00:39]} Nf6 {[%emt 0:07:57]} 7. Bc4 Bb4+ {[%emt 0:03:51]} 8. c3 {[%emt 0:01:59]
} Be7 {[%emt 0:05:41]} 9. Ne2 {[%emt 0:00:35]} O-O {[%emt 0:01:13]} 10. O-O {
[%emt 0:04:34]} Ne5 {[%emt 0:04:06]} 11. Bb3 {[%emt 0:03:21]} d5 {[%emt 0:01:
03]} 12. Bd4 {[%emt 0:07:56]} Bc5 {[%emt 0:16:41]} 13. Bxc5 {[%emt 0:15:50]}
bxc5 {[%emt 0:00:13]} 14. exd5 {[%emt 0:00:07]} c4 {[%emt 0:06:23]} 15. Bc2 {
[%emt 0:02:45]} Nxd5 {[%emt 0:06:23]} 16. Qd4 {[%emt 0:04:30]} Qe7 {[%emt 0:03:
38]} 17. Na3 {[%emt 0:19:00]} c5 {[%emt 0:08:56]} 18. Qf2 {[%emt 0:00:50]} Nd3
{[%emt 0:01:44]} 19. Bxd3 {[%emt 0:00:23]} cxd3 {[%emt 0:00:09]} 20. Ng3 {
[%emt 0:02:54]} Nf4 {[%emt 0:01:30]} 21. Rfe1 {[%emt 0:00:55]} Qg5 {[%emt 0:00:
48]} 22. Nc4 {[%emt 0:01:02]} f6 {[%emt 0:10:32]} 23. Nd6 {[%emt 0:05:07]} Rab8
{[%emt 0:04:26]} 24. Re7 {[%emt 0:03:53]} Bc8 {[%emt 0:01:44]} 25. Nde4 {
[%emt 0:04:38]} Qg6 {[%emt 0:00:35]} 26. b3 {[%emt 0:00:28]} Bh3 {[%emt 0:00:
46]} 27. Qxc5 {[%emt 0:00:49]} Bxg2 {[%emt 0:00:13]} 28. Kf2 {[%emt 0:00:38]}
Bh3 {[%emt 0:02:01]} 29. Qc4+ {[%emt 0:00:32]} Kh8 {[%emt 0:00:06]} 30. Nd2 {
[%emt 0:00:34]} Qh6 {[%emt 0:00:38]} 31. Rae1 {[%emt 0:00:28]} 0-1

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.07.29”]
[Round “2”]
[White “Burke, Mitchell R”]
[Black “Tozer, Philip”]
[Result “1/2-1/2”]
[ECO “A03”]
[WhiteElo “1988”]
[BlackElo “2142”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “56”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. f4 {[%emt 0:00:21]} d5 {[%emt 0:00:09]} 2. Nf3 {[%emt 0:00:31]} Nf6 {
[%emt 0:00:22]} 3. g3 {[%emt 0:00:53]} g6 {[%emt 0:00:05]} 4. Bg2 {[%emt 0:00:
13]} Bg7 {[%emt 0:00:07]} 5. O-O {[%emt 0:01:19]} O-O {[%emt 0:00:12]} 6. d3 {
[%emt 0:02:04]} c5 {[%emt 0:00:08]} 7. c3 {[%emt 0:04:04]} Nc6 {[%emt 0:01:00]}
8. Na3 {[%emt 0:04:43]} b6 {[%emt 0:23:30]} 9. Qe1 {[%emt 0:02:25]} Bb7 {
[%emt 0:08:22]} 10. h3 {[%emt 0:05:33]} Qc7 {[%emt 0:07:01]} 11. g4 {[%emt 0:
14:10]} e5 {[%emt 0:11:27]} 12. Nb5 {[%emt 0:18:26]} Qd7 {[%emt 0:12:21]} 13.
fxe5 {[%emt 0:03:13]} Nxe5 {[%emt 0:03:08]} 14. Nxe5 {[%emt 0:00:26]} Qxb5 {
[%emt 0:06:03]} 15. g5 {[%emt 0:00:05]} Nh5 {[%emt 0:02:23]} 16. Ng4 {[%emt 0:
05:16]} f6 {[%emt 0:04:54]} 17. gxf6 {[%emt 0:03:25]} Nxf6 {[%emt 0:00:09]} 18.
Nh6+ {[%emt 0:06:19]} Kh8 {[%emt 0:00:05]} 19. Qh4 {[%emt 0:00:05]} Qd7 {
[%emt 0:08:14]} 20. Bg5 {[%emt 0:00:43]} Ng8 {[%emt 0:05:36]} 21. Ng4 {[%emt 0:
02:27]} d4 {[%emt 0:02:18]} 22. Bxb7 {[%emt 0:01:14]} Qxb7 {[%emt 0:00:05]} 23.
c4 {[%emt 0:00:03]} Rae8 {[%emt 0:03:17]} 24. Rxf8 {[%emt 0:02:07]} Rxf8 {
[%emt 0:00:09]} 25. Rf1 {[%emt 0:00:12]} Rxf1+ {[%emt 0:02:56]} 26. Kxf1 {
[%emt 0:00:04]} Qf7+ {[%emt 0:00:08]} 27. Qf2 {[%emt 0:00:27]} Qe6 {[%emt 0:00:
22]} 28. Qf3 {[%emt 0:01:14]} h6 {[%emt 0:05:49]} 1/2-1/2

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.07.29”]
[Round “2”]
[White “De Coverly, Roger D”]
[Black “Longson, Sarah N”]
[Result “0-1”]
[ECO “C78”]
[WhiteElo “1920”]
[BlackElo “2123”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “62”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. e4 {[%emt 0:00:03]} e5 {[%emt 0:00:03]} 2. Nf3 {[%emt 0:00:06]} Nc6 {
[%emt 0:00:05]} 3. Bb5 {[%emt 0:00:06]} a6 {[%emt 0:00:16]} 4. Ba4 {[%emt 0:00:
05]} Nf6 {[%emt 0:00:23]} 5. O-O {[%emt 0:00:05]} b5 {[%emt 0:00:09]} 6. Bb3 {
[%emt 0:00:05]} Bc5 {[%emt 0:00:06]} 7. Nxe5 {[%emt 0:00:12]} Nxe5 {[%emt 0:00:
41]} 8. d4 {[%emt 0:00:05]} Bxd4 {[%emt 0:00:35]} 9. Qxd4 {[%emt 0:00:06]} d6 {
[%emt 0:00:35]} 10. f4 {[%emt 0:01:35]} Nc6 {[%emt 0:01:41]} 11. Qc3 {[%emt 0:
05:17]} Bb7 {[%emt 0:00:39]} 12. e5 {[%emt 0:01:17]} Ne4 {[%emt 0:00:58]} 13.
Qe3 {[%emt 0:02:52]} Na5 {[%emt 0:01:15]} 14. exd6 {[%emt 0:11:46]} O-O {
[%emt 0:08:35]} 15. Nd2 {[%emt 0:03:05]} Nxd6 {[%emt 0:06:04]} 16. c3 {[%emt 0:
00:37]} Nxb3 {[%emt 0:00:46]} 17. axb3 {[%emt 0:01:24]} Re8 {[%emt 0:02:42]}
18. Qf2 {[%emt 0:01:27]} Qf6 {[%emt 0:02:33]} 19. b4 {[%emt 0:02:39]} Re7 {
[%emt 0:07:21]} 20. Nf3 {[%emt 0:05:27]} Rae8 {[%emt 0:03:08]} 21. Ne5 {
[%emt 0:11:19]} Qf5 {[%emt 0:09:05]} 22. Qc5 {[%emt 0:14:55]} f6 {[%emt 0:10:
33]} 23. Nf3 {[%emt 0:02:42]} Qg4 {[%emt 0:12:37]} 24. h3 {[%emt 0:04:16]} Qg6
{[%emt 0:03:20]} 25. f5 {[%emt 0:08:36]} Nxf5 {[%emt 0:03:24]} 26. Bf4 {
[%emt 0:01:31]} Re2 {[%emt 0:01:35]} 27. g4 {[%emt 0:02:28]} Ne3 {[%emt 0:02:
13]} 28. Bxe3 {[%emt 0:04:14]} R2xe3 {[%emt 0:04:22]} 29. Nh4 {[%emt 0:02:53]}
Qe4 {[%emt 0:02:51]} 30. Kh2 {[%emt 0:00:29]} Qc2+ {[%emt 0:00:49]} 31. Kg1 {
[%emt 0:00:34]} Rg3+ {[%emt 0:00:11]} 0-1

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.07.30”]
[Round “3”]
[White “Howell, David W L”]
[Black “Adair, James R”]
[Result “1-0”]
[ECO “E32”]
[WhiteElo “2687”]
[BlackElo “2492”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “65”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 22,65,22,-41,-31,-34,-44,-38,-29,-34,-35,-12,0,0,0,0,0,0,-35,-34,-1,0,
39,39,25,14,29,25,77,7,0,0,136,134,375,383,367,363,581,591,1544,1302,1401,1200,
29989,29990]} 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4. Qc2 O-O 5. e4 d5 6. e5 Ne4 7.
Bd3 c5 8. Nf3 {E32: Nimzo-Indian: Classical (4 Qc2): 4…0-0} cxd4 9. Nxd4 Nd7
10. Bf4 Qh4 11. g3 Qh5 12. h4 {LiveBook: 6 Games} (12. O-O $1 $11) (12. O-O g5
13. cxd5 Bxc3 14. bxc3 exd5 15. Bxe4 dxe4 {1/2-1/2 (30) So,W (2786)-Nakamura,H
(2787) Saint Louis 2018}) 12… Nxe5 $15 13. Be2 $1 {[%cal Re2h5]} Ng4 14. Bxg4
Qxg4 15. f3 Qh5 16. g4 $146 {[%cal Rg4h5]} Qg6 17. fxe4 {Black must now
prevent 0-0-0.} e5 18. O-O-O Bxc3 $1 ({But not} 18… exd4 $6 19. Nxd5 Bd6 20.
g5 $16) 19. Nf5 $1 $36 {[%cal Rf5e7][%mdl 2048] Black is under pressure.} Bxf5
20. gxf5 Qg4 21. Be3 $1 {aiming for Rhg1.} Bd4 (21… d4 {keeps more tension.}
22. Bh6 Qh5 23. Bxg7 Bxb2+ 24. Kxb2 Kxg7 25. Qg2+ Kh8) 22. Bxd4 exd4 23. exd5
Rac8 24. Kb1 b5 {[#]} (24… Rfd8 $11 {keeps the balance.}) 25. c5 ({Better is
} 25. Rhg1 $1 $16 {[%cal Rg1g4]} Qf4 26. Rdf1) 25… Rfd8 $1 $11 {[%cal Rd8d5]}
26. Rhg1 Qxh4 (26… Qf3 $11) 27. c6 $16 g6 $2 (27… Qf4 $16 {might work
better.}) 28. fxg6 $18 hxg6 29. Qf5 Kg7 $2 {[#]} (29… d3 {keeps fighting.}
30. Rxd3 Kg7) 30. c7 $1 {[%mdl 512]} Re8 (30… Rxc7 31. Qe5+) 31. d6 Re6 32.
Rdf1 Rf8 33. c8=Q {Precision: White = 76%, Black = 38%.} 1-0

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.07.30”]
[Round “3”]
[White “McShane, Luke J”]
[Black “Muir, Andrew J”]
[Result “1-0”]
[ECO “B31”]
[WhiteElo “2669”]
[BlackElo “2291”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “28”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 15,28,10,10,20,22,10,11,19,21,12,19,16,33,49,29]} 1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3.
Bb5 g6 4. Bxc6 dxc6 5. d3 Nf6 6. h3 Bg7 7. Nc3 O-O 8. O-O Ne8 {LiveBook: 35
Games. B31: Sicilian: 2…Nc6 3 Bb5 g6} (8… Nd7 9. Be3 e5 10. Qd2 Re8 11. Bh6
Bh8 12. Nh2 Nf8 13. f4 exf4 14. Qxf4 Qe7 15. Bg5 Bd4+ 16. Kh1 Ne6 17. Bxe7 Nxf4
18. Bxc5 Bxc5 19. Rxf4 {0-1 (46) Bologan,V (2640)-Andreikin,D (2736) Sochi 2016
}) 9. Bf4 Nc7 10. Qd2 Ne6 {The position is equal.} 11. Bh6 Nd4 12. Nxd4 cxd4
13. Ne2 {[#]} e5 $146 ({Predecessor:} 13… Qd6 14. Bxg7 Kxg7 15. f4 f6 16. Rf3
{1/2-1/2 (27) Sasikiran,K-Edwards,J (2506) ICCF email 2015}) 14. Bxg7 Kxg7 {
[%mdl 32768] Sensor Board Error (Ke4/e5)?} 1-0

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.07.30”]
[Round “3”]
[White “Pert, Nicholas”]
[Black “Eggleston, David J”]
[Result “1/2-1/2”]
[ECO “E12”]
[WhiteElo “2544”]
[BlackElo “2397”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “265”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 21,265,18,37,44,20,25,31,0,79,81,77,21,22,21,21,14,25,17,32,35,24,0,77,
22,26,24,28,27,54,18,28,13,20,0,8,13,8,11,25,18,35,35,44,20,57,53,45,52,50,50,
52,41,49,49,85,64,64,64,64,56,57,57,57,57,57,57,64,62,64,64,64,57,57,57,64,62,
64,64,64,64,64,64,64,64,71,64,64,64,64,64,71,65,79,79,71,75,89,71,104,104,104,
104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,75,75,75,75,62,62,62,
67,67,75,74,67,67,75,74,75,75,75,61,71,0,83,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]} 1. d4 Nf6 2. Nf3 e6 3. c4 b6 4. a3 Bb7 5. Nc3 d5
6. cxd5 exd5 7. g3 Be7 8. Bg2 O-O 9. O-O Nbd7 10. Qc2 c5 11. Rd1 {E12: Queen’s
Indian: Unusual White 4th moves, 4 a3, 4 Nc3 Bb7 5 a3 and 4 Nc3 Bb7} Rc8 {
LiveBook: 12 Games} (11… Re8 12. dxc5 Bxc5 13. Nd4 Qe7 14. Bg5 Qe5 15. Nf3
Qe6 16. b4 Bf8 17. Nd4 Qe5 18. Bf4 Qh5 {1/2-1/2 (41) Babula,V (2548)
-Rozentalis,E (2573) Novi Sad 2016}) 12. dxc5 Nxc5 13. Ng5 g6 14. Bf4 $146 ({
Predecessor:} 14. h4 Ne6 15. e4 d4 16. Nxe6 fxe6 17. Qb3 Qe8 18. Qxe6+ Qf7 19.
Qxf7+ Rxf7 20. Rxd4 {1-0 (41) Futida,S (1982)-Bascetta,B (1814) IECC email 2012
}) 14… Ne6 (14… h6 $1 $11 15. Nf3 g5) 15. Nxe6 $16 fxe6 16. Qa4 ({Better is
} 16. Bh3 $16) 16… Bc5 $11 17. e3 ({But not} 17. Qxa7 Rf7 $15) 17… a6 18.
Bg5 Qe7 19. Qh4 b5 20. Rac1 Bb6 21. b3 Rce8 (21… Bd8 $11) 22. Ne2 (22. a4 $16
) 22… Bd8 23. b4 Qf7 $1 {next …Ne4 is good for Black.} 24. Rf1 Ne4 {
[%cal Bf6e4,Be4d2,Bd2c4][%mdl 32]} 25. Bxd8 Rxd8 26. Qf4 Nd2 27. Rfd1 Nc4 28.
Qxf7+ Rxf7 29. Nf4 Re8 30. Rc3 Bc8 31. h4 Ra7 32. Ne2 a5 33. e4 axb4 34. axb4
dxe4 35. Bxe4 Bb7 36. Bxb7 Rxb7 37. Rcd3 Ree7 38. Rd8+ Kg7 39. Nc3 Ne5 40. Rc8
Rec7 41. Rxc7+ Rxc7 42. Nxb5 $14 {[%mdl 4096] Endgame KRN-KRN} Rc4 43. Rd6 Rxb4
44. Nc7 $1 Kf7 45. Nxe6 {Threatens to win with Ng5+.} h6 46. Kg2 Rb2 47. Nc5 h5
48. Ne4 Ng4 49. Kf3 Rb4 50. Ng5+ Kg7 51. Rd7+ Kg8 {[#] Strongly threatening …
Ne5+.} 52. Rd2 (52. Rd8+ {looks sharper.} Kg7 53. Ra8 Ne5+ 54. Ke2 Rb2+ 55. Kf1
) 52… Rb6 53. Ke4 Rb4+ 54. Kd5 Rb5+ 55. Kd4 Rf5 56. f3 Nf6 57. Ra2 Rd5+ 58.
Ke3 Re5+ 59. Ne4 Nd7 60. Ra7 Nf8 61. Kd4 Rf5 62. Ng5 Rf6 63. Ke5 (63. Kd5 {
seems wilder.} Rf5+ 64. Kc4 Re5 65. Kd4 Rb5 66. Ra6) 63… Rb6 64. Re7 Rb5+ 65.
Ke4 Rb4+ 66. Ke3 Rb3+ 67. Kf4 Rb5 68. g4 hxg4 69. fxg4 Rb1 70. Ne4 Nh7 71. g5
Rh1 72. Kg4 Rg1+ 73. Ng3 Ra1 74. Kf4 Ra2 75. Ne4 Rh2 76. Kg3 Ra2 77. Re8+ Kg7
78. Re7+ Kg8 79. h5 (79. Rb7 $16) 79… Nxg5 $11 {The position is equal.} 80.
Nxg5 gxh5 {KRN-KR} 81. Ne6 h4+ 82. Kxh4 Ra5 83. Kg4 Rb5 84. Nf4 Kf8 85. Ng6+
Kg8 86. Nh4 Kf8 87. Rh7 Ke8 88. Nf5 Rb1 89. Kg5 Kd8 90. Kf6 Re1 91. Nd4 Kc8 92.
Ne6 Rd1 93. Ke5 Kb8 94. Nd4 Ka8 95. Kd5 Kb8 96. Kc5 Rc1+ 97. Kd6 {[#]
Threatening mate with Nc6+.} Rd1 98. Kd5 Kc8 99. Kc5 Rc1+ 100. Kd6 Rd1 101.
Rc7+ Kd8 102. Rc4 Ke8 103. Ke6 {[%cal Rc4c8]} Re1+ 104. Kf6 Kd7 105. Nf3 Rh1
106. Nh4 Kd6 107. Nf5+ Kd5 108. Rd4+ Kc5 109. Rd8 Kc6 110. Ne3 Kc5 111. Ke5 Re1
112. Rc8+ Kb6 113. Kd4 Kb7 114. Rc3 Rh1 115. Nd5 Rd1+ 116. Kc5 Rb1 117. Kd6 Rb2
118. Rc1 Kb8 119. Kc6 Rh2 120. Ne7 {White wants to mate with Rb1+.} Rh6+ (
120… Rb2 {feels hotter.} 121. Nf5 Ra2 122. Nd6 Ra6+ 123. Kc5 Ra2) 121. Kb5
Kb7 122. Nd5 Rh7 123. Rc6 Rh1 124. Rc7+ Kb8 125. Rf7 Rb1+ 126. Nb4 Kc8 127. Kc6
{[%cal Rf7f8]} Kd8 128. Kd6 {[%cal Rf7f8]} (128. Na2 {keeps more tension.} Rd1
129. Ra7 Rh1 130. Rg7 Rh6+ 131. Kb7) 128… Ke8 129. Rf4 Rh1 130. Rf6 Rd1+ 131.
Nd5 Rd2 132. Rf1 Rd4 133. Ke5 {Precision: White = 67%, Black = 74%.} 1/2-1/2

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.07.30”]
[Round “3”]
[White “Fodor, Tamas Jr”]
[Black “Adams, Michael”]
[Result “0-1”]
[ECO “E35”]
[WhiteElo “2506”]
[BlackElo “2706”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “122”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 17,122,0,0,0,-12,-27,-26,-36,-24,-23,-23,-30,-23,-33,-28,-25,-23,-30,
-28,-35,-23,-42,-31,-31,-33,-27,-27,-42,-23,-23,-23,-23,-23,-23,-23,-23,-23,
-30,-16,-30,0,-58,-28,-48,-41,-41,-40,-39,-35,-29,-39,-35,-29,-43,-20,-40,-43,
-66,-36,-36,-5,-13,0,0,0,0,76,74,72,87,76,74,274,276,263,71,72,71,71,60,60,60,
60,62,64,52,52,52,52,52,64,52,64,52,52,2,2,2,2,4,9,9,72,72,72,-29992,-29993]}
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4. Qc2 d5 5. cxd5 exd5 6. Bg5 h6 7. Bxf6 Qxf6 8.
e3 {E35: Nimzo-Indian: Classical: 4…d5 5 cxd5 exd5} (8. a3 Bxc3+ 9. Qxc3 O-O
10. Nf3 Bf5 11. e3 Rc8 12. Bd3 Bxd3 13. Qxd3 Nd7 14. O-O c6 15. b4 a6 16. Rfc1
b5 17. Qc3 Nb6 18. Ne5 Nc4 19. a4 {1/2-1/2 (37) Andreikin,D (2736)-Giri,A
(2767) Novi Sad 2016}) 8… O-O 9. a3 Bf5 {LiveBook: 13 Games} 10. Qb3 {
The position is equal.} Bxc3+ $1 11. bxc3 Qb6 $146 ({Predecessor:} 11… c6 12.
Nf3 Nd7 13. c4 dxc4 14. Bxc4 b5 15. Be2 Nc5 {1-0 (46) Papadakis,M-Dimitriou,G
(2249) Nikea 2002}) 12. Qa2 Qa5 13. Qb2 c5 {Hoping for …cxd4.} 14. Nf3 Nd7
15. Bb5 Rfc8 16. Bxd7 Bxd7 17. O-O Rc7 18. h3 Rac8 19. Rfc1 Qa6 20. Qd2 Bf5 21.
dxc5 Rxc5 22. Nd4 Bd7 23. Nb3 Rb5 24. Nd4 Ra5 25. Rcb1 b6 26. Rb3 Rc4 27. Nf3
Bf5 28. Nd4 Bd7 29. Nf3 Rca4 30. Rb4 Rxb4 31. cxb4 Rxa3 32. Rxa3 Qxa3 33. Qxd5
Qc1+ 34. Kh2 Qc7+ 35. Ne5 Be8 (35… Be6 $5 {[%cal Re6d5]} 36. Qa8+ Bc8 $15)
36. f4 a5 37. b5 $1 Kf8 38. Nc4 Qd7 39. Nd6 f6 40. e4 Ke7 41. e5 fxe5 (41…
Kf8 $1 $11) 42. Qxe5+ $16 ({But not} 42. fxe5 Qe6 $11) 42… Kf8 43. Nxe8 Qxe8
{[%mdl 4096] Endgame KQ-KQ} 44. Qd6+ Kg8 $2 (44… Qe7 $16 {was worth a try.}
45. Qxb6 a4 46. Qb8+ Qe8) 45. Qxb6 $18 a4 46. Qc5 $2 (46. Qc6 $18 Kf8 47. Qc4)
46… a3 $16 47. b6 a2 48. Qd5+ Qf7 49. Qa8+ Kh7 50. Qe4+ Qg6 51. Qxg6+ Kxg6
$14 {KP-KP} 52. b7 a1=Q {( -> …Qb2)} 53. b8=Q {KQ-KQ} Qd4 54. Qe8+ Kf6 55.
Qf8+ Kg6 56. Kg3 Qe3+ 57. Kh4 Qe1+ 58. g3 Qe6 59. Qc5 Kf6 {[#]} (59… Kh7 $11)
60. Qc3+ $1 $16 Kf7 61. Qe5 $2 {[%mdl 8192] [#]} (61. g4 $16) 61… g5+ $1 {
[%mdl 512] Precision: White = 60%, Black = 59%.} 0-1

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.07.30”]
[Round “3”]
[White “Ghasi, Ameet K”]
[Black “Pritchett, Craig W”]
[Result “1-0”]
[WhiteElo “2494”]
[BlackElo “2274”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “28”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 11,12,5,19]} 1. Nf3 c5 2. g3 Nc6 3. Bg2 g6 4. O-O Bg7 5. c4 d6 6. Nc3
Bf5 {[%mdl 32768] Loss on Time!?} {Vorgänger:} 7. h3 $146 Qd7 8. Kh2 Nf6 9. d3
h6 10. e4 Be6 11. Be3 g5 12. Ng1 g4 13. h4 O-O 14. Nge2 Qd8 {0-1 (55) Caruana,
F (2822)-So,W (2778) Stavanger 2018} 1-0

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.07.30”]
[Round “3”]
[White “Emms, John M”]
[Black “Zakarian, David”]
[Result “1-0”]
[ECO “B30”]
[WhiteElo “2488”]
[BlackElo “2354”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “43”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 16,43,86,87,90,66,75,48,131,121,137,128,143,79,139,127,143,143,150,143,
440,437,425,429,617,609,821,835,857,849]} 1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. c3 d6 4. d4
Nf6 5. d5 Nb8 6. Bd3 g6 7. c4 Bg7 8. h3 O-O 9. Nc3 {LiveBook: 28 Games} a6 {
A35: Symmetrical English: 2 Nc3 Nc6 3 Nf3} (9… Na6 10. O-O Nc7 11. Re1 e6 12.
Rb1 Rb8 13. Bf4 Nfe8 14. a3 a6 15. Bg5 Bf6 16. Bh6 Ng7 17. e5 {1-0 (34)
Akopian,V (2655)-Nguyen Huynh Minh,H (2507) Tromsoe 2014}) 10. a4 e5 11. g4 h5
{[#]} (11… a5 $14) 12. Nh2 $1 $16 hxg4 $146 ({Predecessor:} 12… Nh7 13.
gxh5 Qh4 14. Be3 Qxh3 15. Kd2 Qd7 16. Nf3 Qe8 17. Qg1 Nf6 18. h6 {1-0 (17)
Popov,S (2358)-Popovic,M (2222) Herceg Novi 2001}) 13. hxg4 Nh7 14. Nf1 (14.
Qf3 $142) 14… Re8 (14… Ng5 $142) 15. Qf3 Qf6 16. Qg3 ({Of course not} 16.
Qh3 $6 Ng5 $11) 16… Ng5 {intending …Nf3+.} 17. Be2 ({But not} 17. Bxg5 $6
Qxg5 18. f3 Nd7 $11) 17… Nd7 $2 {[%mdl 8192] [#]} (17… Qd8 $16 18. Kd1 (18.
Qh4 f6 $14) 18… f6) 18. Qh4 $18 {White is clearly winning.} Nf3+ 19. Bxf3 $1
Qxf3 (19… Qxh4 $142 20. Rxh4 Nf6) 20. Rh3 Qg2 21. Rg3 Bf6 22. g5 {Precision:
White = 56%, Black = 19%.} ({Less strong is} 22. Rxg2 Bxh4 23. g5 f6 $11) 1-0

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.07.30”]
[Round “3”]
[White “Gormally, Daniel W”]
[Black “Kolbus, Dietmar”]
[Result “1/2-1/2”]
[ECO “C02”]
[WhiteElo “2478”]
[BlackElo “2303”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “86”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 16,86,7,0,34,16,30,19,30,20,34,2,2,2,2,2,6,13,33,-5,-16,-18,0,0,0,0,0,0,
0,0,26,18,17,13,32,64,70,42,59,59,62,63,88,75,84,9,11,0,7,8,12,15,14,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]} 1. e4 e6 2. d4 d5 3. e5 c5 4. c3 Qb6 5. Bd3 Bd7
6. Nf3 Bb5 7. dxc5 Bxc5 8. O-O {C02: French: Advance Variation} (8. b4 Bxd3 9.
Qxd3 Be7 10. O-O Nd7 11. Na3 a6 12. c4 Qxb4 13. cxd5 Nc5 14. Qc4 Qxc4 15. Nxc4
exd5 16. Nb6 {1/2-1/2 (53) Hector,J (2592)-Bartel,M (2599) Germany 2011}) 8…
Bxd3 9. Qxd3 {LiveBook: 3 Games} Qa6 10. Qxa6 {White is slightly better.} Nxa6
11. b4 Bf8 12. Be3 Ne7 13. Nbd2 Nf5 14. a3 Nxe3 $146 ({Predecessor:} 14… Be7
15. Bf4 h5 16. Rac1 {1/2-1/2 (73) Bon,M (2304)-Song,J (2398) Avoine 2012}) 15.
fxe3 Be7 16. c4 Rd8 17. e4 dxc4 18. Nxc4 O-O 19. Na5 Rd7 20. Rfd1 Rfd8 21. Rxd7
Rxd7 22. Rc1 h6 23. Rc8+ Kh7 24. Kf1 Rd3 25. Nxb7 Rxa3 26. b5 Nc5 27. Nd6 $1 ({
But not} 27. Rxc5 Ra1+ 28. Ke2 Ra2+ 29. Nd2 Bg5 $11) 27… Nd3 28. Re8 $1 {
[%cal Re8e7]} Ra1+ 29. Ke2 Nf4+ {[#]} 30. Ke3 (30. Kd2 $1 $16 Ra2+ 31. Kc3)
30… Nxg2+ $11 {The position is equal.} 31. Kd4 Nh4 $132 {[%mdl 2048] Black
puts up resistance} 32. Nxh4 Bxh4 33. Nxf7 {[%mdl 4096] Endgame KRB-KRN} a6 34.
bxa6 Rxa6 35. Nd6 Ra4+ 36. Kd3 Ra2 37. Rxe6 Rxh2 38. Re8 Bg5 39. Nf5 Rd2+ 40.
Kc3 Re2 41. Kd3 Rd2+ 42. Kc3 Re2 43. Kd3 Rd2+ {Precision: White = 69%, Black =
70%.} 1/2-1/2

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.07.30”]
[Round “3”]
[White “Fernandez, Daniel Howard”]
[Black “Jones, Gawain C B”]
[Result “0-1”]
[ECO “B54”]
[WhiteElo “2477”]
[BlackElo “2670”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “130”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 21,130,0,0,0,0,0,0,0,14,29,18,0,8,0,0,0,0,0,4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6,14,14,24,0,0,0,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,-7,0,-8,0,0,0,-8,-8,-8,-8,-8,-8,-10,-8,-8,-8,-8,-8,-8,-8,-8,-8,-9,-8,-8,
-8,-8,-8,-29976,-29977,-29977,-29978,-29979,-29980,-29981,-29982,-29982,-29983]
} 1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. f3 Nc6 6. c4 e6 7. Nc3 Be7 8.
Nc2 O-O 9. Be2 {B55: Sizilianisch (Rauser Anti-Drachen-Variante)} d5 10. cxd5
exd5 11. exd5 Nb4 {LiveBook: 3 Partien} 12. Nxb4 Bxb4 13. O-O Bxc3 14. bxc3 {
[#]} Qxd5 $146 ({Vorgänger:} 14… Nxd5 15. Qd4 Re8 16. Re1 Be6 {1/2-1/2 (43)
Mamedov,R (2688)-Zhigalko,A (2571) Moscow 2017}) 15. Be3 Bd7 16. Bd4 Bb5 17.
Rb1 Bxe2 18. Qxe2 Rfe8 19. Qb5 Re7 20. a4 a6 21. Qb6 Qf5 22. Rbe1 Nd5 23. Qa5
Rae8 24. c4 Qd3 25. Bc5 Rxe1 $1 26. Rxe1 Rxe1+ 27. Qxe1 {[%cal Re1e8]} Nf6 28.
Qe7 {[%csl Gc5][%cal Re7f8]} h5 29. Qf8+ Kh7 30. Qxf7 Qb1+ 31. Kf2 Qf5 32. Qe7
Ng4+ 33. Kg3 Ne5 34. h4 Nxc4 35. Bd4 {[%csl Gd4][%cal Re7g7]} Qg6+ 36. Kf4 Qxg2
{Droht stark …Dd2+.} 37. Qc5 Qh2+ 38. Ke4 Qe2+ 39. Kf4 Qh2+ 40. Ke4 Qe2+ 41.
Kf4 Qe6 42. Qxh5+ Kg8 43. Qg4 {[%csl Gd4][%cal Rg4g7]} Qf7+ 44. Ke4 Nd6+ 45.
Ke5 Nc4+ 46. Ke4 b5 47. axb5 Nd6+ 48. Ke5 Nc4+ 49. Ke4 Nd6+ 50. Ke5 $132 {
[%mdl 2048] Weiss is not keeping still} Nxb5 51. Bc5 a5 52. Qe6 a4 53. Be3
Qxe6+ 54. Kxe6 $11 {[%mdl 4096] Endspiel KL-KS} a3 {Und …a2 würde nun
gewinnen.} 55. Bc1 $1 Nd4+ 56. Kd5 a2 57. Bb2 Nc2 (57… Nb3 {looks sharper.}
58. Ke6 g6 59. f4 Nc5+ 60. Kf6 Kh7) 58. Ke6 a1=Q (58… Ne1 {with more
complications.} 59. Kd5 Kf7 60. f4 g6 61. Kd4 Ke6) 59. Bxa1 Nxa1 {KS-KBB} 60.
f4 Nb3 61. h5 $2 {[%mdl 8192] [#]} (61. Kf5 $11) 61… Kh7 {Schwarz setzt Matt.
} 62. Kd5 Kh6 63. f5 Kxh5 64. Ke6 Nd4+ 65. Ke5 {[#]} Nxf5 $1 {Precision: Weiß
= 70%, Schwarz = 80%.} 0-1

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.07.30”]
[Round “3”]
[White “Ward, Chris G”]
[Black “Derakhshani, Borna”]
[Result “1/2-1/2”]
[ECO “D90”]
[WhiteElo “2434”]
[BlackElo “2315”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “103”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 13,103,0,0,-26,-39,-10,0,-67,-58,-77,-39,-61,-62,-64,-58,-58,-68,-140,
-127,-147,-154,-110,-54,-55,-49,-116,-49,-51,-51,-51,-52,-60,-53,-63,-70,-69,
-56,-34,-9,-17,-5,-9,0,-8,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-27,-27,-154,-154,-154,-43,-202,
-22,-22,-22,-22,-22,-133,-133,-245,-219,-198,-190,-187,-172,-172,-33,-33,-35,
-35,-35,-35,-14,-14,-15,-34,0,0,0,0,0,0,0,0]} 1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 d5 4.
Nf3 Bg7 5. cxd5 Nxd5 6. Qb3 Nxc3 7. bxc3 O-O {LiveBook: 49 Partien} 8. h4 {
D90: Grünfeldindisch (Flohr-Variante)} (8. Ba3 b6 9. e3 Nc6 10. Rd1 Bb7 11. Be2
{1/2-1/2 (11) Arsovic,Z (2427)-Jankovic,A (2568) Jahorina 2018}) 8… c5 {
[%cal Rc5d4]} 9. e3 Nc6 {[%cal Rc5d4]} 10. Bb5 $146 (10. h5 $11) ({Vorgänger:}
10. h5 Be6 11. Qb1 cxd4 12. cxd4 Bd5 13. hxg6 hxg6 {0-1 (47) Diaz Hollemaert,N
(2446)-Grushka,C (2227) Montevideo 2016}) 10… Be6 11. Qa3 Bd5 12. Bxc6 Bxc6
13. Qxc5 Rc8 {Droht stark …Lxf3.} 14. Qa3 {[#]} e5 $1 {[%mdl 512]} 15. h5 (
15. Kf1 $15) (15. dxe5 Bxf3) 15… Re8 $17 16. hxg6 hxg6 {zielt auf …Lxf3 ab.
} 17. Kf1 Qd5 (17… Bxf3 $17 18. gxf3 Qf6) 18. Kg1 $15 Qc4 19. Qb3 (19. Qb2 $1
$15) 19… Bxf3 ({Lieber} 19… Qe2 $1 $17 20. Ba3 Bxf3 21. gxf3 Qxf3) 20. Qxc4
Rxc4 21. gxf3 Rxc3 22. dxe5 Bxe5 23. Bb2 Rc2 24. Bxe5 Rxe5 {[%mdl 4096]
Endspiel KTT-KTT} 25. Rh4 Rb5 {Droht …Tbb2.} 26. a4 Rbb2 (26… Rg5+ {
keeps more tension.} 27. Rg4 Rxg4+ 28. fxg4 b6 29. f3 Kf8) 27. Rf1 $1 a6 28.
Kg2 b5 29. axb5 axb5 30. Kg3 Kg7 31. Rd4 Rc7 32. Rd6 Rb7 33. f4 b4 34. f5 (34.
Rfd1 $11 {bleibt in der Remisbreite.}) 34… gxf5 $17 35. Kf4 Rc2 (35… Rb5
$17 {Und …Tc2 würde nun gewinnen.} 36. Rc6 b3) 36. Kxf5 $2 (36. Rg1+ $15 Kf8
37. Ke5) 36… Rc5+ $2 ({Günstiger ist} 36… b3 $19 37. Rg1+ Kf8) 37. Ke4 $11
b3 {Weiss muss nun …b2 beachten.} 38. Rg1+ Kf8 {…b2 ist eine echte Drohung.
} 39. Rb1 {[#]} (39. Rd2 $11 {hält das Gleichgewicht.}) 39… Rc2 $1 $17 40.
Kd3 (40. f4 $17) 40… Rxf2 $19 41. Ra6 Ra2 42. Rc6 Rd7+ 43. Ke4 {[#]} b2 (
43… Ra4+ $1 $19 44. Kf3 Rb7) 44. Rb6 $15 Rd2 45. Rb7 Rf2 46. Ke5 Ra5+ 47. Ke4
Ra4+ 48. Ke5 Rg2 49. R1xb2 {Die Stellung ist ausgeglichen.} Rg5+ 50. Kf6 {
[%cal Rb7b8]} Rg6+ 51. Kf5 Raa6 52. e4 {Precision: Weiß = 45%, Schwarz = 39%.}
1/2-1/2

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.07.30”]
[Round “3”]
[White “Hebden, Mark L”]
[Black “Hawkins, Jonathan”]
[Result “1/2-1/2”]
[ECO “D58”]
[WhiteElo “2423”]
[BlackElo “2590”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “59”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 27,59,0,17,0,5,0,10,-49,-54,-58,-51,-44,-32,-81,-4,-81,-79,-97,-45,-69,
-61,-75,-39,-40,0,-21,0,-20,0,-13,0,0,0,0]} 1. d4 d5 2. Nf3 Nf6 3. c4 e6 4. Bg5
Be7 5. Nc3 h6 6. Bh4 O-O 7. e3 b6 8. Bd3 Bb7 9. O-O Nbd7 10. Bg3 c5 11. Qe2 Ne4
12. cxd5 exd5 13. Rad1 Qc8 {D58: Queen’s Gambit Declined: Tartakower Defence}
14. Rc1 (14. Rfe1) 14… Rd8 {LiveBook: 3 Games} 15. Rfd1 Ndf6 16. Ne5 Qe6 17.
f3 (17. Nxe4 $11 Nxe4 18. Bf4) 17… Nxg3 $15 18. hxg3 Nd7 19. Nxd7 Qxd7 $146 (
{Predecessor:} 19… Rxd7 20. g4 g6 21. Qf2 {1/2-1/2 (73) Goganov,A (2462)
-Oparin,G (2257) Dagomys 2009}) 20. g4 Bf6 (20… c4 $17 21. Bf5 Qc7) 21. Qf2 (
21. dxc5 $11 {remains equal.} bxc5 22. Ba6) 21… Qe7 $17 22. g3 Bc6 (22… Rd6
$17 23. Re1 Re6) 23. Kg2 Re8 24. Re1 cxd4 25. exd4 Qb4 26. a3 {The position is
equal.} Qd6 ({But not} 26… Qxd4 $6 27. Qxd4 Bxd4 28. Ne2 $16) 27. f4 Bd7 28.
Be2 Rac8 29. Bf3 Rxe1 30. Rxe1 {Precision: White = 23%, Black = 30%.} 1/2-1/2

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.07.30”]
[Round “3”]
[White “Arkell, Keith C”]
[Black “Toma, Katarzyna”]
[Result “1-0”]
[ECO “D76”]
[WhiteElo “2406”]
[BlackElo “2274”]
[Annotator “ChessBase”]
[PlyCount “129”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. d4 {[%emt 0:01:04]} Nf6 {[%emt 0:00:08]} 2. Nf3 {[%emt 0:00:05]} g6 {
[%emt 0:00:08]} 3. c4 {[%emt 0:00:05]} Bg7 {[%emt 0:00:09]} 4. g3 {[%emt 0:00:
05]} d5 {[%emt 0:00:55]} 5. cxd5 {[%emt 0:00:06]} Nxd5 {[%emt 0:00:05]} 6. Nc3
{[%emt 0:00:03]} Nb6 {[%emt 0:00:38]} 7. Bg2 {[%emt 0:00:05]} Nc6 {[%emt 0:00:
10]} 8. e3 {[%emt 0:00:04]} O-O {[%emt 0:00:11]} 9. O-O {[%emt 0:00:04]} Re8 {
[%emt 0:00:22]} 10. b3 {[%emt 0:00:05]} e5 {[%emt 0:00:49]} 11. Nxe5 {[%emt 0:
00:05]} Nxe5 {[%emt 0:00:10]} 12. dxe5 {[%emt 0:00:04]} Qxd1 {[%emt 0:00:54]}
13. Rxd1 {[%emt 0:00:04]} Bxe5 {[%emt 0:00:08]} 14. Bb2 {[%emt 0:00:05]} c6 {
[%emt 0:00:27]} 15. Rd2 {[%emt 0:00:08]} Bf5 {[%emt 0:01:12]} 16. Ne2 {[%emt 0:
00:56]} Bxb2 {[%emt 0:03:05]} 17. Rxb2 {[%emt 0:00:08]} a5 {[%emt 0:07:27]} 18.
Nd4 {[%emt 0:00:20]} Be4 {[%emt 0:06:47]} 19. f3 {[%emt 0:01:48]} Bd3 {[%emt 0:
01:45]} 20. Kf2 {[%emt 0:02:10]} f5 {[%emt 0:03:54]} 21. Rd1 {[%emt 0:02:18]}
Ba6 {[%emt 0:00:09]} 22. f4 {[%emt 0:01:22]} Rad8 {[%emt 0:02:20]} 23. Rbd2 {
[%emt 0:02:00]} Rd7 {[%emt 0:02:23]} 24. Rc1 {[%emt 0:05:39]} Red8 {[%emt 0:06:
57]} 25. h3 {[%emt 0:02:19]} a4 {[%emt 0:03:16]} 26. g4 {[%emt 0:00:13]} axb3 {
[%emt 0:00:16]} 27. axb3 {[%emt 0:00:03]} Nd5 {[%emt 0:01:40]} 28. Bxd5+ {
[%emt 0:01:41]} Rxd5 {[%emt 0:00:05]} 29. b4 {[%emt 0:00:15]} fxg4 {[%emt 0:04:
14]} 30. hxg4 {[%emt 0:00:06]} h5 {[%emt 0:02:24]} 31. Rg1 {[%emt 0:04:01]} Kf7
{[%emt 0:04:31]} 32. Kf3 {[%emt 0:00:37]} c5 {[%emt 0:19:18]} 33. bxc5 {
[%emt 0:00:06]} Rxc5 {[%emt 0:00:05]} 34. gxh5 {[%emt 0:01:01]} Rxh5 {[%emt 0:
00:13]} 35. Rc2 {[%emt 0:04:17]} Rd7 {[%emt 0:01:27]} 36. Rc3 {[%emt 0:08:31]}
b5 {[%emt 0:12:43]} 37. Kg3 {[%emt 0:02:13]} Bb7 {[%emt 0:00:35]} 38. Rb1 {
[%emt 0:01:36]} Be4 {[%emt 0:06:31]} 39. Rxb5 {[%emt 0:03:49]} Rxb5 {[%emt 0:
00:20]} 40. Nxb5 {[%emt 0:00:05]} Rd3 {[%emt 0:00:07]} 41. Kg4 {[%emt 0:16:01]}
Kf6 {[%emt 0:07:25]} 42. Rxd3 {[%emt 0:05:02]} Bxd3 {[%emt 0:00:04]} 43. Nd4 {
[%emt 0:00:13]} Be4 {[%emt 0:00:51]} 44. Nf3 {[%emt 0:00:20]} Bf5+ {[%emt 0:02:
50]} 45. Kg3 {[%emt 0:00:06]} Bc2 {[%emt 0:02:04]} 46. Kf2 {[%emt 0:01:26]} Bd3
{[%emt 0:01:12]} 47. Ng5 {[%emt 0:00:26]} Bc4 {[%emt 0:04:29]} 48. e4 {[%emt 0:
01:37]} Bb3 {[%emt 0:00:40]} 49. Ke3 {[%emt 0:00:06]} Ba2 {[%emt 0:00:09]} 50.
Kd4 {[%emt 0:00:06]} Bb3 {[%emt 0:00:24]} 51. Kc5 {[%emt 0:00:25]} Bc2 {
[%emt 0:01:14]} 52. Kd5 {[%emt 0:00:43]} Bd3 {[%emt 0:02:04]} 53. Nf3 {[%emt 0:
00:28]} Bb1 {[%emt 0:04:15]} 54. Nd4 {[%emt 0:01:06]} Kf7 {[%emt 0:03:03]} 55.
e5 {[%emt 0:06:37]} Ba2+ {[%emt 0:00:04]} 56. Kd6 {[%emt 0:00:14]} g5 {[%emt 0:
01:01]} 57. f5 {[%emt 0:00:51]} g4 {[%emt 0:00:10]} 58. Ne2 {[%emt 0:01:41]}
Bb3 {[%emt 0:01:56]} 59. Ng3 {[%emt 0:00:09]} Bc2 {[%emt 0:00:54]} 60. Kd5 {
[%emt 0:04:17]} Ke7 {[%emt 0:01:07]} 61. Ne4 {[%emt 0:00:33]} Bb3+ {[%emt 0:01:
31]} 62. Kd4 {[%emt 0:00:07]} Ba4 {[%emt 0:04:04]} 63. Ke3 {[%emt 0:00:34]} Bd1
{[%emt 0:00:45]} 64. Kf4 {[%emt 0:00:07]} Kf7 {[%emt 0:03:54]} 65. Nf2 {
[%emt 0:00:39]} 1-0

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.07.30”]
[Round “3”]
[White “Trent, Lawrence”]
[Black “Rudd, Jack”]
[Result “1-0”]
[ECO “A45”]
[WhiteElo “2406”]
[BlackElo “2244”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “77”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. d4 {[%emt 0:00:00]} Nf6 {[%emt 0:00:07]} 2. Bg5 {[%emt 0:00:04]} e6 {
[%emt 0:00:08]} 3. e4 {[%emt 0:00:04]} h6 {[%emt 0:00:16]} 4. Bxf6 {[%emt 0:00:
04]} Qxf6 {[%emt 0:00:08]} 5. c3 {[%emt 0:00:04]} d6 {[%emt 0:01:12]} 6. Bd3 {
[%emt 0:00:16]} Nd7 {[%emt 0:00:25]} 7. Ne2 {[%emt 0:00:05]} g5 {[%emt 0:02:11]
} 8. O-O {[%emt 0:01:00]} Bg7 {[%emt 0:00:52]} 9. f4 {[%emt 0:00:07]} Qe7 {
[%emt 0:01:21]} 10. Nd2 {[%emt 0:01:17]} Nf6 {[%emt 0:00:39]} 11. Nc4 {[%emt 0:
06:46]} d5 {[%emt 0:03:02]} 12. exd5 {[%emt 0:00:12]} Nxd5 {[%emt 0:00:07]} 13.
Qd2 {[%emt 0:00:06]} Bd7 {[%emt 0:00:54]} 14. Ne3 {[%emt 0:08:04]} Nxf4 {
[%emt 0:04:08]} 15. Nxf4 {[%emt 0:00:07]} gxf4 {[%emt 0:00:08]} 16. Nc4 {
[%emt 0:00:42]} O-O-O {[%emt 0:01:04]} 17. Qxf4 {[%emt 0:00:09]} f5 {[%emt 0:
00:19]} 18. Rae1 {[%emt 0:03:17]} Qg5 {[%emt 0:01:25]} 19. Ne5 {[%emt 0:01:40]}
Qxf4 {[%emt 0:01:25]} 20. Rxf4 {[%emt 0:00:02]} Be8 {[%emt 0:00:10]} 21. Bc4 {
[%emt 0:02:49]} Rd6 {[%emt 0:00:08]} 22. Rf2 {[%emt 0:01:00]} Bh5 {[%emt 0:01:
40]} 23. Nd3 {[%emt 0:00:28]} Re8 {[%emt 0:00:21]} 24. Nf4 {[%emt 0:08:07]} Bf7
{[%emt 0:00:09]} 25. Rfe2 {[%emt 0:00:19]} Kd7 {[%emt 0:00:07]} 26. Nd3 {
[%emt 0:01:56]} b6 {[%emt 0:00:39]} 27. a4 {[%emt 0:29:49]} c6 {[%emt 0:02:04]}
28. Ba2 {[%emt 0:12:18]} Bg8 {[%emt 0:05:39]} 29. Nf4 {[%emt 0:05:32]} Bf7 {
[%emt 0:01:17]} 30. Nd3 {[%emt 0:00:05]} Bg8 {[%emt 0:00:09]} 31. Nf4 {[%emt 0:
00:04]} Bf7 {[%emt 0:00:09]} 32. Bb3 {[%emt 0:00:47]} Bf6 {[%emt 0:01:24]} 33.
a5 {[%emt 0:02:38]} bxa5 {[%emt 0:01:32]} 34. Nd3 {[%emt 0:00:32]} Rb8 {
[%emt 0:03:22]} 35. Nc5+ {[%emt 0:01:57]} Ke7 {[%emt 0:00:58]} 36. Bxe6 {
[%emt 0:00:06]} Bxe6 {[%emt 0:00:09]} 37. Rxe6+ {[%emt 0:00:03]} Rxe6 {[%emt 0:
00:08]} 38. Rxe6+ {[%emt 0:00:02]} Kf7 {[%emt 0:00:09]} 39. Rxf6+ {[%emt 0:00:
07]} 1-0

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.07.30”]
[Round “3”]
[White “Roberson, Peter T”]
[Black “Moore, Graham J”]
[Result “*”]
[ECO “C07”]
[WhiteElo “2401”]
[BlackElo “2218”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “71”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 26,70,-3,-9,25,14,29,30,32,33,59,49,83,104,285,273,249,234,218,101,285,
289,249,170,214,207,197,199,219,120,139,127,129,130,317,312,312,312,289,281,
1267,1250,29992,29993,29998,29999,29999]} 1. e4 {Almasi,Z} e6 2. d4 d5 3. Nd2
c5 4. Ngf3 cxd4 5. exd5 Qxd5 6. Bc4 Qd6 7. O-O Nf6 8. Nb3 Nc6 9. Nbxd4 Nxd4 10.
Nxd4 a6 11. Re1 Qc7 12. Bf1 {C07: French Tarrasch: 3…c5, 4 Ngf3 and 4 exd5
Qxd5} Bd6 13. g3 O-O 14. Bg5 {[#] LiveBook: 3 Games. The position is equal.}
Ne8 $146 ({Predecessor:} 14… Be5 15. c3 Nd5 16. Bg2 h6 17. Bd2 Nf6 18. Qf3
Rd8 19. Rac1 Nd5 {1-0 (59) Almasi,Z (2684)-Radjabov,T (2722) Baku 2016 CBM 175
[Almasi,Z]}) 15. Qf3 Qb6 16. Nb3 Bd7 17. Rad1 Bc6 18. Qg4 Qb4 19. c4 Bb5 $2 (
19… Qa4 $16) 20. Bd2 $18 Qa4 21. Bc3 Be7 22. Nd4 (22. Bd3 $1 $18 Bc6 23. Nd4)
22… Bd7 $2 (22… Nf6 $16 {keeps fighting.} 23. Qe2 Bc6) 23. b3 Qa3 24. Bg2
$36 {[%mdl 2048] White is on the roll.} Nf6 {[#]} 25. Qe2 $1 Bc8 26. Nf5 Bb4
27. Nh6+ (27. Bxf6 $18 {Threatening mate with Qg4!} exf5 28. Be7 Bxe7 29. Qxe7
Qxe7 30. Rxe7) 27… Kh8 $16 28. Qd2 Bxc3 29. Qxc3 Qc5 $2 {[#]} (29… Bd7 $16)
30. Rd8 $1 $18 {[%mdl 512]} Qe7 {[#]} (30… Rxd8 31. Nxf7+) 31. Rxf8+ $1 Qxf8
32. Rd1 Qe7 $2 {[#]} (32… Bd7 33. Bxb7 Re8) 33. Rd8+ $1 {[%mdl 512]} Ne8 {[#]
} (33… Qxd8 34. Nxf7+) 34. Qb4 $1 {[%mdl 512] White mates.} Qxb4 35. Rxe8+
Qf8 36. Rxf8# {Precision: White = 70%, Black = 12%.} *

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.07.30”]
[Round “3”]
[White “Macklin, Paul”]
[Black “Kalaiyalahan, Akshaya”]
[Result “1/2-1/2”]
[ECO “B22”]
[WhiteElo “2363”]
[BlackElo “2138”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “102”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. e4 {[%emt 0:00:01]} c5 {[%emt 0:00:06]} 2. Nf3 {[%emt 0:00:15]} Nc6 {
[%emt 0:00:11]} 3. c3 {[%emt 0:00:32]} d5 {[%emt 0:00:19]} 4. exd5 {[%emt 0:00:
28]} Qxd5 {[%emt 0:00:09]} 5. d4 {[%emt 0:00:25]} Bf5 {[%emt 0:00:35] B22:
Sizilianisch (Alapin 2.c3)} (5… Nf6 6. Be2 cxd4 7. cxd4 e6 8. O-O Be7 9. Nc3
Qd6 10. Nb5 Qd8 11. Bf4 Nd5 12. Bg3 O-O 13. Bc4 a6 14. Nc3 Nxc3 15. bxc3 b5 16.
Bd3 Bb7 17. a4 b4 18. Rb1 Bf6 19. Be4 a5 20. cxb4 axb4 21. Bxc6 {1/2-1/2 (21)
Zvjaginsev,V (2660)-Moiseenko,A (2692) Berlin 2015}) 6. Be2 {[%emt 0:07:45]}
cxd4 {[%emt 0:01:20]} 7. cxd4 {[%emt 0:00:05]} Bxb1 {[%emt 0:00:34]} 8. Rxb1 {
[%emt 0:00:04]} e6 {[%emt 0:00:28]} 9. a3 {[%emt 0:00:27]} Bd6 {[%emt 0:03:00]}
10. O-O {[%emt 0:02:25]} Nf6 {[%emt 0:03:10]} 11. Bg5 {[%emt 0:07:19]} O-O {
[%emt 0:06:26]} 12. Rc1 {[%emt 0:06:16]} Ne7 $146 {[%emt 0:19:51]} ({Vorgänger:
} 12… Rfd8 13. Bc4 {1/2-1/2 (32) Seymour,T (2050)-Adair,J (2138) Uxbridge
2009}) 13. Bc4 {[%emt 0:05:37]} Qa5 {[%emt 0:02:06]} 14. Qb3 {[%emt 0:03:55]}
Qb6 {[%emt 0:01:57]} 15. Qxb6 {[%emt 0:02:46]} axb6 {[%emt 0:00:05]} 16. Bxf6 {
[%emt 0:00:22]} gxf6 {[%emt 0:00:06]} 17. g3 {[%emt 0:11:17]} Ra5 {[%emt 0:13:
38]} 18. Rc3 {[%emt 0:04:43]} Rc8 {[%emt 0:08:44]} 19. Rfc1 {[%emt 0:01:04]}
Nd5 {[%emt 0:14:40]} 20. Bxd5 {[%emt 0:01:33]} Rxc3 {[%emt 0:00:06]} 21. Rxc3 {
[%emt 0:00:10]} Rxd5 {[%emt 0:02:19]} 22. Rc8+ {[%emt 0:00:33]} Kg7 {[%emt 0:
00:24]} 23. Rd8 {[%emt 0:00:26]} Bc7 {[%emt 0:07:23]} 24. Rxd5 {[%emt 0:00:20]}
exd5 {[%emt 0:00:04]} 25. Nh4 {[%emt 0:03:53]} b5 {[%emt 0:00:41]} 26. Kf1 {
[%emt 0:00:09]} Bb6 {[%emt 0:00:41]} 27. Ke2 {[%emt 0:00:05]} Kh6 {[%emt 0:02:
38]} 28. Ke3 {[%emt 0:10:56]} Kg5 {[%emt 0:00:23]} 29. h3 {[%emt 0:09:10]} Bc7
{[%emt 0:00:09]} 30. Kd3 {[%emt 0:03:39]} f5 {[%emt 0:05:25]} 31. f4+ {[%emt 0:
01:48]} Kf6 {[%emt 0:00:06]} 32. Ng2 {[%emt 0:02:20]} h5 {[%emt 0:02:17]} 33.
Ne3 {[%emt 0:03:09]} Ke6 {[%emt 0:00:04]} 34. h4 {[%emt 0:01:38]} Ba5 {[%emt 0:
00:43]} 35. b4 {[%emt 0:01:33]} Bd8 {[%emt 0:01:40]} 36. Nd1 {[%emt 0:00:34]}
Kd6 {[%emt 0:00:22]} 37. Nc3 {[%emt 0:00:23]} Kc6 {[%emt 0:00:04]} 38. Nb1 {
[%emt 0:00:23]} f6 {[%emt 0:03:20]} 39. Nd2 {[%emt 0:00:37]} Kd6 {[%emt 0:00:
39]} 40. Nb3 {[%emt 0:00:15]} b6 {[%emt 0:00:24]} 41. Nd2 {[%emt 0:03:08]} Ke6
{[%emt 0:01:34]} 42. Nf1 {[%emt 0:00:18]} Bc7 {[%emt 0:00:34]} 43. Ne3 {
[%emt 0:00:12]} Bd8 {[%emt 0:00:48]} 44. Kc2 {[%emt 0:00:25]} Bc7 {[%emt 0:00:
41]} 45. Kb3 {[%emt 0:00:11]} Bd8 {[%emt 0:02:28]} 46. a4 {[%emt 0:05:02]} Bc7
{[%emt 0:00:27]} 47. Nd1 {[%emt 0:00:23]} Kd6 {[%emt 0:07:13]} 48. Nc3 {
[%emt 0:00:15]} bxa4+ {[%emt 0:00:05]} 49. Kxa4 {[%emt 0:00:20]} Kc6 $1 {
[%emt 0:00:05]} 50. b5+ {[%emt 0:02:33]} Kd6 {[%emt 0:00:08]} 51. Kb3 {[%emt 0:
01:42]} Ke6 $14 {[%emt 0:01:52]} 1/2-1/2

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.07.30”]
[Round “3”]
[White “Bradbury, Neil H”]
[Black “Longson, Sarah N”]
[Result “1-0”]
[ECO “D20”]
[WhiteElo “2348”]
[BlackElo “2123”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “113”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 14,113,25,6,92,29,32,-21,-22,-21,-18,-14,-9,-87,-91,-50,58,54,53,41,51,
0,79,69,76,63,132,118,118,100,105,0,337,64,79,89,101,77,114,125,141,40,142,94,
131,125,145,15,23,0,148,151,149,150,453,451,432,301,282,287,301,295,302,300,
287,297,285,276,362,337,441,450,445,441,412,376,559,476,600,580,660,660,868,
855,818,775,1219,1117,1416,1250,2141,1960,4133,4133,29976,29977,29978,29979,
29978,29979,29977,29976]} 1. d4 d5 2. c4 dxc4 3. e4 Nc6 4. Be3 Nf6 5. f3 e5 6.
d5 Nd4 7. Bxd4 {D20: Queen’s Gambit Accepted: 3 e3 and 3 e4} (7. Ne2 c6 8. Nxd4
exd4 9. Qxd4 cxd5 10. Nc3 Bb4 11. O-O-O O-O 12. e5 Bxc3 13. Qxc3 Ne8 14. Bxc4
Be6 {1/2-1/2 (55) Cyborowski,L (2580)-Heberla,B (2557) Opole 2007}) 7… exd4
8. Qxd4 {LiveBook: 24 Games} c5 (8… a6 $11) 9. Qxc4 (9. Qd2 $16) 9… Bd6 10.
Nc3 $146 (10. Nd2 $14) ({Predecessor:} 10. Ne2 O-O 11. Nec3 a6 12. a4 Re8 13.
Nd2 Qc7 14. g3 b5 {1-0 (39) Veenhuizen,R-Koefoed,P Haarlem 1996}) 10… O-O $11
11. g3 a6 12. Qe2 b5 {[%cal Bb7b5,Bb5b4][%mdl 32]} 13. Bg2 (13. Qd2 $11) 13…
b4 $17 {[%mdl 1024] Black has strong compensation.} 14. Nd1 {[#]} Re8 ({
Better is} 14… Nxd5 $1 $15 {[%mdl 512]} 15. Nf2 (15. exd5 Re8 $17) 15… Nb6)
15. Ne3 $14 Bb7 16. Rd1 Be5 17. Qd2 (17. Qd3 $14) 17… Bd4 (17… Nxd5 $11 18.
Nxd5 Bxd5) 18. Ne2 $16 Bxe3 $1 19. Qxe3 Nxd5 (19… Qa5 $1 $14) 20. Qxc5 Rc8
21. Qa7 Qa5 {[#]} 22. Kf2 ({Of course not} 22. exd5 $6 Rc2 $11) ({White has to
play} 22. O-O $1 $16) 22… Rc7 $2 {[%mdl 8192]} (22… Rc2 $11 {and Black is
okay.}) 23. Qd4 $2 ({White must play} 23. exd5 $18 {Strongly threatening Rhe1.}
Ba8 24. Qd4) 23… Nf6 24. Rc1 Rd7 25. Qc5 Qxa2 26. Qxb4 a5 27. Qc3 (27. Qb6
$16) 27… Ba6 (27… Red8 $14) 28. Rhd1 Rb7 29. Rd2 {aiming for Qc6.} Rb3 {[#]
} 30. Qd4 ({White should play} 30. Ra1 $1 $16 {[%mdl 512]} Qxa1 31. Qxb3 Bxe2
32. Rxe2) 30… Rb4 $11 31. Qc3 ({White should try} 31. Qc5 $11) 31… Rb3 $16
{[#]} 32. Ra1 $1 {[%mdl 512]} Qxa1 33. Qxb3 {Black must now prevent Rd1.} h6 $2
(33… Bxe2 $16 {is more resistant.} 34. Rxe2 Qc1) 34. Rd1 $18 Bc4 35. Rxa1
Bxb3 36. Rxa5 Rb8 37. e5 Nd7 38. f4 Bc4 39. Ra8 Rxa8 40. Bxa8 {[%mdl 4096]
Endgame KBN-KBN} Nc5 41. Nc1 g5 42. Ke3 Bf1 43. Bd5 gxf4+ 44. gxf4 Na4 (44…
Kf8 $142 45. Bf3 f6 46. exf6 Kf7) 45. b3 {[%cal Bb2b3,Bb3b4,Bb4b5][%mdl 32]}
Nb6 46. Bc6 Kg7 47. Kd4 Bh3 48. Kc5 Nc8 49. b4 f6 50. Ne2 Kf7 51. b5 Bf1 52.
Nd4 fxe5 53. fxe5 h5 54. b6 {White mates.} Nxb6 55. Kxb6 Bd3 56. Kc7 Ke7 57.
Bd7 {Precision: White = 50%, Black = 25%.} 1-0

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.07.30”]
[Round “3”]
[White “Murphy, Conor E”]
[Black “Tan, Justin Hy”]
[Result “0-1”]
[ECO “D37”]
[WhiteElo “2336”]
[BlackElo “2481”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “30”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 10,30,22,0,10,-110,-56,-116,-105,-110,-114,-121,-104,-117,-81,-172,-160,
-175,-167,-321,-329,-649,-664]} 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nf3 a6 4. cxd5 exd5 5. Nc3
Nf6 6. Qc2 {LiveBook: 3 Games. D37: Queen’s Gambit Declined: 5 Bf4} (6. Bg5 Be6
7. e3 Nbd7 8. Bd3 Bd6 9. O-O O-O 10. Rc1 c6 11. Bf4 Bxf4 12. exf4 Bg4 13. Be2
Bxf3 14. Bxf3 {1-0 (122) Nakamura,H (2769)-Caruana,F (2816) Paris 2018}) 6…
Be6 7. e4 $146 (7. Bf4 $11) ({Predecessor:} 7. Bg5 Nbd7 8. e3 h6 9. Bh4 g5 10.
Bg3 Nh5 11. Bd3 Nxg3 12. hxg3 Bg7 13. Bf5 Qf6 {0-1 (27) Mikrut,D (2406)
-Heberla,B (2580) Poland 2017}) 7… Nxe4 (7… dxe4 $17 8. Ng5 Qd7) 8. Nxe4 ({
Better is} 8. Bd3 $15) 8… dxe4 $17 9. Qxe4 {next Bc4 is good for White.} Bb4+
10. Bd2 {[#]} Bxd2+ $1 11. Nxd2 Nc6 12. Nb3 (12. Bc4 $17 Nxd4 13. O-O) 12…
O-O $19 13. Bd3 {[%csl Gd3][%cal Re4h7]} g6 14. Nc5 $2 {[#]} (14. O-O) 14…
Bf5 ({Not} 14… Qxd4 15. Nxe6 fxe6 16. O-O $15) (14… Nxd4 15. Nxe6 Nxe6 16.
O-O $17) 15. Qf3 $2 (15. Qf4 Re8+ 16. Kf1 Nxd4 17. Rd1) 15… Nxd4 {Precision:
White = 8%, Black = 62%.} 0-1

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.07.30”]
[Round “3”]
[White “Fitzsimons, David”]
[Black “Maroroa, Sue Y”]
[Result “1/2-1/2”]
[ECO “A26”]
[WhiteElo “2328”]
[BlackElo “2104”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “101”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 28,101,28,0,33,30,41,19,75,86,98,94,25,9,20,3,22,-7,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,17,33,147,154,323,324,343,312,413,52,75,60,60,37,25,1,45,-47,-47,-93,-86,
-94,0,0,0,-93,-30,-27,-25,-22,-22,-28,-10,-36,-40,-58,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]} 1.
Nf3 Nf6 2. c4 g6 3. g3 Bg7 4. Bg2 O-O 5. O-O d6 6. Nc3 Nc6 7. d3 e5 8. Rb1 a5
9. a3 {[%cal Ba2a3,Ba3b4,Bb4b5][%mdl 32]} h6 10. b4 axb4 11. axb4 Be6 12. b5
Ne7 13. Qb3 Qd7 14. Rd1 {A26: English Opening vs King’s Indian with …Nc6 and
d3} (14. d4 exd4 15. Nxd4 Bh3 16. Rd1 Bxg2 17. Kxg2 Nf5 18. Nxf5 Qxf5 19. f3
Qe6 20. e4 c6 21. Bf4 Rfd8 {1/2-1/2 (42) Gashimov,V (2733)-Andriasian,Z (2585)
Warsaw 2010}) 14… Bh3 15. Bh1 {LiveBook: 9 Games} Rab8 16. Ba3 {White is
slightly better.} Ng4 17. Nd2 Kh7 $146 (17… Rfd8 $11) ({Predecessor:} 17…
Kh8 18. c5 f5 19. cxd6 cxd6 20. Qb4 Nc8 21. Nd5 h5 {1-0 (58) Tammert,I (2290)
-Gabriel,M Germany 2012}) 18. c5 $1 $16 f5 19. cxd6 cxd6 20. Qb4 Rbd8 21. Rbc1
f4 22. Nce4 {[%cal Rb4d6]} Nf5 23. Nf3 $1 d5 24. Neg5+ hxg5 25. Nxg5+ Kg8 26.
Nxh3 Nd4 27. Qe1 $1 fxg3 28. hxg3 Rf6 29. Rc5 Qe6 {[#]} (29… Bf8 $14 30. Bg2
(30. Rxd5 $2 Qh7 $17) 30… Qh7) 30. e3 $1 {[%cal Re3d4]} b6 $2 (30… Nxf2 $16
31. Nxf2 Nf3+ 32. Bxf3 Rxf3) 31. Ng5 $18 (31. exd4 bxc5 32. dxc5 Bh6 $16) 31…
Qf5 32. Rxd5 Ra8 {[#]} 33. Rxd4 $2 ({Worse is} 33. exd4 Qxg5 34. Rd2 (34. Rxe5
$2 Qh6 $17) 34… Nxf2 $11) (33. f4 $1 $18 Nc2 34. Qe2 (34. e4 Qc8 $17)) 33…
exd4 $14 34. Bxa8 Qxg5 35. Be7 ({Wrong is} 35. exd4 $2 Rxf2 36. Qe6+ Kh7 $17)
35… dxe3 36. Bxf6 Bxf6 37. fxe3 (37. f4 $1 $14 Qh5 38. Kg2) 37… Nxe3 $15
38. Rd2 {d4 is the strong threat.} Bc3 {[%mdl 1024] Black has strong
compensation.} 39. Kh1 Qh6+ (39… Bxd2 40. Qxd2 Qxg3 41. Qh2 $11) (39… Qe5
$17 40. d4 Bxd2 41. Qxd2 Qxg3) 40. Kg1 $11 Qg5 ({Black should play} 40… Bd4
$11 41. Rf2 Qh3) 41. Kh1 $1 $17 Kg7 ({But not} 41… Bxd2 42. Qxd2 Qxg3 43. Qh2
$15) (41… Qe5 $17 42. d4 Bxd2 43. Qxd2 Qxg3) 42. Qc1 $1 $11 {[%cal Rc1c3]}
Bxd2 43. Qxd2 Qxg3 {Threatens to win with …Ng4.} 44. Qb2+ Kf7 45. Qa2+ Kf6 {
aiming for …Qe1+.} 46. Qa1+ Kf7 (46… Qe5 $15 47. Qxe5+ Kxe5) 47. Qa7+ {
The position is equal.} Kf8 48. Qxb6 Qh4+ 49. Kg1 Qg3+ 50. Kh1 Qh3+ 51. Kg1 {
Precision: White = 44%, Black = 38%.} 1/2-1/2

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.07.30”]
[Round “3”]
[White “Webb, Laurence E”]
[Black “Wells, Peter K”]
[Result “0-1”]
[ECO “C68”]
[WhiteElo “2306”]
[BlackElo “2426”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “54”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 23,54,-18,0,-58,-56,-123,-125,-224,-214,-214,-212,-215,-221,-258,-255,
-255,-256,-327,-245,-241,-249,-250,-247,-257,-259,-253,-256,-283,-277,-402,
-397,-397,-402]} 1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Bxc6 dxc6 5. O-O Bd6 6. d4
exd4 7. Qxd4 f6 8. Be3 Be6 9. Nbd2 Ne7 {[%cal Bg8e7,Be7g6,Bg6h4][%mdl 32]} 10.
Rad1 Ng6 {C68: Ruy Lopez: Exchange Variation, sidelines} 11. Nc4 Bxc4 12. Qxc4
Qe7 $1 {LiveBook: 29 Games. The position is equal.} 13. Nd4 $146 ({White
should play} 13. Rfe1 $11) ({Predecessor:} 13. Rd3 O-O-O 14. Re1 Rhe8 15. Bc1
c5 {1/2-1/2 (15) Vachier Lagrave,M (2686)-Roiz,M (2615) Biel 2012}) 13… Qxe4
$15 14. Qb3 (14. Qe6+ $15 Qxe6 15. Nxe6) 14… O-O-O $1 $17 15. Ne6 {[#]} (15.
Rfe1 $17 {was worth a try.}) 15… Nh4 $1 $19 {[%csl Gh4][%cal Re4g2][%mdl 512]
} 16. f3 {[#]} Qg6 $1 {[%csl Gh4][%cal Rg6g2][%mdl 512]} 17. g4 {[#]} ({But not
} 17. g3 $2 Bxg3 $1 {[%mdl 512]} 18. Rxd8+ Rxd8 $19) 17… Rde8 $1 {aiming for
…Nxf3+!} 18. Nc5 {[#]} Bxc5 $1 19. Bxc5 h5 20. Qd3 hxg4 21. Qxg6 Nxg6 22.
fxg4 Re4 23. g5 Rg4+ 24. Kh1 Rxg5 25. Bf2 Ne5 26. Be3 {[#]} (26. Bd4 {might
work better.}) 26… Rxh2+ $1 {[%mdl 512]} 27. Kxh2 Ng4+ {Precision: White =
26%, Black = 98%.} 0-1

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.07.30”]
[Round “3”]
[White “Zapolskis, Antanas”]
[Black “Thurlow, Kevin J”]
[Result “1-0”]
[ECO “B47”]
[WhiteElo “2283”]
[BlackElo “2030”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “35”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. e4 {[%emt 0:03:24]} c5 {[%emt 0:00:08]} 2. Nf3 {[%emt 0:00:10]} e6 {[%emt 0:
00:11]} 3. d4 {[%emt 0:00:10]} cxd4 {[%emt 0:00:10]} 4. Nxd4 {[%emt 0:00:08]}
Nc6 {[%emt 0:00:24]} 5. Nc3 {[%emt 0:00:13]} Qc7 {[%emt 0:00:25]} 6. g3 {
[%emt 0:01:19]} a6 {[%emt 0:00:34]} 7. Bg2 {[%emt 0:00:18]} Nf6 {[%emt 0:01:00]
} 8. Nb3 {[%emt 0:01:23]} Be7 {[%emt 0:01:29]} 9. a4 {[%emt 0:01:11]} O-O {
[%emt 0:02:24]} 10. O-O {[%emt 0:00:31]} Rb8 {[%emt 0:03:56]} 11. a5 {[%emt 0:
03:46]} Bb4 {[%emt 0:07:50]} 12. Bg5 {[%emt 0:15:23]} Nxa5 {[%emt 0:06:08]} 13.
e5 {[%emt 0:03:31]} Ne8 {[%emt 0:05:40]} 14. Nxa5 {[%emt 0:05:39]} Bxa5 {
[%emt 0:00:09]} 15. Ne4 {[%emt 0:00:41]} f5 {[%emt 0:07:05]} 16. exf6 {[%emt 0:
00:19]} Nxf6 {[%emt 0:00:10]} 17. Nxf6+ {[%emt 0:00:17]} gxf6 {[%emt 0:00:09]}
18. Bf4 {[%emt 0:00:36]} 1-0

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.07.30”]
[Round “3”]
[White “Kalavannan, Koby”]
[Black “Verma, Aditya”]
[Result “*”]
[ECO “D23”]
[WhiteElo “2277”]
[BlackElo “2084”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “32”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 23,32,18,41,0,0,-8,0,-14,7,-8,0]} 1. d4 d5 2. Nf3 Nf6 3. c4 c6 4. Qb3
dxc4 5. Qxc4 Bf5 6. g3 e6 7. Bg2 Nbd7 8. O-O Be7 9. e3 O-O {D23: Queen’s
Gambit Accepted: 3 Nf3 Nf6 sidelines} 10. Rd1 Qc7 11. Nc3 Rac8 12. Qe2 Ne4 {
LiveBook: 6 Games} 13. Nh4 $146 ({Predecessor:} 13. Ne1 Nxc3 14. bxc3 c5 15. e4
Bg6 16. Nd3 cxd4 17. cxd4 {1/2-1/2 (28) Khenkin,I (2614)-Sandipan,C (2641) Bad
Wiessee 2010}) 13… Nxc3 {The position is equal.} 14. bxc3 Bxh4 $1 15. gxh4 {
[#] aiming for e4.} Nf6 16. e4 Bg6 *

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.07.30”]
[Round “3”]
[White “McMichael, Richard J”]
[Black “Houska, Jovanka”]
[Result “0-1”]
[ECO “A03”]
[WhiteElo “2245”]
[BlackElo “2406”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “86”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. e3 {[%emt 0:00:01]} g6 {[%emt 0:01:14]} 2. f4 {[%emt 0:00:22]} d5 {[%emt 0:
00:37]} 3. Nf3 {[%emt 0:00:20]} Bg7 {[%emt 0:00:15]} 4. c3 {[%emt 0:00:57]} c5
{[%emt 0:00:40]} 5. d4 {[%emt 0:00:17]} Qc7 {[%emt 0:01:05]} 6. Bd3 {[%emt 0:
00:45]} Nh6 {[%emt 0:00:31]} 7. O-O {[%emt 0:00:46]} Bf5 {[%emt 0:01:02]} 8.
Be2 {[%emt 0:01:31]} O-O {[%emt 0:01:50]} 9. h3 {[%emt 0:00:23]} Bxb1 {[%emt 0:
00:42]} 10. Rxb1 {[%emt 0:00:06]} Nf5 {[%emt 0:00:24]} 11. Qe1 {[%emt 0:02:26]}
Nd7 {[%emt 0:03:08]} 12. Bd3 {[%emt 0:03:07]} Nd6 {[%emt 0:01:50]} 13. g4 {
[%emt 0:08:06]} Nf6 {[%emt 0:03:58]} 14. Qg3 {[%emt 0:03:04]} Nfe4 {[%emt 0:06:
01]} 15. Qg2 {[%emt 0:00:35]} f6 {[%emt 0:14:15]} 16. Nd2 {[%emt 0:04:23]} Qc6
{[%emt 0:06:49]} 17. Nxe4 {[%emt 0:06:04]} Nxe4 {[%emt 0:01:08]} 18. f5 {
[%emt 0:04:18]} e6 {[%emt 0:11:19]} 19. Bxe4 {[%emt 0:06:20]} dxe4 {[%emt 0:00:
04]} 20. Bd2 {[%emt 0:02:49]} Rad8 {[%emt 0:02:12]} 21. Kh1 {[%emt 0:07:42]}
Kh8 {[%emt 0:02:07]} 22. fxg6 {[%emt 0:04:08]} hxg6 {[%emt 0:00:06]} 23. Be1 {
[%emt 0:00:20]} e5 {[%emt 0:02:20]} 24. dxe5 {[%emt 0:02:19]} fxe5 {[%emt 0:00:
03]} 25. Bg3 {[%emt 0:00:47]} Rf3 {[%emt 0:00:08]} 26. Rxf3 {[%emt 0:03:10]}
exf3 {[%emt 0:01:41]} 27. Qc2 {[%emt 0:04:08]} Kh7 {[%emt 0:13:06]} 28. Rd1 {
[%emt 0:12:23]} c4 {[%emt 0:02:30]} 29. Kg1 {[%emt 0:02:40]} Rd5 {[%emt 0:01:
02]} 30. Kf2 {[%emt 0:05:36]} e4 {[%emt 0:00:34]} 31. Rd4 {[%emt 0:10:32]} Bxd4
{[%emt 0:00:36]} 32. cxd4 {[%emt 0:00:19]} Rb5 {[%emt 0:00:48]} 33. Be5 {
[%emt 0:00:13]} Kg8 {[%emt 0:01:47]} 34. Kg3 {[%emt 0:01:14]} Kf7 {[%emt 0:01:
26]} 35. h4 {[%emt 0:00:27]} Ke6 {[%emt 0:00:11]} 36. h5 {[%emt 0:00:55]} gxh5
{[%emt 0:01:29]} 37. gxh5 {[%emt 0:00:13]} Rxe5 {[%emt 0:05:05]} 38. dxe5 {
[%emt 0:00:18]} Qd5 {[%emt 0:02:34]} 39. Kf2 {[%emt 0:02:09]} b5 {[%emt 0:00:
52]} 40. Kg3 {[%emt 0:01:54]} Qxe5+ {[%emt 0:00:04]} 41. Kh4 {[%emt 0:00:02]}
Qf6+ {[%emt 0:00:37]} 42. Kg4 {[%emt 0:00:25]} Qf5+ {[%emt 0:00:07]} 43. Kg3 {
[%emt 0:00:10]} Qg5+ {[%emt 0:00:08]} 0-1

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.07.30”]
[Round “3”]
[White “Wall, Tim P”]
[Black “McPhillips, Joseph”]
[Result “1-0”]
[ECO “C02”]
[WhiteElo “2234”]
[BlackElo “2402”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “61”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. e4 {[%emt 0:00:10]} e6 {[%emt 0:00:57]} 2. d4 {[%emt 0:00:15]} d5 {[%emt 0:
00:05]} 3. e5 {[%emt 0:00:10]} c5 {[%emt 0:00:10]} 4. c3 {[%emt 0:00:08]} Nc6 {
[%emt 0:01:12]} 5. Nf3 {[%emt 0:00:25]} Qb6 {[%emt 0:02:24]} 6. Bd3 {[%emt 0:
02:01]} Nh6 {[%emt 0:05:14]} 7. O-O {[%emt 0:05:53]} cxd4 {[%emt 0:00:06]} 8.
cxd4 {[%emt 0:00:24]} Nf5 {[%emt 0:00:03]} 9. Bxf5 {[%emt 0:00:24]} exf5 {
[%emt 0:00:04]} 10. Nc3 {[%emt 0:00:13]} Be6 {[%emt 0:00:02]} 11. a3 {[%emt 0:
01:27]} Be7 {[%emt 0:10:57]} 12. b4 {[%emt 0:01:10]} O-O {[%emt 0:00:50]} 13.
Qd3 {[%emt 0:02:07]} h6 {[%emt 0:01:13]} 14. Be3 {[%emt 0:03:03]} g5 {[%emt 0:
08:42]} 15. g3 {[%emt 0:13:15]} Qd8 {[%emt 0:02:52]} 16. Ne1 {[%emt 0:05:43]}
f4 {[%emt 0:12:55]} 17. gxf4 {[%emt 0:08:12]} Qd7 {[%emt 0:00:03]} 18. Kh1 {
[%emt 0:04:01]} Bf5 {[%emt 0:01:24]} 19. Qd2 {[%emt 0:06:57]} g4 {[%emt 0:00:
03]} 20. f3 {[%emt 0:10:27]} h5 {[%emt 0:00:45]} 21. Ne2 {[%emt 0:02:58]} h4 {
[%emt 0:19:13]} 22. Nc3 {[%emt 0:01:15]} Kh8 {[%emt 0:00:57]} 23. fxg4 {
[%emt 0:06:16]} Bxg4 {[%emt 0:00:03]} 24. f5 {[%emt 0:00:12]} Bxf5 {[%emt 0:00:
58]} 25. Bg5 {[%emt 0:06:24]} Bh7 {[%emt 0:04:11]} 26. Bf6+ {[%emt 0:06:08]}
Bxf6 {[%emt 0:03:46]} 27. Rxf6 {[%emt 0:00:09]} Rg8 {[%emt 0:10:11]} 28. Nf3 {
[%emt 0:03:03]} Rg4 {[%emt 0:01:04]} 29. Ng5 {[%emt 0:02:59]} Rxd4 {[%emt 0:04:
17]} 30. Qf2 {[%emt 0:00:54]} Rg4 {[%emt 0:02:20]} 31. Rxf7 {[%emt 0:02:08]}
1-0

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.07.30”]
[Round “3”]
[White “Tozer, Philip Aa”]
[Black “Pollack, Oscar”]
[Result “1-0”]
[ECO “A27”]
[WhiteElo “2142”]
[BlackElo “2064”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “91”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 13,91,18,27,22,26,25,52,47,43,43,43,43,61,60,71,81,96,51,57,47,43,16,30,
30,30,22,30,40,54,33,58,26,56,45,165,155,199,210,202,206,177,131,137,123,112,
52,93,0,123,120,108,120,113,114,79,97,110,23,31,24,154,31,131,91,133,63,110,59,
68,76,100,125,397,386,385,377,1091,1019,29989,495]} 1. c4 e5 {[%cal Be7e5,
Be5e4][%mdl 32]} 2. g3 Nc6 3. Nc3 f5 4. Nf3 Nf6 (4… d6 5. d4 e4 6. d5 Ne5 7.
Nxe5 dxe5 8. g4 g6 9. gxf5 gxf5 10. Rg1 Nf6 11. Bg5 Be7 12. e3 Rg8 {1-0 (27)
Aronian,L (2793)-Ivanchuk,V (2738) Leuven 2017}) 5. d4 e4 6. Nh4 {[%cal Bf3h4,
Bh4g2,Bg2f4][%mdl 32] A27: English Opening: Three Knights Variation} d6 7. Bg5
Be7 {LiveBook: 3 Games} 8. Ng2 {White has an edge.} O-O 9. Nf4 $146 ({
Predecessor:} 9. e3 Qe8 10. Nf4 Bd7 11. Be2 Nd8 12. Qb3 c6 13. h4 Rb8 {1-0 (39)
Hoogland,D (2098)-Heppell,I (2034) Vale 2017}) 9… Ng4 10. Bxe7 Nxe7 11. h3
Nf6 12. e3 c5 13. Be2 Nc6 14. Qd2 a6 15. Rd1 cxd4 16. exd4 Qe8 17. Nfd5 Nxd5
18. Nxd5 {[#] Nc7 is the strong threat.} Qd8 19. h4 Ne7 20. Nf4 Bd7 21. Kf1 b5
22. Qb4 Qb6 23. c5 dxc5 (23… Qc6 $14) 24. dxc5 $18 Qb7 25. Qb3+ Kh8 26. h5 h6
27. Kg2 Rac8 28. Qc3 Rf6 29. Qe5 ({Better is} 29. Rd2 $16) 29… Re8 30. Qc3 ({
White should try} 30. Qd4 $16 Be6 31. Nxe6 Rxe6 32. Qd7) 30… Nc6 (30… Rc8
$1 $11) 31. Ng6+ Kh7 32. Rd6 Rxd6 33. cxd6 Qb6 34. Rd1 Qd8 35. a4 (35. Rd5 $16)
35… bxa4 $11 36. Bxa6 {With the idea Bb5.} Qb6 (36… e3 $11) 37. Be2 (37.
Bc4 $16) 37… Rb8 (37… e3 $14) 38. Rd2 Re8 39. Rc2 (39. Bc4 $16) 39… Rc8
40. Qd2 (40. Qe3 $16 Qb7 41. g4) 40… Re8 $14 41. Qe3 Qb4 42. Qc5 {Black must
now prevent Qxb4.} Qb8 $2 {[%mdl 8192]} (42… Qb3 $16 {was worth a try.}) 43.
Bb5 $18 Rc8 {[#]} 44. Qd5 $1 {[%cal Rc2c6]} Qb6 $2 (44… e3 45. Nf4 (45. Bxc6
Qb3 $14) (45. fxe3 Nb4 $11) (45. Bxa4 Qa8 $16) 45… Qb6) 45. Bxc6 Rxc6 46.
Nf8+ {Precision: White = 39%, Black = 27%.} 1-0

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.07.30”]
[Round “3”]
[White “Waddington, Mike P”]
[Black “Iyengar, Ilya”]
[Result “*”]
[ECO “A00”]
[WhiteElo “2110”]
[BlackElo “2017”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “138”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 11,138,-37,-27,-37,-39,-31,-23,-58,-49,-73,-68,-69,-36,-45,-27,-17,-11,
-42,14,0,42,43,323,325,293,371,348,83,89,83,216,201,210,208,235,223,267,256,
268,255,269,231,263,144,143,125,265,264,348,212,851,318,444,462,872,584,561,
156,257,250,387,385,307,185,181,70,199,43,62,36,70,32,231,218,184,117,229,227,
229,237,212,216,209,193,194,195,915,502,500,485,822,254,218,8,8,0,0,0,0,-20,
-18,-16,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4,0,0,0,7,6,6,6,7,8,8]} 1. Nc3 d5 2. e4
d4 3. Nce2 e5 4. Ng3 Be6 5. Nf3 f6 6. Be2 {A00: Unregelmäßige Eröffnungen} (6.
Bb5+ c6 7. Be2 Ne7 8. O-O Qd7 9. b3 c5 10. Bc4 Nbc6 11. Bxe6 Qxe6 12. Ne1 O-O-O
13. Nd3 Ng6 14. Nh5 {0-1 (74) Vandermeulen,B (2570)-Stephan,J (2555) ICCF
email 2010}) 6… c5 {LiveBook: 4 Partien} 7. d3 Nc6 8. O-O {Schwarz steht
etwas besser.} Nge7 $146 ({Vorgänger:} 8… Qd7 9. c4 Bd6 10. Bd2 Nge7 11. a3
O-O 12. Qc1 a5 13. Bd1 a4 {0-1 (22) Naesman,P (2435)-Baron,D (2395) ICCF corr
1996}) 9. Nh5 Nc8 10. Nh4 g6 11. Ng3 Bg7 12. f4 Nd6 13. Bg4 Bf7 14. f5 g5 (
14… Ke7 $15) 15. Nh5 $1 $11 {[%cal Rh5g7]} Kf8 (15… Rg8 $5 {[%cal Rg5h4]}
16. Nf3 Kd7 $11) 16. Nf3 Qe8 $2 {[%mdl 8192] [#]} (16… h6 $14) 17. Nxg5 $1
$18 {[%mdl 512]} fxg5 18. Bxg5 Kg8 19. Nf6+ $2 (19. f6 $18 {und Weiss behält
klar die Oberhand.} Bf8 20. Ng7 $1 {[%mdl 512]}) 19… Bxf6 $16 20. Bxf6 h5 (
20… h6 $16 {kämpft weiter.}) 21. Bxh8 $18 Kxh8 22. Be2 Kg7 23. Rf3 $1 Kf6 24.
Rh3 Qd7 25. Qe1 Rh8 26. Qh4+ Kg7 27. Rg3+ (27. g4 $18) 27… Kf8 $16 28. Rf1
Qe7 (28… Qd8 $16 29. f6 Rh7) 29. f6 $18 Qe6 30. b3 {Droht Lg4! und aus.} Nb4
$2 {[#]} (30… Ne8 31. Bg4 Qd6) 31. Rf2 $2 (31. Qg5 Rh7 $18) (31. Bg4 $1 {
[%mdl 512]} Qe8 (31… hxg4 32. Qxh8+) 32. Qg5) 31… Rh6 {[#]} 32. Bg4 $1 {
[%mdl 512]} Qe8 (32… hxg4 $142 33. Qxh6+ Ke8) 33. a3 Nc6 34. Bf5 $2 (34. Qg5
$18 {[%csl Gf6][%cal Rg5g7] ist viel giftiger.} Rh7 35. Bxh5 $1 {[%mdl 512]})
34… Nxf5 (34… Qd8 $16 {war angesagt.} 35. Bh3 Rh7) 35. Rxf5 Qe6 (35… Qd8
$142 36. Rf1 Qc8) 36. Rg7 Ke8 37. Qg5 Rh8 38. Rf3 ({Günstiger ist} 38. h3 $18)
38… a5 ({Besser ist} 38… Kd7 $14 39. Qg6 Nd8) 39. h4 $2 (39. Qh4 $1 $18)
39… b6 40. Rg3 b5 41. Rf3 (41. Rxf7 $5 Qxf7 42. Qf5 $16) 41… Nd8 $2 ({
Lieber} 41… Kd7 $14) 42. Rf5 Nc6 43. Qg3 (43. g4 $1 $18) 43… Rh6 (43… Kd8
$16 44. Qf3 Kc8) 44. Rgg5 $1 {[%cal Rf5e5] Txe5 ist eine echte Drohung.} Kd7 {
[#]} 45. Rxe5 $1 Nxe5 46. Rxe5 Qxf6 {[#] und nun wäre …Tg6 stark für Schwarz.
} 47. Rf5 $1 {[%cal Rf5f6]} ({Finger weg von} 47. Rxc5 $6 Qd6 $14) 47… Qe7
48. Qb8 {Droht stark Db7+.} Kc6 $2 (48… Rc6 49. Qxb5 Kd6 50. Qb8+ (50. Qxa5
Bg6 $18) 50… Rc7 51. Qb6+ Rc6 52. Qxa5 Qc7) 49. a4 bxa4 50. bxa4 {zielt auf
Db5+ ab.} Be8 (50… Kd7 $142 51. Qb7+ Ke8 52. Qc8+ Qd8 53. Qxd8+ (53. Qxc5 Qb8
$16) 53… Kxd8 54. Rxf7 c4) 51. Qb5+ $2 (51. Re5 Qd7 52. Qb5+ Kc7 53. Qxc5+ (
53. Rxe8 Qxb5 54. axb5 Kb6 $16) 53… Kb8 54. Re7) 51… Kc7 52. Qxa5+ $2 ({
Weiss braucht} 52. Rxc5+ $18 Bc6 53. Qxa5+ Kc8 54. Rg5) 52… Kb7 $1 $11 {
Die Stellung ist ausgeglichen.} 53. Rxc5 {Und weiter mit Te5 wäre nett.} Ra6
$36 {[%mdl 2048] Schwarz steht aktiver.} 54. Re5 Qd6 55. Qd5+ Qxd5 56. Rxd5
Rxa4 {[%mdl 4096] Endspiel KTL-KT} 57. Kf2 Kc6 58. Kf3 Ra2 59. Rxd4 Rxc2 60. g4
hxg4+ 61. Kxg4 Rc5 62. Rd8 Bd7+ 63. Kf4 Rh5 64. Kg3 Re5 65. Rg8 Kd6 66. Rg6+
Re6 67. Rxe6+ Kxe6 68. Kf4 Be8 69. Kg5 Bb5 {Precision: Weiß = 43%, Schwarz =
26%.} *

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.07.30”]
[Round “3”]
[White “Sugden, John N”]
[Black “Burke, Mitchell R”]
[Result “*”]
[ECO “B01”]
[WhiteElo “2090”]
[BlackElo “1988”]
[Annotator “NA RC”]
[PlyCount “74”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. e4 {[%emt 0:00:24]} d5 {[%emt 0:04:26]} 2. exd5 {[%emt 0:00:21]} Qxd5 {
[%emt 0:00:06]} 3. Nc3 {[%emt 0:01:01]} Qd6 {[%emt 0:00:15]} 4. Bc4 {[%emt 0:
09:55]} Nf6 {[%emt 0:05:04]} 5. d4 {[%emt 0:09:58]} c6 {[%emt 0:09:30] B01:
Scandinavian Defence} 6. Nge2 {[%emt 0:04:11]} (6. h3 Bf5 7. g4 Be6 8. Bb3 Bd5
9. Nxd5 cxd5 10. Nf3 Nc6 11. Qe2 e6 12. c3 Nd7 13. Be3 {0-1 (45) Edouard,R
(2680)-Bauer,C (2658) Nimes 2014}) 6… Bf5 {[%emt 0:13:35]} 7. Bf4 {[%emt 0:
02:38]} Qb4 {[%emt 0:06:02]} 8. Bb3 {[%emt 0:00:27]} e6 {[%emt 0:02:25]} 9. O-O
{[%emt 0:03:52]} Be7 {[%emt 0:09:06]} 10. Bc7 {[%emt 0:02:26]} b6 {[%emt 0:14:
26]} 11. Ng3 {[%emt 0:10:18]} Bg6 {[%emt 0:04:39]} 12. f4 {[%emt 0:03:50]} Na6
$146 {[%emt 0:06:04]} ({Predecessor:} 12… O-O 13. f5 exf5 14. Nxf5 {1-0 (29)
Correas Marcen,J (2005)-Roman Gimeno,J (1935) Aragon 2014}) 13. Be5 {[%emt 0:
00:19]} O-O-O {[%emt 0:02:10]} 14. Qf3 {[%emt 0:08:22]} Nb8 {[%emt 0:02:00]}
15. f5 {[%emt 0:05:44]} exf5 {[%emt 0:01:43]} 16. Nxf5 {[%emt 0:03:11]} Bxf5 {
[%emt 0:01:00]} 17. Qxf5+ {[%emt 0:00:26]} Kb7 {[%emt 0:00:06]} 18. a3 {
[%emt 0:03:07]} Qa5 {[%emt 0:00:20]} 19. Bxf7 {[%emt 0:02:30]} Rhf8 {[%emt 0:
02:00]} 20. Bc4 {[%emt 0:05:26]} Bc5 {[%emt 0:03:33]} 21. Rad1 {[%emt 0:08:42]}
Nd5 {[%emt 0:06:51]} 22. Qxh7 {[%emt 0:03:09]} Ne3 {[%emt 0:01:07]} 23. b4 {
[%emt 0:03:50]} Bxb4 {[%emt 0:02:54]} 24. axb4 {[%emt 0:00:21]} Qxb4 {[%emt 0:
00:02]} 25. Qxg7+ {[%emt 0:01:55]} Ka8 {[%emt 0:00:27]} 26. Rxf8 {[%emt 0:02:
25]} Qxf8 {[%emt 0:00:47]} 27. Qxf8 {[%emt 0:01:21]} Rxf8 {[%emt 0:00:04]} 28.
Bb3 {[%emt 0:01:06]} Nxd1 {[%emt 0:00:16]} 29. Nxd1 {[%emt 0:00:04]} Nd7 {
[%emt 0:00:03]} 30. Bd6 {[%emt 0:00:48]} Re8 {[%emt 0:00:17]} 31. Kf2 {[%emt 0:
00:52]} Nf6 {[%emt 0:00:09]} 32. Nc3 {[%emt 0:00:33]} b5 {[%emt 0:00:53]} 33.
Bf7 {[%emt 0:00:52]} Rd8 {[%emt 0:02:37]} 34. Be5 {[%emt 0:00:41]} b4 {[%emt 0:
01:07]} 35. Na4 {[%emt 0:01:13]} Rf8 $18 {[%emt 0:00:20]} 36. Bg6 {[%emt 0:00:
28]} Ng4+ {[%emt 0:01:08]} 37. Ke2 {[%emt 0:00:37]} Rf2+ {[%emt 0:00:26]} *

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.07.30”]
[Round “3”]
[White “Price, Gwilym”]
[Black “Palliser, Richard Jd”]
[Result “0-1”]
[ECO “B12”]
[WhiteElo “2085”]
[BlackElo “2418”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “64”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 18,64,9,0,0,0,0,0,0,-8,0,0,0,0,0,0,0,-47,-54,-79,-79,-81,-71,-78,-80,
-187,-171,-164,-131,-157,93,86,118,-104,-115,-132,-136,-159,-145,-168,-154,
-195,-195,-164,-150,-570,-565,-556,-548]} 1. e4 c6 2. d4 d5 3. e5 Bf5 4. h4 h5
5. Bd3 (5. c4 e6 6. Nc3 Ne7 7. Nge2 Bg4 8. Bg5 Qb6 9. c5 Qc7 10. f3 Bf5 11. Ng3
f6 12. Bf4 Nd7 13. exf6 Qxf4 14. Nce2 Qh6 15. fxe7 Bxe7 16. Nxf5 exf5 {1/2-1/2
(27) Sutovsky,E (2647)-Artemiev,V (2704) Poikovsky 2018}) 5… Bxd3 6. Qxd3 {
B12: Caro-Kann (Vorstoß-Variante)} Qa5+ 7. Nd2 e6 8. Ngf3 Nh6 9. O-O Qa6 10. c4
{LiveBook: 6 Partien} Nd7 11. Qc3 Nf5 12. a4 $146 ({Vorgänger:} 12. b3 Be7 {
1/2-1/2 (27) Kadric,D (2515)-Moskalenko,A (2528) Kavala 2017}) 12… Be7 13. g3
c5 14. cxd5 exd5 15. dxc5 Nxc5 16. b4 Qd3 $36 {[%mdl 2048] Schwarz kämpft um
Vorteil.} 17. Qa3 (17. Bb2 {looks sharper.} Qxc3 18. Bxc3 Nd3 19. Rab1 Rh6 20.
Rfd1) 17… Qxa3 18. Bxa3 Nxa4 19. Rfc1 b5 $1 20. Nb3 a6 21. Nc5 (21. Rc7 $17)
21… Nxc5 $19 22. bxc5 Rh6 23. c6 {[#]} Rc8 $2 (23… b4 $1 $17 {[%cal Rb4a3]}
24. Bb2 Kd8 25. c7+ Kc8) 24. Bxe7 $16 Nxe7 25. Rxa6 $2 (25. Nd4 $16 {ist
erzwungen, um die Oberhand zu behalten.}) 25… Rhxc6 $17 26. Raxc6 Rxc6 $16 {
[%mdl 4096] Endspiel KTS-KTS} 27. Rb1 {[#]} Rb6 $1 28. Nd4 b4 {[%cal Bb5b4,
Bb4b3][%mdl 32]} 29. f4 Kd7 30. Kf2 Nc6 31. Nxc6 $2 (31. Nb3 $17 {ist zäher.})
31… Kxc6 $19 32. Ke3 b3 {Precision: Weiß = 26%, Schwarz = 69%.} 0-1

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.07.30”]
[Round “3”]
[White “Jackson, Sheila”]
[Black “Britton, Richard L”]
[Result “0-1”]
[ECO “B50”]
[WhiteElo “2072”]
[BlackElo “2249”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “90”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. e4 {[%emt 0:00:01]} c5 {[%emt 0:10:50]} 2. Nf3 {[%emt 0:00:07]} d6 {[%emt 0:
00:27]} 3. c3 {[%emt 0:00:06]} Nf6 {[%emt 0:00:11]} 4. Be2 {[%emt 0:00:06]}
Nbd7 {[%emt 0:01:29]} 5. d3 {[%emt 0:00:06]} g6 {[%emt 0:05:04]} 6. O-O {
[%emt 0:01:29]} Bg7 {[%emt 0:00:05]} 7. Nbd2 {[%emt 0:00:23]} O-O {[%emt 0:00:
54]} 8. d4 {[%emt 0:04:59] B50: Sicilian: 2…d6, Miscellaneous} Qc7 {[%emt 0:
04:47]} 9. Bd3 {[%emt 0:02:28]} b6 $146 {[%emt 0:08:02]} ({Predecessor:} 9…
a6 10. Re1 e5 11. a4 b6 12. Rb1 Bb7 13. d5 h6 14. b4 Rab8 15. Qe2 a5 16. bxa5
bxa5 {1-0 (32) Grigore,N (2397)-Miraoui,K (2076) Sautron 2002}) 10. Qe2 {
[%emt 0:00:27]} cxd4 {[%emt 0:00:54]} 11. cxd4 {[%emt 0:01:55]} e5 {[%emt 0:00:
23]} 12. dxe5 {[%emt 0:08:24]} dxe5 {[%emt 0:02:19]} 13. Nb3 {[%emt 0:05:50]}
Nh5 {[%emt 0:03:16]} 14. g3 {[%emt 0:05:08]} Bb7 {[%emt 0:08:28]} 15. Bg5 {
[%emt 0:04:56]} Ndf6 {[%emt 0:06:17]} 16. Rac1 {[%emt 0:00:45]} Qe7 {[%emt 0:
00:24]} 17. Rfe1 {[%emt 0:08:53]} h6 {[%emt 0:05:29]} 18. Bd2 {[%emt 0:01:36]}
Rad8 {[%emt 0:03:06]} 19. Bc3 {[%emt 0:01:06]} Nd7 {[%emt 0:09:11]} 20. Ba6 {
[%emt 0:02:47]} Bxa6 {[%emt 0:04:04]} 21. Qxa6 {[%emt 0:00:02]} Nb8 {[%emt 0:
00:11]} 22. Qb5 {[%emt 0:00:36]} Rfe8 {[%emt 0:02:26]} 23. Nbd2 {[%emt 0:03:08]
} Qe6 {[%emt 0:04:36]} 24. a4 {[%emt 0:11:38]} Qg4 {[%emt 0:09:42]} 25. Bxe5 {
[%emt 0:05:23]} a6 {[%emt 0:02:34]} 26. Qxb6 {[%emt 0:08:11]} Nd7 {[%emt 0:00:
05]} 27. Qxa6 {[%emt 0:02:10]} Nxe5 {[%emt 0:00:32]} 28. Nxe5 {[%emt 0:04:41]}
Bxe5 {[%emt 0:00:15]} 29. Qe2 {[%emt 0:05:49]} Qxe2 {[%emt 0:01:10]} 30. Rxe2 {
[%emt 0:00:00]} Bxb2 {[%emt 0:00:09]} 31. Rc2 {[%emt 0:01:39]} Bd4 {[%emt 0:00:
06]} 32. Kg2 {[%emt 0:01:24]} Nf6 {[%emt 0:00:07]} 33. f3 {[%emt 0:00:29]} Nd5
{[%emt 0:01:53]} 34. Rc6 {[%emt 0:05:32]} Nc3 {[%emt 0:03:39]} 35. Re1 {
[%emt 0:00:05]} Nxa4 {[%emt 0:00:06]} 36. Nb3 {[%emt 0:00:11]} Bg7 {[%emt 0:00:
22]} 37. Rec1 {[%emt 0:01:38]} Nb2 {[%emt 0:00:32]} 38. h4 {[%emt 0:01:20]} Nd3
{[%emt 0:00:08]} 39. Rb1 {[%emt 0:03:14]} Ra8 {[%emt 0:00:35]} 40. Rd1 {
[%emt 0:00:59]} Red8 {[%emt 0:01:42]} 41. Kf1 {[%emt 0:03:02]} Ne5 {[%emt 0:01:
24]} 42. Rxd8+ {[%emt 0:00:38]} Rxd8 {[%emt 0:00:06]} 43. Rc3 {[%emt 0:00:37]}
Ng4 {[%emt 0:05:04]} 44. Rc1 $19 {[%emt 0:02:27]} Nh2+ {[%emt 0:00:45]} 45. Ke2
{[%emt 0:03:19]} Nxf3 {[%emt 0:00:05]} 0-1

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.07.30”]
[Round “3”]
[White “McDougall, William M”]
[Black “Abdulla, Murad”]
[Result “0-1”]
[ECO “A57”]
[WhiteElo “2056”]
[BlackElo “2281”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “53”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. d4 {[%emt 0:00:04]} Nf6 {[%emt 0:00:08]} 2. c4 {[%emt 0:00:04]} c5 {[%emt 0:
00:23]} 3. d5 {[%emt 0:00:25]} b5 {[%emt 0:00:07]} 4. cxb5 {[%emt 0:00:51]} a6
{[%emt 0:00:08]} 5. Nc3 {[%emt 0:00:30]} axb5 {[%emt 0:05:00]} 6. e4 {[%emt 0:
00:23]} Qa5 {[%emt 0:04:37]} 7. Bd2 {[%emt 0:07:11]} b4 {[%emt 0:03:48]} 8. e5
{[%emt 0:01:49]} bxc3 {[%emt 0:05:36]} 9. Bxc3 {[%emt 0:00:06]} Qb6 {[%emt 0:
00:13]} 10. exf6 {[%emt 0:00:40]} gxf6 {[%emt 0:01:16]} 11. d6 {[%emt 0:12:28]}
Bb7 {[%emt 0:02:18]} 12. Nf3 {[%emt 0:15:06]} e5 {[%emt 0:05:39]} 13. Bc4 {
[%emt 0:01:57]} Bxd6 {[%emt 0:06:03]} 14. Nh4 {[%emt 0:06:16]} Qc6 {[%emt 0:15:
38]} 15. f3 {[%emt 0:04:49]} Na6 {[%emt 0:08:10]} 16. Qb3 {[%emt 0:04:44]}
O-O-O {[%emt 0:09:49]} 17. O-O-O {[%emt 0:02:11]} Nc7 {[%emt 0:02:03]} 18. Rxd6
{[%emt 0:23:17]} Qxd6 {[%emt 0:00:18]} 19. Ba5 {[%emt 0:01:34]} f5 {[%emt 0:10:
43]} 20. Nxf5 {[%emt 0:08:56]} Qf6 {[%emt 0:01:12]} 21. Rd1 {[%emt 0:03:03]} d5
{[%emt 0:03:01]} 22. Bxc7 {[%emt 0:02:03]} Kxc7 {[%emt 0:02:52]} 23. Bxd5 {
[%emt 0:01:47]} Rxd5 {[%emt 0:00:56]} 24. Rxd5 {[%emt 0:00:12]} Bxd5 {[%emt 0:
00:09]} 25. Qxd5 {[%emt 0:00:08]} Qg5+ {[%emt 0:00:18]} 26. Kd1 {[%emt 0:01:45]
} Rd8 {[%emt 0:00:23]} 27. Nd6 {[%emt 0:00:06]} 0-1

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.07.30”]
[Round “3”]
[White “Jamroz, Krzysztof”]
[Black “Payne, Matthew J”]
[Result “*”]
[ECO “C04”]
[WhiteElo “2026”]
[BlackElo “2113”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “37”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. e4 {[%emt 0:00:02]} e6 {[%emt 0:00:50]} 2. d4 {[%emt 0:00:06]} d5 {[%emt 0:
00:08]} 3. Nd2 {[%emt 0:00:05]} Nc6 {[%emt 0:00:24]} 4. Ngf3 {[%emt 0:00:06]}
Nf6 {[%emt 0:00:10]} 5. e5 {[%emt 0:00:07]} Nd7 {[%emt 0:00:06]} 6. c3 {
[%emt 0:00:23]} f6 {[%emt 0:00:13]} 7. Bb5 {[%emt 0:00:06]} a6 {[%emt 0:03:48]}
8. Bxc6 {[%emt 0:11:45]} bxc6 {[%emt 0:00:09]} 9. O-O {[%emt 0:00:36]} fxe5 {
[%emt 0:12:50]} 10. dxe5 {[%emt 0:01:00]} c5 {[%emt 0:02:22]} 11. Nb3 {[%emt 0:
11:59]} a5 {[%emt 0:09:36]} 12. Bg5 {[%emt 0:02:12]} Be7 {[%emt 0:00:09]} 13.
Bxe7 {[%emt 0:00:07]} Qxe7 {[%emt 0:00:12]} 14. Re1 {[%emt 0:00:16]} O-O {
[%emt 0:02:43]} 15. Nbd2 {[%emt 0:00:16]} Bb7 {[%emt 0:05:26]} 16. Qa4 {
[%emt 0:13:54]} Rf5 {[%emt 0:18:55]} 17. Qh4 {[%emt 0:11:37]} Qxh4 {[%emt 0:02:
56]} 18. Nxh4 {[%emt 0:00:06]} Rxe5 {[%emt 0:00:03]} 19. Rxe5 {[%emt 0:00:06]}
*

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.07.30”]
[Round “3”]
[White “Miller, Dominic”]
[Black “Jarmany, John”]
[Result “*”]
[ECO “B13”]
[WhiteElo “2017”]
[BlackElo “2110”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “51”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. e4 {[%emt 0:00:01]} c6 {[%emt 0:00:04]} 2. d4 {[%emt 0:00:08]} d5 {[%emt 0:
00:04]} 3. exd5 {[%emt 0:00:09]} cxd5 {[%emt 0:00:04]} 4. c4 {[%emt 0:00:05]}
Nf6 {[%emt 0:00:03]} 5. Nc3 {[%emt 0:00:07]} Nc6 {[%emt 0:00:06]} 6. Nf3 {
[%emt 0:03:05]} Bg4 {[%emt 0:00:05]} 7. cxd5 {[%emt 0:02:56]} Nxd5 {[%emt 0:00:
13]} 8. Bb5 {[%emt 0:03:50]} Nxc3 {[%emt 0:14:10]} 9. bxc3 {[%emt 0:00:06]} Qd5
{[%emt 0:02:51]} 10. c4 {[%emt 0:08:17]} Qe4+ {[%emt 0:01:34]} 11. Be3 {
[%emt 0:03:39]} O-O-O {[%emt 0:11:17]} 12. Bxc6 {[%emt 0:01:35]} Qxc6 {[%emt 0:
25:48]} 13. Ne5 {[%emt 0:00:11]} Bxd1 {[%emt 0:00:06]} 14. Nxc6 {[%emt 0:00:03]
} bxc6 {[%emt 0:00:04]} 15. Rxd1 {[%emt 0:00:15]} e6 {[%emt 0:01:41]} 16. Ke2 {
[%emt 0:00:43]} Rd7 {[%emt 0:02:52]} 17. Rd3 {[%emt 0:01:45]} Be7 {[%emt 0:02:
42]} 18. Rb1 {[%emt 0:02:02]} Rhd8 {[%emt 0:12:42]} 19. Rdb3 {[%emt 0:09:40]}
Rc7 {[%emt 0:00:06]} 20. Bf4 {[%emt 0:00:18]} Bf6 {[%emt 0:12:40]} 21. Rb8+ {
[%emt 0:02:03]} Kd7 {[%emt 0:00:04]} 22. Bxc7 {[%emt 0:00:05]} Kxc7 {[%emt 0:
00:07]} 23. R1b7+ {[%emt 0:00:06]} Kd6 {[%emt 0:00:07]} 24. c5+ {[%emt 0:00:09]
} Kd5 {[%emt 0:00:06]} 25. Rxd8+ {[%emt 0:00:03]} Bxd8 {[%emt 0:00:04]} 26.
Rd7+ {[%emt 0:00:03]} *

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.07.30”]
[Round “3”]
[White “Young, Daniel J”]
[Black “Krzyzanowski, Patryk”]
[Result “1-0”]
[ECO “B27”]
[WhiteElo “1962”]
[BlackElo “2087”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “59”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. e4 {[%emt 0:00:01]} c5 {[%emt 0:00:16]} 2. Nf3 {[%emt 0:00:14]} g6 {[%emt 0:
00:11]} 3. d4 {[%emt 0:00:22]} cxd4 {[%emt 0:00:18]} 4. Qxd4 {[%emt 0:00:19]}
Nf6 {[%emt 0:00:17]} 5. Nc3 {[%emt 0:00:35]} Nc6 {[%emt 0:01:37]} 6. Qa4 {
[%emt 0:00:26]} Ng4 {[%emt 0:15:39]} 7. h3 {[%emt 0:26:50]} Nge5 {[%emt 0:02:
37]} 8. Nxe5 {[%emt 0:01:04]} Nxe5 {[%emt 0:00:09]} 9. f4 {[%emt 0:00:59]} Nc6
{[%emt 0:00:08]} 10. Be3 {[%emt 0:01:25]} Bh6 {[%emt 0:08:49]} 11. O-O-O {
[%emt 0:06:46]} O-O {[%emt 0:21:49]} 12. g4 {[%emt 0:13:23]} Rb8 {[%emt 0:03:
02]} 13. g5 {[%emt 0:06:00]} Bg7 {[%emt 0:00:13]} 14. h4 {[%emt 0:05:55]} a6 {
[%emt 0:00:28]} 15. h5 {[%emt 0:02:54]} b5 {[%emt 0:00:27]} 16. Qb3 {[%emt 0:
01:09]} d6 {[%emt 0:05:22]} 17. hxg6 {[%emt 0:02:04]} hxg6 {[%emt 0:00:13]} 18.
Nd5 {[%emt 0:08:05]} Bg4 {[%emt 0:02:15]} 19. Rd2 {[%emt 0:01:24]} Na5 {
[%emt 0:05:58]} 20. Qb4 {[%emt 0:00:47]} Nc4 {[%emt 0:00:32]} 21. Bxc4 {
[%emt 0:00:34]} bxc4 {[%emt 0:00:12]} 22. Qxb8 {[%emt 0:00:18]} c3 {[%emt 0:23:
58]} 23. Rdh2 {[%emt 0:05:46]} cxb2+ {[%emt 0:03:08]} 24. Kb1 {[%emt 0:00:25]}
Bf3 {[%emt 0:01:10]} 25. Qxd8 {[%emt 0:00:39]} Rxd8 {[%emt 0:00:06]} 26. Nxe7+
{[%emt 0:06:47]} Kf8 {[%emt 0:00:09]} 27. Nd5 {[%emt 0:00:25]} Bxh1 {[%emt 0:
01:27]} 28. Rxh1 {[%emt 0:00:14]} Re8 {[%emt 0:00:12]} 29. Nf6 {[%emt 0:00:33]}
Re6 {[%emt 0:01:47]} 30. Bd4 {[%emt 0:01:06]} 1-0

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.07.30”]
[Round “3”]
[White “De Coverly, Roger D”]
[Black “Ratnesan, Ranesh”]
[Result “1-0”]
[ECO “B25”]
[WhiteElo “1920”]
[BlackElo “2073”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “63”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. e4 {[%emt 0:00:04]} c5 {[%emt 0:00:09]} 2. Nf3 {[%emt 0:00:04]} d6 {[%emt 0:
00:07]} 3. g3 {[%emt 0:00:04]} Nf6 {[%emt 0:00:26]} 4. d3 {[%emt 0:00:12]} Nc6
{[%emt 0:00:39]} 5. Bg2 {[%emt 0:00:08]} g6 {[%emt 0:01:21]} 6. O-O {[%emt 0:
00:11]} Bg7 {[%emt 0:00:12]} 7. Nc3 {[%emt 0:00:29]} O-O {[%emt 0:01:16]} 8. h3
{[%emt 0:00:16]} Rb8 {[%emt 0:01:52]} 9. a4 {[%emt 0:00:18]} a6 {[%emt 0:00:36]
} 10. Be3 {[%emt 0:01:08]} e5 {[%emt 0:05:48]} 11. Qd2 {[%emt 0:02:07]} b5 {
[%emt 0:02:29]} 12. axb5 {[%emt 0:01:10]} axb5 {[%emt 0:00:15]} 13. Bh6 {
[%emt 0:01:23]} Nd4 {[%emt 0:12:16]} 14. Nxd4 {[%emt 0:00:55]} cxd4 {[%emt 0:
00:45]} 15. Ne2 {[%emt 0:00:19]} Bb7 {[%emt 0:04:59]} 16. Bxg7 {[%emt 0:01:46]}
Kxg7 {[%emt 0:00:23]} 17. f4 {[%emt 0:01:41]} Qb6 {[%emt 0:08:34]} 18. Rf2 {
[%emt 0:01:43]} Nd7 {[%emt 0:08:20]} 19. Raf1 {[%emt 0:04:07]} f6 {[%emt 0:07:
59]} 20. g4 {[%emt 0:05:07]} b4 {[%emt 0:08:00]} 21. b3 {[%emt 0:01:44]} Bc6 {
[%emt 0:08:19]} 22. Ng3 {[%emt 0:02:09]} Qd8 {[%emt 0:02:01]} 23. h4 {[%emt 0:
06:28]} Qe7 {[%emt 0:07:15]} 24. h5 {[%emt 0:05:49]} Kg8 {[%emt 0:00:41]} 25.
Bh3 {[%emt 0:08:51]} Nc5 {[%emt 0:01:42]} 26. g5 {[%emt 0:02:04]} fxg5 {
[%emt 0:01:19]} 27. f5 {[%emt 0:01:15]} Bd7 {[%emt 0:06:01]} 28. f6 {[%emt 0:
02:13]} Qf7 {[%emt 0:00:45]} 29. Bxd7 {[%emt 0:00:59]} Qxd7 {[%emt 0:01:38]}
30. f7+ {[%emt 0:01:07]} Kg7 {[%emt 0:01:25]} 31. Qxg5 {[%emt 0:01:44]} Qd8 {
[%emt 0:02:07]} 32. Rf6 {[%emt 0:00:28]} 1-0

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.07.31”]
[Round “4”]
[White “Adams, Michael”]
[Black “Howell, David W L”]
[Result “1/2-1/2”]
[ECO “C07”]
[WhiteElo “2706”]
[BlackElo “2687”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “39”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 20,39,30,0,0,0,0,0,0,0,-23,-9,-10,-18,0,0,0,0,0,0,0,0]} 1. e4 e6 2. d4
d5 3. Nd2 c5 4. Ngf3 cxd4 5. exd5 Qxd5 6. Bc4 Qd7 {C07: French Tarrasch: 3…
c5, 4 Ngf3 and 4 exd5 Qxd5} 7. O-O Nc6 8. Nb3 a6 9. Nbxd4 Nxd4 10. Nxd4 Qc7 11.
Qe2 {LiveBook: 55 Games} (11. Bd3 Nf6 12. Re1 Bd6 13. h3 O-O 14. Bg5 Be5 15. c3
h6 16. Nf3 Bxc3 {1-0 (51) Mamedov,R (2709)-Le,Q (2737) Huaian 2017}) 11… Bd6
12. h3 Ne7 13. Be3 O-O 14. Rad1 $146 ({Predecessor:} 14. Bb3) 14… b5 15. Bb3
Ng6 {The position is equal.} 16. c4 bxc4 17. Qxc4 Bh2+ 18. Kh1 Qxc4 19. Bxc4
Bf4 20. Bxf4 1/2-1/2

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.07.31”]
[Round “4”]
[White “Jones, Gawain C B”]
[Black “Hawkins, Jonathan”]
[Result “1-0”]
[ECO “C10”]
[WhiteElo “2670”]
[BlackElo “2590”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “87”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 22,87,25,26,41,43,58,52,61,50,60,42,42,39,46,48,35,47,37,40,98,91,132,
30,30,31,31,24,31,31,38,29,47,51,45,22,74,75,73,79,136,126,134,135,124,47,48,
48,81,25,50,37,26,0,131,154,139,141,1024,1009,937,921,713,704,29966,29961,6193,
6102]} 1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 dxe4 4. Nxe4 Nd7 5. Nf3 Ngf6 6. Nxf6+ Nxf6 7.
g3 b6 {C10: French with 3 Nc3: Unusual Black 3rd moves and 3…dxe4} 8. Bb5+
Bd7 9. a4 a6 10. Be2 Bc6 11. O-O Bd6 12. Ne5 {LiveBook: 3 Games} Bxe5 13. dxe5
{[#]} Nd7 $146 ({Predecessor:} 13… Qd5 14. Qxd5 Nxd5 15. a5 {1/2-1/2 (31)
Morozevich,A (2694)-Pelletier,Y (2590) Biel 2011}) 14. Qd4 O-O 15. b4 Bd5 16.
Rd1 c5 17. bxc5 bxc5 18. Qe3 Qc7 19. c4 Bb7 20. Bb2 Rfe8 (20… Nb6 $14) 21.
Rd6 $16 Bc6 22. Bf3 ({White should play} 22. a5 $16) 22… Bxf3 $11 23. Qxf3
Nb6 $1 24. Qe4 f5 25. Qd3 Ra7 $1 {Threatening …Nc8.} 26. Qe2 Nc8 27. Rd3 Rb7
28. Rad1 Nb6 {[#]} (28… Qa5 $11) 29. a5 $1 $16 {[%cal Ra5b6]} Nxc4 30. Rd7 $1
{[%cal Rd7c7]} Qc6 ({Avoid the trap} 30… Rxb2 $2 31. Qh5 $18 (31. Rxc7 Rxe2
32. Rdd7 Re1+ 33. Kg2 Nxe5 $11)) (30… Qb8 $142 31. Rxb7 Qxb7 32. Qxc4 Qxb2)
31. Rxb7 Qxb7 32. Qxc4 {aiming for Ba3.} Qxb2 33. Qxc5 $40 {[%mdl 4224]
Endgame KQR-KQR. White mounts an attack.} (33. Qxa6 $16 {Threatens to win with
Qc6.} Qxe5 34. Qc6) 33… Qe2 $14 34. Qd6 Kf7 35. h3 (35. Qd3 $16 Qxe5 36. Qxa6
) 35… Re7 36. Rc1 Qb5 37. Qd1 {And now Qh5+ would win.} g6 {[#]} (37… Qxe5
$11 {keeps the balance.} 38. Qh5+ Kf6) 38. Qd8 $1 $16 Qxe5 39. Rc8 {[%csl Gc8]
[%cal Rd8f8]} Qe1+ $2 {[%mdl 8192]} (39… Qg7 $16 40. Ra8 g5) 40. Kg2 $18 {
[%csl Gc8][%cal Rd8f8]} Qe4+ 41. Kh2 {[%csl Gc8][%cal Rd8f8]} e5 42. h4 {
Qg8+ would kill now.} Ke6 43. Qb6+ Kf7 44. Rh8 {Precision: White = 59%, Black
= 43%.} 1-0

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.03”]
[Round “4”]
[White “Adair, James R”]
[Black “Bradbury, Neil H”]
[Result “0-1”]
[ECO “A45”]
[WhiteElo “2492”]
[BlackElo “2348”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “82”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 18,82,25,6,39,24,14,14,14,13,13,0,0,-12,-9,-13,-6,-10,-5,-9,0,0,0,0,0,0,
0,2,8,-75,-78,-97,-97,-89,-94,-89,-96,-89,-81,-91,-81,-80,-75,-93,-89,-118,
-104,-113,-110,-123,-116,-150,-150,-171,-177,-257,-257,-375,-357,-337,-266,
-493,-447,-434,-411,-437,-394]} 1. d4 Nf6 2. Bg5 e6 3. e4 h6 4. Bxf6 Qxf6 5. c3
d5 (5… d6 6. Bd3 g6 7. Ne2 Bg7 8. O-O O-O 9. f4 Qe7 10. e5 b6 11. Nd2 Bb7 12.
Be4 Bxe4 13. Nxe4 Rd8 14. Qe1 {0-1 (62) Moiseenko,A (2667)-Wang,Y (2690) Riadh
2017}) 6. Nd2 {A45: Trompowsky Attack} c5 7. Ngf3 Nc6 8. Bb5 cxd4 9. Nxd4 Bd7
10. O-O {LiveBook: 6 Games} a6 $146 ({Predecessor:} 10… Be7 11. Qa4 e5 12.
exd5 exd4 13. Ne4 {1-0 (29) Iotov,V (2579)-Xiong,J (2473) Richardson 2015}) 11.
exd5 exd5 12. Re1+ Be7 $1 13. Bxc6 bxc6 14. Qe2 c5 15. N4b3 {[%cal Bd4b3,Bb3a5,
Ba5c6][%mdl 32] Hoping for Nxc5.} Be6 16. c4 dxc4 17. Nxc4 O-O 18. Rac1 Rab8
19. Nba5 Rfc8 20. Qe4 Bf8 21. Nc6 Rxb2 22. Nxb2 Qxb2 23. Rc2 (23. Ne5 $11 {
remains equal.}) 23… Qb7 $17 24. Ne5 Qxe4 25. Rxe4 Bf5 26. Ree2 Bxc2 27. Rxc2
{[%mdl 4096] Endgame KRB-KRN} Re8 28. Nf3 f6 {[%cal Bf7f6,Bf6f5][%mdl 32]} 29.
Kf1 Kf7 30. Nd2 Ke6 31. Nc4 Kd5 32. Ne3+ Kc6 33. Ke2 f5 {And now …f4 would
win.} 34. Kf3 {[#]} g6 $1 35. Rc4 h5 36. h3 {[#]} (36. Rc2 {might work better.}
) 36… Bh6 $1 $19 37. g4 (37. Rc1 {was called for.}) 37… Bxe3 38. fxe3 Kb5
39. Rc3 $2 (39. Rc1) 39… c4 40. a3 hxg4+ 41. hxg4 fxg4+ {Precision: White =
38%, Black = 84%.} 0-1

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.07.31”]
[Round “4”]
[White “TAN, Justin Hy”]
[Black “Hebden, Mark L”]
[Result “*”]
[ECO “C84”]
[WhiteElo “2481”]
[BlackElo “2423”]
[Annotator “ChessBase”]
[PlyCount “119”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. e4 {[%emt 0:00:00]} e5 {[%emt 0:00:00]} 2. Nf3 {[%emt 0:00:00]} Nc6 {
[%emt 0:00:14]} 3. Bb5 {[%emt 0:00:00]} a6 {[%emt 0:00:57]} 4. Ba4 {[%emt 0:00:
00]} Nf6 {[%emt 0:00:12]} 5. O-O {[%emt 0:00:00]} Be7 {[%emt 0:00:25]} (5…
Nxe4) 6. d3 {[%emt 0:00:45]} (6. Re1 {[%cal Gc2c3,Gd2d4]}) 6… b5 {[%emt 0:02:
32]} 7. Bb3 {[%emt 0:00:03]} d6 {[%emt 0:00:27]} 8. a3 {[%emt 0:00:05]} O-O {
[%emt 0:00:48]} 9. Nc3 {[%emt 0:00:23]} Qe8 {[%emt 0:14:23]} 10. Nd5 {[%emt 0:
12:20]} Bd8 {[%emt 0:11:26]} 11. c3 {[%emt 0:04:23]} Na5 {[%emt 0:01:58]} 12.
Bc2 {[%emt 0:12:10]} (12. Ba2) 12… Nxd5 {[%emt 0:09:26]} 13. exd5 {[%emt 0:
00:03]} Bg4 {[%emt 0:00:16]} 14. a4 {[%emt 0:03:43]} Be7 {[%emt 0:06:32]} 15.
axb5 {[%emt 0:14:47]} axb5 {[%emt 0:00:26]} 16. b4 {[%emt 0:11:29]} Nb7 {
[%emt 0:00:08]} 17. Rxa8 {[%emt 0:00:03]} Qxa8 {[%emt 0:00:07]} 18. d4 {
[%emt 0:01:12]} f5 {[%emt 0:02:58]} (18… exd4 19. Qd3 {[%csl Gh7][%cal Gf3d4]
}) 19. h3 {[%emt 0:00:59]} Bh5 {[%emt 0:18:10]} (19… Bxf3 20. Qxf3 e4 {
[%cal Gb7d8,Gd8f7,Gf3g3]} 21. Qe2 {[%csl Gb5]}) 20. dxe5 {[%emt 0:03:15]} dxe5
{[%emt 0:00:14]} 21. g4 {[%emt 0:03:33]} fxg4 {[%emt 0:01:24]} (21… e4 {
[%cal Gf3d4]} 22. Nd4 {[%csl Gb5,Gf5,Gh5]}) (21… Bg6 22. Nxe5) 22. Nxe5 {
[%emt 0:00:05]} Bd6 {[%emt 0:00:10]} 23. Qd3 {[%emt 0:01:43]} g6 {[%emt 0:00:
15]} 24. hxg4 {[%emt 0:09:11]} (24. Nxg4) 24… Bxe5 {[%emt 0:00:58]} 25. gxh5
{[%emt 0:00:02]} Qc8 {[%emt 0:03:33]} (25… Qd8 {[%cal Gd8h4,Gg8h8]} 26. hxg6
Qh4 27. gxh7+ Kh8 {[%csl Gh7]}) 26. Qe4 {[%emt 0:03:44]} Qf5 {[%emt 0:00:52]}
27. Qxf5 {[%emt 0:01:34]} gxf5 {[%emt 0:00:07]} 28. Re1 {[%emt 0:08:39]} (28.
Bd2 Nd6) 28… Bxc3 {[%emt 0:00:47]} 29. Re3 {[%emt 0:01:32]} Bd4 {[%emt 0:04:
35]} (29… Bxb4 {[%csl Gf5,Gg3]}) 30. Re7 {[%emt 0:00:04]} Rf7 {[%emt 0:06:44]
} 31. Rxf7 {[%emt 0:00:01]} Kxf7 {[%emt 0:00:07]} 32. Bxf5 {[%emt 0:00:02]} Kg8
{[%emt 0:01:02]} 33. Bh6 {[%emt 0:03:59]} Bg7 {[%emt 0:01:09]} 34. Bf4 {
[%emt 0:00:53]} Nd6 {[%emt 0:00:13]} 35. Be6+ {[%emt 0:01:15]} Kf8 {[%emt 0:00:
08]} 36. Be3 {[%emt 0:01:28]} Bc3 {[%emt 0:00:46]} 37. Bc5 {[%emt 0:00:24]} Kg7
{[%emt 0:00:08]} 38. f3 {[%emt 0:00:56]} Nb7 {[%emt 0:02:06]} 39. Be7 {[%emt 0:
00:14]} Bf6 {[%emt 0:00:11]} 40. Bxf6+ {[%emt 0:02:50]} (40. h6+ Kg6) 40…
Kxf6 {[%emt 0:00:02]} 41. f4 {[%emt 0:02:27]} Nd6 {[%emt 0:04:30]} (41… Kg7
42. Kf2 Kh6 43. Bg4 {[%csl Gc8][%cal Gf2d4,Gg4d7,Gd4c5]}) 42. Kf2 {[%emt 0:07:
28]} (42. Kf1) 42… c5 {[%emt 0:00:11]} (42… Ne4+ 43. Ke3 Nc3 44. Kd4 {
[%cal Gc3a2]} (44. Kd3 Na2) 44… Ne2+ 45. Kc5 Nxf4 46. Kxb5 Nxe6 (46… Nxh5
47. Kc6 {[%csl Gc7]}) 47. dxe6 Kxe6 48. Kc6 {[%csl Gb5,Gc7]}) 43. bxc5 {
[%emt 0:00:11]} Ne4+ {[%emt 0:00:04]} 44. Ke3 {[%emt 0:00:02]} Nxc5 {[%emt 0:
00:08]} 45. Bg8 {[%emt 0:00:34]} h6 {[%emt 0:01:16]} 46. Kd4 {[%emt 0:03:21]}
Nb7 {[%emt 0:11:18]} (46… Nb3+ 47. Kc3 {[%csl Gb4]} Nc5 48. Kb4 (48. Bh7 {
[%cal Gf6f5,Gc5e4]} Kg7 (48… Ke7 49. Kb4 Kd6) 49. Bg6 {[%csl Gd5,Gf4]}) 48…
Nd3+ 49. Kxb5 Nxf4 50. d6 Nxh5 51. Kc6) 47. Bh7 {[%emt 0:01:11]} Ke7 {[%emt 0:
01:07]} 48. Bd3 {[%emt 0:01:49]} b4 {[%emt 0:00:25]} 49. Ba6 {[%emt 0:01:21]}
Nd6 {[%emt 0:01:08]} 50. Bd3 {[%emt 0:03:51]} b3 {[%emt 0:02:30]} (50… Z0 51.
Kc5 {[%cal Gc5b4]} b3 52. Kb4 b2 53. Kc3 Ne8 54. Kxb2 Nf6 {[%csl Gd5,Gh5]}) 51.
Kc3 (51. Ke5 b2 52. f5) 51… Ne8 52. Kxb3 (52. Be4 Nf6 53. Bf3 Kd6 54. Kxb3
Nxd5) 52… Nf6 {[%csl Gd5]} 53. Kc4 (53. Bc4 Kd6) 53… Nxh5 {[%csl Gf4]} 54.
f5 Kd6 {[%cal Gh5f6]} 55. Kd4 Nf6 56. Be4 h5 57. Bf3 h4 {[%csl Gh2][%cal Gf6e7,
Gd4h4,Gh4h2]} 58. Bg2 h3 59. Bf3 h2 60. Bg2 {[%cal Gf6g4,Gf6e8,Gf6g8]} *

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.07.31”]
[Round “4”]
[White “TAN, Justin Hy”]
[Black “Hebden, Mark L”]
[Result “1/2-1/2”]
[ECO “C84”]
[WhiteElo “2481”]
[BlackElo “2423”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “109”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 16,109,8,0,24,2,39,37,22,39,29,25,29,32,81,45,81,45,45,44,50,49,83,74,
112,93,98,98,136,136,146,136,132,119,133,127,168,168,168,168,168,168,168,163,
170,156,172,167,162,168,169,168,203,119,113,120,107,44,45,45,45,10,22,22,121,
43,79,60,66,8,8,8,8,8,8,8,8,8,153,68,161,8,8,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]} 1. e4
e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 {[%cal Bf1b5,Bb5a4,Ba4b3][%mdl 32]} a6 4. Ba4 Nf6 5. O-O
Be7 6. d3 b5 7. Bb3 d6 8. a3 O-O 9. Nc3 {LiveBook: 571 Games} Qe8 {C77: Ruy
Lopez: 3…a6 4 Ba4 Nf6, unusual lines} (9… Na5 10. Ba2 Be6 11. b4 Bxa2 12.
Rxa2 Nc6 13. Bg5 Ng4 14. Bd2 Nf6 15. Bg5 Ng4 16. Bd2 Nf6 17. Bg5 {1/2-1/2 (17)
Vachier Lagrave,M (2789)-Carlsen,M (2843) Stavanger 2018}) 10. Nd5 $146 ({
Predecessor:} 10. Re1 Rb8 11. Bd2 Bg4 12. h3 Bxf3 13. Qxf3 Nd4 14. Qg3 Kh8 15.
Rac1 Nxb3 16. cxb3 b4 17. axb4 Rxb4 {1/2-1/2 (37) Martinez,A (2247)-Krysa,L
(2518) Villa Martelli 2017}) 10… Bd8 11. c3 Na5 {White is slightly better.}
12. Bc2 Nxd5 13. exd5 Bg4 14. a4 Be7 15. axb5 axb5 16. b4 Nb7 17. Rxa8 Qxa8 18.
d4 f5 19. h3 Bh5 20. dxe5 dxe5 21. g4 $1 $36 {[%cal Rg4h5][%mdl 2048] White is
really pushing.} fxg4 22. Nxe5 {Hoping for Qd3.} Bd6 23. Qd3 {[%csl Gc2][%cal
Rd3h7]} ({But not} 23. hxg4 $6 Bxe5 24. gxh5 Qe8 $14) 23… g6 24. hxg4 Bxe5
25. gxh5 Qc8 {( -> …Qg4+)} 26. Qe4 Qf5 27. Qxf5 gxf5 28. Re1 $1 {[%cal Re1e5]
} Bxc3 29. Re3 Bd4 30. Re7 $1 {Threatens to win with Bh6.} Rf7 31. Rxf7 Kxf7
32. Bxf5 $18 {[%mdl 4096] Endgame KBB-KBN} Kg8 {[#]} 33. Bh6 $1 Bg7 {[#]} 34.
Bf4 (34. Bxg7 $1 $18 Kxg7 35. Kg2) 34… Nd6 $16 35. Be6+ Kf8 36. Be3 (36. f3
$16) 36… Bc3 $14 37. Bc5 Kg7 38. f3 {[%cal Bf2f3,Bf3f4][%mdl 32]} Nb7 39. Be7
Bf6 (39… Nd6 $11) 40. Bxf6+ $16 Kxf6 {KB-KN} 41. f4 {Kf2 is the strong
threat.} Nd6 42. Kf2 ({White should try} 42. Kg2 $14) 42… c5 $1 $11 43. bxc5
Ne4+ 44. Ke3 Nxc5 45. Bg8 h6 46. Kd4 Nb7 (46… Nb3+ $11 {remains equal.} 47.
Kc3 Nc5) 47. Bh7 (47. Be6 $16) 47… Ke7 $14 48. Bd3 $2 (48. Ke5 $18) 48… b4
$1 $11 {The position is equal.} 49. Ba6 Nd6 50. Bd3 b3 51. Kc3 Ne8 52. Kxb3 {
aiming for Kc4.} Nf6 53. Bc4 Kd6 54. Kc3 Nxh5 55. Kd4 {Precision: White = 56%,
Black = 65%.} 1/2-1/2

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.07.31”]
[Round “4”]
[White “Tan, Justin Hy”]
[Black “Hebden, Mark L”]
[Result “1/2-1/2”]
[ECO “C84”]
[WhiteElo “2481”]
[BlackElo “2423”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “109”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 16,109,2,9,25,2,34,19,43,45,47,43,42,40,71,53,61,57,60,55,45,47,93,88,
106,103,109,98,143,141,145,131,121,134,137,146,152,153,153,153,153,153,167,156,
185,169,185,189,181,175,173,179,202,93,124,118,113,45,45,40,40,8,40,40,122,103,
106,34,31,8,8,8,8,8,8,8,8,8,204,104,187,8,8,8,8,0,0,0,0,0,8,0,0,0,0,0]} 1. e4
e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 {[%cal Bf1b5,Bb5a4,Ba4b3][%mdl 32]} a6 4. Ba4 Nf6 5. O-O
Be7 6. d3 b5 7. Bb3 d6 8. a3 O-O 9. Nc3 {LiveBook: 569 Games} Qe8 {C77: Ruy
Lopez: 3…a6 4 Ba4 Nf6, unusual lines} (9… Na5 10. Ba2 Be6 11. b4 Bxa2 12.
Rxa2 Nc6 13. Bg5 Ng4 14. Bd2 Nf6 15. Bg5 Ng4 16. Bd2 Nf6 17. Bg5 {1/2-1/2 (17)
Vachier Lagrave,M (2789)-Carlsen,M (2843) Stavanger 2018}) 10. Nd5 $146 ({
Predecessor:} 10. Re1 Rb8 11. Bd2 Bg4 12. h3 Bxf3 13. Qxf3 Nd4 14. Qg3 Kh8 15.
Rac1 Nxb3 16. cxb3 b4 17. axb4 Rxb4 {1/2-1/2 (37) Martinez,A (2247)-Krysa,L
(2518) Villa Martelli 2017}) 10… Bd8 11. c3 (11. Ne3 {is more complex.} Na5
12. Ba2 Nb7 13. Bd2 c6 14. Re1) 11… Na5 12. Bc2 Nxd5 13. exd5 Bg4 14. a4 Be7
15. axb5 axb5 16. b4 Nb7 17. Rxa8 Qxa8 18. d4 f5 19. h3 Bh5 20. dxe5 dxe5 21.
g4 $1 $36 {[%cal Rg4h5][%mdl 2048] Keeping Black busy.} fxg4 22. Nxe5 {Hoping
for Qd3.} Bd6 23. Qd3 {[%csl Gc2][%cal Rd3h7]} ({Don’t play} 23. hxg4 $6 Bxe5
24. gxh5 Qe8 $14) 23… g6 24. hxg4 Bxe5 25. gxh5 Qc8 {( -> …Qg4+)} 26. Qe4
Qf5 27. Qxf5 gxf5 28. Re1 $1 {[%cal Re1e5]} Bxc3 29. Re3 Bd4 {[#]} 30. Re7 $1 {
Threatens to win with Bh6.} Rf7 31. Rxf7 Kxf7 32. Bxf5 $18 {[%mdl 4096]
Endgame KBB-KBN} Kg8 {[#]} 33. Bh6 $1 Bg7 34. Bf4 (34. Bxg7 $18 {and White
stays clearly on top.} Kxg7 35. Kg2) 34… Nd6 $16 35. Be6+ Kf8 36. Be3 (36. f3
$16) 36… Bc3 $14 37. Bc5 Kg7 38. f3 Nb7 39. Be7 Bf6 (39… Nd6 $14) 40. Bxf6+
$16 Kxf6 {KB-KN} 41. f4 (41. Kf2 $16) 41… Nd6 $14 42. Kf2 c5 $1 43. bxc5 Ne4+
44. Ke3 Nxc5 45. Bg8 h6 46. Kd4 Nb7 $2 (46… Nb3+ $11 47. Ke4 Nc5+ 48. Kd4
Nb3+ 49. Kc3 Nc5) 47. Bh7 (47. Be6 $18) 47… Ke7 (47… b4 $16 {was called
for.} 48. Kc4 Ke7 49. Kxb4 Kd6) 48. Bd3 $2 (48. Bc2 $18) 48… b4 $1 $11 {
The position is equal.} 49. Ba6 Nd6 50. Bd3 b3 51. Kc3 Ne8 $1 52. Kxb3 {
And now Kc4 would win.} Nf6 53. Bc4 Kd6 54. Kc3 Nxh5 55. Kd4 {Precision: White
= 43%, Black = 57%.} 1/2-1/2

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.07.31”]
[Round “4”]
[White “Wells, Peter K”]
[Black “Eggleston, David J”]
[Result “1/2-1/2”]
[ECO “E18”]
[WhiteElo “2426”]
[BlackElo “2397”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “65”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 21,65,19,16,8,7,35,29,18,19,18,19,18,32,47,50,22,47,62,47,57,48,22,55,
20,49,18,55,18,27,31,29,-8,-8,-7,-7,-7,-6,-6,-4,-25,-25,-25,-26,-27,-10,-20]}
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 b6 4. g3 Bb7 5. Bg2 Be7 6. O-O O-O 7. Nc3 d5 8. cxd5
exd5 9. Bf4 Na6 10. Rc1 Re8 {E18: Queen’s Indian: Old Main Line (4 g3 Bb7 5
Bg2 Be7 6 0-0 0-0 7 Nc3)} 11. a3 c5 {LiveBook: 5 Games} 12. dxc5 bxc5 13. Qb3
$146 ({Predecessor:} 13. Ne5 Bd6 14. Nd3 Bf8 15. Bg5 Nc7 16. Nf4 Re5 17. Bxf6
Qxf6 18. Nfxd5 Bxd5 19. Bxd5 {1-0 (54) Delchev,A (2607)-Van Foreest,L (2312)
Wunsiedel 2015}) 13… Qc8 14. Be5 c4 15. Qd1 Qe6 16. b4 cxb3 17. Qxb3 Nc5 18.
Qb1 {Strongly threatening Nb5.} Rac8 {[%cal Ba8c8,Bc8c7,Bc7b7,Bb7b1][%mdl 32]}
19. Nb5 Qb6 20. Bh3 Nfd7 21. Bd4 {[#] Bxd7 is the strong threat.} Bc6 $1 {
[%cal Rc6b5]} 22. Nc3 (22. a4 {is more complex.} a6 23. Bxc5 Bxc5 24. Nbd4 Bxd4
25. Qxb6 Bxb6 26. Rxc6 Rxc6 27. Bxd7 Ree6 28. Bxc6 Rxc6 29. Rd1) 22… Qxb1 23.
Nxb1 (23. Rxb1 {keeps more tension.} Rc7 24. Rfd1 Bf8 25. Be3 Nf6 26. Nd4)
23… Rc7 24. Ne5 Nxe5 25. Bxe5 Rb7 26. Rfd1 Bf8 27. Bd4 Nb3 28. Rxc6 Nxd4 29.
Rxd4 {[#] Hoping for Nc3.} Rxb1+ 30. Kg2 Rxe2 31. Rxd5 Rbb2 32. Rf5 Bxa3 33.
Rc7 {Precision: White = 65%, Black = 55%.} 1/2-1/2

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.07.31”]
[Round “4”]
[White “PALLISER, Richard Jd”]
[Black “Emms, John M”]
[Result “1/2-1/2”]
[ECO “B36”]
[WhiteElo “2418”]
[BlackElo “2488”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “35”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 23,35,15,9,0,0,0,0,-13,0,0,0,-10,0,0]} 1. e4 c5 2. Nf3 g6 3. d4 cxd4 4.
Nxd4 Nc6 5. c4 Nf6 6. Nc3 d6 7. Be2 Nxd4 8. Qxd4 Bg7 9. Be3 O-O 10. Qd2 Be6 11.
f3 Rc8 12. Nd5 {B36: Sizilianisch (Maroczy-Aufbau)} Nxd5 {LiveBook: 6 Partien.
Die Stellung ist ausgeglichen.} 13. exd5 (13. cxd5 Bd7 14. O-O e6 15. dxe6 Bxe6
16. Rfd1 Qf6 17. Bxa7 Qxb2 18. Qxb2 {1/2-1/2 (18) Gulko,B (2595)-Ivanchuk,V
(2700) Novgorod 1995}) 13… Bd7 14. O-O e6 $146 ({Vorgänger:} 14… a6 15.
Rac1 b5 16. Rfe1 Re8 17. b4 bxc4 18. Bxc4 Bb5 19. Bb3 Qd7 20. a3 h5 21. Bg5 Bf6
22. h4 Kg7 23. Kh2 Be5+ 24. Bf4 Bf6 {1/2-1/2 (24) Palac,M (2580)-Bistric,F
(2446) Pula 2001}) 15. Bg5 Qb6+ 16. Be3 Qd8 17. Bg5 Qb6+ 18. Be3 1/2-1/2

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.07.31”]
[Round “4”]
[White “Arkell, Keith C”]
[Black “McShane, Luke J”]
[Result “0-1”]
[ECO “E69”]
[WhiteElo “2406”]
[BlackElo “2669”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “106”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 31,106,15,12,0,15,8,8,0,22,12,24,7,25,0,0,0,0,0,0,0,0,-37,-29,-42,-43,
-37,-39,-36,-34,-586,-582,-513,-548,-515,0,0,0,-127,-137,-139,-85,-189,-184,
-270,-277,-495,-389,-337,-316,-331,-334,-308,-343,-329,0,-180,0,-315,-310,-417,
-402,-807,-806,-799,-791,-777,-602,-1020,-349,-431,0,-1005,-691,-1000,-943,
-978,-946]} 1. d4 Nf6 2. Nf3 g6 3. c4 Bg7 4. Nc3 O-O 5. g3 d6 6. Bg2 Nbd7 7.
O-O e5 8. e4 c6 9. h3 Qa5 10. Re1 exd4 11. Nxd4 Ne5 12. Bf1 {[%cal Bg2f1,Bf1e2,
Be2f3][%mdl 32]} Qb6 {E69: King’s Indian: Fianchetto: 6…Nbd7 7 0-0 e5 8 e4
c6 9 h3} 13. Nb3 Be6 14. Be3 c5 15. Nd5 Bxd5 16. exd5 Rae8 {[#] LiveBook: 4
Games} 17. Be2 $146 ({Predecessor:} 17. Kg2 Re7 18. Qc2 Rfe8 19. Bd2 Qd8 20. a4
{0-1 (38) Howell,D (2676)-McShane,L (2640) London 2017}) 17… Ne4 18. Qc2 f5
19. Nd2 Qd8 20. Rab1 Nf7 21. Nxe4 Rxe4 22. Bf3 Re7 23. Bd2 Bd4 24. Re6 Ne5 25.
Bg2 {Strongly threatening Bg5.} Ref7 26. Bh6 f4 27. Bxf8 Rxf8 28. gxf4 Rxf4 29.
Rf1 Qh4 30. Rxd6 $2 {[%mdl 8192]} ({Better is} 30. Qe2 $15 Rf8 31. Rxd6) 30…
Qg3 $19 31. Kh1 Bxf2 32. Rd8+ Kg7 $2 (32… Kf7 $1 $19 {( -> …Nf3)} 33. d6
Nf3 34. Rd7+ Kg8 35. Rd8+ Rf8 36. Rxf8+ Kxf8 37. Qf5+ gxf5 38. Bxf3 Qxh3#) 33.
Qc3 $1 $11 {[%cal Rc3e5]} Rf3 $1 $40 {[%cal Rf3c3][%mdl 128] Black is up to no
good.} 34. Qxe5+ (34. Qa5 $11 Qf4 35. Qc7+ Kh6 36. Rf8 (36. Qxb7 {gets mated.}
Rxh3+ 37. Bxh3 Qf3+ 38. Bg2 Qh5+ 39. Bh3 Qxh3#) 36… Qxf8 37. Qxe5) 34… Qxe5
$17 35. Bxf3 Qe7 (35… Qxb2 $142 36. Bg2 Qxa2) 36. Ra8 (36. Rb8 $17 {is the
only way for White.} Bg3 37. d6) 36… Bg3 $1 $19 37. Bg2 (37. Rxa7 {is a
better defense.} Bb8 38. Ra8) 37… Bd6 {aiming for …Qe5.} 38. Rxa7 $2 (38.
Rf3 Qe1+ 39. Bf1) 38… Kh6 39. Ra3 Qe5 {[%csl Gd6][%cal Re5h2]} 40. Kg1 Qh2+
41. Kf2 Qf4+ 42. Kg1 Qh2+ (42… Qxc4 $142 43. Raf3 Qd4+ 44. R1f2 Qxd5) 43. Kf2
{[#]} Qf4+ (43… b5 $142 $1 {[%mdl 512]} 44. Rc3 (44. cxb5 c4 $17) 44… Be5)
44. Kg1 Qxc4 45. Rb3 Qd4+ 46. Kh1 (46. Rf2 $142 c4 47. Rbf3) 46… Qe5 {
[%csl Gd6][%cal Re5h2]} 47. Kg1 c4 48. Rc3 b5 49. a3 Bc5+ $2 (49… Qh2+ 50.
Kf2 Be7) 50. Kh1 Bd6 (50… Qe2 $142 51. Rfc1 Qxb2) 51. Kg1 Qh2+ {Black is
clearly winning.} 52. Kf2 Bc5+ 53. Kf3 Qe5 {Precision: White = 28%, Black =
74%.} 0-1

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.03”]
[Round “4”]
[White “Houska, Jovanka”]
[Black “Pert, Nicholas”]
[Result “1/2-1/2”]
[ECO “A04”]
[WhiteElo “2406”]
[BlackElo “2544”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “74”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 9,74,19,33,31,22,4,64,61,58,54,57,13,8,27,25,25,25,29,22,17,9,1,27,0,0,
0,0,0,14,35,31,34,43,45,41,45,83,78,78,77,88,82,89,30,33,23,45,20,25,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]} 1. Nf3 f5 2. d3 Nc6 (2… d6 3. e4 e5 4. Nc3 Be7 5.
d4 fxe4 6. Nxe4 d5 7. Neg5 exd4 8. Bd3 Qd6 9. Nxd4 c5 10. Nb5 Qe5+ 11. Be3 Na6
12. O-O {1-0 (36) Svidler,P (2751)-Bu,X (2710) Tbilisi 2017}) 3. d4 e6 4. g3
Nf6 5. Bg2 b5 6. Ne5 $146 {A04: Holländisches System ohne Übergang in andere
Systeme} ({Vorgänger:} 6. O-O Be7 7. Bg5 Bb7 8. Nbd2 Rb8 9. c3 O-O 10. Bxf6
Rxf6 {1/2-1/2 (60) Kazakovskiy,V (2342)-Paravyan,D (2486) Moscow 2015}) 6…
Bb7 7. c4 Ne4 (7… bxc4 $11 8. O-O Rb8) 8. Nxc6 $14 {Weiß steht etwas besser.}
Bxc6 9. d5 Bb4+ 10. Bd2 (10. Nc3 {looks sharper.} Nxc3 11. bxc3 Bxc3+ 12. Bd2
Bxd2+ 13. Qxd2 Bb7 14. O-O) 10… Bxd2+ 11. Nxd2 exd5 12. cxd5 Bxd5 13. Nxe4
Bxe4 14. Bxe4 fxe4 15. Qd5 c6 16. Qh5+ g6 17. Qe5+ Kf7 18. Qxe4 Qf6 19. Qc2
Rae8 20. O-O Kg7 21. e4 {[%cal Be2e4,Be4e5][%mdl 32]} Re7 22. Rad1 h5 23. f4 h4
24. e5 Qf5 {[#]} 25. Qxf5 $1 gxf5 $16 {[%mdl 4096] Endspiel KTT-KTT} 26. Kg2 ({
Besser ist} 26. Rf3 $16) 26… Kf8 $11 27. Rd6 a5 28. Rfd1 Ke8 29. e6 Rxe6 {
Die Stellung ist ausgeglichen.} 30. Rxd7 {[#] Und Td8+ würde nun gewinnen.}
Rhh6 31. Rd8+ Kf7 32. R1d7+ Re7 33. gxh4 Rxh4 34. Kg3 Rg4+ 35. Kf3 Rh4 36. Kg3
Rg4+ 37. Kf3 Rh4 {Precision: Weiß = 71%, Schwarz = 73%.} 1/2-1/2

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.03”]
[Round “4”]
[White “Trent, Lawrence”]
[Black “Fodor, Tamas Jr”]
[Result “0-1”]
[ECO “C06”]
[WhiteElo “2406”]
[BlackElo “2506”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “112”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 23,112,22,14,0,0,10,10,0,2,0,0,12,109,103,120,124,114,118,120,121,120,
121,89,56,60,56,43,56,70,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-14,-15,-110,-99,-93,-15,-34,
-34,-35,-33,-56,-39,-104,-70,-120,-136,-156,-152,-96,-104,-356,-352,-6123,
-5720,-2245,-1904,-29940,-6081,-29950,-29956,-29956,-29955,-29955,-29960,
-29960,-29962,-29962,-29961,-8061,-2511,-29980,-29982,-29982,-29982,-29982,
-29983,-29983,-29984,-29983,-29984]} 1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 c5 4. Ngf3 Nf6 5.
e5 Nfd7 6. c3 Nc6 7. Bd3 f6 8. exf6 Nxf6 9. O-O cxd4 10. cxd4 Bd6 11. Re1 O-O
12. Nf1 {C06: French Tarrasch: 3…Nf6 4 e5 Nfd7 5 Bd3 main lines} Qb6 {
LiveBook: 6 Games} 13. h3 (13. Rb1 Nb4 14. a3 Nxd3 15. Qxd3 Bd7 16. Ng3 Bb5 17.
Qd1 Rae8 18. Ne5 Bxe5 19. Rxe5 Nd7 20. Rg5 e5 21. Be3 h6 22. Rh5 Qg6 23. Rc1
Bc6 {1-0 (23) Carlsen,M (2802)-Ponomariov,R (2744) Moscow 2010}) 13… Bd7 14.
b3 $146 {The position is equal.} ({Predecessor:} 14. Bg5 Rae8 15. Rc1 e5 16.
dxe5 Nxe5 17. Nxe5 Bxe5 {1/2-1/2 (31) Maroroa,S (2116)-Fathallah,J (1919)
Llandudno 2017}) 14… Rae8 15. Bb2 {[%cal Bc1b2,Bb2a3,Ba3c5][%mdl 32]} Re7 16.
Rc1 Be8 17. Ng3 Bxg3 (17… a5 $11) 18. fxg3 $16 e5 {With the idea …e4.} 19.
Rxc6 Bxc6 20. Ba3 ({Much worse is} 20. Nxe5 $6 Ree8 $11) 20… Ree8 {…e4 is
the strong threat.} 21. Bc5 Qa5 22. b4 (22. Rxe5 $6 Rxe5 23. Nxe5 Re8 $11) ({
But not} 22. Bxf8 $6 e4 $11) 22… Qxa2 {aiming for …e4.} 23. Re2 Qa4 24.
Qxa4 Bxa4 25. dxe5 ({Much weaker is} 25. Bxf8 e4 $17) 25… Bd1 26. Rd2 (26.
Re3 $14) 26… Bxf3 $1 $11 27. exf6 Be4 28. Bxf8 Kxf8 29. fxg7+ Kxg7 30. Bxe4
Rxe4 {[%mdl 4096] Endgame KR-KR} 31. b5 d4 32. Kf2 Kf6 33. Rd3 (33. Ra2 $11 {
remains equal.}) 33… Ke6 34. Ra3 Re5 ({Black should play} 34… Kd5 $17) 35.
Rxa7 Rxb5 36. g4 Kd5 37. Ra8 Kc4 38. Rc8+ (38. Rh8 $15) 38… Kd3 39. Rh8 Rc5
40. Rxh7 b5 $1 41. h4 b4 {[%mdl 1024] Strongly threatening …b3. Black has
strong compensation.} 42. Rb7 $2 {[%mdl 8192]} (42. g5 $17 {was the only
defense.} b3 43. g6 Rc2+ 44. Kf3) 42… Kc3 $19 43. h5 $2 {[#]} (43. Ke2 b3 44.
Rxb3+ Kxb3 45. Kd3) 43… d3 $1 {[%cal Rd3d2]} 44. h6 d2 45. h7 {[#]} Rc8 $1
46. Rc7+ Rxc7 47. h8=Q+ {KQ-KR} Kc2 48. Qd8 Rf7+ 49. Ke2 Re7+ $1 50. Qxe7 d1=Q+
{KQ-KQ} 51. Kf2 Qd4+ 52. Kf3 b3 {[%cal Bb4b3,Bb3b2][%mdl 32] Black mates.} 53.
Qe2+ Qd2 54. Qe8 Qd3+ 55. Kf4 b2 56. Qa4+ Kc1 {Precision: White = 46%, Black =
77%.} 0-1

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.03”]
[Round “4”]
[White “McPhillips, Joseph”]
[Black “Young, Daniel J”]
[Result “1-0”]
[ECO “A00”]
[WhiteElo “2402”]
[BlackElo “1962”]
[Annotator “ChessBase”]
[PlyCount “153”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. b4 {[%emt 0:07:57]} e5 {[%emt 0:00:00]} 2. a3 {[%emt 0:00:21]} d5 {[%emt 0:
00:19]} 3. d4 {[%emt 0:11:43]} e4 {[%emt 0:08:33]} 4. Bf4 {[%emt 0:03:41]} Nf6
{[%emt 0:02:09]} 5. e3 {[%emt 0:01:33]} Be7 {[%emt 0:04:54]} 6. c4 {[%emt 0:03:
22]} Be6 {[%emt 0:04:38]} 7. Nd2 {[%emt 0:03:05]} a5 {[%emt 0:09:59]} 8. b5 {
[%emt 0:01:32]} Nbd7 {[%emt 0:03:23]} 9. h3 {[%emt 0:05:36]} c5 {[%emt 0:04:39]
} 10. bxc6 {[%emt 0:05:47]} bxc6 {[%emt 0:00:14]} 11. c5 {[%emt 0:00:53]} O-O {
[%emt 0:03:58]} 12. Qa4 {[%emt 0:03:58]} Qc8 {[%emt 0:01:13]} 13. Bh2 {[%emt 0:
02:04]} Bd8 {[%emt 0:03:27]} 14. Ne2 {[%emt 0:00:39]} Nb8 {[%emt 0:02:46]} 15.
Nf4 {[%emt 0:03:00]} Bc7 {[%emt 0:01:44]} 16. Be2 {[%emt 0:00:33]} g5 {[%emt 0:
01:12]} 17. Nxe6 {[%emt 0:07:58]} fxe6 {[%emt 0:00:15]} 18. Bxc7 {[%emt 0:01:
26]} Qxc7 {[%emt 0:04:08]} 19. O-O {[%emt 0:00:02]} Nbd7 {[%emt 0:02:08]} 20.
f3 {[%emt 0:03:13]} exf3 {[%emt 0:03:17]} 21. Bxf3 {[%emt 0:00:12]} e5 {
[%emt 0:01:35]} 22. e4 {[%emt 0:01:24]} exd4 {[%emt 0:04:03]} 23. Qxd4 {
[%emt 0:01:23]} Qe5 {[%emt 0:01:33]} 24. Qxe5 {[%emt 0:00:58]} Nxe5 {[%emt 0:
00:07]} 25. exd5 {[%emt 0:00:16]} Nxd5 {[%emt 0:02:02]} 26. Rab1 {[%emt 0:12:
14]} a4 {[%emt 0:04:04]} 27. Rb7 {[%emt 0:02:29]} Ra5 {[%emt 0:02:33]} 28.
Bxd5+ {[%emt 0:03:34]} cxd5 {[%emt 0:00:09]} 29. Re1 {[%emt 0:00:08]} Ng6 {
[%emt 0:03:21]} 30. Nf3 {[%emt 0:04:18]} Rxc5 {[%emt 0:13:06]} 31. Nxg5 {
[%emt 0:00:05]} Rc2 {[%emt 0:02:23]} 32. Nxh7 {[%emt 0:04:30]} Rff2 {[%emt 0:
00:44]} 33. Re8+ {[%emt 0:00:17]} Nf8 {[%emt 0:00:12]} 34. Rxf8+ {[%emt 0:01:
26]} Rxf8 {[%emt 0:00:09]} 35. Nxf8 {[%emt 0:00:03]} Kxf8 {[%emt 0:00:09]} 36.
Rb4 {[%emt 0:03:50]} Rc1+ {[%emt 0:01:18]} 37. Kf2 {[%emt 0:00:06]} Rc2+ {
[%emt 0:00:07]} 38. Kf1 {[%emt 0:00:38]} Rc1+ {[%emt 0:00:18]} 39. Ke2 {
[%emt 0:01:26]} Rc2+ {[%emt 0:00:07]} 40. Kf1 {[%emt 0:00:54]} Rc1+ {[%emt 0:
00:28]} 41. Kf2 {[%emt 0:06:35]} Rc2+ {[%emt 0:00:12]} 42. Kf3 {[%emt 0:01:34]}
Rc3+ {[%emt 0:00:14]} 43. Kf4 {[%emt 0:00:05]} Rxa3 {[%emt 0:00:20]} 44. Rd4 {
[%emt 0:00:23]} Ra1 {[%emt 0:08:42]} 45. Rxd5 {[%emt 0:00:25]} a3 {[%emt 0:00:
52]} 46. Ra5 {[%emt 0:00:21]} a2 {[%emt 0:04:00]} 47. Kg5 {[%emt 0:00:29]} Kf7
{[%emt 0:01:50]} 48. h4 {[%emt 0:02:11]} Rb1 {[%emt 0:04:01]} 49. Rxa2 {
[%emt 0:01:01]} Rb5+ {[%emt 0:00:09]} 50. Kg4 {[%emt 0:00:10]} Rb4+ {[%emt 0:
02:20]} 51. Kh3 {[%emt 0:00:11]} Kg6 {[%emt 0:00:19]} 52. Ra5 {[%emt 0:00:17]}
Kh6 {[%emt 0:00:31]} 53. Ra6+ {[%emt 0:00:16]} Kg7 {[%emt 0:00:20]} 54. Ra3 {
[%emt 0:01:05]} Kh6 {[%emt 0:00:24]} 55. g4 {[%emt 0:01:12]} Kg6 {[%emt 0:01:
34]} 56. Kg3 {[%emt 0:00:55]} Kh6 {[%emt 0:00:13]} 57. Ra6+ {[%emt 0:00:32]}
Kg7 {[%emt 0:00:09]} 58. g5 {[%emt 0:00:32]} Kh7 {[%emt 0:00:57]} 59. Rf6 {
[%emt 0:00:17]} Kg7 {[%emt 0:00:32]} 60. Rf4 {[%emt 0:00:10]} Rb1 {[%emt 0:00:
33]} 61. Kg4 {[%emt 0:00:35]} Rb5 {[%emt 0:01:09]} 62. Ra4 {[%emt 0:00:47]} Kg6
{[%emt 0:00:35]} 63. Ra6+ {[%emt 0:00:10]} Kg7 {[%emt 0:00:06]} 64. Ra7+ {
[%emt 0:00:25]} Kg8 {[%emt 0:00:13]} 65. Kh5 {[%emt 0:00:51]} Rb6 {[%emt 0:02:
57]} 66. g6 {[%emt 0:03:23]} Rb4 {[%emt 0:01:02]} 67. Kg5 {[%emt 0:00:17]} Rb5+
{[%emt 0:00:35]} 68. Kh6 {[%emt 0:00:10]} Rb8 {[%emt 0:00:05]} 69. h5 {[%emt 0:
00:17]} Rc8 {[%emt 0:00:32]} 70. Rg7+ {[%emt 0:00:16]} Kh8 {[%emt 0:00:18]} 71.
Re7 {[%emt 0:00:34]} Kg8 {[%emt 0:00:42]} 72. Kg5 {[%emt 0:00:26]} Rc5+ {
[%emt 0:00:53]} 73. Kf6 {[%emt 0:00:24]} Rc6+ {[%emt 0:00:02]} 74. Re6 {
[%emt 0:00:28]} Rc8 {[%emt 0:00:08]} 75. h6 {[%emt 0:01:26]} Rf8+ {[%emt 0:00:
41]} 76. Kg5 {[%emt 0:00:17]} Ra8 {[%emt 0:00:23]} 77. h7+ {[%emt 0:01:11]} 1-0

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.03”]
[Round “4”]
[White “Roberson, Peter T”]
[Black “Ghasi, Ameet K”]
[Result “0-1”]
[ECO “B07”]
[WhiteElo “2401”]
[BlackElo “2494”]
[Annotator “RC”]
[PlyCount “110”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. e4 {[%emt 0:00:00]} d6 {[%emt 0:00:41]} 2. d4 {[%emt 0:00:00]} Nf6 {[%emt 0:
00:10]} 3. Nc3 {[%emt 0:00:00]} g6 {[%emt 0:00:04]} 4. Be3 {[%emt 0:00:07]} c6
{[%emt 0:00:05]} 5. h3 {[%emt 0:00:58]} Nbd7 {[%emt 0:00:19]} 6. Nf3 {[%emt 0:
02:34]} e5 {[%emt 0:05:47]} 7. a4 {[%emt 0:04:52]} Qe7 {[%emt 0:08:30]} 8. dxe5
{[%emt 0:14:26]} dxe5 {[%emt 0:01:07]} 9. Nd2 {[%emt 0:00:31]} Nc5 {[%emt 0:03:
28]} 10. Qf3 {[%emt 0:15:26]} Bg7 {[%emt 0:13:01]} 11. Bc4 {[%emt 0:03:16]} O-O
{[%emt 0:06:16]} 12. O-O {[%emt 0:00:35]} Nh5 {[%emt 0:05:11]} 13. Nb3 {
[%emt 0:08:50]} Ne6 {[%emt 0:01:09]} 14. Bxe6 {[%emt 0:02:03]} Qxe6 {[%emt 0:
06:22]} 15. Rfd1 {[%emt 0:04:31]} Re8 {[%emt 0:02:41]} 16. Rd2 {[%emt 0:08:59]}
Qe7 {[%emt 0:08:32]} 17. a5 {[%emt 0:09:49]} Qc7 {[%emt 0:04:44]} 18. Nc5 {
[%emt 0:07:07]} Nf4 {[%emt 0:02:41]} 19. b4 {[%emt 0:01:59]} Qe7 {[%emt 0:05:
03]} 20. Ne2 {[%emt 0:05:34]} Ne6 {[%emt 0:02:41]} 21. c3 {[%emt 0:01:18]} Nxc5
{[%emt 0:09:11]} 22. Bxc5 {[%emt 0:00:17]} Qh4 {[%emt 0:00:39]} 23. Rad1 {
[%emt 0:02:26]} Be6 {[%emt 0:00:04]} 24. Qg3 {[%emt 0:01:12]} Qxe4 {[%emt 0:01:
11]} 25. f3 {[%emt 0:03:14]} Qc4 {[%emt 0:01:22]} 26. Qf2 {[%emt 0:00:02]} a6 {
[%emt 0:00:38]} 27. Qe3 {[%emt 0:01:29]} Bd5 {[%emt 0:00:13]} 28. Bb6 {[%emt 0:
00:41]} f5 {[%emt 0:02:53]} 29. Rb1 {[%emt 0:01:12]} f4 {[%emt 0:03:06]} 30.
Qc5 {[%emt 0:00:18]} g5 {[%emt 0:00:36]} 31. Rbd1 {[%emt 0:00:38]} Qxc5+ {
[%emt 0:01:54]} 32. Bxc5 {[%emt 0:00:02]} e4 {[%emt 0:00:09]} 33. fxe4 {
[%emt 0:00:09]} Rxe4 {[%emt 0:00:08]} 34. Bd4 {[%emt 0:00:53]} Bf8 {[%emt 0:01:
19]} 35. Nc1 {[%emt 0:00:28]} Rae8 {[%emt 0:01:27]} 36. Kf2 {[%emt 0:00:08]}
Re3 {[%emt 0:01:26]} 37. Rd3 {[%emt 0:00:56]} R3e6 {[%emt 0:00:30]} 38. R3d2 {
[%emt 0:01:06]} Bh6 {[%emt 0:01:35]} 39. Nd3 {[%emt 0:00:41]} Re3 {[%emt 0:01:
21]} 40. Re1 {[%emt 0:00:29]} Rxe1 {[%emt 0:00:34]} 41. Nxe1 {[%emt 0:30:02]}
Bg7 {[%emt 0:04:37]} 42. Nc2 {[%emt 0:00:00]} h6 {[%emt 0:03:56]} 43. Bxg7 {
[%emt 0:00:00]} Kxg7 {[%emt 0:00:10]} 44. h4 {[%emt 0:00:00]} g4 {[%emt 0:04:
39]} 45. Rd4 {[%emt 0:00:00]} g3+ {[%emt 0:02:52]} 46. Kf1 {[%emt 0:00:00]} Be4
{[%emt 0:01:01]} 47. Na3 {[%emt 0:00:00]} f3 {[%emt 0:03:59]} 48. gxf3 {
[%emt 0:00:00]} Bxf3 {[%emt 0:00:21]} 49. Nc2 {[%emt 0:00:00]} Re2 {[%emt 0:07:
08]} 50. Rf4 {[%emt 0:00:43]} g2+ {[%emt 0:03:43]} 51. Kg1 {[%emt 0:00:02]} Be4
{[%emt 0:00:06]} 52. Rg4+ {[%emt 0:02:49]} Kf6 {[%emt 0:00:12]} 53. Nd4 {
[%emt 0:01:09]} Re1+ {[%emt 0:00:15]} 54. Kf2 {[%emt 0:00:04]} Rf1+ {[%emt 0:
00:08]} 55. Ke3 {[%emt 0:00:24]} g1=Q+ {[%emt 0:00:24]} 0-1

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.03”]
[Round “4”]
[White “Zakarian, David”]
[Black “Tozer, Philip Aa”]
[Result “1-0”]
[WhiteElo “2354”]
[BlackElo “2142”]
[Annotator “ChessBase”]
[PlyCount “18”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. d4 {[%emt 0:00:00]} e6 {[%emt 0:00:00]} 2. Nf3 {[%emt 0:00:00]} Nf6 {
[%emt 0:00:15]} 3. c4 {[%emt 0:00:07]} c5 {[%emt 0:00:14]} 4. d5 {[%emt 0:00:
08]} exd5 {[%emt 0:00:06]} 5. cxd5 {[%emt 0:00:04]} d6 {[%emt 0:00:06]} 6. Nc3
{[%emt 0:00:06]} g6 {[%emt 0:00:05]} 7. Qa4+ {[%emt 0:00:13]} Nbd7 {[%emt 0:15:
05]} 8. Bf4 {[%emt 0:00:18]} Be7 {[%emt 0:11:30]} 9. e4 {[%emt 0:00:34]} O-O {
[%emt 0:05:33]} 1-0

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.01”]
[Round “4”]
[White “Zakarian, David”]
[Black “TOZER, Philip Aa”]
[Result “1-0”]
[WhiteElo “2354”]
[BlackElo “2142”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “18”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. d4 {[%emt 0:00:00]} e6 {[%emt 0:00:00]} 2. Nf3 {[%emt 0:00:00]} Nf6 {
[%emt 0:00:15]} 3. c4 {[%emt 0:00:07]} c5 {[%emt 0:00:14]} 4. d5 {[%emt 0:00:
08]} exd5 {[%emt 0:00:06]} 5. cxd5 {[%emt 0:00:04]} d6 {[%emt 0:00:06]} 6. Nc3
{[%emt 0:00:06]} g6 {[%emt 0:00:05]} 7. Qa4+ {[%emt 0:00:13]} Nbd7 {[%emt 0:15:
05]} 8. Bf4 {[%emt 0:00:18]} Be7 {[%emt 0:11:30]} 9. e4 {[%emt 0:00:34]} O-O {
[%emt 0:05:33]} 1-0

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.03”]
[Round “4”]
[White “Derakhshani, Borna”]
[Black “Fernandez, Daniel Howard”]
[Result “0-1”]
[ECO “A41”]
[WhiteElo “2315”]
[BlackElo “2477”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “56”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 9,56,37,61,23,67,68,58,52,57,53,59,52,55,58,76,48,83,75,77,33,25,23,25,
14,56,35,221,197,314,314,307,304,308,303,291,2,17,-625,-622,-610,-605,-607,
-576,-893,-891,-12834,-12834,-12833,-5808]} 1. d4 d6 2. Nc3 Nd7 (2… Nf6 3. e4
c6 4. f4 Qa5 5. e5 Ne4 6. Qf3 d5 7. Bd3 f5 8. exf6 exf6 9. Bd2 Nxd2 10. Kxd2
Bd6 11. Re1+ Kd8 12. Nge2 Qc7 13. g3 Nd7 14. f5 Nb6 {1-0 (66) Vallejo Pons,F
(2666)-Bezold,M (2547) Munich 2016}) 3. d5 $146 ({Predecessor:} 3. e4 e5 4. Nf3
Be7 5. dxe5 Nxe5 6. Nxe5 dxe5 7. Qxd8+ Bxd8 8. Bc4 c6 9. a4 a5 10. Be3 Nf6 11.
O-O Nd7 12. Rad1 {0-1 (47) Weindl,A (2374)-Krstic,U (2410) Austria 2011}) 3…
e5 4. dxe6 fxe6 5. e4 g6 6. h4 {A41: 1 d4 d6: Tartakower System and Modern
Defence} (6. Nf3 {with more complications.} Bg7 7. Bc4 Nc5 8. Bg5 Ne7 9. Qd2)
6… Bh6 7. Bxh6 Nxh6 8. Qd2 {White is slightly better.} Nf7 9. O-O-O a6 10. f4
b5 11. e5 dxe5 12. Ne4 O-O 13. h5 {Threatens to win with hxg6.} Bb7 14. hxg6
Bxe4 15. gxf7+ Rxf7 16. fxe5 Qf8 17. Nh3 Bf5 $2 ({Don’t blunder} 17… Nxe5 $2
18. Qe3 $18) (17… Bg6 $14) 18. Ng5 $18 Rg7 {[#]} (18… Re7 {was necessary.})
19. g4 $1 {[%cal Rg4f5][%mdl 512]} Bxg4 {Hoping for …Nc5.} 20. Nxh7 Rxh7 21.
Rxh7 Kxh7 {[#]} 22. Qxd7+ $2 ({Only move:} 22. Bd3+ $1 $18 Kg8 23. Rh1 Nxe5 24.
Bh7+ Kh8 25. Be4+ Kg8 26. Bxa8) 22… Kh8 23. Bd3 $2 {[%mdl 8192]} (23. Re1 $11
) 23… Qh6+ $19 {Black is clearly winning.} 24. Kb1 {aiming for Rf1.} Bxd1 25.
Be4 Rg8 26. Qxd1 Qh2 27. Bd3 Rg1 {[%cal Rg1d1]} 28. Bf1 Qf4 {Precision: White
= 45%, Black = 41%.} 0-1

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.03”]
[Round “4”]
[White “Kolbus, Dietmar”]
[Black “Ward, Chris G”]
[Result “1/2-1/2”]
[ECO “A10”]
[WhiteElo “2303”]
[BlackElo “2434”]
[Annotator “RC”]
[PlyCount “169”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. c4 {[%emt 0:00:00]} b6 {[%emt 0:00:27]} 2. e4 {[%emt 0:01:04]} Bb7 {[%emt 0:
01:39]} 3. Nc3 {[%emt 0:00:05]} e5 {[%emt 0:00:12]} 4. Nf3 {[%emt 0:00:16]} Nc6
{[%emt 0:00:38]} 5. Be2 {[%emt 0:02:25]} Bc5 {[%emt 0:05:54]} 6. O-O {[%emt 0:
00:11]} d6 {[%emt 0:01:23]} 7. d3 {[%emt 0:02:10]} Nf6 {[%emt 0:10:21]} 8. Nd5
{[%emt 0:00:52]} Nd4 {[%emt 0:09:14]} 9. Nxd4 {[%emt 0:07:16]} Bxd4 {[%emt 0:
00:56]} 10. Ne3 {[%emt 0:00:56]} Bxe3 {[%emt 0:25:32]} 11. Bxe3 {[%emt 0:00:18]
} h6 {[%emt 0:00:07]} 12. f4 {[%emt 0:02:29]} Nd7 {[%emt 0:03:17]} 13. Qd2 {
[%emt 0:14:39]} Qe7 {[%emt 0:03:36]} 14. Rf2 {[%emt 0:05:53]} c5 {[%emt 0:03:
50]} 15. Raf1 {[%emt 0:04:14]} f6 {[%emt 0:05:47]} 16. Bh5+ {[%emt 0:02:37]}
Kd8 {[%emt 0:00:04]} 17. b4 {[%emt 0:02:36]} cxb4 {[%emt 0:03:52]} 18. Qxb4 {
[%emt 0:00:07]} Nc5 {[%emt 0:00:25]} 19. Qa3 {[%emt 0:04:43]} Kc7 {[%emt 0:00:
30]} 20. fxe5 {[%emt 0:04:16]} dxe5 {[%emt 0:04:40]} 21. Bxc5 {[%emt 0:05:33]}
Qxc5 {[%emt 0:00:58]} 22. Qxc5+ {[%emt 0:01:19]} bxc5 {[%emt 0:00:04]} 23. Bf7
{[%emt 0:01:00]} Rab8 {[%emt 0:05:12]} 24. Rb2 {[%emt 0:07:54]} Bc6 {[%emt 0:
01:04]} 25. Rfb1 {[%emt 0:00:24]} Rb6 {[%emt 0:04:29]} 26. Rxb6 {[%emt 0:01:28]
} axb6 {[%emt 0:00:12]} 27. a3 {[%emt 0:01:20]} Ra8 {[%emt 0:02:21]} 28. Rb3 {
[%emt 0:00:33]} Ba4 {[%emt 0:01:02]} 29. Rc3 {[%emt 0:00:26]} Rf8 {[%emt 0:01:
46]} 30. Bd5 {[%emt 0:00:34]} g6 {[%emt 0:00:27]} 31. Kf2 {[%emt 0:00:26]} f5 {
[%emt 0:01:24]} 32. exf5 {[%emt 0:00:11]} gxf5 {[%emt 0:00:09]} 33. Bf3 {
[%emt 0:02:15]} Bc6 {[%emt 0:01:56]} 34. Bh5 {[%emt 0:11:47]} Rd8 {[%emt 0:01:
01]} 35. Be2 {[%emt 0:00:49]} Rg8 {[%emt 0:00:56]} 36. Bf1 {[%emt 0:02:15]} h5
37. Rb3 {[%emt 0:00:30]} h4 {[%emt 0:00:59]} 38. Rb1 {[%emt 0:00:20]} Ra8 {
[%emt 0:00:56]} 39. Rb3 {[%emt 0:03:51]} Rd8 {[%emt 0:00:00]} 40. Rb2 {[%emt 0:
00:00]} Rd4 {[%emt 0:00:00]} 41. Rb3 {[%emt 0:06:00]} Rf4+ {[%emt 0:07:55]} 42.
Ke1 {[%emt 0:01:14]} Rg4 {[%emt 0:04:10]} 43. Kf2 {[%emt 0:00:12]} f4 {[%emt 0:
00:13]} 44. Rb1 {[%emt 0:02:05]} Rg5 {[%emt 0:01:44]} 45. Rb3 {[%emt 0:01:18]}
Kb7 {[%emt 0:00:24]} 46. Rb2 {[%emt 0:01:54]} Ka6 {[%emt 0:00:35]} 47. Rb1 {
[%emt 0:00:26]} Ka5 {[%emt 0:01:24]} 48. Rb3 {[%emt 0:00:53]} Rg6 {[%emt 0:04:
07]} 49. Rb1 {[%emt 0:01:55]} Bb7 {[%emt 0:00:42]} 50. Re1 {[%emt 0:03:03]} Re6
{[%emt 0:04:06]} 51. Be2 {[%emt 0:00:29]} e4 {[%emt 0:01:20]} 52. dxe4 {
[%emt 0:01:55]} Rxe4 {[%emt 0:00:17]} 53. Rd1 {[%emt 0:05:48]} Ba6 {[%emt 0:03:
21]} 54. Rd8 {[%emt 0:09:07]} Bxc4 {[%emt 0:01:00]} 55. Bf3 {[%emt 0:00:05]}
Rd4 {[%emt 0:01:15]} 56. Ra8+ {[%emt 0:01:23]} Kb5 {[%emt 0:00:06]} 57. a4+ {
[%emt 0:01:05]} Kb4 {[%emt 0:00:13]} 58. Rb8 {[%emt 0:00:12]} Rd6 {[%emt 0:03:
08]} 59. Rf8 {[%emt 0:00:15]} Rd2+ {[%emt 0:01:08]} 60. Ke1 {[%emt 0:00:13]}
Rd4 {[%emt 0:00:52]} 61. Rb8 {[%emt 0:00:10]} Rd6 {[%emt 0:01:42]} 62. Rf8 {
[%emt 0:00:09]} Rd4 {[%emt 0:00:57]} 63. Rb8 {[%emt 0:00:07]} Kxa4 {[%emt 0:00:
26]} 64. Rxb6 {[%emt 0:00:06]} Bd5 {[%emt 0:00:16]} 65. Bd1+ {[%emt 0:00:59]}
Ka5 {[%emt 0:00:53]} 66. Rh6 {[%emt 0:00:44]} Bxg2 {[%emt 0:00:28]} 67. Rxh4 {
[%emt 0:00:09]} c4 {[%emt 0:00:42]} 68. Rh8 {[%emt 0:01:30]} f3 {[%emt 0:00:37]
} 69. Rf8 {[%emt 0:00:12]} c3 {[%emt 0:00:07]} 70. Ra8+ {[%emt 0:01:51]} Kb5 {
[%emt 0:00:35]} 71. Ra2 {[%emt 0:00:47]} Rh4 {[%emt 0:01:06]} 72. Ra3 {[%emt 0:
00:33]} Re4+ {[%emt 0:01:05]} 73. Kf2 {[%emt 0:00:13]} Rc4 {[%emt 0:00:42]} 74.
Bc2 {[%emt 0:00:28]} Kc5 {[%emt 0:00:49]} 75. h4 {[%emt 0:02:49]} Kd4 {[%emt 0:
00:35]} 76. Ra4 {[%emt 0:01:21]} Rxa4 {[%emt 0:00:13]} 77. Bxa4 {[%emt 0:00:03]
} Ke4 {[%emt 0:00:20]} 78. Bc2+ {[%emt 0:00:50]} Kf4 {[%emt 0:00:32]} 79. h5 {
[%emt 0:00:09]} Kg5 {[%emt 0:00:39]} 80. Bg6 {[%emt 0:00:14]} Bh3 {[%emt 0:00:
30]} 81. Kxf3 {[%emt 0:00:13]} Bg4+ {[%emt 0:00:19]} 82. Ke3 {[%emt 0:00:09]}
Bxh5 {[%emt 0:00:06]} 83. Bxh5 {[%emt 0:00:11]} c2 {[%emt 0:00:08]} 84. Kd2 {
[%emt 0:00:02]} Kxh5 {[%emt 0:00:04]} 85. Kxc2 {[%emt 0:00:03]} 1/2-1/2

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.03”]
[Round “4”]
[White “Muir, Andrew J”]
[Black “Moore, Graham J”]
[Result “0-1”]
[ECO “D36”]
[WhiteElo “2291”]
[BlackElo “2218”]
[Annotator “ChessBase”]
[PlyCount “82”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. d4 {[%emt 0:00:00]} d5 {[%emt 0:00:00]} 2. c4 {[%emt 0:00:13]} e6 {[%emt 0:
00:00]} 3. Nc3 {[%emt 0:00:37]} Nf6 {[%emt 0:00:01]} 4. cxd5 {[%emt 0:00:43]}
exd5 {[%emt 0:00:18]} 5. Bg5 {[%emt 0:00:11]} c6 {[%emt 0:00:32]} 6. e3 {
[%emt 0:01:05]} Be7 {[%emt 0:00:10]} 7. Bd3 {[%emt 0:00:36]} Nbd7 {[%emt 0:00:
17]} 8. Qc2 {[%emt 0:02:20]} h6 {[%emt 0:01:11]} 9. Bh4 {[%emt 0:00:45]} Nh5 {
[%emt 0:00:31]} 10. Bxe7 {[%emt 0:00:49]} Qxe7 {[%emt 0:00:10]} 11. Nge2 {
[%emt 0:00:18]} Nb6 {[%emt 0:00:32]} 12. h3 {[%emt 0:02:08]} Bd7 {[%emt 0:01:
17]} 13. O-O-O {[%emt 0:04:57]} O-O-O {[%emt 0:00:16]} 14. Kb1 {[%emt 0:06:16]}
Kb8 {[%emt 0:00:49]} 15. g4 {[%emt 0:02:23]} Nf6 {[%emt 0:00:31]} 16. Ng3 {
[%emt 0:00:16]} g6 {[%emt 0:00:18]} 17. Rde1 {[%emt 0:11:55]} Qd6 {[%emt 0:20:
21]} 18. Rhg1 {[%emt 0:02:44]} h5 {[%emt 0:02:14]} 19. f3 {[%emt 0:07:11]} Rc8
{[%emt 0:10:34]} 20. Qf2 {[%emt 0:04:20]} c5 {[%emt 0:05:38]} 21. dxc5 {
[%emt 0:02:05]} Qxc5 {[%emt 0:04:04]} 22. Rc1 {[%emt 0:02:23]} Qb4 {[%emt 0:04:
27]} 23. a3 {[%emt 0:01:40]} Qb3 {[%emt 0:07:01]} 24. Qc2 {[%emt 0:04:12]}
Qxc2+ {[%emt 0:05:00]} 25. Rxc2 {[%emt 0:00:05]} hxg4 {[%emt 0:01:14]} 26. hxg4
{[%emt 0:00:30]} Bc6 {[%emt 0:04:53]} 27. Nb5 {[%emt 0:28:29]} Nfd7 {[%emt 0:
09:03]} 28. Nd6 {[%emt 0:02:21]} Rcf8 {[%emt 0:00:57]} 29. f4 {[%emt 0:00:46]}
Rh4 {[%emt 0:02:22]} 30. g5 {[%emt 0:00:50]} a6 {[%emt 0:01:28]} 31. Nxf7 {
[%emt 0:03:27]} Rxf7 {[%emt 0:00:11]} 32. Bxg6 {[%emt 0:00:02]} Rf8 {[%emt 0:
00:20]} 33. Nf5 {[%emt 0:02:13]} Rh3 {[%emt 0:00:15]} 34. Re1 {[%emt 0:01:15]}
Nc4 {[%emt 0:07:28]} 35. e4 {[%emt 0:02:12]} Ba4 {[%emt 0:00:39]} 36. Rf2 {
[%emt 0:02:01]} dxe4 {[%emt 0:01:26]} 37. Rxe4 {[%emt 0:00:36]} Rh1+ {[%emt 0:
00:46]} 38. Ka2 {[%emt 0:00:05]} Nc5 {[%emt 0:00:39]} 39. Nd4 {[%emt 0:00:47]}
Rd8 {[%emt 0:02:07]} 40. b3 {[%emt 0:02:48]} Rxd4 {[%emt 0:00:35]} 41. bxa4 {
[%emt 0:30:51]} Nxe4 {[%emt 0:30:28]} 0-1

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.03”]
[Round “4”]
[White “Abdulla, Murad”]
[Black “Price, Gwilym”]
[Result “1-0”]
[ECO “B40”]
[WhiteElo “2281”]
[BlackElo “2085”]
[Annotator “ChessBase”]
[PlyCount “75”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. e4 {[%emt 0:00:58]} c5 {[%emt 0:00:00]} 2. Nf3 {[%emt 0:00:12]} e6 {[%emt 0:
00:00]} 3. g3 {[%emt 0:00:44]} Nc6 {[%emt 0:00:00]} 4. Bg2 {[%emt 0:00:36]} Nf6
{[%emt 0:00:29]} 5. Qe2 {[%emt 0:00:44]} d6 {[%emt 0:01:19]} 6. O-O {[%emt 0:
00:45]} g6 {[%emt 0:01:45]} 7. c3 {[%emt 0:05:48]} e5 {[%emt 0:01:17]} 8. a4 {
[%emt 0:03:01]} Bg7 {[%emt 0:01:35]} 9. Na3 {[%emt 0:01:59]} O-O {[%emt 0:02:
42]} 10. d3 {[%emt 0:02:00]} Ne8 {[%emt 0:06:08]} 11. Ne1 {[%emt 0:03:31]} Nc7
{[%emt 0:06:09]} 12. Nec2 {[%emt 0:09:16]} a6 {[%emt 0:09:22]} 13. Nc4 {
[%emt 0:03:09]} b5 {[%emt 0:02:39]} 14. Nb6 {[%emt 0:01:20]} Rb8 {[%emt 0:00:
25]} 15. Nxc8 {[%emt 0:01:24]} Qxc8 {[%emt 0:00:20]} 16. Ne3 {[%emt 0:02:43]}
Na5 {[%emt 0:07:27]} 17. Qd1 {[%emt 0:03:50]} bxa4 {[%emt 0:01:22]} 18. Rxa4 {
[%emt 0:07:31]} Nb3 {[%emt 0:00:36]} 19. Nc4 {[%emt 0:00:27]} Qd7 {[%emt 0:02:
50]} 20. Ra3 {[%emt 0:00:56]} Nxc1 {[%emt 0:00:13]} 21. Qxc1 {[%emt 0:00:03]}
f5 {[%emt 0:09:54]} 22. Bh3 {[%emt 0:10:18]} Qe7 {[%emt 0:03:29]} 23. Qc2 {
[%emt 0:00:53]} f4 {[%emt 0:04:13]} 24. Ra5 {[%emt 0:08:35]} Rb5 {[%emt 0:04:
02]} 25. Qa4 {[%emt 0:04:57]} Rfb8 {[%emt 0:00:48]} 26. Ra1 {[%emt 0:02:53]} h5
{[%emt 0:03:08]} 27. Qd1 {[%emt 0:02:16]} Rf8 {[%emt 0:07:42]} 28. Rxb5 {
[%emt 0:03:32]} axb5 {[%emt 0:00:29]} 29. Nb6 {[%emt 0:00:21]} fxg3 {[%emt 0:
02:30]} 30. hxg3 {[%emt 0:02:35]} Qf7 {[%emt 0:02:45]} 31. Qc2 {[%emt 0:01:48]}
Rb8 {[%emt 0:01:25]} 32. Nc8 {[%emt 0:01:28]} Qf8 {[%emt 0:00:38]} 33. Qb3+ {
[%emt 0:02:43]} Kh7 {[%emt 0:01:29]} 34. Ra7 {[%emt 0:01:12]} c4 {[%emt 0:07:
14]} 35. dxc4 {[%emt 0:01:19]} Rxc8 {[%emt 0:00:23]} 36. Bxc8 {[%emt 0:01:38]}
Qxc8 {[%emt 0:00:46]} 37. cxb5 {[%emt 0:00:38]} h4 {[%emt 0:01:19]} 38. Qc4 {
[%emt 0:00:47]} 1-0

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.03”]
[Round “4”]
[White “Kalavannan, Koby”]
[Black “Macklin, Paul”]
[Result “1/2-1/2”]
[ECO “E73”]
[WhiteElo “2277”]
[BlackElo “2363”]
[Annotator “ChessBase”]
[PlyCount “34”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. d4 {[%emt 0:02:35]} Nf6 {[%emt 0:00:02]} 2. c4 {[%emt 0:00:07]} g6 {[%emt 0:
00:06]} 3. Nc3 {[%emt 0:00:09]} Bg7 {[%emt 0:00:11]} 4. e4 {[%emt 0:00:10]} d6
{[%emt 0:00:07]} 5. Be2 {[%emt 0:00:07]} O-O {[%emt 0:00:18]} 6. Be3 {[%emt 0:
00:02]} Nc6 {[%emt 0:04:50]} 7. d5 {[%emt 0:05:30]} Ne5 {[%emt 0:01:58]} 8. h3
{[%emt 0:06:33]} e6 {[%emt 0:02:39]} 9. Nf3 {[%emt 0:10:49]} Nxf3+ {[%emt 0:02:
26]} 10. Bxf3 {[%emt 0:00:02]} Nd7 {[%emt 0:00:29]} 11. Qd2 {[%emt 0:05:00]} a5
{[%emt 0:11:02]} 12. Rc1 {[%emt 0:23:15]} e5 {[%emt 0:16:37]} 13. g4 {[%emt 0:
08:07]} Nc5 {[%emt 0:01:07]} 14. Ke2 {[%emt 0:03:46]} c6 {[%emt 0:07:45]} 15.
Rcd1 {[%emt 0:13:16]} cxd5 {[%emt 0:06:52]} 16. Bxc5 {[%emt 0:01:50]} dxc5 {
[%emt 0:00:56]} 17. Qxd5 {[%emt 0:00:16]} Qe7 {[%emt 0:14:49]} 1/2-1/2

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.03”]
[Round “4”]
[White “Pritchett, Craig W”]
[Black “Sugden, John N”]
[Result “1/2-1/2”]
[ECO “E17”]
[WhiteElo “2274”]
[BlackElo “2090”]
[Annotator “ChessBase”]
[PlyCount “147”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. Nf3 {[%emt 0:00:00]} Nf6 {[%emt 0:01:06]} 2. c4 {[%emt 0:00:06]} e6 {
[%emt 0:00:51]} 3. g3 {[%emt 0:00:23]} b6 {[%emt 0:03:12]} 4. Bg2 {[%emt 0:00:
12]} Bb7 {[%emt 0:00:10]} 5. O-O {[%emt 0:00:29]} Be7 {[%emt 0:00:54]} 6. Nc3 {
[%emt 0:02:35]} O-O {[%emt 0:00:52]} 7. Re1 {[%emt 0:00:35]} d5 {[%emt 0:05:09]
} 8. cxd5 {[%emt 0:01:08]} exd5 {[%emt 0:04:23]} 9. d4 {[%emt 0:00:19]} Nbd7 {
[%emt 0:05:38]} 10. e3 {[%emt 0:05:26]} c5 {[%emt 0:04:58]} 11. b3 {[%emt 0:11:
11]} Ne4 {[%emt 0:08:36]} 12. Bb2 {[%emt 0:06:03]} Ndf6 {[%emt 0:02:56]} 13.
Rc1 {[%emt 0:06:57]} cxd4 {[%emt 0:06:43]} 14. Nxd4 {[%emt 0:04:35]} Qd7 {
[%emt 0:01:40]} 15. Re2 {[%emt 0:06:25]} Rac8 {[%emt 0:07:18]} 16. Rec2 {
[%emt 0:02:29]} Nxc3 {[%emt 0:03:05]} 17. Bxc3 {[%emt 0:06:02]} Ne4 {[%emt 0:
03:29]} 18. Bb2 {[%emt 0:02:23]} Bf6 {[%emt 0:03:50]} 19. Bf3 {[%emt 0:06:28]}
Rxc2 {[%emt 0:07:19]} 20. Rxc2 {[%emt 0:00:19]} Be7 {[%emt 0:12:29]} 21. Bg4 {
[%emt 0:04:09]} f5 {[%emt 0:01:34]} 22. Be2 {[%emt 0:00:53]} a6 {[%emt 0:02:16]
} 23. Qf1 {[%emt 0:04:40]} b5 {[%emt 0:00:41]} 24. Qc1 {[%emt 0:06:12]} Rc8 {
[%emt 0:00:36]} 25. Rxc8+ {[%emt 0:00:55]} Qxc8 {[%emt 0:00:27]} 26. Qxc8+ {
[%emt 0:00:16]} Bxc8 {[%emt 0:00:05]} 27. f3 {[%emt 0:00:39]} Nc5 {[%emt 0:02:
24]} 28. Kf2 {[%emt 0:04:28]} Bd7 {[%emt 0:01:20]} 29. h3 {[%emt 0:05:05]} Kf7
{[%emt 0:01:03]} 30. Ke1 {[%emt 0:03:02]} g6 {[%emt 0:01:19]} 31. Bf1 {[%emt 0:
05:35]} Bd6 {[%emt 0:01:25]} 32. Kf2 {[%emt 0:00:24]} Ne6 {[%emt 0:00:28]} 33.
Nxe6 {[%emt 0:00:28]} Kxe6 {[%emt 0:00:20]} 34. f4 {[%emt 0:00:31]} Bc5 {
[%emt 0:00:56]} 35. Bd3 {[%emt 0:01:27]} Kf7 {[%emt 0:01:38]} 36. a3 {[%emt 0:
01:17]} h5 {[%emt 0:00:42]} 37. b4 {[%emt 0:00:06]} Bb6 {[%emt 0:00:50]} 38.
Be2 {[%emt 0:01:26]} Ke7 {[%emt 0:01:51]} 39. Bf3 {[%emt 0:00:40]} Be6 {
[%emt 0:01:07]} 40. Be5 {[%emt 0:01:03]} Kd7 {[%emt 0:01:42]} 41. Bd1 {[%emt 0:
31:51]} Ke7 {[%emt 0:03:03]} 42. Ke2 {[%emt 0:00:00]} Bd7 {[%emt 0:08:18]} 43.
Kd3 {[%emt 0:00:00]} Be6 {[%emt 0:04:23]} 44. Bd4 {[%emt 0:00:00]} Bd8 {
[%emt 0:07:05]} 45. a4 {[%emt 0:00:00]} Bd7 {[%emt 0:02:14]} 46. a5 {[%emt 0:
00:00]} Kd6 {[%emt 0:02:23]} 47. Bf3 {[%emt 0:00:00]} Be6 {[%emt 0:00:54]} 48.
Ke2 {[%emt 0:00:00]} Kd7 {[%emt 0:00:51]} 49. Kf2 {[%emt 0:00:00]} Be7 {
[%emt 0:00:24]} 50. Bc3 {[%emt 0:00:00]} Ke8 {[%emt 0:00:41]} 51. Be2 {[%emt 0:
00:00]} Bd7 {[%emt 0:00:42]} 52. Bd3 {[%emt 0:00:00]} Kf7 {[%emt 0:00:50]} 53.
Be2 {[%emt 0:02:02]} Bc8 {[%emt 0:00:43]} 54. Ke1 {[%emt 0:00:44]} Bd7 {
[%emt 0:01:05]} 55. Kd2 {[%emt 0:00:11]} Ke6 {[%emt 0:01:53]} 56. Kc2 {[%emt 0:
01:44]} Kd6 {[%emt 0:00:46]} 57. Bd4 {[%emt 0:00:21]} Kc6 {[%emt 0:00:40]} 58.
Kc3 {[%emt 0:00:11]} Bf8 {[%emt 0:01:11]} 59. Bf3 {[%emt 0:00:28]} Be6 {
[%emt 0:00:21]} 60. Be5 {[%emt 0:00:48]} Be7 {[%emt 0:00:50]} 61. Bg2 {[%emt 0:
01:04]} Bf8 {[%emt 0:00:27]} 62. Bf1 {[%emt 0:00:57]} Be7 {[%emt 0:00:33]} 63.
Bd3 {[%emt 0:00:17]} Bf8 {[%emt 0:01:02]} 64. Bd4 {[%emt 0:01:18]} Be7 {
[%emt 0:00:16]} 65. Be2 {[%emt 0:00:24]} Bf8 {[%emt 0:00:27]} 66. Bf3 {[%emt 0:
00:08]} Be7 {[%emt 0:00:41]} 67. Kb3 {[%emt 0:00:38]} Bf8 {[%emt 0:00:12]} 68.
Bc3 {[%emt 0:01:06]} Be7 {[%emt 0:00:41]} 69. Kc2 {[%emt 0:00:10]} Bf8 {
[%emt 0:00:27]} 70. Kd3 {[%emt 0:00:12]} Be7 {[%emt 0:00:15]} 71. Ke2 {[%emt 0:
00:47]} Kd7 {[%emt 0:00:34]} 72. Kf2 {[%emt 0:00:28]} Ke8 {[%emt 0:00:32]} 73.
Be2 {[%emt 0:00:55]} Bd7 {[%emt 0:00:10]} 74. Bf3 {[%emt 0:00:54]} 1/2-1/2

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.03”]
[Round “4”]
[White “Toma, Katarzyna”]
[Black “McDougall, William M”]
[Result “1-0”]
[ECO “B53”]
[WhiteElo “2274”]
[BlackElo “2056”]
[Annotator “ChessBase”]
[PlyCount “55”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. e4 {[%emt 0:00:00]} c5 {[%emt 0:00:00]} 2. Nf3 {[%emt 0:00:00]} d6 {[%emt 0:
00:00]} 3. d4 {[%emt 0:00:00]} cxd4 {[%emt 0:00:00]} 4. Qxd4 {[%emt 0:00:00]}
Nc6 {[%emt 0:00:48]} 5. Bb5 {[%emt 0:00:06]} Bd7 {[%emt 0:00:17]} 6. Qd3 {
[%emt 0:00:14]} Nf6 {[%emt 0:03:03]} 7. c4 {[%emt 0:00:35]} g6 {[%emt 0:00:58]}
8. Nc3 {[%emt 0:00:10]} Bg7 {[%emt 0:00:35]} 9. O-O {[%emt 0:00:37]} O-O {
[%emt 0:00:50]} 10. h3 {[%emt 0:01:56]} a6 {[%emt 0:03:15]} 11. Bxc6 {[%emt 0:
00:49]} Bxc6 {[%emt 0:01:06]} 12. Nd4 {[%emt 0:00:12]} Qc7 {[%emt 0:04:34]} 13.
Be3 {[%emt 0:03:10]} e6 {[%emt 0:05:58]} 14. Rac1 {[%emt 0:02:49]} Qe7 {
[%emt 0:06:05]} 15. Rfd1 {[%emt 0:08:58]} Rfd8 {[%emt 0:05:42]} 16. b3 {
[%emt 0:02:56]} d5 {[%emt 0:07:11]} 17. exd5 {[%emt 0:03:24]} exd5 {[%emt 0:00:
22]} 18. Nxc6 {[%emt 0:02:00]} bxc6 {[%emt 0:00:05]} 19. Na4 {[%emt 0:05:20]}
Ne4 {[%emt 0:06:23]} 20. Nb6 {[%emt 0:01:28]} dxc4 {[%emt 0:05:35]} 21. Qxc4 {
[%emt 0:00:22]} Nc3 {[%emt 0:04:55]} 22. Re1 {[%emt 0:08:04]} Qf6 {[%emt 0:04:
42]} 23. Nxa8 {[%emt 0:01:57]} Rxa8 {[%emt 0:00:08]} 24. Rc2 {[%emt 0:00:48]}
Re8 {[%emt 0:10:33]} 25. Rec1 {[%emt 0:02:15]} Nd5 {[%emt 0:00:54]} 26. Qxc6 {
[%emt 0:00:25]} Qe5 {[%emt 0:01:15]} 27. Qxe8+ {[%emt 0:01:06]} Qxe8 {[%emt 0:
00:15]} 28. Rc8 {[%emt 0:00:05]} 1-0

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.01”]
[Round “4”]
[White “Van Zyl-Rudd, Jack”]
[Black “De Coverly, Roger D”]
[Result “1-0”]
[ECO “E93”]
[WhiteElo “2265”]
[BlackElo “1920”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “107”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. d4 {[%emt 0:00:00]} Nf6 {[%emt 0:00:00]} 2. c4 {[%emt 0:00:00]} g6 {[%emt 0:
00:00]} 3. Nc3 {[%emt 0:00:00]} Bg7 {[%emt 0:00:00]} 4. e4 {[%emt 0:00:00]} d6
{[%emt 0:00:01]} 5. Be2 {[%emt 0:00:00]} O-O {[%emt 0:00:08]} 6. Bg5 {[%emt 0:
00:00]} Nbd7 {[%emt 0:00:32]} 7. Nf3 {[%emt 0:00:02]} e5 {[%emt 0:02:03]} 8. d5
{[%emt 0:01:12]} h6 {[%emt 0:01:05]} 9. Bh4 {[%emt 0:00:20]} g5 {[%emt 0:00:39]
} 10. Bg3 {[%emt 0:00:07]} Nh5 {[%emt 0:01:03]} 11. Nd2 {[%emt 0:00:34]} Nf4 {
[%emt 0:01:58]} 12. Bf1 {[%emt 0:00:31]} a5 {[%emt 0:02:55]} 13. Qc2 {[%emt 0:
01:00]} Nc5 {[%emt 0:07:02]} 14. f3 {[%emt 0:01:27]} f5 {[%emt 0:02:03]} 15.
Bf2 {[%emt 0:01:22]} b6 {[%emt 0:03:20]} 16. g3 {[%emt 0:01:30]} Ng6 {[%emt 0:
02:03]} 17. Bxc5 {[%emt 0:00:30]} bxc5 {[%emt 0:00:22]} 18. exf5 {[%emt 0:00:
07]} Bxf5 {[%emt 0:00:54]} 19. Bd3 {[%emt 0:00:52]} Ne7 {[%emt 0:01:26]} 20.
Nde4 {[%emt 0:00:31]} g4 {[%emt 0:01:56]} 21. O-O {[%emt 0:00:42]} Qd7 {
[%emt 0:04:51]} 22. fxg4 {[%emt 0:03:08]} Bxg4 {[%emt 0:00:29]} 23. Rf2 {
[%emt 0:00:11]} Bh3 {[%emt 0:12:18]} 24. Rxf8+ {[%emt 0:01:30]} Rxf8 {[%emt 0:
00:11]} 25. Bf1 {[%emt 0:00:28]} Bxf1 {[%emt 0:02:08]} 26. Rxf1 {[%emt 0:00:08]
} Rxf1+ {[%emt 0:03:17]} 27. Kxf1 {[%emt 0:00:19]} Nf5 {[%emt 0:06:08]} 28. Kg1
{[%emt 0:01:58]} Nd4 {[%emt 0:01:29]} 29. Qf2 {[%emt 0:00:09]} Qf7 {[%emt 0:12:
01]} 30. Qxf7+ {[%emt 0:00:52]} Kxf7 {[%emt 0:00:10]} 31. Kf2 {[%emt 0:00:03]}
Bf8 {[%emt 0:01:11]} 32. g4 {[%emt 0:01:02]} Be7 {[%emt 0:01:52]} 33. Kg3 {
[%emt 0:02:12]} Bg5 {[%emt 0:04:23]} 34. h4 {[%emt 0:02:41]} Bf4+ {[%emt 0:05:
40]} 35. Kf2 {[%emt 0:00:13]} Ke7 {[%emt 0:01:51]} 36. b3 {[%emt 0:01:53]} Bc1
{[%emt 0:02:51]} 37. Ne2 {[%emt 0:01:34]} Nxe2 {[%emt 0:01:42]} 38. Kxe2 {
[%emt 0:00:35]} Bb2 {[%emt 0:02:47]} 39. Kf3 {[%emt 0:01:36]} Bd4 {[%emt 0:05:
35]} 40. g5 {[%emt 0:00:54]} hxg5 {[%emt 0:00:46]} 41. Nxg5 {[%emt 0:30:10]}
Kf6 {[%emt 0:31:36]} 42. Ne6 {[%emt 0:00:17]} Kf5 {[%emt 0:03:10]} 43. Nxc7 {
[%emt 0:00:08]} e4+ {[%emt 0:00:37]} 44. Ke2 {[%emt 0:00:12]} Kg4 {[%emt 0:01:
16]} 45. Nb5 {[%emt 0:00:19]} Be5 {[%emt 0:01:15]} 46. Ke3 {[%emt 0:00:09]}
Kxh4 {[%emt 0:01:31]} 47. Kxe4 {[%emt 0:00:07]} Kg4 {[%emt 0:00:36]} 48. Na7 {
[%emt 0:00:16]} Bg3 {[%emt 0:00:00]} 49. Nc6 {[%emt 0:00:00]} Be1 {[%emt 0:00:
00]} 50. Nd8 {[%emt 0:00:00]} Bg3 {[%emt 0:00:00]} 51. Nb7 {[%emt 0:00:00]} Kg5
{[%emt 0:00:00]} 52. Nxa5 {[%emt 0:00:00]} Kf6 {[%emt 0:00:00]} 53. Nc6 {
[%emt 0:00:00]} Kf7 {[%emt 0:00:00]} 54. Kf5 {[%emt 0:00:00]} 1-0

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.03”]
[Round “4”]
[White “Britton, Richard L”]
[Black “Miller, Dominic”]
[Result “0-1”]
[ECO “A04”]
[WhiteElo “2249”]
[BlackElo “2017”]
[Annotator “ChessBase”]
[PlyCount “88”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. e4 {[%emt 0:00:00]} e6 {[%emt 0:00:00]} 2. d3 {[%emt 0:00:11]} c5 {[%emt 0:
00:00]} 3. Nf3 {[%emt 0:00:05]} Nc6 {[%emt 0:00:00]} 4. g3 {[%emt 0:00:04]} g6
{[%emt 0:00:00]} 5. Bg2 {[%emt 0:00:04]} Bg7 {[%emt 0:00:08]} 6. O-O {[%emt 0:
00:07]} Nge7 {[%emt 0:00:08]} 7. Re1 {[%emt 0:00:06]} d6 {[%emt 0:01:05]} 8. c3
{[%emt 0:00:18]} O-O {[%emt 0:05:37]} 9. d4 {[%emt 0:00:36]} cxd4 {[%emt 0:00:
34]} 10. cxd4 {[%emt 0:00:05]} d5 {[%emt 0:02:29]} 11. e5 {[%emt 0:00:27]} h6 {
[%emt 0:00:46]} 12. h4 {[%emt 0:09:25]} f6 {[%emt 0:01:08]} 13. Bf4 {[%emt 0:
09:43]} fxe5 {[%emt 0:07:53]} 14. dxe5 {[%emt 0:00:22]} Qb6 {[%emt 0:00:24]}
15. Qd2 {[%emt 0:05:09]} Nf5 {[%emt 0:00:26]} 16. Nc3 {[%emt 0:00:47]} Ncd4 {
[%emt 0:11:03]} 17. Nh2 {[%emt 0:28:02]} Kh7 {[%emt 0:15:50]} 18. Rad1 {
[%emt 0:00:25]} Nc6 {[%emt 0:01:33]} 19. Nf3 {[%emt 0:04:10]} Bd7 {[%emt 0:00:
52]} 20. Bf1 {[%emt 0:07:43]} Nb4 {[%emt 0:01:26]} 21. b3 {[%emt 0:00:35]} Nxg3
{[%emt 0:01:29]} 22. Bxg3 {[%emt 0:03:58]} Rxf3 {[%emt 0:00:08]} 23. Kg2 {
[%emt 0:00:06]} Raf8 {[%emt 0:01:20]} 24. Bd3 {[%emt 0:03:56]} Nc6 {[%emt 0:19:
36]} 25. h5 {[%emt 0:00:47]} Be8 {[%emt 0:01:13]} 26. Na4 {[%emt 0:05:01]} Qd8
{[%emt 0:01:23]} 27. Be2 {[%emt 0:06:23]} R3f5 {[%emt 0:00:48]} 28. Bg4 {
[%emt 0:01:23]} gxh5 {[%emt 0:01:47]} 29. Bxf5+ {[%emt 0:00:33]} Rxf5 {[%emt 0:
00:03]} 30. f4 {[%emt 0:00:16]} h4 {[%emt 0:00:30]} 31. Bf2 {[%emt 0:01:14]}
Bh5 {[%emt 0:01:06]} 32. Rc1 {[%emt 0:00:55]} d4 {[%emt 0:05:11]} 33. Kh2 {
[%emt 0:02:40]} Qf8 {[%emt 0:02:32]} 34. Bxh4 {[%emt 0:00:25]} Rxf4 {[%emt 0:
00:06]} 35. Bg3 {[%emt 0:00:05]} Rf3 {[%emt 0:01:28]} 36. Rc5 {[%emt 0:09:42]}
Qf5 {[%emt 0:05:34]} 37. Qg2 {[%emt 0:00:07]} Bg6 {[%emt 0:04:24]} 38. Kg1 {
[%emt 0:00:32]} d3 {[%emt 0:01:24]} 39. Rf1 {[%emt 0:01:55]} Nd4 {[%emt 0:01:
26]} 40. Nc3 {[%emt 0:00:40]} Bh5 {[%emt 0:06:13]} 41. Rc7 {[%emt 0:08:56]} Bg4
{[%emt 0:03:14]} 42. Bf2 {[%emt 0:04:35]} Qxe5 {[%emt 0:11:49]} 43. Qxg4 {
[%emt 0:00:23]} Qxc7 {[%emt 0:00:03]} 44. Bxd4 {[%emt 0:00:13]} Rg3+ {[%emt 0:
00:20]} 0-1

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.03”]
[Round “4”]
[White “Rudd, Jack”]
[Black “De Coverly, Roger D”]
[Result “1-0”]
[ECO “E93”]
[WhiteElo “2244”]
[BlackElo “1920”]
[Annotator “ChessBase”]
[PlyCount “107”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. d4 {[%emt 0:00:00]} Nf6 {[%emt 0:00:00]} 2. c4 {[%emt 0:00:00]} g6 {[%emt 0:
00:00]} 3. Nc3 {[%emt 0:00:00]} Bg7 {[%emt 0:00:00]} 4. e4 {[%emt 0:00:00]} d6
{[%emt 0:00:01]} 5. Be2 {[%emt 0:00:00]} O-O {[%emt 0:00:08]} 6. Bg5 {[%emt 0:
00:00]} Nbd7 {[%emt 0:00:32]} 7. Nf3 {[%emt 0:00:02]} e5 {[%emt 0:02:03]} 8. d5
{[%emt 0:01:12]} h6 {[%emt 0:01:05]} 9. Bh4 {[%emt 0:00:20]} g5 {[%emt 0:00:39]
} 10. Bg3 {[%emt 0:00:07]} Nh5 {[%emt 0:01:03]} 11. Nd2 {[%emt 0:00:34]} Nf4 {
[%emt 0:01:58]} 12. Bf1 {[%emt 0:00:31]} a5 {[%emt 0:02:55]} 13. Qc2 {[%emt 0:
01:00]} Nc5 {[%emt 0:07:02]} 14. f3 {[%emt 0:01:27]} f5 {[%emt 0:02:03]} 15.
Bf2 {[%emt 0:01:22]} b6 {[%emt 0:03:20]} 16. g3 {[%emt 0:01:30]} Ng6 {[%emt 0:
02:03]} 17. Bxc5 {[%emt 0:00:30]} bxc5 {[%emt 0:00:22]} 18. exf5 {[%emt 0:00:
07]} Bxf5 {[%emt 0:00:54]} 19. Bd3 {[%emt 0:00:52]} Ne7 {[%emt 0:01:26]} 20.
Nde4 {[%emt 0:00:31]} g4 {[%emt 0:01:56]} 21. O-O {[%emt 0:00:42]} Qd7 {
[%emt 0:04:51]} 22. fxg4 {[%emt 0:03:08]} Bxg4 {[%emt 0:00:29]} 23. Rf2 {
[%emt 0:00:11]} Bh3 {[%emt 0:12:18]} 24. Rxf8+ {[%emt 0:01:30]} Rxf8 {[%emt 0:
00:11]} 25. Bf1 {[%emt 0:00:28]} Bxf1 {[%emt 0:02:08]} 26. Rxf1 {[%emt 0:00:08]
} Rxf1+ {[%emt 0:03:17]} 27. Kxf1 {[%emt 0:00:19]} Nf5 {[%emt 0:06:08]} 28. Kg1
{[%emt 0:01:58]} Nd4 {[%emt 0:01:29]} 29. Qf2 {[%emt 0:00:09]} Qf7 {[%emt 0:12:
01]} 30. Qxf7+ {[%emt 0:00:52]} Kxf7 {[%emt 0:00:10]} 31. Kf2 {[%emt 0:00:03]}
Bf8 {[%emt 0:01:11]} 32. g4 {[%emt 0:01:02]} Be7 {[%emt 0:01:52]} 33. Kg3 {
[%emt 0:02:12]} Bg5 {[%emt 0:04:23]} 34. h4 {[%emt 0:02:41]} Bf4+ {[%emt 0:05:
40]} 35. Kf2 {[%emt 0:00:13]} Ke7 {[%emt 0:01:51]} 36. b3 {[%emt 0:01:53]} Bc1
{[%emt 0:02:51]} 37. Ne2 {[%emt 0:01:34]} Nxe2 {[%emt 0:01:42]} 38. Kxe2 {
[%emt 0:00:35]} Bb2 {[%emt 0:02:47]} 39. Kf3 {[%emt 0:01:36]} Bd4 {[%emt 0:05:
35]} 40. g5 {[%emt 0:00:54]} hxg5 {[%emt 0:00:46]} 41. Nxg5 {[%emt 0:30:10]}
Kf6 {[%emt 0:31:36]} 42. Ne6 {[%emt 0:00:17]} Kf5 {[%emt 0:03:10]} 43. Nxc7 {
[%emt 0:00:08]} e4+ {[%emt 0:00:37]} 44. Ke2 {[%emt 0:00:12]} Kg4 {[%emt 0:01:
16]} 45. Nb5 {[%emt 0:00:19]} Be5 {[%emt 0:01:15]} 46. Ke3 {[%emt 0:00:09]}
Kxh4 {[%emt 0:01:31]} 47. Kxe4 {[%emt 0:00:07]} Kg4 {[%emt 0:00:36]} 48. Na7 {
[%emt 0:00:16]} Bg3 {[%emt 0:00:00]} 49. Nc6 {[%emt 0:00:00]} Be1 {[%emt 0:00:
00]} 50. Nd8 {[%emt 0:00:00]} Bg3 {[%emt 0:00:00]} 51. Nb7 {[%emt 0:00:00]} Kg5
{[%emt 0:00:00]} 52. Nxa5 {[%emt 0:00:00]} Kf6 {[%emt 0:00:00]} 53. Nc6 {
[%emt 0:00:00]} Kf7 {[%emt 0:00:00]} 54. Kf5 {[%emt 0:00:00]} 1-0

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.03”]
[Round “4”]
[White “Wall, Tim P”]
[Black “Gormally, Daniel W”]
[Result “0-1”]
[ECO “B49”]
[WhiteElo “2234”]
[BlackElo “2478”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “83”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 35,83,54,65,31,52,38,33,34,138,80,79,66,75,82,128,81,127,80,82,82,89,88,
95,81,89,61,68,60,58,0,68,62,102,96,175,49,50,39,140,138,132,134,200,199,193,
197,189,189,190,157]} 1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nc6 5. Nc3 Qc7 6.
Be3 a6 7. Be2 Nf6 8. O-O Bb4 9. Na4 Be7 10. Nxc6 bxc6 11. Nb6 Rb8 12. Nxc8 Qxc8
13. e5 Nd5 14. Bc1 Bc5 15. c4 Ne7 16. b3 Qc7 17. Bb2 O-O 18. Bd3 {B49:
Sicilian: Taimanov: 5 Nc3 Qc7 6 Be3 a6 7 Be2} Ng6 {LiveBook: 15 Games} (18…
a5 19. Qh5 g6 20. Qg5 a4 21. Bc2 Qd8 22. Rad1 axb3 23. axb3 Nf5 24. Qd2 Rb7 25.
Bc3 Qe7 {1-0 (73) Valsecchi,A (2425)-Bosiocic,M (2570) Kavala 2012}) 19. Re1
Qb6 $146 ({Predecessor:} 19… Rfd8 20. Qc2 a5 21. h4 Nf8 22. Re4 a4 23. bxa4
Qa7 24. Bc3 Bb4 25. c5 Bxc3 26. Qxc3 {1-0 (36) Novotny,M (2274)-Chloupek,S
(2325) Czechia 2013}) 20. Qf3 {White is slightly better.} Rbd8 21. Rad1 a5 {[#]
} (21… d6 $14) 22. Bc2 (22. h4 $142 $1) 22… a4 $16 23. g3 axb3 24. axb3 Ra8
25. Re2 Ra2 26. Bb1 Ra7 27. h4 {[%cal Bh2h4,Bh4h5][%mdl 32]} Rb8 28. Bc2 Nf8
29. h5 h6 30. Kg2 Ba3 31. Bd4 Bc5 32. Bb2 Ba3 $1 {[%cal Ra3b2]} 33. Ba1 Rba8
34. Re4 {[%cal Be2e4,Be4f4,Bf4f7][%mdl 32]} Be7 (34… Bc5 $16 35. Bd4 Bxd4 36.
Rexd4 Qc5) 35. Bc3 (35. Bd4 $18 c5 36. Be3) 35… Ra2 $14 36. Rd2 $36 {[%mdl
2048] White is more active.} Bb4 {[#]} (36… Bg5 $1 $14 37. Rde2 c5) 37. c5 $1
$16 {[%cal Rc5b6] White is clearly better.} Bxc5 38. Rf4 Rxc2 (38… Qb8 $16 {
is a better defense.}) 39. Rxc2 $18 Qxb3 40. Rb2 Qd5 41. Rxf7 Ra3 {aiming for .
..Rxc3.} 42. Qxd5 {[%mdl 32768] Precision: White = 62%, Black = 49%. . Loss on
Time!?} 0-1

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.03”]
[Round “4”]
[White “Kalaiyalahan, Akshaya”]
[Black “Murphy, Conor E”]
[Result “1/2-1/2”]
[ECO “A07”]
[WhiteElo “2138”]
[BlackElo “2336”]
[Annotator “ChessBase”]
[PlyCount “113”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. Nf3 {[%emt 0:00:00]} d5 {[%emt 0:00:45]} 2. g3 {[%emt 0:00:00]} Bg4 {
[%emt 0:00:19]} 3. Ne5 {[%emt 0:01:37]} Bf5 {[%emt 0:03:15]} 4. d3 {[%emt 0:00:
42]} Nd7 {[%emt 0:02:31]} 5. Bf4 {[%emt 0:11:10]} g5 {[%emt 0:07:38]} 6. Nxd7 {
[%emt 0:01:23]} gxf4 {[%emt 0:10:11]} 7. Nxf8 {[%emt 0:01:16]} Qd6 {[%emt 0:07:
15]} 8. Qd2 {[%emt 0:03:06]} e5 {[%emt 0:06:59]} 9. gxf4 {[%emt 0:06:07]} exf4
{[%emt 0:09:26]} 10. Qc3 {[%emt 0:08:12]} Nf6 {[%emt 0:11:34]} 11. Na3 {
[%emt 0:05:11]} c6 {[%emt 0:01:42]} 12. O-O-O {[%emt 0:15:12]} Rxf8 {[%emt 0:
03:35]} 13. e4 {[%emt 0:01:47]} fxe3 {[%emt 0:03:59]} 14. fxe3 {[%emt 0:00:11]}
O-O-O {[%emt 0:01:12]} 15. Nb5 {[%emt 0:01:20]} Qe7 {[%emt 0:00:39]} 16. Kb1 {
[%emt 0:05:19]} Ng4 {[%emt 0:05:57]} 17. Nd4 {[%emt 0:05:38]} Bd7 {[%emt 0:01:
39]} 18. Re1 {[%emt 0:02:50]} Nxe3 {[%emt 0:02:36]} 19. Nf3 {[%emt 0:14:52]}
Rde8 {[%emt 0:01:04]} 20. d4 {[%emt 0:02:15]} f5 {[%emt 0:01:02]} 21. Bd3 {
[%emt 0:04:08]} f4 {[%emt 0:00:41]} 22. Ne5 {[%emt 0:02:05]} Rg8 {[%emt 0:01:
06]} 23. Re2 {[%emt 0:00:58]} Ref8 {[%emt 0:01:27]} 24. Qa5 {[%emt 0:02:19]}
Kb8 {[%emt 0:01:04]} 25. c4 {[%emt 0:00:18]} dxc4 {[%emt 0:01:11]} 26. Nxc4 {
[%emt 0:00:18]} Bg4 {[%emt 0:01:29]} 27. Ree1 {[%emt 0:01:26]} Bf3 {[%emt 0:01:
37]} 28. Rhf1 {[%emt 0:00:24]} Bd5 {[%emt 0:02:40]} 29. Nxe3 {[%emt 0:02:09]}
fxe3 {[%emt 0:00:12]} 30. Rxf8+ {[%emt 0:00:12]} Rxf8 {[%emt 0:01:07]} 31. Qc5
{[%emt 0:00:18]} Re8 {[%emt 0:01:21]} 32. Qxe7 {[%emt 0:00:31]} Rxe7 {[%emt 0:
00:03]} 33. b3 {[%emt 0:00:19]} Kc7 {[%emt 0:01:47]} 34. Kc2 {[%emt 0:00:23]}
Kd6 {[%emt 0:00:27]} 35. Bc4 {[%emt 0:01:40]} b5 {[%emt 0:02:37]} 36. Bd3 {
[%emt 0:00:21]} b4 {[%emt 0:01:10]} 37. Bc4 {[%emt 0:01:12]} a5 {[%emt 0:00:20]
} 38. Kd3 {[%emt 0:00:25]} Bxc4+ {[%emt 0:01:42]} 39. bxc4 {[%emt 0:00:04]} a4
{[%emt 0:00:05]} 40. Re2 {[%emt 0:00:31]} Re8 {[%emt 0:00:20]} 41. h3 {[%emt 0:
05:43]} Re6 {[%emt 0:02:47]} 42. h4 {[%emt 0:05:55]} h5 {[%emt 0:01:16]} 43.
c5+ {[%emt 0:02:12]} Kd7 {[%emt 0:04:05]} 44. Kc4 {[%emt 0:00:29]} Re4 {
[%emt 0:00:15]} 45. Kxb4 {[%emt 0:00:37]} Rxd4+ {[%emt 0:00:11]} 46. Kc3 {
[%emt 0:02:58]} Re4 {[%emt 0:06:09]} 47. Kd3 {[%emt 0:00:43]} Rxh4 {[%emt 0:04:
43]} 48. Rxe3 {[%emt 0:00:06]} Rh2 {[%emt 0:00:15]} 49. a3 {[%emt 0:03:07]} Rb2
{[%emt 0:01:06]} 50. Kc4 {[%emt 0:01:41]} Rb3 {[%emt 0:06:52]} 51. Re4 {
[%emt 0:00:10]} Rg3 {[%emt 0:00:08]} 52. Re5 {[%emt 0:02:23]} h4 {[%emt 0:00:
35]} 53. Kb4 {[%emt 0:02:38]} Rg4+ {[%emt 0:10:01]} 54. Ka5 {[%emt 0:03:21]}
Rd4 {[%emt 0:01:18]} 55. Rh5 {[%emt 0:00:43]} Rd5 {[%emt 0:01:05]} 56. Rxh4 {
[%emt 0:00:16]} Rxc5+ {[%emt 0:00:03]} 57. Kxa4 {[%emt 0:00:08]} 1/2-1/2

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.03”]
[Round “4”]
[White “Longson, Sarah N”]
[Black “Zapolskis, Antanas”]
[Result “0-1”]
[ECO “B33”]
[WhiteElo “2123”]
[BlackElo “2283”]
[Annotator “ChessBase”]
[PlyCount “80”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. e4 {[%emt 0:00:00]} c5 {[%emt 0:00:00]} 2. Nf3 {[%emt 0:00:00]} Nc6 {
[%emt 0:00:00]} 3. d4 {[%emt 0:00:00]} cxd4 {[%emt 0:00:00]} 4. Nxd4 {[%emt 0:
00:00]} Nf6 {[%emt 0:00:09]} 5. Nc3 {[%emt 0:00:07]} e5 {[%emt 0:00:07]} 6.
Ndb5 {[%emt 0:00:12]} d6 {[%emt 0:00:08]} 7. Bg5 {[%emt 0:00:18]} a6 {[%emt 0:
00:07]} 8. Na3 {[%emt 0:00:05]} b5 {[%emt 0:00:13]} 9. Bxf6 {[%emt 0:00:21]}
gxf6 {[%emt 0:00:18]} 10. Nd5 {[%emt 0:00:05]} Bg7 {[%emt 0:00:11]} 11. Bd3 {
[%emt 0:01:08]} Ne7 {[%emt 0:00:43]} 12. Nxe7 {[%emt 0:00:19]} Qxe7 {[%emt 0:
00:07]} 13. O-O {[%emt 0:00:09]} O-O {[%emt 0:00:46]} 14. c4 {[%emt 0:00:43]}
f5 {[%emt 0:01:33]} 15. Qh5 {[%emt 0:00:20]} f4 {[%emt 0:25:00]} 16. cxb5 {
[%emt 0:05:49]} axb5 {[%emt 0:15:59]} 17. Nxb5 {[%emt 0:02:14]} Rb8 {[%emt 0:
05:48]} 18. Rfe1 {[%emt 0:27:30]} Kh8 {[%emt 0:01:49]} 19. Rac1 {[%emt 0:17:21]
} Be6 {[%emt 0:07:35]} 20. b3 {[%emt 0:03:56]} Rg8 {[%emt 0:00:44]} 21. Nc7 {
[%emt 0:05:46]} Bf6 {[%emt 0:12:29]} 22. Nxe6 {[%emt 0:02:07]} fxe6 {[%emt 0:
00:07]} 23. Rc2 {[%emt 0:04:33]} Rg7 {[%emt 0:02:40]} 24. Rec1 {[%emt 0:03:43]}
Rbg8 {[%emt 0:01:12]} 25. Bf1 {[%emt 0:00:43]} Qb7 {[%emt 0:01:13]} 26. Rc6 {
[%emt 0:02:21]} Bd8 {[%emt 0:03:55]} 27. Qf3 {[%emt 0:02:07]} Bc7 {[%emt 0:00:
29]} 28. Qc3 {[%emt 0:02:35]} Bb6 {[%emt 0:01:01]} 29. Qd3 {[%emt 0:06:51]} Qa7
{[%emt 0:03:14]} 30. R1c2 {[%emt 0:02:14]} Bc5 {[%emt 0:02:09]} 31. Kh1 {
[%emt 0:06:50]} Bxf2 {[%emt 0:01:19]} 32. Rxd6 {[%emt 0:00:44]} Bd4 {[%emt 0:
00:46]} 33. Rdc6 {[%emt 0:03:03]} Qd7 {[%emt 0:04:01]} 34. Qf3 {[%emt 0:00:58]}
Qd8 {[%emt 0:03:34]} 35. Qh3 {[%emt 0:01:13]} Ba7 {[%emt 0:04:03]} 36. R6c4 {
[%emt 0:00:49]} Qd1 {[%emt 0:01:17]} 37. Rc1 {[%emt 0:00:45]} Rxg2 {[%emt 0:00:
41]} 38. Qxg2 {[%emt 0:00:01]} Rxg2 {[%emt 0:00:06]} 39. Kxg2 {[%emt 0:00:03]}
Qg4+ {[%emt 0:00:09]} 40. Kh1 {[%emt 0:00:07]} Qg1# {[%emt 0:00:05]} 0-1

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.03”]
[Round “4”]
[White “Payne, Matthew J”]
[Black “Fitzsimons, David”]
[Result “1/2-1/2”]
[ECO “B07”]
[WhiteElo “2113”]
[BlackElo “2328”]
[Annotator “ChessBase”]
[PlyCount “107”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. e4 {[%emt 0:00:00]} d6 {[%emt 0:00:00]} 2. Nc3 {[%emt 0:00:21]} Nf6 {
[%emt 0:00:07]} 3. d4 {[%emt 0:00:50]} g6 {[%emt 0:00:07]} 4. Be2 {[%emt 0:00:
50]} Bg7 {[%emt 0:00:07]} 5. Be3 {[%emt 0:00:10]} c6 {[%emt 0:03:26]} 6. f4 {
[%emt 0:01:57]} Qa5 {[%emt 0:00:49]} 7. Qd2 {[%emt 0:10:26]} b5 {[%emt 0:06:29]
} 8. e5 {[%emt 0:05:12]} b4 {[%emt 0:00:15]} 9. exf6 {[%emt 0:01:51]} bxc3 {
[%emt 0:00:08]} 10. fxg7 {[%emt 0:00:45]} cxd2+ {[%emt 0:00:26]} 11. Bxd2 {
[%emt 0:00:04]} Qxd2+ {[%emt 0:00:29]} 12. Kxd2 {[%emt 0:00:04]} Rg8 {[%emt 0:
00:08]} 13. Bf3 {[%emt 0:04:27]} Be6 {[%emt 0:22:37]} 14. b3 {[%emt 0:10:35]}
Kd7 {[%emt 0:05:13]} 15. c4 {[%emt 0:04:47]} d5 {[%emt 0:00:27]} 16. cxd5 {
[%emt 0:04:42]} cxd5 {[%emt 0:00:26]} 17. Rc1 {[%emt 0:01:55]} Nc6 {[%emt 0:01:
23]} 18. Ne2 {[%emt 0:02:00]} Kd6 {[%emt 0:03:34]} 19. Ke3 {[%emt 0:05:16]} Bd7
{[%emt 0:02:16]} 20. Bxd5 {[%emt 0:07:25]} Kxd5 {[%emt 0:10:14]} 21. Nc3+ {
[%emt 0:00:07]} Ke6 {[%emt 0:00:31]} 22. d5+ {[%emt 0:00:07]} Kf5 {[%emt 0:00:
17]} 23. dxc6 {[%emt 0:01:00]} Bxc6 {[%emt 0:00:02]} 24. Ne4 {[%emt 0:00:50]}
Bxe4 {[%emt 0:03:29]} 25. Rc5+ {[%emt 0:00:35]} Kf6 {[%emt 0:00:06]} 26. Kxe4 {
[%emt 0:00:05]} Kxg7 {[%emt 0:05:23]} 27. Rc7 {[%emt 0:04:13]} Rgd8 {[%emt 0:
00:26]} 28. Ke3 {[%emt 0:01:28]} Kf6 {[%emt 0:02:39]} 29. Rhc1 {[%emt 0:01:14]}
Rd6 {[%emt 0:00:10]} 30. R1c4 {[%emt 0:02:02]} Ra6 {[%emt 0:07:20]} 31. R4c6+ {
[%emt 0:02:07]} Rxc6 {[%emt 0:00:07]} 32. Rxc6+ {[%emt 0:00:02]} Kf5 {[%emt 0:
00:36]} 33. h3 {[%emt 0:05:10]} h5 {[%emt 0:00:05]} 34. g3 {[%emt 0:00:08]} e5
{[%emt 0:02:39]} 35. Kf3 {[%emt 0:04:57]} exf4 {[%emt 0:00:50]} 36. Rc5+ {
[%emt 0:00:08]} Ke6 {[%emt 0:00:43]} 37. Kxf4 {[%emt 0:00:06]} a5 {[%emt 0:10:
37]} 38. Rc4 {[%emt 0:03:18]} Rb8 {[%emt 0:01:29]} 39. Kg5 {[%emt 0:06:38]}
Rb5+ {[%emt 0:02:36]} 40. Kh6 {[%emt 0:00:15]} Rf5 {[%emt 0:02:20]} 41. Re4+ {
[%emt 0:38:37]} Kf6 {[%emt 0:33:48]} 42. a3 {[%emt 0:02:17]} Rf3 {[%emt 0:03:
00]} 43. Rf4+ {[%emt 0:00:00]} Rxf4 {[%emt 0:00:00]} 44. gxf4 {[%emt 0:00:00]}
Kf5 {[%emt 0:00:00]} 45. Kg7 {[%emt 0:00:00]} Kxf4 {[%emt 0:00:00]} 46. Kf6 {
[%emt 0:00:00]} h4 {[%emt 0:00:00]} 47. b4 {[%emt 0:00:00]} axb4 {[%emt 0:00:
00]} 48. axb4 {[%emt 0:00:00]} Ke4 {[%emt 0:00:00]} 49. Kg5 {[%emt 0:00:00]} f5
{[%emt 0:00:00]} 50. b5 {[%emt 0:00:00]} Kd5 {[%emt 0:00:00]} 51. Kxh4 {
[%emt 0:00:00]} f4 {[%emt 0:00:00]} 52. b6 {[%emt 0:00:00]} Kc6 {[%emt 0:00:00]
} 53. Kg4 {[%emt 0:00:00]} g5 {[%emt 0:00:00]} 54. h4 {[%emt 0:00:00]} 1/2-1/2

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.03”]
[Round “4”]
[White “Jarmany, John”]
[Black “Jackson, Sheila”]
[Result “1/2-1/2”]
[ECO “E39”]
[WhiteElo “2110”]
[BlackElo “2072”]
[Annotator “ChessBase”]
[PlyCount “48”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. d4 {[%emt 0:01:19]} Nf6 {[%emt 0:00:00]} 2. c4 {[%emt 0:00:10]} e6 {[%emt 0:
00:00]} 3. Nc3 {[%emt 0:00:09]} Bb4 {[%emt 0:00:00]} 4. Qc2 {[%emt 0:00:12]}
O-O {[%emt 0:00:21]} 5. Nf3 {[%emt 0:00:13]} c5 {[%emt 0:01:17]} 6. dxc5 {
[%emt 0:00:16]} Na6 {[%emt 0:00:09]} 7. g3 {[%emt 0:00:30]} Nxc5 {[%emt 0:00:
05]} 8. Bg2 {[%emt 0:00:10]} Nce4 {[%emt 0:00:21]} 9. O-O {[%emt 0:00:31]} Bxc3
{[%emt 0:00:28]} 10. bxc3 {[%emt 0:00:11]} Qc7 {[%emt 0:00:19]} 11. Nd4 {
[%emt 0:02:45]} d5 {[%emt 0:00:29]} 12. cxd5 {[%emt 0:02:12]} exd5 {[%emt 0:00:
05]} 13. Bf4 {[%emt 0:02:05]} Qxc3 {[%emt 0:02:24]} 14. Qxc3 {[%emt 0:04:54]}
Nxc3 {[%emt 0:00:02]} 15. Rfc1 {[%emt 0:00:14]} Na4 {[%emt 0:08:06]} 16. Nb5 {
[%emt 0:12:12]} Bg4 {[%emt 0:12:58]} 17. Bd6 {[%emt 0:07:11]} Bxe2 {[%emt 0:27:
55]} 18. Bxf8 {[%emt 0:04:47]} Bxb5 {[%emt 0:02:58]} 19. Be7 {[%emt 0:01:31]}
Ne4 {[%emt 0:00:42]} 20. Bxe4 {[%emt 0:01:38]} dxe4 {[%emt 0:00:04]} 21. Rab1 {
[%emt 0:09:09]} Bc6 {[%emt 0:02:21]} 22. Bc5 {[%emt 0:02:44]} Nxc5 {[%emt 0:01:
14]} 23. Rxc5 {[%emt 0:00:05]} Kf8 {[%emt 0:01:11]} 24. Rd1 {[%emt 0:01:08]}
Re8 {[%emt 0:03:01]} 1/2-1/2

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.03”]
[Round “4”]
[White “Maroroa, Sue”]
[Black “Webb, Laurence E”]
[Result “0-1”]
[ECO “B12”]
[WhiteElo “2104”]
[BlackElo “2306”]
[Annotator “ChessBase”]
[PlyCount “86”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. e4 {[%emt 0:00:00]} c6 {[%emt 0:00:00]} 2. d4 {[%emt 0:00:00]} d5 {[%emt 0:
00:00]} 3. e5 {[%emt 0:00:00]} Bf5 {[%emt 0:00:00]} 4. h4 {[%emt 0:00:04]} h6 {
[%emt 0:01:18]} 5. g4 {[%emt 0:00:09]} Bd7 {[%emt 0:00:39]} 6. h5 {[%emt 0:00:
15]} c5 {[%emt 0:01:22]} 7. c3 {[%emt 0:04:24]} Nc6 {[%emt 0:01:57]} 8. Bg2 {
[%emt 0:02:08]} e6 {[%emt 0:07:14]} 9. Ne2 {[%emt 0:03:46]} Qb6 {[%emt 0:02:14]
} 10. f4 {[%emt 0:02:39]} f6 {[%emt 0:02:27]} 11. Qd3 {[%emt 0:05:23]} O-O-O {
[%emt 0:03:06]} 12. O-O {[%emt 0:09:17]} cxd4 {[%emt 0:03:32]} 13. cxd4 {
[%emt 0:01:04]} fxe5 {[%emt 0:00:29]} 14. fxe5 {[%emt 0:03:12]} Nxe5 {[%emt 0:
02:34]} 15. Qc3+ {[%emt 0:01:28]} Nc6 {[%emt 0:03:35]} 16. Be3 {[%emt 0:10:30]}
Nf6 {[%emt 0:03:39]} 17. Bf3 {[%emt 0:00:21]} Bd6 {[%emt 0:06:25]} 18. a4 {
[%emt 0:06:50]} Kb8 {[%emt 0:07:08]} 19. Na3 {[%emt 0:08:25]} a6 {[%emt 0:04:
00]} 20. b4 {[%emt 0:01:30]} Nxb4 {[%emt 0:04:12]} 21. Rfb1 {[%emt 0:11:50]}
Rc8 {[%emt 0:03:30]} 22. Qd2 {[%emt 0:03:57]} a5 {[%emt 0:02:00]} 23. Nc3 {
[%emt 0:01:36]} Rhf8 {[%emt 0:02:03]} 24. Be2 {[%emt 0:09:54]} e5 {[%emt 0:15:
05]} 25. Nab5 {[%emt 0:04:51]} exd4 {[%emt 0:04:33]} 26. Nxd6 {[%emt 0:00:59]}
dxe3 {[%emt 0:01:02]} 27. Nxc8 {[%emt 0:00:42]} Rxc8 {[%emt 0:01:42]} 28. Qe1 {
[%emt 0:01:51]} Qd6 {[%emt 0:06:58]} 29. Nb5 {[%emt 0:02:27]} Bxb5 {[%emt 0:00:
32]} 30. axb5 {[%emt 0:00:33]} b6 {[%emt 0:00:19]} 31. Ra4 {[%emt 0:01:15]} Nc2
{[%emt 0:04:00]} 32. Qh4 {[%emt 0:01:40]} Ne4 {[%emt 0:02:43]} 33. Bd3 {
[%emt 0:01:40]} Nd2 {[%emt 0:00:44]} 34. Rf1 {[%emt 0:00:53]} Nxf1 {[%emt 0:00:
58]} 35. Bxf1 {[%emt 0:00:10]} Nb4 {[%emt 0:00:24]} 36. Qh3 {[%emt 0:00:59]} d4
{[%emt 0:00:26]} 37. Ra1 {[%emt 0:00:49]} Qf4 {[%emt 0:01:20]} 38. Bg2 {
[%emt 0:00:43]} e2 {[%emt 0:01:25]} 39. Qh4 {[%emt 0:00:35]} Rc1+ {[%emt 0:02:
17]} 40. Rxc1 {[%emt 0:00:30]} Qxc1+ {[%emt 0:00:03]} 41. Kh2 {[%emt 0:30:27]}
Qf4+ {[%emt 0:31:05]} 42. Kh1 {[%emt 0:00:00]} Qd6 {[%emt 0:00:00]} 43. Qf2 {
[%emt 0:00:00]} Qe7 {[%emt 0:00:00]} 0-1

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.03”]
[Round “4”]
[White “Krzyzanowski, Patryk”]
[Black “Jamroz, Krzysztof”]
[Result “1-0”]
[ECO “A65”]
[WhiteElo “2087”]
[BlackElo “2026”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “58”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. d4 {[%emt 0:00:00]} Nf6 {[%emt 0:00:00]} 2. c4 {[%emt 0:00:00]} c5 {[%emt 0:
00:00]} 3. d5 {[%emt 0:00:00]} e6 {[%emt 0:00:00]} 4. Nc3 {[%emt 0:00:10]} exd5
{[%emt 0:00:00]} 5. cxd5 {[%emt 0:00:06]} d6 {[%emt 0:00:00]} 6. e4 {[%emt 0:
00:14]} g6 {[%emt 0:00:01]} 7. Bb5+ {[%emt 0:00:44]} Nbd7 {[%emt 0:05:06]} 8.
f4 {[%emt 0:08:54]} a6 {[%emt 0:01:23]} 9. Bxd7+ {[%emt 0:00:50]} Nxd7 {
[%emt 0:00:27]} 10. Nf3 {[%emt 0:00:43]} Bg7 {[%emt 0:00:07]} 11. O-O {[%emt 0:
00:26]} O-O {[%emt 0:00:20]} 12. f5 {[%emt 0:00:34]} Ne5 {[%emt 0:03:34]} 13.
Bf4 {[%emt 0:14:56]} Qe7 {[%emt 0:14:50]} 14. Nxe5 {[%emt 0:10:50]} Bxe5 {
[%emt 0:00:26]} 15. Bxe5 {[%emt 0:01:20]} Qxe5 {[%emt 0:00:06]} 16. f6 {
[%emt 0:00:09]} h6 {[%emt 0:00:24]} 17. a4 {[%emt 0:03:46]} Bd7 {[%emt 0:00:30]
} 18. a5 {[%emt 0:05:53]} c4 {[%emt 0:15:30]} 19. Qd2 {[%emt 0:04:27]} Kh7 {
[%emt 0:02:12]} 20. Qe3 {[%emt 0:01:20]} Rab8 {[%emt 0:10:23]} 21. Qb6 {
[%emt 0:00:44]} Rfc8 {[%emt 0:02:51]} 22. Rad1 {[%emt 0:05:01]} h5 {[%emt 0:03:
49]} 23. Qa7 {[%emt 0:00:41]} g5 {[%emt 0:01:43]} 24. Kh1 {[%emt 0:00:58]} h4 {
[%emt 0:11:02]} 25. Rd4 {[%emt 0:06:15]} h3 {[%emt 0:02:01]} 26. g3 {[%emt 0:
06:34]} Kg6 {[%emt 0:05:47]} 27. Rd2 {[%emt 0:06:47]} Bg4 {[%emt 0:01:05]} 28.
Qb6 {[%emt 0:01:56]} Rc5 {[%emt 0:01:33]} 29. Rdf2 {[%emt 0:07:33]} Bd7 {
[%emt 0:06:23]} 1-0

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.03”]
[Round “4”]
[White “Verma, Aditya”]
[Black “Iyengar, Ilya”]
[Result “0-1”]
[ECO “B85”]
[WhiteElo “2084”]
[BlackElo “2017”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “85”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. e4 {[%emt 0:00:00]} c5 {[%emt 0:00:00]} 2. Nf3 {[%emt 0:00:00]} e6 {[%emt 0:
00:09]} 3. d4 {[%emt 0:00:00]} cxd4 {[%emt 0:00:08]} 4. Nxd4 {[%emt 0:00:00]}
Nf6 {[%emt 0:00:07]} 5. Nc3 {[%emt 0:00:02]} d6 {[%emt 0:01:00]} 6. Be3 {
[%emt 0:00:47]} a6 {[%emt 0:00:09]} 7. Be2 {[%emt 0:03:06]} Qc7 {[%emt 0:00:09]
} 8. a4 {[%emt 0:00:58]} b6 {[%emt 0:01:16]} 9. f4 {[%emt 0:02:28]} Bb7 {
[%emt 0:00:27]} 10. Bf3 {[%emt 0:00:47]} Be7 {[%emt 0:00:30]} 11. O-O {[%emt 0:
00:32]} O-O {[%emt 0:00:21]} 12. g4 {[%emt 0:06:10]} Nc6 {[%emt 0:17:56]} 13.
g5 {[%emt 0:02:21]} Nd7 {[%emt 0:00:43]} 14. Nb3 {[%emt 0:03:48]} Rfe8 {
[%emt 0:33:07]} 15. Bg2 {[%emt 0:02:58]} Bf8 {[%emt 0:11:09]} 16. Rf3 {[%emt 0:
02:16]} g6 {[%emt 0:09:00]} 17. h4 {[%emt 0:10:11]} Bg7 {[%emt 0:06:19]} 18.
Rh3 {[%emt 0:03:37]} Na5 {[%emt 0:12:21]} 19. Nxa5 {[%emt 0:05:44]} bxa5 {
[%emt 0:00:08]} 20. Bf2 {[%emt 0:03:02]} Nc5 {[%emt 0:00:54]} 21. h5 {[%emt 0:
04:23]} Rad8 {[%emt 0:01:43]} 22. hxg6 {[%emt 0:04:18]} fxg6 {[%emt 0:00:22]}
23. Qg4 {[%emt 0:05:45]} Qf7 {[%emt 0:00:48]} 24. Re1 {[%emt 0:11:21]} Rf8 {
[%emt 0:00:58]} 25. Qh4 {[%emt 0:03:00]} Bh8 {[%emt 0:00:55]} 26. e5 {[%emt 0:
05:04]} Bxg2 {[%emt 0:00:15]} 27. Kxg2 {[%emt 0:00:18]} Qb7+ {[%emt 0:00:59]}
28. Kg1 {[%emt 0:00:46]} Rd7 {[%emt 0:01:00]} 29. exd6 {[%emt 0:01:27]} Qxb2 {
[%emt 0:00:34]} 30. Ne4 {[%emt 0:14:55]} Nxe4 {[%emt 0:00:13]} 31. Rxe4 {
[%emt 0:00:02]} Qxc2 {[%emt 0:00:42]} 32. Rxe6 {[%emt 0:00:34]} Qc1+ {[%emt 0:
00:26]} 33. Re1 {[%emt 0:03:39]} Qxf4 {[%emt 0:00:09]} 34. Qxf4 {[%emt 0:00:22]
} Rxf4 {[%emt 0:00:02]} 35. Rb3 {[%emt 0:00:54]} Bd4 {[%emt 0:00:56]} 36. Bxd4
{[%emt 0:01:26]} Rxd4 {[%emt 0:00:04]} 37. Rb8+ {[%emt 0:00:11]} Kf7 {[%emt 0:
00:38]} 38. Rf1+ {[%emt 0:00:14]} Ke6 {[%emt 0:01:46]} 39. Rf6+ {[%emt 0:00:13]
} Kd5 {[%emt 0:00:10]} 40. Rb6 {[%emt 0:00:42]} Rg4+ {[%emt 0:00:14]} 41. Kh2 {
[%emt 0:30:18]} Rxg5 {[%emt 0:30:24]} 42. Rxa6 {[%emt 0:00:09]} Ke5 {[%emt 0:
00:00]} 43. Rf8 {[%emt 0:00:00]} 0-1

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.07.31”]
[Round “4”]
[White “Ratnesan, Ranesh”]
[Black “Thurlow, Kevin J”]
[Result “1-0”]
[ECO “D34”]
[WhiteElo “2073”]
[BlackElo “2030”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “85”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. d4 {[%emt 0:00:00]} Nf6 {[%emt 0:00:00]} 2. c4 {[%emt 0:00:00]} e6 {[%emt 0:
00:00]} 3. Nc3 {[%emt 0:00:01]} d5 {[%emt 0:00:00]} 4. Nf3 {[%emt 0:00:21]} c5
{[%emt 0:00:11]} 5. cxd5 {[%emt 0:00:22]} exd5 {[%emt 0:00:07]} 6. g3 {[%emt 0:
00:07]} Nc6 {[%emt 0:00:12]} 7. Bg2 {[%emt 0:00:07]} Be6 {[%emt 0:00:18]} 8.
O-O {[%emt 0:00:15]} Be7 {[%emt 0:05:33]} 9. Bg5 {[%emt 0:01:01]} Ne4 {[%emt 0:
02:18]} 10. Bxe7 {[%emt 0:16:51]} Qxe7 {[%emt 0:00:42]} 11. Qd3 {[%emt 0:01:04]
} c4 {[%emt 0:07:55]} 12. Qe3 {[%emt 0:05:40]} f5 {[%emt 0:02:30]} 13. Ne5 {
[%emt 0:13:43]} O-O {[%emt 0:04:54]} 14. f3 {[%emt 0:04:20]} Nxe5 {[%emt 0:01:
43]} 15. Nxe4 {[%emt 0:05:56]} fxe4 {[%emt 0:09:37]} 16. dxe5 {[%emt 0:05:50]}
exf3 {[%emt 0:04:32]} 17. exf3 {[%emt 0:00:17]} Qb4 {[%emt 0:06:18]} 18. Rf2 {
[%emt 0:03:59]} Rfd8 {[%emt 0:04:26]} 19. Qd4 {[%emt 0:01:53]} Qa5 {[%emt 0:02:
32]} 20. f4 {[%emt 0:01:20]} g6 {[%emt 0:00:52]} 21. h3 {[%emt 0:01:43]} Rd7 {
[%emt 0:06:05]} 22. g4 {[%emt 0:00:59]} Rf8 {[%emt 0:00:38]} 23. Raf1 {[%emt 0:
03:22]} Rdf7 {[%emt 0:01:13]} 24. a3 {[%emt 0:01:10]} a6 {[%emt 0:02:20]} 25.
Rd2 {[%emt 0:03:37]} Qd8 {[%emt 0:13:38]} 26. Rdf2 {[%emt 0:08:57]} b5 {
[%emt 0:01:16]} 27. Kh2 {[%emt 0:01:43]} Kg7 {[%emt 0:13:49]} 28. Kg3 {[%emt 0:
03:02]} Qd7 {[%emt 0:05:59]} 29. Rd1 {[%emt 0:02:37]} Qd8 {[%emt 0:01:55]} 30.
Bf1 {[%emt 0:04:04]} Kg8 {[%emt 0:00:47]} 31. Bg2 {[%emt 0:00:49]} Kg7 {
[%emt 0:00:06]} 32. Qc5 {[%emt 0:04:07]} Rc7 {[%emt 0:02:50]} 33. Qb6 {[%emt 0:
01:56]} Qd7 {[%emt 0:00:34]} 34. Qd4 {[%emt 0:01:21]} Qd8 {[%emt 0:00:11]} 35.
f5 {[%emt 0:03:00]} gxf5 {[%emt 0:00:07]} 36. gxf5 {[%emt 0:00:11]} Qg5+ {
[%emt 0:00:18]} 37. Qg4 {[%emt 0:00:17]} Rxf5 {[%emt 0:00:55]} 38. Rxf5 {
[%emt 0:00:24]} Qxg4+ {[%emt 0:00:16]} 39. hxg4 {[%emt 0:00:08]} Bxf5 {[%emt 0:
00:04]} 40. gxf5 {[%emt 0:00:08]} c3 {[%emt 0:00:34]} 41. bxc3 {[%emt 0:32:43]}
Rxc3+ {[%emt 0:03:04]} 42. Kf4 {[%emt 0:00:00]} Rxa3 {[%emt 0:00:46]} 43. f6+ {
[%emt 0:00:00]} 1-0

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.03”]
[Round “4”]
[White “Pollack, Oscar”]
[Black “Waddington, Mike P”]
[Result “0-1”]
[ECO “A80”]
[WhiteElo “2064”]
[BlackElo “2110”]
[Annotator “ChessBase”]
[PlyCount “68”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. d4 {[%emt 0:00:00]} f5 {[%emt 0:00:00]} 2. Nc3 {[%emt 0:00:00]} Nf6 {
[%emt 0:00:25]} 3. Bg5 {[%emt 0:00:00]} d5 {[%emt 0:00:39]} 4. Bxf6 {[%emt 0:
00:29]} exf6 {[%emt 0:00:12]} 5. e3 {[%emt 0:00:30]} Be6 {[%emt 0:00:21]} 6.
Qf3 {[%emt 0:00:55]} Qd7 {[%emt 0:01:04]} 7. Bd3 {[%emt 0:01:00]} Nc6 {[%emt 0:
00:15]} 8. a3 {[%emt 0:00:36]} O-O-O {[%emt 0:00:28]} 9. Nge2 {[%emt 0:01:25]}
g5 {[%emt 0:01:17]} 10. g3 {[%emt 0:08:55]} h5 {[%emt 0:17:54]} 11. h4 {
[%emt 0:02:52]} g4 {[%emt 0:02:34]} 12. Qg2 {[%emt 0:00:07]} Bh6 {[%emt 0:00:
09]} 13. b4 {[%emt 0:02:40]} Rhe8 {[%emt 0:03:26]} 14. O-O {[%emt 0:03:30]} Kb8
{[%emt 0:00:41]} 15. Rfb1 {[%emt 0:00:51]} f4 {[%emt 0:12:46]} 16. Nxf4 {
[%emt 0:03:39]} Bxf4 {[%emt 0:00:19]} 17. gxf4 {[%emt 0:00:11]} Rg8 {[%emt 0:
01:09]} 18. Kh2 {[%emt 0:02:43]} Bf5 {[%emt 0:00:59]} 19. Kg3 {[%emt 0:04:21]}
Bxd3 {[%emt 0:00:51]} 20. cxd3 {[%emt 0:00:03]} Ne7 {[%emt 0:00:10]} 21. Qh1 {
[%emt 0:03:57]} Nf5+ {[%emt 0:00:58]} 22. Kg2 {[%emt 0:00:14]} g3 {[%emt 0:00:
36]} 23. Re1 {[%emt 0:05:57]} Rg4 {[%emt 0:02:57]} 24. fxg3 {[%emt 0:12:57]}
Nxg3 {[%emt 0:02:44]} 25. Qh2 {[%emt 0:01:26]} Ne4+ {[%emt 0:01:07]} 26. Kf1 {
[%emt 0:01:41]} Nxc3 {[%emt 0:00:43]} 27. Qc2 {[%emt 0:01:52]} Na4 {[%emt 0:03:
41]} 28. b5 {[%emt 0:01:08]} Nb6 {[%emt 0:00:11]} 29. a4 {[%emt 0:00:56]} Rdg8
{[%emt 0:00:09]} 30. Qh2 {[%emt 0:02:59]} Qg7 {[%emt 0:02:18]} 31. Qh3 {
[%emt 0:00:48]} Rg3 {[%emt 0:01:55]} 32. Qf5 {[%emt 0:02:41]} Rg1+ {[%emt 0:02:
26]} 33. Ke2 {[%emt 0:00:07]} Qg2+ {[%emt 0:00:04]} 34. Kd1 {[%emt 0:00:19]}
Rxe1+ {[%emt 0:02:13]} 0-1

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.03”]
[Round “4”]
[White “Burke, Mitchell R”]
[Black “McMichael, Richard J”]
[Result “1/2-1/2”]
[ECO “B00”]
[WhiteElo “1988”]
[BlackElo “2245”]
[Annotator “ChessBase”]
[PlyCount “127”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. f4 {[%emt 0:00:53]} b6 {[%emt 0:01:58]} 2. e4 {[%emt 0:08:18]} Bb7 {[%emt 0:
00:38]} 3. Nc3 {[%emt 0:00:10]} e6 {[%emt 0:00:07]} 4. Nf3 {[%emt 0:01:05]} Nf6
{[%emt 0:00:50]} 5. d3 {[%emt 0:14:04]} Be7 {[%emt 0:03:32]} 6. g3 {[%emt 0:07:
37]} d5 {[%emt 0:06:58]} 7. e5 {[%emt 0:03:49]} Ng8 {[%emt 0:00:31]} 8. Bg2 {
[%emt 0:05:23]} h5 {[%emt 0:01:47]} 9. Qe2 {[%emt 0:07:26]} Nh6 {[%emt 0:01:46]
} 10. Bh3 {[%emt 0:06:49]} g6 {[%emt 0:01:29]} 11. O-O {[%emt 0:02:48]} Qd7 {
[%emt 0:02:54]} 12. Ng5 {[%emt 0:03:32]} Nc6 {[%emt 0:01:20]} 13. Nd1 {[%emt 0:
01:58]} Nd4 {[%emt 0:02:24]} 14. Qg2 {[%emt 0:03:46]} O-O-O {[%emt 0:02:46]}
15. c3 {[%emt 0:01:44]} Ndf5 {[%emt 0:01:15]} 16. Qe2 {[%emt 0:00:55]} c5 {
[%emt 0:10:35]} 17. Bg2 {[%emt 0:02:22]} Kb8 {[%emt 0:05:11]} 18. Ne3 {[%emt 0:
04:37]} d4 {[%emt 0:06:59]} 19. Nxf5 {[%emt 0:02:02]} gxf5 {[%emt 0:02:29]} 20.
Bxb7 {[%emt 0:01:08]} Qxb7 {[%emt 0:00:15]} 21. c4 {[%emt 0:00:30]} h4 {
[%emt 0:01:21]} 22. Qf3 {[%emt 0:01:23]} hxg3 {[%emt 0:01:17]} 23. Qxg3 {
[%emt 0:02:37]} Bxg5 {[%emt 0:03:39]} 24. fxg5 {[%emt 0:00:10]} Ng4 {[%emt 0:
01:30]} 25. h3 {[%emt 0:00:39]} Ne3 {[%emt 0:00:19]} 26. Bxe3 {[%emt 0:00:22]}
dxe3 {[%emt 0:00:07]} 27. Qxe3 {[%emt 0:00:03]} Rh4 {[%emt 0:01:43]} 28. Rf3 {
[%emt 0:02:54]} Rhd4 {[%emt 0:03:46]} 29. b3 {[%emt 0:02:14]} Qe7 {[%emt 0:01:
27]} 30. Qd2 {[%emt 0:03:09]} Rg8 {[%emt 0:06:35]} 31. Kh2 {[%emt 0:01:02]}
Rxg5 {[%emt 0:01:03]} 32. Rg1 {[%emt 0:00:13]} Rxg1 {[%emt 0:02:11]} 33. Kxg1 {
[%emt 0:00:06]} Rd8 {[%emt 0:05:14]} 34. Rg3 {[%emt 0:04:17]} Qh4 {[%emt 0:01:
22]} 35. Qf2 {[%emt 0:04:22]} f4 {[%emt 0:02:36]} 36. Rf3 {[%emt 0:00:22]} Qg5+
{[%emt 0:00:58]} 37. Kh1 {[%emt 0:01:26]} Qxe5 {[%emt 0:03:28]} 38. Qh4 {
[%emt 0:01:16]} Rh8 {[%emt 0:00:42]} 39. Qxf4 {[%emt 0:00:38]} Rxh3+ {[%emt 0:
00:10]} 40. Kg2 {[%emt 0:00:08]} Qxf4 {[%emt 0:00:43]} 41. Rxf4 {[%emt 0:30:06]
} Rxd3 {[%emt 0:31:02]} 42. Rxf7 {[%emt 0:00:07]} Rd2+ {[%emt 0:00:23]} 43. Kf3
{[%emt 0:00:08]} Rxa2 {[%emt 0:00:18]} 44. Ke4 {[%emt 0:00:46]} Ra3 {[%emt 0:
07:24]} 45. Ke5 {[%emt 0:00:11]} Rxb3 {[%emt 0:00:18]} 46. Kd6 {[%emt 0:00:13]}
Rd3+ {[%emt 0:00:14]} 47. Kc6 {[%emt 0:00:09]} Rd8 {[%emt 0:00:19]} 48. Rb7+ {
[%emt 0:00:20]} Ka8 {[%emt 0:00:13]} 49. Re7 {[%emt 0:00:08]} e5 {[%emt 0:06:
52]} 50. Kb5 {[%emt 0:02:26]} Kb8 {[%emt 0:00:00]} 51. Ka6 {[%emt 0:00:00]} Kc8
{[%emt 0:00:00]} 52. Rxe5 {[%emt 0:00:00]} Rd7 {[%emt 0:00:00]} 53. Re8+ {
[%emt 0:00:00]} Kc7 {[%emt 0:00:00]} 54. Kxa7 {[%emt 0:00:00]} Rd4 {[%emt 0:00:
00]} 55. Re7+ {[%emt 0:00:00]} Kd6 {[%emt 0:00:00]} 56. Rh7 {[%emt 0:00:00]}
Rxc4 {[%emt 0:00:00]} 57. Kxb6 {[%emt 0:00:00]} Rb4+ {[%emt 0:00:00]} 58. Ka5 {
[%emt 0:00:00]} Kd5 {[%emt 0:00:00]} 59. Rh5+ {[%emt 0:00:00]} Kc4 {[%emt 0:00:
00]} 60. Rh4+ {[%emt 0:00:00]} Kb3 {[%emt 0:00:00]} 61. Rh3+ {[%emt 0:00:00]}
Kc4 {[%emt 0:00:00]} 62. Rh4+ {[%emt 0:00:00]} Kb3 {[%emt 0:00:00]} 63. Rh3+ {
[%emt 0:00:00]} Kb2 {[%emt 0:00:00]} 64. Rh5 {[%emt 0:00:00]} 1/2-1/2

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.07.31”]
[Round “4.32”]
[White “Ratnesan, Ranesh”]
[Black “Thurlow, Kevin J”]
[Result “1-0”]
[ECO “A00”]
[WhiteElo “2073”]
[BlackElo “2030”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “85”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventRounds “9”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 d5 4. Nf3 c5 5. cxd5 exd5 6. g3 Nc6 7. Bg2 Be6 8. O-O
Be7 9. Bg5 Ne4 10. Bxe7 Qxe7 11. Qd3 c4 12. Qe3 f5 13. Ne5 O-O 14. f3 Nxe5 15.
Nxe4 fxe4 16. dxe5 exf3 17. exf3 Qb4 18. Rf2 Rfd8 19. Qd4 Qa5 20. f4 g6 21. h3
Rd7 22. g4 Rf8 23. Raf1 Rdf7 24. a3 a6 25. Rd2 Qd8 26. Rdf2 b5 27. Kh2 Kg7 28.
Kg3 Qd7 29. Rd1 Qd8 30. Bf1 Kg8 31. Bg2 Kg7 32. Qc5 Rc7 33. Qb6 Qd7 34. Qd4 Qd8
35. f5 gxf5 36. gxf5 Qg5+ 37. Qg4 Rxf5 38. Rxf5 Qxg4+ 39. hxg4 Bxf5 40. gxf5 c3
41. bxc3 Rxc3+ 42. Kf4 Rxa3 43. f6+ 1-0

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.01”]
[Round “5”]
[White “Howell, David Wl”]
[Black “Jones, Gawain Cb”]
[Result “1/2-1/2”]
[ECO “E73”]
[WhiteElo “2687”]
[BlackElo “2670”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “46”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 18,46,56,41,153,144,160,102,95,52,48,54,75,0,23,23,13,12,19,25,20,18,32,
-22,-24,-24,41,18,19,-5,-5]} 1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 O-O 5. Be2 d6
6. Be3 c5 7. d5 e6 8. Nf3 {E73: King’s Indian: Averbakh Variation without 6…
c5} exd5 9. cxd5 Re8 10. Nd2 {LiveBook: 6 Games. White is slightly better.} c4
$146 (10… Na6 $14) ({Predecessor:} 10… a6 11. a4 h5 12. h3 Nh7 13. Nc4 Ng5
14. Nxd6 Qxd6 15. Bxg5 Bxc3+ 16. bxc3 {1-0 (64) Riazantsev,A (2666)-Belyakov,B
(2486) Sochi 2017}) 11. O-O Na6 12. Bf3 (12. a4 $142) 12… b6 $16 13. Re1 Nc5
$1 14. Bxc5 bxc5 15. e5 ({White should try} 15. Nb5 $16) 15… Rxe5 (15… Nd7
{seems wilder.} 16. exd6 Ne5 17. Be2 Rb8 18. Rb1 Bf5) 16. Rxe5 dxe5 17. Nxc4 e4
18. Nxe4 Nxe4 19. Bxe4 Ba6 20. Qa4 (20. Rc1 $14) 20… Bxc4 $1 $11 21. Qxc4 Qd6
(21… Bxb2 $11 22. Rb1 Bd4) 22. Rb1 $14 Re8 23. Bf3 Bxb2 {Precision: White =
29%, Black = 32%.} 1/2-1/2

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.01”]
[Round “5”]
[White “Mcshane, Luke J”]
[Black “Adams, Michael”]
[Result “1/2-1/2”]
[ECO “C50”]
[WhiteElo “2669”]
[BlackElo “2706”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “35”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 11,35,18,21,10,22,21,33,35,26,27,30,31,26,31,37,26,35,37,35,0,5,0,0,0,9,
2]} 1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc5 4. d3 Nf6 5. Nc3 d6 6. Na4 Bb6 {LiveBook:
33 Games. C50: Hungarian Defence and Giuoco Pianissimo} 7. a3 Ne7 $146 ({
Predecessor:} 7… O-O 8. O-O Ne7 9. Nxb6 axb6 10. Bg5 Be6 11. Bxf6 gxf6 12.
Nh4 d5 13. exd5 Nxd5 14. d4 {1-0 (49) Karjakin,S (2778)-Topalov,V (2749)
Shamkir 2018}) 8. Bg5 Ng6 9. Nxb6 axb6 10. Nh4 h6 11. Nxg6 fxg6 12. Be3 Qe7 13.
O-O {[%cal Bh1f1,Bf1f4,Bf4f8][%mdl 32]} Be6 14. Bxe6 Qxe6 15. f4 exf4 {The
position is equal.} 16. Rxf4 O-O 17. Bd4 Nh5 18. Rxf8+ 1/2-1/2

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.01”]
[Round “5”]
[White “Hawkins, Jonathan”]
[Black “Zakarian, David”]
[Result “1/2-1/2”]
[ECO “E34”]
[WhiteElo “2590”]
[BlackElo “2354”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “103”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 25,103,5,12,-18,12,8,3,6,6,0,13,12,16,10,15,12,5,26,23,0,0,-2,0,0,-5,
-20,41,0,9,10,18,17,18,17,14,15,17,22,31,23,23,10,11,9,9,10,6,0,0,6,38,0,0,0,0,
0,0,-8,-8,-8,-8,-15,-1,-1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]} 1. d4 Nf6 2. c4 e6
3. Nc3 Bb4 4. Qc2 d5 5. cxd5 Qxd5 6. e3 c5 7. Bd2 Bxc3 8. Bxc3 cxd4 9. Bxd4 Nc6
10. Bc3 O-O {E34: Nimzo-Indian: Classical: 4…d5} 11. Nf3 Rd8 12. Be2 Qc5 (
12… Qe4 13. Rc1 Qxc2 14. Rxc2 Nd5 15. Ne5 Bd7 16. Nxc6 Bxc6 17. Bd2 Ne7 18.
f3 {1/2-1/2 (38) Mamedyarov,S (2804)-Carlsen,M (2834) Wijk aan Zee 2018}) 13.
Rc1 Nd5 {[#] LiveBook: 3 Games} 14. Qb1 $146 ({Predecessor:} 14. O-O Nxc3 15.
Qxc3 Qxc3 16. Rxc3 Bd7 17. a3 Rac8 18. Rfc1 {1/2-1/2 (26) Karpov,A (2619)
-Georgiev,K (2648) Puhajarve 2013}) 14… Nxc3 (14… Qe7 {is interesting.} 15.
Bd3 g6 16. O-O e5 17. Be4 f6) 15. Rxc3 Qe7 16. Bd3 g6 17. O-O e5 18. Be4 Bd7
19. Rfc1 Be8 20. Rc5 Rd1+ 21. Rxd1 Qxc5 22. Rc1 Qe7 23. b4 Qxb4 24. Qxb4 Nxb4
25. Nxe5 Nc6 ({Black should try} 25… Nxa2 $11 26. Ra1 (26. Bxb7 Nxc1 27. Bxa8
a5 $15) 26… Rc8) 26. Nd3 Rd8 27. g4 b6 28. g5 Kg7 29. Kg2 h6 30. h4 hxg5 31.
hxg5 Rc8 32. Ne5 {[%cal Re4c6]} Ne7 33. Rd1 f6 34. gxf6+ Kxf6 35. f4 Nf5 36.
Kf3 Rc3 37. Bd3 (37. Rd3 {seems wilder.} Rc1 38. Ra3 a5 39. Rb3 b5 40. a3)
37… b5 38. e4 (38. Bxf5 $5 gxf5 39. Rd6+ Ke7 40. Ra6 $14) 38… Nd4+ {
The position is equal.} 39. Ke3 Ne6 40. Ng4+ Kg7 41. Rf1 b4 {[#] White must
now prevent …Rxd3+!} 42. Ne5 Nc5 43. Rb1 Nxd3 44. Nxd3 $11 {[%mdl 4096]
Endgame KRB-KRN} Bb5 45. Rb3 Rxb3 46. axb3 {KB-KN} a5 47. Nc5 Kf6 48. Kd4 Bc6
49. Nd3 Bb5 50. Nb2 Bc6 51. Nd3 Bb5 52. Nb2 {Precision: White = 51%, Black =
65%.} 1/2-1/2

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.01”]
[Round “5”]
[White “Pert, Nicholas”]
[Black “Kolbus, Dietmar”]
[Result “1-0”]
[ECO “A46”]
[WhiteElo “2544”]
[BlackElo “2303”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “179”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 9,179,28,37,43,34,48,45,44,48,0,19,-14,-1,-12,-27,-21,-27,-25,-25,-13,
-6,-18,-28,-12,0,-43,-56,-72,-72,-101,-70,-120,-54,-189,33,22,54,33,122,120,
121,120,120,106,116,119,335,327,335,0,7,0,320,314,322,324,318,0,78,0,329,0,76,
84,74,10,14,0,72,0,12,12,19,19,25,46,79,81,85,78,87,87,87,87,87,87,87,87,87,78,
130,97,145,56,83,29,31,29,77,27,52,11,18,13,19,18,19,17,21,18,50,51,142,142,
129,137,145,141,463,429,810,852,415,341,330,326,307,316,422,422,422,422,1678,
1635,2096,2041,2005,1944,1847,1741,29972,29967,29966,29963,29965,29967,29974,
29973,29973,29974,29976,29976,29977,29976,29977,29977,29977,29977,29979,29978,
29980,29981,29981,29982,29982,29982,29982,29983,29983,29984,29984,29985]} 1. d4
Nf6 2. Nf3 d6 3. Nc3 d5 (3… g6 4. e4 Bg7 5. Be2 O-O 6. O-O a6 7. a4 b6 8. h3
Bb7 9. d5 c6 10. Be3 cxd5 11. exd5 Nbd7 12. Qd2 Rc8 13. Rfd1 Nc5 14. Qe1 Nce4
15. Nxe4 Nxe4 16. c3 a5 {0-1 (49) Caruana,F (2802)-Nakamura,H (2786) chess.com
INT 2017}) 4. Bf4 c6 5. e3 Bg4 6. h3 {A46: Damenbauernspiele} Bxf3 $146 ({
Vorgänger:} 6… Bh5 7. g4 Bg6 8. Ne5 Nfd7 9. Nxg6 hxg6 10. h4 e6 11. h5 {
1/2-1/2 (62) Fridman,D (2588)-Milanovic,D (2443) playchess.com INT 2004}) 7.
Qxf3 e6 8. Bd3 {Weiß steht etwas besser.} Bd6 9. Be5 O-O 10. Qg3 Ne8 11. e4
Bxe5 12. dxe5 d4 13. Ne2 Qa5+ 14. c3 dxc3 15. Nxc3 Nd7 16. f4 Nc5 17. O-O Qb6
18. Kh2 Qxb2 19. Rac1 Rd8 20. Bb1 Rd2 (20… b6 $17 21. Rc2 Qb4) 21. f5 (21.
Nd5 $1 $15 exd5 22. Rxc5) 21… b5 $2 ({Lieber} 21… Nc7 $19 22. Rfd1 Rxd1)
22. Nd5 $1 $14 {[%cal Rd5e7]} cxd5 23. Rxc5 dxe4 (23… exf5 $14 24. exf5 a6)
24. fxe6 $1 $16 fxe6 25. Rxf8+ Kxf8 26. Qf4+ Ke7 (26… Kg8 $2 27. Bxe4 Rf2 28.
Qh4 $18) 27. Bxe4 {Droht stark Dg5+.} h6 $2 (27… Qd4 $16 {war angesagt.} 28.
Rxb5 h6) 28. Qh4+ $1 $18 Kf8 29. Qf4+ $2 (29. Qh5 $1 $18 {Weiss droht Tc8 und
Matt.} Ke7 30. Bc6) 29… Ke7 $11 30. Qh4+ $2 {[%mdl 8192]} (30. Bc6 $11) 30…
Kf8 $18 31. Qh5 $1 {Droht Matt per Tc8.} (31. Qf4+ Ke7 $16) 31… Ke7 {Weiss
muss nun …Dd4 beachten.} 32. Bc6 $1 {[%csl Gc6,LRb5,LRe8][%cal Rh5e8]} Nc7
33. Bf3 $2 (33. Qg6 $1 $18 {[%cal Rg6g7]} Rf2 34. Qxg7+ Rf7 35. Qxh6) 33… Ne8
(33… Rc2 $2 34. Qh4+ g5 35. Rxc2 $18 (35. Qxh6 Rxc5 36. Qxg5+ Kf8 $18)) (
33… Nd5 $11) 34. Bc6 $2 {[%mdl 8192]} (34. Qh4+ $1 $16 Kf8 35. Qe4 (35. Qf4+
Ke7 $16)) 34… Nc7 35. Bf3 $2 (35. Qg6 $1 $18 {[%cal Rg6g7]} Rf2 36. Qxg7+ Rf7
37. Qxh6) 35… Ne8 $16 {[#]} ({Aber nicht} 35… Rc2 $2 36. Qh4+ g5 37. Rxc2
$18) 36. Qh4+ $1 {[%mdl 1024] Weiss hat starke Kompensation.} Kf8 37. Qf4+ (37.
Qe4 $16 Rd4 38. Qg6) 37… Ke7 $11 38. Qh4+ (38. Qe4 $11) 38… Kf8 $16 39.
Qf4+ ({Besser ist} 39. Qg4 $16 Rd7 40. Qxe6) 39… Ke7 $11 40. Qe4 $40 {
[%mdl 128] und nun wäre Lh5 stark für Weiss. Weiss greift an.} Qd4 41. Qxd4
Rxd4 42. Rxb5 {[%mdl 4096] Endspiel KTL-KTS} Rc4 {[#]} 43. Ra5 $1 Rc7 44. Kg3
g5 45. h4 gxh4+ 46. Kxh4 Ng7 47. g4 Kf8 48. Kg3 Ne8 49. Be4 Kf7 (49… Rg7 $142
) 50. Ra3 Kg7 51. Rb3 (51. Kh4 $16) 51… Kf7 52. Rb8 (52. Rf3+ $16 Kg7 53. Ra3
) 52… Rc3+ 53. Kf4 Ke7 54. a4 Rc4 55. a5 Nc7 56. Rh8 Nd5+ 57. Kf3 Rc3+ 58.
Kf2 Ne3 59. Kg3 Nc4+ 60. Kf4 {Droht Th7+ und aus.} Nxa5 (60… Nd2 $1 $14) 61.
Rh7+ $16 ({Finger weg von} 61. Rxh6 Rc4 $16) 61… Kf8 62. Rxh6 Nb3 63. Rxe6 {
Und weiter mit Tf6+ wäre nett.} a5 $2 {[%mdl 8192]} (63… Rc4 $16 {leistet
mehr Widerstand.}) 64. Ra6 $18 Nc5 (64… Nd4 $142 65. Rxa5 Rc1) 65. Ra8+ Ke7
66. Bd5 Rd3 67. Ra7+ ({Schlechter ist} 67. Rxa5 Rxd5 68. Kf5 Kf7 $11) 67… Kf8
68. Ba2 Ra3 69. Bf7 Ra1 {beabsichtigt …Tf1+.} 70. e6 Re1 (70… Kg7 $142 71.
Bh5+ Kf6) 71. Kf5 a4 72. g5 Ne4 73. Rxa4 Nd6+ 74. Kg6 Nxf7 {KTS-KT} 75. Ra8+ {
Weiß setzt Matt.} Nd8 76. Rxd8+ {KT-KT} Ke7 77. Ra8 Rxe6+ 78. Kg7 Re1 79. g6
Re2 80. Ra1 Re3 81. Rf1 Re2 82. Kh7 Rh2+ 83. Kg8 Re2 84. g7 Re3 85. Rh1 Rg3 86.
Kh8 Kf7 87. Rf1+ Ke7 88. g8=Q Rh3+ 89. Qh7+ $1 Rxh7+ 90. Kxh7 {Precision: Weiß
= 56%, Schwarz = 38%.} 1-0

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.01”]
[Round “5”]
[White “Fodor, Tamas Jr”]
[Black “Fernandez, Daniel H”]
[Result “1-0”]
[ECO “B01”]
[WhiteElo “2506”]
[BlackElo “2477”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “103”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 18,103,63,43,43,43,56,43,41,48,46,33,56,50,35,0,55,46,335,333,337,334,
333,308,329,315,328,306,315,227,231,231,218,186,186,189,191,191,191,206,221,
217,197,188,215,218,214,213,245,236,255,252,297,288,599,601,607,609,601,608,
608,591,598,598,590,550,529,525,520,520,802,743,696,662,1151,1134,849,426,1391,
1355,1276,1251,1318,1308,1111,915,5114,5110]} 1. e4 d5 2. exd5 Qxd5 3. Nc3 Qa5
4. d4 Nf6 5. Nf3 Bg4 6. h3 Bxf3 7. Qxf3 c6 8. Bd3 e6 9. O-O Nbd7 {B01:
Scandinavian Defence} (9… Bd6 10. Bd2 Qc7 11. Nd1 Nbd7 12. Ne3 Bf4 13. g3 Bd6
14. Nc4 O-O 15. c3 Rfe8 16. Rfe1 e5 17. dxe5 Nxe5 18. Nxe5 Bxe5 {1/2-1/2 (42)
Gomez Garrido,C (2524)-Munoz Pantoja,M (2494) Barcelona 2017}) 10. Ne4 {
LiveBook: 6 Games} Nxe4 11. Bxe4 Rd8 {White is slightly better.} 12. c3 Nf6 13.
Bc2 $146 ({Predecessor:} 13. b4 Qb5 14. a4 Qc4 15. Bb1 a5 16. bxa5 Qd5 17. Qxd5
Nxd5 {1-0 (26) Kuklin,V (2268)-Becking,S (2339) Germany 2006}) 13… Be7 14.
Bf4 O-O 15. Rfe1 Bd6 16. Be5 Qd5 (16… Bxe5 $11 17. dxe5 Nd5) 17. Qg3 $14 Nh5
$2 {[%mdl 8192]} ({Better is} 17… Bxe5 $14 18. Rxe5 (18. dxe5 Nd7 $14) 18…
Qd7) 18. Qg4 $1 $18 g6 {[#]} 19. Bb3 $1 {[%cal Rb3d5]} Qb5 {[#]} 20. Bxd6 $1
Rxd6 21. Re5 f5 22. Qg5 ({Don’t do} 22. Rxb5 fxg4 23. Rxb7 gxh3 $18) 22… Qb6
23. Bxe6+ Kh8 24. Bb3 Qd8 25. Qxd8 Rfxd8 26. Rae1 {Black must now prevent Re8+.
} Nf6 27. f3 f4 28. h4 R8d7 29. Re7 Rxe7 30. Rxe7 Rd7 31. Rxd7 Nxd7 {[%mdl
4096] Endgame KB-KN} 32. Be6 Nb6 33. c4 {[%cal Bc3c4,Bc4c5][%mdl 32]} Na4 34.
c5 Nxb2 35. Bc8 Nd1 $2 (35… b5 {is tougher.} 36. Bb7 Na4 37. Bxc6 Nc3) 36.
Bxb7 {White is clearly winning.} Nc3 {intending …Ne2+.} 37. Bxc6 Ne2+ 38. Kh2
Nxd4 39. Bd5 Kg7 40. c6 Nb5 41. Kh3 Nc7 42. Bb3 h5 43. g3 fxg3 (43… Kf6 $142
44. gxf4 Ke7) 44. Kxg3 Kf6 45. f4 Ke7 46. Bc2 Kf6 47. Be4 Ne8 (47… Ne6 $142
48. Kf3 Ke7 49. Bxg6 Nd4+ 50. Ke4 Nxc6 51. Bxh5 Ke6) 48. Kf3 Nc7 49. Ke3 Ne6
50. Bc2 Nc7 51. Ke4 Ne6 52. Kd5 {Precision: White = 67%, Black = 47%.} 1-0

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.01”]
[Round “5”]
[White “Ghasi, Ameet K”]
[Black “Wells, Peter K”]
[Result “1-0”]
[ECO “A13”]
[WhiteElo “2494”]
[BlackElo “2426”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “61”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 23,61,6,-4,-31,-27,-19,-1,-16,16,2,41,15,104,110,112,96,106,107,99,122,
111,106,192,191,287,275,250,181,183,188,298,288,289,271,980,966,876,875,5306,
5306]} 1. c4 e6 2. Nf3 d5 3. e3 Nf6 4. Nc3 a6 5. b3 c5 6. cxd5 exd5 7. d4 Nc6
8. Bb2 Bg4 9. dxc5 Bxc5 10. Be2 O-O 11. O-O Qd6 12. Rc1 Rad8 {LiveBook: 12
Partien. D32: Damengambit (Tarrasch-Verteidigung)} 13. Qc2 {Sxd5! ist eine
echte Drohung.} Ba7 {[#]} 14. Ng5 $146 ({Vorgänger:} 14. Rfd1 Rfe8 15. a3 h5
16. h3 Bc8 17. Bc4 Ne7 18. Bd3 Nc6 19. Ne2 Qe7 20. Ned4 Nxd4 21. Nxd4 {0-1 (67)
Portisch,L (2605)-Suba,M (2580) Reggio Emilia 1986}) 14… Nb4 {Die Stellung
ist ausgeglichen.} 15. Qb1 {[#] Schwarz muss nun Lxg4 beachten.} g6 ({Doch
nicht} 15… Bxe2 $6 16. Nxe2 g6 17. h3 $16) 16. Rcd1 Rfe8 17. a3 h6 (17… Bb8
$11 {bleibt in der Remisbreite.} 18. g3 Bxe2 19. Nxe2 Nc6) 18. axb4 $16 {
Droht Sge4 und aus.} hxg5 {[#]} 19. Nxd5 $1 {[%mdl 512]} Nxd5 20. Bxg4 {
Und weiter mit Lf3 wäre nett.} Bb8 {[%csl Gb8][%cal Rd6h2]} 21. g3 {zielt auf
Lf3 ab.} Qxb4 22. Bf3 Ne7 (22… Nc3 $16 {ist eine bessere Verteidigung.} 23.
Bxc3 Qxc3) 23. Ba1 $18 Rxd1 (23… Nc6 $142 24. Rxd8 (24. Qb2 Be5 $14) 24…
Nxd8) 24. Rxd1 {[%cal Bf1d1,Bd1d7,Bd7b7,Bb7b8][%mdl 32] Weiss droht Db2 und
Matt.} Nf5 25. Rd7 $40 {[%mdl 128] Droht stark Ld5. Weiss riecht Blut.} Be5 26.
Rxb7 Qd2 (26… Qd6 $142 27. Bxe5 Qxe5) 27. Bxe5 Rxe5 28. Qa1 g4 $2 (28… Qa5
29. Rb8+ Kg7) 29. Rb8+ {Weiß steht klar auf Gewinn.} Kh7 30. Qxe5 {[%csl Gb8]
[%cal Re5h8]} Qe1+ 31. Kg2 {Precision: Weiß = 91%, Schwarz = 28%.} 1-0

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.01”]
[Round “5”]
[White “Emms, John M”]
[Black “Hebden, Mark L”]
[Result “1/2-1/2”]
[ECO “C90”]
[WhiteElo “2488”]
[BlackElo “2423”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “100”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 28,100,0,0,27,22,24,0,10,4,13,9,28,20,68,70,69,49,58,49,75,66,87,75,118,
101,183,187,186,186,186,199,268,249,266,254,254,283,288,227,222,158,164,143,
215,0,139,74,94,33,33,33,33,33,33,33,33,33,33,33,33,32,69,15,31,47,47,15,47,14,
14,14,14,14,14]} 1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Ba4 Nf6 5. O-O Be7 6. Re1 b5
7. Bb3 O-O 8. d3 d6 9. c3 Na5 10. Bc2 c5 11. Nbd2 Re8 12. Nf1 g6 {C90: Closed
Ruy Lopez with 7…d6: Early deviations} (12… Nc6 13. Ne3 Bf8 14. a4 b4 15.
Nd5 h6 16. a5 Nxd5 17. exd5 Nxa5 18. Ba4 Re7 19. Nd2 Rb8 20. c4 Nb7 21. Ne4 f5
22. Ng3 {1-0 (43) Carlsen,M (2837)-Ding,L (2774) Saint Louis 2017}) 13. a3 Nc6
14. Bb3 Na5 $146 ({Predecessor:} 14… Bd7 15. Ng5 Rf8 16. Ng3 Ne8 17. Nf3 Ng7
18. h3 Be6 19. Bh6 c4 20. Ba2 {1/2-1/2 (33) Emms,J (2509)-Nixon,T (2195)
Douglas 2005}) 15. Bc2 {LiveBook: 3 Games} Nc6 16. Ne3 Bf8 17. Bb3 Be6 18. Bxe6
fxe6 19. h3 Ra7 20. Ng4 h5 21. Nxf6+ Qxf6 22. Bg5 Qg7 23. b4 Rc7 24. Qb3 Qf7
25. Bd2 d5 26. bxc5 d4 (26… Bxc5 $16 {is a better defense.} 27. exd5 exd5)
27. c4 $18 Rb7 28. Rec1 Qc7 29. cxb5 Rxb5 (29… axb5 $142 30. h4 Qd7) 30. Qa2
Qd7 31. Rab1 Rxc5 32. Rxc5 Bxc5 33. Qc4 Bxa3 34. Qxa6 Bd6 35. Rc1 Nd8 (35…
Rc8 $16 36. Qb5 Kg7) 36. Rb1 $2 {[#]} ({White should play} 36. Bg5 $18) 36…
Nf7 (36… Nc6 $1 $11) 37. Ng5 (37. Rb7 $142 Qd8 38. h4) 37… Qc8 38. Qb5 (38.
Qxc8 $16 Rxc8 39. Nxe6) 38… Nxg5 $14 39. Bxg5 {[#] Black must now prevent
Rc1.} Qb8 $1 40. Qxb8 Rxb8 41. Rxb8+ Bxb8 {[%mdl 4096] Endgame KB-KB} 42. Kf1
Kf7 43. Ke2 Ke8 44. Kf3 Kd7 45. g4 (45. Kg3 $1 $14) 45… hxg4+ 46. Kxg4 Ke8
47. h4 Kf7 48. h5 gxh5+ {The position is equal.} 49. Kxh5 Bd6 50. Kg4 Bc7 {
Precision: White = 44%, Black = 45%.} 1/2-1/2

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.01”]
[Round “5”]
[White “Gormally, Daniel W”]
[Black “Palliser, Richard Jd”]
[Result “1/2-1/2”]
[ECO “B12”]
[WhiteElo “2478”]
[BlackElo “2418”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “71”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 11,71,38,35,-7,35,-6,11,-27,-23,-27,-22,-33,-19,-18,0,0,0,0,0,-14,14,0,
25,11,10,8,13,19,24,25,29,12,16,0,0,0,0,0,0,-47,-57,-53,-47,-38,-18,-19,-23,
-35,-13,-15,0,-20,0,0,3,0,0,0,0,-52,-65,-52]} 1. e4 c6 2. d4 d5 3. e5 Bf5 4.
Nf3 e6 5. Be2 Nd7 6. O-O Bg6 {LiveBook: 583 Games} 7. Nc3 {B12: Caro-Kann:
Advance Variation} (7. Nbd2 Nh6 8. Nb3 Nf5 9. c3 Rc8 10. g4 Ne7 11. Be3 h5 12.
h3 hxg4 13. hxg4 Be4 14. Nbd2 c5 {1-0 (56) Anand,V (2776)-Artemiev,V (2697)
Moscow 2018}) 7… Ne7 {[%cal Bg8e7,Be7c8,Bc8b6][%mdl 32]} 8. Rb1 Nc8 $146 ({
Predecessor:} 8… Nf5 9. Bd3 Be7 10. Ne2 c5 11. c3 Qb6 12. Be3 O-O 13. Nf4
cxd4 14. Nxg6 hxg6 15. cxd4 {1/2-1/2 (22) Polyakov,E (2039)-Tkachenko,O ICCF
email 2013}) 9. b4 {The position is equal.} Be7 10. h3 O-O 11. Bd3 Ncb6 12. Ne2
Bxd3 13. cxd3 a5 14. b5 c5 15. dxc5 Nxc5 16. Be3 Qd7 17. Qd2 Nca4 18. Rfc1 Ba3
19. Rc2 Rfc8 20. Rxc8+ Qxc8 21. Qd1 Qf8 22. Bd2 Nc5 23. Nf4 Ncd7 24. Bc3 Bb4
25. Bxb4 axb4 26. Qd2 Qc5 27. Ne2 {[%cal Bf4e2,Be2c1,Bc1b3][%mdl 32]} Qxb5 28.
Rxb4 Qa5 29. Nc1 Rc8 {[#] Hoping for …Rxc1+!} 30. Nb3 Qa3 31. Rg4 Qe7 32. a4
Nf8 33. h4 Nbd7 34. Rb4 Rc2 35. Qxc2 ({Better is} 35. Qe1 $11) 35… Qxb4 $15
36. a5 {Precision: White = 54%, Black = 48%.} 1/2-1/2

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.01”]
[Round “5”]
[White “Ward, Chris G”]
[Black “Abdulla, Murad”]
[Result “1-0”]
[ECO “A57”]
[WhiteElo “2434”]
[BlackElo “2281”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “95”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 12,95,5,7,35,33,28,27,49,26,37,35,52,34,40,30,43,36,41,33,53,29,41,29,
56,11,24,0,29,0,26,0,0,-16,-8,0,33,33,40,46,52,50,330,16,15,25,25,-83,-79,-67,
-60,-73,-65,-58,-33,-33,0,0,20,11,34,5,27,16,34,34,42,27,28,36,295,175,166,181,
153,174,293,229,255,243,444,435,443,448,440,435]} 1. d4 {[%cal Bd2d4,Bd4d5]
[%mdl 32]} Nf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4. a4 Qa5+ (4… b4 5. Nd2 g6 6. e4 d6 7. g3
Bg7 8. Bg2 O-O 9. Ne2 Nbd7 10. O-O Rb8 11. Rb1 e6 12. dxe6 fxe6 13. b3 Bb7 14.
Bb2 Qe7 {0-1 (40) Ponomariov,R (2731)-Aronian,L (2803) Beijing 2013}) 5. Bd2 b4
6. Qc2 {A57: Benko/Volga Gambit} d6 7. e4 {LiveBook: 3 Games} e5 $146 ({
Predecessor:} 7… g6 8. b3 Bg7 9. Ra2 Nxe4 10. Bd3 Nxd2 11. Nxd2 O-O 12. h4 {
0-1 (74) Semenov,R (2193)-Lopukhin,A (2329) Tambov 2014}) 8. Bd3 {White is
slightly better.} Be7 9. Ne2 {[%cal Bg1e2,Be2g3,Bg3f5][%mdl 32]} Qc7 10. a5
Nbd7 11. Ng3 h6 12. Nf5 Bf8 13. Qc1 Ba6 14. f3 h5 15. h4 O-O-O 16. Be3 g6 17.
Ng3 Be7 18. Nd2 Rdf8 19. Bc2 Ng8 20. Ba4 f5 {White must now prevent …f4.} 21.
Bf2 Kb8 22. Bb5 Bc8 23. a6 f4 24. Ne2 Nh6 25. Nb3 Nf7 26. Na5 {And now Nc6+
would win.} Bf6 $2 {[%mdl 8192]} (26… Nd8 $14) 27. Bc6 $2 (27. Nc6+ $1 $18
Ka8 28. Nxb4 $1 {[%mdl 512]}) 27… Nd8 $11 28. Bb7 Nb6 29. Nc6+ (29. Ra2 $11)
29… Nxc6 $17 30. Bxc6 Rfg8 31. Rh2 Qe7 32. b3 Rh7 33. Kd2 Rhg7 34. Qh1 Qd8
35. Nc1 Bd7 36. Bxd7 Qxd7 37. Nd3 Be7 38. Ra5 Kc7 39. Rb5 {[%cal Rf2c5]} Qc8
40. Qa1 {[%cal Rf2c5] Strongly threatening Bxc5!} Kd8 $2 {[%mdl 8192] [#]} ({
Black should play} 40… Kb8 $14) 41. Qa5 (41. Nxb4 $142 $1 {[%mdl 512]} cxb4
42. Bxb6+ axb6 43. c5 (43. a7 Kc7 $15)) 41… Ke8 $18 42. Rxb6 $1 axb6 43. Qxb6
Qa8 {[#]} (43… Qd8 $142 44. Qb5+ Kf8) 44. Bxc5 $1 {[%mdl 512]} dxc5 45. Nxe5
{Qe6 is the strong threat.} Qc8 $2 (45… Bd8 {is a better defense.} 46. Qb5+
Kf8) 46. a7 {White is clearly winning.} Bd6 47. Qxd6 {aiming for Qb8.} Rxa7 48.
Nc6 {Precision: White = 48%, Black = 42%.} 1-0

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.01”]
[Round “5”]
[White “Mcphillips, Joseph”]
[Black “Kalavannan, Koby”]
[Result “0-1”]
[ECO “A00”]
[WhiteElo “2402”]
[BlackElo “2277”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “60”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. b4 {[%emt 0:06:33]} e5 {[%emt 0:00:00]} 2. Bb2 {[%emt 0:00:22]} Bxb4 {
[%emt 0:00:00]} 3. Bxe5 {[%emt 0:00:16]} Nf6 {[%emt 0:00:00]} 4. Nf3 {[%emt 0:
00:33]} O-O {[%emt 0:00:44]} 5. e3 {[%emt 0:00:11]} Re8 {[%emt 0:00:24]} 6. Bb2
{[%emt 0:01:13]} d5 {[%emt 0:01:10]} 7. a3 {[%emt 0:00:40]} Ba5 {[%emt 0:05:11]
} 8. c4 {[%emt 0:02:51]} Bf5 {[%emt 0:20:45]} 9. cxd5 {[%emt 0:00:20]} Nxd5 {
[%emt 0:08:38]} 10. Be2 {[%emt 0:00:14]} c5 {[%emt 0:22:30]} 11. O-O {[%emt 0:
01:58]} Qb6 {[%emt 0:02:06]} 12. Qc1 {[%emt 0:00:28]} Nc6 {[%emt 0:09:09]} 13.
d3 {[%emt 0:00:39]} Nf4 {[%emt 0:01:06]} 14. Qc2 {[%emt 0:02:42]} Nxe2+ {
[%emt 0:01:24]} 15. Qxe2 {[%emt 0:00:04]} Bxd3 {[%emt 0:00:02]} 16. Qxd3 {
[%emt 0:00:34]} Qxb2 {[%emt 0:00:07]} 17. Nbd2 {[%emt 0:00:19]} Bxd2 {[%emt 0:
11:11]} 18. Qxd2 {[%emt 0:01:00]} Qxd2 {[%emt 0:00:08]} 19. Nxd2 {[%emt 0:00:
02]} Rad8 {[%emt 0:01:29]} 20. Nb3 {[%emt 0:00:25]} c4 {[%emt 0:00:39]} 21. Nc5
{[%emt 0:00:19]} b6 {[%emt 0:01:47]} 22. Na6 {[%emt 0:00:20]} Na5 {[%emt 0:02:
50]} 23. Nb4 {[%emt 0:08:06]} Rd2 {[%emt 0:02:00]} 24. Rab1 {[%emt 0:00:08]}
Rc8 {[%emt 0:03:03]} 25. Rfc1 {[%emt 0:00:35]} c3 {[%emt 0:00:36]} 26. Nc2 {
[%emt 0:01:11]} Nc4 {[%emt 0:01:08]} 27. Rb3 {[%emt 0:00:26]} Ne5 {[%emt 0:00:
16]} 28. Ne1 {[%emt 0:01:22]} c2 {[%emt 0:00:46]} 29. Rbb1 {[%emt 0:00:25]} Nd3
{[%emt 0:00:31]} 30. Rd1 {[%emt 0:00:46]} cxd1=Q {[%emt 0:00:34]} 0-1

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.01”]
[Round “5”]
[White “Eggleston, David J”]
[Black “Tan, Justin Hy”]
[Result “1/2-1/2”]
[ECO “C54”]
[WhiteElo “2397”]
[BlackElo “2481”]
[Annotator “ChessBase”]
[PlyCount “67”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. e4 {[%emt 0:00:28]} e5 {[%emt 0:00:00]} 2. Nf3 {[%emt 0:00:42]} Nc6 {
[%emt 0:00:00]} 3. Bc4 {[%emt 0:00:04]} Bc5 {[%emt 0:00:00]} 4. c3 {[%emt 0:00:
04]} Nf6 {[%emt 0:00:00]} 5. d3 {[%emt 0:00:05]} O-O {[%emt 0:00:00]} 6. O-O {
[%emt 0:00:16]} d6 {[%emt 0:00:01]} 7. h3 {[%emt 0:00:13]} h6 {[%emt 0:00:14]}
8. b4 {[%emt 0:00:24]} Bb6 {[%emt 0:00:02]} 9. a4 {[%emt 0:00:08]} a5 {[%emt 0:
00:07]} 10. b5 {[%emt 0:00:34]} Ne7 {[%emt 0:00:02]} 11. Re1 {[%emt 0:04:36]}
Ng6 {[%emt 0:01:05]} 12. Nbd2 {[%emt 0:02:19]} c6 {[%emt 0:03:33]} 13. bxc6 {
[%emt 0:03:27]} bxc6 {[%emt 0:00:02]} 14. d4 {[%emt 0:02:23]} exd4 {[%emt 0:08:
19]} 15. cxd4 {[%emt 0:01:38]} d5 {[%emt 0:04:34]} 16. Bf1 {[%emt 0:15:45]}
Nxe4 {[%emt 0:11:41]} 17. Nxe4 {[%emt 0:00:24]} dxe4 {[%emt 0:00:02]} 18. Rxe4
{[%emt 0:00:13]} Be6 {[%emt 0:02:37]} 19. Re1 {[%emt 0:02:25]} Qf6 {[%emt 0:02:
40]} 20. Be3 {[%emt 0:05:46]} Rfd8 {[%emt 0:08:20]} 21. Rb1 {[%emt 0:18:59]}
Bc7 {[%emt 0:02:57]} 22. Rc1 {[%emt 0:00:47]} Bd5 {[%emt 0:04:00]} 23. Nh2 {
[%emt 0:02:56]} Rab8 {[%emt 0:21:24]} 24. g3 {[%emt 0:15:35]} Rb2 {[%emt 0:09:
09]} 25. Ng4 {[%emt 0:05:35]} Qd6 {[%emt 0:02:17]} 26. Bc4 {[%emt 0:02:56]} f5
{[%emt 0:08:50]} 27. Ne5 {[%emt 0:00:08]} Nxe5 {[%emt 0:00:24]} 28. dxe5 {
[%emt 0:03:03]} Qg6 {[%emt 0:02:06]} 29. Qf3 {[%emt 0:05:04]} Bxe5 {[%emt 0:02:
31]} 30. Rcd1 {[%emt 0:00:03]} Kh7 {[%emt 0:02:07]} 31. Bxd5 {[%emt 0:00:42]}
Rxd5 {[%emt 0:00:14]} 32. Rxd5 {[%emt 0:01:37]} cxd5 {[%emt 0:00:01]} 33. Bc1 {
[%emt 0:01:34]} Rc2 {[%emt 0:00:01]} 34. Rxe5 1/2-1/2

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.01”]
[Round “5”]
[White “Macklin, Paul”]
[Black “Rudd, Jack”]
[Result “1-0”]
[ECO “B13”]
[WhiteElo “2363”]
[BlackElo “2244”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “53”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. e4 {[%emt 0:06:00]} c6 {[%emt 0:00:00]} 2. d4 {[%emt 0:00:23]} d5 {[%emt 0:
00:00]} 3. exd5 {[%emt 0:00:14]} cxd5 {[%emt 0:00:00]} 4. Bd3 {[%emt 0:00:10]}
Nc6 {[%emt 0:00:00]} 5. c3 {[%emt 0:00:05]} Nf6 {[%emt 0:00:00]} 6. Bf4 {
[%emt 0:00:41]} Bg4 {[%emt 0:00:52]} 7. Qb3 {[%emt 0:00:58]} Qc8 {[%emt 0:00:
55]} 8. Nd2 {[%emt 0:00:34]} e6 {[%emt 0:01:47]} 9. Ngf3 {[%emt 0:00:06]} Bxf3
{[%emt 0:00:13]} 10. Nxf3 {[%emt 0:00:06]} Be7 {[%emt 0:00:07]} 11. O-O {
[%emt 0:01:06]} O-O {[%emt 0:00:14]} 12. Rfe1 {[%emt 0:04:44]} Nh5 {[%emt 0:01:
19]} 13. Bd2 {[%emt 0:02:57]} Bd6 {[%emt 0:01:26]} 14. Qc2 {[%emt 0:00:18]} g6
{[%emt 0:01:04]} 15. Bh6 {[%emt 0:08:57]} Re8 {[%emt 0:01:07]} 16. Ne5 {
[%emt 0:10:02]} Qc7 {[%emt 0:02:03]} 17. f4 {[%emt 0:04:23]} Rac8 {[%emt 0:03:
03]} 18. Re2 {[%emt 0:11:59]} f6 {[%emt 0:07:23]} 19. Bxg6 {[%emt 0:11:34]}
hxg6 {[%emt 0:00:40]} 20. Qxg6+ {[%emt 0:00:21]} Ng7 {[%emt 0:00:09]} 21. Ng4 {
[%emt 0:00:38]} Rf8 {[%emt 0:00:49]} 22. Rxe6 {[%emt 0:01:05]} Bxf4 {[%emt 0:
01:57]} 23. Rxf6 {[%emt 0:09:04]} Bxh6 {[%emt 0:00:28]} 24. Nxh6+ {[%emt 0:00:
05]} Kh8 {[%emt 0:00:06]} 25. Nf7+ {[%emt 0:00:28]} Kg8 {[%emt 0:00:07]} 26.
Raf1 {[%emt 0:12:06]} Qe7 {[%emt 0:00:06]} 27. Ng5 {[%emt 0:00:51]} 1-0

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.01”]
[Round “5”]
[White “Bradbury, Neil H”]
[Black “Houska, Jovanka”]
[Result “1/2-1/2”]
[ECO “D31”]
[WhiteElo “2348”]
[BlackElo “2406”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “114”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 14,114,-1,-3,9,9,4,10,4,2,30,29,21,15,15,-16,15,24,10,18,33,0,30,30,18,
21,31,12,27,9,18,9,20,11,13,15,35,17,31,0,30,28,87,79,61,0,0,0,0,0,0,-60,-7,
-16,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-8,6,6,12,8,12,0,8,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,20,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]} 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 a6 4. e4 (4. cxd5 exd5 5.
Nf3 Nf6 6. Bg5 Be6 7. e3 Nbd7 8. Bd3 h6 9. Bh4 g5 10. Bg3 Nh5 11. Be5 Nhf6 12.
Bg3 Nh5 13. Be5 Nhf6 14. Bg3 {1/2-1/2 (14) L’Ami,E (2630)-Nisipeanu,L (2671)
Maastricht 2018}) 4… dxe4 5. Nxe4 Bb4+ 6. Nc3 {D31: Damengambit
(Halbslawisch)} c5 7. a3 Ba5 8. Be3 {LiveBook: 3 Partien} cxd4 $146 ({
Vorgänger:} 8… Nf6 9. Nge2 cxd4 10. Qxd4 Nbd7 11. g3 Bb6 {0-1 (38)
Stathopoulos,I (2343)-Bernadskiy,V (2543) Kavala 2017}) 9. Bxd4 Nf6 10. b4 Bc7
11. Nf3 Nbd7 12. Bd3 b6 13. O-O Bb7 14. Qe2 O-O {[#] zielt auf …e5! ab.} (
14… Bxf3 $5 15. Qxf3 Be5 $11) 15. Rad1 Qe7 16. Rfe1 Rfd8 17. h3 Rac8 18. Nd5
Nxd5 19. cxd5 Bxd5 20. Bxa6 Ra8 21. Bc4 Bb7 22. Bb2 Nf8 23. Qe3 Rxd1 24. Rxd1
Rd8 25. Rc1 Rc8 26. Rd1 Bb8 27. Bb3 b5 (27… Ng6 $11) 28. Qd4 $16 {[%csl Gb2]
[%cal Rd4g7] [#]} f6 29. Qb6 (29. Qd3 $14) 29… Bxf3 $1 $11 30. gxf3 Be5 31.
Bxe5 fxe5 32. Qd6 (32. Qxb5 $11 Rc3 33. Rd3 Rc1+ 34. Rd1) 32… Qf6 (32… Qxd6
$15 33. Rxd6 Kf7) 33. Qd3 {Die Stellung ist ausgeglichen.} Ra8 34. Qxb5 Rxa3
35. Qd3 {Droht stark Lxe6+!} Ra8 36. b5 {Droht b6 und aus.} Ng6 $1 37. Qe4 Rb8
38. Bc4 Nf4 {…Dg5+ ist eine echte Drohung.} 39. Bf1 h5 40. Rb1 Rb6 41. Kh2
Qh4 42. Qe3 Nd5 $132 {[%mdl 2048] Schwarz has counterplay} 43. Qd2 Rb8 44. Re1
Rf8 45. Re4 Qf6 46. Be2 Qd8 47. Kg1 Qd6 48. Qb2 Rf5 49. Bf1 Rg5+ 50. Kh2 Rf5
51. Kg1 Qd8 52. h4 {Schwarz muss nun Lh3 beachten.} Qd6 53. Bh3 Rxf3 54. Bg2
Rf5 55. Bh3 Rf3 56. Bg2 Rf5 57. Bh3 Rf3 {Precision: Weiß = 62%, Schwarz = 47%.}
1/2-1/2

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.01”]
[Round “5”]
[White “Murphy, Conor E”]
[Black “Wall, Tim P”]
[Result “1-0”]
[ECO “C42”]
[WhiteElo “2336”]
[BlackElo “2234”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “95”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. e4 {[%emt 0:00:00]} e5 {[%emt 0:17:53]} 2. Nf3 {[%emt 0:00:00]} Nf6 {
[%emt 0:00:31]} 3. Nxe5 {[%emt 0:01:42]} d6 {[%emt 0:00:14]} 4. Nf3 {[%emt 0:
00:16]} Nxe4 {[%emt 0:00:26]} 5. Nc3 {[%emt 0:00:53]} Nxc3 {[%emt 0:00:16]} 6.
dxc3 {[%emt 0:00:04]} Be7 {[%emt 0:00:14]} 7. Be3 {[%emt 0:00:05]} O-O {
[%emt 0:00:54]} 8. Qd2 {[%emt 0:00:05]} Nd7 {[%emt 0:03:00]} 9. O-O-O {[%emt 0:
00:43]} b6 {[%emt 0:00:27]} 10. h4 {[%emt 0:06:41]} Bb7 {[%emt 0:01:04]} 11. h5
{[%emt 0:01:46]} Ne5 {[%emt 0:08:50]} 12. Nd4 {[%emt 0:09:10]} Bf6 {[%emt 0:08:
24]} 13. Be2 {[%emt 0:05:45]} Qd7 {[%emt 0:09:45]} 14. Bg5 {[%emt 0:18:28]}
Bxg5 {[%emt 0:17:18]} 15. Qxg5 {[%emt 0:00:07]} f6 {[%emt 0:00:08]} 16. Qg3 {
[%emt 0:03:27]} c5 {[%emt 0:06:26]} 17. Nb5 {[%emt 0:05:24]} d5 {[%emt 0:01:05]
} 18. f4 {[%emt 0:00:45]} a6 {[%emt 0:04:18]} 19. Na3 {[%emt 0:06:28]} Nf7 {
[%emt 0:03:20]} 20. h6 {[%emt 0:07:23]} g6 {[%emt 0:00:07]} 21. Bh5 {[%emt 0:
01:02]} Nd6 {[%emt 0:01:50]} 22. Bf3 {[%emt 0:03:09]} Qf7 {[%emt 0:03:51]} 23.
Qf2 {[%emt 0:11:37]} Rfe8 {[%emt 0:04:58]} 24. Rhe1 {[%emt 0:03:22]} Rxe1 {
[%emt 0:01:23]} 25. Rxe1 {[%emt 0:00:25]} Re8 {[%emt 0:00:12]} 26. Nb1 {
[%emt 0:02:24]} Ne4 {[%emt 0:01:57]} 27. Bxe4 {[%emt 0:03:12]} dxe4 {[%emt 0:
00:05]} 28. g4 {[%emt 0:00:09]} Qf8 {[%emt 0:01:02]} 29. Nd2 {[%emt 0:01:27]}
Qxh6 {[%emt 0:02:20]} 30. Nc4 {[%emt 0:00:13]} Qh3 {[%emt 0:01:14]} 31. f5 {
[%emt 0:05:21]} Qxg4 {[%emt 0:01:11]} 32. fxg6 {[%emt 0:00:19]} Qg5+ {[%emt 0:
00:31]} 33. Kb1 {[%emt 0:00:08]} hxg6 {[%emt 0:00:14]} 34. Nd6 {[%emt 0:01:35]}
e3 {[%emt 0:00:34]} 35. Qh2 {[%emt 0:00:34]} Re7 {[%emt 0:00:21]} 36. Nxb7 {
[%emt 0:00:42]} Rxb7 {[%emt 0:00:06]} 37. Rh1 {[%emt 0:00:02]} Qd5 {[%emt 0:01:
15]} 38. Qh8+ {[%emt 0:00:39]} Kf7 {[%emt 0:00:04]} 39. Rh7+ {[%emt 0:00:23]}
Ke6 {[%emt 0:00:05]} 40. Qg8+ {[%emt 0:00:17]} Ke5 {[%emt 0:00:47]} 41. Qxd5+ {
[%emt 0:04:25]} Kxd5 {[%emt 0:00:08]} 42. Rxb7 {[%emt 0:00:04]} Ke4 {[%emt 0:
03:49]} 43. Kc1 {[%emt 0:01:51]} Kf3 {[%emt 0:02:11]} 44. Rxb6 {[%emt 0:01:01]}
f5 {[%emt 0:00:12]} 45. Rxg6 {[%emt 0:01:57]} f4 {[%emt 0:06:28]} 46. Kd1 {
[%emt 0:01:52]} Kf2 {[%emt 0:00:42]} 47. Re6 {[%emt 0:00:12]} a5 {[%emt 0:02:
13]} 48. a3 {[%emt 0:01:01]} 1-0

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.01”]
[Round “5”]
[White “Fitzsimons, David”]
[Black “Kalaiyalahan, Akshaya”]
[Result “1/2-1/2”]
[ECO “B31”]
[WhiteElo “2328”]
[BlackElo “2138”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “90”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. e4 {[%emt 0:00:00]} c5 {[%emt 0:00:00]} 2. Nf3 {[%emt 0:00:00]} Nc6 {
[%emt 0:00:00]} 3. Bb5 {[%emt 0:00:00]} g6 {[%emt 0:00:00]} 4. O-O {[%emt 0:00:
00]} Bg7 {[%emt 0:00:07]} 5. Re1 {[%emt 0:00:02]} Nf6 {[%emt 0:00:24]} 6. e5 {
[%emt 0:00:21]} Nd5 {[%emt 0:00:18]} 7. Nc3 {[%emt 0:00:09]} Nc7 {[%emt 0:00:
39]} 8. Bxc6 {[%emt 0:00:08]} dxc6 {[%emt 0:00:23]} 9. Ne4 {[%emt 0:01:08]} b6
{[%emt 0:00:33]} 10. d3 {[%emt 0:00:30]} O-O {[%emt 0:00:30]} 11. h3 {[%emt 0:
01:01]} Ne6 {[%emt 0:03:59]} 12. Qe2 {[%emt 0:05:05]} Nd4 {[%emt 0:04:07]} 13.
Nxd4 {[%emt 0:00:17]} Qxd4 {[%emt 0:01:35]} 14. Ng5 {[%emt 0:01:45]} h6 {
[%emt 0:03:54]} 15. Nf3 {[%emt 0:00:49]} Qd5 {[%emt 0:01:52]} 16. c4 {[%emt 0:
01:32]} Qd8 {[%emt 0:03:32]} 17. Bf4 {[%emt 0:00:53]} Bf5 {[%emt 0:07:14]} 18.
Rad1 {[%emt 0:00:17]} Qc8 {[%emt 0:00:56]} 19. Qe3 {[%emt 0:15:33]} Kh7 {
[%emt 0:01:31]} 20. Rd2 {[%emt 0:05:15]} g5 {[%emt 0:11:16]} 21. Bg3 {[%emt 0:
01:11]} Bg6 {[%emt 0:03:08]} 22. Kh2 {[%emt 0:06:00]} f5 {[%emt 0:02:48]} 23.
exf6 {[%emt 0:00:10]} exf6 {[%emt 0:00:24]} 24. d4 {[%emt 0:12:45]} Re8 {
[%emt 0:06:01]} 25. Qc3 {[%emt 0:00:11]} Rxe1 {[%emt 0:01:49]} 26. Nxe1 {
[%emt 0:00:02]} Qe6 {[%emt 0:20:04]} 27. Nf3 {[%emt 0:03:08]} Rd8 {[%emt 0:00:
56]} 28. Qa3 {[%emt 0:17:02]} cxd4 {[%emt 0:09:00]} 29. Qxa7 {[%emt 0:00:29]}
f5 {[%emt 0:05:41]} 30. Qxb6 {[%emt 0:12:40]} Rd7 {[%emt 0:00:16]} 31. Bb8 {
[%emt 0:00:45]} Qe4 {[%emt 0:04:15]} 32. Qa5 {[%emt 0:04:33]} d3 {[%emt 0:04:
55]} 33. b3 {[%emt 0:03:39]} Bh5 {[%emt 0:01:28]} 34. Ne5 {[%emt 0:01:42]} Rb7
{[%emt 0:01:25]} 35. Bd6 {[%emt 0:00:37]} Qd4 {[%emt 0:01:06]} 36. Rxd3 {
[%emt 0:05:22]} Bxe5+ {[%emt 0:00:04]} 37. Bxe5 {[%emt 0:00:05]} Qxd3 {[%emt 0:
00:06]} 38. Qa8 {[%emt 0:00:09]} Rg7 {[%emt 0:00:36]} 39. Bxg7 {[%emt 0:01:50]}
Qd6+ {[%emt 0:00:12]} 40. Kg1 {[%emt 0:01:19]} Kxg7 {[%emt 0:00:15]} 41. Qb7+ {
[%emt 0:30:10]} Bf7 {[%emt 0:30:20]} 42. a4 {[%emt 0:00:28]} Qd1+ {[%emt 0:00:
00]} 43. Kh2 {[%emt 0:00:15]} Qd6+ 44. Kg1 {[%emt 0:00:00]} Qd1+ {[%emt 0:00:
00]} 45. Kh2 {[%emt 0:00:00]} Qd6+ {[%emt 0:00:00]} 1/2-1/2

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.01”]
[Round “5”]
[White “Webb, Laurence E”]
[Black “Adair, James R”]
[Result “1/2-1/2”]
[ECO “D35”]
[WhiteElo “2306”]
[BlackElo “2492”]
[Annotator “ChessBase”]
[PlyCount “53”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. d4 {[%emt 0:01:49]} Nf6 {[%emt 0:00:00]} 2. c4 {[%emt 0:00:13]} e6 {[%emt 0:
00:12]} 3. Nf3 {[%emt 0:00:07]} d5 {[%emt 0:00:16]} 4. Nc3 {[%emt 0:00:15]} c6
{[%emt 0:00:15]} 5. cxd5 {[%emt 0:00:54]} exd5 {[%emt 0:00:07]} 6. Bg5 {
[%emt 0:00:05]} h6 {[%emt 0:00:19]} 7. Bh4 {[%emt 0:01:43]} Bf5 {[%emt 0:00:13]
} 8. e3 {[%emt 0:00:19]} Nbd7 {[%emt 0:01:15]} 9. Bd3 {[%emt 0:00:36]} Bxd3 {
[%emt 0:00:11]} 10. Qxd3 {[%emt 0:00:05]} Be7 {[%emt 0:00:37]} 11. O-O {
[%emt 0:00:48]} O-O {[%emt 0:00:18]} 12. Rab1 {[%emt 0:02:41]} a6 {[%emt 0:07:
55]} 13. Qc2 {[%emt 0:02:01]} Re8 {[%emt 0:05:16]} 14. Rfc1 {[%emt 0:03:13]}
Rc8 {[%emt 0:06:06]} 15. b4 {[%emt 0:09:20]} b5 {[%emt 0:05:50]} 16. Bxf6 {
[%emt 0:04:25]} Bxf6 {[%emt 0:02:02]} 17. a4 {[%emt 0:09:37]} Nb6 {[%emt 0:01:
37]} 18. Ra1 {[%emt 0:01:51]} Qe7 {[%emt 0:12:24]} 19. Rcb1 {[%emt 0:06:12]}
Nc4 {[%emt 0:07:30]} 20. Qd3 {[%emt 0:00:49]} Qf8 {[%emt 0:04:49]} 21. e4 {
[%emt 0:06:18]} dxe4 {[%emt 0:00:22]} 22. Nxe4 {[%emt 0:00:16]} Be7 {[%emt 0:
00:56]} 23. Nc5 {[%emt 0:08:00]} Bxc5 {[%emt 0:00:37]} 24. dxc5 {[%emt 0:00:57]
} Qe7 {[%emt 0:10:43]} 25. axb5 {[%emt 0:06:03]} axb5 {[%emt 0:00:09]} 26. Re1
{[%emt 0:02:16]} Qf6 {[%emt 0:02:59]} 27. Qd4 {[%emt 0:02:31]} 1/2-1/2

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.01”]
[Round “5”]
[White “Zapolskis, Antanas”]
[Black “Arkell, Keith C”]
[Result “0-1”]
[ECO “B06”]
[WhiteElo “2283”]
[BlackElo “2406”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “86”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. e4 {[%emt 0:00:00]} g6 {[%emt 0:03:12]} 2. d4 {[%emt 0:00:08]} Bg7 {[%emt 0:
00:05]} 3. Nc3 {[%emt 0:00:10]} c6 {[%emt 0:00:37]} 4. Bc4 {[%emt 0:02:03]} d6
{[%emt 0:03:38]} 5. Qf3 {[%emt 0:06:12]} e6 {[%emt 0:00:05]} 6. Be3 {[%emt 0:
00:08]} d5 {[%emt 0:00:18]} 7. Bd3 {[%emt 0:01:13]} Na6 {[%emt 0:02:31]} 8.
O-O-O {[%emt 0:02:49]} Nb4 {[%emt 0:00:05]} 9. h4 {[%emt 0:00:18]} Qa5 {
[%emt 0:04:12]} 10. a3 {[%emt 0:04:02]} Nxd3+ {[%emt 0:00:25]} 11. Rxd3 {
[%emt 0:00:07]} h6 {[%emt 0:08:44]} 12. Bd2 {[%emt 0:08:26]} Qd8 {[%emt 0:03:
40]} 13. h5 {[%emt 0:01:20]} g5 {[%emt 0:00:10]} 14. e5 {[%emt 0:00:11]} b6 {
[%emt 0:00:32]} 15. Qg4 {[%emt 0:03:27]} Ba6 {[%emt 0:00:47]} 16. Rdh3 {
[%emt 0:05:13]} c5 {[%emt 0:00:58]} 17. dxc5 {[%emt 0:02:03]} Qd7 {[%emt 0:00:
12]} 18. cxb6 {[%emt 0:16:03]} Bxe5 {[%emt 0:03:02]} 19. Nf3 {[%emt 0:06:50]}
Bg7 {[%emt 0:05:36]} 20. Qb4 {[%emt 0:00:54]} axb6 {[%emt 0:04:27]} 21. Re1 {
[%emt 0:00:25]} Ne7 {[%emt 0:00:18]} 22. Qxb6 {[%emt 0:04:39]} Nc6 {[%emt 0:20:
24]} 23. Rg3 {[%emt 0:11:58]} Bc4 {[%emt 0:04:45]} 24. Bf4 {[%emt 0:02:32]}
Bxc3 {[%emt 0:01:35]} 25. bxc3 gxf4 {[%emt 0:00:06]} 26. Rg4 {[%emt 0:00:45]}
Ra6 {[%emt 0:02:16]} 27. Qb2 {[%emt 0:01:18]} Qd6 {[%emt 0:02:32]} 28. Kd2 {
[%emt 0:02:44]} Qb8 {[%emt 0:12:32]} 29. Qxb8+ {[%emt 0:01:10]} Nxb8 {[%emt 0:
00:04]} 30. Rxf4 {[%emt 0:00:11]} Nd7 {[%emt 0:01:18]} 31. Nd4 {[%emt 0:03:55]}
O-O {[%emt 0:03:10]} 32. f3 {[%emt 0:02:51]} Kh7 {[%emt 0:00:15]} 33. Rh4 {
[%emt 0:00:39]} Rg8 {[%emt 0:00:13]} 34. g4 Rxa3 35. Rb1 {[%emt 0:00:44]} Rb8 {
[%emt 0:01:21]} 36. Rxb8 {[%emt 0:00:13]} Nxb8 {[%emt 0:00:03]} 37. Rh1 {
[%emt 0:00:30]} Ra6 {[%emt 0:00:30]} 38. Rb1 {[%emt 0:00:39]} Nc6 {[%emt 0:00:
05]} 39. Rb7 {[%emt 0:00:23]} Nxd4 {[%emt 0:00:11]} 40. cxd4 {[%emt 0:00:15]}
Kg7 {[%emt 0:00:29]} 41. f4 {[%emt 0:30:19]} Ra3 {[%emt 0:32:14]} 42. c3 {
[%emt 0:00:56]} Ra2+ {[%emt 0:00:05]} 43. Ke3 {[%emt 0:00:08]} Be2 {[%emt 0:00:
20]} 0-1

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.01”]
[Round “5”]
[White “Toma, Katarzyna”]
[Black “Trent, Lawrence”]
[Result “1-0”]
[ECO “A08”]
[WhiteElo “2274”]
[BlackElo “2406”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “101”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. e4 {[%emt 0:00:00]} c5 {[%emt 0:00:00]} 2. Nf3 {[%emt 0:00:00]} Nf6 {
[%emt 0:00:00]} 3. d3 {[%emt 0:02:42]} Nc6 {[%emt 0:00:36]} 4. Nbd2 {[%emt 0:
00:58]} d5 {[%emt 0:04:12]} 5. g3 {[%emt 0:01:28]} g6 {[%emt 0:04:52]} 6. Bg2 {
[%emt 0:00:15]} Bg7 {[%emt 0:00:04]} 7. O-O {[%emt 0:00:59]} O-O {[%emt 0:00:
07]} 8. Re1 {[%emt 0:03:01]} e6 {[%emt 0:03:49]} 9. c3 {[%emt 0:02:41]} b6 {
[%emt 0:06:00]} 10. Qa4 {[%emt 0:06:58]} Bd7 {[%emt 0:03:24]} 11. Qc2 {[%emt 0:
01:00]} Rc8 {[%emt 0:01:53]} 12. Nf1 {[%emt 0:00:44]} h6 {[%emt 0:09:42]} 13.
h3 {[%emt 0:02:57]} e5 {[%emt 0:00:21]} 14. g4 {[%emt 0:23:52]} d4 {[%emt 0:05:
38]} 15. c4 {[%emt 0:02:12]} Nh7 {[%emt 0:05:20]} 16. Ng3 {[%emt 0:01:02]} Ng5
{[%emt 0:00:58]} 17. Bd2 {[%emt 0:07:36]} Nxf3+ {[%emt 0:01:43]} 18. Bxf3 {
[%emt 0:00:04]} Qh4 {[%emt 0:00:03]} 19. Kg2 {[%emt 0:00:11]} Nd8 {[%emt 0:00:
43]} 20. a3 {[%emt 0:07:33]} Ne6 {[%emt 0:02:35]} 21. Qc1 {[%emt 0:00:05]} Bf6
{[%emt 0:04:19]} 22. Bxh6 {[%emt 0:02:28]} Bg5 {[%emt 0:00:09]} 23. Bxg5 {
[%emt 0:00:20]} Nxg5 {[%emt 0:00:02]} 24. Rh1 {[%emt 0:02:15]} f5 {[%emt 0:15:
34]} 25. exf5 {[%emt 0:10:25]} Nxf3 {[%emt 0:00:16]} 26. Kxf3 {[%emt 0:00:04]}
gxf5 {[%emt 0:00:14]} 27. Ke2 {[%emt 0:08:03]} fxg4 {[%emt 0:00:11]} 28. Ne4 {
[%emt 0:00:14]} Rf4 {[%emt 0:17:33]} 29. Qg1 {[%emt 0:00:21]} Qh7 {[%emt 0:07:
05]} 30. Qg3 {[%emt 0:05:42]} Rcf8 {[%emt 0:01:50]} 31. hxg4 {[%emt 0:02:05]}
Rxe4+ {[%emt 0:00:35]} 32. dxe4 {[%emt 0:02:01]} Qxe4+ {[%emt 0:00:05]} 33. Kd2
{[%emt 0:00:12]} Rf3 {[%emt 0:01:52]} 34. Qh2 {[%emt 0:01:37]} Rd3+ {[%emt 0:
03:36]} 35. Kc1 {[%emt 0:00:29]} Qf4+ {[%emt 0:00:06]} 36. Qxf4 {[%emt 0:00:03]
} exf4 {[%emt 0:00:01]} 37. Kc2 {[%emt 0:00:45]} Rf3 {[%emt 0:00:04]} 38. Rh2 {
[%emt 0:00:11]} Be8 {[%emt 0:00:29]} 39. Re1 {[%emt 0:00:39]} Bg6+ {[%emt 0:00:
05]} 40. Kc1 {[%emt 0:00:14]} Kf7 {[%emt 0:00:41]} 41. Re5 {[%emt 0:34:35]} Bd3
{[%emt 0:14:09]} 42. g5 {[%emt 0:00:00]} Kg7 {[%emt 0:05:14]} 43. Rh6 {[%emt 0:
00:00]} Rxf2 {[%emt 0:04:54]} 44. Re7+ {[%emt 0:00:00]} Kg8 {[%emt 0:00:08]}
45. Rd6 {[%emt 0:00:00]} Kf8 {[%emt 0:00:21]} 46. Rxa7 {[%emt 0:00:00]} Re2 {
[%emt 0:00:05]} 47. Rf6+ {[%emt 0:00:00]} Kg8 {[%emt 0:00:36]} 48. g6 {[%emt 0:
00:00]} Re8 {[%emt 0:10:44]} 49. g7 {[%emt 0:00:00]} f3 {[%emt 0:00:54]} 50.
Rxf3 {[%emt 0:00:00]} Bxc4 {[%emt 0:00:24]} 51. Rh3 {[%emt 0:00:00]} 1-0

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.01”]
[Round “5”]
[White “Mcmichael, Richard J”]
[Black “Payne, Matthew J”]
[Result “0-1”]
[ECO “A01”]
[WhiteElo “2245”]
[BlackElo “2113”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “84”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. b3 {[%emt 0:00:00]} e5 {[%emt 0:00:00]} 2. Bb2 {[%emt 0:00:00]} Nc6 {
[%emt 0:00:32]} 3. e3 {[%emt 0:00:00]} d5 {[%emt 0:02:00]} 4. Bb5 {[%emt 0:00:
03]} Bd6 {[%emt 0:02:33]} 5. f4 {[%emt 0:00:09]} Qe7 {[%emt 0:10:59]} 6. Nf3 {
[%emt 0:00:21]} Bg4 {[%emt 0:07:31]} 7. fxe5 {[%emt 0:00:30]} Bxe5 {[%emt 0:03:
25]} 8. Bxe5 {[%emt 0:00:11]} Bxf3 {[%emt 0:00:11]} 9. Qxf3 {[%emt 0:00:24]}
Qxe5 {[%emt 0:00:11]} 10. Bxc6+ {[%emt 0:00:44]} bxc6 {[%emt 0:00:05]} 11. O-O
{[%emt 0:01:12]} Nf6 {[%emt 0:02:07]} 12. Nc3 {[%emt 0:00:05]} O-O {[%emt 0:02:
32]} 13. Qf4 {[%emt 0:00:36]} Qd6 {[%emt 0:05:20]} 14. Qh4 {[%emt 0:03:37]}
Rfe8 {[%emt 0:08:30]} 15. Rf4 {[%emt 0:01:24]} Re5 {[%emt 0:08:36]} 16. Qf2 {
[%emt 0:06:06]} Rh5 {[%emt 0:11:38]} 17. h3 {[%emt 0:10:42]} Rg5 {[%emt 0:13:
20]} 18. Rf1 {[%emt 0:04:28]} Qe6 {[%emt 0:03:02]} 19. Qf3 {[%emt 0:07:00]} Rf8
{[%emt 0:03:46]} 20. Ra4 {[%emt 0:08:19]} Nd7 {[%emt 0:05:29]} 21. Rxa7 {
[%emt 0:15:04]} Ne5 {[%emt 0:00:15]} 22. Qf4 {[%emt 0:00:31]} h6 {[%emt 0:00:
12]} 23. Rf2 {[%emt 0:06:49]} Ng6 {[%emt 0:00:49]} 24. Qh2 {[%emt 0:03:34]} Nh4
{[%emt 0:00:19]} 25. Kh1 {[%emt 0:03:06]} Nf5 {[%emt 0:04:17]} 26. Ne2 {
[%emt 0:08:21]} Qe4 {[%emt 0:01:56]} 27. Qxc7 {[%emt 0:05:57]} Qxc2 {[%emt 0:
00:36]} 28. Qf4 {[%emt 0:06:26]} Qxd2 {[%emt 0:00:57]} 29. e4 {[%emt 0:00:49]}
Qe1+ {[%emt 0:00:40]} 30. Kh2 {[%emt 0:00:52]} dxe4 {[%emt 0:00:26]} 31. Ng1 {
[%emt 0:02:23]} e3 {[%emt 0:01:53]} 32. Re2 {[%emt 0:00:14]} Qd1 {[%emt 0:00:
41]} 33. Ra5 {[%emt 0:01:44]} Ng3 {[%emt 0:00:37]} 34. Rxg5 {[%emt 0:00:21]}
Nxe2 {[%emt 0:00:09]} 35. Rxg7+ {[%emt 0:00:50]} Kxg7 {[%emt 0:00:04]} 36. Qg4+
{[%emt 0:00:19]} Kh8 {[%emt 0:00:16]} 37. Nxe2 {[%emt 0:00:04]} Rd8 {[%emt 0:
00:21]} 38. h4 {[%emt 0:02:34]} Qd6+ {[%emt 0:00:22]} 39. g3 {[%emt 0:00:44]}
Rg8 {[%emt 0:01:21]} 40. Qf3 {[%emt 0:00:23]} Qe6 {[%emt 0:00:45]} 41. Nd4 {
[%emt 0:32:01]} Qe5 {[%emt 0:31:06]} 42. Ne2 {[%emt 0:00:00]} Rg6 {[%emt 0:00:
00]} 0-1

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.01”]
[Round “5”]
[White “Moore, Graham J”]
[Black “Derakhshani, Borna”]
[Result “1/2-1/2”]
[ECO “A15”]
[WhiteElo “2218”]
[BlackElo “2315”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “94”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. Nf3 {[%emt 0:00:00]} Nf6 {[%emt 0:06:15]} 2. c4 {[%emt 0:00:06]} g6 {
[%emt 0:01:56]} 3. b4 {[%emt 0:01:22]} Bg7 {[%emt 0:00:37]} 4. Bb2 {[%emt 0:00:
06]} a5 {[%emt 0:06:27]} 5. b5 {[%emt 0:01:38]} a4 {[%emt 0:01:39]} 6. g3 {
[%emt 0:03:53]} c6 {[%emt 0:00:11]} 7. Na3 {[%emt 0:04:41]} d5 {[%emt 0:02:12]}
8. Bg2 {[%emt 0:03:45]} O-O {[%emt 0:01:27]} 9. O-O {[%emt 0:00:20]} dxc4 {
[%emt 0:06:29]} 10. bxc6 {[%emt 0:04:30]} Nxc6 {[%emt 0:00:13]} 11. Nxc4 {
[%emt 0:02:10]} Be6 {[%emt 0:00:24]} 12. Ne3 {[%emt 0:06:40]} a3 {[%emt 0:03:
38]} 13. Bc3 {[%emt 0:00:30]} h6 {[%emt 0:06:43]} 14. Ne1 {[%emt 0:00:54]} Nd5
{[%emt 0:01:26]} 15. Bxg7 {[%emt 0:04:59]} Nxe3 {[%emt 0:01:19]} 16. fxe3 {
[%emt 0:00:38]} Kxg7 {[%emt 0:00:06]} 17. Nd3 {[%emt 0:11:04]} Bd5 {[%emt 0:00:
51]} 18. Bh3 {[%emt 0:08:52]} Qd6 {[%emt 0:04:53]} 19. Qc2 {[%emt 0:01:12]} e5
{[%emt 0:10:37]} 20. Rfb1 {[%emt 0:05:26]} Be4 {[%emt 0:04:18]} 21. Qc3 {
[%emt 0:02:34]} h5 {[%emt 0:10:11]} 22. Rb6 {[%emt 0:02:27]} Bxd3 {[%emt 0:05:
18]} 23. exd3 {[%emt 0:01:07]} h4 {[%emt 0:03:46]} 24. Rxb7 {[%emt 0:03:53]}
hxg3 {[%emt 0:01:01]} 25. hxg3 {[%emt 0:00:15]} Ne7 {[%emt 0:04:12]} 26. Rf1 {
[%emt 0:13:08]} Nd5 {[%emt 0:01:08]} 27. Qc4 {[%emt 0:00:59]} Rad8 {[%emt 0:01:
04]} 28. Ra7 {[%emt 0:02:04]} Qb8 {[%emt 0:08:13]} 29. Ra5 {[%emt 0:04:21]} Nb6
{[%emt 0:02:10]} 30. Qc3 {[%emt 0:01:51]} f6 {[%emt 0:00:25]} 31. Qxa3 {
[%emt 0:01:09]} Rf7 {[%emt 0:00:26]} 32. e4 {[%emt 0:03:24]} Rd6 {[%emt 0:00:
01]} 33. Rc1 {[%emt 0:00:52]} Qd8 {[%emt 0:00:27]} 34. Rc3 {[%emt 0:00:23]} Rd4
{[%emt 0:01:04]} 35. Ra7 {[%emt 0:00:20]} Nd7 {[%emt 0:01:14]} 36. Be6 {
[%emt 0:01:36]} f5 {[%emt 0:02:31]} 37. Rxd7 {[%emt 0:01:58]} Rfxd7 {[%emt 0:
00:37]} 38. Bxd7 {[%emt 0:00:06]} Rxd7 {[%emt 0:00:43]} 39. Qc5 {[%emt 0:00:58]
} Qf6 {[%emt 0:00:21]} 40. Qc8 {[%emt 0:00:39]} Rf7 {[%emt 0:01:59]} 41. exf5 {
[%emt 0:07:59]} Qg5 {[%emt 0:04:10]} 42. d4 {[%emt 0:02:41]} exd4 {[%emt 0:05:
02]} 43. Rd3 {[%emt 0:00:40]} Qh5 {[%emt 0:08:13]} 44. Rxd4 {[%emt 0:17:29]}
Qd1+ {[%emt 0:03:39]} 45. Kg2 Qe2+ 46. Kh3 {[%emt 0:00:01]} Qf1+ 47. Kg4 Qe2+ {
[%emt 0:00:10]} 1/2-1/2

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.01”]
[Round “5”]
[White “Tozer, Philip Aa”]
[Black “Sugden, John N”]
[Result “1/2-1/2”]
[ECO “A25”]
[WhiteElo “2142”]
[BlackElo “2090”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “98”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. c4 {[%emt 0:00:00]} g6 {[%emt 0:00:04]} 2. g3 {[%emt 0:00:00]} Bg7 {[%emt 0:
00:14]} 3. Nc3 {[%emt 0:00:00]} e5 {[%emt 0:00:38]} 4. Bg2 {[%emt 0:00:00]} d6
{[%emt 0:02:16]} 5. e4 {[%emt 0:00:00]} Ne7 {[%emt 0:04:30]} 6. Nge2 {[%emt 0:
00:21]} Nbc6 {[%emt 0:00:41]} 7. O-O {[%emt 0:00:14]} Nd4 {[%emt 0:01:55]} 8.
Nxd4 {[%emt 0:04:03]} exd4 {[%emt 0:00:10]} 9. Nd5 {[%emt 0:00:29]} c6 {
[%emt 0:07:01]} 10. Nf4 {[%emt 0:02:03]} O-O {[%emt 0:04:42]} 11. d3 {[%emt 0:
00:15]} Kh8 {[%emt 0:01:22]} 12. Bd2 {[%emt 0:02:28]} Ng8 {[%emt 0:01:02]} 13.
b4 {[%emt 0:05:27]} Bd7 {[%emt 0:06:51]} 14. Qc2 {[%emt 0:04:34]} Qc7 {[%emt 0:
02:39]} 15. Rac1 {[%emt 0:06:52]} Rad8 {[%emt 0:10:33]} 16. c5 {[%emt 0:04:09]}
dxc5 {[%emt 0:01:37]} 17. Qxc5 {[%emt 0:02:07]} b6 {[%emt 0:01:07]} 18. Qc2 {
[%emt 0:01:17]} Qd6 {[%emt 0:06:06]} 19. h3 {[%emt 0:07:21]} Rc8 {[%emt 0:01:
28]} 20. Qa4 {[%emt 0:04:01]} Ra8 {[%emt 0:02:06]} 21. Ne2 {[%emt 0:02:52]}
Rfd8 {[%emt 0:03:21]} 22. f4 {[%emt 0:03:42]} Be8 {[%emt 0:06:09]} 23. Qb3 {
[%emt 0:07:14]} Rac8 {[%emt 0:01:02]} 24. e5 {[%emt 0:04:09]} Qe7 {[%emt 0:07:
16]} 25. g4 {[%emt 0:11:09]} f6 {[%emt 0:01:37]} 26. e6 {[%emt 0:00:55]} f5 {
[%emt 0:00:38]} 27. gxf5 {[%emt 0:01:39]} gxf5 {[%emt 0:00:09]} 28. Ng3 {
[%emt 0:00:15]} Nh6 {[%emt 0:01:51]} 29. Bf3 {[%emt 0:04:13]} Rd6 {[%emt 0:02:
17]} 30. Rfe1 {[%emt 0:00:59]} Bf6 {[%emt 0:05:04]} 31. Re2 {[%emt 0:01:45]}
Bg6 {[%emt 0:02:54]} 32. Be1 {[%emt 0:04:24]} Ng8 {[%emt 0:03:09]} 33. Bf2 {
[%emt 0:02:34]} Qg7 {[%emt 0:00:45]} 34. Rec2 {[%emt 0:07:56]} Ne7 {[%emt 0:02:
00]} 35. Kh2 {[%emt 0:00:32]} Qh6 {[%emt 0:01:58]} 36. Ne2 {[%emt 0:02:38]} Bh5
{[%emt 0:01:09]} 37. Bxh5 {[%emt 0:00:10]} Qxh5 {[%emt 0:00:08]} 38. Qb2 {
[%emt 0:02:16]} Rcd8 {[%emt 0:03:56]} 39. Rc4 {[%emt 0:02:20]} Qf3 {[%emt 0:03:
41]} 40. Nxd4 {[%emt 0:00:52]} Rxd4 {[%emt 0:00:47]} 41. Rxd4 {[%emt 0:04:56]}
Rxd4 {[%emt 0:00:39]} 42. Rc4 {[%emt 0:00:28]} c5 {[%emt 0:11:53]} 43. bxc5 {
[%emt 0:01:53]} bxc5 {[%emt 0:00:26]} 44. Qb8+ {[%emt 0:01:00]} Ng8 {[%emt 0:
07:11]} 45. Bxd4 {[%emt 0:00:31]} Qe2+ {[%emt 0:01:27]} 46. Kh1 {[%emt 0:03:29]
} Bxd4 {[%emt 0:00:36]} 47. Rxd4 {[%emt 0:00:34]} cxd4 {[%emt 0:02:33]} 48. Qd6
{[%emt 0:02:34]} Qf1+ {[%emt 0:05:15]} 49. Kh2 {[%emt 0:00:02]} Qf2+ {[%emt 0:
00:29]} 1/2-1/2

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.01”]
[Round “5”]
[White “Waddington, Mike P”]
[Black “Burke, Mitchell R”]
[Result “1/2-1/2”]
[ECO “B23”]
[WhiteElo “2110”]
[BlackElo “1988”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “52”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. Nc3 {[%emt 0:00:00]} c5 {[%emt 0:00:55]} 2. e4 {[%emt 0:00:00]} Nc6 {
[%emt 0:00:53]} 3. f4 {[%emt 0:00:00]} g6 {[%emt 0:01:31]} 4. Nf3 {[%emt 0:00:
00]} Bg7 {[%emt 0:00:06]} 5. Bb5 {[%emt 0:01:57]} Nd4 {[%emt 0:03:02]} 6. O-O {
[%emt 0:00:16]} a6 {[%emt 0:04:35]} 7. Bd3 {[%emt 0:00:50]} d6 {[%emt 0:01:35]}
8. Nxd4 {[%emt 0:03:02]} cxd4 {[%emt 0:00:39]} 9. Ne2 {[%emt 0:00:36]} Nf6 {
[%emt 0:03:53]} 10. Qe1 {[%emt 0:01:03]} O-O {[%emt 0:07:44]} 11. a4 {[%emt 0:
12:18]} e5 {[%emt 0:07:38]} 12. c3 {[%emt 0:14:14]} Qc7 {[%emt 0:28:21]} 13.
Kh1 {[%emt 0:04:58]} Bg4 {[%emt 0:10:02]} 14. Ng1 {[%emt 0:13:29]} exf4 {
[%emt 0:09:50]} 15. cxd4 {[%emt 0:10:17]} Nh5 {[%emt 0:01:46]} 16. Qh4 {
[%emt 0:06:32]} Qd7 {[%emt 0:05:21]} 17. Be2 {[%emt 0:03:59]} f5 {[%emt 0:03:
29]} 18. exf5 {[%emt 0:02:20]} Bxe2 {[%emt 0:00:13]} 19. Nxe2 {[%emt 0:00:21]}
Rxf5 {[%emt 0:00:01]} 20. d3 {[%emt 0:01:47]} Raf8 {[%emt 0:01:39]} 21. Qh3 {
[%emt 0:04:08]} Qe7 {[%emt 0:01:38]} 22. Ng1 {[%emt 0:02:03]} Ng3+ {[%emt 0:05:
10]} 23. hxg3 {[%emt 0:00:14]} Rh5 {[%emt 0:00:01]} 24. Bxf4 {[%emt 0:01:47]}
Rxh3+ {[%emt 0:00:38]} 25. Nxh3 {[%emt 0:00:25]} Bxd4 {[%emt 0:00:13]} 26. Rae1
{[%emt 0:00:10]} Qd7 {[%emt 0:01:23]} 1/2-1/2

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.01”]
[Round “5”]
[White “Price, Gwilym T”]
[Black “Pritchett, Craig W”]
[Result “0-1”]
[ECO “B41”]
[WhiteElo “2085”]
[BlackElo “2274”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “90”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. e4 {[%emt 0:00:00]} c5 {[%emt 0:00:00]} 2. Nf3 {[%emt 0:00:00]} e6 {[%emt 0:
00:00]} 3. d4 {[%emt 0:00:00]} cxd4 {[%emt 0:00:01]} 4. Nxd4 {[%emt 0:00:00]}
a6 {[%emt 0:00:37]} 5. c4 {[%emt 0:00:13]} Nf6 {[%emt 0:00:28]} 6. Nc3 {
[%emt 0:00:10]} Qc7 {[%emt 0:00:20]} 7. Be2 {[%emt 0:00:43]} b6 {[%emt 0:04:15]
} 8. O-O {[%emt 0:00:55]} Bb7 {[%emt 0:00:16]} 9. Qd3 {[%emt 0:00:08]} d6 {
[%emt 0:02:11]} 10. f4 {[%emt 0:01:14]} Nbd7 {[%emt 0:00:23]} 11. b4 {[%emt 0:
00:17]} Rc8 {[%emt 0:01:49]} 12. Bb2 {[%emt 0:03:27]} Be7 {[%emt 0:02:19]} 13.
Rac1 {[%emt 0:00:49]} O-O {[%emt 0:01:04]} 14. a3 {[%emt 0:00:20]} Qb8 {
[%emt 0:04:01]} 15. g4 {[%emt 0:17:42]} Qa8 {[%emt 0:09:28]} 16. Bf3 {[%emt 0:
05:58]} g5 {[%emt 0:09:11]} 17. Nd5 {[%emt 0:03:08]} Bd8 {[%emt 0:13:16]} 18.
fxg5 {[%emt 0:12:54]} Ne5 {[%emt 0:13:51]} 19. Nxf6+ {[%emt 0:26:52]} Bxf6 {
[%emt 0:00:35]} 20. Qe3 {[%emt 0:00:24]} Bg7 {[%emt 0:04:18]} 21. Qe2 {[%emt 0:
01:50]} Nxf3+ {[%emt 0:02:17]} 22. Rxf3 {[%emt 0:00:50]} Bxe4 {[%emt 0:00:43]}
23. Rh3 {[%emt 0:03:56]} d5 {[%emt 0:02:00]} 24. c5 {[%emt 0:00:47]} bxc5 {
[%emt 0:05:40]} 25. bxc5 {[%emt 0:01:55]} Qa7 {[%emt 0:04:59]} 26. Nb3 {
[%emt 0:01:41]} e5 {[%emt 0:01:30]} 27. Re3 {[%emt 0:04:17]} a5 {[%emt 0:07:36]
} 28. Nd2 {[%emt 0:02:34]} Rxc5 {[%emt 0:01:37]} 29. Nxe4 {[%emt 0:01:06]}
Rxc1+ {[%emt 0:04:07]} 30. Bxc1 {[%emt 0:00:02]} dxe4 {[%emt 0:00:08]} 31. Kg2
{[%emt 0:01:05]} Rc8 {[%emt 0:02:49]} 32. Bb2 {[%emt 0:01:43]} Qb7 {[%emt 0:00:
59]} 33. Rc3 {[%emt 0:02:42]} Rxc3 {[%emt 0:00:47]} 34. Bxc3 {[%emt 0:00:11]}
e3+ {[%emt 0:00:57]} 35. Kg3 {[%emt 0:00:59]} Qc7 {[%emt 0:00:36]} 36. Be1 {
[%emt 0:01:06]} Qc5 {[%emt 0:01:11]} 37. Bxa5 {[%emt 0:01:04]} Qxa5 {[%emt 0:
00:10]} 38. Qxe3 {[%emt 0:00:07]} Bf8 {[%emt 0:00:39]} 39. a4 {[%emt 0:01:15]}
Bb4 {[%emt 0:00:26]} 40. Qe4 {[%emt 0:01:35]} Be1+ {[%emt 0:00:48]} 41. Kg2 {
[%emt 0:30:12]} Qd2+ {[%emt 0:31:01]} 42. Kh3 {[%emt 0:00:57]} Qc3+ {[%emt 0:
00:00]} 43. Kg2 {[%emt 0:00:00]} Bh4 {[%emt 0:00:00]} 44. Qa8+ {[%emt 0:00:00]}
Kg7 {[%emt 0:00:00]} 45. Qd8 {[%emt 0:00:00]} e4 {[%emt 0:00:00]} 0-1

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.01”]
[Round “5”]
[White “Jackson, Sheila”]
[Black “Verma, Aditya”]
[Result “1/2-1/2”]
[ECO “D45”]
[WhiteElo “2072”]
[BlackElo “2084”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “37”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. d4 {[%emt 0:00:00]} d5 {[%emt 0:00:00]} 2. c4 {[%emt 0:00:00]} c6 {[%emt 0:
00:00]} 3. Nf3 {[%emt 0:00:00]} Nf6 {[%emt 0:00:00]} 4. Qc2 {[%emt 0:00:18]}
dxc4 {[%emt 0:00:00]} 5. e3 {[%emt 0:00:08]} e6 {[%emt 0:07:58]} 6. Bxc4 {
[%emt 0:04:22]} Nbd7 {[%emt 0:00:05]} 7. O-O {[%emt 0:01:07]} Be7 {[%emt 0:00:
03]} 8. Nc3 {[%emt 0:04:09]} O-O {[%emt 0:00:07]} 9. a4 {[%emt 0:04:29]} c5 {
[%emt 0:01:01]} 10. Rd1 {[%emt 0:10:23]} cxd4 {[%emt 0:01:18]} 11. exd4 {
[%emt 0:05:10]} Nb6 {[%emt 0:00:21]} 12. Bd3 {[%emt 0:01:41]} h6 {[%emt 0:01:
05]} 13. Ne5 {[%emt 0:08:41]} Nbd5 {[%emt 0:01:45]} 14. Qe2 {[%emt 0:04:08]} a6
{[%emt 0:02:00]} 15. Nxd5 Nxd5 16. Be4 {[%emt 0:07:01]} Nf6 {[%emt 0:15:43]}
17. Bf3 {[%emt 0:04:32]} Nd5 {[%emt 0:10:22]} 18. Bd2 {[%emt 0:01:37]} Bd7 {
[%emt 0:03:03]} 19. b3 {[%emt 0:10:33]} 1/2-1/2

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.01”]
[Round “5”]
[White “Thurlow, Kevin J”]
[Black “Pollack, Oscar”]
[Result “0-1”]
[ECO “E61”]
[WhiteElo “2030”]
[BlackElo “2064”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “66”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. c4 {[%emt 0:00:00]} g6 {[%emt 0:00:00]} 2. d4 {[%emt 0:00:00]} Nf6 {[%emt 0:
00:00]} 3. g3 {[%emt 0:00:25]} Bg7 {[%emt 0:00:00]} 4. Bg2 {[%emt 0:00:06]} O-O
{[%emt 0:00:00]} 5. Nc3 {[%emt 0:00:10]} d6 {[%emt 0:00:04]} 6. e3 {[%emt 0:00:
10]} e5 {[%emt 0:00:23]} 7. Nge2 {[%emt 0:00:09]} c6 {[%emt 0:00:23]} 8. b3 {
[%emt 0:01:18]} Re8 {[%emt 0:01:01]} 9. dxe5 {[%emt 0:03:08]} dxe5 {[%emt 0:00:
38]} 10. O-O {[%emt 0:00:29]} Nbd7 {[%emt 0:01:40]} 11. Bb2 {[%emt 0:03:16]}
Qc7 {[%emt 0:01:24]} 12. Qc2 {[%emt 0:02:02]} Nf8 {[%emt 0:02:46]} 13. Rad1 {
[%emt 0:02:11]} Be6 {[%emt 0:02:45]} 14. Rd2 {[%emt 0:04:01]} Rad8 {[%emt 0:00:
58]} 15. Rfd1 {[%emt 0:00:10]} h5 {[%emt 0:01:11]} 16. Na4 {[%emt 0:03:59]} Bf5
{[%emt 0:03:39]} 17. Qc1 {[%emt 0:03:40]} Rxd2 {[%emt 0:02:17]} 18. Rxd2 {
[%emt 0:00:50]} Ne6 {[%emt 0:05:59]} 19. Ba3 {[%emt 0:13:44]} Ng5 {[%emt 0:13:
20]} 20. Nec3 {[%emt 0:17:58]} e4 {[%emt 0:03:32]} 21. Ne2 {[%emt 0:07:53]} h4
{[%emt 0:04:14]} 22. Nd4 {[%emt 0:02:52]} hxg3 {[%emt 0:02:21]} 23. hxg3 {
[%emt 0:00:17]} Bg4 {[%emt 0:01:17]} 24. Qf1 {[%emt 0:09:14]} Qc8 {[%emt 0:02:
23]} 25. Bd6 {[%emt 0:04:00]} Nh5 {[%emt 0:06:37]} 26. Bf4 {[%emt 0:05:16]}
Nh3+ {[%emt 0:02:51]} 27. Kh2 {[%emt 0:01:44]} N3xf4 {[%emt 0:00:14]} 28. gxf4
{[%emt 0:01:19]} Qd8 {[%emt 0:01:31]} 29. Nf3 {[%emt 0:00:34]} Qf6 {[%emt 0:00:
38]} 30. Ne5 {[%emt 0:01:37]} Qh4+ {[%emt 0:00:53]} 31. Kg1 {[%emt 0:00:54]}
Bxe5 {[%emt 0:01:41]} 32. fxe5 {[%emt 0:00:13]} Rxe5 {[%emt 0:00:08]} 33. Nc3 {
[%emt 0:00:13]} Bf3 {[%emt 0:00:42]} 0-1

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.01”]
[Round “5”]
[White “Miller, Dominic”]
[Black “Roberson, Peter T”]
[Result “0-1”]
[ECO “C11”]
[WhiteElo “2017”]
[BlackElo “2401”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “52”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. e4 {[%emt 0:00:00]} e6 {[%emt 0:00:00]} 2. d4 {[%emt 0:00:00]} d5 {[%emt 0:
00:00]} 3. Nc3 {[%emt 0:00:12]} Nf6 {[%emt 0:00:00]} 4. e5 {[%emt 0:00:04]}
Nfd7 {[%emt 0:00:00]} 5. f4 {[%emt 0:00:05]} c5 {[%emt 0:00:00]} 6. Nf3 {
[%emt 0:00:03]} Nc6 {[%emt 0:00:00]} 7. Be3 {[%emt 0:00:06]} a6 {[%emt 0:00:00]
} 8. Qd2 {[%emt 0:00:24]} Be7 {[%emt 0:00:01]} 9. Be2 {[%emt 0:00:40]} b5 {
[%emt 0:01:00]} 10. a3 {[%emt 0:00:14]} O-O {[%emt 0:00:32]} 11. O-O {[%emt 0:
01:46]} Bb7 {[%emt 0:03:44]} 12. Nd1 {[%emt 0:03:56]} Qb6 {[%emt 0:05:38]} 13.
c3 {[%emt 0:03:36]} a5 {[%emt 0:00:11]} 14. Bd3 {[%emt 0:03:32]} f5 {[%emt 0:
21:59]} 15. Nf2 {[%emt 0:11:24]} b4 {[%emt 0:03:26]} 16. axb4 {[%emt 0:03:45]}
axb4 {[%emt 0:02:49]} 17. Rxa8 {[%emt 0:01:00]} Rxa8 {[%emt 0:00:47]} 18. g4 {
[%emt 0:00:07]} g6 {[%emt 0:05:19]} 19. gxf5 {[%emt 0:02:00]} exf5 {[%emt 0:02:
53]} 20. Nh3 {[%emt 0:02:45]} Nf8 {[%emt 0:11:31]} 21. Kh1 {[%emt 0:12:34]} c4
{[%emt 0:17:48]} 22. Be2 {[%emt 0:06:16]} Ra2 {[%emt 0:01:21]} 23. Qe1 {
[%emt 0:02:03]} Rxb2 {[%emt 0:02:03]} 24. Bxc4 {[%emt 0:02:37]} dxc4 {[%emt 0:
01:43]} 25. d5 {[%emt 0:00:04]} Qb5 {[%emt 0:03:54]} 26. dxc6 {[%emt 0:02:00]}
Bxc6 {[%emt 0:00:02]} 0-1

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.02”]
[Round “6”]
[White “Adams, Michael”]
[Black “Ghasi, Ameet K”]
[Result “1-0”]
[ECO “B07”]
[WhiteElo “2706”]
[BlackElo “2494”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “85”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 22,85,60,60,60,58,58,57,47,55,53,56,66,68,60,61,67,53,75,74,72,75,76,76,
125,109,125,124,155,100,119,119,114,91,100,104,107,87,79,64,71,15,15,17,29,25,
50,52,78,74,100,102,93,100,104,87,107,103,440,440,440,437,907,911,889,878]} 1.
e4 d6 2. d4 Nf6 3. Nc3 g6 4. Be3 Bg7 5. Qd2 c6 6. Bh6 Bxh6 7. Qxh6 Qa5 8. Bd3
c5 9. Nf3 {B07: Pirc Defence: Miscellaneous Systems} cxd4 10. Nxd4 Nc6 11. Bb5
Bd7 12. O-O-O {LiveBook: 4 Games} Nxd4 $146 ({Predecessor:} 12… Rc8 13. Kb1
Ne5 14. Nb3 Qc7 15. Bxd7+ Qxd7 16. Rhe1 Qc6 {1-0 (41) Van Kampen,R (2640)
-McNab,C (2433) Reading 2017}) 13. Bxd7+ Nxd7 14. Rxd4 O-O-O 15. Kb1 Kb8 16.
Nd5 e6 17. Ne3 Ne5 18. Rhd1 Qc7 19. a3 a6 20. f4 Nc6 21. R4d3 Rhe8 22. g4 {
[%cal Bg2g4,Bg4g5][%mdl 32]} b5 23. Qh4 Ka8 24. g5 Na5 25. Qe1 (25. Qxh7 $142
Nc4 26. Qg7) 25… Rd7 26. Rc3 Qb6 27. b3 Rc7 28. Rxc7 Qxc7 29. Qb4 Rd8 30. Rd3
Nb7 31. Kb2 (31. Ng4 $16) 31… Nc5 $11 32. Rd4 Qc6 33. Nd1 Rc8 {[#] ( -> …
Nd3+!)} 34. Nc3 Rc7 35. Rd2 Nb7 36. a4 a5 37. Qd4 bxa4 38. Nxa4 Kb8 39. Nb6 Qb5
$2 {[%mdl 8192] [#]} (39… Nc5 $16 {is a better chance.} 40. Qxd6 Nxe4 41.
Nd7+ Kb7 42. Qxc6+ Kxc6 43. Ne5+ Kc5) 40. Qh8+ $18 {White is clearly winning.}
Ka7 41. Nc8+ Ka6 (41… Rxc8 $142 42. Qxc8 Qf1) 42. Nxd6 Qb4 43. c3 {Precision:
White = 72%, Black = 44%.} 1-0

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.02”]
[Round “6”]
[White “Jones, Gawain Cb”]
[Black “Fodor, Tamas Jr”]
[Result “1/2-1/2”]
[ECO “C67”]
[WhiteElo “2670”]
[BlackElo “2506”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “95”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 22,95,0,0,58,2,0,0,8,8,8,8,14,14,17,21,16,7,6,7,6,7,6,0,6,8,7,7,14,21,
16,20,22,25,17,9,10,10,39,10,10,10,13,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]} 1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Nf6 4. O-O Nxe4 5. d4 {
[%cal Bd2d4,Bd4e5][%mdl 32]} Nd6 6. dxe5 Nxb5 7. a4 Nbd4 8. Nxd4 Nxd4 9. Qxd4
d5 10. exd6 Qxd6 11. Qe3+ {C67: Ruy Lopez: Berlin Defence: 4 0-0 Nxe4} Be6 (
11… Be7 12. Nc3 c6 13. Re1 Be6 14. Ne4 Qc7 15. Nc5 Bxc5 16. Qxc5 b6 17. Qa3
c5 18. a5 O-O 19. axb6 Qxb6 {1/2-1/2 (63) Hou,Y (2658)-Ponomariov,R (2686)
Shenzhen 2018}) 12. Nc3 {LiveBook: 33 Games} c6 ({Black should play} 12… a6
$11) 13. b3 $146 (13. Ne4 $14 Qe5 14. Bd2) ({Predecessor:} 13. Rd1 Qc7 14. Qd4
Qa5 15. Be3 f6 16. Ne2 Qb4 17. a5 Qxd4 18. Nxd4 Bd7 {1-0 (59) Novotny,M (2354)
-Belyakov,B (2456) Pardubice 2014}) 13… Qc5 $11 14. Qg3 Bd6 15. Ne4 $1 {
[%cal Re4d6]} Bxg3 16. Nxc5 Be5 17. Nxe6 Bxa1 18. Nc7+ Kd7 {[#] Threatens to
win with …Rad8.} 19. Bf4 Rac8 {And now …Bb2 would win.} 20. Rd1+ Ke7 {
Hoping for …Bb2.} 21. Rxa1 Rhd8 $1 22. f3 Rd7 23. Re1+ Kf8 24. Kf2 g5 25. Be5
Rcxc7 26. Bxc7 Rxc7 {[%mdl 4096] Endgame KR-KR} 27. Rd1 Re7 28. Rd8+ Kg7 29. b4
h6 30. Rd6 h5 {The position is equal.} 31. g3 Kh7 32. h4 gxh4 33. gxh4 Kg7 34.
c3 a6 35. c4 f6 36. Kg3 Kg6 37. Rd8 Re1 38. Rb8 Rc1 39. c5 a5 40. Rxb7 axb4 41.
Rxb4 Rxc5 42. Kf4 Rc3 43. Rd4 c5 44. Re4 Kf7 45. Re3 Rc4+ 46. Re4 Rc3 47. Kg3
Rc2 48. Kf4 {Precision: White = 54%, Black = 79%.} 1/2-1/2

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.02”]
[Round “6”]
[White “Hawkins, Jonathan”]
[Black “Macklin, Paul”]
[Result “1/2-1/2”]
[ECO “E94”]
[WhiteElo “2590”]
[BlackElo “2363”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “138”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 28,138,45,41,64,52,53,45,44,52,63,50,55,58,53,38,108,98,149,149,146,152,
156,134,149,146,146,115,117,108,115,110,118,82,111,77,81,84,99,95,96,90,111,
111,104,104,172,166,197,190,179,104,104,104,90,77,104,75,104,104,104,104,104,
104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,104,89,89,89,89,75,
89,89,89,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]} 1. d4 Nf6 2. c4
g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. Be2 O-O 6. Nf3 Na6 7. O-O e5 8. Be3 Ng4 9. Bg5 Qe8
10. dxe5 dxe5 11. Qc1 {E94: King’s Indian: Classical: 6 Be2 e5 7 0-0: Various
Black 7th moves} c6 12. Rd1 f6 13. Bd2 f5 14. h3 Nf6 15. exf5 {LiveBook: 17
Games} Bxf5 {[#]} 16. Be3 $146 ({Predecessor:} 16. Bh6 Bxh6 17. Qxh6 e4 18. Nh4
Qe5 {0-1 (45) Carlsen,M (2776)-Nakamura,H (2699) Gjovik 2009}) 16… Qe7 17. g4
Bc8 18. Bh6 e4 19. Bxg7 Kxg7 20. Qe3 Re8 21. Nd2 $36 {[%mdl 2048] White is
pushing.} h6 (21… Qc5 $1 $14) 22. Re1 Bd7 {[#]} (22… Qc5 $142) 23. Ndxe4 $1
$16 {[%mdl 512]} Nxe4 24. Bf3 {[%cal Rc3e4]} Nac5 25. Bxe4 a5 26. Rad1 Rad8 27.
Qg3 Bc8 28. Rxd8 Qxd8 29. Rd1 Qe7 30. Bg2 g5 31. f4 gxf4 32. Qxf4 Qe3+ 33. Qxe3
Rxe3 34. Kf2 Rd3 35. Ke2 Rxd1 36. Nxd1 {[%mdl 4096] Endgame KBN-KBN} Be6 (36…
Kf6 $16) 37. Ke3 $1 $18 Kf6 38. Kd4 Nd7 {[#]} 39. Nc3 ({White should play} 39.
b3 $1 $18) 39… c5+ $16 40. Ke3 Bxc4 41. Bxb7 Ke5 42. b3 Bf7 43. Bc6 Nb6 44.
Na4 Nxa4 45. Bxa4 {KB-KB} ({Don’t play} 45. bxa4 $6 Bxa2 46. Bd7 c4 $15) 45…
c4 46. bxc4 Bxc4 47. Bb3 Bb5 48. Bc2 Bd7 49. Kf3 Be6 50. a3 Bf7 51. h4 Bd5+ 52.
Kg3 Be6 53. g5 hxg5 54. hxg5 {Kh4 is the strong threat.} Bf5 55. Bb3 (55. Ba4 {
looks sharper.} Bd3 56. Kh4 Be2 57. Be8 Kf5 58. Bd7+) 55… Bg6 56. Kg4 Kd4 {
[#]} 57. Kf4 (57. Ba4 $1 $16 {Black must now prevent Kf4.} Ke5 58. Bb3) 57…
Be8 $11 {The position is equal.} 58. Bd1 {aiming for Kf5.} a4 59. Kf5 Kc3 $1
60. Kf6 {And now Ke7 would win.} Kb2 $1 61. Ke7 Bb5 62. g6 Kxa3 63. Kd6 Kb4 64.
Bf3 Bc4 {Strongly threatening …a3.} 65. Bd5 Bxd5 66. Kxd5 {White threatens
g7 and mate.} a3 {( -> …a2)} 67. g7 a2 68. g8=Q {Threatening mate with Qh8.}
a1=Q 69. Qb8+ Ka3 {Precision: White = 82%, Black = 80%.} 1/2-1/2

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.02”]
[Round “6”]
[White “Pert, Nicholas”]
[Black “Howell, David Wl”]
[Result “1/2-1/2”]
[ECO “D38”]
[WhiteElo “2544”]
[BlackElo “2687”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “27”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 24,27,28,20,35,23]} 1. d4 Nf6 2. Nf3 e6 3. c4 d5 4. Nc3 Bb4 5. cxd5 exd5
6. Qa4+ Nc6 7. Bg5 h6 8. Bxf6 Qxf6 9. e3 O-O 10. Be2 a6 {D38: Queen’s Gambit
Declined: Ragozin Defence (4 Nf3 Bb4)} (10… Be6 11. O-O a6 12. Rac1 Bd6 13.
Qc2 Rfe8 14. Na4 Ne7 15. Nc5 Bxc5 16. Qxc5 c6 17. Qb6 Rab8 18. Qc7 Bg4 19. Rfe1
Bxf3 20. Bxf3 {1/2-1/2 (80) Dreev,A (2653)-Vachier Lagrave,M (2789) Riadh 2017}
) 11. a3 Bxc3+ 12. bxc3 Be6 13. O-O {LiveBook: 11 Games} Rfd8 14. Rfb1 $146 ({
Predecessor:} 14. Qc2 Bf5 15. Bd3 Bxd3 16. Qxd3 Qe6 17. Nd2 Na5 18. Rab1 b6 {
1/2-1/2 (44) Ferster,F (2170)-Von Herman,U (2341) Kreuzberg 2016}) 1/2-1/2

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.02”]
[Round “6”]
[White “Adair, James R”]
[Black “Murphy, Conor E”]
[Result “1-0”]
[ECO “C55”]
[WhiteElo “2492”]
[BlackElo “2336”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “95”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 22,95,10,7,26,0,0,0,0,0,0,0,0,-1,34,33,43,43,41,34,34,19,142,135,157,0,
0,0,0,0,0,0,17,18,31,0,140,140,130,131,146,121,128,103,172,173,168,164,173,147,
178,129,214,241,216,175,382,366,353,353,352,325,305,281,837,812,1100,928,29995,
29996,29996,29997,29997,29996,29998,29999]} 1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4.
d3 Be7 5. O-O O-O 6. Re1 d6 7. a4 Na5 8. Ba2 {C55: Two Knights: 4 d3, 4 d4
exd4 5 e5 and Max Lange Attack} c5 9. Na3 Nc6 10. c3 h6 (10… a6 11. Nc2 h6
12. Ne3 Re8 13. h3 Bf8 14. Nd5 Rb8 15. Be3 Be6 {1/2-1/2 (43) Van Foreest,J
(2629)-Harikrishna,P (2744) Riadh 2017}) 11. Nc4 Be6 12. Bd2 {LiveBook: 12
Games} a6 13. Ne3 Bxa2 14. Rxa2 d5 $146 15. exd5 Nxd5 16. Nc4 Nf4 17. Nfxe5
Nxe5 (17… Nxd3 $5 {[%cal Rc6e5]} 18. Nxc6 bxc6 $11) 18. Nxe5 Qd5 {[%csl Gf4]
[%cal Rd5g2] [#]} 19. Bxf4 Qxa2 20. Nd7 Rfe8 {And now …Rad8 would win.} 21.
Nb6 Rad8 (21… Bf8 $11 22. Nxa8 Qxa4) 22. Bc7 $16 Bg5 23. f4 $2 ({White
should try} 23. Bxd8 $16 Rxe1+ 24. Qxe1 Bxd8 25. Nd7) 23… Bxf4 $11 24. Bxf4
Qxb2 25. Nd5 $1 Rxe1+ 26. Qxe1 Qc2 (26… Rxd5 $6 27. Qe8+ Kh7 28. Qe4+ Kg8 29.
Qxd5 $16) 27. Bc7 $36 {[%mdl 2048] Black is under pressure.} Rf8 $1 ({Don’t go
for} 27… Rxd5 $2 28. Qe8+ Kh7 29. Qe4+ Kg8 30. Qxd5 $16) 28. Qe4 {Hoping for
h3.} Qd1+ (28… c4 $11 {keeps the balance.}) 29. Kf2 $16 Qd2+ 30. Qe2 Qg5 {[#]
} 31. c4 $1 b5 32. a5 bxc4 (32… Qf5+ $16 {might work better.} 33. Kg1 Qe6 34.
Qxe6 fxe6) 33. dxc4 $18 Qf5+ 34. Bf4 {Ne7+ is the strong threat.} Kh7 35. g4
Qe6 36. Kf3 g5 (36… Qc6 $16 {is a better defense.} 37. Qe4+ Kh8) 37. Bg3 h5
38. Qe4+ Qxe4+ $2 (38… Kh6) 39. Kxe4 hxg4 40. Kf5 Kg7 41. Bd6 (41. Kxg4 Kg6
$16) ({Weaker is} 41. Kxg5 Re8 $18) 41… Rc8 42. Kxg5 Kh7 $2 (42… Re8 43.
Ne7 (43. Kxg4 Re4+ 44. Kg5 Rxc4 $16) 43… Rd8 44. Bxc5 f6+ 45. Kxg4 Kf7) 43.
Kf6 Re8 44. Kxf7 {Intending Nf6+ and mate.} Re2 45. Nf6+ {White mates.} Kh8 46.
Bf8 {[%csl Gf7][%cal Rf8g7]} Re7+ 47. Bxe7 g3 48. Bf8 {Precision: White = 67%,
Black = 42%.} 1-0

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.02”]
[Round “6”]
[White “Fernandez, Daniel Howard”]
[Black “Bradbury, Neil H”]
[Result “1-0”]
[ECO “A46”]
[WhiteElo “2485”]
[BlackElo “2350”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “149”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 9,149,11,-1,11,11,8,7,7,7,7,14,0,3,0,5,1,11,-16,16,0,18,5,7,-4,-4,-16,
-9,-6,12,14,45,45,43,47,69,52,60,10,79,70,79,66,53,38,39,41,51,42,49,10,5,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,64,66,98,21,74,73,73,41,41,
41,47,55,74,21,21,21,21,19,77,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4,6,133,134,12845,975]} 1. d4 Nf6 2. Nf3 e6 3.
Bf4 b6 (3… d5 4. e3 c5 5. Nbd2 Nc6 6. Bb5 Bd7 7. c3 Be7 8. h3 O-O 9. Bd3 b5
10. dxc5 b4 11. c4 dxc4 12. Bxc4 Bxc5 13. Nb3 {1-0 (48) Le,Q (2737)
-Kasimdzhanov,R (2683) Riadh 2017}) 4. h3 Ba6 5. Nbd2 d5 6. c4 {A46: 1 d4 Nf6
2 Nf3 e6: Torre, London and Colle Systems} Bd6 $146 ({Predecessor:} 6… dxc4
7. e4 b5 8. Be2 Bb4 9. O-O Bxd2 10. Qxd2 Nxe4 11. Qa5 {1-0 (42) Donmez,Y (2063)
-Ertan,C (2281) Antalya 2013}) 7. Bxd6 Qxd6 8. Qa4+ {The position is equal.} c6
9. e3 {[#] c5 is the strong threat.} Bb7 10. Rc1 O-O 11. cxd5 exd5 12. Ne5 c5
13. Ndf3 cxd4 14. exd4 Ne4 15. Be2 f6 16. Nd3 Nc6 17. O-O Rfe8 18. Rc2 Na5 19.
Rfc1 Re7 20. b3 Rae8 21. Bf1 Re6 22. Nc5 Bc6 $1 {[%cal Rc6a4]} 23. Bb5 (23. Qb4
{looks sharper.} R6e7 24. Na6 Qd7 25. Bd3 Nd6 26. Qd2) 23… bxc5 (23… Bxb5
$11 24. Qxb5 R6e7) 24. Qxa5 $16 {[%cal Rd4c5]} Bxb5 25. Qxb5 {[%cal Rd4c5]}
cxd4 26. Nxd4 Nc3 $1 {[%cal Rc3b5]} 27. Qf1 Re4 28. Nf5 Qe5 {[#] aiming for …
Ne2+.} 29. Nxg7 Rc8 $132 {[%mdl 2048] Black is not keeping still} 30. Nh5 {
Strongly threatening Ng3.} Ne2+ $1 31. Rxe2 Rxc1 32. Qxc1 Rxe2 $11 {[%mdl 4096]
Endgame KQR-KQN} 33. Qc8+ Kf7 {[%cal Re2e1]} 34. Qd7+ Qe7 $1 {[%cal Re7d7]} 35.
Qxd5+ Qe6 36. Qb7+ Qe7 37. Qd5+ Qe6 38. Qb7+ Qe7 39. Qa6 Re1+ 40. Kh2 Qe5+ 41.
Ng3 Qc5 42. Qb7+ Kg6 43. Qf3 Qe5 (43… h5 $11) 44. Qg4+ $14 Kf7 45. Qd7+ (45.
Qc4+ $16 Qe6 46. Qd3) 45… Qe7 (45… Kg6 $11 {remains equal.}) 46. Qf5 $16
Kg8 47. b4 Qe6 {Threatening …Qxf5.} 48. Qf3 a6 49. Qa8+ Kf7 50. Qb7+ ({
White should try} 50. Qh8 $16) 50… Kg6 $11 51. Qf3 Re5 52. Qd3+ f5 (52… Kg7
$11) 53. f4 (53. Qf3 $16) 53… Rd5 54. Qf3 Kg7 55. a4 h6 56. Qb3 Qd7 57. Qc3+
Kg6 58. Qh8 Qe6 59. h4 Kf7 {Hoping for …Qf6.} 60. Qh7+ Ke8 61. Qb7 Rd7 62.
Qc8+ Kf7 63. b5 axb5 64. axb5 Rd3 65. Qc7+ Rd7 66. Qc2 Rd5 67. Qb3 Rd6 68. Qb1
Rd4 69. Qc2 Rc4 70. Qd2 Rc5 71. Qd3 Qd5 72. Qe2 Rxb5 73. Qh5+ Kg7 (73… Kf8
$11 {keeps the balance.}) 74. Qe8 $16 {[%mdl 1024] Black must now prevent Nh5+.
White has strong compensation.} Rb7 $2 {[%mdl 8192]} (74… Rb6 $16) 75. Nh5+ {
Precision: White = 63%, Black = 59%.} 1-0

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.02”]
[Round “6”]
[White “Tan, Justin Hy”]
[Black “Ward, Chris G”]
[Result “1/2-1/2”]
[ECO “B27”]
[WhiteElo “2481”]
[BlackElo “2434”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “126”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 9,126,0,17,2,8,-2,-5,2,0,-7,6,-8,7,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-11,
0,0,0,0,0,0,0,-8,0,-18,0,0,6,0,0,-7,69,77,69,101,88,93,97,63,75,11,18,8,77,84,
81,0,269,279,275,263,241,241,241,0,86,0,221,209,85,52,41,73,77,71,44,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]} 1. e4 c5 2.
Nf3 g6 3. c3 d5 4. e5 Nc6 5. h3 (5. d4 Bg4 6. Bb5 Qb6 7. Qa4 Bxf3 8. dxc5 Qc7
9. gxf3 e6 10. Be3 Nge7 11. f4 Nf5 {1/2-1/2 (59) Sethuraman,S (2646)-Guseinov,
G (2646) Riadh 2017}) 5… d4 6. Bc4 $146 {B27: Sicilian: 2 Nf3, unusual Black
2nd moves} ({Predecessor:} 6. Bb5 Bd7 7. Qe2 Bg7 8. O-O Nh6 9. Na3 O-O 10. d3
a6 11. Bc4 Na5 12. cxd4 cxd4 {1/2-1/2 (25) Pavlidis,A (2420)-Mastrovasilis,A
(2537) Kavala 2011}) 6… Bg7 7. Qe2 e6 8. O-O Nge7 9. d3 O-O 10. Re1 h6 11.
Nbd2 Nf5 12. Ne4 dxc3 13. bxc3 Nxe5 14. Nxe5 Bxe5 15. g4 Nd6 16. Nxd6 Bxd6 17.
Bxh6 Re8 18. Qe3 Bd7 19. Rad1 Qf6 20. d4 {Black must now prevent Bg5.} Rac8 21.
Bg5 Qh8 {Black wants to play …cxd4.} 22. Bf1 Ba4 23. Rd2 Bf8 24. Qf4 cxd4 25.
cxd4 Bc6 $132 {[%mdl 2048] Black is not keeping still} ({Don’t take} 25… Bb4
26. Rde2 $17) 26. Bf6 Bg7 27. g5 {[%cal Bg4g5,Bg5f6][%mdl 32]} Bd5 (27… Bxf6
$11 28. gxf6 Red8) 28. Rd3 $14 Bc4 ({Of course not} 28… Bxa2 $6 29. Bxg7 Qxg7
30. Ra3 $11) 29. Rg3 Bxf1 (29… Bxa2 30. Rg4 $18) 30. Kxf1 Bxf6 31. gxf6 {
Rg4 is the strong threat.} Red8 32. Kg2 ({White should try} 32. Re5 $1 $16)
32… Rd5 $1 $11 {[%cal Rd5f5] And now …Rf5 would win.} 33. Re5 {Hoping for
Rxd5.} Rxe5 (33… Rcd8 $1 $11 {keeps the balance.}) 34. dxe5 {[%mdl 4096]
Endgame KQR-KQR} Qh5 35. Rg4 (35. Qe4 $16) 35… Rc3 $2 {[%mdl 8192] [#]} (
35… b5 $1 $11) 36. Rh4 $1 $18 {[%cal Rh4h5]} g5 37. Rxh5 gxf4 {KR-KR} 38.
Rg5+ Kh8 39. Rh5+ $2 (39. Rg7 $18) 39… Kg8 $16 {[#]} 40. Rg5+ (40. h4 $1 $16)
40… Kh8 $1 $18 41. Rg7 Rc7 42. a4 b6 43. Kf3 a6 44. Kxf4 b5 45. axb5 axb5 {
The position is equal.} 46. Rg3 b4 47. Rb3 Rb7 $1 48. Kg5 Kh7 49. f3 Rb8 50. f4
Rg8+ 51. Kh5 Rb8 52. Kg5 Rg8+ 53. Kh4 Rb8 54. Kh5 Rb7 55. Kg5 Rb8 56. f5 exf5
57. Kxf5 Rb5 58. Ke4 Kh6 59. h4 Kh7 60. Kf4 Kh6 61. Kf5 Kh7 62. Ke4 Kh6 63. Kf4
Kh7 {Precision: White = 58%, Black = 74%.} 1/2-1/2

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.02”]
[Round “6”]
[White “Wells, Peter K”]
[Black “Kalavannan, Koby”]
[Result “1/2-1/2”]
[ECO “B22”]
[WhiteElo “2426”]
[BlackElo “2277”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “98”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 26,98,83,52,63,50,104,78,83,82,72,72,119,30,60,44,83,34,41,39,35,36,56,
55,60,54,56,62,56,56,55,68,75,64,69,63,70,81,79,87,113,109,210,77,104,84,87,83,
85,73,81,33,64,71,83,74,94,82,78,47,33,0,42,42,43,42,41,46,101,0,0,0,0,0,74]}
1. e4 {[%cal Be2e4,Be4e5][%mdl 32]} c5 2. Nf3 Nc6 3. c3 Nf6 4. e5 Nd5 5. Bc4
Nb6 6. Bb3 d5 7. exd6 Qxd6 8. Na3 Be6 9. d4 cxd4 10. Nb5 {B22: Sicilian: 2 c3}
Qd7 11. Bxe6 Qxe6+ 12. Be3 Qd7 13. Nbxd4 Nxd4 14. Bxd4 {LiveBook: 4 Games} ({
But not} 14. cxd4 e6 $15) 14… Qe6+ 15. Be3 {[#]} Nd5 $146 ({Black should try
} 15… Nc4 $14) ({Predecessor:} 15… Rd8 16. Qb3 Nc4 17. Nd4 Qa6 {0-1 (46)
Sevillano,E (2490)-Bykhovsky,A (2521) Lubbock 2011}) 16. O-O Nxe3 17. fxe3 f6
18. Nd4 Qc4 19. Qh5+ (19. Qf3 $16) 19… g6 $11 20. Qf3 Bh6 21. Nf5 gxf5 22.
Qh5+ Qf7 23. Qxh6 Qg6 24. Qf4 O-O-O 25. Qxf5+ Qxf5 26. Rxf5 $14 {[%mdl 4096]
Endgame KRR-KRR} Rd2 27. Rf2 $1 {[%cal Rf2d2]} Rhd8 28. Re1 $1 Kc7 29. g3 R8d3
30. Ree2 Rd1+ 31. Kg2 Kd6 32. Rf4 R1d2 33. Kf2 Ke5 (33… Rd1 $16) 34. g4 (34.
Rh4 $18 {and White stays clearly on top.}) 34… e6 35. Rd4 Rd1 36. Kf3 Rf1+
37. Rf2 Rdd1 38. a4 Rxf2+ 39. Kxf2 {KR-KR} Rh1 40. Kg2 Re1 41. Kf3 Rf1+ 42. Kg3
(42. Ke2 $5 {[%cal Re2f1]} Rh1 43. Kd3 $14) 42… Rg1+ 43. Kf2 Rh1 $1 44. Rb4
b6 45. Rb5+ Ke4 46. Rh5 Rb1 (46… a5 $14) 47. Rxh7 ({White should play} 47. b4
$16) 47… Rxb2+ $11 {The position is equal.} 48. Kg3 Re2 49. Rxa7 Ke5 {
Precision: White = 58%, Black = 56%.} (49… Rxe3+ $11 {remains equal.} 50. Kh4
Rxc3) 1/2-1/2

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.02”]
[Round “6”]
[White “Hebden, Mark”]
[Black “Gormally, Daniel”]
[Result “1-0”]
[ECO “D66”]
[WhiteElo “2423”]
[BlackElo “2478”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “112”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 24,112,26,10,25,33,13,0,41,44,28,34,47,41,122,47,50,45,52,20,39,41,26,
29,39,-7,25,18,31,15,20,0,0,0,0,0,0,0,9,9,9,9,237,156,121,172,273,262,356,306,
260,310,251,208,377,316,397,379,378,239,268,319,324,364,349,339,286,310,295,
254,596,596,596,137,137,137,306,306,306,306,567,487,638,137,878,789,4802,1495,
1456,1341,804]} 1. d4 d5 2. Nf3 Nf6 3. c4 e6 4. Bg5 Be7 5. Nc3 h6 6. Bh4 O-O 7.
e3 Nbd7 8. Rc1 c6 9. Bd3 dxc4 10. Bxc4 b5 11. Bd3 Bb7 12. O-O a6 13. a4 {
LiveBook: 29 Games} Re8 {D66: Queen’s Gambit Declined: Classical: Main Line (7
Rc1 c6 8 Bd3)} 14. Qe2 Qa5 15. Rfd1 Rac8 {The position is equal.} 16. Ne5 $146
({Predecessor:} 16. e4 b4 17. e5 bxc3 18. exf6 Nxf6 19. Bxf6 Bxf6 20. bxc3 c5
21. Bc2 cxd4 22. cxd4 {0-1 (58) Vasiljev,J (2099)-Coenen,M (2435) Goch 2015})
16… Nxe5 17. dxe5 Nd5 {[#] White must now prevent …Nxc3.} 18. Nxd5 exd5 (
18… cxd5 $14 19. Rxc8 Bxc8 20. Bxe7 Rxe7) 19. Bxe7 (19. Bg3 $16) 19… Rxe7
$14 20. axb5 axb5 21. f4 c5 22. Bf5 Rcc7 23. h4 Qb6 24. Bg4 f6 25. e6 Rxe6 26.
Bxe6+ Qxe6 27. b4 c4 28. Rd4 Re7 29. Kf2 Qd6 30. Qd2 f5 31. Ra1 Qf6 32. g3 {
[%cal Bg2g3,Bg3f4][%mdl 32]} g5 $2 (32… Qg6 $11 {and Black has nothing to
worry.}) 33. hxg5 $18 hxg5 34. Rh1 gxf4 (34… g4 $142 35. Qe1 Kf7) 35. gxf4
Rh7 36. Qc1 Rh4 37. Ke2 Rg4 38. Qf1 Rh4 $2 (38… Kf8 {was necessary.} 39. Qh3
Ke7) 39. Kd2 Kf7 40. Rxh4 Qxh4 {[%mdl 4096] Endgame KQR-KQB} 41. Qg1 Qe7 42.
Kc3 Bc6 43. Qe1 Ke8 44. Kb2 Kd7 45. Qc3 Kc7 46. Ka3 Qh4 $2 (46… Kb7 {is more
resistant.} 47. Rd2 Qh7) 47. Rd1 Qh2 48. Qd2 $2 (48. Qb2 $18 Qxb2+ 49. Kxb2)
48… Qh8 $16 49. Rg1 Qa8+ $2 (49… Bd7 $16 50. Qd4 Qxd4 51. exd4 Be6 52. Rg7+
Kd6) 50. Kb2 $18 Qh8+ {[#]} 51. Kb1 $1 Qf8 $2 (51… c3 {was called for.} 52.
Qd4 Qxd4 53. exd4 Be8 54. Rg7+ Kd6) 52. Kc1 Kb7 53. Rh1 $2 (53. Qd4 $18 {
and White stays clearly on top.}) 53… Qe7 $2 {[%mdl 8192]} (53… Qg7 $16 54.
Qd4 Qxd4 55. exd4 Bd7) 54. Qd4 {White is clearly winning.} Ka6 55. Kc2 {
White wants to mate with Ra1+.} Kb7 56. Kc3 Qf7 {Precision: White = 63%, Black
= 27%.} 1-0

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.02”]
[Round “6”]
[White “Palliser, Richard Jd”]
[Black “Mcshane, Luke J”]
[Result “0-1”]
[ECO “E34”]
[WhiteElo “2418”]
[BlackElo “2669”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “78”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 14,78,29,26,50,43,51,35,58,58,53,50,52,52,37,32,43,0,0,0,0,0,0,-18,-18,
-30,-18,-29,0,-46,-32,-77,-73,-79,-57,-71,-68,-184,-117,-104,-111,-145,-141,
-162,-155,-196,-197,-196,-196,-196,-196,-196,-195,-195,-195,-383,-379,-386,
-369,-394,-372,-408,-403,-393,-363,-497,-481]} 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4.
Qc2 d5 5. cxd5 Qxd5 6. e3 {[%cal Be2e3,Be3e4][%mdl 32]} c5 7. Bd2 Bxc3 8. Bxc3
{LiveBook: 180 Games} Nbd7 {E34: Nimzo-Indian: Classical: 4…d5} (8… cxd4 9.
Bxd4 Nc6 10. Bc3 O-O 11. Nf3 Rd8 12. Be2 Qe4 13. Rc1 Qxc2 14. Rxc2 Nd5 15. Ne5
Bd7 16. Nxc6 Bxc6 17. Bd2 Ne7 18. f3 {1/2-1/2 (38) Mamedyarov,S (2804)-Carlsen,
M (2834) Wijk aan Zee 2018}) 9. Ne2 $146 ({Predecessor:} 9. Nf3 O-O 10. Be2
cxd4 11. Bxd4 e5 12. Bc3 b6 13. Bb4 Nc5 14. Rd1 Qe6 15. Bxc5 bxc5 16. Qxc5 Qxa2
17. Qxe5 Ba6 18. Bxa6 {1/2-1/2 (18) Karr,J (2364)-Lepelletier,B (2450) France
2004}) 9… b6 10. f3 O-O {White is slightly better.} 11. e4 Qc6 12. dxc5 Qxc5
13. Qd2 Qe7 14. O-O-O Ba6 15. g4 Rfd8 16. Nd4 Bb7 $1 17. Be2 Nc5 18. Rhg1 Rac8
19. g5 Nh5 {[%cal Bf6h5,Bh5f4,Bf4e2][%mdl 32]} 20. Kb1 Qc7 {[#] And now …e5
would win.} (20… g6 $5 {[%cal Re6e5]} 21. e5 Ng7 $11) 21. Qe3 Qxh2 22. Bb5 a6
$36 {[%mdl 2048] White is under strong pressure.} 23. Bc6 Qf4 24. Qxf4 Nxf4 25.
b4 {[#]} (25. Rd2 $15) 25… Bxc6 ({Better is} 25… Nh3 $1 $19 26. Rgf1 (26.
bxc5 Nxg1 27. Bxb7 Rxc5 $17) 26… Bxc6 27. Nxc6 Rxd1+ 28. Rxd1 Na4) 26. Nxc6
$17 Re8 {White must now prevent …Ncd3.} 27. bxc5 {Strongly threatening Rd6.}
Rxc6 28. Bd2 Ne2 29. Rge1 Nd4 30. Be3 bxc5 31. Bxd4 cxd4 32. Rxd4 $19 {[%mdl
4096] Endgame KRR-KRR} Rb8+ 33. Ka1 g6 34. Rb1 $2 (34. Ra4) 34… Rxb1+ 35.
Kxb1 Kg7 36. e5 h6 37. gxh6+ Kxh6 38. Kb2 Rc5 39. f4 g5 {Precision: White =
46%, Black = 86%.} 0-1

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.02”]
[Round “6”]
[White “Houska, Jovanka”]
[Black “Webb, Laurence”]
[Result “1/2-1/2”]
[ECO “E01”]
[WhiteElo “2406”]
[BlackElo “2306”]
[Annotator “ChessBase”]
[PlyCount “89”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. Nf3 {[%emt 0:00:00]} d5 {[%emt 0:01:10]} 2. c4 {[%emt 0:00:11]} e6 {[%emt 0:
00:11]} 3. g3 {[%emt 0:00:36]} Nf6 {[%emt 0:00:51]} 4. Bg2 {[%emt 0:00:18]} c6
{[%emt 0:01:23]} 5. b3 {[%emt 0:01:58]} Nbd7 {[%emt 0:01:40]} 6. Bb2 {[%emt 0:
01:11]} Bd6 {[%emt 0:04:14]} 7. d4 {[%emt 0:01:24]} Ne4 {[%emt 0:02:48]} 8. O-O
{[%emt 0:01:11]} O-O {[%emt 0:01:20]} 9. Nfd2 {[%emt 0:03:20]} f5 {[%emt 0:05:
59]} 10. e3 {[%emt 0:05:40]} Ndf6 {[%emt 0:03:59]} 11. Nc3 {[%emt 0:19:38]} Qe7
12. Ne2 {[%emt 0:00:00]} Bd7 {[%emt 0:12:03]} 13. Nf3 {[%emt 0:04:56]} Be8 {
[%emt 0:06:58]} 14. Ne5 {[%emt 0:03:50]} Nd7 {[%emt 0:03:26]} 15. f3 {[%emt 0:
03:09]} Nef6 {[%emt 0:01:08]} 16. Nf4 {[%emt 0:01:39]} a5 {[%emt 0:10:18]} 17.
Qc2 {[%emt 0:03:29]} g5 {[%emt 0:01:52]} 18. Nfd3 {[%emt 0:01:09]} Bg6 {
[%emt 0:02:56]} 19. Nxg6 {[%emt 0:03:21]} hxg6 {[%emt 0:00:02]} 20. Nf2 {
[%emt 0:00:28]} e5 {[%emt 0:14:22]} 21. e4 {[%emt 0:02:06]} dxe4 {[%emt 0:00:
32]} 22. fxe4 {[%emt 0:00:04]} f4 {[%emt 0:00:41]} 23. c5 {[%emt 0:02:08]} Bc7
{[%emt 0:00:45]} 24. Nd3 {[%emt 0:00:03]} Ng4 {[%emt 0:04:21]} 25. Rf3 {
[%emt 0:13:17]} exd4 {[%emt 0:04:45]} 26. gxf4 {[%emt 0:00:09]} gxf4 {[%emt 0:
02:16]} 27. Qc4+ {[%emt 0:11:10]} Qf7 {[%emt 0:01:23]} 28. Qxd4 {[%emt 0:01:33]
} Be5 {[%emt 0:02:17]} 29. Nxe5 {[%emt 0:00:06]} Ndxe5 {[%emt 0:01:12]} 30.
Raf1 {[%emt 0:03:31]} g5 {[%emt 0:03:21]} 31. Kh1 {[%emt 0:04:37]} Rad8 {
[%emt 0:02:14]} 32. Qc3 {[%emt 0:00:06]} Ng6 {[%emt 0:01:52]} 33. Bh3 {[%emt 0:
03:00]} N4e5 {[%emt 0:00:43]} 34. Bf5 {[%emt 0:00:32]} Rfe8 {[%emt 0:01:06]}
35. Rg1 {[%emt 0:01:25]} Qf6 {[%emt 0:01:26]} 36. Bxg6 {[%emt 0:01:40]} Qxg6 {
[%emt 0:00:19]} 37. Rxf4 {[%emt 0:00:02]} Rd3 {[%emt 0:01:09]} 38. Qc2 {
[%emt 0:00:46]} Rh3 {[%emt 0:01:08]} 39. Rf5 {[%emt 0:01:44]} Nf7 {[%emt 0:00:
42]} 40. Qc4 {[%emt 0:00:49]} Rh5 {[%emt 0:00:27]} 41. Rgf1 {[%emt 0:30:48]}
Re7 {[%emt 0:03:30]} 42. Qd4 {[%emt 0:00:00]} Rh4 {[%emt 0:11:47]} 43. Qd8+ {
[%emt 0:00:00]} Nxd8 {[%emt 0:00:28]} 44. Rf8+ {[%emt 0:00:00]} Kh7 {[%emt 0:
00:07]} 45. Rh8# {[%emt 0:00:04]} 1/2-1/2

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.02”]
[Round “6”]
[White “Eggleston, David J”]
[Black “Emms, John M”]
[Result “1-0”]
[ECO “C54”]
[WhiteElo “2397”]
[BlackElo “2488”]
[Annotator “ChessBase”]
[PlyCount “103”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. e4 {[%emt 0:01:14]} e5 {[%emt 0:00:00]} 2. Nf3 {[%emt 0:01:01]} Nc6 {
[%emt 0:00:00]} 3. Bc4 {[%emt 0:01:27]} Bc5 {[%emt 0:00:00]} 4. c3 {[%emt 0:00:
07]} Nf6 {[%emt 0:00:06]} 5. d3 {[%emt 0:00:05]} d6 {[%emt 0:00:21]} 6. a4 {
[%emt 0:05:37]} a5 {[%emt 0:02:29]} 7. O-O {[%emt 0:03:25]} O-O {[%emt 0:00:58]
} 8. Re1 {[%emt 0:00:52]} h6 {[%emt 0:05:08]} 9. h3 {[%emt 0:05:26]} Be6 {
[%emt 0:10:23]} 10. Bxe6 {[%emt 0:03:48]} fxe6 {[%emt 0:00:10]} 11. d4 {
[%emt 0:02:09]} Bb6 {[%emt 0:10:41]} 12. Be3 {[%emt 0:08:40]} d5 {[%emt 0:22:
51]} 13. exd5 {[%emt 0:03:00]} Nxd5 {[%emt 0:09:08]} 14. Nbd2 {[%emt 0:01:22]}
exd4 {[%emt 0:05:44]} 15. cxd4 {[%emt 0:00:13]} e5 {[%emt 0:04:48]} 16. Nc4 {
[%emt 0:14:16]} Nxe3 {[%emt 0:03:07]} 17. fxe3 {[%emt 0:00:24]} exd4 {[%emt 0:
00:17]} 18. Nxb6 {[%emt 0:00:31]} cxb6 {[%emt 0:00:06]} 19. exd4 {[%emt 0:05:
34]} Qd5 {[%emt 0:00:52]} 20. Ra3 {[%emt 0:00:40]} Rad8 {[%emt 0:01:34]} 21.
Rd3 {[%emt 0:05:58]} Rf4 {[%emt 0:02:32]} 22. Qd2 {[%emt 0:01:07]} Rdf8 {
[%emt 0:01:38]} 23. Ree3 {[%emt 0:01:49]} Kh8 {[%emt 0:03:11]} 24. b3 {[%emt 0:
01:18]} R4f6 {[%emt 0:03:44]} 25. Qe1 {[%emt 0:02:45]} Kg8 {[%emt 0:01:02]} 26.
Kh1 {[%emt 0:04:18]} Rf4 {[%emt 0:00:32]} 27. Qg3 {[%emt 0:07:56]} Kh7 {
[%emt 0:00:45]} 28. Re2 {[%emt 0:02:44]} R8f7 {[%emt 0:04:52]} 29. Re1 {
[%emt 0:03:58]} R4f6 {[%emt 0:01:30]} 30. Re8 {[%emt 0:02:50]} Rf4 {[%emt 0:02:
15]} 31. Ne5 {[%emt 0:03:06]} Nxe5 {[%emt 0:01:30]} 32. dxe5 {[%emt 0:00:26]}
Qc5 {[%emt 0:00:24]} 33. Qe3 {[%emt 0:00:28]} Qxe3 {[%emt 0:01:54]} 34. Rxe3 {
[%emt 0:00:05]} Rf8 {[%emt 0:00:11]} 35. Re6 {[%emt 0:00:19]} Rb4 {[%emt 0:00:
23]} 36. Re7 {[%emt 0:00:34]} b5 {[%emt 0:00:20]} 37. axb5 {[%emt 0:04:27]}
Rxb5 {[%emt 0:00:06]} 38. Rg3 {[%emt 0:01:18]} Rg8 {[%emt 0:00:12]} 39. Re3 {
[%emt 0:01:16]} Rf8 {[%emt 0:01:04]} 40. e6 {[%emt 0:00:12]} Rff5 {[%emt 0:01:
05]} 41. Rf7 {[%emt 0:30:59]} Rbe5 {[%emt 0:08:12]} 42. Rd3 {[%emt 0:00:00]}
Rg5 {[%emt 0:01:58]} 43. Rd6 {[%emt 0:00:00]} Re1+ {[%emt 0:01:58]} 44. Kh2 {
[%emt 0:00:00]} Re2 {[%emt 0:00:29]} 45. Kg1 {[%emt 0:00:00]} Rgxg2+ {[%emt 0:
07:57]} 46. Kf1 {[%emt 0:00:00]} Ra2 {[%emt 0:05:36]} 47. Rdd7 {[%emt 0:00:00]}
Rg6 {[%emt 0:04:07]} 48. e7 {[%emt 0:00:00]} Ra1+ {[%emt 0:03:17]} 49. Kf2 {
[%emt 0:00:00]} Ra2+ {[%emt 0:01:30]} 50. Kf3 {[%emt 0:00:00]} Rgg2 {[%emt 0:
00:14]} 51. Rxg7+ {[%emt 0:00:00]} Rxg7 {[%emt 0:00:09]} 52. e8=Q {[%emt 0:00:
00]} 1-0

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.02”]
[Round “6”]
[White “Zakarian, David”]
[Black “Arkell, Keith C”]
[Result “0-1”]
[ECO “C00”]
[WhiteElo “2354”]
[BlackElo “2406”]
[Annotator “ChessBase”]
[PlyCount “118”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. e4 {[%emt 0:00:59]} e6 {[%emt 0:00:00]} 2. Nf3 {[%emt 0:01:56]} d5 {[%emt 0:
00:00]} 3. e5 {[%emt 0:00:04]} c5 {[%emt 0:00:00]} 4. b4 {[%emt 0:00:04]} cxb4
{[%emt 0:00:03]} 5. a3 {[%emt 0:00:04]} bxa3 {[%emt 0:01:16]} 6. c3 {[%emt 0:
00:05]} Nc6 {[%emt 0:00:14]} 7. d4 {[%emt 0:00:04]} Nh6 {[%emt 0:03:44]} 8. Bd3
{[%emt 0:00:30]} Nf5 {[%emt 0:00:08]} 9. O-O {[%emt 0:00:07]} h5 {[%emt 0:02:
11]} 10. Nxa3 {[%emt 0:02:29]} Be7 {[%emt 0:00:47]} 11. Re1 {[%emt 0:01:49]} a6
{[%emt 0:01:37]} 12. Bb2 {[%emt 0:12:08]} g6 {[%emt 0:02:34]} 13. Nc2 {[%emt 0:
24:34]} Na5 {[%emt 0:04:58]} 14. Ne3 {[%emt 0:00:37]} b5 {[%emt 0:01:02]} 15.
Bxf5 {[%emt 0:04:07]} gxf5 {[%emt 0:00:44]} 16. Nd2 {[%emt 0:03:03]} Bb7 {
[%emt 0:09:45]} 17. Qf3 {[%emt 0:08:45]} Rb8 {[%emt 0:06:25]} 18. Qg3 {[%emt 0:
04:39]} Kf8 {[%emt 0:04:20]} 19. Ba3 {[%emt 0:03:30]} Bxa3 {[%emt 0:00:25]} 20.
Rxa3 {[%emt 0:00:02]} Nc4 {[%emt 0:02:49]} 21. Ra2 {[%emt 0:03:46]} Rg8 {
[%emt 0:04:51]} 22. Qf4 {[%emt 0:05:46]} Qg5 {[%emt 0:00:12]} 23. Qxg5 {
[%emt 0:00:05]} Rxg5 {[%emt 0:00:04]} 24. f4 {[%emt 0:00:59]} Rg8 {[%emt 0:00:
27]} 25. Nb3 {[%emt 0:00:21]} Ke7 {[%emt 0:08:35]} 26. Nc5 {[%emt 0:01:48]}
Rgc8 {[%emt 0:05:44]} 27. Kf2 {[%emt 0:03:38]} h4 {[%emt 0:09:30]} 28. Rb1 {
[%emt 0:01:19]} Nxe3 {[%emt 0:00:53]} 29. Kxe3 {[%emt 0:00:05]} Rc6 {[%emt 0:
00:20]} 30. Kd3 {[%emt 0:01:06]} Bc8 {[%emt 0:00:13]} 31. Kc2 {[%emt 0:01:20]}
Kd8 {[%emt 0:01:22]} 32. Kb3 {[%emt 0:02:56]} Kc7 {[%emt 0:00:08]} 33. Kb4 {
[%emt 0:00:10]} Kb6 {[%emt 0:01:40]} 34. Rf1 {[%emt 0:01:27]} Ra8 {[%emt 0:00:
04]} 35. Ra5 {[%emt 0:00:05]} Bb7 {[%emt 0:00:12]} 36. Rf3 {[%emt 0:07:50]} Rg8
{[%emt 0:00:34]} 37. Ra2 {[%emt 0:00:07]} Rc7 {[%emt 0:00:36]} 38. Rff2 {
[%emt 0:04:39]} Ra8 {[%emt 0:01:51]} 39. Ra5 {[%emt 0:00:05]} Rac8 {[%emt 0:00:
33]} 40. Rfa2 {[%emt 0:02:04]} Rxc5 {[%emt 0:01:15]} 41. dxc5+ {[%emt 0:30:03]}
Rxc5 {[%emt 0:30:09]} 42. g3 {[%emt 0:00:00]} Rc4+ {[%emt 0:00:00]} 43. Kb3 {
[%emt 0:00:00]} d4 {[%emt 0:00:00]} 44. cxd4 {[%emt 0:00:00]} Rxd4 {[%emt 0:00:
00]} 45. Kc3 {[%emt 0:00:00]} Rc4+ {[%emt 0:00:00]} 46. Kd3 {[%emt 0:00:00]}
hxg3 {[%emt 0:00:00]} 47. hxg3 {[%emt 0:00:00]} Rc8 {[%emt 0:00:00]} 48. Ra1 {
[%emt 0:00:00]} Rg8 {[%emt 0:00:00]} 49. Kd4 {[%emt 0:00:00]} Rxg3 {[%emt 0:00:
00]} 50. R5a3 {[%emt 0:00:00]} Rg4 {[%emt 0:00:00]} 51. Rf1 {[%emt 0:00:00]} b4
{[%emt 0:00:00]} 52. Ra2 {[%emt 0:00:00]} a5 {[%emt 0:00:00]} 53. Rb2 {[%emt 0:
00:00]} Bd5 {[%emt 0:00:00]} 54. Rh2 {[%emt 0:00:00]} Rg3 {[%emt 0:00:00]} 55.
Rh8 {[%emt 0:00:00]} Rc3 {[%emt 0:00:00]} 56. Rb8+ {[%emt 0:00:00]} Bb7 {
[%emt 0:00:00]} 57. Rf8 {[%emt 0:03:02]} Rc7 {[%emt 0:00:00]} 58. Rb1 {[%emt 0:
01:18]} Rd7+ {[%emt 0:00:00]} 59. Ke3 {[%emt 0:01:27]} Kb5 {[%emt 0:00:00] Kd4
[%emt 00:01:46]} 0-1

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.02”]
[Round “6”]
[White “Derakhshani, Borna”]
[Black “Toma, Katarzyna”]
[Result “0-1”]
[ECO “A45”]
[WhiteElo “2315”]
[BlackElo “2274”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “154”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 10,154,0,5,3,-10,46,6,50,54,73,70,84,88,81,84,110,66,62,53,68,37,92,80,
96,76,107,36,34,43,43,26,38,21,28,-18,-18,-22,-33,-75,-71,-73,-37,-37,0,0,25,0,
0,0,0,0,0,-90,-93,-129,-74,-413,-208,-240,-234,-254,-64,-66,-67,-177,-165,-509,
-497,-585,-577,-545,-255,-221,-189,-345,-176,-162,-175,-175,-172,-175,-165,
-164,-97,-236,-237,-232,-207,-183,-184,-221,-221,-203,-204,-554,-510,-591,-368,
-727,-668,-1607,-1535,-1439,-1314,-1487,-1428,-2859,-1191,-1080,-935,-1194,
-1059,-1018,-979,-1806,-1671,-12841,-12841,-12841,-12842,-12842,-12843,-12843,
-12842,-29981,-29982,-29985,-29982,-29982,-29983,-29984,-29985,-29985,-29986,
-29986,-29986,-29986,-29987,-29989,-29988,-29988,-29989,-29989,-29990,-29990,
-29991]} 1. d4 Nf6 2. Bf4 c5 3. e3 g6 (3… e6 4. Nd2 d5 5. Ngf3 Nc6 6. c3 Be7
7. h3 Bd6 8. dxc5 Bxc5 9. Bd3 O-O 10. O-O Bd6 11. Bxd6 Qxd6 12. e4 Rd8 13. Bc2
dxe4 14. Nxe4 Qe7 15. Qe2 {1-0 (67) So,W (2778)-Caruana,F (2816) Paris 2018})
4. Nc3 Bg7 5. Nf3 O-O 6. Be2 {LiveBook: 3 Games. A45: Trompowsky Attack} d6 7.
O-O Qa5 $146 ({Black should play} 7… Nh5 $11) ({Predecessor:} 7… Nbd7 8. h3
cxd4 9. exd4 Nh5 10. Bh2 e5 11. dxe5 dxe5 12. Qd6 Re8 13. Bc4 e4 14. Bxf7+ Kxf7
15. Qd5+ Kf6 16. Nxe4+ Rxe4 17. Qg5+ Kf7 18. Qxd8 {1-0 (18) Vallejo Nuno,J
(2115)-Romero Fite,M (1876) Madrid 2018}) 8. Qe1 {White is slightly better.}
Nc6 9. d5 Nb4 10. Qd2 Bd7 11. a3 Na6 12. e4 Rac8 13. Bh6 Rfd8 14. Bxg7 Kxg7 15.
Nh4 c4 (15… Nc7 $14) 16. f4 $16 Qc5+ 17. Kh1 {aiming for e5.} Nc7 18. f5 (18.
h3 $16) 18… Nb5 $1 $14 19. Nxb5 Qxb5 20. Qc3 Rf8 {[%cal Bd8f8,Bf8f7,Bf7f4]
[%mdl 32]} 21. fxg6 (21. Rad1 {with more complications.} Qc5 22. Rd4 b5 23. g4
h6 24. Nf3) 21… fxg6 22. Bf3 (22. a4 {feels hotter.} Qc5 23. Nf3 e5 24. dxe6
Bxe6 25. Rad1) 22… Kg8 23. Rae1 Rf7 24. e5 Nxd5 25. Qd4 e6 $1 26. exd6 Rf4
27. Qe5 Rcf8 28. Be2 Qc5 (28… Rxh4 $2 29. Rxf8+ Kxf8 30. g3 $18 (30. Qh8+ Kf7
$11)) 29. Rf3 b5 (29… Rxh4 $6 30. Rxf8+ Kxf8 31. Qh8+ Kf7 32. Qd8 $16 (32.
Rf1+ Rf4 $14)) 30. Ref1 Rxf3 31. Nxf3 (31. Rxf3 $11 {keeps the balance.} Rxf3
32. Nxf3) 31… Rf5 $1 $17 {[%cal Rf5e5]} 32. Qd4 Ne3 (32… Qxd6 $6 33. Qxa7
Rf7 34. Rd1 $11) (32… Qxd4 $142 33. Nxd4 Rxf1+ 34. Bxf1 Kf7) 33. Qh4 $2 {
[%mdl 8192]} (33. Qxc5 $17 Rxc5 34. Rc1) 33… Qxd6 (33… g5 $142 34. Nxg5
Rxg5) 34. Re1 Bc6 {Hoping for …Rh5.} 35. Qf2 Ng4 $2 (35… Nxc2 $19 36. Rd1
Qc5 37. Qxc5 (37. Rd8+ $2 Kg7 $19) 37… Rxc5) 36. Qd4 $15 Qf4 $1 $40 {[%mdl
128] Black mounts an attack.} 37. h3 (37. Qxf4 $15 Rxf4 38. Kg1) 37… Ne3 $19
({Stronger than} 37… Bxf3 38. Qxf4 Rxf4 39. Bxf3 $14) 38. Qd8+ $2 (38. Qxf4 {
is a better chance.} Rxf4 39. Rc1) 38… Rf8 39. Qe7 Bd5 ({Weaker is} 39…
Bxf3 40. Bxf3 Nxc2 41. Rxe6 $15) 40. Bf1 Nxf1 (40… Nxc2 $142 41. Rd1 Rf7) 41.
Rxf1 Qe3 42. Qh4 $2 (42. Qd6) 42… Qe2 (42… Bxf3 $142 43. gxf3 Rxf3 44. Rxf3
Qxf3+ 45. Kh2 a6) 43. Rf2 Qd1+ 44. Ng1 {intending Rxf8+.} Rxf2 45. Qxf2 Qc1 46.
c3 a5 ({Better is} 46… g5 $19 47. Kh2 Qf4+ 48. Qg3 Kf7) 47. Qf6 (47. h4 $17 {
might work better.}) 47… Qxb2 {[%csl Gd5][%cal Rb2g2]} 48. Qd8+ Kf7 $1 {
[%csl Gd5][%cal Rb2g2]} 49. Qc7+ Kf6 {[%csl Gd5][%cal Rb2g2]} 50. Qf4+ Kg7 {
[%csl Gd5][%cal Rb2g2]} 51. Qe5+ Kh6 $1 {[%csl Gd5][%cal Rb2g2]} 52. Qf4+ $2 (
52. Ne2 Qb1+ 53. Kh2) 52… g5 {[%csl Gd5][%cal Rb2g2]} 53. Qf6+ Kh5 {[%csl
Gd5][%cal Rb2g2]} 54. Qf7+ $2 (54. Nf3 Qc1+ 55. Kh2 Qf4+ 56. Qxf4 gxf4 57. Nd4)
54… Kh4 {[%csl Gd5][%cal Rb2g2]} 55. Nf3+ {[#]} Kg3 $1 {[%csl Gg3][%cal
Rb2g2]} ({Don’t blunder} 55… Bxf3 $2 56. Qxf3 Qc1+ 57. Kh2 $18) 56. Qc7+ Kf2
57. Qc5+ Ke2 58. Ng1+ Kd1 (58… Kf1 $142 59. Ne2 Kxe2) 59. Qd4+ Kc1 {[%csl
Gd5][%cal Rb2g2]} 60. Qe3+ Kb1 {[%csl Gd5][%cal Rb2g2]} 61. Ne2 Ka2 62. a4 bxa4
63. Nc1+ Kb1 {[%csl Gd5][%cal Rb2g2]} 64. Ne2 a3 65. Qg1+ {[#]} Kc2 $1 66. Nd4+
Kxc3 {( -> …Qxg2+!)} 67. Qe3+ Kb4 {[%csl Gd5][%cal Rb2g2] Black mates.} 68.
Ne2 c3 {[%cal Bc4c3,Bc3c2][%mdl 32]} 69. Qb6+ Kc4 70. Qd4+ Kb3 71. Qd1+ c2 72.
Nc1+ Ka4 73. Qg4+ Qb4 74. Qe2 Qe4 75. Qd2 a2 76. Nxa2 Bxa2 77. Qd7+ Ka3 {
Precision: White = 28%, Black = 42%.} 0-1

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.02”]
[Round “6”]
[White “Kolbus, Dietmar”]
[Black “Moore, Graham J”]
[Result “1/2-1/2”]
[ECO “A20”]
[WhiteElo “2303”]
[BlackElo “2218”]
[Annotator “RC”]
[PlyCount “157”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. c4 {[%emt 0:00:00]} e5 {[%emt 0:00:00]} 2. g3 {[%emt 0:00:00]} Nf6 {[%emt 0:
00:00]} 3. Bg2 {[%emt 0:00:00]} c6 {[%emt 0:00:52]} 4. Nf3 {[%emt 0:00:07]} e4
{[%emt 0:00:34]} 5. Nd4 {[%emt 0:00:04]} Qb6 {[%emt 0:00:31]} 6. Nc2 {[%emt 0:
04:23]} d5 {[%emt 0:02:33]} 7. cxd5 {[%emt 0:00:13]} cxd5 {[%emt 0:00:12]} 8.
O-O {[%emt 0:00:15]} Nc6 {[%emt 0:04:39]} 9. d3 {[%emt 0:01:39]} Bf5 {[%emt 0:
05:35]} 10. Nc3 {[%emt 0:00:14]} O-O-O {[%emt 0:03:50]} 11. d4 {[%emt 0:08:20]}
Be7 {[%emt 0:04:04]} 12. a3 {[%emt 0:00:58]} h5 {[%emt 0:02:37]} 13. Na4 {
[%emt 0:10:38]} Qc7 {[%emt 0:07:51]} 14. Bf4 {[%emt 0:03:22]} Bd6 {[%emt 0:00:
38]} 15. Bxd6 {[%emt 0:00:41]} Qxd6 {[%emt 0:00:06]} 16. Ne3 {[%emt 0:01:00]}
Bg4 {[%emt 0:08:14]} 17. h3 {[%emt 0:15:10]} h4 {[%emt 0:18:10]} 18. Nxg4 {
[%emt 0:05:44]} Nxg4 {[%emt 0:01:36]} 19. e3 {[%emt 0:00:24]} Nf6 {[%emt 0:00:
22]} 20. g4 {[%emt 0:00:27]} Kb8 {[%emt 0:03:36]} 21. Nc3 {[%emt 0:03:53]} Na5
{[%emt 0:04:06]} 22. Qe2 {[%emt 0:01:36]} Rc8 {[%emt 0:01:46]} 23. Rac1 {
[%emt 0:00:32]} Qe6 {[%emt 0:05:10]} 24. Nb1 {[%emt 0:03:11]} Nc4 {[%emt 0:01:
53]} 25. Rc3 {[%emt 0:04:50]} Ne8 {[%emt 0:03:59]} 26. b3 {[%emt 0:01:02]} Ncd6
{[%emt 0:01:23]} 27. Rxc8+ {[%emt 0:00:56]} Qxc8 {[%emt 0:00:53]} 28. Qd2 {
[%emt 0:00:26]} f5 {[%emt 0:01:09]} 29. gxf5 {[%emt 0:04:56]} Qxf5 {[%emt 0:00:
27]} 30. Nc3 {[%emt 0:01:48]} Nf6 {[%emt 0:01:01]} 31. Kh2 {[%emt 0:03:34]} Rh6
{[%emt 0:00:42]} 32. f3 {[%emt 0:05:05]} Qg5 {[%emt 0:00:46]} 33. Qf2 {[%emt 0:
00:47]} Nh5 {[%emt 0:03:59]} 34. fxe4 {[%emt 0:02:34]} Rf6 {[%emt 0:00:07]} 35.
Qe1 {[%emt 0:00:16]} dxe4 {[%emt 0:02:11]} 36. Nxe4 {[%emt 0:07:51]} Nxe4 {
[%emt 0:01:04]} 37. Bxe4 {[%emt 0:00:03]} Ng3 {[%emt 0:02:09]} 38. Rxf6 {
[%emt 0:00:39]} Qxf6 {[%emt 0:00:18]} 39. Bg2 {[%emt 0:02:54]} Qd6 {[%emt 0:00:
17]} 40. a4 {[%emt 0:02:21]} Nf5+ {[%emt 0:04:05]} 41. Kg1 {[%emt 0:33:30]} Qg3
{[%emt 0:30:06]} 42. Qf2 {[%emt 0:00:00]} Qxe3 {[%emt 0:00:00]} 43. Qxe3 {
[%emt 0:00:00]} Nxe3 {[%emt 0:00:00]} 44. Be4 {[%emt 0:00:00]} Nd1 {[%emt 0:00:
00]} 45. Bf3 {[%emt 0:00:00]} Ne3 {[%emt 0:00:00]} 46. Be4 {[%emt 0:00:00]} Nd1
{[%emt 0:00:00]} 47. Kf1 {[%emt 0:00:00]} Nc3 {[%emt 0:00:00]} 48. Bf3 {
[%emt 0:00:00]} b5 {[%emt 0:00:00]} 49. a5 {[%emt 0:00:00]} b4 {[%emt 0:00:00]}
50. Kf2 {[%emt 0:00:00]} Nb5 {[%emt 0:00:00]} 51. Ke3 {[%emt 0:00:00]} Kc7 {
[%emt 0:00:00]} 52. Be2 {[%emt 0:00:00]} Nd6 {[%emt 0:00:00]} 53. Bf3 {[%emt 0:
00:00]} Kd7 {[%emt 0:00:00]} 54. Kf4 {[%emt 0:00:00]} Ke6 {[%emt 0:00:00]} 55.
Kg5 {[%emt 0:00:00]} Nb5 {[%emt 0:00:00]} 56. d5+ {[%emt 0:00:00]} Ke5 {
[%emt 0:00:00]} 57. Kxh4 {[%emt 0:00:20]} Kf4 {[%emt 0:00:00]} 58. Be2 {
[%emt 0:01:29]} Nd4 {[%emt 0:00:00]} 59. Bg4 {[%emt 0:05:08]} Nxb3 {[%emt 0:00:
00]} 60. d6 {[%emt 0:00:09]} Nxa5 {[%emt 0:00:00]} 61. d7 {[%emt 0:00:10]} Nc6
{[%emt 0:00:00]} 62. Bd1 {[%emt 0:00:37]} Kf5 {[%emt 0:00:00]} 63. Ba4 {
[%emt 0:00:14]} Nd8 {[%emt 0:00:00]} 64. Kh5 {[%emt 0:00:58]} Kf6 {[%emt 0:01:
05]} 65. h4 {[%emt 0:00:49]} a5 {[%emt 0:03:29]} 66. Kg4 {[%emt 0:00:30]} Ke7 {
[%emt 0:00:21]} 67. Kf5 {[%emt 0:00:20]} Ne6 {[%emt 0:01:27]} 68. Kg6 {[%emt 0:
00:28]} Nd4 {[%emt 0:02:09]} 69. h5 {[%emt 0:00:25]} b3 {[%emt 0:03:11]} 70.
Bxb3 {[%emt 0:00:29]} Nxb3 {[%emt 0:00:05]} 71. Kxg7 {[%emt 0:00:08]} Nd4 {
[%emt 0:00:28]} 72. d8=Q+ {[%emt 0:01:48]} Kxd8 {[%emt 0:00:05]} 73. Kf6 {
[%emt 0:00:03]} Nf5 {[%emt 0:05:36]} 74. Kxf5 {[%emt 0:00:19]} Ke8 {[%emt 0:00:
06]} 75. Ke4 {[%emt 0:01:00]} Kf8 {[%emt 0:00:12]} 76. Kd3 {[%emt 0:00:07]} Kg7
{[%emt 0:00:05]} 77. Kc4 {[%emt 0:00:04]} Kh6 {[%emt 0:00:04]} 78. Kb5 {
[%emt 0:00:03]} Kxh5 {[%emt 0:00:03]} 79. Kxa5 {[%emt 0:00:08]} 1/2-1/2

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.02”]
[Round “6”]
[White “Muir, Andrew Joseph”]
[Black “Young”]
[Result “0-1”]
[ECO “D44”]
[WhiteElo “2291”]
[BlackElo “1962”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “68”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. d4 {[%emt 0:00:00]} d5 {[%emt 0:00:00]} 2. c4 {[%emt 0:00:00]} c6 {[%emt 0:
00:00]} 3. Nf3 {[%emt 0:00:00]} Nf6 {[%emt 0:00:00]} 4. Nc3 {[%emt 0:00:00]} e6
{[%emt 0:00:09]} 5. Bg5 {[%emt 0:00:18]} dxc4 {[%emt 0:00:09]} 6. e4 {[%emt 0:
00:21]} b5 {[%emt 0:00:09]} 7. e5 {[%emt 0:00:09]} h6 {[%emt 0:00:10]} 8. Bh4 {
[%emt 0:00:06]} g5 {[%emt 0:00:12]} 9. Nxg5 {[%emt 0:00:08]} hxg5 {[%emt 0:00:
08]} 10. Bxg5 {[%emt 0:00:04]} Nbd7 {[%emt 0:00:35]} 11. g3 {[%emt 0:00:17]}
Qb6 {[%emt 0:01:23]} 12. exf6 {[%emt 0:00:20]} Bb7 {[%emt 0:00:11]} 13. Bg2 {
[%emt 0:00:22]} c5 {[%emt 0:00:29]} 14. d5 {[%emt 0:00:29]} O-O-O {[%emt 0:00:
21]} 15. O-O {[%emt 0:00:16]} b4 {[%emt 0:00:09]} 16. Na4 {[%emt 0:01:17]} Qb5
{[%emt 0:00:15]} 17. a3 {[%emt 0:01:21]} Nb8 {[%emt 0:00:20]} 18. axb4 {
[%emt 0:02:30]} cxb4 {[%emt 0:00:12]} 19. Qg4 {[%emt 0:46:02]} Bxd5 {[%emt 0:
01:29]} 20. Rfc1 {[%emt 0:05:23]} Nc6 {[%emt 0:02:34]} 21. Bxd5 {[%emt 0:02:16]
} Rxd5 {[%emt 0:00:16]} 22. Qxc4 {[%emt 0:06:41]} Rd1+ {[%emt 0:00:51]} 23.
Rxd1 {[%emt 0:04:07]} Qxc4 {[%emt 0:00:13]} 24. Be3 {[%emt 0:00:30]} Qg4 {
[%emt 0:15:47]} 25. Rac1 {[%emt 0:04:27]} Kb8 {[%emt 0:07:58]} 26. Rd2 {
[%emt 0:15:24]} Qh5 {[%emt 0:36:53]} 27. f4 {[%emt 0:08:35]} Qf3 {[%emt 0:03:
28]} 28. Bf2 {[%emt 0:00:03]} Bh6 {[%emt 0:03:13]} 29. Rd7 {[%emt 0:01:22]}
Bxf4 {[%emt 0:01:31]} 30. Rc5 {[%emt 0:01:32]} Be3 {[%emt 0:03:29]} 31. Rc2 {
[%emt 0:00:32]} Nd4 {[%emt 0:02:14]} 32. Rxd4 {[%emt 0:00:10]} Bxd4 {[%emt 0:
00:09]} 33. Bxd4 {[%emt 0:00:08]} Qd1+ {[%emt 0:00:07]} 34. Kg2 {[%emt 0:00:03]
} Qxc2+ {[%emt 0:00:09]} 0-1

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.02”]
[Round “6”]
[White “Abdulla, Murad”]
[Black “Maroroa, Sue Yuchan”]
[Result “0-1”]
[ECO “C77”]
[WhiteElo “2281”]
[BlackElo “2104”]
[Annotator “NA RC”]
[PlyCount “82”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. e4 {[%emt 0:02:33]} e5 {[%emt 0:00:00]} 2. Nf3 {[%emt 0:00:20]} Nc6 {
[%emt 0:00:00]} 3. Bb5 {[%emt 0:00:26]} a6 {[%emt 0:00:00]} 4. Ba4 {[%emt 0:00:
10]} Nf6 {[%emt 0:00:07]} 5. d3 {[%emt 0:00:16]} d6 {[%emt 0:00:14]} 6. c4 {
[%emt 0:01:07]} g6 {[%emt 0:01:40]} 7. Nc3 {[%emt 0:03:00]} Bg7 {[%emt 0:00:23]
} 8. h3 {[%emt 0:03:01]} h6 {[%emt 0:00:39]} 9. Be3 {[%emt 0:01:16]} O-O {
[%emt 0:02:20]} 10. Qd2 {[%emt 0:01:08]} Kh7 {[%emt 0:00:25]} 11. a3 {[%emt 0:
02:19]} Nd7 {[%emt 0:01:13]} 12. Bxc6 {[%emt 0:09:11]} bxc6 {[%emt 0:01:54]}
13. d4 {[%emt 0:01:23]} exd4 {[%emt 0:10:08]} 14. Nxd4 {[%emt 0:05:02]} Ne5 {
[%emt 0:03:40]} 15. b3 {[%emt 0:02:39]} c5 {[%emt 0:08:27]} 16. Nde2 {[%emt 0:
00:32]} Rb8 {[%emt 0:03:11]} 17. Rb1 {[%emt 0:08:43]} f5 {[%emt 0:03:55]} 18.
f4 {[%emt 0:04:28]} Nc6 {[%emt 0:11:14]} 19. e5 {[%emt 0:01:43]} Re8 {[%emt 0:
09:56]} 20. exd6 {[%emt 0:07:26]} cxd6 {[%emt 0:04:03]} 21. Nd5 {[%emt 0:07:52]
} Nd4 {[%emt 0:04:05]} 22. O-O {[%emt 0:12:20]} Nxe2+ {[%emt 0:03:14]} 23. Qxe2
{[%emt 0:00:07]} Bb7 {[%emt 0:00:30]} 24. Rf3 {[%emt 0:04:43]} Bxd5 {[%emt 0:
04:17]} 25. cxd5 {[%emt 0:00:13]} Qa5 {[%emt 0:00:31]} 26. Qd3 {[%emt 0:08:00]}
Qxa3 {[%emt 0:03:40]} 27. Bf2 {[%emt 0:05:07]} Re4 {[%emt 0:03:01]} 28. Qc2 {
[%emt 0:01:46]} Qb4 {[%emt 0:01:39]} 29. Qa2 {[%emt 0:02:31]} a5 {[%emt 0:02:
44]} 30. Rd1 {[%emt 0:00:32]} Rbe8 {[%emt 0:04:40]} 31. Rd2 {[%emt 0:00:51]}
Bc3 {[%emt 0:06:38]} 32. Rdd3 {[%emt 0:00:58]} Bg7 {[%emt 0:02:34]} 33. Rd2 {
[%emt 0:00:29]} h5 {[%emt 0:02:53]} 34. Kh1 {[%emt 0:01:52]} Bc3 {[%emt 0:01:
44]} 35. Rc2 {[%emt 0:00:51]} Re1+ {[%emt 0:00:38]} 36. Bxe1 {[%emt 0:01:18]}
Rxe1+ {[%emt 0:00:02]} 37. Kh2 {[%emt 0:00:01]} Ra1 {[%emt 0:00:13]} 38. Qxa1 {
[%emt 0:00:11]} Bxa1 {[%emt 0:00:02]} 39. Re2 {[%emt 0:00:06]} Bd4 {[%emt 0:01:
27]} 40. Re7+ {[%emt 0:00:26]} Kh6 {[%emt 0:00:22]} 41. Re6 {[%emt 0:30:28]} h4
{[%emt 0:30:56]} 0-1

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.02”]
[Round “6”]
[White “Pritchett, Craig William”]
[Black “Fitzsimons, David”]
[Result “1/2-1/2”]
[ECO “B06”]
[WhiteElo “2274”]
[BlackElo “2328”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “89”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. Nf3 {[%emt 0:00:00]} g6 {[%emt 0:00:00]} 2. e4 {[%emt 0:00:00]} Bg7 {
[%emt 0:00:00]} 3. d4 {[%emt 0:00:10]} d6 {[%emt 0:00:00]} 4. Bc4 {[%emt 0:02:
11]} Nf6 {[%emt 0:01:22]} 5. Qe2 {[%emt 0:00:13]} O-O {[%emt 0:00:06]} 6. O-O {
[%emt 0:01:34]} Bg4 {[%emt 0:01:29]} 7. c3 {[%emt 0:02:33]} e5 {[%emt 0:01:23]}
8. dxe5 {[%emt 0:02:02]} dxe5 {[%emt 0:01:14]} 9. h3 {[%emt 0:00:20]} Bxf3 {
[%emt 0:01:41]} 10. Qxf3 {[%emt 0:00:10]} Nbd7 {[%emt 0:00:14]} 11. Be3 $11 {
[%emt 0:13:37]} Qe7 {[%emt 0:03:11]} 12. Nd2 {[%emt 0:00:53]} Rfd8 {[%emt 0:02:
48]} 13. Nb3 {[%emt 0:08:56]} Ne8 {[%emt 0:05:40]} 14. Bd3 {[%emt 0:10:43]} Bf6
{[%emt 0:02:23]} 15. Rfd1 {[%emt 0:02:17]} Bg5 {[%emt 0:03:39]} 16. a4 {
[%emt 0:00:33]} a5 {[%emt 0:02:51]} 17. Bc2 {[%emt 0:05:28]} Nd6 {[%emt 0:02:
41]} 18. Nd2 {[%emt 0:14:27]} Kg7 {[%emt 0:13:12]} 19. Nf1 {[%emt 0:03:12]} Rf8
{[%emt 0:05:19]} 20. Rd5 {[%emt 0:10:30]} h6 {[%emt 0:11:07]} 21. Bxg5 {
[%emt 0:04:11]} Qxg5 {[%emt 0:03:14]} 22. Ne3 {[%emt 0:01:07]} b6 {[%emt 0:06:
50]} 23. Qg4 {[%emt 0:02:30]} Qxg4 {[%emt 0:01:58]} 24. hxg4 {[%emt 0:00:08]}
Rfe8 {[%emt 0:01:50]} 25. f3 {[%emt 0:00:39]} Nf6 {[%emt 0:06:27]} 26. Rdd1 {
[%emt 0:02:59]} Red8 {[%emt 0:01:22]} 27. Kf2 {[%emt 0:00:23]} Kf8 {[%emt 0:04:
19]} 28. Ke2 {[%emt 0:01:02]} Ke7 {[%emt 0:00:25]} 29. Nd5+ {[%emt 0:01:23]}
Nxd5 {[%emt 0:00:08]} 30. Rxd5 {[%emt 0:00:07]} f6 {[%emt 0:00:39]} 31. Rh1 {
[%emt 0:01:33]} Rh8 {[%emt 0:00:31]} 32. g3 {[%emt 0:03:08]} Nb7 {[%emt 0:05:
36]} 33. f4 {[%emt 0:01:38]} exf4 {[%emt 0:03:31]} 34. gxf4 {[%emt 0:00:08]} g5
{[%emt 0:00:03]} 35. e5 {[%emt 0:01:34]} gxf4 {[%emt 0:00:46]} 36. exf6+ {
[%emt 0:00:10]} Kxf6 {[%emt 0:00:24]} 37. Rf5+ {[%emt 0:00:08]} Kg7 {[%emt 0:
00:47]} 38. Rxf4 {[%emt 0:01:26]} Rhe8+ {[%emt 0:00:19]} 39. Kf3 {[%emt 0:01:
24]} Rad8 {[%emt 0:00:55]} 40. g5 {[%emt 0:01:11]} hxg5 {[%emt 0:03:06]} 41.
Rh7+ {[%emt 0:08:17]} Kg8 {[%emt 0:00:01]} 42. Rff7 {[%emt 0:03:35]} Rf8 {
[%emt 0:00:06]} 43. Rhg7+ {[%emt 0:01:24]} Kh8 {[%emt 0:00:05]} 44. Rh7+ {
[%emt 0:00:54]} Kg8 {[%emt 0:00:05]} 45. Rhg7+ {[%emt 0:01:01]} 1/2-1/2

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.02”]
[Round “6”]
[White “Britton, Richard”]
[Black “Waddington, Mike P”]
[Result “1/2-1/2”]
[ECO “A26”]
[WhiteElo “2249”]
[BlackElo “2110”]
[Annotator “NA RC”]
[PlyCount “56”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. Nf3 {[%emt 0:00:00]} f5 {[%emt 0:00:00]} 2. g3 {[%emt 0:00:00]} Nf6 {
[%emt 0:00:00]} 3. Bg2 {[%emt 0:00:00]} g6 {[%emt 0:00:00]} 4. O-O {[%emt 0:00:
00]} Bg7 {[%emt 0:00:01]} 5. c4 {[%emt 0:00:00]} O-O {[%emt 0:00:07]} 6. Nc3 {
[%emt 0:00:01]} d6 {[%emt 0:00:09]} 7. d3 {[%emt 0:00:05]} e5 {[%emt 0:00:12]}
8. Bd2 {[%emt 0:07:46]} Nc6 {[%emt 0:04:29]} 9. Rb1 {[%emt 0:00:33]} h6 {
[%emt 0:01:37]} 10. b4 {[%emt 0:00:06]} g5 {[%emt 0:00:12]} 11. b5 {[%emt 0:01:
14]} Ne7 {[%emt 0:01:06]} 12. a4 {[%emt 0:03:15]} Ng6 {[%emt 0:00:49]} 13. Ne1
$11 {[%emt 0:05:11]} f4 {[%emt 0:02:38]} 14. a5 {[%emt 0:03:07]} Rb8 {[%emt 0:
02:22]} 15. Nc2 {[%emt 0:14:54]} h5 {[%emt 0:23:37]} 16. a6 {[%emt 0:05:34]} b6
{[%emt 0:04:06]} 17. Nb4 {[%emt 0:02:52]} Bd7 {[%emt 0:03:50]} 18. Ncd5 {
[%emt 0:09:39]} g4 {[%emt 0:12:19]} 19. Nxf6+ {[%emt 0:06:59]} Bxf6 {[%emt 0:
09:03]} 20. Be4 {[%emt 0:01:52]} Kg7 {[%emt 0:02:14]} 21. Nd5 {[%emt 0:04:18]}
Bg5 {[%emt 0:03:52]} 22. Qc2 {[%emt 0:00:27]} Ne7 {[%emt 0:05:38]} 23. Nxe7 {
[%emt 0:06:29]} Qxe7 {[%emt 0:00:21]} 24. e3 {[%emt 0:01:23]} fxe3 {[%emt 0:02:
06]} 25. fxe3 {[%emt 0:02:13]} Rbe8 {[%emt 0:02:13]} 26. Rbe1 {[%emt 0:02:50]}
Rxf1+ {[%emt 0:01:37]} 27. Rxf1 {[%emt 0:01:00]} Rf8 {[%emt 0:00:08]} 28. Qd1 {
[%emt 0:01:26]} Rxf1+ {[%emt 0:00:20]} 1/2-1/2

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.02”]
[Round “6”]
[White “Rudd, Jack”]
[Black “Ratnesan, Ranesh”]
[Result “1-0”]
[ECO “E75”]
[WhiteElo “2244”]
[BlackElo “2073”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “81”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. d4 {[%emt 0:00:00]} Nf6 {[%emt 0:00:00]} 2. c4 {[%emt 0:00:00]} g6 {[%emt 0:
00:00]} 3. Nc3 {[%emt 0:00:00]} Bg7 {[%emt 0:00:00]} 4. e4 {[%emt 0:00:00]} d6
{[%emt 0:00:00]} 5. Be2 {[%emt 0:00:00]} O-O {[%emt 0:00:07]} 6. Bg5 {[%emt 0:
00:00]} c5 {[%emt 0:00:25]} 7. d5 {[%emt 0:00:00]} h6 {[%emt 0:02:17]} 8. Be3 {
[%emt 0:00:37]} e6 {[%emt 0:01:50]} 9. Nf3 {[%emt 0:00:39]} exd5 {[%emt 0:00:
23]} 10. cxd5 {[%emt 0:00:07]} Re8 {[%emt 0:07:20]} 11. Nd2 {[%emt 0:00:34]} a6
{[%emt 0:11:32]} 12. a4 {[%emt 0:00:11]} b6 {[%emt 0:01:11]} 13. O-O {[%emt 0:
00:11]} Nbd7 {[%emt 0:01:09]} 14. f4 {[%emt 0:00:56]} Qc7 {[%emt 0:06:00]} 15.
Bf3 {[%emt 0:01:59]} Rb8 {[%emt 0:02:23]} 16. Rc1 {[%emt 0:01:48]} b5 {[%emt 0:
10:33]} 17. axb5 {[%emt 0:00:59]} axb5 {[%emt 0:00:11]} 18. b4 {[%emt 0:00:05]}
c4 {[%emt 0:00:40]} 19. Bf2 {[%emt 0:00:14]} Nf8 {[%emt 0:05:54]} 20. Ra1 {
[%emt 0:02:19]} Bd7 {[%emt 0:03:29]} 21. Ra6 {[%emt 0:00:59]} Ng4 {[%emt 0:05:
35]} 22. Bxg4 {[%emt 0:01:18]} Bxc3 {[%emt 0:00:23]} 23. Bxd7 {[%emt 0:00:11]}
Qxd7 {[%emt 0:00:37]} 24. e5 {[%emt 0:00:09]} Qf5 {[%emt 0:15:12]} 25. exd6 {
[%emt 0:03:59]} Bxb4 {[%emt 0:06:24]} 26. Nf3 {[%emt 0:00:37]} Rbd8 {[%emt 0:
02:30]} 27. Rb6 {[%emt 0:03:57]} Bxd6 {[%emt 0:02:36]} 28. Rxb5 {[%emt 0:00:23]
} Bxf4 {[%emt 0:02:56]} 29. Nd4 {[%emt 0:02:14]} Qg5 {[%emt 0:07:36]} 30. h4 {
[%emt 0:02:11]} Qf6 {[%emt 0:01:36]} 31. Nc6 {[%emt 0:00:50]} Rc8 {[%emt 0:01:
20]} 32. Qf3 {[%emt 0:01:34]} Be5 {[%emt 0:01:45]} 33. Qh3 {[%emt 0:00:51]} Qd6
{[%emt 0:00:48]} 34. Bc5 {[%emt 0:00:33]} Qd7 {[%emt 0:01:30]} 35. Qf3 {
[%emt 0:00:28]} Bg7 {[%emt 0:00:46]} 36. Ra5 {[%emt 0:01:16]} Nh7 {[%emt 0:00:
22]} 37. Ra7 {[%emt 0:00:21]} Rc7 {[%emt 0:00:09]} 38. Rxc7 {[%emt 0:00:06]}
Qxc7 {[%emt 0:00:08]} 39. d6 {[%emt 0:00:31]} Qd7 40. Ne7+ {[%emt 0:00:00]} Kh8
{[%emt 0:01:32]} 41. Qxf7 {[%emt 0:29:47]} 1-0

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.02”]
[Round “6”]
[White “Kalaiyalahan, Akshaya”]
[Black “Trent, Lawrence”]
[Result “0-1”]
[ECO “E60”]
[WhiteElo “2138”]
[BlackElo “2406”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “128”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 14,128,41,-8,22,17,29,11,30,6,24,-20,-20,-28,0,0,14,20,12,0,64,-18,-10,
-38,4,0,8,-7,-21,-103,-106,-115,-70,-74,-20,-87,-21,-112,-108,-105,-116,-122,
-83,-103,-66,-74,-70,-75,-22,-22,62,55,57,59,62,62,63,59,141,152,145,99,120,88,
106,89,102,0,0,-5,-5,-6,-8,-25,0,-59,-16,-70,-71,-68,-75,-99,-93,-611,-617,
-1359,-1347,-12827,-12827,-1053,-12840,-12841,-12841,-12841,-12842,-12846,
-12847,-12850,-12850,-12850,-12850,-12850,-29965,-12851,-29963,-12851,-29961,
-12851,-29967,-12851,-29977,-29985,-29985,-29985,-29986,-29986,-29987]} 1. d4
Nf6 2. Nf3 c5 3. c4 cxd4 4. Nxd4 g6 5. g3 Nc6 6. Bg2 Bg7 7. O-O O-O 8. c5 {
LiveBook: 29 Games} Nd5 $146 {E60: King’s Indian: Unusual lines and Fianchetto
Variation without Nc3} ({Predecessor:} 8… Ng4 9. Nb3 b6 10. Nc3 bxc5 11. Nxc5
Nf6 12. Bf4 Nh5 13. Bg5 h6 14. Be3 Rb8 15. Qd2 Kh7 16. Rfd1 {0-1 (63)
Christiansen,J (2429)-Banikas,H (2568) Doha 2016}) 9. Nb3 e6 10. Bxd5 exd5 {
The position is equal.} 11. Qxd5 a5 12. a4 Nb4 13. Qd2 Ra6 14. Rd1 Re8 15. Nc3
Rae6 16. e3 Re5 (16… b6 $11) 17. e4 ({White should play} 17. Nb5 $1 $14)
17… b6 $11 18. cxb6 $1 Qxb6 (18… d5 $5) 19. Qd6 Nc6 $1 20. Nd2 {Hoping for
Nc4.} R5e6 21. Qd3 (21. Nc4 $1 $11 Rxd6 22. Nxb6 Rxd1+ 23. Nxd1) 21… Ba6 $36
{[%mdl 3072] Black has strong compensation. Black is in control.} 22. Nb5 Ne5
23. Qe2 h5 ({Black should try} 23… Qc6 $17) 24. h3 {[#]} (24. Nb3 $1 $11)
24… Bb7 (24… Qc6 $1 $17 25. Nb3 Nc4) 25. Qe3 (25. Nf1 $11 {remains equal.})
25… Qxe3 26. fxe3 Rc8 27. Ra3 Rec6 28. Rc3 Rxc3 29. Nxc3 Bc6 30. Nb3 Nc4 (
30… Nf3+ $17 31. Kg2 Ng5 32. Nxa5 Bxe4+ 33. Nxe4 Nxe4) 31. Nd4 $11 Re8 (31…
Rb8 $11) 32. b3 $14 Ne5 33. Kf2 Bb7 34. Ndb5 Bc6 35. Ba3 f5 (35… Bf8 $14) 36.
exf5 $16 gxf5 37. Nd4 Be4 38. Nxe4 fxe4 39. Ke2 Nd3 40. Rd2 (40. Nf5 $16) 40…
Bxd4 $11 41. exd4 {[%mdl 4096] Endgame KRB-KRN} Rb8 42. Bd6 Rxb3 43. Rc2 Kf7
44. Bc7 (44. d5 $11) 44… Ra3 45. Bxa5 (45. d5 $1 $11) 45… Rxa4 $15 46. Bb6
Rb4 47. Bc5 Rb3 {aiming for …h4!} 48. Ba7 $2 {[%mdl 8192] [#]} (48. d5 $17)
48… h4 $1 $19 {[%mdl 512]} 49. gxh4 {If only White now had time for d5….}
Nf4+ 50. Kf2 e3+ 51. Kf3 e2+ 52. Kf2 Rb1 53. Rxe2 Nxe2 54. Kxe2 {KR-KB} Rb3 55.
Bc5 Rxh3 56. h5 Ke6 57. Bf8 Rxh5 58. Ke3 Kd5 (58… d5 $19 59. Kd2 Kf5) 59. Bg7
Rh3+ (59… d6 $19 60. Bf6 Rh6) 60. Kf4 Rd3 (60… d6 $19 61. Bf6 Rd3) 61. Be5
Rxd4+ 62. Bxd4 {Black mates.} Kxd4 63. Kf3 Kd3 64. Kf2 d5 {Precision: White =
33%, Black = 52%.} 0-1

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.02”]
[Round “6”]
[White “Longson, Sarah N”]
[Black “Miller, Dominic”]
[Result “1-0”]
[ECO “B12”]
[WhiteElo “2123”]
[BlackElo “2017”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “75”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. e4 {[%emt 0:00:00]} c6 {[%emt 0:00:00]} 2. d4 {[%emt 0:00:00]} d5 {[%emt 0:
00:00]} 3. f3 {[%emt 0:00:06]} e6 {[%emt 0:00:09]} 4. Bf4 {[%emt 0:07:00]} Nf6
{[%emt 0:01:32]} 5. Nc3 {[%emt 0:00:14]} Bb4 {[%emt 0:01:41]} 6. Qd3 {[%emt 0:
00:14]} b6 {[%emt 0:03:15]} 7. Nge2 {[%emt 0:00:37]} Ba6 {[%emt 0:01:39]} 8.
Qe3 {[%emt 0:00:51]} c5 {[%emt 0:06:56]} 9. O-O-O {[%emt 0:06:17]} O-O {
[%emt 0:05:40]} 10. Bg5 {[%emt 0:04:22]} Bxe2 {[%emt 0:24:42]} 11. Nxe2 {
[%emt 0:06:36]} h6 {[%emt 0:02:49]} 12. Bh4 {[%emt 0:04:09]} Ng4 13. fxg4 {
[%emt 0:06:07]} Qxh4 {[%emt 0:00:18]} 14. exd5 {[%emt 0:26:06]} cxd4 {[%emt 0:
08:53]} 15. Qxd4 {[%emt 0:02:34]} Bc5 {[%emt 0:00:08]} 16. Qe4 {[%emt 0:01:54]}
exd5 {[%emt 0:00:32]} 17. Rxd5 {[%emt 0:03:51]} Nc6 {[%emt 0:02:45]} 18. g3 {
[%emt 0:01:44]} Qf6 {[%emt 0:06:27]} 19. Rf5 {[%emt 0:02:59]} Qd6 {[%emt 0:02:
32]} 20. Bg2 {[%emt 0:06:35]} Rad8 {[%emt 0:03:10]} 21. Rd5 {[%emt 0:02:08]}
Qe7 {[%emt 0:05:25]} 22. Qxe7 {[%emt 0:01:28]} Nxe7 {[%emt 0:00:03]} 23. Re5 {
[%emt 0:03:45]} Ng6 {[%emt 0:04:36]} 24. Re4 {[%emt 0:00:56]} f5 {[%emt 0:03:
10]} 25. gxf5 {[%emt 0:02:14]} Rxf5 {[%emt 0:00:05]} 26. b4 {[%emt 0:02:59]}
Be7 {[%emt 0:02:53]} 27. h4 {[%emt 0:05:02]} Rf2 {[%emt 0:01:43]} 28. Bh3 {
[%emt 0:00:05]} Bxb4 {[%emt 0:01:13]} 29. h5 {[%emt 0:01:21]} Nf8 {[%emt 0:00:
49]} 30. c3 {[%emt 0:00:48]} Bc5 {[%emt 0:01:21]} 31. Rd1 {[%emt 0:00:11]}
Rxd1+ {[%emt 0:02:12]} 32. Kxd1 {[%emt 0:00:02]} Kf7 {[%emt 0:01:23]} 33. Bg4 {
[%emt 0:01:01]} Rf6 {[%emt 0:04:16]} 34. Nf4 {[%emt 0:00:24]} g5 {[%emt 0:02:
09]} 35. hxg6+ {[%emt 0:00:26]} Nxg6 {[%emt 0:00:50]} 36. Bh5 {[%emt 0:00:19]}
a5 {[%emt 0:00:03]} 37. Nxg6 {[%emt 0:01:06]} Rxg6 {[%emt 0:00:03]} 38. Rg4 {
[%emt 0:00:12]} 1-0

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.02”]
[Round “6”]
[White “Payne, Matthew J”]
[Black “Roberson, Peter T”]
[Result “1-0”]
[ECO “B12”]
[WhiteElo “2113”]
[BlackElo “2401”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “87”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 9,87,0,0,-18,6,-18,-22,-32,-22,-21,0,-27,-16,-24,-22,-30,-33,-27,4,12,
20,-84,-93,-95,-100,-96,0,-143,-133,-164,-135,-204,-202,-441,-425,-363,-226,
-218,-77,-82,-98,-92,-82,-114,0,-54,-51,-92,-24,-75,-34,-19,0,0,194,203,213,
219,220,209,222,218,197,130,1669,556,553,547,536,515,510,500,541,533,598,420,
669,669,667,658]} 1. e4 c6 2. d4 d5 3. f3 e6 4. Nc3 Qb6 5. Na4 (5. a3 Nf6 6.
Be3 dxe4 7. fxe4 Ng4 8. Na4 Nxe3 9. Nxb6 Nxd1 10. Nxa8 Nxb2 11. Nf3 {0-1 (32)
Li,C (2751)-Navara,D (2734) Huaian 2016}) 5… Qc7 $146 ({Predecessor:} 5…
Qa5+ 6. c3 Nd7 7. b4 Qc7 8. e5 b6 9. f4 c5 10. a3 Ne7 11. Nf3 Nc6 12. Bd3 {
1/2-1/2 (20) Popilski,G (2523)-Rodshtein,M (2639) Acre 2013}) 6. Bd3 {B12:
Caro-Kann: Advance Variation} Nd7 7. exd5 cxd5 8. Nc3 {The position is equal.}
a6 9. Qe2 Ndf6 10. g4 Bb4 11. Bd2 Ne7 12. Nh3 Nc6 {[%cal Be7c6,Bc6e5,Be5d3]
[%mdl 32]} 13. Qf2 e5 14. dxe5 Nxe5 15. Nf4 {[#]} (15. O-O-O $11) 15… d4 $1
$17 {[%cal Rd4c3][%mdl 512]} 16. Ne4 (16. Qxd4 Nxf3+) 16… Bxd2+ $1 (16…
Nxd3+ $6 17. cxd3 Nxe4 18. dxe4 $11) 17. Nxd2 O-O (17… Nxd3+ $17 18. Nxd3
Qxc2 19. Qe2+ Be6) 18. Nb3 (18. O-O-O $1 $11 {remains equal.}) 18… Nxd3+ 19.
Nxd3 Re8+ 20. Kf1 {[#]} (20. Kd2 $17 {is a better defense.}) 20… Bxg4 $1 $19
{[%mdl 512]} 21. Nxd4 $2 (21. fxg4 {might work better.} Nxg4 22. Qf3 Ne3+ 23.
Kg1) 21… Bh3+ 22. Kg1 {and the idea c3 leaves White hopeful.} Rad8 23. c3 Qb6
(23… Nh5 $19 {has better winning chances.} 24. Qh4 Bf5 $1 {[%mdl 512]} 25.
Nxf5 Rxd3 26. Qxh5 Rd2) 24. Nf4 $17 Bc8 25. Kg2 Qd6 26. Qg3 Qb6 (26… Re3 $17
{Hoping for …Ne4!} 27. Rhe1 Ne4 $1 {[%mdl 512]} 28. Rxe3 Nxg3 29. hxg3 g5)
27. Qf2 $15 Qc7 28. Qg3 {[#]} b5 (28… Rxd4 $1 $17 {[%mdl 512]} 29. cxd4 Qc2+
30. Qf2 Qf5) 29. Nd3 (29. Nh5 $1 $11 Qxg3+ 30. hxg3) 29… Qc4 30. Ne5 $1 {
[%cal Re5c4]} Qd5 31. Rhe1 $40 {[%mdl 128] Threatens to win with Nec6. White
mounts an attack.} g6 $2 (31… Bb7 $11 {and Black stays safe.}) 32. Nec6 $18
Rd7 33. Rxe8+ Nxe8 34. Re1 Kf8 35. Qf4 g5 36. Rxe8+ (36. Qe3 $18 Ng7 37. Ne7)
36… Kg7 $2 {[%mdl 8192]} (36… Kxe8 $16 37. Qf6 Qd6 38. Qh8+ Qf8 39. Qe5+ (
39. Qxh7 Rd6 $11) 39… Re7) 37. Qe5+ Qxe5 38. Nxe5 Rc7 39. Nec6 Bd7 40. Re7
Kf6 41. Kf2 Rb7 {intending …Bxc6.} 42. Re3 a5 (42… Bxc6 $142 43. Nxc6 Rd7)
43. Nxa5 Ra7 44. b4 {Precision: White = 38%, Black = 38%.} 1-0

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.02”]
[Round “6”]
[White “Sugden, John N”]
[Black “Mcphillips, Joseph”]
[Result “0-1”]
[ECO “C02”]
[WhiteElo “2090”]
[BlackElo “2402”]
[Annotator “ChessBase”]
[PlyCount “80”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. e4 {[%emt 0:00:00]} e6 {[%emt 0:00:00]} 2. d4 {[%emt 0:00:19]} d5 {[%emt 0:
00:00]} 3. e5 {[%emt 0:01:38]} c5 {[%emt 0:00:00]} 4. c3 {[%emt 0:00:16]} Nc6 {
[%emt 0:00:00]} 5. Nf3 {[%emt 0:00:18]} Qb6 {[%emt 0:00:00]} 6. a3 {[%emt 0:01:
04]} Nh6 {[%emt 0:00:00]} 7. b4 {[%emt 0:02:39]} cxd4 {[%emt 0:00:00]} 8. cxd4
{[%emt 0:02:22]} Nf5 {[%emt 0:00:00]} 9. Be3 {[%emt 0:01:02]} Bd7 {[%emt 0:00:
00]} 10. Bd3 {[%emt 0:10:10]} Nxe3 {[%emt 0:00:00]} 11. fxe3 {[%emt 0:00:17]}
g6 {[%emt 0:00:00]} 12. h4 {[%emt 0:04:50]} Be7 {[%emt 0:19:46]} 13. Ke2 {
[%emt 0:20:31]} Qc7 {[%emt 0:29:16]} 14. Nbd2 {[%emt 0:03:59]} Nd8 {[%emt 0:12:
59]} 15. Qb1 {[%emt 0:06:39]} Qb6 {[%emt 0:08:55]} 16. Nb3 {[%emt 0:09:03]} Bb5
{[%emt 0:01:35]} 17. Bxb5+ {[%emt 0:03:00]} Qxb5+ {[%emt 0:00:05]} 18. Qd3 {
[%emt 0:00:48]} a6 {[%emt 0:07:54]} 19. Rhc1 {[%emt 0:04:05]} Qb6 {[%emt 0:01:
45]} 20. Rc3 {[%emt 0:03:30]} f5 {[%emt 0:04:40]} 21. exf6 {[%emt 0:05:31]}
Bxf6 {[%emt 0:00:04]} 22. h5 {[%emt 0:01:11]} g5 {[%emt 0:01:53]} 23. e4 {
[%emt 0:04:16]} O-O {[%emt 0:03:42]} 24. e5 {[%emt 0:01:45]} Be7 {[%emt 0:00:
04]} 25. Nc5 {[%emt 0:01:06]} Qb5 {[%emt 0:02:46]} 26. Qxb5 {[%emt 0:04:15]}
axb5 {[%emt 0:00:01]} 27. Nd7 {[%emt 0:02:22]} Rf4 {[%emt 0:01:41]} 28. Rc7 {
[%emt 0:03:15]} Nc6 {[%emt 0:02:14]} 29. Rxb7 {[%emt 0:01:34]} Re4+ {[%emt 0:
00:17]} 30. Kf1 {[%emt 0:00:36]} g4 {[%emt 0:00:21]} 31. Nh2 {[%emt 0:00:44]}
Nxd4 {[%emt 0:00:49]} 32. Kg1 {[%emt 0:01:03]} Ne2+ {[%emt 0:01:09]} 33. Kf1 {
[%emt 0:00:18]} Ng3+ {[%emt 0:00:18]} 34. Kf2 {[%emt 0:00:37]} Nxh5 {[%emt 0:
00:17]} 35. g3 {[%emt 0:00:14]} Rc8 {[%emt 0:00:02]} 36. Rb8 {[%emt 0:01:02]}
Rxb8 {[%emt 0:03:39]} 37. Nxb8 {[%emt 0:00:06]} Rxe5 {[%emt 0:00:04]} 38. Nxg4
{[%emt 0:00:35]} Rg5 {[%emt 0:00:01]} 39. Ne3 {[%emt 0:00:52]} Nxg3 {[%emt 0:
01:17]} 40. Nc6 {[%emt 0:00:26]} Bf6 {[%emt 0:00:30]} 0-1

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.02”]
[Round “6”]
[White “Krzyzanowski, Patryk”]
[Black “Zapolskis, Antanas J”]
[Result “0-1”]
[ECO “B00”]
[WhiteElo “2087”]
[BlackElo “2283”]
[Annotator “RC”]
[PlyCount “38”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. d4 {[%emt 0:00:00]} b5 {[%emt 0:00:00]} 2. e4 {[%emt 0:00:02]} a6 {[%emt 0:
00:00]} 3. a4 {[%emt 0:00:44]} Bb7 {[%emt 0:01:23]} 4. axb5 {[%emt 0:00:37]}
axb5 {[%emt 0:00:06]} 5. Rxa8 {[%emt 0:01:02]} Bxa8 {[%emt 0:00:06]} 6. d5 {
[%emt 0:00:41]} Nf6 {[%emt 0:00:47]} 7. Qd4 {[%emt 0:01:49]} c5 {[%emt 0:03:29]
} 8. Qxc5 {[%emt 0:02:57]} Nxe4 {[%emt 0:01:00]} 9. Qxb5 {[%emt 0:01:08]} Nd6 {
[%emt 0:01:20]} 10. Qb3 {[%emt 0:14:35]} e6 {[%emt 0:09:30]} 11. Bf4 {[%emt 0:
09:44]} Bxd5 {[%emt 0:00:26]} 12. c4 {[%emt 0:00:08]} Bc6 {[%emt 0:06:59]} 13.
Nf3 {[%emt 0:17:19]} Bxf3 {[%emt 0:21:08]} 14. Qxf3 {[%emt 0:15:07]} Nc6 {
[%emt 0:13:46]} 15. Qd1 {[%emt 0:04:27]} Ne4 {[%emt 0:04:03]} 16. Bd3 {[%emt 0:
05:11]} Bb4+ {[%emt 0:00:08]} 17. Nd2 {[%emt 0:00:05]} Qf6 {[%emt 0:01:13]} 18.
O-O {[%emt 0:07:39]} Nc5 {[%emt 0:01:21]} 19. Ne4 {[%emt 0:01:05]} Qxf4 {
[%emt 0:04:50]} 0-1

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.02”]
[Round “6”]
[White “Verma, Aditya”]
[Black “Price, Gwilym T”]
[Result “1-0”]
[ECO “B45”]
[WhiteElo “2084”]
[BlackElo “2085”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “77”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. e4 {[%emt 0:00:00]} c5 {[%emt 0:00:00]} 2. Nf3 {[%emt 0:00:00]} e6 {[%emt 0:
00:00]} 3. d4 {[%emt 0:00:00]} cxd4 {[%emt 0:00:00]} 4. Nxd4 {[%emt 0:00:00]}
Nf6 {[%emt 0:00:00]} 5. Nc3 {[%emt 0:00:00]} Nc6 {[%emt 0:00:01]} 6. g3 {
[%emt 0:00:15]} d5 {[%emt 0:00:03]} 7. exd5 {[%emt 0:00:26]} Nxd5 {[%emt 0:00:
06]} 8. Nxc6 {[%emt 0:00:39]} bxc6 {[%emt 0:00:06]} 9. Bg2 {[%emt 0:00:34]} Ba6
{[%emt 0:00:07]} 10. Bd2 {[%emt 0:04:31]} Be7 {[%emt 0:02:35]} 11. Ne2 {
[%emt 0:10:49]} Qb6 {[%emt 0:10:47]} 12. b3 {[%emt 0:05:39]} Rd8 {[%emt 0:08:
34]} 13. c4 {[%emt 0:17:00]} Nb4 {[%emt 0:03:40]} 14. O-O {[%emt 0:04:07]} Bf6
{[%emt 0:04:17]} 15. Rb1 {[%emt 0:02:03]} O-O {[%emt 0:03:22]} 16. a3 {[%emt 0:
06:27]} Nd3 {[%emt 0:01:49]} 17. Qc2 {[%emt 0:05:26]} Kh8 {[%emt 0:11:29]} 18.
Nf4 {[%emt 0:06:22]} Nxf4 {[%emt 0:02:03]} 19. Bxf4 {[%emt 0:00:06]} Rd7 {
[%emt 0:01:59]} 20. Rfd1 {[%emt 0:06:35]} Rfd8 {[%emt 0:01:45]} 21. Rxd7 {
[%emt 0:01:56]} Rxd7 {[%emt 0:00:02]} 22. Rd1 {[%emt 0:02:37]} Bd4 {[%emt 0:07:
07]} 23. c5 {[%emt 0:02:27]} Qb7 {[%emt 0:02:45]} 24. Bd6 {[%emt 0:01:52]} Bf6
{[%emt 0:02:59]} 25. b4 {[%emt 0:04:25]} g6 {[%emt 0:04:46]} 26. h4 {[%emt 0:
02:00]} Kg8 {[%emt 0:01:26]} 27. Kh2 {[%emt 0:00:44]} Bg7 {[%emt 0:01:49]} 28.
Rb1 {[%emt 0:06:03]} Qc8 {[%emt 0:02:22]} 29. Rd1 {[%emt 0:02:06]} h5 {[%emt 0:
01:25]} 30. a4 {[%emt 0:01:10]} Bf8 {[%emt 0:01:45]} 31. Bxf8 {[%emt 0:01:12]}
Kxf8 {[%emt 0:00:30]} 32. Qc1 {[%emt 0:03:19]} Ke8 {[%emt 0:04:00]} 33. Rxd7 {
[%emt 0:01:25]} Qxd7 {[%emt 0:00:44]} 34. Qf4 {[%emt 0:00:12]} Kd8 {[%emt 0:04:
55]} 35. Qf6+ {[%emt 0:01:22]} Kc7 {[%emt 0:02:09]} 36. Qe5+ {[%emt 0:00:29]}
Kd8 {[%emt 0:01:39]} 37. Qc3 {[%emt 0:01:04]} Be2 {[%emt 0:02:45]} 38. Qh8+ {
[%emt 0:01:00]} Kc7 {[%emt 0:00:28]} 39. Qe5+ {[%emt 0:00:05]} 1-0

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.02”]
[Round “6”]
[White “Pollack, Oscar”]
[Black “Mcmichael, Richard J”]
[Result “1-0”]
[WhiteElo “2064”]
[BlackElo “2245”]
[Annotator “NA RC”]
[PlyCount “15”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. d4 {[%emt 0:00:00]} e6 {[%emt 0:00:00]} 2. e4 {[%emt 0:00:00]} d5 {[%emt 0:
00:00]} 3. Nc3 {[%emt 0:00:00]} Nc6 {[%emt 0:00:11]} 4. Nf3 {[%emt 0:00:00]}
Nf6 {[%emt 0:00:18]} 5. Bd3 {[%emt 0:00:14]} Nb4 {[%emt 0:00:47]} 6. Bg5 {
[%emt 0:00:24]} Be7 {[%emt 0:00:55]} 7. e5 {[%emt 0:00:15]} Nxd3+ {[%emt 0:00:
27]} 8. cxd3 {[%emt 0:00:14]} 1-0

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.02”]
[Round “6”]
[White “McDougall, William M”]
[Black “De Coverly, Roger D”]
[Result “1-0”]
[WhiteElo “2056”]
[BlackElo “1920”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “14”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. d4 {[%emt 0:00:00]} Nf6 {[%emt 0:00:00]} 2. c4 {[%emt 0:00:00]} g6 {[%emt 0:
00:00]} 3. Nf3 {[%emt 0:00:37]} Bg7 {[%emt 0:00:00]} 4. g3 {[%emt 0:00:07]} O-O
{[%emt 0:00:00]} 5. Bg2 {[%emt 0:00:04]} d6 {[%emt 0:00:07]} 6. Nc3 {[%emt 0:
00:06]} Nbd7 {[%emt 0:00:16]} 7. O-O {[%emt 0:00:19]} e5 {[%emt 0:00:15]} 1-0

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.02”]
[Round “6”]
[White “Thurlow, Kevin J”]
[Black “Jarmany, John”]
[Result “1/2-1/2”]
[ECO “B10”]
[WhiteElo “2030”]
[BlackElo “2110”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “61”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. c4 {[%emt 0:00:00]} c6 {[%emt 0:00:05]} 2. e4 {[%emt 0:00:00]} d5 {[%emt 0:
00:04]} 3. exd5 {[%emt 0:00:00]} cxd5 {[%emt 0:00:05]} 4. cxd5 {[%emt 0:00:11]}
Nf6 {[%emt 0:00:03]} 5. Nc3 {[%emt 0:00:08]} Nxd5 {[%emt 0:00:43]} 6. Bc4 {
[%emt 0:00:55]} Nb6 {[%emt 0:00:17]} 7. Bb3 {[%emt 0:00:14]} Nc6 {[%emt 0:00:
23]} 8. Nf3 {[%emt 0:00:51]} Bf5 {[%emt 0:00:10]} 9. d4 {[%emt 0:00:42]} e6 {
[%emt 0:00:05]} 10. O-O {[%emt 0:00:13]} Be7 {[%emt 0:00:08]} 11. Bf4 {[%emt 0:
05:37]} O-O {[%emt 0:00:22]} 12. d5 {[%emt 0:03:41]} Nxd5 {[%emt 0:01:39]} 13.
Nxd5 {[%emt 0:02:15]} exd5 {[%emt 0:00:04]} 14. Qxd5 {[%emt 0:00:20]} Qxd5 {
[%emt 0:00:30]} 15. Bxd5 {[%emt 0:00:08]} Bf6 {[%emt 0:03:07]} 16. Bxc6 {
[%emt 0:00:33]} bxc6 {[%emt 0:00:02]} 17. Rac1 {[%emt 0:00:13]} Bxb2 {[%emt 0:
03:54]} 18. Rxc6 {[%emt 0:00:11]} Be4 {[%emt 0:00:13]} 19. Rc7 {[%emt 0:00:16]}
Bxf3 {[%emt 0:02:13]} 20. gxf3 {[%emt 0:00:02]} Bd4 {[%emt 0:29:09]} 21. Rd1 {
[%emt 0:02:48]} Rfd8 {[%emt 0:00:26]} 22. Be3 {[%emt 0:00:49]} Bb6 {[%emt 0:06:
12]} 23. Rxd8+ {[%emt 0:00:24]} Rxd8 {[%emt 0:00:03]} 24. Bxb6 {[%emt 0:00:15]}
axb6 {[%emt 0:00:04]} 25. Rb7 {[%emt 0:00:17]} Ra8 {[%emt 0:00:08]} 26. Rxb6 {
[%emt 0:00:08]} g6 {[%emt 0:00:02]} 27. Rb2 {[%emt 0:00:15]} Ra3 {[%emt 0:00:
02]} 28. Kg2 {[%emt 0:00:38]} Kg7 {[%emt 0:00:01]} 29. Kg3 {[%emt 0:00:52]} h5
{[%emt 0:01:04]} 30. h4 {[%emt 0:01:52]} Kf6 {[%emt 0:04:41]} 31. Kf4 {[%emt 0:
05:50] Ke5+ [%emt 00:05:54] Ke4+} 1/2-1/2

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.02”]
[Round “6”]
[White “Jamroz, Krzysztof”]
[Black “Jackson, Sheila”]
[Result “0-1”]
[ECO “C10”]
[WhiteElo “2026”]
[BlackElo “2072”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “82”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. e4 {[%emt 0:00:00]} e6 {[%emt 0:00:00]} 2. d4 {[%emt 0:00:00]} d5 {[%emt 0:
00:00]} 3. Nd2 {[%emt 0:00:30]} dxe4 {[%emt 0:10:23]} 4. Nxe4 {[%emt 0:00:11]}
Nf6 {[%emt 0:00:06]} 5. Bd3 {[%emt 0:01:09]} Nbd7 {[%emt 0:05:03]} 6. Nf3 {
[%emt 0:02:09]} Be7 {[%emt 0:04:23]} 7. O-O {[%emt 0:01:10]} Nxe4 {[%emt 0:01:
51]} 8. Bxe4 {[%emt 0:00:06]} Nf6 {[%emt 0:00:10]} 9. Bd3 {[%emt 0:00:06]} O-O
{[%emt 0:00:11]} 10. Qe2 $14 {[%emt 0:00:47]} b6 {[%emt 0:09:53]} 11. Rd1 {
[%emt 0:02:05]} Bb7 {[%emt 0:00:49]} 12. c4 {[%emt 0:04:48]} a5 {[%emt 0:01:47]
} 13. Bf4 {[%emt 0:02:15]} Kh8 {[%emt 0:04:13]} 14. Rac1 {[%emt 0:05:20]} Bxf3
{[%emt 0:09:49]} 15. Qxf3 {[%emt 0:00:06]} Qxd4 {[%emt 0:02:33]} 16. Bxh7 {
[%emt 0:00:22]} Qc5 {[%emt 0:00:39]} 17. Bb1 {[%emt 0:03:57]} Rad8 {[%emt 0:02:
36]} 18. Qh3+ {[%emt 0:35:41]} Kg8 {[%emt 0:01:22]} 19. Rxd8 {[%emt 0:01:54]}
Rxd8 {[%emt 0:02:02]} 20. g4 {[%emt 0:03:07]} g6 {[%emt 0:15:22]} 21. b3 {
[%emt 0:20:54]} Ne8 {[%emt 0:09:09]} 22. Re1 {[%emt 0:01:46]} Bf6 {[%emt 0:00:
57]} 23. g5 {[%emt 0:02:50]} Bd4 {[%emt 0:06:41]} 24. Bxg6 {[%emt 0:02:51]}
fxg6 {[%emt 0:00:55]} 25. Qxe6+ {[%emt 0:01:08]} Kh7 {[%emt 0:04:27]} 26. Qh3+
{[%emt 0:02:09]} Kg8 {[%emt 0:00:22]} 27. Re2 {[%emt 0:02:03]} Qf5 {[%emt 0:01:
08]} 28. Qg3 {[%emt 0:00:29]} Nd6 {[%emt 0:03:39]} 29. h4 {[%emt 0:00:28]} Rf8
{[%emt 0:01:41]} 30. Bxd6 {[%emt 0:01:12]} cxd6 {[%emt 0:00:01]} 31. Kg2 {
[%emt 0:00:28]} Be5 {[%emt 0:00:46]} 32. Qe3 {[%emt 0:00:47]} Qg4+ {[%emt 0:00:
20]} 33. Kf1 {[%emt 0:00:07]} Qxh4 {[%emt 0:00:08]} 34. Rd2 {[%emt 0:00:43]}
Qf4 {[%emt 0:00:39]} 35. Qd3 {[%emt 0:00:50]} Qxg5 {[%emt 0:00:25]} 36. Qd5+ {
[%emt 0:00:06]} Rf7 {[%emt 0:00:23]} 37. Rd3 {[%emt 0:00:27]} Kg7 {[%emt 0:00:
15]} 38. Rh3 {[%emt 0:00:45]} Qf5 {[%emt 0:00:57]} 39. Qg2 {[%emt 0:02:01]}
Qb1+ {[%emt 0:00:15]} 40. Ke2 {[%emt 0:00:01]} Qxa2+ {[%emt 0:00:33]} 41. Kd1 {
[%emt 0:31:28]} Qxf2 {[%emt 0:30:33]} 0-1

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.02”]
[Round “6”]
[White “Iyengar, Ilya”]
[Black “Tozer, Philip”]
[Result “1/2-1/2”]
[ECO “A47”]
[WhiteElo “2017”]
[BlackElo “2142”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “34”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. d4 {[%emt 0:00:00]} e6 {[%emt 0:00:00]} 2. Nf3 {[%emt 0:00:00]} Nf6 {
[%emt 0:00:00]} 3. Bg5 {[%emt 0:00:05]} c5 {[%emt 0:00:00]} 4. e3 {[%emt 0:00:
34]} cxd4 {[%emt 0:00:05]} 5. exd4 {[%emt 0:00:05]} b6 {[%emt 0:00:07]} 6. Bd3
{[%emt 0:01:14]} Bb7 {[%emt 0:00:06]} 7. O-O {[%emt 0:00:19]} Be7 {[%emt 0:00:
21]} 8. Re1 {[%emt 0:05:11]} O-O {[%emt 0:00:39]} 9. Nbd2 {[%emt 0:06:18]} d6 {
[%emt 0:00:43]} 10. c4 {[%emt 0:01:43]} Nbd7 {[%emt 0:01:10]} 11. a3 {[%emt 0:
01:45]} h6 {[%emt 0:03:28]} 12. Bf4 {[%emt 0:09:43]} Re8 {[%emt 0:19:59]} 13.
b4 {[%emt 0:15:08]} Bf8 {[%emt 0:03:03]} 14. Qb3 {[%emt 0:04:13]} Nh5 {[%emt 0:
18:43]} 15. Be3 {[%emt 0:04:37]} Nhf6 {[%emt 0:03:43]} 16. Bf4 {[%emt 0:17:21]}
Nh5 {[%emt 0:08:08]} 17. Be3 {[%emt 0:00:33]} Nhf6 {[%emt 0:01:02]} 1/2-1/2

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.02”]
[Round “6”]
[White “Burke, Mitchell R”]
[Black “Wall, Tim P”]
[Result “0-1”]
[ECO “C34”]
[WhiteElo “1988”]
[BlackElo “2234”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “41”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. e4 {[%emt 0:00:00]} e5 {[%emt 0:00:34]} 2. f4 {[%emt 0:03:00]} Nc6 {[%emt 0:
04:52]} 3. Bc4 {[%emt 0:06:39]} exf4 {[%emt 0:08:45]} 4. Nf3 {[%emt 0:04:02]}
g5 {[%emt 0:15:38]} 5. O-O {[%emt 0:13:32]} d6 {[%emt 0:06:28]} 6. Nc3 {
[%emt 0:19:00]} Bg7 {[%emt 0:02:23]} 7. d4 {[%emt 0:08:14]} h6 {[%emt 0:03:05]}
8. Nd5 {[%emt 0:13:30]} Nge7 {[%emt 0:03:27]} 9. c3 {[%emt 0:03:59]} Ng6 {
[%emt 0:10:41]} 10. Qe2 {[%emt 0:09:01]} Bg4 {[%emt 0:05:59]} 11. h3 {[%emt 0:
03:28]} Be6 {[%emt 0:00:15]} 12. Re1 {[%emt 0:05:13]} O-O {[%emt 0:11:42]} 13.
Nh2 {[%emt 0:04:53]} Na5 {[%emt 0:01:53]} 14. Bd3 {[%emt 0:00:26]} c6 {[%emt 0:
00:16]} 15. Nb4 {[%emt 0:00:40]} c5 {[%emt 0:01:22]} 16. Nc2 {[%emt 0:01:21]}
c4 {[%emt 0:01:12]} 17. d5 {[%emt 0:00:49]} cxd3 {[%emt 0:00:22]} 18. Qxd3 {
[%emt 0:00:01]} Ne5 {[%emt 0:00:28]} 19. Qe2 {[%emt 0:00:16]} Bd7 {[%emt 0:00:
23]} 20. b4 {[%emt 0:00:21]} Nac4 {[%emt 0:00:18]} 21. Nd4 {[%emt 0:00:18]} 0-1

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.03”]
[Round “7”]
[White “Howell, David Wl”]
[Black “Eggleston, David J”]
[Result “1-0”]
[ECO “E18”]
[WhiteElo “2687”]
[BlackElo “2397”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “129”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 18,129,24,26,52,50,39,54,90,87,95,93,94,98,83,38,74,44,75,-74,-56,-28,
57,50,58,50,55,48,51,25,64,63,85,80,94,90,100,94,94,87,119,102,118,122,121,119,
268,218,247,147,144,94,154,162,147,158,150,101,146,101,144,132,152,137,144,134,
144,125,204,189,251,248,327,328,314,315,275,269,285,318,553,543,618,611,611,
610,586,583,571,567,679,0,310,0,652,291,252,129,425,404,462,348,353,354,893,
387,751,745,736,700,1115,919,1065,1058]} 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 b6 4. g3 Bb7
5. Bg2 Be7 6. O-O O-O 7. Nc3 d5 8. cxd5 exd5 9. Bf4 Na6 10. Qa4 {LiveBook: 4
Games. E18: Queen’s Indian: Old Main Line (4 g3 Bb7 5 Bg2 Be7 6 0-0 0-0 7 Nc3)}
(10. Rc1 Re8 11. Ne5 h6 12. Qa4 Bf8 13. a3 c5 14. Rfd1 cxd4 15. Rxd4 Bc5 16.
Rdd1 g5 17. b4 Bf8 18. Nxd5 Nxd5 19. Bxd5 Bxd5 {1-0 (29) Gunina,V (2518)
-Jumabayev,R (2613) Almaty 2016}) 10… Re8 11. Rac1 c5 12. Rfd1 {White is
slightly better.} cxd4 $146 ({Predecessor:} 12… Bd6 13. Bg5 Nb4 14. Rd2 h6
15. Bxf6 Qxf6 16. dxc5 bxc5 17. a3 d4 18. Nb5 Na6 19. Nfxd4 Bxg2 20. Qxa6 Bh3
21. Qxd6 Qxd6 22. Nxd6 Red8 23. Nb3 {1-0 (23) Ippolito,M (2280)-Duffau,P (2011)
Creon 2007}) 13. Nxd4 Nc5 14. Qc2 $1 Rc8 15. Bh3 Ncd7 16. Nf5 Bc5 17. Qa4 a6
18. Nd6 (18. b4 $16 {keeps the pressure on.} Bf8 19. Qb3) 18… Bxd6 $1 $17 19.
Bxd6 Nc5 (19… Rc4 $11 20. Qb3 b5) 20. Bxc5 $1 $14 Rxc5 21. Bg2 Qc8 22. Qf4 b5
23. Rd4 Rc4 24. a3 a5 25. Rcd1 b4 26. axb4 axb4 {…Rxd4 is the strong threat.}
27. Nb5 {And now Nd6 would win.} Rxd4 ({Avoid the trap} 27… Rxe2 $2 28. Rxc4
dxc4 29. Nd6 $18) 28. Nxd4 Qd8 29. e3 g6 30. Rc1 Ba8 31. Bh3 Qb6 (31… Bb7 $16
{might work better.} 32. Qc7 Qxc7 33. Rxc7 Ba8) 32. Rc7 Kg7 33. Kg2 ({White
should try} 33. Bg2 $18) 33… h6 $16 {next …Re4 is good for Black.} ({
But not} 33… Re4 $2 34. Nf5+ $1 {[%mdl 512]} gxf5 35. Qg5+ Kf8 36. Qh6+ Ke8
37. Rc8+ Ke7 38. Bxf5 $18) 34. Rc1 Bb7 (34… Ne4 $142) 35. Qc7 Qxc7 36. Rxc7
Ba6 37. Ra7 Bd3 38. Rb7 g5 {White should prevent …g4.} 39. Bf5 Bxf5 40. Nxf5+
{[%mdl 4096] Endgame KRN-KRN} Kg6 41. Nd4 Rc8 42. Rxb4 Ne4 (42… Rc1 $16 43.
Rb6 g4) 43. Rb5 $18 Nc5 (43… Nf6 $142 44. Rb6 g4) 44. g4 f6 45. b4 Nd3 46.
Rb7 Rc4 47. b5 h5 48. h3 {[%cal Bh2h3,Bh3g4,Bg4f5][%mdl 32]} hxg4 $2 (48… Ne5
49. gxh5+ Kxh5) 49. hxg4 Rb4 50. f3 {White wants to mate with Nf5.} Rb2+ {[#]}
51. Kf1 $1 {Threatening mate with Nf5.} f5 52. gxf5+ Kf6 53. Rb6+ Kf7 54. Rb7+
(54. Ne6 $142) 54… Kf6 55. Rb6+ $2 (55. Rh7) 55… Kf7 $1 56. Rc6 (56. Ne6
$142 Rf2+ 57. Kg1) 56… Ne5 57. Rc2 ({Better is} 57. Re6 $18 Nc4 58. Ke1)
57… Rb4 $2 {[%mdl 8192]} (57… Rxc2 $16 58. Nxc2 Nd7) 58. Ke2 {Black must
now prevent Nc6.} Nc4 59. Kd3 Ra4 60. Rc3 Ra2 $2 (60… Kf6 61. Rb3 Nb6) 61.
Rb3 (61. Rxc4 $142 dxc4+ 62. Kxc4) 61… Nb2+ $2 (61… Nb6 62. Nc2 Kf6) 62.
Kc3 {White is clearly winning.} Na4+ 63. Kb4 Nb6 64. Kc5 Nd7+ 65. Kxd5 {
Precision: White = 58%, Black = 34%.} 1-0

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.03”]
[Round “7”]
[White “Jones, Gawain Cb”]
[Black “Adams, Michael”]
[Result “0-1”]
[ECO “C88”]
[WhiteElo “2670”]
[BlackElo “2706”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “116”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 26,116,10,12,8,8,8,8,12,11,49,49,49,56,47,44,53,13,12,12,19,12,9,10,16,
9,13,0,0,-14,-22,-60,-29,-89,-77,-90,-81,-71,-69,-206,-206,-200,-200,-203,-196,
-207,-207,-199,-200,-204,-208,-221,-199,-232,-232,-313,-319,-504,-501,-561,
-581,-535,-522,-614,-568,-599,-595,-645,-443,-644,-631,-630,-622,-584,-559,
-454,-477,-29974,-29975,-29976,-29977,-29978,-29979,-29981,-29982,-29982,
-29983,-29982,-29983,-29990,-29980,-29985,-29966]} 1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5
a6 4. Ba4 Nf6 5. O-O Be7 6. Re1 b5 7. Bb3 O-O 8. a4 b4 9. d4 d6 10. dxe5 Nxe5
11. Nxe5 {C88: Closed Ruy Lopez: Anti-Marshall Systems} dxe5 12. Qxd8 (12. Qe2
a5 13. Nd2 Bc5 14. Nf3 Qe7 15. Be3 Ba6 16. Bxc5 Qxc5 17. Qe3 Qxe3 18. Rxe3 Rfe8
{1/2-1/2 (34) Karjakin,S (2753)-Carlsen,M (2834) Wijk aan Zee 2018}) 12… Rxd8
13. Nd2 {[%cal Bb1d2,Bd2f3,Bf3e5][%mdl 32]} Bc5 14. Nf3 {LiveBook: 5 Games} Bb7
15. Nxe5 Nxe4 16. Kf1 $146 ({Predecessor:} 16. Be3 Bd5 17. Bxd5 Rxd5 18. Nc6
Rd6 19. Bxc5 Nxc5 20. Nxb4 {1/2-1/2 (35) Bondi,A (2356)-Cortigiani,M (2234)
ICCF email 2017}) 16… Kf8 17. a5 Bd4 18. Nxf7 Rd7 19. Ng5 Nxg5 20. Bxg5 {
And now Be6 would win.} Bxb2 21. Rad1 (21. Be3 {looks sharper.} Bxa1 22. Bc5+
Rd6 23. Rxa1 Rb8 24. Re1) 21… Rxd1 22. Rxd1 {Hoping for Rd7.} Bc6 23. Bf4
Bb5+ 24. Kg1 Rc8 $1 25. Rd5 Bf6 26. Rh5 h6 27. Rf5 Ke8 28. Rc5 Rd8 {[%cal
Rd8d1]} 29. h3 (29. c4 $11 {keeps the balance.} bxc3 30. Rxc7) 29… c6 $17 30.
Rf5 Bd4 31. Bc7 Rd7 32. Bb6 {[#]} (32. Be5 $1 $15) 32… Bxb6 $1 $19 33. axb6 {
[%mdl 4096] Endgame KRB-KRB} Rb7 34. c4 bxc3 35. Rc5 Rxb6 36. Rxc3 a5 {[%cal
Ba6a5,Ba5a4][%mdl 32]} 37. f4 a4 38. Ba2 Rb7 39. f5 Rd7 40. Rg3 Kf8 41. f6 (41.
Rc3 $142) 41… gxf6 42. Rg8+ Ke7 43. Rg7+ Kd8 44. Rg6 Rd2 45. Bg8 a3 46. Rxf6
a2 47. Bxa2 Rxa2 48. Rxh6 {KRB-KR} c5 {[%cal Bc6c5,Bc5c4][%mdl 32]} 49. Rh5 Rc2
50. h4 Ke7 51. g4 {[#]} (51. Rh7+ $19 Kf6 52. Rh8) 51… Bd3 {Black mates.} 52.
Rd5 c4 53. h5 Ke6 54. Rc5 Kd6 55. Rc8 Ke5 56. Re8+ Kf4 57. h6 Kg5 58. Rh8 Kg6 {
Precision: White = 39%, Black = 89%.} 0-1

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.03”]
[Round “7”]
[White “Mcshane, Luke J”]
[Black “Hebden, Mark”]
[Result “1/2-1/2”]
[ECO “C55”]
[WhiteElo “2669”]
[BlackElo “2423”]
[Annotator “ChessBase”]
[PlyCount “72”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. e4 {[%emt 0:00:00]} e5 {[%emt 0:00:10]} 2. Nf3 {[%emt 0:00:00]} Nc6 {
[%emt 0:00:10]} 3. Bc4 {[%emt 0:00:01]} Nf6 {[%emt 0:00:16]} 4. d3 {[%emt 0:00:
05]} Be7 {[%emt 0:00:08]} 5. O-O {[%emt 0:00:06]} O-O {[%emt 0:00:07]} 6. Re1 {
[%emt 0:00:08]} d6 {[%emt 0:00:05]} 7. c3 {[%emt 0:00:08]} Na5 {[%emt 0:01:56]}
8. Bb5 {[%emt 0:00:05]} a6 {[%emt 0:00:11]} 9. Ba4 {[%emt 0:00:04]} b5 {
[%emt 0:00:08]} 10. Bc2 {[%emt 0:00:06]} c5 {[%emt 0:00:10]} 11. Nbd2 {[%emt 0:
00:06]} Re8 {[%emt 0:05:43]} 12. Nf1 {[%emt 0:00:07]} h6 {[%emt 0:01:08]} 13.
h3 {[%emt 0:01:20]} Bf8 {[%emt 0:00:29]} 14. Ne3 {[%emt 0:09:56]} Bb7 {[%emt 0:
07:53]} 15. Nh2 {[%emt 0:07:51]} d5 {[%emt 0:04:27]} 16. Nhg4 {[%emt 0:02:04]}
dxe4 {[%emt 0:02:46]} 17. Nxf6+ {[%emt 0:02:25]} Qxf6 {[%emt 0:00:17]} 18. dxe4
{[%emt 0:00:03]} Rad8 {[%emt 0:00:19]} 19. Qe2 {[%emt 0:05:43]} Bc8 {[%emt 0:
06:50]} 20. a4 {[%emt 0:28:15]} b4 {[%emt 0:00:33]} 21. Nd5 {[%emt 0:00:03]}
Qg6 {[%emt 0:02:55]} 22. Kh1 {[%emt 0:00:49]} Bb7 {[%emt 0:15:38]} 23. cxb4 {
[%emt 0:21:43]} cxb4 {[%emt 0:01:22]} 24. Be3 {[%emt 0:00:27]} Rc8 {[%emt 0:02:
50]} 25. Rad1 {[%emt 0:04:33]} Nc4 {[%emt 0:04:14]} 26. Bc1 {[%emt 0:00:31]}
Nb6 {[%emt 0:07:12]} 27. Nxb6 {[%emt 0:00:57]} Qxb6 {[%emt 0:00:03]} 28. Bb3 {
[%emt 0:00:10]} Rc7 {[%emt 0:02:46]} 29. Be3 {[%emt 0:03:45]} Bc5 {[%emt 0:00:
29]} 30. Bxc5 {[%emt 0:00:24]} Qxc5 {[%emt 0:00:16]} 31. Rd3 {[%emt 0:01:35]}
Bc8 {[%emt 0:06:13]} 32. Red1 {[%emt 0:01:02]} Be6 {[%emt 0:05:15]} 33. Kg1 {
[%emt 0:07:53]} Bxb3 {[%emt 0:02:51]} 34. Rxb3 {[%emt 0:00:01]} Re6 {[%emt 0:
05:29]} 35. Rf3 {[%emt 0:01:30]} Rd6 {[%emt 0:01:35]} 36. Kh2 {[%emt 0:00:43]}
Rcd7 {[%emt 0:01:31]} 1/2-1/2

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.03”]
[Round “7”]
[White “Fodor, Tamas Jr”]
[Black “Adair, James R”]
[Result “1/2-1/2”]
[ECO “A20”]
[WhiteElo “2506”]
[BlackElo “2492”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “134”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 21,134,17,9,-4,-12,-19,-18,-20,-18,-16,-26,-29,-25,-28,-25,-19,-15,-35,
-32,-37,-10,-27,-25,-39,-14,-16,0,0,14,0,0,0,0,0,0,0,0,0,12,0,0,0,0,-29,-33,
-51,0,0,0,-54,-37,-74,-57,-64,-43,-50,-44,-87,-22,-62,-50,-148,-145,-177,-162,
-154,-174,-399,-129,-164,-181,-176,-169,-158,-77,-81,-74,-86,0,0,0,-34,0,-41,
-48,-39,-36,-60,0,-127,-125,-100,-115,-127,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0]} 1. c4 e5 2. g3 Nf6 3. Bg2 d5 4. cxd5 Nxd5 5. Nc3 Nb6 6. Nf3 Nc6 7. O-O
Be7 8. Rb1 a5 9. d3 O-O 10. Be3 Be6 11. a3 f5 {LiveBook: 4 Games. A29: English
Opening: Four Knights Variation with 4 g3} (11… Nd5 12. Nxd5 Bxd5 13. Rc1 a4
14. Qc2 Re8 15. Rfe1 f5 16. Bc5 Bf6 17. e4 fxe4 18. dxe4 Bb3 19. Qc3 Qd7 20.
Bf1 Red8 21. Bc4+ Bxc4 22. Qxc4+ {1-0 (82) Karjakin,S (2781)-Vachier Lagrave,M
(2796) Paris 2017}) 12. Qc1 a4 $146 ({Predecessor:} 12… Nd5 13. Ng5 Bxg5 14.
Bxg5 Qd7 15. Nxd5 Bxd5 16. Be3 Rae8 17. Bxd5+ Qxd5 18. Qc4 Qxc4 19. dxc4 {
1-0 (77) Domonkos,A-Kutasi,K (1943) Veszprem 2008}) 13. Ng5 Bb3 14. Bxc6 bxc6
15. Nf3 Bd6 16. Nd2 Be6 17. f3 Qe8 18. Kh1 c5 19. Nd1 Qc6 20. Bf2 Nd5 21. e4
fxe4 22. dxe4 Nb6 23. Qc3 Rf6 24. Rc1 {[%cal Rf2c5]} Nd7 25. Be3 Rb8 26. Kg2
Qb5 27. Rf2 Qa6 28. Qc2 Kh8 29. Nc3 Nb6 30. h4 Rff8 31. h5 h6 32. Rh1 Be7 33.
Nf1 Bc4 (33… Rbd8 $15) 34. Nh2 $11 Bd3 35. Qc1 (35. Qd1 $11) 35… Nc4 $15
36. Ng4 Qe6 $1 37. Rd1 Nxe3+ 38. Nxe3 c4 $36 {[%mdl 2048] Black fights for an
advantage.} 39. Nxa4 {White wants to play b4.} Qa6 ({Better is} 39… Bg5 $17)
40. Nc3 Bc5 {[%mdl 1024] Black has compensation.} 41. Re1 (41. Ncd5 $1 $15 Qa7
42. Re1) 41… Rb3 $1 $17 42. Rd2 Qf6 43. Nf5 Qg5 44. Nd5 $2 (44. a4) 44…
Qxh5 $2 (44… Rxf5 $19 {and Black stays clearly on top.} 45. exf5 e4 46. Rxd3
Qxc1 47. Rxc1 exd3) 45. Nde3 Qg5 {…g6 is the strong threat.} 46. Rxd3 Rxd3
47. Nxc4 {[#]} Qxc1 (47… g6 $142 $1 {[%cal Rg6f5]} 48. Qxg5 hxg5) 48. Rxc1
Bd4 49. Rc2 Rb3 (49… Re8 $17) 50. Na5 $11 Rd3 51. Nc6 Ra8 52. Nb4 Rb3 53.
Rxc7 Rxb2+ 54. Kh3 $1 Rxa3 ({Black should try} 54… Ra7 $15 55. Rc8+ Kh7) 55.
Nd5 {[#]} (55. Nc6 $11 {remains equal.}) 55… Ra7 $1 $17 {[%cal Ra7c7] aiming
for …Rxc7.} ({Much worse is} 55… Rxf3 $6 56. Rc8+ Kh7 57. Rc7 $11) 56. Rc6
Kh7 57. Nde7 {intending Rg6.} Rba2 (57… Rb8 $17 {Threatens to win with …
Rba8.} 58. Kg4 Rf8) 58. Rg6 $1 $11 {[%cal Rg6g7] [#]The position is equal.}
Rxe7 $1 {[%mdl 512]} 59. Nxe7 {[%mdl 4096] Endgame KRB-KRN} Bc5 60. Re6 Bxe7
61. Rxe7 {KR-KR} Ra5 62. Kg4 Kg6 63. Re6+ Kf7 64. Rb6 Ra3 65. f4 exf4 66. gxf4
Ra5 67. e5 Ra4 {Precision: White = 51%, Black = 59%.} 1/2-1/2

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.03”]
[Round “7”]
[White “Ghasi, Ameet K”]
[Black “Payne, Matthew J”]
[Result “1-0”]
[ECO “A05”]
[WhiteElo “2494”]
[BlackElo “2113”]
[Annotator “ChessBase”]
[PlyCount “69”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. Nf3 {[%emt 0:00:40]} Nf6 {[%emt 0:00:00]} 2. g3 {[%emt 0:00:08]} g6 {
[%emt 0:00:04]} 3. b3 {[%emt 0:00:04]} Bg7 {[%emt 0:00:56]} 4. Bb2 {[%emt 0:00:
08]} O-O {[%emt 0:01:02]} 5. Bg2 {[%emt 0:00:04]} d6 {[%emt 0:01:32]} 6. c4 {
[%emt 0:00:32]} e5 {[%emt 0:02:02]} 7. O-O {[%emt 0:00:03]} Nc6 {[%emt 0:04:11]
} 8. Nc3 {[%emt 0:01:46]} Be6 {[%emt 0:02:21]} 9. Rc1 {[%emt 0:20:29]} Qd7 {
[%emt 0:12:34]} 10. Ng5 {[%emt 0:07:47]} Nd8 {[%emt 0:21:32]} 11. Nxe6 {
[%emt 0:01:16]} fxe6 {[%emt 0:00:24]} 12. b4 {[%emt 0:02:28]} Nf7 {[%emt 0:10:
36]} 13. b5 {[%emt 0:01:32]} d5 {[%emt 0:01:54]} 14. d3 {[%emt 0:05:20]} a6 {
[%emt 0:10:43]} 15. Qb3 {[%emt 0:02:22]} Rfd8 {[%emt 0:03:57]} 16. a4 {[%emt 0:
01:06]} c6 {[%emt 0:02:21]} 17. e3 {[%emt 0:06:14]} d4 {[%emt 0:04:06]} 18.
exd4 {[%emt 0:00:52]} exd4 {[%emt 0:00:10]} 19. Ne4 {[%emt 0:03:13]} Nxe4 {
[%emt 0:01:15]} 20. Bxe4 {[%emt 0:00:19]} Ng5 {[%emt 0:01:54]} 21. Bg2 {
[%emt 0:01:45]} e5 {[%emt 0:00:24]} 22. h4 {[%emt 0:02:49]} Ne6 {[%emt 0:02:37]
} 23. Ba3 {[%emt 0:03:56]} axb5 {[%emt 0:04:49]} 24. cxb5 {[%emt 0:00:21]} cxb5
{[%emt 0:00:21]} 25. Bh3 {[%emt 0:02:29]} Re8 {[%emt 0:00:19]} 26. axb5 {
[%emt 0:02:06]} Kh8 {[%emt 0:02:58]} 27. b6 {[%emt 0:05:16]} Qa4 {[%emt 0:03:
40]} 28. Qxa4 {[%emt 0:00:16]} Rxa4 {[%emt 0:00:06]} 29. Bd6 {[%emt 0:00:16]}
h5 {[%emt 0:02:00]} 30. Bg2 {[%emt 0:06:18]} Ra6 {[%emt 0:02:36]} 31. Rb1 {
[%emt 0:00:42]} Nd8 {[%emt 0:00:36]} 32. Rfc1 {[%emt 0:02:39]} Re6 {[%emt 0:00:
41]} 33. Bc7 {[%emt 0:00:29]} Bf6 {[%emt 0:00:06]} 34. Bxd8 {[%emt 0:01:47]}
Bxd8 {[%emt 0:00:05]} 35. Rc8 {[%emt 0:00:04]} 1-0

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.03”]
[Round “7”]
[White “Emms, John M”]
[Black “Houska, Jovanka”]
[Result “1/2-1/2”]
[ECO “D02”]
[WhiteElo “2488”]
[BlackElo “2406”]
[Annotator “ChessBase”]
[PlyCount “46”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. d4 {[%emt 0:01:04]} d5 {[%emt 0:00:06]} 2. Nf3 {[%emt 0:01:35]} Nf6 {
[%emt 0:00:21]} 3. Bf4 {[%emt 0:00:16]} c5 {[%emt 0:00:39]} 4. e3 {[%emt 0:00:
17]} Nc6 {[%emt 0:00:29]} 5. Nbd2 {[%emt 0:00:08]} e6 {[%emt 0:00:04]} 6. c3 {
[%emt 0:00:48]} Bd6 {[%emt 0:00:16]} 7. Bg3 {[%emt 0:00:44]} O-O {[%emt 0:01:
56]} 8. Bd3 {[%emt 0:04:01]} b6 {[%emt 0:02:51]} 9. Qe2 {[%emt 0:01:36]} Bb7 {
[%emt 0:02:46]} 10. Rd1 {[%emt 0:00:53]} Re8 {[%emt 0:09:44]} 11. Ne5 {[%emt 0:
40:55]} Qc7 {[%emt 0:07:32]} 12. f4 {[%emt 0:07:02]} Ne7 {[%emt 0:03:15]} 13.
Bh4 {[%emt 0:08:47]} Ne4 {[%emt 0:01:13]} 14. Nxe4 {[%emt 0:00:35]} dxe4 {
[%emt 0:00:11]} 15. Bb5 {[%emt 0:00:17]} Nc6 {[%emt 0:18:13]} 16. O-O {[%emt 0:
09:00]} a6 {[%emt 0:05:55]} 17. Ba4 {[%emt 0:00:03]} b5 {[%emt 0:04:56]} 18.
Bc2 {[%emt 0:00:09]} Ne7 {[%emt 0:04:16]} 19. Bxe7 {[%emt 0:05:27]} Rxe7 {
[%emt 0:01:31]} 20. Ng4 {[%emt 0:00:20]} cxd4 {[%emt 0:02:45]} 21. cxd4 {
[%emt 0:01:08]} Bd5 {[%emt 0:00:48]} 22. Bb3 {[%emt 0:02:30]} Bxb3 {[%emt 0:03:
54]} 23. axb3 {[%emt 0:00:03]} f5 {[%emt 0:01:13]} 1/2-1/2

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.03”]
[Round “7”]
[White “Gormally, Daniel”]
[Black “Wells, Peter K”]
[Result “1-0”]
[ECO “C94”]
[WhiteElo “2478”]
[BlackElo “2426”]
[Annotator “ChessBase”]
[PlyCount “71”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. e4 {[%emt 0:00:00]} e5 {[%emt 0:00:06]} 2. Nf3 {[%emt 0:00:14]} Nc6 {
[%emt 0:00:06]} 3. Bb5 {[%emt 0:01:00]} a6 {[%emt 0:00:15]} 4. Ba4 {[%emt 0:00:
06]} Nf6 {[%emt 0:00:06]} 5. O-O {[%emt 0:00:56]} Be7 {[%emt 0:00:34]} 6. Re1 {
[%emt 0:01:09]} b5 {[%emt 0:00:12]} 7. Bb3 {[%emt 0:00:06]} d6 {[%emt 0:00:25]}
8. c3 {[%emt 0:00:35]} O-O {[%emt 0:00:10]} 9. h3 {[%emt 0:01:10]} Nb8 {
[%emt 0:02:11]} 10. d3 {[%emt 0:00:30]} Nbd7 {[%emt 0:10:30]} 11. Nbd2 {
[%emt 0:00:10]} Bb7 {[%emt 0:00:12]} 12. Nf1 {[%emt 0:01:37]} Nc5 {[%emt 0:06:
22]} 13. Bc2 {[%emt 0:00:25]} Re8 {[%emt 0:00:09]} 14. Ng3 {[%emt 0:01:08]} Bf8
{[%emt 0:00:25]} 15. Nh2 {[%emt 0:14:03]} Ne6 {[%emt 0:16:28]} 16. Bb3 {
[%emt 0:09:13]} g6 {[%emt 0:18:51]} 17. Bxe6 {[%emt 0:00:54]} Rxe6 {[%emt 0:02:
02]} 18. f4 {[%emt 0:00:14]} exf4 {[%emt 0:00:11]} 19. Bxf4 {[%emt 0:00:05]} c5
{[%emt 0:05:34]} 20. Nf3 {[%emt 0:04:41]} h6 {[%emt 0:02:44]} 21. Qd2 {[%emt 0:
02:58]} Kh7 {[%emt 0:01:06]} 22. Qf2 {[%emt 0:13:29]} Bg7 {[%emt 0:03:15]} 23.
Rad1 {[%emt 0:04:37]} Qe7 {[%emt 0:06:19]} 24. b4 {[%emt 0:01:29]} Rc8 {
[%emt 0:03:50]} 25. bxc5 {[%emt 0:01:35]} dxc5 {[%emt 0:00:11]} 26. e5 {
[%emt 0:07:07]} Nd5 {[%emt 0:02:23]} 27. Bd2 {[%emt 0:00:04]} f5 {[%emt 0:12:
21]} 28. exf6 {[%emt 0:02:43]} Nxf6 {[%emt 0:00:39]} 29. Rxe6 {[%emt 0:01:41]}
Qxe6 {[%emt 0:00:05]} 30. Re1 {[%emt 0:00:44]} Qd6 {[%emt 0:02:53]} 31. Ne5 {
[%emt 0:02:20]} Rf8 {[%emt 0:00:53]} 32. Nxg6 {[%emt 0:01:11]} Kxg6 {[%emt 0:
00:47]} 33. Nf5 {[%emt 0:01:28]} Qxd3 {[%emt 0:00:32]} 34. Re7 {[%emt 0:02:59]}
Ne8 {[%emt 0:03:29]} 35. Nh4+ {[%emt 0:05:39]} Kh7 {[%emt 0:00:17]} 36. Qxf8 {
[%emt 0:00:06]} 1-0

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.03”]
[Round “7”]
[White “Ward, Chris G”]
[Black “Pert, Nicholas”]
[Result “0-1”]
[ECO “A96”]
[WhiteElo “2434”]
[BlackElo “2544”]
[Annotator “ChessBase”]
[PlyCount “110”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. d4 {[%emt 0:00:00]} e6 {[%emt 0:04:13]} 2. c4 {[%emt 0:00:11]} f5 {[%emt 0:
00:06]} 3. g3 {[%emt 0:01:01]} Nf6 {[%emt 0:00:05]} 4. Bg2 {[%emt 0:00:09]} Be7
{[%emt 0:00:07]} 5. Nf3 {[%emt 0:01:11]} O-O {[%emt 0:00:40]} 6. O-O {[%emt 0:
00:10]} d6 {[%emt 0:00:04]} 7. Nc3 {[%emt 0:01:25]} Ne4 {[%emt 0:00:22]} 8.
Nxe4 {[%emt 0:00:54]} fxe4 {[%emt 0:00:04]} 9. Nd2 {[%emt 0:01:11]} d5 {
[%emt 0:00:09]} 10. f3 {[%emt 0:00:55]} Nc6 {[%emt 0:01:18]} 11. fxe4 {[%emt 0:
02:18]} Rxf1+ {[%emt 0:00:07]} 12. Kxf1 {[%emt 0:01:54]} dxc4 {[%emt 0:03:18]}
13. Nf3 {[%emt 0:03:14]} b5 {[%emt 0:06:30]} 14. Be3 {[%emt 0:06:36]} a6 {
[%emt 0:14:06]} 15. Kg1 {[%emt 0:01:52]} Qe8 {[%emt 0:06:21]} 16. d5 {[%emt 0:
17:26]} Nd8 {[%emt 0:00:04]} 17. e5 {[%emt 0:13:53]} Bb7 {[%emt 0:05:12]} 18.
d6 {[%emt 0:09:13]} cxd6 {[%emt 0:00:04]} 19. exd6 {[%emt 0:00:13]} Bf6 {
[%emt 0:00:06]} 20. Qd2 {[%emt 0:09:22]} Nf7 {[%emt 0:07:09]} 21. d7 {[%emt 0:
03:47]} Qe7 {[%emt 0:00:51]} 22. Ng5 {[%emt 0:06:08]} Rd8 {[%emt 0:13:19]} 23.
Rd1 {[%emt 0:00:29]} Ne5 {[%emt 0:01:00]} 24. Nxh7 {[%emt 0:08:36]} Rxd7 {
[%emt 0:02:13]} 25. Nxf6+ {[%emt 0:00:08]} Qxf6 {[%emt 0:00:15]} 26. Qc1 {
[%emt 0:01:32]} Rxd1+ {[%emt 0:01:25]} 27. Qxd1 {[%emt 0:00:04]} Bxg2 {[%emt 0:
00:06]} 28. Kxg2 {[%emt 0:00:11]} Ng4 {[%emt 0:00:55]} 29. Qd4 {[%emt 0:03:25]}
Nxe3+ {[%emt 0:19:45]} 30. Qxe3 {[%emt 0:00:04]} b4 {[%emt 0:00:03]} 31. Qe4 {
[%emt 0:02:09]} c3 {[%emt 0:00:44]} 32. bxc3 {[%emt 0:00:13]} bxc3 {[%emt 0:00:
06]} 33. Qc4 {[%emt 0:00:41]} a5 {[%emt 0:00:47]} 34. a4 {[%emt 0:00:21]} Qg6 {
[%emt 0:09:24]} 35. e4 {[%emt 0:01:42]} Qe8 {[%emt 0:00:02]} 36. Qxc3 {[%emt 0:
00:58]} Qxa4 {[%emt 0:00:06]} 37. Qc8+ {[%emt 0:00:56]} Kf7 {[%emt 0:00:04]}
38. Qc7+ {[%emt 0:00:44]} Kg6 {[%emt 0:00:22]} 39. Qe5 {[%emt 0:00:39]} Qa2+ {
[%emt 0:01:32]} 40. Kf3 {[%emt 0:01:42]} a4 {[%emt 0:00:49]} 41. h4 {[%emt 0:
03:45]} Qb3+ {[%emt 0:08:04]} 42. Kf4 {[%emt 0:02:34]} a3 {[%emt 0:00:48]} 43.
g4 {[%emt 0:13:11]} Qb2 {[%emt 0:03:04]} 44. Qh5+ {[%emt 0:10:12]} Kf6 {
[%emt 0:00:03]} 45. e5+ {[%emt 0:01:02]} Ke7 {[%emt 0:00:05]} 46. Qg5+ {
[%emt 0:00:38]} Kd7 {[%emt 0:05:19]} 47. Qxg7+ {[%emt 0:00:11]} Kc6 {[%emt 0:
00:03]} 48. Qa7 {[%emt 0:00:43]} Qd2+ {[%emt 0:09:43]} 49. Kg3 {[%emt 0:00:17]}
a2 {[%emt 0:00:38]} 50. Qa6+ {[%emt 0:02:28]} Kc5 {[%emt 0:00:08]} 51. Qa7+ {
[%emt 0:00:46]} Kb4 {[%emt 0:02:48]} 52. Qe7+ {[%emt 0:00:44]} Ka4 {[%emt 0:03:
05]} 53. Qe8+ {[%emt 0:00:43]} Ka3 {[%emt 0:00:20]} 54. Qa8+ {[%emt 0:00:39]}
Kb2 {[%emt 0:00:19]} 55. Qb7+ {[%emt 0:00:17]} Kc2 {[%emt 0:00:12]} 0-1

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.03”]
[Round “7”]
[White “Arkell, Keith C”]
[Black “Tan, Justin Hy”]
[Result “1/2-1/2”]
[ECO “D35”]
[WhiteElo “2406”]
[BlackElo “2481”]
[Annotator “ChessBase”]
[PlyCount “46”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. d4 {[%emt 0:00:00]} Nf6 {[%emt 0:00:00]} 2. Nf3 {[%emt 0:00:00]} d5 {
[%emt 0:00:00]} 3. c4 {[%emt 0:00:00]} e6 {[%emt 0:00:12]} 4. cxd5 {[%emt 0:00:
00]} exd5 {[%emt 0:00:04]} 5. Nc3 {[%emt 0:00:00]} c6 {[%emt 0:00:23]} 6. Bg5 {
[%emt 0:00:00]} h6 {[%emt 0:00:06]} 7. Bh4 {[%emt 0:00:02]} Bf5 {[%emt 0:00:06]
} 8. e3 {[%emt 0:00:07]} Nbd7 {[%emt 0:00:09]} 9. Bd3 {[%emt 0:00:31]} Bxd3 {
[%emt 0:00:05]} 10. Qxd3 {[%emt 0:00:02]} Bd6 {[%emt 0:00:16]} 11. O-O {
[%emt 0:00:08]} O-O {[%emt 0:00:04]} 12. Rab1 {[%emt 0:00:39]} a5 {[%emt 0:00:
16]} 13. Qc2 {[%emt 0:00:15]} Qb8 {[%emt 0:00:15]} 14. a3 {[%emt 0:03:42]} Re8
{[%emt 0:01:20]} 15. Bg3 {[%emt 0:00:06]} Bxg3 {[%emt 0:00:04]} 16. hxg3 {
[%emt 0:00:03]} Qd6 {[%emt 0:00:23]} 17. Rfc1 {[%emt 0:00:19]} g6 {[%emt 0:16:
42]} 18. Na4 {[%emt 0:07:07]} Ne4 {[%emt 0:04:17]} 19. Nd2 {[%emt 0:00:09]}
Nxd2 {[%emt 0:12:43]} 20. Qxd2 {[%emt 0:00:04]} b5 {[%emt 0:05:00]} 21. Nc5 {
[%emt 0:00:07]} a4 {[%emt 0:00:52]} 22. Nxd7 {[%emt 0:00:13]} Qxd7 {[%emt 0:00:
06]} 23. Rc5 {[%emt 0:01:12]} Re6 {[%emt 0:02:39]} 1/2-1/2

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.03”]
[Round “7”]
[White “Trent, Lawrence”]
[Black “Kolbus, Dietmar”]
[Result “1/2-1/2”]
[ECO “A03”]
[WhiteElo “2406”]
[BlackElo “2303”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “61”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. f4 {[%emt 0:00:12]} d5 {[%emt 0:00:49]} 2. Nf3 {[%emt 0:00:04]} g6 {[%emt 0:
00:33]} 3. c4 {[%emt 0:00:41]} dxc4 {[%emt 0:03:40]} 4. e3 {[%emt 0:00:12]} Bg7
{[%emt 0:01:06]} 5. Bxc4 {[%emt 0:00:09]} Nf6 {[%emt 0:00:37]} 6. O-O {[%emt 0:
02:23]} O-O {[%emt 0:00:05]} 7. Nc3 {[%emt 0:00:02]} c6 {[%emt 0:01:24]} 8. Ne5
{[%emt 0:07:44]} Nd5 {[%emt 0:02:15]} 9. d4 {[%emt 0:00:12]} Nb6 {[%emt 0:05:
41]} 10. Bb3 {[%emt 0:01:18]} Qe8 {[%emt 0:07:45]} 11. e4 {[%emt 0:04:57]} N8d7
{[%emt 0:00:33]} 12. Be3 {[%emt 0:06:58]} Nxe5 {[%emt 0:04:08]} 13. fxe5 {
[%emt 0:01:03]} e6 {[%emt 0:04:46]} 14. Qd2 {[%emt 0:07:10]} Nd7 {[%emt 0:02:
56]} 15. Bh6 {[%emt 0:07:40]} Kh8 {[%emt 0:08:39]} 16. Rf3 {[%emt 0:03:41]}
Bxh6 {[%emt 0:00:24]} 17. Qxh6 {[%emt 0:00:02]} Rg8 {[%emt 0:00:17]} 18. Raf1 {
[%emt 0:05:17]} Rg7 {[%emt 0:00:07]} 19. Qg5 {[%emt 0:01:03]} b6 {[%emt 0:00:
36]} 20. d5 {[%emt 0:20:08]} Ba6 {[%emt 0:11:06]} 21. dxe6 {[%emt 0:02:15]}
fxe6 {[%emt 0:00:26]} 22. Rd1 {[%emt 0:00:43]} Qe7 {[%emt 0:00:52]} 23. Qxe7 {
[%emt 0:16:49]} Rxe7 {[%emt 0:00:04]} 24. Rf6 {[%emt 0:00:05]} Nxe5 {[%emt 0:
06:45]} 25. Rd6 {[%emt 0:00:11]} Rae8 {[%emt 0:05:21]} 26. Rfxe6 {[%emt 0:00:
34]} Rxe6 {[%emt 0:00:26]} 27. Bxe6 {[%emt 0:02:33]} Kg7 {[%emt 0:01:30]} 28.
h3 {[%emt 0:01:13]} Kf8 {[%emt 0:01:54]} 29. Bb3 {[%emt 0:00:06]} Ke7 {[%emt 0:
01:02]} 30. Re6+ {[%emt 0:01:16]} Kd7 {[%emt 0:00:10]} 31. Rxe8 {[%emt 0:01:17]
} 1/2-1/2

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.03”]
[Round “7”]
[White “Roberson, Peter T”]
[Black “Zapolskis, Antanas J”]
[Result “1/2-1/2”]
[ECO “A35”]
[WhiteElo “2401”]
[BlackElo “2283”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “184”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. e4 {[%emt 0:00:00]} c5 {[%emt 0:00:00]} 2. Nf3 {[%emt 0:00:00]} Nc6 {
[%emt 0:00:00]} 3. c3 {[%emt 0:00:00]} d6 {[%emt 0:00:25]} 4. d4 {[%emt 0:00:
20]} Nf6 {[%emt 0:00:09]} 5. d5 {[%emt 0:00:25]} Nb8 {[%emt 0:00:17]} 6. Bd3 {
[%emt 0:00:11]} g6 {[%emt 0:01:16]} 7. c4 {[%emt 0:00:25]} Bg7 {[%emt 0:00:42]}
8. h3 {[%emt 0:00:14]} O-O {[%emt 0:02:28]} 9. Nc3 {[%emt 0:00:13]} a6 {
[%emt 0:08:16]} 10. O-O {[%emt 0:03:11]} Nbd7 {[%emt 0:05:32]} 11. a4 {[%emt 0:
02:05]} Re8 {[%emt 0:14:04]} 12. Bf4 {[%emt 0:02:19]} Nh5 {[%emt 0:02:28]} 13.
Bg5 {[%emt 0:06:49]} h6 {[%emt 0:00:34]} 14. Be3 {[%emt 0:01:03]} e5 {[%emt 0:
18:25]} 15. dxe6 {[%emt 0:07:34]} Rxe6 {[%emt 0:00:10]} 16. Qd2 {[%emt 0:00:59]
} Ne5 {[%emt 0:01:28]} 17. Be2 {[%emt 0:08:35]} Qf8 {[%emt 0:00:47]} 18. Nd5 {
[%emt 0:04:18]} Rb8 {[%emt 0:00:27]} 19. Nxe5 {[%emt 0:18:35]} dxe5 {[%emt 0:
00:12]} 20. Bxh5 {[%emt 0:05:59]} gxh5 {[%emt 0:00:08]} 21. Qe2 {[%emt 0:00:25]
} Kh7 {[%emt 0:22:34]} 22. Qxh5 {[%emt 0:09:47]} b6 {[%emt 0:00:15]} 23. a5 {
[%emt 0:07:18]} b5 {[%emt 0:00:34]} 24. b3 {[%emt 0:05:14]} Rg6 {[%emt 0:00:19]
} 25. Rad1 {[%emt 0:02:02]} Rb7 {[%emt 0:00:46]} 26. Nb6 {[%emt 0:01:28]} Be6 {
[%emt 0:00:51]} 27. Rd2 {[%emt 0:01:26]} f5 {[%emt 0:01:14]} 28. exf5 {[%emt 0:
01:17]} Bxf5 {[%emt 0:00:10]} 29. Bxc5 {[%emt 0:02:45]} Qf7 {[%emt 0:00:08]}
30. Kh1 {[%emt 0:01:57]} Be4 {[%emt 0:00:47]} 31. f3 {[%emt 0:00:35]} Qf4 {
[%emt 0:00:12]} 32. Rd8 {[%emt 0:04:32]} Bc6 {[%emt 0:00:36]} 33. Qxg6+ {
[%emt 0:03:55]} Kxg6 {[%emt 0:00:06]} 34. Rd6+ {[%emt 0:00:01]} Kh7 {[%emt 0:
00:23]} 35. Rxc6 {[%emt 0:00:01]} bxc4 {[%emt 0:00:27]} 36. bxc4 {[%emt 0:00:
08]} e4 {[%emt 0:01:28]} 37. Nd5 {[%emt 0:00:40]} Qf5 {[%emt 0:04:04]} 38. Rb6
{[%emt 0:00:35]} Rf7 {[%emt 0:01:05]} 39. Bg1 {[%emt 0:01:33]} Qc8 {[%emt 0:00:
29]} 40. f4 {[%emt 0:00:23]} Qxc4 {[%emt 0:00:25]} 41. Ne3 {[%emt 0:01:37]} Qe2
{[%emt 0:01:20]} 42. Rd1 {[%emt 0:10:02]} Bf8 {[%emt 0:04:19]} 43. Rc1 {
[%emt 0:06:02]} Qd2 {[%emt 0:11:51]} 44. Rcc6 {[%emt 0:00:15]} Qxa5 {[%emt 0:
00:18]} 45. Rxa6 {[%emt 0:01:02]} Qe1 {[%emt 0:00:09]} 46. Nd5 {[%emt 0:07:38]}
Bg7 {[%emt 0:01:17]} 47. Kh2 {[%emt 0:01:27]} h5 {[%emt 0:10:34]} 48. Be3 {
[%emt 0:03:29]} h4 {[%emt 0:02:36]} 49. Rg6 {[%emt 0:01:42]} Rf5 {[%emt 0:05:
01]} 50. Rg4 {[%emt 0:01:54]} Rxd5 {[%emt 0:06:36]} 51. Ra7 {[%emt 0:00:01]}
Qc3 {[%emt 0:00:11]} 52. Bf2 {[%emt 0:01:01]} Rd6 {[%emt 0:03:11]} 53. Raxg7+ {
[%emt 0:00:22]} Qxg7 {[%emt 0:00:05]} 54. Rxg7+ {[%emt 0:00:01]} Kxg7 {[%emt 0:
00:08]} 55. Bxh4 {[%emt 0:00:23]} Kg6 {[%emt 0:00:23]} 56. g4 {[%emt 0:01:11]}
Rd3 {[%emt 0:00:07]} 57. Kg2 {[%emt 0:00:21]} Kf7 {[%emt 0:00:09]} 58. f5 {
[%emt 0:00:28]} Rf3 {[%emt 0:00:05]} 59. Bg5 {[%emt 0:00:35]} Rb3 {[%emt 0:00:
46]} 60. h4 {[%emt 0:00:08]} Kg7 {[%emt 0:01:08]} 61. h5 {[%emt 0:00:22]} Kf7 {
[%emt 0:01:23]} 62. h6 {[%emt 0:00:13]} Kg8 {[%emt 0:01:56]} 63. Bf6 {[%emt 0:
00:25]} Rf3 {[%emt 0:00:30]} 64. Be5 {[%emt 0:00:57]} Kh7 {[%emt 0:00:20]} 65.
Bg7 {[%emt 0:00:01]} Kg8 {[%emt 0:00:55]} 66. Bf6 {[%emt 0:01:14]} Kh7 {
[%emt 0:00:23]} 67. Bg5 {[%emt 0:00:10]} Ra3 {[%emt 0:00:32]} 68. Kf2 {[%emt 0:
00:20]} Rf3+ {[%emt 0:00:08]} 69. Ke2 {[%emt 0:00:18]} Rg3 {[%emt 0:00:23]} 70.
Bf4 {[%emt 0:00:28]} Rf3 {[%emt 0:01:48]} 71. Be3 {[%emt 0:00:35]} Kg8 {
[%emt 0:00:34]} 72. g5 {[%emt 0:00:42]} Rxf5 {[%emt 0:00:12]} 73. g6 {[%emt 0:
00:02]} Rh5 {[%emt 0:00:14]} 74. Kd2 {[%emt 0:00:30]} Rh3 {[%emt 0:00:24]} 75.
Bf4 {[%emt 0:00:21]} Rd3+ {[%emt 0:00:27]} 76. Ke2 {[%emt 0:00:05]} Rh3 {
[%emt 0:00:05]} 77. Kd2 {[%emt 0:00:23]} Rd3+ {[%emt 0:00:17]} 78. Ke1 {
[%emt 0:00:07]} Rh3 {[%emt 0:00:09]} 79. Ke2 {[%emt 0:00:04]} Kf8 {[%emt 0:00:
41]} 80. Bg5 {[%emt 0:01:00]} Rh5 {[%emt 0:01:30]} 81. Bc1 {[%emt 0:00:35]}
Rh2+ {[%emt 0:01:03]} 82. Kd1 {[%emt 0:01:10]} Ke7 {[%emt 0:00:54]} 83. Bb2 {
[%emt 0:01:57]} Rxh6 {[%emt 0:00:17]} 84. g7 {[%emt 0:00:09]} Kf7 {[%emt 0:00:
07]} 85. Be5 {[%emt 0:00:23]} Rg6 {[%emt 0:00:17]} 86. Ke2 {[%emt 0:00:06]} Ke6
{[%emt 0:00:04]} 87. Ba1 {[%emt 0:00:56]} Kf5 {[%emt 0:00:13]} 88. Ke3 {
[%emt 0:00:26]} Rg3+ {[%emt 0:01:37]} 89. Kf2 {[%emt 0:00:02]} Rg4 {[%emt 0:00:
36]} 90. Ke3 {[%emt 0:00:03]} Rg3+ {[%emt 0:00:40]} 91. Kf2 {[%emt 0:00:25]}
Kf4 92. Be5+ Kf5 {[%emt 0:00:00]} 1/2-1/2

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.03”]
[Round “7”]
[White “Macklin, Paul”]
[Black “Palliser, Richard Jd”]
[Result “1/2-1/2”]
[ECO “B50”]
[WhiteElo “2363”]
[BlackElo “2418”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “41”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. e4 {[%emt 0:00:00]} c5 {[%emt 0:00:00]} 2. Nf3 {[%emt 0:00:00]} d6 {[%emt 0:
00:00]} 3. c3 {[%emt 0:01:05]} Nf6 {[%emt 0:00:00]} 4. Be2 {[%emt 0:00:11]} Bd7
{[%emt 0:00:00]} 5. e5 {[%emt 0:02:49]} dxe5 {[%emt 0:00:09]} 6. Nxe5 {[%emt 0:
00:05]} Nc6 {[%emt 0:00:08]} 7. Nxd7 {[%emt 0:00:07]} Qxd7 {[%emt 0:00:05]} 8.
O-O {[%emt 0:00:06]} e6 {[%emt 0:00:11]} 9. d3 {[%emt 0:01:40]} Be7 {[%emt 0:
00:07]} 10. a4 {[%emt 0:00:21]} O-O {[%emt 0:00:10]} 11. Na3 {[%emt 0:00:11]}
Rfd8 {[%emt 0:03:01]} 12. Nc4 {[%emt 0:01:16]} Nd5 {[%emt 0:01:33]} 13. Qb3 {
[%emt 0:09:27]} Rab8 {[%emt 0:08:46]} 14. Rd1 {[%emt 0:07:36]} Qc7 {[%emt 0:05:
53]} 15. g3 {[%emt 0:07:23]} b6 {[%emt 0:02:34]} 16. Bf3 {[%emt 0:05:31]} a6 {
[%emt 0:02:06]} 17. Bg2 {[%emt 0:06:16]} b5 {[%emt 0:17:03]} 18. axb5 {[%emt 0:
00:45]} axb5 {[%emt 0:00:37]} 19. Ne3 {[%emt 0:00:54]} Nf6 {[%emt 0:13:35]} 20.
Qc2 {[%emt 0:10:20]} Ne5 {[%emt 0:06:29]} 21. Qe2 {[%emt 0:07:41]} 1/2-1/2

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.03”]
[Round “7”]
[White “Bradbury, Neil H”]
[Black “Pritchett, Craig William”]
[Result “0-1”]
[ECO “E11”]
[WhiteElo “2350”]
[BlackElo “2274”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “94”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. d4 {[%emt 0:00:00]} e6 {[%emt 0:00:00]} 2. Nf3 {[%emt 0:00:14]} Nf6 {
[%emt 0:02:08]} 3. c4 {[%emt 0:00:27]} Bb4+ {[%emt 0:02:35]} 4. Nbd2 {[%emt 0:
00:17]} O-O {[%emt 0:00:19]} 5. a3 {[%emt 0:01:14]} Be7 {[%emt 0:00:29]} 6. e4
{[%emt 0:04:14]} d6 {[%emt 0:01:52]} 7. b3 {[%emt 0:03:36]} e5 {[%emt 0:08:07]}
8. d5 {[%emt 0:12:12]} a5 {[%emt 0:09:58]} 9. Bd3 {[%emt 0:11:49]} Nh5 {
[%emt 0:07:39]} 10. g3 {[%emt 0:17:56]} g6 {[%emt 0:01:32]} 11. Bb2 {[%emt 0:
06:51]} Na6 {[%emt 0:03:05]} 12. Bc2 {[%emt 0:06:31]} c6 {[%emt 0:03:24]} 13.
dxc6 {[%emt 0:04:03]} bxc6 {[%emt 0:00:05]} 14. Qe2 {[%emt 0:00:52]} Bh3 {
[%emt 0:05:35]} 15. O-O-O {[%emt 0:04:25]} Qb6 {[%emt 0:06:12]} 16. Rhe1 {
[%emt 0:00:36]} Rfb8 {[%emt 0:05:49]} 17. Qe3 {[%emt 0:00:11]} Qxe3 {[%emt 0:
10:24]} 18. Rxe3 {[%emt 0:00:12]} Bg4 {[%emt 0:05:02]} 19. Rde1 {[%emt 0:02:09]
} Bf8 {[%emt 0:04:03]} 20. Kb1 {[%emt 0:01:20]} Nc5 {[%emt 0:02:28]} 21. Ka2 {
[%emt 0:00:05]} Bh6 {[%emt 0:00:49]} 22. Rc3 {[%emt 0:00:01]} Ng7 {[%emt 0:01:
48]} 23. h3 {[%emt 0:05:36]} Bd7 {[%emt 0:02:14]} 24. g4 {[%emt 0:03:07]} Nge6
{[%emt 0:00:11]} 25. Bd1 {[%emt 0:02:33]} Rb7 {[%emt 0:06:55]} 26. Nb1 {
[%emt 0:01:57]} Rab8 {[%emt 0:00:16]} 27. h4 {[%emt 0:05:51]} Bf4 {[%emt 0:00:
09]} 28. g5 {[%emt 0:00:13]} Na4 {[%emt 0:02:59]} 29. Rd3 {[%emt 0:01:13]} Nxb2
{[%emt 0:00:59]} 30. Kxb2 {[%emt 0:00:07]} Nc5 {[%emt 0:03:30]} 31. Rxd6 {
[%emt 0:00:17]} Be6 {[%emt 0:02:41]} 32. Nbd2 {[%emt 0:01:16]} Kf8 {[%emt 0:00:
37]} 33. Kc3 {[%emt 0:00:49]} Rb6 {[%emt 0:00:47]} 34. b4 {[%emt 0:00:44]}
axb4+ 35. axb4 {[%emt 0:00:01]} Nd7 {[%emt 0:00:58]} 36. c5 {[%emt 0:01:22]}
Rxb4 {[%emt 0:00:18]} 37. Rxc6 {[%emt 0:00:01]} R4b5 {[%emt 0:00:33]} 38. Nc4 {
[%emt 0:02:25]} Nxc5 {[%emt 0:01:20]} 39. Nfxe5 {[%emt 0:00:33]} Nd7 {[%emt 0:
01:03]} 40. Nd3 {[%emt 0:01:21]} Bxc4 {[%emt 0:00:28]} 41. Rxc4 {[%emt 0:02:23]
} Be5+ {[%emt 0:03:59]} 42. Nxe5 {[%emt 0:02:59]} Nxe5 {[%emt 0:00:05]} 43. Rc7
{[%emt 0:00:12]} Rb1 {[%emt 0:01:12]} 44. Kd2 {[%emt 0:04:54]} R8b2+ {[%emt 0:
04:51]} 45. Kc3 {[%emt 0:08:14]} Rxf2 {[%emt 0:02:20]} 46. Ra7 {[%emt 0:06:42]}
Rc1+ {[%emt 0:01:01]} 47. Kb3 {[%emt 0:01:37]} Nd3 {[%emt 0:01:06]} 0-1

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.03”]
[Round “7”]
[White “Murphy, Conor E”]
[Black “Rudd, Jack”]
[Result “1-0”]
[ECO “B14”]
[WhiteElo “2336”]
[BlackElo “2244”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “59”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. e4 {[%emt 0:00:00]} c6 {[%emt 0:00:00]} 2. d4 {[%emt 0:00:00]} d5 {[%emt 0:
00:00]} 3. exd5 {[%emt 0:00:07]} cxd5 {[%emt 0:00:00]} 4. c4 {[%emt 0:00:06]}
Nf6 {[%emt 0:00:00]} 5. Nc3 {[%emt 0:00:05]} Nc6 {[%emt 0:00:00]} 6. Nf3 {
[%emt 0:00:05]} e6 {[%emt 0:00:15]} 7. c5 {[%emt 0:01:05]} Be7 {[%emt 0:00:28]}
8. Bb5 {[%emt 0:00:44]} O-O {[%emt 0:00:11]} 9. O-O {[%emt 0:00:17]} Bd7 {
[%emt 0:01:53]} 10. Re1 {[%emt 0:21:47]} b6 {[%emt 0:00:51]} 11. Bxc6 {[%emt 0:
14:14]} Bxc6 {[%emt 0:00:33]} 12. b4 {[%emt 0:00:16]} bxc5 {[%emt 0:00:19]} 13.
bxc5 {[%emt 0:00:40]} Nd7 {[%emt 0:00:36]} 14. Bf4 {[%emt 0:02:08]} Re8 {
[%emt 0:01:07]} 15. Qd3 {[%emt 0:03:47]} Qa5 {[%emt 0:01:07]} 16. Re3 {[%emt 0:
05:07]} Bf6 {[%emt 0:05:34]} 17. Rae1 {[%emt 0:04:38]} Rec8 {[%emt 0:03:51]}
18. h4 {[%emt 0:08:14]} h6 {[%emt 0:01:20]} 19. g4 {[%emt 0:03:04]} Bd8 {
[%emt 0:04:26]} 20. Bxh6 {[%emt 0:15:29]} gxh6 {[%emt 0:02:01]} 21. Rxe6 {
[%emt 0:00:05]} Bf6 {[%emt 0:00:12]} 22. g5 {[%emt 0:00:40]} Nxc5 {[%emt 0:01:
22]} 23. Qf5 {[%emt 0:03:49]} Nxe6 {[%emt 0:03:34]} 24. Rxe6 {[%emt 0:03:33]}
Bg7 {[%emt 0:01:16]} 25. Re7 {[%emt 0:01:23]} Be8 {[%emt 0:01:16]} 26. gxh6 {
[%emt 0:02:59]} Qa6 {[%emt 0:00:21]} 27. hxg7 {[%emt 0:07:07]} Rxc3 {[%emt 0:
00:17]} 28. Ne5 {[%emt 0:01:02]} Rc1+ {[%emt 0:00:32]} 29. Kh2 {[%emt 0:00:04]}
Qf1 {[%emt 0:00:36]} 30. Rxe8+ {[%emt 0:00:07]} 1-0

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.03”]
[Round “7”]
[White “Webb, Laurence”]
[Black “Longson, Sarah N”]
[Result “1-0”]
[ECO “D07”]
[WhiteElo “2306”]
[BlackElo “2123”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “45”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. d4 {[%emt 0:00:41]} d5 {[%emt 0:00:00]} 2. c4 {[%emt 0:00:22]} dxc4 {
[%emt 0:00:00]} 3. Nf3 {[%emt 0:00:19]} Nf6 {[%emt 0:00:00]} 4. Nc3 {[%emt 0:
00:20]} Nc6 {[%emt 0:04:00]} 5. d5 {[%emt 0:01:57]} Na5 {[%emt 0:00:13]} 6.
Qa4+ {[%emt 0:00:49]} c6 {[%emt 0:00:06]} 7. b4 {[%emt 0:00:55]} cxb3 {[%emt 0:
15:39]} 8. axb3 {[%emt 0:00:23]} e6 {[%emt 0:01:58]} 9. b4 {[%emt 0:01:05]} Nc4
{[%emt 0:23:16]} 10. dxc6 {[%emt 0:01:40]} b6 {[%emt 0:07:07]} 11. e4 {[%emt 0:
04:19]} b5 {[%emt 0:08:33]} 12. Qxb5 {[%emt 0:07:28]} Nd6 {[%emt 0:03:59]} 13.
Qa4 {[%emt 0:04:27]} e5 {[%emt 0:06:09]} 14. c7+ {[%emt 0:07:19]} Qd7 {[%emt 0:
00:05]} 15. Nxe5 {[%emt 0:02:27]} Qxa4 {[%emt 0:00:13]} 16. Nxa4 {[%emt 0:03:
02]} Bb7 {[%emt 0:03:06]} 17. f3 {[%emt 0:04:13]} Be7 {[%emt 0:01:15]} 18. Nc5
{[%emt 0:02:24]} Bc8 {[%emt 0:06:16]} 19. Nc6 {[%emt 0:00:59]} Nb7 {[%emt 0:03:
06]} 20. Rxa7 {[%emt 0:08:51]} Rxa7 {[%emt 0:00:27]} 21. Nxa7 {[%emt 0:00:03]}
Nxc5 {[%emt 0:03:52]} 22. Nxc8 {[%emt 0:02:22]} Ne6 {[%emt 0:01:52]} 23. Nd6+ {
[%emt 0:02:56]} 1-0

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.03”]
[Round “7”]
[White “Abdulla, Murad”]
[Black “Iyengar, Ilya”]
[Result “1-0”]
[ECO “B82”]
[WhiteElo “2281”]
[BlackElo “2017”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “85”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. e4 {[%emt 0:00:00]} c5 {[%emt 0:04:51]} 2. Nf3 {[%emt 0:00:00]} e6 {[%emt 0:
00:15]} 3. d4 {[%emt 0:00:00]} cxd4 {[%emt 0:00:05]} 4. Nxd4 {[%emt 0:00:00]}
Nf6 {[%emt 0:00:06]} 5. Nc3 {[%emt 0:00:00]} d6 {[%emt 0:00:11]} 6. f4 {
[%emt 0:00:00]} a6 {[%emt 0:00:13]} 7. Qf3 {[%emt 0:00:02]} Qc7 {[%emt 0:02:17]
} 8. Be3 {[%emt 0:00:10]} b5 {[%emt 0:07:41]} 9. a3 {[%emt 0:00:55]} Bb7 {
[%emt 0:00:16]} 10. g4 {[%emt 0:00:54]} Nc6 {[%emt 0:02:33]} 11. g5 {[%emt 0:
00:47]} Nd7 {[%emt 0:00:50]} 12. h4 {[%emt 0:02:20]} O-O-O {[%emt 0:07:44]} 13.
Bg2 {[%emt 0:06:24]} Kb8 {[%emt 0:10:28]} 14. O-O {[%emt 0:03:52]} Nxd4 {
[%emt 0:47:20]} 15. Bxd4 {[%emt 0:00:30]} d5 {[%emt 0:00:16]} 16. exd5 {
[%emt 0:03:43]} Bc5 {[%emt 0:01:02]} 17. Rad1 {[%emt 0:02:29]} Nb6 {[%emt 0:02:
09]} 18. Qf2 {[%emt 0:12:08]} Bxd4 {[%emt 0:03:36]} 19. Rxd4 {[%emt 0:00:28]}
Nxd5 {[%emt 0:01:38]} 20. Nxd5 {[%emt 0:00:18]} Bxd5 {[%emt 0:00:11]} 21. Bxd5
{[%emt 0:00:15]} Rxd5 {[%emt 0:02:33]} 22. Rxd5 {[%emt 0:00:12]} exd5 {[%emt 0:
00:05]} 23. Rd1 {[%emt 0:00:06]} Rd8 {[%emt 0:00:57]} 24. Qd4 {[%emt 0:01:22]}
Qa7 {[%emt 0:01:13]} 25. Qxa7+ {[%emt 0:02:56]} Kxa7 {[%emt 0:00:06]} 26. Re1 {
[%emt 0:00:04]} Rd7 {[%emt 0:00:13]} 27. Kf2 {[%emt 0:00:29]} Kb6 {[%emt 0:00:
11]} 28. Re8 {[%emt 0:00:25]} h6 {[%emt 0:01:24]} 29. Ke3 {[%emt 0:00:24]} hxg5
{[%emt 0:02:51]} 30. fxg5 {[%emt 0:00:11]} g6 {[%emt 0:00:22]} 31. b3 {[%emt 0:
02:15]} d4+ {[%emt 0:01:16]} 32. Kd3 {[%emt 0:00:53]} Rc7 {[%emt 0:00:31]} 33.
Rb8+ {[%emt 0:00:18]} Ka5 {[%emt 0:00:31]} 34. Rd8 {[%emt 0:00:36]} Rc3+ {
[%emt 0:00:28]} 35. Kd2 {[%emt 0:00:09]} Rh3 {[%emt 0:00:19]} 36. Rd6 {[%emt 0:
01:40]} b4 {[%emt 0:00:14]} 37. axb4+ {[%emt 0:00:11]} Kxb4 {[%emt 0:00:21]}
38. Rxd4+ {[%emt 0:00:10]} Kc5 {[%emt 0:00:29]} 39. Rf4 {[%emt 0:00:04]} Rh2+ {
[%emt 0:00:27]} 40. Kc3 {[%emt 0:00:10]} Rh3+ {[%emt 0:00:07]} 41. Kb2 {
[%emt 0:30:05]} Kb5 {[%emt 0:30:36]} 42. Rxf7 {[%emt 0:00:10]} Rxh4 {[%emt 0:
00:07]} 43. Rf6 {[%emt 0:00:07]} 1-0

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.03”]
[Round “7”]
[White “Kalavannan, Koby”]
[Black “Hawkins, Jonathan”]
[Result “1/2-1/2”]
[ECO “E03”]
[WhiteElo “2277”]
[BlackElo “2590”]
[Annotator “ChessBase”]
[PlyCount “53”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. d4 {[%emt 0:00:00]} d5 {[%emt 0:00:37]} 2. c4 {[%emt 0:00:00]} e6 {[%emt 0:
00:06]} 3. g3 {[%emt 0:00:00]} Nf6 {[%emt 0:00:23]} 4. Bg2 {[%emt 0:00:00]}
dxc4 {[%emt 0:01:01]} 5. Qa4+ {[%emt 0:00:06]} Nbd7 {[%emt 0:00:29]} 6. Qxc4 {
[%emt 0:00:08]} c5 {[%emt 0:01:15]} 7. dxc5 {[%emt 0:03:28]} Bxc5 {[%emt 0:06:
24]} 8. Nf3 {[%emt 0:08:32]} a6 {[%emt 0:01:05]} 9. b4 {[%emt 0:07:47]} Bd6 {
[%emt 0:06:54]} 10. O-O {[%emt 0:01:10]} Qe7 {[%emt 0:01:22]} 11. a3 {[%emt 0:
03:00]} O-O {[%emt 0:02:41]} 12. Rd1 {[%emt 0:01:54]} a5 {[%emt 0:05:02]} 13.
Qd3 {[%emt 0:22:48]} Bc7 {[%emt 0:04:13]} 14. Qc2 {[%emt 0:01:58]} Bb6 {
[%emt 0:02:11]} 15. b5 {[%emt 0:03:48]} a4 {[%emt 0:06:59]} 16. h3 {[%emt 0:16:
48]} Nc5 {[%emt 0:12:22]} 17. Nbd2 {[%emt 0:01:01]} Rd8 {[%emt 0:04:54]} 18.
Ne5 {[%emt 0:09:14]} Ba5 {[%emt 0:13:48]} 19. Rb1 {[%emt 0:02:18]} Nd5 {
[%emt 0:02:39]} 20. Bb2 {[%emt 0:05:40]} f6 {[%emt 0:01:14]} 21. Nec4 {[%emt 0:
00:41]} Bc7 {[%emt 0:07:00]} 22. Ba1 {[%emt 0:07:08]} Nd7 {[%emt 0:04:48]} 23.
Bd4 {[%emt 0:01:09]} N7b6 {[%emt 0:01:41]} 24. e4 {[%emt 0:00:56]} Nxc4 {
[%emt 0:02:58]} 25. Nxc4 {[%emt 0:00:29]} e5 {[%emt 0:00:06]} 26. exd5 {
[%emt 0:01:01]} exd4 {[%emt 0:00:19]} 27. Rxd4 {[%emt 0:03:14]} 1/2-1/2

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.03”]
[Round “7”]
[White “Toma, Katarzyna”]
[Black “Fernandez, Daniel Howard”]
[Result “0-1”]
[ECO “C42”]
[WhiteElo “2274”]
[BlackElo “2485”]
[Annotator “ChessBase”]
[PlyCount “90”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. e4 {[%emt 0:00:00]} e5 {[%emt 0:21:47]} 2. Nf3 {[%emt 0:00:00]} Nf6 {
[%emt 0:00:03]} 3. Nxe5 {[%emt 0:00:00]} d6 {[%emt 0:00:04]} 4. Nf3 {[%emt 0:
00:00]} Nxe4 {[%emt 0:00:05]} 5. Nc3 {[%emt 0:00:39]} Nf6 {[%emt 0:00:13]} 6.
d4 {[%emt 0:00:06]} Be7 {[%emt 0:00:06]} 7. Bd3 {[%emt 0:00:05]} O-O {[%emt 0:
00:06]} 8. h3 {[%emt 0:00:54]} b6 {[%emt 0:00:47]} 9. O-O {[%emt 0:01:08]} Bb7
{[%emt 0:00:07]} 10. Re1 {[%emt 0:03:38]} Re8 {[%emt 0:04:48]} 11. Bg5 {
[%emt 0:01:08]} Nbd7 {[%emt 0:00:36]} 12. Nh4 {[%emt 0:03:33]} g6 {[%emt 0:01:
33]} 13. Qd2 {[%emt 0:16:18]} Nh5 {[%emt 0:00:42]} 14. Bc4 {[%emt 0:02:09]}
Bxg5 {[%emt 0:03:26]} 15. Rxe8+ {[%emt 0:00:09]} Qxe8 {[%emt 0:00:04]} 16. Qxg5
{[%emt 0:00:07]} Qd8 {[%emt 0:00:04]} 17. f4 {[%emt 0:02:29]} Qf6 {[%emt 0:00:
32]} 18. Ne2 {[%emt 0:11:21]} a6 {[%emt 0:03:43]} 19. Qg4 {[%emt 0:01:24]} b5 {
[%emt 0:04:01]} 20. Bd3 {[%emt 0:02:08]} Nb6 {[%emt 0:05:28]} 21. f5 {[%emt 0:
01:56]} Nd5 {[%emt 0:00:38]} 22. fxg6 {[%emt 0:01:13]} hxg6 {[%emt 0:01:53]}
23. Nf5 {[%emt 0:12:22]} Re8 {[%emt 0:06:35]} 24. Rf1 {[%emt 0:00:47]} Bc8 {
[%emt 0:02:00]} 25. Nh6+ {[%emt 0:01:33]} Kg7 {[%emt 0:00:09]} 26. Rxf6 {
[%emt 0:12:11]} Bxg4 {[%emt 0:00:18]} 27. Rxf7+ {[%emt 0:00:04]} Kxh6 {[%emt 0:
00:08]} 28. hxg4 {[%emt 0:00:04]} Nhf6 {[%emt 0:00:08]} 29. g3 {[%emt 0:02:16]}
Nxg4 {[%emt 0:02:26]} 30. Nf4 {[%emt 0:01:38]} Nxf4 {[%emt 0:00:35]} 31. Rxf4 {
[%emt 0:02:26]} Kg5 {[%emt 0:02:14]} 32. Bxg6 {[%emt 0:02:28]} Re1+ {[%emt 0:
00:10]} 33. Kg2 {[%emt 0:00:24]} Re2+ {[%emt 0:00:12]} 34. Kg1 {[%emt 0:00:42]}
Ne3 {[%emt 0:00:54]} 35. Bd3 {[%emt 0:02:05]} Rg2+ {[%emt 0:01:03]} 36. Kh1 {
[%emt 0:00:05]} Rd2 {[%emt 0:00:05]} 37. Kg1 {[%emt 0:07:32]} Nxc2 {[%emt 0:03:
36]} 38. Bxc2 {[%emt 0:00:06]} Rxc2 {[%emt 0:00:05]} 39. Rf2 {[%emt 0:00:02]}
Rc1+ {[%emt 0:00:39]} 40. Rf1 {[%emt 0:03:44]} Rxf1+ {[%emt 0:02:08]} 41. Kxf1
{[%emt 0:31:29]} Kf5 {[%emt 0:30:03]} 42. Kg2 {[%emt 0:00:04]} Ke4 {[%emt 0:00:
15]} 43. Kh3 {[%emt 0:00:03]} Kxd4 {[%emt 0:04:17]} 44. Kh4 {[%emt 0:00:04]}
Ke5 {[%emt 0:04:19]} 45. Kh5 {[%emt 0:00:21]} d5 {[%emt 0:00:26]} 0-1

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.03”]
[Round “7”]
[White “Mcmichael, Richard J”]
[Black “Muir, Andrew Joseph”]
[Result “0-1”]
[ECO “A01”]
[WhiteElo “2245”]
[BlackElo “2291”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “81”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. b3 {[%emt 0:00:00]} g6 {[%emt 0:00:00]} 2. Bb2 {[%emt 0:00:00]} Nf6 {
[%emt 0:00:00]} 3. Bxf6 {[%emt 0:00:01]} exf6 {[%emt 0:00:00]} 4. c4 {[%emt 0:
00:08]} d5 {[%emt 0:01:23]} 5. cxd5 {[%emt 0:00:29]} Qxd5 {[%emt 0:00:13]} 6.
Nc3 {[%emt 0:00:27]} Qa5 {[%emt 0:07:08]} 7. e3 {[%emt 0:04:03]} Ba3 {[%emt 0:
10:25]} 8. Nb5 {[%emt 0:15:09]} Be7 {[%emt 0:03:17]} 9. Nf3 {[%emt 0:01:53]} a6
{[%emt 0:02:37]} 10. Nc3 {[%emt 0:02:18]} O-O {[%emt 0:01:53]} 11. Be2 {
[%emt 0:01:42]} Ba3 {[%emt 0:02:35]} 12. O-O {[%emt 0:08:14]} Nc6 {[%emt 0:03:
45]} 13. Ne4 {[%emt 0:06:12]} f5 {[%emt 0:16:46]} 14. Ng3 {[%emt 0:01:13]} Nb4
{[%emt 0:10:49]} 15. d4 {[%emt 0:03:43]} Bb2 {[%emt 0:02:58]} 16. Rb1 {[%emt 0:
02:54]} Bc3 {[%emt 0:00:05]} 17. Qc1 {[%emt 0:05:18]} Nd5 {[%emt 0:00:44]} 18.
a3 {[%emt 0:04:16]} c5 {[%emt 0:01:13]} 19. Bc4 {[%emt 0:04:20]} Be6 {[%emt 0:
01:14]} 20. Ne2 {[%emt 0:04:12]} cxd4 {[%emt 0:00:22]} 21. b4 {[%emt 0:02:37]}
Qc7 {[%emt 0:02:22]} 22. Bxd5 {[%emt 0:04:57]} Bxd5 {[%emt 0:00:21]} 23. Nfxd4
{[%emt 0:06:25]} Rac8 {[%emt 0:01:00]} 24. Qd1 {[%emt 0:02:35]} Bc4 {[%emt 0:
03:35]} 25. Rc1 {[%emt 0:06:18]} Bb2 {[%emt 0:01:52]} 26. Rc2 {[%emt 0:00:12]}
Bxa3 {[%emt 0:00:38]} 27. Qa1 {[%emt 0:01:05]} Bxb4 {[%emt 0:00:31]} 28. Rfc1 {
[%emt 0:00:29]} b5 {[%emt 0:00:51]} 29. Qxa6 {[%emt 0:00:52]} Qd7 {[%emt 0:04:
40]} 30. h4 {[%emt 0:03:14]} Ra8 {[%emt 0:06:03]} 31. Qb6 {[%emt 0:00:10]} Ba5
{[%emt 0:03:44]} 32. Qf6 {[%emt 0:01:53]} Bd8 {[%emt 0:00:45]} 33. Qe5 {
[%emt 0:00:23]} Bxh4 {[%emt 0:00:51]} 34. Qf4 {[%emt 0:01:06]} Bf6 {[%emt 0:01:
41]} 35. Rd2 {[%emt 0:00:23]} Rfe8 {[%emt 0:01:13]} 36. Ng3 {[%emt 0:00:46]}
Be5 {[%emt 0:01:36]} 37. Qh4 {[%emt 0:00:39]} Qd8 {[%emt 0:00:56]} 38. Qh3 {
[%emt 0:00:21]} Qf6 {[%emt 0:00:33]} 39. Kh2 {[%emt 0:02:54]} f4 {[%emt 0:00:
36]} 40. Ne4 {[%emt 0:00:39]} fxe3+ {[%emt 0:00:25]} 41. g3 {[%emt 0:30:06]}
0-1

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.03”]
[Round “7”]
[White “Wall, Tim P”]
[Black “Zakarian, David”]
[Result “1-0”]
[ECO “B08”]
[WhiteElo “2234”]
[BlackElo “2354”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “97”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. e4 {[%emt 0:01:43]} Nc6 {[%emt 0:00:00]} 2. Nf3 {[%emt 0:01:46]} d6 {
[%emt 0:00:00]} 3. d4 {[%emt 0:00:24]} Nf6 {[%emt 0:00:02]} 4. Nc3 {[%emt 0:00:
18]} g6 {[%emt 0:00:08]} 5. d5 {[%emt 0:00:50]} Nb8 {[%emt 0:00:05]} 6. h3 {
[%emt 0:00:23]} Bg7 {[%emt 0:00:07]} 7. Bc4 {[%emt 0:00:20]} O-O {[%emt 0:00:
28]} 8. O-O {[%emt 0:00:18]} c6 {[%emt 0:04:59]} 9. a4 {[%emt 0:01:30]} a5 {
[%emt 0:01:18]} 10. Re1 {[%emt 0:01:53]} Qc7 {[%emt 0:06:00]} 11. Qe2 {[%emt 0:
05:00]} Na6 {[%emt 0:06:32]} 12. Bg5 {[%emt 0:07:26]} Nb4 {[%emt 0:04:28]} 13.
Bb3 {[%emt 0:08:32]} Re8 {[%emt 0:10:29]} 14. Rad1 {[%emt 0:10:25]} Nd7 {
[%emt 0:18:15]} 15. Bf4 {[%emt 0:14:45]} Ne5 {[%emt 0:09:51]} 16. Nxe5 {
[%emt 0:05:27]} dxe5 {[%emt 0:00:30]} 17. Be3 {[%emt 0:03:12]} Bd7 {[%emt 0:03:
21]} 18. Qf3 {[%emt 0:08:39]} cxd5 {[%emt 0:02:47]} 19. exd5 {[%emt 0:04:43]}
Rf8 {[%emt 0:05:32]} 20. Bg5 {[%emt 0:06:25]} Rae8 {[%emt 0:01:48]} 21. Qe2 {
[%emt 0:05:20]} h6 {[%emt 0:00:54]} 22. Bxe7 {[%emt 0:02:11]} Rxe7 {[%emt 0:00:
10]} 23. d6 {[%emt 0:00:31]} Qd8 {[%emt 0:00:05]} 24. dxe7 {[%emt 0:00:11]}
Qxe7 {[%emt 0:00:04]} 25. Ne4 {[%emt 0:01:34]} Kh7 {[%emt 0:01:01]} 26. c3 {
[%emt 0:01:21]} Na6 {[%emt 0:02:17]} 27. Qd2 {[%emt 0:03:24]} Bc6 {[%emt 0:01:
01]} 28. Qd6 {[%emt 0:01:41]} Qh4 {[%emt 0:04:38]} 29. Bc2 {[%emt 0:01:30]} f5
{[%emt 0:01:39]} 30. Ng3 {[%emt 0:00:42]} e4 {[%emt 0:00:16]} 31. b4 {[%emt 0:
00:35]} Rf6 {[%emt 0:03:10]} 32. Qe7 {[%emt 0:01:30]} axb4 {[%emt 0:01:15]} 33.
cxb4 {[%emt 0:00:16]} e3 {[%emt 0:00:08]} 34. Rxe3 {[%emt 0:00:34]} Qxb4 {
[%emt 0:08:15]} 35. Rb1 {[%emt 0:00:21]} Qd2 {[%emt 0:01:41]} 36. Nxf5 {
[%emt 0:00:53]} Rxf5 {[%emt 0:01:12]} 37. Bxf5 {[%emt 0:00:21]} gxf5 {[%emt 0:
00:03]} 38. Rg3 {[%emt 0:00:30]} Qd4 {[%emt 0:00:11]} 39. Re1 {[%emt 0:01:12]}
Be4 {[%emt 0:01:27]} 40. Kh1 {[%emt 0:00:36]} Qe5 {[%emt 0:03:10]} 41. Qf7 {
[%emt 0:09:16]} Qf6 {[%emt 0:04:19]} 42. Qc4 {[%emt 0:03:11]} Kh8 {[%emt 0:09:
21]} 43. Rge3 {[%emt 0:06:13]} Qf8 {[%emt 0:07:21]} 44. f3 {[%emt 0:02:34]} Bc6
{[%emt 0:00:05]} 45. Re7 {[%emt 0:00:13]} Qf6 {[%emt 0:03:59]} 46. Rf7 {
[%emt 0:05:24]} Qc3 {[%emt 0:04:26]} 47. Rf8+ {[%emt 0:01:29]} Kh7 {[%emt 0:00:
03]} 48. Qg8+ {[%emt 0:00:14]} Kg6 {[%emt 0:00:03]} 49. Qf7+ {[%emt 0:00:21]}
1-0

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.03”]
[Round “7”]
[White “Moore, Graham J”]
[Black “Fitzsimons, David”]
[Result “1/2-1/2”]
[ECO “B08”]
[WhiteElo “2218”]
[BlackElo “2328”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “69”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. Nf3 {[%emt 0:00:00]} g6 {[%emt 0:00:00]} 2. e4 {[%emt 0:00:00]} d6 {[%emt 0:
00:00]} 3. d4 {[%emt 0:00:00]} Nf6 {[%emt 0:00:00]} 4. Nc3 {[%emt 0:02:29]} Bg7
{[%emt 0:00:00]} 5. Bg5 {[%emt 0:00:14]} O-O {[%emt 0:00:08]} 6. Qd2 {[%emt 0:
00:22]} d5 {[%emt 0:04:51]} 7. exd5 {[%emt 0:05:48]} Nxd5 {[%emt 0:02:54]} 8.
Bh6 {[%emt 0:00:17]} Nc6 {[%emt 0:02:54]} 9. Bxg7 {[%emt 0:01:21]} Kxg7 {
[%emt 0:00:01]} 10. Bc4 {[%emt 0:02:10]} Nb6 {[%emt 0:02:22]} 11. Be2 {[%emt 0:
03:13]} Be6 {[%emt 0:05:42]} 12. Rd1 {[%emt 0:06:34]} Bd5 {[%emt 0:03:13]} 13.
O-O {[%emt 0:03:37]} e6 {[%emt 0:03:00]} 14. b3 {[%emt 0:02:28]} a6 {[%emt 0:
06:24]} 15. Nb1 {[%emt 0:00:56]} Qd7 {[%emt 0:08:43]} 16. c4 {[%emt 0:06:30]}
Bxf3 {[%emt 0:00:08]} 17. Bxf3 {[%emt 0:00:06]} Rad8 {[%emt 0:00:56]} 18. d5 {
[%emt 0:02:41]} exd5 {[%emt 0:05:28]} 19. cxd5 {[%emt 0:00:06]} Ne5 {[%emt 0:
02:47]} 20. Qd4 {[%emt 0:07:35]} Qd6 {[%emt 0:06:25]} 21. g3 {[%emt 0:08:43]}
c5 {[%emt 0:03:20]} 22. Qc3 {[%emt 0:03:12]} Rfe8 {[%emt 0:04:01]} 23. Bg2 {
[%emt 0:00:36]} Kg8 {[%emt 0:00:42]} 24. Na3 {[%emt 0:00:31]} Re7 {[%emt 0:02:
29]} 25. Nc2 {[%emt 0:04:59]} Qf6 {[%emt 0:09:26]} 26. Qxc5 {[%emt 0:05:46]}
Rc8 {[%emt 0:00:49]} 27. Qb4 {[%emt 0:00:06]} Nxd5 {[%emt 0:01:49]} 28. Bxd5 {
[%emt 0:07:50]} Rxc2 {[%emt 0:00:18]} 29. Bxb7 {[%emt 0:00:16]} Rxa2 {[%emt 0:
01:18]} 30. Bg2 {[%emt 0:01:15]} Re8 {[%emt 0:01:47]} 31. Rd6 {[%emt 0:02:26]}
a5 {[%emt 0:07:22]} 32. Qb6 {[%emt 0:03:32]} Qf5 {[%emt 0:00:59]} 33. Rd5 {
[%emt 0:00:57]} Nf3+ {[%emt 0:03:00]} 34. Bxf3 {[%emt 0:01:20]} Qxf3 {[%emt 0:
00:02]} 35. Rxa5 {[%emt 0:09:01]} 1/2-1/2

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.03”]
[Round “7”]
[White “Tozer, Philip”]
[Black “Kalaiyalahan, Akshaya”]
[Result “1-0”]
[ECO “A34”]
[WhiteElo “2142”]
[BlackElo “2138”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “111”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. c4 {[%emt 0:00:00]} b6 {[%emt 0:00:00]} 2. Nc3 {[%emt 0:00:00]} Bb7 {
[%emt 0:00:00]} 3. e4 {[%emt 0:00:00]} c5 {[%emt 0:00:03]} 4. g3 {[%emt 0:01:
29]} Nc6 {[%emt 0:00:16]} 5. Bg2 {[%emt 0:00:19]} g6 {[%emt 0:00:28]} 6. Nge2 {
[%emt 0:01:01]} Bg7 {[%emt 0:00:14]} 7. d3 {[%emt 0:01:10]} d6 {[%emt 0:00:59]}
8. O-O {[%emt 0:05:59]} h5 {[%emt 0:00:29]} 9. h4 {[%emt 0:08:18]} Qd7 {
[%emt 0:06:13]} 10. Bg5 {[%emt 0:02:55]} e6 {[%emt 0:04:54]} 11. Rb1 {[%emt 0:
04:43]} Nge7 {[%emt 0:04:43]} 12. a3 {[%emt 0:01:24]} Nd4 {[%emt 0:01:52]} 13.
Nxd4 {[%emt 0:03:29]} cxd4 {[%emt 0:01:36]} 14. Ne2 {[%emt 0:00:19]} O-O {
[%emt 0:04:49]} 15. b4 {[%emt 0:04:59]} Rfe8 {[%emt 0:04:11]} 16. Qb3 {[%emt 0:
04:14]} b5 {[%emt 0:18:54]} 17. cxb5 {[%emt 0:03:55]} Qxb5 {[%emt 0:00:07]} 18.
a4 {[%emt 0:02:58]} Qd7 {[%emt 0:00:25]} 19. b5 {[%emt 0:01:30]} d5 {[%emt 0:
07:15]} 20. Bxe7 {[%emt 0:03:41]} Rxe7 {[%emt 0:00:45]} 21. exd5 {[%emt 0:03:
26]} Bxd5 {[%emt 0:00:11]} 22. Bxd5 {[%emt 0:00:08]} exd5 {[%emt 0:01:25]} 23.
Nf4 {[%emt 0:04:41]} Re5 {[%emt 0:01:42]} 24. Rfe1 {[%emt 0:08:57]} Rf5 {
[%emt 0:01:40]} 25. Ng2 {[%emt 0:00:56]} g5 {[%emt 0:06:48]} 26. Qd1 {[%emt 0:
06:08]} g4 {[%emt 0:07:30]} 27. Rc1 {[%emt 0:06:04]} Rf3 {[%emt 0:05:45]} 28.
Re2 {[%emt 0:00:16]} Rf8 {[%emt 0:11:14]} 29. Rc6 {[%emt 0:04:33]} Kh7 {
[%emt 0:00:49]} 30. Ne1 {[%emt 0:04:08]} Rf5 {[%emt 0:00:18]} 31. Qc1 {[%emt 0:
01:24]} Re8 {[%emt 0:00:58]} 32. Rcc2 {[%emt 0:04:51]} Rfe5 {[%emt 0:01:36]}
33. Qd1 {[%emt 0:02:16]} Qe7 {[%emt 0:01:45]} 34. Rxe5 {[%emt 0:00:44]} Qxe5 {
[%emt 0:00:04]} 35. Kf1 {[%emt 0:00:22]} f5 {[%emt 0:01:11]} 36. Re2 {[%emt 0:
00:38]} Qb8 {[%emt 0:00:22]} 37. Rxe8 {[%emt 0:00:14]} Qxe8 {[%emt 0:00:04]}
38. Qc1 {[%emt 0:01:46]} Qe7 {[%emt 0:02:23]} 39. Qc6 {[%emt 0:01:51]} f4 {
[%emt 0:03:34]} 40. Qxd5 {[%emt 0:01:17]} f3 {[%emt 0:00:24]} 41. Qxh5+ {
[%emt 0:05:37]} Kg8 {[%emt 0:08:13]} 42. Qd5+ {[%emt 0:01:13]} Kf8 {[%emt 0:00:
15]} 43. Qa8+ {[%emt 0:03:15]} Kf7 {[%emt 0:00:49]} 44. Nxf3 {[%emt 0:02:15]}
gxf3 {[%emt 0:00:24]} 45. Qxf3+ {[%emt 0:00:05]} Kg8 {[%emt 0:00:20]} 46. Qa8+
{[%emt 0:00:36]} Kf7 {[%emt 0:04:12]} 47. Qd5+ {[%emt 0:00:58]} Qe6 {[%emt 0:
01:41]} 48. Qxe6+ {[%emt 0:02:18]} Kxe6 {[%emt 0:00:04]} 49. a5 {[%emt 0:03:03]
} Kd6 {[%emt 0:00:14]} 50. f4 {[%emt 0:00:46]} Kc5 {[%emt 0:00:08]} 51. b6 {
[%emt 0:00:06]} axb6 {[%emt 0:00:03]} 52. axb6 {[%emt 0:00:08]} Kxb6 {[%emt 0:
00:04]} 53. Ke2 {[%emt 0:00:19]} Kc5 {[%emt 0:00:25]} 54. Kf3 {[%emt 0:00:12]}
Kd5 {[%emt 0:00:13]} 55. g4 {[%emt 0:00:12]} Ke6 {[%emt 0:00:45]} 56. Ke4 {
[%emt 0:00:17] Kd5+} 1-0

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.03”]
[Round “7”]
[White “Jarmany, John”]
[Black “Jamroz, Krzysztof”]
[Result “1-0”]
[ECO “A08”]
[WhiteElo “2110”]
[BlackElo “2026”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “107”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. e4 {[%emt 0:00:00]} c5 {[%emt 0:00:00]} 2. Nf3 {[%emt 0:00:00]} e6 {[%emt 0:
00:00]} 3. g3 {[%emt 0:02:40]} Nc6 {[%emt 0:01:00]} 4. Bg2 {[%emt 0:00:14]} g6
{[%emt 0:00:15]} 5. O-O {[%emt 0:00:45]} Bg7 {[%emt 0:00:04]} 6. d3 {[%emt 0:
00:49]} Nge7 {[%emt 0:00:13]} 7. c3 {[%emt 0:00:26]} d5 {[%emt 0:00:13]} 8.
Nbd2 {[%emt 0:05:06]} O-O {[%emt 0:00:22]} 9. Qc2 {[%emt 0:01:21]} b6 {[%emt 0:
00:31]} 10. Re1 {[%emt 0:01:21]} Bb7 {[%emt 0:00:35]} 11. Nf1 {[%emt 0:03:34]}
Rc8 {[%emt 0:01:34]} 12. Bg5 {[%emt 0:03:52]} h6 {[%emt 0:02:06]} 13. Bd2 {
[%emt 0:00:43]} d4 {[%emt 0:01:49]} 14. c4 {[%emt 0:00:42]} g5 {[%emt 0:13:53]}
15. h3 {[%emt 0:12:44]} Ng6 {[%emt 0:01:52]} 16. a3 {[%emt 0:12:50]} a5 {
[%emt 0:03:36]} 17. Rab1 {[%emt 0:02:43]} Qe7 {[%emt 0:00:25]} 18. Qb3 {
[%emt 0:03:45]} Rb8 {[%emt 0:00:32]} 19. Qd1 {[%emt 0:12:06]} Ba6 {[%emt 0:03:
14]} 20. a4 {[%emt 0:02:22]} Bc8 {[%emt 0:02:38]} 21. N3h2 {[%emt 0:02:17]} Qd6
{[%emt 0:01:58]} 22. Qh5 {[%emt 0:02:30]} Nge5 {[%emt 0:02:24]} 23. f4 {
[%emt 0:04:10]} Nxd3 {[%emt 0:01:20]} 24. e5 {[%emt 0:00:20]} Ncxe5 {[%emt 0:
06:00]} 25. fxe5 {[%emt 0:05:58]} Nxe5 {[%emt 0:00:51]} 26. Re2 {[%emt 0:03:57]
} d3 {[%emt 0:05:35]} 27. Rxe5 {[%emt 0:04:12]} Qxe5 {[%emt 0:02:45]} 28. Ng4 {
[%emt 0:00:50]} Qf5 {[%emt 0:01:07]} 29. Nxh6+ {[%emt 0:01:28]} Bxh6 {[%emt 0:
00:01]} 30. Qxh6 {[%emt 0:00:07]} f6 {[%emt 0:02:44]} 31. Re1 {[%emt 0:01:22]}
Qh7 {[%emt 0:01:49]} 32. Qxh7+ {[%emt 0:00:04]} Kxh7 {[%emt 0:00:04]} 33. Be4+
{[%emt 0:00:03]} f5 {[%emt 0:00:54]} 34. Bxd3 {[%emt 0:00:04]} Rd8 {[%emt 0:00:
17]} 35. Bc2 {[%emt 0:00:51]} Kg6 {[%emt 0:00:11]} 36. Bc3 {[%emt 0:01:35]} Kf7
{[%emt 0:01:08]} 37. Ne3 {[%emt 0:02:24]} Rb7 {[%emt 0:01:58]} 38. Nd1 {
[%emt 0:01:08]} Rbd7 {[%emt 0:00:39]} 39. Nf2 {[%emt 0:00:29]} Ba6 {[%emt 0:00:
55]} 40. b3 {[%emt 0:00:42]} Bb7 {[%emt 0:00:21]} 41. Re3 {[%emt 0:33:33]} f4 {
[%emt 0:37:03]} 42. Re1 {[%emt 0:00:00]} Bf3 {[%emt 0:00:00]} 43. g4 {[%emt 0:
00:00]} Ke7 {[%emt 0:00:00]} 44. Re5 {[%emt 0:00:00]} Rg8 {[%emt 0:00:00]} 45.
Bh7 {[%emt 0:00:00]} Rf8 {[%emt 0:00:00]} 46. Rxg5 {[%emt 0:00:00]} Bd1 {
[%emt 0:00:00]} 47. Rg7+ {[%emt 0:00:00]} Rf7 {[%emt 0:00:00]} 48. Rxf7+ {
[%emt 0:00:00]} Kxf7 {[%emt 0:00:00]} 49. Nxd1 {[%emt 0:00:00]} Rxd1+ {[%emt 0:
00:00]} 50. Kf2 {[%emt 0:00:00]} e5 {[%emt 0:00:00]} 51. Bxe5 {[%emt 0:00:00]}
Ke6 {[%emt 0:00:00]} 52. Bxf4 {[%emt 0:00:00]} Rh1 {[%emt 0:00:00]} 53. Kg2 {
[%emt 0:00:00]} Ra1 {[%emt 0:00:00]} 54. g5 {[%emt 0:00:00]} 1-0

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.03”]
[Round “7”]
[White “Waddington, Mike P”]
[Black “Derakhshani, Borna”]
[Result “0-1”]
[ECO “A00”]
[WhiteElo “2110”]
[BlackElo “2315”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “58”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. Nc3 {[%emt 0:00:00]} d5 {[%emt 0:00:00]} 2. e4 {[%emt 0:00:00]} d4 {[%emt 0:
00:13]} 3. Nce2 {[%emt 0:00:00]} e5 {[%emt 0:00:19]} 4. Ng3 {[%emt 0:00:04]}
Be6 {[%emt 0:00:08]} 5. Nf3 {[%emt 0:00:14]} f6 {[%emt 0:00:13]} 6. Be2 {
[%emt 0:01:35]} Qd7 {[%emt 0:00:18]} 7. O-O {[%emt 0:02:14]} h5 {[%emt 0:03:01]
} 8. Nh4 {[%emt 0:01:24]} Bf7 {[%emt 0:00:53]} 9. d3 {[%emt 0:16:28]} Nc6 {
[%emt 0:02:25]} 10. c3 {[%emt 0:03:31]} g6 {[%emt 0:02:24]} 11. a4 {[%emt 0:03:
03]} Be7 {[%emt 0:01:33]} 12. Nf3 {[%emt 0:01:32]} h4 {[%emt 0:00:39]} 13. Nh1
{[%emt 0:00:32]} O-O-O {[%emt 0:09:42]} 14. a5 {[%emt 0:03:52]} a6 {[%emt 0:00:
18]} 15. cxd4 {[%emt 0:02:13]} exd4 {[%emt 0:01:31]} 16. Ne1 {[%emt 0:01:35]}
f5 {[%emt 0:02:31]} 17. f4 {[%emt 0:06:04]} Nf6 {[%emt 0:04:02]} 18. Nf2 {
[%emt 0:05:29]} Nb4 {[%emt 0:11:12]} 19. Bf3 {[%emt 0:12:26]} Qb5 {[%emt 0:03:
51]} 20. Qa4 {[%emt 0:04:23]} Qxa4 {[%emt 0:02:09]} 21. Rxa4 {[%emt 0:00:11]}
Na2 {[%emt 0:00:07]} 22. Rxa2 {[%emt 0:05:14]} Bxa2 {[%emt 0:00:05]} 23. Bd2 {
[%emt 0:00:14]} Bb3 {[%emt 0:01:55]} 24. Nh3 {[%emt 0:03:28]} fxe4 {[%emt 0:01:
25]} 25. dxe4 {[%emt 0:00:16]} Bc4 {[%emt 0:00:34]} 26. Rf2 {[%emt 0:00:22]}
Bc5 {[%emt 0:01:38]} 27. Nc2 {[%emt 0:01:19]} Bb3 {[%emt 0:00:50]} 28. Bb4 {
[%emt 0:00:56]} d3 {[%emt 0:06:25]} 29. Bxc5 {[%emt 0:00:22]} dxc2 {[%emt 0:00:
05]} 0-1

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.03”]
[Round “7”]
[White “Maroroa, Sue Yuchan”]
[Black “Mcphillips, Joseph”]
[Result “0-1”]
[ECO “C06”]
[WhiteElo “2104”]
[BlackElo “2402”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “66”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. e4 {[%emt 0:00:00]} e6 {[%emt 0:00:00]} 2. d4 {[%emt 0:00:00]} d5 {[%emt 0:
00:00]} 3. Nd2 {[%emt 0:00:00]} Nf6 {[%emt 0:00:00]} 4. e5 {[%emt 0:00:00]}
Nfd7 {[%emt 0:00:00]} 5. Bd3 {[%emt 0:00:00]} c5 {[%emt 0:00:00]} 6. c3 {
[%emt 0:00:00]} Nc6 {[%emt 0:00:00]} 7. Ngf3 {[%emt 0:00:00]} h5 {[%emt 0:00:
00]} 8. h3 {[%emt 0:15:08]} Be7 {[%emt 0:14:53]} 9. Qe2 {[%emt 0:00:00]} cxd4 {
[%emt 0:03:06]} 10. cxd4 {[%emt 0:00:00]} Nb4 {[%emt 0:00:04]} 11. Nb1 {
[%emt 0:00:00]} Nxd3+ {[%emt 0:04:21]} 12. Qxd3 {[%emt 0:00:00]} b5 {[%emt 0:
02:28]} 13. O-O {[%emt 0:05:14]} a5 {[%emt 0:04:32]} 14. Nc3 {[%emt 0:05:00]}
b4 {[%emt 0:01:41]} 15. Nxd5 {[%emt 0:00:28]} Ba6 {[%emt 0:18:37]} 16. Qb1 {
[%emt 0:02:30]} exd5 {[%emt 0:12:22]} 17. e6 {[%emt 0:00:38]} Bxf1 {[%emt 0:01:
29]} 18. exd7+ {[%emt 0:15:18]} Qxd7 {[%emt 0:00:05]} 19. Kxf1 {[%emt 0:00:06]}
O-O {[%emt 0:00:06]} 20. Bf4 {[%emt 0:01:47]} Qe6 {[%emt 0:03:01]} 21. Kg1 {
[%emt 0:01:03]} Qe4 {[%emt 0:04:13]} 22. Qxe4 {[%emt 0:03:39]} dxe4 {[%emt 0:
00:03]} 23. Ne5 {[%emt 0:00:01]} Bd6 {[%emt 0:05:21]} 24. Re1 {[%emt 0:02:24]}
Rfe8 {[%emt 0:02:35]} 25. Bg3 {[%emt 0:06:33]} Rac8 {[%emt 0:05:21]} 26. Re2 {
[%emt 0:04:44]} f6 {[%emt 0:02:42]} 27. Ng6 {[%emt 0:01:17]} Bxg3 {[%emt 0:01:
05]} 28. fxg3 {[%emt 0:00:05]} Rc1+ {[%emt 0:03:14]} 29. Kf2 {[%emt 0:01:18]}
e3+ {[%emt 0:01:14]} 30. Rxe3 {[%emt 0:00:15]} Rc2+ {[%emt 0:00:30]} 31. Kf3 {
[%emt 0:00:30]} Rxe3+ {[%emt 0:00:30]} 32. Kxe3 {[%emt 0:00:30]} Kf7 {[%emt 0:
00:00]} 33. Nf4 {[%emt 0:00:06]} Rxb2 {[%emt 0:00:00]} 0-1

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.03”]
[Round “7”]
[White “Sugden, John N”]
[Black “Britton, Richard”]
[Result “0-1”]
[ECO “B25”]
[WhiteElo “2090”]
[BlackElo “2249”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “114”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. e4 {[%emt 0:00:00]} c5 {[%emt 0:00:00]} 2. Nc3 {[%emt 0:00:07]} Nc6 {
[%emt 0:00:00]} 3. g3 {[%emt 0:00:12]} g6 {[%emt 0:00:00]} 4. Bg2 {[%emt 0:00:
13]} Bg7 {[%emt 0:00:00]} 5. d3 {[%emt 0:00:17]} d6 {[%emt 0:00:00]} 6. f4 {
[%emt 0:00:12]} Nf6 {[%emt 0:00:02]} 7. Nf3 {[%emt 0:00:42]} O-O {[%emt 0:00:
07]} 8. O-O {[%emt 0:00:19]} Rb8 {[%emt 0:00:48]} 9. h3 {[%emt 0:08:21]} b5 {
[%emt 0:00:05]} 10. g4 {[%emt 0:01:45]} b4 {[%emt 0:00:08]} 11. Ne2 {[%emt 0:
00:57]} a5 {[%emt 0:00:05]} 12. Ng3 {[%emt 0:06:08]} Qc7 {[%emt 0:02:08]} 13.
Be3 {[%emt 0:06:30]} Nd7 {[%emt 0:00:40]} 14. Rb1 {[%emt 0:01:55]} a4 {[%emt 0:
02:25]} 15. Qd2 {[%emt 0:08:33]} Ba6 {[%emt 0:05:05]} 16. Rf2 {[%emt 0:09:37]}
a3 {[%emt 0:04:38]} 17. b3 {[%emt 0:01:28]} Nd4 {[%emt 0:00:43]} 18. Ne2 {
[%emt 0:06:56]} Nxe2+ {[%emt 0:22:25]} 19. Qxe2 {[%emt 0:00:59]} e6 {[%emt 0:
00:30]} 20. Nd2 {[%emt 0:12:26]} Rbe8 {[%emt 0:08:11]} 21. f5 {[%emt 0:02:21]}
exf5 {[%emt 0:05:13]} 22. gxf5 {[%emt 0:00:18]} d5 {[%emt 0:01:03]} 23. Bf4 {
[%emt 0:04:35]} Qb6 {[%emt 0:03:36]} 24. fxg6 {[%emt 0:01:13]} hxg6 {[%emt 0:
01:03]} 25. Qg4 {[%emt 0:06:05]} Nf6 {[%emt 0:01:54]} 26. Qh4 {[%emt 0:01:49]}
dxe4 {[%emt 0:04:41]} 27. Nxe4 {[%emt 0:00:41]} Nxe4 {[%emt 0:01:08]} 28. Bxe4
{[%emt 0:00:57]} c4 {[%emt 0:06:35]} 29. Bh6 {[%emt 0:02:43]} cxd3 {[%emt 0:02:
12]} 30. cxd3 {[%emt 0:00:34]} Qd4 {[%emt 0:00:57]} 31. Bxg7 {[%emt 0:06:17]}
Kxg7 {[%emt 0:00:16]} 32. Qg3 {[%emt 0:01:48]} f5 {[%emt 0:11:28]} 33. Rc1 {
[%emt 0:00:44]} Re7 {[%emt 0:00:53]} 34. Rc6 {[%emt 0:02:23]} Rf6 {[%emt 0:01:
20]} 35. Rxf6 {[%emt 0:01:04]} Kxf6 {[%emt 0:00:07]} 36. Kh1 {[%emt 0:04:17]}
Qe5 {[%emt 0:11:37]} 37. Qh4+ {[%emt 0:00:29]} Kf7 {[%emt 0:00:19]} 38. Qh7+ {
[%emt 0:01:10]} Qg7 {[%emt 0:00:08]} 39. Bd5+ {[%emt 0:00:15]} Ke8 {[%emt 0:00:
35]} 40. Bc6+ {[%emt 0:01:05]} Kf8 {[%emt 0:01:42]} 41. Qh4 {[%emt 0:02:41]}
Bxd3 {[%emt 0:12:05]} 42. Qxb4 {[%emt 0:01:17]} Qe5 {[%emt 0:00:10]} 43. Kg2 {
[%emt 0:11:45]} Kg7 {[%emt 0:03:36]} 44. Qxa3 {[%emt 0:05:43]} Be4+ {[%emt 0:
00:00]} 45. Bxe4 {[%emt 0:00:19]} Qxe4+ {[%emt 0:00:00]} 46. Kh2 {[%emt 0:00:
52]} Qe5+ {[%emt 0:00:00]} 47. Kg2 {[%emt 0:00:34]} Qd5+ {[%emt 0:00:00]} 48.
Kh2 {[%emt 0:00:47]} Re1 {[%emt 0:00:00]} 49. Qb2+ {[%emt 0:08:07]} Kh7 {
[%emt 0:00:00]} 50. Re2 {[%emt 0:02:15]} Qh1+ {[%emt 0:04:07]} 51. Kg3 {
[%emt 0:00:05]} Qg1+ {[%emt 0:00:33]} 52. Kf3 {[%emt 0:01:35]} Qf1+ {[%emt 0:
00:09]} 53. Ke3 {[%emt 0:00:18]} Rd1 {[%emt 0:01:26]} 54. Qe5 {[%emt 0:01:22]}
Qxh3+ {[%emt 0:00:17]} 55. Kf4 {[%emt 0:00:21]} Qg4+ {[%emt 0:00:29]} 56. Ke3 {
[%emt 0:00:08]} Qg1+ {[%emt 0:00:30]} 57. Kf4 {[%emt 0:01:23]} Rf1+ {[%emt 0:
00:08]} 0-1

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.03”]
[Round “7”]
[White “Price, Gwilym T”]
[Black “Burke, Mitchell R”]
[Result “1/2-1/2”]
[ECO “B32”]
[WhiteElo “2085”]
[BlackElo “1988”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “91”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. e4 {[%emt 0:00:00]} c5 {[%emt 0:00:11]} 2. Nf3 {[%emt 0:00:00]} Nc6 {
[%emt 0:01:04]} 3. d4 {[%emt 0:00:01]} cxd4 {[%emt 0:00:09]} 4. Nxd4 {[%emt 0:
00:05]} d5 {[%emt 0:01:54]} 5. Nxc6 {[%emt 0:02:13]} bxc6 {[%emt 0:00:19]} 6.
exd5 {[%emt 0:00:54]} Qxd5 {[%emt 0:01:09]} 7. Nc3 {[%emt 0:01:51]} Qxd1+ {
[%emt 0:05:19]} 8. Nxd1 {[%emt 0:02:47]} e5 {[%emt 0:02:17]} 9. Bd3 {[%emt 0:
01:38]} f5 {[%emt 0:24:08]} 10. O-O {[%emt 0:01:46]} Bd6 {[%emt 0:07:16]} 11.
Re1 {[%emt 0:09:45]} Ne7 {[%emt 0:06:33]} 12. b3 {[%emt 0:03:24]} O-O {[%emt 0:
18:33]} 13. Bb2 {[%emt 0:04:33]} Ng6 {[%emt 0:04:21]} 14. Ne3 {[%emt 0:02:16]}
e4 {[%emt 0:04:36]} 15. Bf1 {[%emt 0:00:58]} Be6 {[%emt 0:01:17]} 16. Nc4 {
[%emt 0:02:38]} Bc5 {[%emt 0:02:17]} 17. Ba3 {[%emt 0:04:29]} Bxa3 {[%emt 0:00:
44]} 18. Nxa3 {[%emt 0:00:09]} Bf7 {[%emt 0:03:30]} 19. Rad1 {[%emt 0:04:19]}
Rfd8 {[%emt 0:00:15]} 20. Nc4 {[%emt 0:01:50]} Bxc4 {[%emt 0:03:08]} 21. Bxc4+
{[%emt 0:00:13]} Kf8 {[%emt 0:00:03]} 22. Be6 {[%emt 0:00:43]} Ne7 {[%emt 0:00:
24]} 23. c4 {[%emt 0:03:27]} c5 {[%emt 0:02:27]} 24. f3 {[%emt 0:04:08]} exf3 {
[%emt 0:02:27]} 25. gxf3 {[%emt 0:01:05]} g6 {[%emt 0:00:58]} 26. Kf2 {[%emt 0:
01:15]} Kg7 {[%emt 0:04:04]} 27. Bd7 {[%emt 0:04:14]} Kf7 {[%emt 0:01:13]} 28.
Re5 {[%emt 0:01:10]} Rac8 {[%emt 0:00:43]} 29. Bxc8 {[%emt 0:05:23]} Rxd1 {
[%emt 0:00:05]} 30. Rxc5 {[%emt 0:00:09]} Rd2+ {[%emt 0:00:19]} 31. Kg3 {
[%emt 0:00:58]} Rxa2 {[%emt 0:00:13]} 32. b4 {[%emt 0:01:04]} a5 {[%emt 0:00:
41]} 33. bxa5 {[%emt 0:09:35]} Nxc8 {[%emt 0:00:17]} 34. Rxc8 {[%emt 0:00:06]}
Rxa5 {[%emt 0:00:10]} 35. Rc7+ {[%emt 0:00:10]} Kf6 {[%emt 0:02:35]} 36. Rxh7 {
[%emt 0:01:20]} Rc5 {[%emt 0:01:25]} 37. Rh4 {[%emt 0:01:25]} g5 {[%emt 0:00:
08]} 38. Rd4 {[%emt 0:00:28]} Ke5 {[%emt 0:00:24]} 39. Rd5+ {[%emt 0:00:20]}
Rxd5 {[%emt 0:00:18]} 40. cxd5 {[%emt 0:00:06]} Kxd5 {[%emt 0:01:25]} 41. h4 {
[%emt 0:30:19]} f4+ {[%emt 0:06:45]} 42. Kg4 {[%emt 0:00:00]} gxh4 {[%emt 0:00:
05]} 43. Kxh4 {[%emt 0:00:00]} Ke6 {[%emt 0:00:34]} 44. Kg5 {[%emt 0:00:00]}
Ke5 {[%emt 0:00:08]} 45. Kg4 {[%emt 0:00:00]} Ke6 {[%emt 0:00:11]} 46. Kxf4 {
[%emt 0:00:00] Ke5+ [%emt 00:00:33] Ke4+} 1/2-1/2

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.03”]
[Round “7”]
[White “Ratnesan, Ranesh”]
[Black “McDougall, William M”]
[Result “0-1”]
[ECO “D94”]
[WhiteElo “2073”]
[BlackElo “2056”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “80”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. d4 {[%emt 0:00:00]} Nf6 {[%emt 0:00:00]} 2. c4 {[%emt 0:00:00]} g6 {[%emt 0:
00:00]} 3. Nf3 {[%emt 0:00:00]} Bg7 {[%emt 0:00:00]} 4. Nc3 {[%emt 0:00:00]} d5
{[%emt 0:00:00]} 5. e3 {[%emt 0:00:12]} O-O {[%emt 0:00:48]} 6. Bd2 {[%emt 0:
00:07]} c5 {[%emt 0:05:25]} 7. dxc5 {[%emt 0:00:30]} Na6 {[%emt 0:02:13]} 8.
cxd5 {[%emt 0:00:27]} Nxd5 {[%emt 0:01:06]} 9. Bxa6 {[%emt 0:03:06]} Nxc3 {
[%emt 0:04:06]} 10. Bxc3 {[%emt 0:00:23]} Bxc3+ {[%emt 0:00:05]} 11. bxc3 {
[%emt 0:00:11]} bxa6 {[%emt 0:00:44]} 12. Qxd8 {[%emt 0:01:54]} Rxd8 {[%emt 0:
00:05]} 13. Ke2 {[%emt 0:01:00]} Be6 {[%emt 0:01:47]} 14. Rhd1 {[%emt 0:11:50]}
Rdc8 {[%emt 0:00:56]} 15. Ng5 {[%emt 0:10:30]} Bc4+ {[%emt 0:02:01]} 16. Ke1 {
[%emt 0:00:32]} Rxc5 {[%emt 0:00:47]} 17. Ne4 {[%emt 0:00:08]} Rc7 {[%emt 0:00:
36]} 18. g4 {[%emt 0:15:10]} f6 {[%emt 0:07:22]} 19. Rd2 {[%emt 0:08:22]} Rb8 {
[%emt 0:01:02]} 20. f4 {[%emt 0:01:46]} Kf7 {[%emt 0:01:26]} 21. Rad1 {[%emt 0:
05:39]} Be6 {[%emt 0:03:19]} 22. h3 {[%emt 0:07:10]} Rb5 {[%emt 0:00:58]} 23.
Rc1 {[%emt 0:06:32]} Ra5 {[%emt 0:04:20]} 24. Rcc2 {[%emt 0:00:43]} h5 {
[%emt 0:05:41]} 25. Nf2 {[%emt 0:10:59]} Ra3 {[%emt 0:03:54]} 26. Rd3 {[%emt 0:
10:36]} Bxa2 {[%emt 0:03:09]} 27. Rc1 {[%emt 0:00:08]} Bc4 {[%emt 0:01:18]} 28.
Rd2 {[%emt 0:01:08]} Bb5 {[%emt 0:01:24]} 29. Nd1 {[%emt 0:02:30]} a5 {[%emt 0:
02:03]} 30. gxh5 {[%emt 0:00:29]} gxh5 {[%emt 0:00:02]} 31. h4 {[%emt 0:00:20]}
Rb3 {[%emt 0:02:55]} 32. Rd5 {[%emt 0:01:44]} a4 {[%emt 0:07:41]} 33. Rxh5 {
[%emt 0:01:10]} a3 {[%emt 0:00:47]} 34. Ra1 {[%emt 0:00:26]} a5 {[%emt 0:06:30]
} 35. Kd2 {[%emt 0:00:39]} a4 {[%emt 0:00:22]} 36. Rd5 {[%emt 0:00:58]} Rc8 {
[%emt 0:02:51]} 37. h5 {[%emt 0:00:35]} Rg8 {[%emt 0:00:46]} 38. Rxa3 {[%emt 0:
00:31]} Rg2+ {[%emt 0:00:49]} 39. Kc1 {[%emt 0:00:26]} Rxa3 {[%emt 0:01:48]}
40. Rxb5 {[%emt 0:00:03]} Ra1+ {[%emt 0:01:10]} 0-1

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.03”]
[Round “7”]
[White “Jackson, Sheila”]
[Black “Krzyzanowski, Patryk”]
[Result “1/2-1/2”]
[ECO “B14”]
[WhiteElo “2072”]
[BlackElo “2087”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “89”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. e4 {[%emt 0:00:00]} c5 {[%emt 0:00:00]} 2. c3 {[%emt 0:00:00]} g6 {[%emt 0:
00:00]} 3. d4 {[%emt 0:00:00]} cxd4 {[%emt 0:00:12]} 4. cxd4 {[%emt 0:00:00]}
d5 {[%emt 0:00:13]} 5. exd5 {[%emt 0:00:26]} Nf6 {[%emt 0:00:10]} 6. Bb5+ {
[%emt 0:00:26]} Nbd7 {[%emt 0:00:12]} 7. Nc3 {[%emt 0:01:03]} Bg7 {[%emt 0:00:
13]} 8. d6 {[%emt 0:02:02]} exd6 {[%emt 0:07:10]} 9. Qe2+ {[%emt 0:00:39]} Qe7
{[%emt 0:00:10]} 10. Bf4 {[%emt 0:00:11]} Qxe2+ {[%emt 0:01:05]} 11. Ngxe2 {
[%emt 0:00:14]} Ke7 {[%emt 0:01:23]} 12. O-O {[%emt 0:02:25]} Nb6 {[%emt 0:00:
36]} 13. Rfe1 {[%emt 0:00:38]} a6 {[%emt 0:00:15]} 14. Bd3 {[%emt 0:02:53]} Be6
{[%emt 0:00:32]} 15. Ne4 {[%emt 0:01:54]} Nxe4 {[%emt 0:08:19]} 16. Bxe4 {
[%emt 0:00:01]} Rab8 {[%emt 0:00:42]} 17. Rad1 {[%emt 0:14:58]} f5 {[%emt 0:05:
17]} 18. Bf3 {[%emt 0:01:44]} Kd7 {[%emt 0:01:37]} 19. d5 {[%emt 0:07:04]} Bf7
{[%emt 0:00:31]} 20. b3 {[%emt 0:00:31]} Rhe8 {[%emt 0:07:26]} 21. g4 {[%emt 0:
08:19]} Be5 {[%emt 0:40:08]} 22. Be3 {[%emt 0:22:03]} Na8 {[%emt 0:02:43]} 23.
Rc1 {[%emt 0:02:16]} Nc7 {[%emt 0:07:04]} 24. Red1 {[%emt 0:00:42]} Rbc8 {
[%emt 0:02:40]} 25. a4 {[%emt 0:02:19]} h5 {[%emt 0:05:22]} 26. gxf5 {[%emt 0:
01:22]} gxf5 {[%emt 0:00:08]} 27. Kh1 {[%emt 0:01:23]} Rg8 {[%emt 0:03:26]} 28.
Rc4 {[%emt 0:02:58]} b5 {[%emt 0:02:39]} 29. Rh4 {[%emt 0:04:51]} Rg7 {[%emt 0:
02:39]} 30. Ng3 {[%emt 0:05:37]} f4 {[%emt 0:01:15]} 31. Bxf4 {[%emt 0:00:19]}
Bf6 {[%emt 0:00:14]} 32. Nxh5 {[%emt 0:02:53]} Bxh4 {[%emt 0:00:37]} 33. Nxg7 {
[%emt 0:00:06]} Rg8 {[%emt 0:00:09]} 34. Ne6 {[%emt 0:07:03]} Nxe6 {[%emt 0:01:
19]} 35. dxe6+ {[%emt 0:00:04]} Bxe6 {[%emt 0:00:10]} 36. Rxd6+ {[%emt 0:02:36]
} Ke7 {[%emt 0:00:05]} 37. Rxa6 {[%emt 0:00:32]} Bxf2 {[%emt 0:00:14]} 38. Bd6+
{[%emt 0:03:08]} Kd7 {[%emt 0:00:26]} 39. Bg3 {[%emt 0:00:57]} Bxg3 {[%emt 0:
00:49]} 40. hxg3 {[%emt 0:00:01]} bxa4 {[%emt 0:00:29]} 41. bxa4 {[%emt 0:33:
08]} Rxg3 {[%emt 0:30:19]} 42. Bg2 {[%emt 0:00:00]} Rg5 {[%emt 0:00:00]} 43.
Kh2 {[%emt 0:00:00]} Bd5 {[%emt 0:00:00]} 44. Bf1 {[%emt 0:00:00]} Bc6 {
[%emt 0:00:00]} 45. Ra7+ {[%emt 0:00:00]} 1/2-1/2

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.03”]
[Round “7”]
[White “Miller, Dominic”]
[Black “Verma, Aditya”]
[Result “1-0”]
[ECO “B76”]
[WhiteElo “2017”]
[BlackElo “2084”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “71”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. e4 {[%emt 0:00:00]} c5 {[%emt 0:00:00]} 2. Nf3 {[%emt 0:00:00]} d6 {[%emt 0:
00:00]} 3. d4 {[%emt 0:00:00]} cxd4 {[%emt 0:00:00]} 4. Nxd4 {[%emt 0:00:00]}
Nf6 {[%emt 0:00:00]} 5. Nc3 {[%emt 0:00:00]} g6 {[%emt 0:00:00]} 6. Be3 {
[%emt 0:00:05]} Bg7 {[%emt 0:00:00]} 7. f3 {[%emt 0:00:10]} Nc6 {[%emt 0:00:00]
} 8. Qd2 {[%emt 0:00:09]} O-O {[%emt 0:00:00]} 9. O-O-O {[%emt 0:00:40]} Bd7 {
[%emt 0:00:08]} 10. g4 {[%emt 0:00:15]} Ne5 {[%emt 0:01:19]} 11. h4 {[%emt 0:
01:36]} Rc8 {[%emt 0:00:16]} 12. h5 {[%emt 0:00:40]} Qa5 {[%emt 0:00:09]} 13.
Nb3 {[%emt 0:01:08]} Qc7 {[%emt 0:01:04]} 14. Be2 {[%emt 0:02:50]} b5 {[%emt 0:
08:25]} 15. Kb1 {[%emt 0:11:27]} Nc4 {[%emt 0:06:54]} 16. Bxc4 {[%emt 0:01:27]}
bxc4 {[%emt 0:00:04]} 17. Nc1 {[%emt 0:03:39]} Rb8 {[%emt 0:00:49]} 18. h6 {
[%emt 0:02:25]} Qb7 {[%emt 0:08:18]} 19. b3 {[%emt 0:00:07]} Bh8 {[%emt 0:00:
06]} 20. g5 {[%emt 0:11:23]} Ne8 {[%emt 0:22:23]} 21. Bd4 {[%emt 0:02:14]} Bxd4
{[%emt 0:03:17]} 22. Qxd4 {[%emt 0:00:05]} e5 {[%emt 0:00:12]} 23. Qxc4 {
[%emt 0:03:24]} Rc8 {[%emt 0:03:04]} 24. Qd3 {[%emt 0:00:10]} Be6 {[%emt 0:01:
01]} 25. N1e2 {[%emt 0:04:34]} f6 {[%emt 0:03:35]} 26. f4 {[%emt 0:07:30]} f5 {
[%emt 0:14:27]} 27. fxe5 {[%emt 0:20:09]} dxe5 {[%emt 0:00:07]} 28. exf5 {
[%emt 0:01:14]} Rxf5 {[%emt 0:02:05]} 29. Qe3 {[%emt 0:01:56]} Nd6 {[%emt 0:17:
34]} 30. Rxd6 {[%emt 0:03:45]} Qxh1+ {[%emt 0:00:10]} 31. Kb2 {[%emt 0:00:02]}
Bf7 {[%emt 0:08:19]} 32. Ng3 {[%emt 0:00:18]} Qh2 {[%emt 0:01:36]} 33. Nxf5 {
[%emt 0:00:24]} gxf5 {[%emt 0:00:02]} 34. Qxa7 {[%emt 0:03:01]} Qg3 {[%emt 0:
00:49]} 35. Rc6 {[%emt 0:02:36]} Rf8 {[%emt 0:00:44]} 36. Qe7 {[%emt 0:00:56]}
1-0

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.03”]
[Round “7”]
[White “Young”]
[Black “Pollack, Oscar”]
[Result “1-0”]
[ECO “C18”]
[WhiteElo “1962”]
[BlackElo “2064”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “149”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. e4 {[%emt 0:00:00]} e6 {[%emt 0:00:00]} 2. d4 {[%emt 0:00:00]} d5 {[%emt 0:
00:00]} 3. Nc3 {[%emt 0:00:00]} Bb4 {[%emt 0:00:00]} 4. e5 {[%emt 0:00:12]} c5
{[%emt 0:00:00]} 5. a3 {[%emt 0:00:12]} Bxc3+ {[%emt 0:00:00]} 6. bxc3 {
[%emt 0:00:09]} Ne7 {[%emt 0:00:05]} 7. Qg4 {[%emt 0:00:19]} Qc7 {[%emt 0:00:
25]} 8. Bd3 {[%emt 0:00:45]} cxd4 {[%emt 0:01:04]} 9. Ne2 {[%emt 0:00:18]} dxc3
{[%emt 0:00:22]} 10. Qxg7 {[%emt 0:00:33]} Rg8 {[%emt 0:00:06]} 11. Qxh7 {
[%emt 0:00:16]} Qxe5 {[%emt 0:00:57]} 12. h4 {[%emt 0:00:24]} Nd7 {[%emt 0:02:
32]} 13. Bf4 {[%emt 0:00:24]} Qf6 {[%emt 0:00:59]} 14. Bg5 {[%emt 0:00:17]} Qh8
{[%emt 0:00:38]} 15. Qxh8 {[%emt 0:00:11]} Rxh8 {[%emt 0:00:01]} 16. Nxc3 {
[%emt 0:00:22]} f6 {[%emt 0:01:23]} 17. Bd2 {[%emt 0:00:58]} Ne5 {[%emt 0:05:
13]} 18. h5 {[%emt 0:07:27]} Bd7 {[%emt 0:03:35]} 19. Rb1 {[%emt 0:04:30]} Bc6
{[%emt 0:02:35]} 20. f3 {[%emt 0:05:05]} Kd7 {[%emt 0:06:17]} 21. Kf2 {[%emt 0:
03:51]} Rag8 {[%emt 0:02:01]} 22. g4 {[%emt 0:13:46]} f5 {[%emt 0:08:00]} 23.
gxf5 {[%emt 0:12:44]} Nxd3+ {[%emt 0:01:18]} 24. cxd3 {[%emt 0:00:17]} Nxf5 {
[%emt 0:00:09]} 25. Bf4 {[%emt 0:03:18]} Rh7 {[%emt 0:19:15]} 26. Rbg1 {
[%emt 0:15:11]} Rxg1 {[%emt 0:00:00]} 27. Kxg1 {[%emt 0:00:15]} Ke7 {[%emt 0:
00:00]} 28. Ne2 {[%emt 0:09:37]} Bb5 {[%emt 0:00:00]} 29. Bg5+ {[%emt 0:09:37]}
Kf7 {[%emt 0:00:00]} 30. Nf4 {[%emt 0:00:00]} Ne7 {[%emt 0:09:10]} 31. Kf2 {
[%emt 0:00:49]} Bc6 {[%emt 0:05:48]} 32. Re1 {[%emt 0:01:11]} Ng8 {[%emt 0:07:
53]} 33. Rxe6 {[%emt 0:03:02]} Rxh5 {[%emt 0:04:16]} 34. Rxc6 {[%emt 0:01:11]}
Rxg5 {[%emt 0:00:15]} 35. Rc7+ {[%emt 0:00:14]} Kf6 {[%emt 0:04:48]} 36. Rxb7 {
[%emt 0:00:34]} Rf5 {[%emt 0:02:08]} 37. Ne2 {[%emt 0:01:02]} Nh6 {[%emt 0:02:
50]} 38. Nd4 {[%emt 0:03:41]} Rh5 {[%emt 0:00:44]} 39. Rxa7 {[%emt 0:00:37]}
Ke5 {[%emt 0:01:28]} 40. Nc6+ {[%emt 0:01:44]} Kd6 {[%emt 0:01:27]} 41. Nd4 {
[%emt 0:32:14]} Ke5 {[%emt 0:30:39]} 42. Ke3 {[%emt 0:01:29]} Rh3 {[%emt 0:01:
10]} 43. Re7+ {[%emt 0:00:00]} Kd6 {[%emt 0:00:00]} 44. Re6+ {[%emt 0:00:00]}
Kd7 {[%emt 0:00:00]} 45. Rg6 {[%emt 0:00:00]} Nf7 {[%emt 0:00:00]} 46. a4 {
[%emt 0:00:00]} Ne5 {[%emt 0:00:00]} 47. Rg7+ {[%emt 0:00:00]} Kd6 {[%emt 0:00:
00]} 48. Rg1 {[%emt 0:00:00]} Rh8 {[%emt 0:00:00]} 49. Nb5+ {[%emt 0:00:00]}
Kd7 {[%emt 0:06:28]} 50. Rg7+ {[%emt 0:00:00]} Ke6 {[%emt 0:00:00]} 51. a5 {
[%emt 0:00:00]} Rb8 {[%emt 0:00:00]} 52. Nd4+ {[%emt 0:00:00]} Kf6 {[%emt 0:00:
00]} 53. Rg1 {[%emt 0:00:00]} Re8 {[%emt 0:00:00]} 54. Kd2 {[%emt 0:00:00]} Rh8
{[%emt 0:00:00]} 55. Ra1 {[%emt 0:00:00]} Nd7 {[%emt 0:00:00]} 56. a6 {[%emt 0:
00:00]} Ke5 {[%emt 0:00:00]} 57. Nb5 {[%emt 0:02:51]} d4 {[%emt 0:00:00]} 58.
a7 {[%emt 0:00:00]} Nb6 {[%emt 0:00:00]} 59. Nc7 {[%emt 0:02:38]} Rh2+ {
[%emt 0:00:00]} 60. Kc1 {[%emt 0:01:05]} Rh1+ {[%emt 0:00:00]} 61. Kb2 {
[%emt 0:00:26]} Rh2+ {[%emt 0:00:00]} 62. Kb3 {[%emt 0:00:00]} Rd2 {[%emt 0:00:
00]} 63. Ra5+ {[%emt 0:00:43]} Kd6 {[%emt 0:00:00]} 64. Ra6 {[%emt 0:02:19]}
Rxd3+ {[%emt 0:00:11]} 65. Kb2 {[%emt 0:00:41]} Rd2+ {[%emt 0:01:47]} 66. Kc1 {
[%emt 0:00:18]} Kxc7 {[%emt 0:00:38]} 67. Kxd2 {[%emt 0:00:09]} Na8 {[%emt 0:
00:07]} 68. Kd3 {[%emt 0:00:10]} Kb7 {[%emt 0:00:11]} 69. Ra1 {[%emt 0:00:14]}
Nc7 {[%emt 0:00:16]} 70. a8=Q+ {[%emt 0:00:46]} Nxa8 {[%emt 0:00:02]} 71. Rxa8
{[%emt 0:00:10]} Kxa8 {[%emt 0:00:08]} 72. Kxd4 {[%emt 0:00:17]} Kb7 {[%emt 0:
00:05]} 73. Kd5 {[%emt 0:00:09]} Kc8 {[%emt 0:00:16]} 74. Ke6 {[%emt 0:00:09]}
Kd8 {[%emt 0:00:20]} 75. Kf7 {[%emt 0:00:07]} 1-0

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.03”]
[Round “7”]
[White “De Coverly, Roger D”]
[Black “Thurlow, Kevin J”]
[Result “1/2-1/2”]
[ECO “A08”]
[WhiteElo “1920”]
[BlackElo “2030”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “79”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. e4 {[%emt 0:00:00]} c5 {[%emt 0:00:00]} 2. Nf3 {[%emt 0:00:00]} e6 {[%emt 0:
00:00]} 3. d3 {[%emt 0:00:00]} d5 {[%emt 0:00:18]} 4. Nbd2 {[%emt 0:00:00]} Nc6
{[%emt 0:00:05]} 5. g3 {[%emt 0:00:20]} Nf6 {[%emt 0:01:28]} 6. Bg2 {[%emt 0:
00:39]} dxe4 {[%emt 0:01:12]} 7. dxe4 {[%emt 0:00:31]} e5 {[%emt 0:01:33]} 8.
O-O {[%emt 0:02:42]} Be7 {[%emt 0:02:21]} 9. c3 {[%emt 0:02:18]} O-O {[%emt 0:
01:56]} 10. Nc4 {[%emt 0:03:44]} Qc7 {[%emt 0:01:07]} 11. Qc2 {[%emt 0:03:46]}
b6 {[%emt 0:04:48]} 12. Re1 {[%emt 0:01:58]} Be6 {[%emt 0:04:12]} 13. Ne3 {
[%emt 0:03:10]} h6 {[%emt 0:00:44]} 14. Nh4 {[%emt 0:01:59]} Rfd8 {[%emt 0:01:
32]} 15. b3 {[%emt 0:07:44]} Rd7 {[%emt 0:03:30]} 16. Bb2 {[%emt 0:00:21]} Rad8
{[%emt 0:00:22]} 17. Rad1 {[%emt 0:00:19]} g6 {[%emt 0:08:00]} 18. Rxd7 {
[%emt 0:02:16]} Rxd7 {[%emt 0:00:14]} 19. Rd1 {[%emt 0:04:26]} Qd8 {[%emt 0:03:
51]} 20. Rxd7 {[%emt 0:00:50]} Qxd7 {[%emt 0:00:17]} 21. Qd1 {[%emt 0:00:32]}
Qxd1+ {[%emt 0:00:26]} 22. Nxd1 {[%emt 0:00:05]} c4 {[%emt 0:00:29]} 23. b4 {
[%emt 0:02:12]} b5 {[%emt 0:04:56]} 24. Ne3 {[%emt 0:02:11]} Bd8 {[%emt 0:00:
35]} 25. Nd5 {[%emt 0:02:34]} Kg7 {[%emt 0:00:30]} 26. Bf3 {[%emt 0:01:58]} g5
{[%emt 0:08:59]} 27. Nxf6 {[%emt 0:04:04]} Kxf6 {[%emt 0:02:02]} 28. Nf5 {
[%emt 0:01:56]} Kg6 {[%emt 0:08:29]} 29. Kf1 {[%emt 0:08:13]} h5 {[%emt 0:08:
36]} 30. Bc1 {[%emt 0:01:44]} Ne7 {[%emt 0:01:08]} 31. Nd6 {[%emt 0:03:51]} a6
{[%emt 0:02:50]} 32. Be3 {[%emt 0:01:33]} Bc7 {[%emt 0:02:59]} 33. Bc5 {
[%emt 0:12:09]} Nc8 {[%emt 0:03:39]} 34. Nb7 {[%emt 0:02:21]} Bd7 {[%emt 0:01:
11]} 35. Be3 {[%emt 0:01:49]} Nb6 {[%emt 0:01:21]} 36. Nc5 {[%emt 0:03:41]} Bc8
{[%emt 0:00:12]} 37. Bd1 {[%emt 0:03:12]} Nd7 {[%emt 0:00:32]} 38. Bc2 {
[%emt 0:01:32]} Nxc5 {[%emt 0:00:16]} 39. Bxc5 {[%emt 0:00:25]} g4 {[%emt 0:02:
02]} 40. Ke2 {[%emt 0:00:36]} 1/2-1/2

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.04”]
[Round “8”]
[White “Adams, Michael”]
[Black “Pert, Nicholas”]
[Result “1/2-1/2”]
[ECO “B30”]
[WhiteElo “2706”]
[BlackElo “2544”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “89”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 18,89,8,0,41,41,22,34,103,132,137,129,139,133,125,108,110,95,96,103,110,
99,133,118,122,120,120,121,188,158,189,91,93,93,143,91,93,71,93,55,59,49,72,47,
85,71,93,93,91,82,93,82,93,85,93,93,93,78,85,76,78,61,72,72,72,88,75,110,124,
77,72,0,0,0]} 1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Nf6 4. Nc3 g6 5. h3 Bg7 (5… Nd4 6.
e5 Nh5 7. Bc4 d6 8. exd6 Qxd6 9. d3 Bg7 10. Ne4 Qc7 11. c3 Ne6 12. Be3 O-O 13.
O-O {1/2-1/2 (22) Movsesian,S (2677)-Salgado Lopez,I (2627) Linares 2017}) 6.
e5 {B30: Sicilian: 2…Nc6 3 Bb5, lines without …g6} Ng8 7. Bxc6 dxc6 8. d3
Nh6 9. g4 {[%cal Bg2g4,Bg4g5][%mdl 32]} O-O 10. Qe2 {LiveBook: 36 Games} Qb6
11. Nd2 Qc7 $146 ({Predecessor:} 11… f5 12. g5 Nf7 13. f4 Nd8 14. Nf3 Ne6 15.
Nd1 Nd4 16. Qf2 {0-1 (41) Yurtseven,M (2356)-Nedev,T (2470) Skopje 2015}) 12.
Nb3 f5 (12… f6 $14) 13. g5 $16 ({Reject} 13. Nxc5 $6 b6 $11) 13… Nf7 {
[%cal Bh6f7,Bf7d8,Bd8e6,Be6d4][%mdl 32] [#]} 14. f4 $1 b6 15. Be3 Be6 16. Nd2
Bd5 17. Nf3 Nd8 18. h4 {[%cal Bh3h4,Bh4h5][%mdl 32]} Ne6 19. h5 Bxf3 20. Qxf3
Nd4 21. Qf2 Rfd8 22. O-O-O e6 (22… a5 $16 {keeps fighting.} 23. Bxd4 (23.
hxg6 hxg6 24. Bxd4 cxd4 $16) 23… cxd4) 23. Rh4 Qd7 24. Ne2 (24. Rdh1 $18 {
and White stays clearly on top.}) 24… Nxe2+ 25. Qxe2 Kf7 26. c4 (26. a4 $142)
26… Qc7 27. Rdh1 Rg8 28. R1h3 Rad8 29. Kc2 Qc8 30. Qf3 a5 31. Rh2 Qd7 32. Rd2
Qc7 33. Qh1 Qc8 34. Rh3 Qd7 35. Qf3 Qc8 36. Rh1 Rd7 37. Kd1 Rgd8 38. Ke2 a4 39.
Rb1 Ra7 40. b4 axb3 41. Rxb3 Qc7 42. Rdb2 Rda8 43. Rxb6 Rxa2 {[#] Strongly
threatening …Qxb6.} 44. R6b3 (44. Kf1 $16 {Hoping for Rb7.} Rxb2 45. Rxb2)
44… Bxe5 $1 $11 45. fxe5 {Precision: White = 41%, Black = 48%.} 1/2-1/2

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.04”]
[Round “8”]
[White “Mcshane, Luke J”]
[Black “Fodor, Tamas Jr”]
[Result “1-0”]
[ECO “C07”]
[WhiteElo “2669”]
[BlackElo “2506”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “79”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 24,79,15,20,36,10,16,10,73,54,64,60,81,31,16,11,58,14,52,38,52,48,49,40,
50,14,22,0,37,0,14,0,3,-10,0,-16,0,-14,-8,-8,0,-27,-24,-35,0,-34,190,200,175,
193,218,215,670,676,29993,29994,29996,29997]} 1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 c5 4.
Ngf3 Nf6 5. exd5 exd5 6. Bb5+ Bd7 7. Bxd7+ Nbxd7 8. O-O Be7 9. dxc5 Nxc5 10.
Re1 O-O 11. Nf1 Re8 12. Be3 {[%cal Bc1e3,Be3d4,Bd4e5][%mdl 32]} Rc8 {C08:
French Tarrasch: 3…c5 4 exd5 exd5 sidelines} 13. c3 {LiveBook: 9 Games} a5
14. Bd4 Ne6 {The position is equal.} 15. Be5 {[#]} Qb6 $146 (15… Ne4 $11) ({
Predecessor:} 15… Ne4 16. Ng3 Qb6 17. Nxe4 dxe4 18. Rxe4 Qxb2 19. Rb1 Rcd8
20. Rxb2 Rxd1+ {1/2-1/2 (63) Hracek,Z (2636)-Berelowitsch,A (2540) Germany 2014
}) 16. Re2 Nh5 17. g3 Bc5 18. Rd2 ({Of course not} 18. Qxd5 $6 Nef4 $11) 18…
g6 19. Qb3 Qa7 20. Rad1 Rcd8 (20… Ng5 $5 21. Nxg5 Rxe5 22. Rxd5 Re7 $14) 21.
Qc2 Ng5 22. Nxg5 Rxe5 23. Nf3 Rf5 24. Nd4 Re5 25. Nf3 Rf5 26. Nd4 Re5 27. Ne3
Nf6 28. Rd3 Rde8 29. a3 a4 30. Kg2 Kg7 31. Qc1 Qb6 32. Qc2 h5 33. h3 Ne4 (33…
h4 {feels hotter.} 34. g4 Qd6 35. Re1 Bxd4 36. cxd4 R5e6) 34. f4 (34. Re1 {
is more complex.} Nf6 35. Red1) 34… Nxc3 $2 {[#]} (34… Bxd4 $1 $15 {
keeps the upper hand.} 35. cxd4 (35. Rxd4 R5e6 $11) 35… R5e6) 35. Rxc3 $18
Bxd4 36. fxe5 Bxe3 37. Rxd5 Bd4 $2 (37… Qe6 38. Qd3 Ba7) 38. Rd6 Qa7 39. Rc7
Bxe5 40. Qxg6+ {Precision: White = 39%, Black = 25%.} 1-0

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.04”]
[Round “8”]
[White “Hawkins, Jonathan”]
[Black “Webb, Laurence”]
[Result “1-0”]
[ECO “C03”]
[WhiteElo “2590”]
[BlackElo “2306”]
[Annotator “ChessBase”]
[PlyCount “95”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. e4 {[%emt 0:03:31]} e6 {[%emt 0:00:11]} 2. d4 {[%emt 0:00:06]} d5 {[%emt 0:
00:03]} 3. Nd2 {[%emt 0:00:06]} Be7 {[%emt 0:00:22]} 4. e5 {[%emt 0:00:07]} c5
{[%emt 0:00:27]} 5. c3 {[%emt 0:00:06]} Nc6 {[%emt 0:00:24]} 6. Bd3 {[%emt 0:
02:17]} Nh6 {[%emt 0:01:26]} 7. Ne2 {[%emt 0:00:53]} Nf5 {[%emt 0:01:03]} 8.
Nf3 {[%emt 0:01:23]} Nh4 {[%emt 0:06:55]} 9. Nxh4 {[%emt 0:04:40]} Bxh4 {
[%emt 0:00:03]} 10. Be3 {[%emt 0:01:04]} cxd4 {[%emt 0:01:46]} 11. Bxd4 {
[%emt 0:03:24]} Bd7 {[%emt 0:04:00]} 12. O-O {[%emt 0:00:47]} Be7 {[%emt 0:02:
17]} 13. Kh1 {[%emt 0:05:34]} Nxd4 {[%emt 0:09:13]} 14. Nxd4 {[%emt 0:05:39]}
Qb6 {[%emt 0:07:20]} 15. Qe2 {[%emt 0:00:21]} a6 {[%emt 0:07:10]} 16. a4 {
[%emt 0:02:10]} a5 {[%emt 0:10:21]} 17. f4 {[%emt 0:07:10]} g6 {[%emt 0:00:55]}
18. Bb5 {[%emt 0:10:54]} Bxb5 {[%emt 0:05:35]} 19. axb5 {[%emt 0:00:05]} Bc5 {
[%emt 0:02:08]} 20. Nb3 {[%emt 0:03:43]} a4 {[%emt 0:07:59]} 21. Nxc5 {[%emt 0:
05:44]} Qxc5 {[%emt 0:00:54]} 22. Ra3 {[%emt 0:00:07]} O-O {[%emt 0:02:21]} 23.
Rfa1 {[%emt 0:00:36]} d4 {[%emt 0:03:29]} 24. c4 {[%emt 0:02:32]} d3 {[%emt 0:
03:46]} 25. Qxd3 {[%emt 0:00:50]} Qf2 {[%emt 0:00:18]} 26. Qe4 {[%emt 0:05:57]}
b6 {[%emt 0:02:08]} 27. b3 {[%emt 0:02:39]} Rad8 {[%emt 0:04:07]} 28. Rxa4 {
[%emt 0:06:31]} Rd4 {[%emt 0:01:40]} 29. Qf3 {[%emt 0:05:59]} Qxf3 {[%emt 0:10:
23]} 30. gxf3 {[%emt 0:00:06]} Rd3 {[%emt 0:00:03]} 31. Ra6 {[%emt 0:01:58]}
Rxb3 {[%emt 0:01:34]} 32. Rxb6 {[%emt 0:01:02]} Rd8 {[%emt 0:01:28]} 33. Rd6 {
[%emt 0:03:39]} Rc8 {[%emt 0:00:20]} 34. Rc6 {[%emt 0:06:45]} Rd8 {[%emt 0:00:
12]} 35. Kg2 {[%emt 0:00:06]} Rd2+ {[%emt 0:00:44]} 36. Kg3 {[%emt 0:00:10]}
Rbb2 {[%emt 0:01:06]} 37. Rg1 {[%emt 0:00:20]} Rxh2 {[%emt 0:01:18]} 38. b6 {
[%emt 0:00:47]} Rhc2 {[%emt 0:01:52]} 39. c5 {[%emt 0:00:53]} Rc4 {[%emt 0:01:
11]} 40. Rc7 {[%emt 0:00:38]} Rcb4 {[%emt 0:00:33]} 41. Rd1 {[%emt 0:30:37]} h5
{[%emt 0:01:05]} 42. Rd8+ {[%emt 0:00:00]} Kg7 {[%emt 0:00:11]} 43. Rdd7 {
[%emt 0:00:00]} h4+ {[%emt 0:00:07]} 44. Kg4 {[%emt 0:00:00]} g5 {[%emt 0:04:
29]} 45. Rxf7+ {[%emt 0:00:00]} Kg8 {[%emt 0:00:10]} 46. Kxg5 {[%emt 0:00:00]}
Rg2+ {[%emt 0:00:40]} 47. Kh6 {[%emt 0:00:00]} h3 {[%emt 0:01:09]} 48. Rf6 {
[%emt 0:00:00]} 1-0

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.04”]
[Round “8”]
[White “Adair, James R”]
[Black “Arkell, Keith C”]
[Result “*”]
[WhiteElo “2492”]
[BlackElo “2406”]
[Annotator “ChessBase”]
[PlyCount “136”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. e4 {[%emt 0:00:01]} e6 {[%emt 0:00:00]} 2. d4 {[%emt 0:00:05]} d5 {[%emt 0:
00:00]} 3. Nc3 {[%emt 0:00:05]} dxe4 {[%emt 0:00:00]} 4. Nxe4 {[%emt 0:00:05]}
Bd7 {[%emt 0:00:00]} 5. Nf3 {[%emt 0:00:16]} Bc6 {[%emt 0:00:00]} 6. Bd3 {
[%emt 0:00:06]} Nd7 {[%emt 0:00:00]} 7. O-O {[%emt 0:00:25]} Ngf6 {[%emt 0:00:
04]} 8. Ng3 {[%emt 0:00:24]} (8. Ned2 {[%cal Gf1e1,Gf3e5]}) 8… Be7 {[%emt 0:
00:17]} 9. Re1 {[%emt 0:00:34]} (9. Ne5 Nxe5 10. dxe5 Qd5 {[%cal Gd5e5]}) 9…
Bxf3 {[%emt 0:00:09]} (9… O-O {[%cal Gc2c3]} 10. Ne5 Nxe5 11. dxe5 Qd5 {
[%csl Ge5][%cal Gd5g2]} 12. f3 Bc5+ 13. Kh1 Ng4) 10. Qxf3 {[%emt 0:00:06]} c6 {
[%emt 0:00:04]} 11. c3 {[%emt 0:00:53]} O-O {[%emt 0:00:14]} 12. Bc2 {[%emt 0:
01:20]} Re8 {[%emt 0:00:21]} 13. Bd2 {[%emt 0:02:50]} Qb6 {[%emt 0:05:18]} (
13… Nf8 14. Rad1 Qb6 15. Bc1 {[%csl Gc1]}) 14. b3 {[%emt 0:06:26]} Rac8 {
[%emt 0:04:03]} 15. Rad1 {[%emt 0:03:11]} c5 {[%emt 0:10:40]} 16. dxc5 {
[%emt 0:03:07]} Bxc5 {[%emt 0:00:07]} 17. Ne4 {[%emt 0:06:42]} (17. c4 {
[%csl Gc2,Gc5][%cal Gc5b4]}) 17… Be7 {[%emt 0:03:58]} (17… Nxe4 18. Qxe4 (
18. Rxe4 {[%csl Gb6,Gd1,Gd7,Gh7][%cal Ge4h4]}) 18… Bxf2+ {[%cal Gg1h1]} 19.
Kh1 Nf6 {[%csl Ge4,Gh7]}) 18. c4 {[%emt 0:09:10]} (18. Nxf6+ Nxf6 {[%cal Ge1e4]
}) (18. Ng5 {[%cal Gd7f8]} h6 19. Nxe6 fxe6 20. Bxh6 gxh6 21. Qg3+ Kh8 22. Qg6
Bf8 (22… Nf8 23. Qxh6+ N8h7 24. Rxe6 Qxe6 25. Bxh7)) 18… Qa6 {[%emt 0:08:
33]} 19. Bc3 {[%emt 0:09:19]} Red8 {[%emt 0:03:00]} (19… Qxa2 20. Re2 (20.
Nxf6+ Nxf6 21. Qd3) (20. Qd3 Qa6 21. Nxf6+ Nxf6 22. Bxf6 Bxf6 23. Qxh7+ Kf8 24.
Rd7 {[%csl Gf7][%cal Gg7g6]}) (20. Rxd7 Nxd7 21. Qd3) 20… Qa6 21. Rxd7 Nxd7
22. Qg3 e5 {[%cal Ga6h6]}) 20. Qg3 {[%emt 0:07:50]} g6 {[%emt 0:03:52]} 21. a4
{[%emt 0:13:32]} Nxe4 {[%emt 0:07:15]} 22. Bxe4 {[%emt 0:01:25]} Qb6 {[%emt 0:
04:58]} 23. a5 {[%emt 0:05:30]} Qc7 {[%emt 0:01:50]} 24. Qxc7 {[%emt 0:03:53]}
Rxc7 {[%emt 0:00:04]} 25. g3 {[%emt 0:01:57]} Rdc8 {[%emt 0:01:01]} 26. Re3 {
[%emt 0:01:47]} b6 {[%emt 0:04:59]} 27. Bc2 {[%emt 0:03:11]} Nf6 {[%emt 0:05:
21]} 28. Be5 {[%emt 0:03:58]} Rc5 {[%emt 0:01:09]} 29. axb6 {[%emt 0:00:12]}
axb6 {[%emt 0:00:12]} 30. Bd4 {[%emt 0:00:50]} R5c6 {[%emt 0:00:07]} 31. Re5 {
[%emt 0:00:51]} Ng4 {[%emt 0:04:03]} 32. Rb5 {[%emt 0:01:18]} Bc5 {[%emt 0:00:
17]} 33. h3 {[%emt 0:02:00]} Bxd4 {[%emt 0:00:12]} 34. Rxd4 {[%emt 0:00:19]}
Nf6 {[%emt 0:00:12]} 35. Bd1 {[%emt 0:03:37]} Rb8 {[%emt 0:00:46]} 36. Bf3 {
[%emt 0:02:04]} Rc5 {[%emt 0:00:12]} 37. Rb4 {[%emt 0:00:24]} Ne8 {[%emt 0:03:
58]} 38. Rd7 {[%emt 0:01:47]} Rc7 {[%emt 0:11:35]} 39. Rxc7 {[%emt 0:00:16]}
Nxc7 {[%emt 0:00:04]} 40. c5 {[%emt 0:05:43]} b5 {[%emt 0:00:22]} 41. Rd4 {
[%emt 0:04:36]} Na6 {[%emt 0:03:34]} 42. c6 {[%emt 0:02:38]} (42. b4 e5 {
[%csl Gb4,Gd4]}) 42… Rc8 {[%emt 0:00:50]} 43. Rd6 {[%emt 0:04:48]} (43. Be2)
43… Nb4 {[%emt 0:11:02]} 44. Be2 {[%emt 0:05:26]} Nxc6 {[%emt 0:08:17]} 45.
Bxb5 {[%emt 0:00:04]} Na5 {[%emt 0:01:56]} 46. Ba4 {[%emt 0:00:17]} Rb8 {
[%emt 0:01:04]} 47. Rd3 {[%emt 0:01:55]} Kg7 {[%emt 0:10:37]} 48. Kf1 {[%emt 0:
00:38]} Rb4 {[%emt 0:00:15]} 49. Ke2 {[%emt 0:01:20]} Nb7 {[%emt 0:00:05]} 50.
Rc3 {[%emt 0:00:49]} Nd6 {[%emt 0:00:06]} 51. Rd3 {[%emt 0:01:58]} Ne4 {
[%emt 0:00:43]} 52. Ke3 {[%emt 0:02:16]} Nc5 {[%emt 0:03:53]} 53. Rc3 {[%emt 0:
00:17]} Nxa4 {[%emt 0:00:08]} 54. bxa4 {[%emt 0:00:03]} Rxa4 {[%emt 0:00:05]}
55. h4 {[%emt 0:01:18]} h6 {[%emt 0:00:15]} 56. Rc7 {[%emt 0:00:41]} g5 {
[%emt 0:00:15]} 57. hxg5 {[%emt 0:00:06]} hxg5 {[%emt 0:00:03]} 58. Rb7 {
[%emt 0:02:21]} Ra3+ {[%emt 0:00:13]} 59. Ke2 {[%emt 0:00:12]} Kg6 {[%emt 0:00:
24]} 60. Re7 {[%emt 0:00:07]} g4 {[%emt 0:00:55]} 61. Kd2 {[%emt 0:00:25]} Kf6
{[%emt 0:00:10]} 62. Rb7 {[%emt 0:00:18]} e5 {[%emt 0:00:07]} 63. Ke2 {[%emt 0:
00:25]} Ke6 {[%emt 0:00:08]} 64. Rb6+ {[%emt 0:00:33]} Kf5 {[%emt 0:00:06]} 65.
Rb7 {[%emt 0:00:19]} f6 {[%emt 0:00:06]} 66. Rb6 {[%emt 0:00:16]} Rc3 {[%emt 0:
00:08]} 67. Ra6 {[%emt 0:00:14]} Rc5 {[%emt 0:00:18]} 68. Ke3 {[%emt 0:00:15]}
Rb5 {[%emt 0:00:06]} *

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.04”]
[Round “8”]
[White “Fernandez, Daniel Howard”]
[Black “Howell, David Wl”]
[Result “0-1”]
[ECO “A06”]
[WhiteElo “2485”]
[BlackElo “2687”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “122”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 9,122,14,9,10,22,12,3,7,4,4,4,0,33,33,63,-4,-4,-5,0,0,0,0,0,0,0,-23,-1,
-26,-20,-22,-27,-55,-35,-56,-27,-34,-22,-22,-22,-24,-23,-22,-24,-23,-23,-22,
-23,-22,-22,-22,0,-22,0,-21,-20,-21,-19,-26,-9,-38,-38,-37,-42,-55,-57,-120,
-97,-104,-108,-80,0,-94,0,-85,-31,-130,-131,-138,-125,-145,-145,-145,-145,-141,
-141,-141,-131,-135,-137,-181,-181,-181,-181,-1830,-1809,-1697,-1693,-1673,
-1620,-1406,-1387,-1364,-1269,-6079,-5730,-5181,-4658,-10415,-5635,-12839,
-12823,-12830,-12843,-6412,-6079]} 1. Nf3 d5 2. e3 Nf6 3. c4 c5 (3… e6 4. b3
Be7 5. Bb2 O-O 6. Be2 dxc4 7. bxc4 c5 8. Rg1 Ne4 9. Qc2 Bf6 10. Bxf6 Qxf6 11.
d4 Nd6 12. Nc3 cxd4 13. exd4 Nc6 14. Rd1 {0-1 (71) Caruana,F (2822)-Aronian,L
(2767) chess.com INT 2018}) 4. a3 Nc6 5. cxd5 Nxd5 {LiveBook: 3 Games} 6. d4 {
A06: Réti Opening:1 Nf3 d5} e6 7. Be2 cxd4 8. Nxd4 {The position is equal.} Bd7
$146 ({Predecessor:} 8… Nxd4 9. Qxd4 Bd7 10. O-O Nf6 11. Nc3 Be7 12. e4 {
1/2-1/2 (28) Goris Schouwstra,A (1884)-Sieber,W (1887) Davos 2006}) 9. e4 Nxd4
10. Qxd4 Rc8 11. O-O Qb6 12. Qxb6 ({Better is} 12. Qd3 $14 Nf6 13. Nc3) 12…
Nxb6 $11 13. Nc3 Nc4 14. Rd1 f6 15. Bxc4 Rxc4 16. Be3 a6 17. Rd3 {next Rad1 is
good for White.} Rc8 18. Rad1 Bc6 19. f3 Be7 20. g4 Kf7 21. Kg2 Rhd8 22. Rxd8
Bxd8 23. h4 $1 Bc7 24. h5 Be5 25. Bd4 Bb8 26. Bb6 Bf4 27. Kf2 Be8 28. Be3 Be5
29. Bd4 Bf4 30. Be3 Be5 31. Bd4 Bb8 32. Ke2 Bc6 33. Bb6 Bh2 34. Rd8 Rxd8 35.
Bxd8 $15 {[%mdl 4096] Endgame KBB-KBN} Bf4 36. Kd3 {[#]} f5 $1 {[%mdl 512]} 37.
Bb6 (37. a4 $15) (37. exf5 exf5) 37… Bc1 38. Kc2 Bg5 39. Kd3 Bc1 40. Kc2 Bg5
41. Kd3 h6 (41… fxg4 $17 42. fxg4 Be7) 42. Bd4 ({White should play} 42. Bc7
$15) 42… fxg4 $17 43. fxg4 Bc1 44. Nd1 {[#]} Bb5+ $1 45. Kc2 Bf4 46. Nf2 e5
47. Bc5 Be2 48. b4 b5 49. Kc3 Kf6 50. Bd6 Be3 51. Nd3 $2 (51. Bc5 Bxf2 52. Bxf2
) 51… Bd4+ $19 {Black is clearly winning.} 52. Kd2 Bxd3 53. Kxd3 {KB-KB} Kg5
54. Bc5 Ba1 55. Bf8 Kxg4 56. Bxg7 Kxh5 57. Ke3 Bb2 58. Kf3 Kg6 59. Bh8 h5 60.
Kg3 Bxa3 61. Bxe5 Bxb4 {Precision: White = 41%, Black = 63%.} 0-1

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.04”]
[Round “8”]
[White “Tan, Justin Hy”]
[Black “Ghasi, Ameet K”]
[Result “1/2-1/2”]
[ECO “B12”]
[WhiteElo “2481”]
[BlackElo “2494”]
[Annotator “ChessBase”]
[PlyCount “98”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. e4 {[%emt 0:00:00]} c6 {[%emt 0:00:25]} 2. d4 {[%emt 0:00:00]} d5 {[%emt 0:
00:06]} 3. e5 {[%emt 0:00:00]} Bf5 {[%emt 0:00:17]} 4. Nf3 {[%emt 0:00:00]} e6
{[%emt 0:00:13]} 5. Be2 {[%emt 0:00:00]} c5 {[%emt 0:00:06]} 6. Be3 {[%emt 0:
00:17]} cxd4 {[%emt 0:04:03]} 7. Nxd4 {[%emt 0:00:12]} Ne7 {[%emt 0:00:06]} 8.
c4 {[%emt 0:08:52]} Nbc6 {[%emt 0:07:24]} 9. O-O {[%emt 0:13:41]} dxc4 {
[%emt 0:09:53]} 10. Bxc4 {[%emt 0:04:00]} Nxd4 {[%emt 0:02:37]} 11. Bxd4 {
[%emt 0:00:12]} a6 {[%emt 0:00:57]} 12. Bc3 {[%emt 0:05:38]} Qxd1 {[%emt 0:18:
07]} 13. Rxd1 {[%emt 0:01:33]} Nc6 {[%emt 0:03:31]} 14. a3 {[%emt 0:14:31]} Rc8
{[%emt 0:07:40]} 15. Nd2 {[%emt 0:04:58]} Be7 {[%emt 0:04:55]} 16. Be2 {
[%emt 0:08:52]} O-O {[%emt 0:02:12]} 17. Bf3 {[%emt 0:03:52]} Bc2 {[%emt 0:06:
00]} 18. Re1 {[%emt 0:02:14]} Rfd8 {[%emt 0:01:45]} 19. Rac1 {[%emt 0:03:25]}
Bd3 {[%emt 0:05:33]} 20. Ne4 {[%emt 0:01:38]} Bb5 {[%emt 0:04:52]} 21. g3 {
[%emt 0:10:15]} Ba4 {[%emt 0:00:42]} 22. h4 {[%emt 0:02:33]} Bb3 {[%emt 0:01:
01]} 23. Kg2 {[%emt 0:02:12]} h6 {[%emt 0:01:25]} 24. h5 {[%emt 0:00:40]} Rd7 {
[%emt 0:05:15]} 25. Nd2 {[%emt 0:05:00]} Bd5 {[%emt 0:00:26]} 26. Bxd5 {
[%emt 0:00:02]} Rxd5 {[%emt 0:00:18]} 27. Nc4 {[%emt 0:00:15]} Rc5 {[%emt 0:04:
33]} 28. Nb6 {[%emt 0:02:07]} Rd8 {[%emt 0:00:09]} 29. b4 {[%emt 0:03:45]} Rb5
{[%emt 0:00:06]} 30. Nc4 {[%emt 0:00:04]} Rbd5 {[%emt 0:01:04]} 31. Ne3 {
[%emt 0:00:29]} Rd3 {[%emt 0:01:45]} 32. Nc4 {[%emt 0:01:36]} b5 {[%emt 0:04:
33]} 33. Nb2 {[%emt 0:00:11]} R3d5 {[%emt 0:00:17]} 34. Nd1 {[%emt 0:01:21]}
Rd3 {[%emt 0:02:43]} 35. Nb2 {[%emt 0:00:11]} R3d5 {[%emt 0:00:01]} 36. Nd1 {
[%emt 0:00:00]} a5 {[%emt 0:00:23]} 37. Ne3 {[%emt 0:01:03]} Rd3 {[%emt 0:00:
35]} 38. Bb2 {[%emt 0:00:01]} axb4 {[%emt 0:01:38]} 39. Rxc6 {[%emt 0:00:01]}
bxa3 40. Bc1 {[%emt 0:03:40]} Ra8 {[%emt 0:01:36]} 41. Nc2 {[%emt 0:10:14]} b4
{[%emt 0:05:35]} 42. Re3 {[%emt 0:04:50]} Rd1 {[%emt 0:13:37]} 43. Na1 {
[%emt 0:00:27]} Rad8 {[%emt 0:01:01]} 44. Rc7 {[%emt 0:01:00]} R8d7 {[%emt 0:
02:46]} 45. Rxd7 {[%emt 0:00:57]} Rxd7 {[%emt 0:00:04]} 46. Nb3 {[%emt 0:00:29]
} Rd1 {[%emt 0:01:13]} 47. Re2 {[%emt 0:01:03]} Rd3 {[%emt 0:00:44]} 48. Re3 {
[%emt 0:00:15]} Rd1 {[%emt 0:01:07]} 49. Re2 {[%emt 0:02:08]} Rd3 {[%emt 0:02:
55]} 1/2-1/2

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.04”]
[Round “8”]
[White “Wells, Peter K”]
[Black “Wall, Tim P”]
[Result “1-0”]
[ECO “A83”]
[WhiteElo “2426”]
[BlackElo “2234”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “31”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. d4 {[%emt 0:03:48]} f5 {[%emt 0:00:00]} 2. e4 {[%emt 0:03:15]} fxe4 {
[%emt 0:00:00]} 3. Nc3 {[%emt 0:00:07]} Nf6 {[%emt 0:03:29]} 4. Bg5 {[%emt 0:
00:34]} Nc6 {[%emt 0:02:28]} 5. d5 {[%emt 0:00:45]} Ne5 {[%emt 0:02:06]} 6. Qe2
{[%emt 0:01:34]} c6 {[%emt 0:17:29]} 7. O-O-O {[%emt 0:01:37]} Qa5 {[%emt 0:12:
19]} 8. f4 {[%emt 0:11:09]} Nf7 {[%emt 0:04:32]} 9. Bxf6 {[%emt 0:03:21]} gxf6
{[%emt 0:00:26]} 10. Qxe4 {[%emt 0:01:15]} Bh6 {[%emt 0:07:53]} 11. Kb1 {
[%emt 0:05:26]} Nd6 {[%emt 0:06:08]} 12. Qe2 {[%emt 0:11:47]} Bxf4 {[%emt 0:10:
02]} 13. Qh5+ {[%emt 0:01:47]} Nf7 {[%emt 0:04:56]} 14. Nf3 {[%emt 0:03:01]}
Be5 {[%emt 0:07:52]} 15. Nxe5 {[%emt 0:03:04]} fxe5 {[%emt 0:00:08]} 16. Bd3 {
[%emt 0:04:34]} 1-0

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.04”]
[Round “8”]
[White “Hebden, Mark”]
[Black “Jones, Gawain Cb”]
[Result “0-1”]
[ECO “A45”]
[WhiteElo “2423”]
[BlackElo “2670”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “74”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 20,74,6,0,0,0,0,0,0,0,0,-32,-24,-87,-89,-67,-75,-113,-111,-113,-40,-47,
-33,-50,-52,-38,-38,-204,-204,-210,-204,-204,-221,-199,-209,-214,-205,-254,
-279,-360,-341,-346,-330,-352,-347,-329,-329,-539,-564,-557,-550,-539,-526,
-29965,-29965,-5694,-5410]} 1. d4 Nf6 2. Bg5 d5 3. e3 c5 4. Bxf6 gxf6 5. Nc3
Nc6 6. Qh5 cxd4 {D01: Veresov Opening} 7. exd4 e6 8. Nf3 (8. O-O-O Bb4 9. Nge2
Bd7 10. h4 Qe7 11. a3 Ba5 12. Rh3 O-O-O 13. Re3 {1/2-1/2 (39) Rapport,R (2707)
-Vachier Lagrave,M (2789) Riadh 2017}) 8… Bd7 9. Bb5 a6 10. Bxc6 Bxc6 11. O-O
{LiveBook: 3 Games} Qc7 12. a4 $146 ({Predecessor:} 12. Rfe1 O-O-O 13. Re3 Bd6
14. Qh4 {0-1 (41) Kindermann,S (2502)-Nayhebaver,M (2440) Austria 2018}) 12…
O-O-O 13. Rfb1 Be8 14. Ne2 Kb8 15. Rc1 Rg8 16. c4 (16. g3 $11) 16… dxc4 $17
17. b3 Rg6 18. bxc4 f5 {[%cal Bf6f5,Bf5f4][%mdl 32]} 19. Qh4 f6 (19… Rg4 $17
20. Qh5 h6) 20. Qf4 $1 $15 {[%cal Rf4c7] White wants to play Qxc7+.} ({Wrong is
} 20. Nf4 $2 Rg4 $19) 20… Bd6 $36 {[%mdl 2048] Black has good play.} 21. Qe3
f4 22. Qb3 e5 23. d5 $2 {[#]} ({White should try} 23. Rab1 $1 $15) 23… Bc5
$19 24. Rab1 Bd7 25. Nc3 Bh3 26. Ne4 Rxg2+ ({Weaker is} 26… Bxg2 27. Nxc5
Bh3+ 28. Kh1 $11) 27. Kh1 Rg7 28. Rg1 Rdg8 29. Nxf6 Rxg1+ 30. Rxg1 Rxg1+ 31.
Nxg1 Bf5 32. Qf3 Bd4 33. Qe2 $2 {[#]} (33. Ne4) 33… Qg7 34. Ne4 Qg6 35. Nd2
e4 36. Nb3 f3 {[%csl Gf3][%cal Rg6g2]} 37. Qf1 Be5 {Precision: White = 54%,
Black = 89%.} 0-1

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.04”]
[Round “8”]
[White “Palliser, Richard Jd”]
[Black “Kalavannan, Koby”]
[Result “1/2-1/2”]
[ECO “E90”]
[WhiteElo “2418”]
[BlackElo “2277”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “68”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. d4 {[%emt 0:00:00]} Nf6 {[%emt 0:00:00]} 2. c4 {[%emt 0:00:00]} g6 {[%emt 0:
00:00]} 3. Nc3 {[%emt 0:00:00]} Bg7 {[%emt 0:00:00]} 4. e4 {[%emt 0:00:00]} d6
{[%emt 0:00:00]} 5. h3 {[%emt 0:00:02]} O-O {[%emt 0:00:00]} 6. Be3 {[%emt 0:
00:08]} c5 {[%emt 0:00:09]} 7. Nf3 {[%emt 0:00:21]} cxd4 {[%emt 0:00:19]} 8.
Nxd4 {[%emt 0:00:07]} b6 {[%emt 0:00:27]} 9. Qd2 {[%emt 0:00:12]} Bb7 {[%emt 0:
00:39]} 10. f3 {[%emt 0:00:05]} Nbd7 {[%emt 0:03:39]} 11. Bh6 {[%emt 0:06:26]}
Bxh6 {[%emt 0:32:55]} 12. Qxh6 {[%emt 0:01:08]} a6 {[%emt 0:04:19]} 13. h4 {
[%emt 0:11:45]} e5 {[%emt 0:04:35]} 14. Nc2 {[%emt 0:01:01]} Nh5 {[%emt 0:12:
09]} 15. O-O-O {[%emt 0:10:45]} Qf6 {[%emt 0:06:01]} 16. Rg1 {[%emt 0:27:19]}
Rfd8 {[%emt 0:14:18]} 17. g3 {[%emt 0:04:45]} Nc5 {[%emt 0:02:35]} 18. Be2 {
[%emt 0:02:55]} Rac8 {[%emt 0:01:41]} 19. Kb1 {[%emt 0:01:50]} Ne6 {[%emt 0:03:
22]} 20. Qe3 {[%emt 0:02:33]} Rb8 {[%emt 0:01:08]} 21. Nd5 {[%emt 0:02:52]}
Bxd5 {[%emt 0:00:32]} 22. cxd5 {[%emt 0:00:13]} Nc5 {[%emt 0:00:26]} 23. Nb4 {
[%emt 0:00:05]} Ra8 {[%emt 0:00:13]} 24. Nc6 {[%emt 0:01:05]} Rdc8 {[%emt 0:01:
06]} 25. Rc1 {[%emt 0:01:00]} Kh8 {[%emt 0:01:50]} 26. Bf1 {[%emt 0:03:51]} Qg7
{[%emt 0:03:07]} 27. Bh3 {[%emt 0:03:58]} Rc7 {[%emt 0:00:57]} 28. Rc2 {
[%emt 0:07:03]} Rf8 {[%emt 0:03:11]} 29. Bg4 {[%emt 0:01:15]} Nf6 {[%emt 0:00:
12]} 30. Bh3 {[%emt 0:05:25]} Nh5 {[%emt 0:00:01]} 31. Qa3 {[%emt 0:04:06]} a5
{[%emt 0:00:24]} 32. Bg4 {[%emt 0:00:31]} Nf6 {[%emt 0:00:32]} 33. Bh3 {
[%emt 0:00:14]} Nh5 {[%emt 0:00:02]} 34. Bg4 {[%emt 0:00:17]} Nf6 {[%emt 0:00:
01]} 1/2-1/2

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.04”]
[Round “8”]
[White “Houska, Jovanka”]
[Black “Gormally, Daniel”]
[Result “0-1”]
[ECO “A13”]
[WhiteElo “2406”]
[BlackElo “2478”]
[Annotator “ChessBase”]
[PlyCount “118”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. Nf3 {[%emt 0:01:34]} d5 {[%emt 0:00:04]} 2. d4 {[%emt 0:00:43]} Nf6 {
[%emt 0:00:14]} 3. c4 {[%emt 0:00:05]} e6 {[%emt 0:00:06]} 4. e3 {[%emt 0:00:
26]} Be7 {[%emt 0:01:04]} 5. b3 {[%emt 0:00:35]} O-O {[%emt 0:01:23]} 6. Bb2 {
[%emt 0:01:44]} c5 {[%emt 0:03:27]} 7. cxd5 {[%emt 0:01:15]} Nxd5 {[%emt 0:03:
16]} 8. dxc5 {[%emt 0:13:31]} Bxc5 {[%emt 0:00:05]} 9. Bd3 {[%emt 0:00:21]} Nb4
{[%emt 0:01:47]} 10. Be2 {[%emt 0:01:28]} Qxd1+ {[%emt 0:00:06]} 11. Kxd1 {
[%emt 0:00:04]} Rd8+ {[%emt 0:01:17]} 12. Nbd2 {[%emt 0:00:16]} b6 {[%emt 0:02:
15]} 13. a3 {[%emt 0:06:52]} Nd5 {[%emt 0:07:04]} 14. Bc4 {[%emt 0:05:25]} Bb7
{[%emt 0:11:21]} 15. Ke2 {[%emt 0:01:01]} Nd7 {[%emt 0:00:06]} 16. Rhd1 {
[%emt 0:01:36]} a6 {[%emt 0:02:00]} 17. Rac1 {[%emt 0:03:45]} Rac8 {[%emt 0:03:
11]} 18. b4 {[%emt 0:11:08]} Be7 {[%emt 0:00:07]} 19. Nb3 {[%emt 0:02:06]} b5 {
[%emt 0:07:47]} 20. Bd3 {[%emt 0:11:23]} N7b6 {[%emt 0:01:11]} 21. Na5 {
[%emt 0:02:35]} Ba8 {[%emt 0:00:13]} 22. Rxc8 {[%emt 0:02:13]} Rxc8 {[%emt 0:
00:06]} 23. Rc1 {[%emt 0:00:02]} Rxc1 {[%emt 0:00:08]} 24. Bxc1 {[%emt 0:00:04]
} Bf6 {[%emt 0:07:07]} 25. Ne1 {[%emt 0:02:58]} Nc3+ {[%emt 0:01:06]} 26. Kd2 {
[%emt 0:00:31]} Na2 {[%emt 0:01:23]} 27. Kc2 {[%emt 0:03:14]} Nxc1 {[%emt 0:02:
10]} 28. Kxc1 {[%emt 0:00:03]} Na4 {[%emt 0:00:55]} 29. Be2 {[%emt 0:03:43]}
Be4 {[%emt 0:08:34]} 30. Bd3 {[%emt 0:03:32]} Ba8 {[%emt 0:01:27]} 31. Be2 {
[%emt 0:02:01]} Bd5 {[%emt 0:02:07]} 32. Bf3 {[%emt 0:00:58]} Bb2+ {[%emt 0:00:
09]} 33. Kb1 {[%emt 0:01:48]} Bxa3 {[%emt 0:03:17]} 34. Nc2 {[%emt 0:00:07]}
Bxf3 {[%emt 0:06:17]} 35. gxf3 {[%emt 0:00:16]} Bb2 {[%emt 0:00:06]} 36. Ne1 {
[%emt 0:05:01]} Be5 {[%emt 0:02:09]} 37. f4 {[%emt 0:00:05]} Bc7 {[%emt 0:01:
06]} 38. Nb3 {[%emt 0:02:33]} Nc3+ {[%emt 0:01:37]} 39. Kc2 {[%emt 0:01:11]}
Nd5 {[%emt 0:00:07]} 40. Nd3 {[%emt 0:00:05]} Bd6 {[%emt 0:00:04]} 41. Ndc5 {
[%emt 0:34:40]} Nxb4+ {[%emt 0:30:06]} 42. Kc3 {[%emt 0:00:06]} Bxc5 {[%emt 0:
02:47]} 43. Nxc5 {[%emt 0:00:20]} a5 {[%emt 0:00:04]} 44. Nb7 {[%emt 0:02:25]}
Nd5+ {[%emt 0:04:00]} 45. Kd4 {[%emt 0:02:37]} a4 {[%emt 0:00:28]} 46. Nc5 {
[%emt 0:00:15]} Kf8 {[%emt 0:02:49]} 47. f5 {[%emt 0:01:53]} Ke7 {[%emt 0:00:
03]} 48. fxe6 {[%emt 0:01:08]} fxe6 {[%emt 0:00:05]} 49. e4 {[%emt 0:00:09]}
Nb4 {[%emt 0:02:40]} 50. Kc3 {[%emt 0:01:30]} Nc6 {[%emt 0:00:06]} 51. f4 {
[%emt 0:00:21]} b4+ {[%emt 0:03:26]} 52. Kc4 {[%emt 0:00:33]} a3 {[%emt 0:00:
04]} 53. Kb3 {[%emt 0:00:44]} e5 {[%emt 0:01:22]} 54. f5 {[%emt 0:00:00]} Nd4+
{[%emt 0:00:00]} 55. Ka2 {[%emt 0:00:00]} Ne2 {[%emt 0:00:00]} 56. h4 {[%emt 0:
00:00]} Kd6 {[%emt 0:00:00]} 57. Nb7+ {[%emt 0:00:00]} Kc6 {[%emt 0:00:00]} 58.
Nd8+ {[%emt 0:00:00]} Kb5 {[%emt 0:00:00]} 59. Nf7 {[%emt 0:00:00]} Ka4 {
[%emt 0:00:00]} 0-1

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.04”]
[Round “8”]
[White “Mcphillips, Joseph”]
[Black “Toma, Katarzyna”]
[Result “1-0”]
[ECO “B33”]
[WhiteElo “2402”]
[BlackElo “2274”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “97”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. e4 {[%emt 0:00:56]} c5 {[%emt 0:00:00]} 2. Nf3 {[%emt 0:00:03]} Nc6 {
[%emt 0:00:00]} 3. d4 {[%emt 0:00:04]} cxd4 {[%emt 0:00:00]} 4. Nxd4 {[%emt 0:
00:03]} Nf6 {[%emt 0:00:00]} 5. Nc3 {[%emt 0:00:05]} e5 {[%emt 0:00:05]} 6.
Ndb5 {[%emt 0:00:03]} d6 {[%emt 0:00:07]} 7. Bg5 {[%emt 0:00:04]} a6 {[%emt 0:
00:05]} 8. Na3 {[%emt 0:00:05]} b5 {[%emt 0:00:04]} 9. Bxf6 {[%emt 0:03:07]}
gxf6 {[%emt 0:00:06]} 10. Nd5 {[%emt 0:00:09]} f5 {[%emt 0:00:07]} 11. g3 {
[%emt 0:00:58]} fxe4 {[%emt 0:00:20]} 12. Bg2 {[%emt 0:00:34]} Bg7 {[%emt 0:00:
17]} 13. Bxe4 {[%emt 0:00:03]} O-O {[%emt 0:01:52]} 14. Ne3 {[%emt 0:01:09]}
Qd7 {[%emt 0:15:25]} 15. Qh5 {[%emt 0:00:20]} f5 {[%emt 0:02:14]} 16. Bxf5 {
[%emt 0:09:20]} Rxf5 {[%emt 0:00:07]} 17. Nxf5 {[%emt 0:00:04]} Qxf5 {[%emt 0:
00:04]} 18. Qe8+ {[%emt 0:00:05]} Qf8 {[%emt 0:03:01]} 19. Qxc6 {[%emt 0:00:32]
} Bg4 {[%emt 0:01:02]} 20. O-O {[%emt 0:13:23]} Bf3 {[%emt 0:01:41]} 21. Qd7 {
[%emt 0:00:17]} Qf6 {[%emt 0:22:42]} 22. c3 {[%emt 0:08:03]} Rd8 {[%emt 0:08:
10]} 23. Qh3 {[%emt 0:01:29]} d5 {[%emt 0:04:26]} 24. Rac1 {[%emt 0:20:00]} Rf8
{[%emt 0:14:27]} 25. Nc2 {[%emt 0:08:59]} d4 {[%emt 0:03:49]} 26. cxd4 {
[%emt 0:03:19]} exd4 {[%emt 0:00:04]} 27. Nb4 {[%emt 0:00:17]} Be2 {[%emt 0:04:
55]} 28. Nd5 {[%emt 0:05:05]} Qf7 {[%emt 0:02:36]} 29. Nf4 {[%emt 0:00:25]} d3
{[%emt 0:02:41]} 30. Rcd1 {[%emt 0:06:17]} Qxa2 {[%emt 0:01:48]} 31. Nxd3 {
[%emt 0:01:21]} Qb3 {[%emt 0:01:07]} 32. Nc5 {[%emt 0:06:36]} Bxf1 {[%emt 0:02:
32]} 33. Rxf1 {[%emt 0:01:49]} Qxb2 {[%emt 0:00:07]} 34. Qe6+ {[%emt 0:03:57]}
Rf7 {[%emt 0:02:34]} 35. Qxa6 {[%emt 0:01:18]} b4 {[%emt 0:02:18]} 36. Ne6 {
[%emt 0:00:47]} h6 {[%emt 0:03:17]} 37. Qa8+ {[%emt 0:00:52]} Kh7 {[%emt 0:00:
44]} 38. Qd5 {[%emt 0:02:14]} Ra7 {[%emt 0:01:57]} 39. Kg2 {[%emt 0:02:46]} Qc2
{[%emt 0:01:20]} 40. Rd1 {[%emt 0:02:20]} Ra2 {[%emt 0:01:04]} 41. Qf3 {
[%emt 0:06:56]} Ra7 {[%emt 0:17:36]} 42. Rd3 {[%emt 0:00:22]} Kg8 {[%emt 0:00:
10]} 43. Qd5 {[%emt 0:07:20]} Rf7 {[%emt 0:02:10]} 44. Rf3 {[%emt 0:02:11]} Qg6
{[%emt 0:03:06]} 45. Nd8 {[%emt 0:01:09]} Bf6 {[%emt 0:01:00]} 46. Nxf7 {
[%emt 0:01:04]} Qxf7 {[%emt 0:00:03]} 47. Qf5 {[%emt 0:00:21]} Kg7 {[%emt 0:00:
31]} 48. Qg4+ {[%emt 0:00:09]} Kh7 {[%emt 0:00:49]} 49. Qxb4 {[%emt 0:00:09]}
1-0

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.04”]
[Round “8”]
[White “Eggleston, David J”]
[Black “Ward, Chris G”]
[Result “1-0”]
[ECO “B37”]
[WhiteElo “2397”]
[BlackElo “2434”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “57”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. e4 {[%emt 0:02:12]} c5 {[%emt 0:00:02]} 2. Nf3 {[%emt 0:00:55]} Nc6 {
[%emt 0:00:07]} 3. d4 {[%emt 0:00:09]} cxd4 {[%emt 0:00:07]} 4. Nxd4 {[%emt 0:
00:05]} g6 {[%emt 0:00:05]} 5. c4 {[%emt 0:00:03]} Bg7 {[%emt 0:00:06]} 6. Nc2
{[%emt 0:01:06]} e6 {[%emt 0:00:08]} 7. Nc3 {[%emt 0:02:06]} Nge7 {[%emt 0:00:
47]} 8. Be2 {[%emt 0:04:38]} O-O {[%emt 0:02:19]} 9. O-O {[%emt 0:02:26]} f5 {
[%emt 0:00:56]} 10. exf5 {[%emt 0:07:59]} Nxf5 {[%emt 0:01:55]} 11. Ne4 {
[%emt 0:02:32]} b6 {[%emt 0:28:02]} 12. Rb1 {[%emt 0:02:53]} Bb7 {[%emt 0:02:
38]} 13. b3 {[%emt 0:01:58]} Ne5 {[%emt 0:15:01]} 14. Ng3 {[%emt 0:01:58]} Qh4
{[%emt 0:04:43]} 15. Nxf5 {[%emt 0:12:22]} gxf5 {[%emt 0:01:08]} 16. f4 {
[%emt 0:04:16]} Ng4 {[%emt 0:02:38]} 17. Bxg4 {[%emt 0:00:41]} fxg4 {[%emt 0:
04:20]} 18. Qxd7 {[%emt 0:11:57]} Bxg2 {[%emt 0:10:11]} 19. Kxg2 {[%emt 0:05:
03]} Qh3+ {[%emt 0:12:52]} 20. Kg1 {[%emt 0:00:12]} g3 {[%emt 0:00:11]} 21. Qd2
{[%emt 0:00:14]} Rad8 {[%emt 0:06:11]} 22. Qg2 {[%emt 0:01:37]} gxh2+ {[%emt 0:
00:23]} 23. Kh1 {[%emt 0:00:47]} Qd3 {[%emt 0:01:15]} 24. Bb2 {[%emt 0:02:02]}
Rf7 {[%emt 0:00:23]} 25. Rf3 {[%emt 0:02:14]} Qf5 {[%emt 0:01:59]} 26. Rg3 {
[%emt 0:02:23]} Rdd7 {[%emt 0:01:00]} 27. Rf1 {[%emt 0:01:39]} h6 {[%emt 0:01:
19]} 28. Nd4 {[%emt 0:01:21]} Qf6 {[%emt 0:00:19]} 29. Rg6 {[%emt 0:00:36]} 1-0

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.04”]
[Round “8”]
[White “Fitzsimons, David”]
[Black “Abdulla, Murad”]
[Result “1-0”]
[ECO “C54”]
[WhiteElo “2328”]
[BlackElo “2281”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “73”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. e4 {[%emt 0:00:00]} e5 {[%emt 0:00:15]} 2. Nf3 {[%emt 0:00:00]} Nc6 {
[%emt 0:00:13]} 3. Bc4 {[%emt 0:00:05]} Bc5 {[%emt 0:00:20]} 4. O-O {[%emt 0:
00:07]} Nf6 {[%emt 0:00:16]} 5. d3 {[%emt 0:00:06]} d6 {[%emt 0:00:32]} 6. c3 {
[%emt 0:00:07]} a6 {[%emt 0:00:37]} 7. Bb3 {[%emt 0:00:18]} Ba7 {[%emt 0:00:24]
} 8. Nbd2 {[%emt 0:00:39]} h6 {[%emt 0:00:30]} 9. Re1 {[%emt 0:00:25]} g5 {
[%emt 0:00:12]} 10. Nf1 {[%emt 0:00:33]} g4 {[%emt 0:00:38]} 11. N3d2 {[%emt 0:
00:06]} h5 {[%emt 0:00:21]} 12. Nc4 {[%emt 0:00:42]} h4 {[%emt 0:07:56]} 13.
Be3 {[%emt 0:00:50]} Qe7 {[%emt 0:00:44]} 14. d4 {[%emt 0:05:13]} b5 {[%emt 0:
19:48]} 15. dxe5 {[%emt 0:08:15]} dxe5 {[%emt 0:15:52]} 16. Bxa7 {[%emt 0:03:
41]} bxc4 {[%emt 0:00:50]} 17. Ba4 {[%emt 0:02:36]} Bb7 {[%emt 0:09:29]} 18.
Be3 {[%emt 0:01:25]} Qe6 {[%emt 0:00:51]} 19. Bg5 {[%emt 0:03:55]} Nd7 {
[%emt 0:04:58]} 20. Qd5 {[%emt 0:13:15]} Qg6 {[%emt 0:00:25]} 21. Rad1 {
[%emt 0:00:25]} Qe6 {[%emt 0:03:32]} 22. Re2 {[%emt 0:03:05]} Rh5 {[%emt 0:08:
16]} 23. Red2 {[%emt 0:01:06]} Qxd5 {[%emt 0:03:16]} 24. Rxd5 {[%emt 0:00:41]}
Rxg5 {[%emt 0:00:22]} 25. Rxd7 {[%emt 0:00:07]} Rc8 {[%emt 0:02:02]} 26. Ne3 {
[%emt 0:00:20]} Kf8 {[%emt 0:04:16]} 27. Nxc4 {[%emt 0:04:41]} g3 {[%emt 0:04:
55]} 28. hxg3 {[%emt 0:06:10]} hxg3 {[%emt 0:00:06]} 29. fxg3 {[%emt 0:00:26]}
Rxg3 {[%emt 0:01:45]} 30. Rf1 {[%emt 0:07:32]} Rg7 {[%emt 0:00:19]} 31. Nb6 {
[%emt 0:03:40]} Ke8 {[%emt 0:05:44]} 32. Nxc8 {[%emt 0:01:35]} Kxd7 {[%emt 0:
00:50]} 33. Na7 {[%emt 0:00:06]} Rg6 {[%emt 0:02:18]} 34. Rxf7+ {[%emt 0:00:32]
} Kd8 {[%emt 0:00:05]} 35. Nxc6+ {[%emt 0:00:44]} Bxc6 {[%emt 0:00:12]} 36.
Bxc6 {[%emt 0:00:17]} Rxc6 {[%emt 0:00:05]} 37. Rf5 {[%emt 0:00:04]} 1-0

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.04”]
[Round “8”]
[White “Derakhshani, Borna”]
[Black “Tozer, Philip”]
[Result “1-0”]
[ECO “D02”]
[WhiteElo “2315”]
[BlackElo “2142”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “107”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. d4 {[%emt 0:00:00]} e6 {[%emt 0:00:00]} 2. Bf4 {[%emt 0:00:34]} Nf6 {
[%emt 0:00:00]} 3. e3 {[%emt 0:00:23]} c5 {[%emt 0:00:19]} 4. Nf3 {[%emt 0:00:
28]} d5 {[%emt 0:00:15]} 5. c3 {[%emt 0:00:15]} Nc6 {[%emt 0:00:11]} 6. Nbd2 {
[%emt 0:00:21]} Bd6 {[%emt 0:00:08]} 7. Bg3 {[%emt 0:00:12]} O-O {[%emt 0:00:
11]} 8. Bd3 {[%emt 0:00:20]} b6 {[%emt 0:02:49]} 9. Ne5 {[%emt 0:00:27]} Bb7 {
[%emt 0:01:25]} 10. O-O {[%emt 0:00:40]} Qc7 {[%emt 0:08:49]} 11. f4 {[%emt 0:
00:56]} Ne7 {[%emt 0:01:21]} 12. Qb1 {[%emt 0:00:14]} g6 {[%emt 0:09:51]} 13.
Bh4 {[%emt 0:05:04]} Ne8 {[%emt 0:02:01]} 14. g4 {[%emt 0:12:53]} f6 {[%emt 0:
06:55]} 15. Nef3 {[%emt 0:02:49]} Nc6 {[%emt 0:12:12]} 16. a3 {[%emt 0:05:22]}
Ng7 {[%emt 0:15:22]} 17. Qa2 {[%emt 0:05:29]} c4 {[%emt 0:02:21]} 18. Bc2 {
[%emt 0:00:37]} b5 {[%emt 0:01:31]} 19. g5 {[%emt 0:09:56]} f5 {[%emt 0:00:45]}
20. Ne5 {[%emt 0:03:10]} a5 {[%emt 0:03:24]} 21. Bd1 {[%emt 0:07:04]} b4 {
[%emt 0:06:41]} 22. Be1 {[%emt 0:00:30]} Nxe5 {[%emt 0:05:22]} 23. fxe5 {
[%emt 0:01:54]} Be7 {[%emt 0:00:10]} 24. h4 {[%emt 0:01:07]} Bc6 {[%emt 0:05:
01]} 25. Rf2 {[%emt 0:02:25]} Kf7 {[%emt 0:06:06]} 26. Nf1 {[%emt 0:01:40]} Ke8
{[%emt 0:00:34]} 27. Ng3 {[%emt 0:00:05]} Rh8 {[%emt 0:02:23]} 28. Ne2 {
[%emt 0:01:17]} h6 {[%emt 0:00:47]} 29. Nf4 {[%emt 0:12:08]} b3 {[%emt 0:00:26]
} 30. Qb1 {[%emt 0:00:12]} hxg5 {[%emt 0:00:15]} 31. Nxg6 {[%emt 0:00:10]} Rh6
{[%emt 0:00:24]} 32. h5 {[%emt 0:01:41]} Nxh5 {[%emt 0:00:50]} 33. Rh2 {
[%emt 0:00:03]} Kd7 {[%emt 0:01:29]} 34. Nxe7 {[%emt 0:00:24]} Kxe7 {[%emt 0:
01:10]} 35. Rxh5 {[%emt 0:00:24]} Rxh5 {[%emt 0:00:32]} 36. Bxh5 {[%emt 0:00:
02]} Rh8 {[%emt 0:00:03]} 37. Bf3 {[%emt 0:00:44]} Qd8 {[%emt 0:00:26]} 38. Qd1
{[%emt 0:01:21]} Qf8 {[%emt 0:00:14]} 39. Qe2 {[%emt 0:00:55]} Qh6 {[%emt 0:00:
35]} 40. Qf2 {[%emt 0:07:40]} Be8 {[%emt 0:01:23]} 41. Kf1 {[%emt 0:43:00]} Bh5
{[%emt 0:05:43]} 42. Bg2 {[%emt 0:00:00]} Bg4 {[%emt 0:02:08]} 43. Bd2 {
[%emt 0:00:00]} Qh5 {[%emt 0:03:51]} 44. Re1 {[%emt 0:00:00]} Bd1 {[%emt 0:02:
10]} 45. Qg3 {[%emt 0:00:00]} Bg4 {[%emt 0:05:56]} 46. Kf2 {[%emt 0:00:00]} Bd1
{[%emt 0:01:12]} 47. Rxd1 {[%emt 0:00:00]} Qxd1 {[%emt 0:00:05]} 48. Qxg5+ {
[%emt 0:00:00]} Kd7 {[%emt 0:03:18]} 49. Qg7+ {[%emt 0:00:00]} Kc6 {[%emt 0:00:
06]} 50. Qxh8 {[%emt 0:00:00]} Qxd2+ {[%emt 0:00:07]} 51. Kf3 {[%emt 0:00:00]}
Qd1+ {[%emt 0:01:46]} 52. Kg3 {[%emt 0:00:00]} Qg4+ {[%emt 0:00:27]} 53. Kh2 {
[%emt 0:00:00]} f4 {[%emt 0:00:07]} 54. Qh3 {[%emt 0:00:00]} 1-0

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.04”]
[Round “8”]
[White “Kolbus, Dietmar”]
[Black “Maroroa, Sue Yuchan”]
[Result “1-0”]
[ECO “E81”]
[WhiteElo “2303”]
[BlackElo “2104”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “141”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. c4 {[%emt 0:00:00]} Nf6 {[%emt 0:00:00]} 2. Nc3 {[%emt 0:00:00]} g6 {
[%emt 0:00:00]} 3. e4 {[%emt 0:00:00]} d6 {[%emt 0:00:00]} 4. d4 {[%emt 0:00:
00]} Bg7 {[%emt 0:00:00]} 5. f3 {[%emt 0:00:11]} O-O {[%emt 0:00:03]} 6. Be3 {
[%emt 0:00:05]} c5 {[%emt 0:00:10]} 7. Nge2 {[%emt 0:01:00]} Nc6 {[%emt 0:00:
20]} 8. dxc5 {[%emt 0:02:40]} dxc5 {[%emt 0:00:11]} 9. Qxd8 {[%emt 0:00:09]}
Rxd8 {[%emt 0:00:06]} 10. Bxc5 {[%emt 0:00:11]} Nd7 {[%emt 0:00:14]} 11. Be3 {
[%emt 0:07:36]} Nde5 {[%emt 0:02:15]} 12. Nf4 {[%emt 0:02:34]} b6 {[%emt 0:03:
04]} 13. Rc1 {[%emt 0:03:16]} e6 {[%emt 0:09:51]} 14. Be2 {[%emt 0:06:31]} Ba6
{[%emt 0:03:15]} 15. b3 {[%emt 0:00:41]} Nb4 {[%emt 0:05:15]} 16. O-O {[%emt 0:
00:19]} g5 {[%emt 0:07:03]} 17. Nh5 {[%emt 0:00:21]} Ned3 {[%emt 0:00:14]} 18.
Nxg7 {[%emt 0:04:06]} Nxc1 {[%emt 0:01:03]} 19. Rxc1 {[%emt 0:00:08]} Kxg7 {
[%emt 0:00:12]} 20. Bxg5 {[%emt 0:00:06]} f6 {[%emt 0:00:27]} 21. Be3 {[%emt 0:
00:20]} Rac8 {[%emt 0:03:51]} 22. Kf1 {[%emt 0:02:25]} Nc6 {[%emt 0:05:03]} 23.
Kf2 {[%emt 0:05:46]} Nd4 {[%emt 0:04:58]} 24. Bf1 {[%emt 0:00:37]} Bb7 {
[%emt 0:04:37]} 25. Ne2 {[%emt 0:01:35]} Nc6 {[%emt 0:02:14]} 26. Nc3 {[%emt 0:
00:52]} Nd4 {[%emt 0:00:39]} 27. Ke1 {[%emt 0:00:37]} Ba6 {[%emt 0:04:04]} 28.
Ne2 {[%emt 0:03:36]} Nc6 {[%emt 0:01:20]} 29. Nf4 {[%emt 0:00:37]} Kf7 {
[%emt 0:03:18]} 30. Nd3 {[%emt 0:00:59]} Nd4 {[%emt 0:05:34]} 31. Nb4 {[%emt 0:
01:32]} Bb7 {[%emt 0:01:00]} 32. Rd1 {[%emt 0:03:13]} Nc6 {[%emt 0:02:50]} 33.
Nd3 {[%emt 0:00:58]} Ba6 {[%emt 0:03:09]} 34. Rd2 {[%emt 0:02:05]} Rd7 {
[%emt 0:04:29]} 35. Rc2 {[%emt 0:04:03]} Rcd8 {[%emt 0:01:08]} 36. Rc3 {
[%emt 0:00:48]} Kg7 {[%emt 0:10:49]} 37. Kf2 {[%emt 0:02:21]} Kf7 {[%emt 0:03:
27]} 38. a3 {[%emt 0:01:04]} Na5 {[%emt 0:06:37]} 39. Nb4 {[%emt 0:01:12]} Bb7
{[%emt 0:00:20]} 40. Be2 {[%emt 0:01:18]} Nc6 {[%emt 0:02:23]} 41. Nxc6 {
[%emt 0:30:44]} Bxc6 {[%emt 0:30:29]} 42. a4 {[%emt 0:00:52]} Rc8 {[%emt 0:00:
00]} 43. Rc1 {[%emt 0:00:00]} Rb7 {[%emt 0:00:00]} 44. Ra1 {[%emt 0:00:00]} f5
{[%emt 0:00:00]} 45. e5 {[%emt 0:00:00]} a6 {[%emt 0:00:00]} 46. b4 {[%emt 0:
00:00]} b5 {[%emt 0:00:00]} 47. cxb5 {[%emt 0:00:00]} axb5 {[%emt 0:00:00]} 48.
a5 {[%emt 0:00:00]} Rbb8 {[%emt 0:00:00]} 49. a6 {[%emt 0:00:00]} Bd5 {[%emt 0:
00:00]} 50. a7 {[%emt 0:00:00]} Ra8 {[%emt 0:00:00]} 51. Bxb5 {[%emt 0:00:00]}
Rc2+ {[%emt 0:00:00]} 52. Be2 {[%emt 0:00:00]} Bc4 {[%emt 0:00:00]} 53. Re1 {
[%emt 0:00:00]} Ke8 {[%emt 0:00:00]} 54. Kf1 {[%emt 0:00:00]} Rxe2 {[%emt 0:00:
00]} 55. Rxe2 {[%emt 0:00:00]} Kd7 {[%emt 0:00:00]} 56. Kf2 {[%emt 0:00:00]}
Bxe2 {[%emt 0:00:00]} 57. Kxe2 {[%emt 0:00:00]} Kc6 {[%emt 0:00:00]} 58. Bc5 {
[%emt 0:00:00]} Kb7 {[%emt 0:00:18]} 59. Ke3 {[%emt 0:00:00]} Rg8 {[%emt 0:01:
42]} 60. g3 {[%emt 0:00:00]} Rg7 {[%emt 0:02:00]} 61. Kf4 {[%emt 0:00:00]} Rg6
{[%emt 0:02:12]} 62. g4 {[%emt 0:00:00]} fxg4 {[%emt 0:00:21]} 63. fxg4 {
[%emt 0:00:00]} Rg8 {[%emt 0:00:37]} 64. h4 {[%emt 0:00:00]} Ka8 {[%emt 0:01:
27]} 65. g5 {[%emt 0:00:00]} Kb7 {[%emt 0:00:23]} 66. Kg4 {[%emt 0:00:00]} Ka8
{[%emt 0:00:15]} 67. Kh5 {[%emt 0:00:00]} Rg6 {[%emt 0:00:07]} 68. Kg4 {
[%emt 0:01:21]} Rg8 {[%emt 0:00:13]} 69. h5 {[%emt 0:00:29]} Kb7 {[%emt 0:00:
21]} 70. g6 {[%emt 0:01:26]} hxg6 {[%emt 0:00:31]} 71. h6 {[%emt 0:00:14]} 1-0

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.04”]
[Round “8”]
[White “Muir, Andrew Joseph”]
[Black “Pollack, Oscar”]
[Result “0-1”]
[ECO “E84”]
[WhiteElo “2291”]
[BlackElo “2064”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “190”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. d4 {[%emt 0:00:00]} Nf6 {[%emt 0:00:00]} 2. c4 {[%emt 0:00:10]} g6 {[%emt 0:
00:00]} 3. Nc3 {[%emt 0:00:23]} Bg7 {[%emt 0:00:00]} 4. e4 {[%emt 0:00:20]} d6
{[%emt 0:00:00]} 5. f3 {[%emt 0:00:23]} O-O {[%emt 0:00:00]} 6. Be3 {[%emt 0:
00:03]} Nc6 {[%emt 0:00:06]} 7. Nge2 {[%emt 0:04:08]} a6 {[%emt 0:00:47]} 8.
Qd2 {[%emt 0:00:05]} Rb8 {[%emt 0:00:17]} 9. Rc1 {[%emt 0:00:07]} Bd7 {[%emt 0:
01:37]} 10. Nd1 {[%emt 0:00:06]} b5 {[%emt 0:01:28]} 11. c5 {[%emt 0:00:19]}
dxc5 {[%emt 0:08:46]} 12. Rxc5 {[%emt 0:00:50]} e6 {[%emt 0:03:04]} 13. g3 {
[%emt 0:09:36]} Qe7 {[%emt 0:03:56]} 14. Bg2 {[%emt 0:00:28]} Rfd8 {[%emt 0:04:
08]} 15. O-O {[%emt 0:03:02]} Be8 {[%emt 0:03:31]} 16. Qc1 {[%emt 0:14:46]} Rb6
{[%emt 0:26:41]} 17. Nf2 {[%emt 0:03:52]} Qf8 {[%emt 0:04:55]} 18. Rd1 {
[%emt 0:01:00]} Na5 {[%emt 0:01:07]} 19. b3 {[%emt 0:01:31]} Rc6 {[%emt 0:01:
05]} 20. Nd3 {[%emt 0:01:35]} Rxc5 {[%emt 0:02:22]} 21. Nxc5 {[%emt 0:01:54]}
b4 {[%emt 0:01:18]} 22. a4 {[%emt 0:12:42]} bxa3 {[%emt 0:05:01]} 23. Qxa3 {
[%emt 0:06:06]} Nb7 {[%emt 0:00:26]} 24. b4 {[%emt 0:11:22]} Nd6 {[%emt 0:03:
52]} 25. Qxa6 {[%emt 0:03:54]} Bb5 {[%emt 0:01:18]} 26. Qa2 {[%emt 0:00:02]}
Nc4 {[%emt 0:01:01]} 27. Bf2 {[%emt 0:03:17]} Ra8 {[%emt 0:00:36]} 28. Qc2 {
[%emt 0:02:00]} Na3 {[%emt 0:01:37]} 29. Qd2 {[%emt 0:01:00]} Bh6 {[%emt 0:02:
06]} 30. Be3 {[%emt 0:02:59]} Bxe3+ {[%emt 0:00:56]} 31. Qxe3 {[%emt 0:00:06]}
Nc2 {[%emt 0:02:29]} 32. Qd2 {[%emt 0:00:53]} Nxb4 {[%emt 0:04:11]} 33. Nc3 {
[%emt 0:00:44]} Bc4 {[%emt 0:01:22]} 34. f4 {[%emt 0:03:53]} Rd8 {[%emt 0:02:
05]} 35. e5 {[%emt 0:03:57]} Nfd5 {[%emt 0:02:39]} 36. N3e4 {[%emt 0:00:09]}
Na6 {[%emt 0:02:14]} 37. Rc1 {[%emt 0:01:50]} Nxc5 {[%emt 0:01:50]} 38. Nxc5 {
[%emt 0:00:17]} Nb6 {[%emt 0:02:23]} 39. Ne4 {[%emt 0:02:18]} Qa3 {[%emt 0:00:
47]} 40. f5 {[%emt 0:03:37]} exf5 {[%emt 0:02:35]} 41. Nf6+ {[%emt 0:07:10]}
Kf8 {[%emt 0:01:34]} 42. Qh6+ {[%emt 0:09:48]} Ke7 {[%emt 0:02:40]} 43. Nxh7 {
[%emt 0:00:04]} Kd7 {[%emt 0:03:07]} 44. d5 {[%emt 0:06:20]} Bxd5 {[%emt 0:03:
28]} 45. Nf6+ {[%emt 0:00:26]} Kc8 {[%emt 0:00:30]} 46. Nxd5 {[%emt 0:03:25]}
Nxd5 {[%emt 0:00:01]} 47. Rd1 {[%emt 0:00:09]} Qc5+ {[%emt 0:03:44]} 48. Kh1 {
[%emt 0:00:40]} Ne3 {[%emt 0:01:36]} 49. Rxd8+ {[%emt 0:02:29]} Kxd8 {[%emt 0:
00:12]} 50. Qh8+ {[%emt 0:00:24]} Kd7 {[%emt 0:00:03]} 51. e6+ {[%emt 0:00:51]}
Kxe6 {[%emt 0:04:18]} 52. Qa1 {[%emt 0:01:17]} Nxg2 {[%emt 0:00:51]} 53. Kxg2 {
[%emt 0:00:18]} Qd5+ {[%emt 0:00:34]} 54. Kg1 {[%emt 0:00:06]} c5 {[%emt 0:00:
32]} 55. Qa6+ {[%emt 0:00:09]} Ke5 {[%emt 0:00:47]} 56. Qb6 {[%emt 0:00:37]} c4
{[%emt 0:01:30]} 57. Qb8+ {[%emt 0:00:07]} Kf6 {[%emt 0:00:25]} 58. Qh8+ {
[%emt 0:00:03]} Ke7 {[%emt 0:00:10]} 59. Qh4+ {[%emt 0:00:51]} Ke6 {[%emt 0:00:
34]} 60. Qh8 {[%emt 0:00:02]} Qd1+ {[%emt 0:00:30]} 61. Kg2 {[%emt 0:00:17]}
Qd2+ {[%emt 0:00:43]} 62. Kh3 {[%emt 0:00:33]} Qd5 {[%emt 0:02:33]} 63. Qe8+ {
[%emt 0:00:27]} Kf6 {[%emt 0:00:22]} 64. Qh8+ {[%emt 0:00:07]} Ke7 {[%emt 0:00:
06]} 65. Qg7 {[%emt 0:01:46]} Qe6 {[%emt 0:00:49]} 66. Kg2 {[%emt 0:00:46]} Qf6
{[%emt 0:01:43]} 67. Qg8 {[%emt 0:00:08]} f4 {[%emt 0:00:40]} 68. Qb8 {[%emt 0:
03:08]} Qc6+ {[%emt 0:00:05]} 69. Kh3 {[%emt 0:02:29]} f3 {[%emt 0:02:19]} 70.
g4 {[%emt 0:00:23]} Ke6 {[%emt 0:01:48]} 71. Qf4 {[%emt 0:00:50]} c3 {[%emt 0:
02:23]} 72. Qe3+ {[%emt 0:00:17]} Kd7 {[%emt 0:00:01]} 73. Qd4+ {[%emt 0:00:30]
} Kc8 {[%emt 0:00:25]} 74. Qh8+ {[%emt 0:00:46]} Kb7 {[%emt 0:00:28]} 75. Qf8 {
[%emt 0:00:20]} Qc4 {[%emt 0:02:01]} 76. Qe7+ {[%emt 0:00:15]} Kc6 {[%emt 0:00:
25]} 77. Qf6+ {[%emt 0:00:40]} Kb5 {[%emt 0:00:19]} 78. Qxf3 {[%emt 0:00:02]}
c2 {[%emt 0:00:29]} 79. Qb7+ {[%emt 0:00:05]} Ka4 {[%emt 0:00:09]} 80. Qa7+ {
[%emt 0:01:46]} Kb3 {[%emt 0:00:11]} 81. Qb7+ {[%emt 0:00:32]} Ka2 {[%emt 0:00:
13]} 82. Qa7+ {[%emt 0:01:18]} Kb2 {[%emt 0:00:15]} 83. Qf2 {[%emt 0:00:06]}
Qb3+ {[%emt 0:00:46]} 84. Kh4 {[%emt 0:00:24]} Kb1 {[%emt 0:00:14]} 85. Qe1+ {
[%emt 0:00:28]} c1=Q {[%emt 0:00:11]} 86. Qe4+ {[%emt 0:00:03]} Kb2 {[%emt 0:
00:38]} 87. Qe2+ {[%emt 0:00:20]} Qcc2 {[%emt 0:00:31]} 88. Qe5+ {[%emt 0:00:
02]} Kc1 {[%emt 0:00:19]} 89. Qa1+ {[%emt 0:00:49]} Kd2 {[%emt 0:00:20]} 90.
Qd4+ {[%emt 0:00:04]} Qcd3 {[%emt 0:00:13]} 91. Qf2+ {[%emt 0:00:11]} Qe2 {
[%emt 0:00:12]} 92. Qd4+ {[%emt 0:00:15]} Ke1 {[%emt 0:00:32]} 93. Qa1+ {
[%emt 0:00:05]} Qbd1 {[%emt 0:00:27]} 94. Qc3+ {[%emt 0:00:07]} Kf1 {[%emt 0:
00:09]} 95. Qf6+ {[%emt 0:00:33]} Qf2+ {[%emt 0:00:12]} 0-1

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.04”]
[Round “8”]
[White “Zapolskis, Antanas J”]
[Black “Young”]
[Result “0-1”]
[ECO “B86”]
[WhiteElo “2283”]
[BlackElo “1962”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “52”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. e4 {[%emt 0:00:00]} c5 {[%emt 0:00:00]} 2. Nf3 {[%emt 0:00:00]} d6 {[%emt 0:
00:00]} 3. d4 {[%emt 0:00:00]} cxd4 {[%emt 0:00:00]} 4. Nxd4 {[%emt 0:00:03]}
Nf6 {[%emt 0:00:12]} 5. Nc3 {[%emt 0:00:08]} a6 {[%emt 0:00:08]} 6. Bc4 {
[%emt 0:00:09]} e6 {[%emt 0:00:08]} 7. Bb3 {[%emt 0:00:09]} Nbd7 {[%emt 0:00:
14]} 8. f4 {[%emt 0:00:45]} Nc5 {[%emt 0:00:37]} 9. e5 {[%emt 0:00:21]} Nfd7 {
[%emt 0:00:20]} 10. exd6 {[%emt 0:02:22]} Nf6 {[%emt 0:00:18]} 11. Qe2 {
[%emt 0:06:46]} Bxd6 {[%emt 0:00:42]} 12. Nf5 {[%emt 0:02:20]} O-O {[%emt 0:00:
24]} 13. Nxd6 {[%emt 0:00:11]} Qxd6 {[%emt 0:00:09]} 14. Bd2 {[%emt 0:00:29]}
b5 {[%emt 0:05:13]} 15. O-O-O {[%emt 0:00:42]} Bd7 {[%emt 0:19:54]} 16. Be3 {
[%emt 0:09:57]} Nxb3+ {[%emt 0:03:50]} 17. axb3 {[%emt 0:00:13]} Qc7 {[%emt 0:
00:51]} 18. Bd4 {[%emt 0:15:42]} Qxf4+ {[%emt 0:07:07]} 19. Kb1 {[%emt 0:00:15]
} Bc6 {[%emt 0:12:59]} 20. Rhf1 {[%emt 0:00:21]} Qg4 {[%emt 0:07:12]} 21. Qe5 {
[%emt 0:02:54]} b4 {[%emt 0:20:02]} 22. Rxf6 {[%emt 0:00:22]} bxc3 {[%emt 0:00:
22]} 23. Rf4 {[%emt 0:00:28]} Qxd1+ {[%emt 0:02:17]} 24. Ka2 {[%emt 0:00:06]}
f6 {[%emt 0:00:47]} 25. Qxe6+ {[%emt 0:00:37]} Kh8 {[%emt 0:00:17]} 26. Qxc6 {
[%emt 0:00:37]} Qc1 {[%emt 0:00:27]} 0-1

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.04”]
[Round “8”]
[White “Pritchett, Craig William”]
[Black “Emms, John M”]
[Result “1-0”]
[ECO “A09”]
[WhiteElo “2274”]
[BlackElo “2488”]
[Annotator “ChessBase”]
[PlyCount “117”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. Nf3 {[%emt 0:00:00]} d5 {[%emt 0:00:52]} 2. e3 {[%emt 0:00:32]} Nf6 {
[%emt 0:01:24]} 3. c4 {[%emt 0:00:23]} dxc4 {[%emt 0:03:33]} 4. Bxc4 {[%emt 0:
00:54]} e6 {[%emt 0:00:05]} 5. O-O {[%emt 0:02:05]} a6 {[%emt 0:00:23]} 6. Re1
{[%emt 0:04:46]} c5 {[%emt 0:03:38]} 7. b3 {[%emt 0:04:58]} Nc6 {[%emt 0:09:56]
} 8. Bb2 {[%emt 0:00:36]} Be7 {[%emt 0:01:06]} 9. Nc3 {[%emt 0:02:14]} O-O {
[%emt 0:16:10]} 10. Qc2 {[%emt 0:18:54]} b5 {[%emt 0:05:09]} 11. Bf1 {[%emt 0:
01:30]} Bb7 {[%emt 0:01:07]} 12. a3 {[%emt 0:02:47]} Rc8 {[%emt 0:07:28]} 13.
Ne2 {[%emt 0:14:11]} h6 {[%emt 0:09:30]} 14. Ng3 {[%emt 0:01:44]} Na5 {[%emt 0:
04:36]} 15. Rab1 {[%emt 0:03:06]} Qb6 {[%emt 0:02:30]} 16. d3 {[%emt 0:00:42]}
Rfd8 {[%emt 0:05:45]} 17. Ba1 {[%emt 0:03:42]} Nc6 {[%emt 0:01:46]} 18. h3 {
[%emt 0:03:20]} Nb8 {[%emt 0:00:29]} 19. Ne5 {[%emt 0:06:39]} Nbd7 {[%emt 0:00:
59]} 20. f4 {[%emt 0:05:10]} Nxe5 {[%emt 0:01:17]} 21. fxe5 {[%emt 0:00:40]}
Nd7 {[%emt 0:01:16]} 22. Qf2 {[%emt 0:06:14]} Nf8 {[%emt 0:00:49]} 23. Be2 {
[%emt 0:01:38]} Bh4 {[%emt 0:07:57]} 24. Rf1 {[%emt 0:01:45]} Rc7 {[%emt 0:01:
06]} 25. b4 {[%emt 0:05:31]} Ng6 {[%emt 0:01:40]} 26. d4 {[%emt 0:02:55]} cxd4
{[%emt 0:05:58]} 27. Bxd4 {[%emt 0:00:08]} Rxd4 {[%emt 0:00:48]} 28. exd4 {
[%emt 0:00:06]} Bxg3 {[%emt 0:00:18]} 29. Qxg3 {[%emt 0:00:06]} Qxd4+ {[%emt 0:
00:02]} 30. Kh2 {[%emt 0:03:54]} Rc3 {[%emt 0:01:46]} 31. Bf3 {[%emt 0:00:35]}
Nxe5 {[%emt 0:02:21]} 32. Rbd1 {[%emt 0:00:59]} Nxf3+ {[%emt 0:00:59]} 33. Rxf3
{[%emt 0:00:25]} Qxd1 {[%emt 0:00:10]} 34. Rxc3 {[%emt 0:00:05]} Bd5 {[%emt 0:
01:53]} 35. Rc8+ {[%emt 0:01:55]} Kh7 {[%emt 0:00:01]} 36. Qb8 {[%emt 0:00:15]}
Qd4 {[%emt 0:01:44]} 37. Rh8+ {[%emt 0:00:19]} Kg6 {[%emt 0:00:02]} 38. Qg3+ {
[%emt 0:00:29]} Kf6 {[%emt 0:00:02]} 39. Rh7 {[%emt 0:00:49]} g6 {[%emt 0:00:
42]} 40. Rxh6 {[%emt 0:00:52]} Kg7 {[%emt 0:01:29]} 41. Rh4 {[%emt 0:30:21]}
Qf6 {[%emt 0:03:50]} 42. Rf4 {[%emt 0:00:00]} Qb2 {[%emt 0:00:48]} 43. Rf2 {
[%emt 0:00:00]} Qd4 {[%emt 0:01:51]} 44. Rf4 {[%emt 0:00:00]} Qb2 {[%emt 0:00:
19]} 45. h4 {[%emt 0:00:00]} f6 {[%emt 0:04:56]} 46. Rg4 {[%emt 0:00:00]} Qc2 {
[%emt 0:00:58]} 47. Qd6 {[%emt 0:00:00]} Qf5 {[%emt 0:03:26]} 48. Qc7+ {
[%emt 0:00:00]} Kh6 {[%emt 0:03:12]} 49. Rf4 {[%emt 0:00:00]} Qe5 {[%emt 0:01:
55]} 50. Qxe5 {[%emt 0:00:00]} fxe5 {[%emt 0:00:03]} 51. Rf7 {[%emt 0:00:17]}
g5 {[%emt 0:00:29]} 52. hxg5+ {[%emt 0:00:52]} Kxg5 {[%emt 0:00:01]} 53. Kg3 {
[%emt 0:00:26]} e4 {[%emt 0:00:33]} 54. Kf2 {[%emt 0:00:36]} e5 {[%emt 0:00:12]
} 55. Rf8 {[%emt 0:00:55]} Kg4 {[%emt 0:00:40]} 56. Rf6 {[%emt 0:00:39]} e3+ {
[%emt 0:00:30]} 57. Kxe3 {[%emt 0:00:07]} Bxg2 {[%emt 0:00:05]} 58. Rg6+ {
[%emt 0:00:42]} Kh3 {[%emt 0:00:04]} 59. Rxa6 {[%emt 0:00:38]} 1-0

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.04”]
[Round “8”]
[White “Britton, Richard”]
[Black “Roberson, Peter T”]
[Result “0-1”]
[ECO “C00”]
[WhiteElo “2249”]
[BlackElo “2401”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “80”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. e4 {[%emt 0:00:00]} c5 {[%emt 0:00:00]} 2. Nf3 {[%emt 0:00:00]} e6 {[%emt 0:
00:00]} 3. d3 {[%emt 0:00:04]} d5 {[%emt 0:00:06]} 4. Nbd2 {[%emt 0:00:05]} Nc6
{[%emt 0:00:34]} 5. g3 {[%emt 0:00:09]} Nf6 {[%emt 0:00:11]} 6. Bg2 {[%emt 0:
00:07]} Be7 {[%emt 0:00:08]} 7. O-O {[%emt 0:00:06]} O-O {[%emt 0:00:05]} 8.
Re1 {[%emt 0:00:03]} Qc7 {[%emt 0:00:13]} 9. e5 {[%emt 0:06:49]} Nd7 {[%emt 0:
00:09]} 10. Qe2 {[%emt 0:00:06]} b5 {[%emt 0:00:43]} 11. Nf1 {[%emt 0:00:06]}
Bb7 {[%emt 0:00:45]} 12. Bf4 {[%emt 0:04:27]} Rfc8 {[%emt 0:01:42]} 13. h4 {
[%emt 0:00:39]} Qd8 {[%emt 0:04:43]} 14. N1h2 {[%emt 0:01:24]} a5 {[%emt 0:02:
38]} 15. h5 {[%emt 0:14:19]} h6 {[%emt 0:00:13]} 16. Qd2 {[%emt 0:03:51]} a4 {
[%emt 0:08:00]} 17. a3 {[%emt 0:10:24]} Nf8 {[%emt 0:17:18]} 18. Ng4 {[%emt 0:
08:01]} Nh7 {[%emt 0:00:36]} 19. Rad1 {[%emt 0:06:03]} Bf8 {[%emt 0:06:32]} 20.
Qc1 {[%emt 0:02:26]} b4 {[%emt 0:01:47]} 21. c4 {[%emt 0:03:51]} bxc3 {[%emt 0:
08:37]} 22. bxc3 {[%emt 0:00:07]} Rab8 {[%emt 0:00:45]} 23. c4 {[%emt 0:03:56]}
Nd4 {[%emt 0:01:06]} 24. Nd2 {[%emt 0:13:32]} Ng5 {[%emt 0:04:41]} 25. Nh2 {
[%emt 0:05:47]} Qe7 {[%emt 0:06:09]} 26. g4 {[%emt 0:12:53]} Bc6 {[%emt 0:09:
09]} 27. Bg3 {[%emt 0:01:06]} Nb3 {[%emt 0:10:31]} 28. Nxb3 {[%emt 0:00:29]}
axb3 {[%emt 0:00:42]} 29. f4 {[%emt 0:00:07]} Nh7 {[%emt 0:00:39]} 30. Qd2 {
[%emt 0:01:44]} dxc4 {[%emt 0:03:21]} 31. dxc4 {[%emt 0:00:07]} Rd8 {[%emt 0:
00:09]} 32. Qb2 {[%emt 0:00:48]} Bxg2 {[%emt 0:03:20]} 33. Kxg2 {[%emt 0:00:03]
} Qb7+ {[%emt 0:00:07]} 34. Nf3 {[%emt 0:00:29]} Rxd1 {[%emt 0:00:05]} 35. Rxd1
{[%emt 0:00:06]} Qe4 {[%emt 0:00:02]} 36. Rd2 {[%emt 0:00:13]} Qxc4 {[%emt 0:
01:03]} 37. Kf2 {[%emt 0:00:54]} Qe4 {[%emt 0:02:24]} 38. Re2 {[%emt 0:00:48]}
Qc6 {[%emt 0:00:28]} 39. Nd2 {[%emt 0:02:04]} c4 {[%emt 0:01:06]} 40. Qc3 {
[%emt 0:00:50]} b2 {[%emt 0:03:06]} 0-1

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.04”]
[Round “8”]
[White “Rudd, Jack”]
[Black “Miller, Dominic”]
[Result “1-0”]
[ECO “D98”]
[WhiteElo “2244”]
[BlackElo “2017”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “65”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. d4 {[%emt 0:00:00]} Nf6 {[%emt 0:00:00]} 2. c4 {[%emt 0:00:00]} g6 {[%emt 0:
00:00]} 3. Nc3 {[%emt 0:00:00]} d5 {[%emt 0:00:00]} 4. Nf3 {[%emt 0:00:00]} Bg7
{[%emt 0:00:00]} 5. Qb3 {[%emt 0:00:00]} dxc4 {[%emt 0:00:26]} 6. Qxc4 {
[%emt 0:00:00]} O-O {[%emt 0:00:08]} 7. e4 {[%emt 0:00:00]} Bg4 {[%emt 0:05:20]
} 8. Be3 {[%emt 0:00:51]} Nc6 {[%emt 0:03:59]} 9. d5 {[%emt 0:00:34]} Na5 {
[%emt 0:00:26]} 10. Qb4 {[%emt 0:00:40]} c6 {[%emt 0:06:35]} 11. e5 {[%emt 0:
00:37]} Bxf3 {[%emt 0:01:36]} 12. exf6 {[%emt 0:00:13]} Bxf6 {[%emt 0:00:03]}
13. gxf3 {[%emt 0:00:08]} cxd5 {[%emt 0:00:17]} 14. Rd1 {[%emt 0:00:48]} e6 {
[%emt 0:03:33]} 15. Bc5 {[%emt 0:01:04]} Re8 {[%emt 0:01:10]} 16. Bb5 {[%emt 0:
00:10]} Nc6 {[%emt 0:00:12]} 17. Bxc6 {[%emt 0:00:09]} bxc6 {[%emt 0:00:03]}
18. Ne4 {[%emt 0:01:01]} Bg7 {[%emt 0:04:21]} 19. b3 {[%emt 0:01:32]} Qh4 {
[%emt 0:05:52]} 20. Ng3 {[%emt 0:01:29]} Qf6 {[%emt 0:00:59]} 21. f4 {[%emt 0:
01:22]} Bh6 {[%emt 0:31:57]} 22. Bd6 {[%emt 0:01:26]} e5 {[%emt 0:01:41]} 23.
fxe5 {[%emt 0:00:10]} Bf4 {[%emt 0:01:10]} 24. O-O {[%emt 0:00:14]} Bxe5 {
[%emt 0:00:06]} 25. Bxe5 {[%emt 0:00:05]} Rxe5 {[%emt 0:00:15]} 26. Qd4 {
[%emt 0:00:34]} Qe7 {[%emt 0:02:04]} 27. Qc3 {[%emt 0:00:24]} Re6 {[%emt 0:09:
04]} 28. Rfe1 {[%emt 0:03:31]} Re8 {[%emt 0:00:04]} 29. Rxe6 {[%emt 0:00:07]}
Qxe6 {[%emt 0:00:04]} 30. Rc1 {[%emt 0:00:11]} Qc8 {[%emt 0:02:16]} 31. Re1 {
[%emt 0:01:09]} h5 {[%emt 0:00:07]} 32. Rxe8+ {[%emt 0:00:59]} Qxe8 {[%emt 0:
00:05]} 33. Qe3 {[%emt 0:00:23]} 1-0

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.04”]
[Round “8”]
[White “Moore, Graham J”]
[Black “Trent, Lawrence”]
[Result “0-1”]
[ECO “A41”]
[WhiteElo “2218”]
[BlackElo “2406”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “42”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. Nf3 {[%emt 0:00:00]} Nc6 {[%emt 0:00:00]} 2. d4 {[%emt 0:00:17]} d6 {
[%emt 0:00:00]} 3. Bf4 {[%emt 0:07:00]} Nf6 {[%emt 0:00:20]} 4. e3 {[%emt 0:00:
33]} Nh5 {[%emt 0:03:58]} 5. c3 {[%emt 0:01:24]} g6 {[%emt 0:03:55]} 6. Nbd2 {
[%emt 0:04:13]} Bg7 {[%emt 0:00:17]} 7. Bd3 {[%emt 0:01:05]} Nxf4 {[%emt 0:03:
59]} 8. exf4 {[%emt 0:00:24]} e5 {[%emt 0:00:18]} 9. O-O {[%emt 0:09:12]} O-O {
[%emt 0:02:55]} 10. d5 {[%emt 0:11:18]} Ne7 {[%emt 0:00:01]} 11. Qb3 {[%emt 0:
04:28]} exf4 {[%emt 0:01:51]} 12. a4 {[%emt 0:00:03]} c6 {[%emt 0:01:19]} 13.
dxc6 {[%emt 0:03:24]} bxc6 {[%emt 0:00:58]} 14. a5 {[%emt 0:00:35]} Qc7 {
[%emt 0:02:18]} 15. Rfe1 {[%emt 0:01:28]} Bf5 {[%emt 0:05:09]} 16. Ba6 {
[%emt 0:05:33]} Rab8 {[%emt 0:00:59]} 17. Qa3 {[%emt 0:00:25]} c5 {[%emt 0:00:
49]} 18. Rac1 {[%emt 0:05:00]} Rfe8 {[%emt 0:07:39]} 19. Nh4 {[%emt 0:14:26]}
Bd7 {[%emt 0:01:23]} 20. g3 {[%emt 0:03:35]} Bc6 {[%emt 0:08:30]} 21. Ng2 {
[%emt 0:01:21]} Bxg2 {[%emt 0:00:15]} 0-1

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.04”]
[Round “8”]
[White “Kalaiyalahan, Akshaya”]
[Black “Iyengar, Ilya”]
[Result “1-0”]
[ECO “E63”]
[WhiteElo “2138”]
[BlackElo “2017”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “111”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. d4 {[%emt 0:00:00]} Nf6 {[%emt 0:00:00]} 2. c4 {[%emt 0:00:00]} g6 {[%emt 0:
00:00]} 3. Nf3 {[%emt 0:00:00]} Bg7 {[%emt 0:00:10]} 4. g3 {[%emt 0:00:13]} O-O
{[%emt 0:00:19]} 5. Bg2 {[%emt 0:00:19]} d6 {[%emt 0:00:14]} 6. O-O {[%emt 0:
00:26]} Nc6 {[%emt 0:00:15]} 7. Nc3 {[%emt 0:00:36]} a6 {[%emt 0:00:13]} 8. Qc2
{[%emt 0:00:44]} Rb8 {[%emt 0:04:25]} 9. Rd1 {[%emt 0:01:53]} Bd7 {[%emt 0:01:
28]} 10. e4 {[%emt 0:02:59]} Qc8 {[%emt 0:02:13]} 11. Ne2 {[%emt 0:15:44]} Re8
{[%emt 0:40:07]} 12. a3 {[%emt 0:05:08]} e5 {[%emt 0:00:59]} 13. d5 {[%emt 0:
01:14]} Ne7 {[%emt 0:00:17]} 14. b4 {[%emt 0:10:08]} Nh5 {[%emt 0:02:03]} 15.
Bb2 {[%emt 0:03:21]} f5 {[%emt 0:07:22]} 16. Nd2 {[%emt 0:04:57]} Bh6 {[%emt 0:
03:40]} 17. c5 {[%emt 0:05:44]} f4 {[%emt 0:01:23]} 18. Nc4 {[%emt 0:03:39]}
Rf8 {[%emt 0:12:35]} 19. Qd3 {[%emt 0:06:56]} Bb5 {[%emt 0:08:40]} 20. f3 {
[%emt 0:11:02]} fxg3 {[%emt 0:00:38]} 21. hxg3 {[%emt 0:00:07]} Qd8 {[%emt 0:
01:16]} 22. Bc1 {[%emt 0:01:23]} Bxc1 {[%emt 0:00:29]} 23. Raxc1 {[%emt 0:00:
47]} g5 {[%emt 0:04:22]} 24. Qe3 {[%emt 0:00:57]} Ng6 {[%emt 0:00:31]} 25. Rd2
{[%emt 0:05:53]} Ng7 {[%emt 0:02:31]} 26. cxd6 {[%emt 0:03:56]} cxd6 {[%emt 0:
00:08]} 27. Qb6 {[%emt 0:01:29]} Rf6 {[%emt 0:06:12]} 28. Qxd8+ {[%emt 0:01:30]
} Rxd8 {[%emt 0:00:05]} 29. Nb6 {[%emt 0:01:33]} Rf7 {[%emt 0:00:17]} 30. a4 {
[%emt 0:00:35]} Be8 {[%emt 0:00:18]} 31. Rdc2 {[%emt 0:01:32]} h5 {[%emt 0:00:
32]} 32. Rc7 {[%emt 0:00:53]} h4 {[%emt 0:00:58]} 33. Rxf7 {[%emt 0:00:21]}
Bxf7 {[%emt 0:00:14]} 34. Bh3 {[%emt 0:03:15]} hxg3 {[%emt 0:00:37]} 35. Nxg3 {
[%emt 0:00:04]} Nh4 {[%emt 0:00:53]} 36. Rc3 {[%emt 0:00:55]} Nh5 {[%emt 0:00:
23]} 37. Kf2 {[%emt 0:02:08]} Nf4 {[%emt 0:01:03]} 38. Bc8 {[%emt 0:00:35]} Be8
{[%emt 0:00:34]} 39. Ke3 {[%emt 0:03:06]} Nh5 {[%emt 0:00:28]} 40. Ne2 {
[%emt 0:01:32]} Ng2+ {[%emt 0:00:33]} 41. Kd2 {[%emt 0:03:03]} Nf6 {[%emt 0:14:
42]} 42. Ng3 {[%emt 0:03:24]} Nh4 {[%emt 0:01:10]} 43. a5 {[%emt 0:01:20]} Nh5
{[%emt 0:01:40]} 44. Nxh5 {[%emt 0:10:09]} Bxh5 {[%emt 0:01:14]} 45. Bxb7 {
[%emt 0:01:45]} Nxf3+ {[%emt 0:04:38]} 46. Ke3 {[%emt 0:06:55]} g4 {[%emt 0:04:
26]} 47. Bxa6 {[%emt 0:00:04]} g3 {[%emt 0:05:07]} 48. Bf1 {[%emt 0:00:10]} Nd4
{[%emt 0:00:50]} 49. a6 {[%emt 0:01:29]} Rf8 {[%emt 0:00:29]} 50. Rc8 {[%emt 0:
01:14]} Be8 {[%emt 0:00:45]} 51. Rxe8 {[%emt 0:01:25]} Rxe8 {[%emt 0:00:05]}
52. a7 {[%emt 0:00:20]} Nc2+ {[%emt 0:00:34]} 53. Kd2 {[%emt 0:00:40]} Nxb4 {
[%emt 0:00:46]} 54. a8=Q {[%emt 0:00:10]} Rxa8 {[%emt 0:00:03]} 55. Nxa8 {
[%emt 0:00:04]} Na6 {[%emt 0:01:01]} 56. Ke3 {[%emt 0:00:34]} 1-0

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.04”]
[Round “8”]
[White “Longson, Sarah N”]
[Black “Zakarian, David”]
[Result “0-1”]
[ECO “B30”]
[WhiteElo “2123”]
[BlackElo “2354”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “66”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. e4 {[%emt 0:00:00]} c5 {[%emt 0:00:00]} 2. Nf3 {[%emt 0:00:00]} Nc6 {
[%emt 0:00:00]} 3. Bb5 {[%emt 0:00:00]} e6 {[%emt 0:00:09]} 4. O-O {[%emt 0:05:
25]} Nge7 {[%emt 0:00:18]} 5. Re1 {[%emt 0:02:21]} a6 {[%emt 0:00:50]} 6. Bf1 {
[%emt 0:01:42]} d5 {[%emt 0:00:18]} 7. exd5 {[%emt 0:00:18]} Nxd5 {[%emt 0:00:
06]} 8. d4 {[%emt 0:07:26]} Be7 {[%emt 0:10:58]} 9. c3 {[%emt 0:11:18]} O-O {
[%emt 0:00:16]} 10. dxc5 {[%emt 0:02:05]} Bxc5 {[%emt 0:01:55]} 11. Bd3 {
[%emt 0:05:33]} Qb6 {[%emt 0:03:47]} 12. Qe2 {[%emt 0:07:33]} Bd7 {[%emt 0:04:
08]} 13. Ng5 {[%emt 0:04:12]} f5 {[%emt 0:03:35]} 14. Qf3 {[%emt 0:11:00]} Rae8
{[%emt 0:02:50]} 15. Nd2 {[%emt 0:02:16]} h6 {[%emt 0:02:27]} 16. Nh3 {[%emt 0:
03:59]} Qc7 {[%emt 0:02:03]} 17. Nf1 {[%emt 0:14:04]} Ne5 {[%emt 0:07:54]} 18.
Qd1 {[%emt 0:00:47]} Ng4 {[%emt 0:05:31]} 19. Bc2 {[%emt 0:04:56]} Qb6 {
[%emt 0:07:39]} 20. Qf3 {[%emt 0:01:24]} Bc6 {[%emt 0:00:47]} 21. Qg3 {[%emt 0:
01:42]} Bb5 {[%emt 0:02:52]} 22. Qf3 {[%emt 0:01:52]} Qd6 {[%emt 0:03:29]} 23.
Qg3 {[%emt 0:01:17]} Qd8 {[%emt 0:01:26]} 24. Bf4 {[%emt 0:00:32]} Nxf4 {
[%emt 0:01:27]} 25. Qxf4 {[%emt 0:00:16]} Bd6 {[%emt 0:00:28]} 26. Qc1 {
[%emt 0:00:52]} Qh4 {[%emt 0:02:53]} 27. Bb3 {[%emt 0:04:14]} Rf6 {[%emt 0:06:
48]} 28. Ng3 {[%emt 0:02:13]} Kh8 {[%emt 0:02:39]} 29. Qd2 {[%emt 0:00:14]} Bc5
{[%emt 0:02:27]} 30. Nh1 {[%emt 0:00:41]} Rg6 {[%emt 0:00:25]} 31. Qf4 {
[%emt 0:00:39]} Nxf2 {[%emt 0:01:57]} 32. N1xf2 {[%emt 0:00:37]} Qxh3 {[%emt 0:
00:18]} 33. g3 {[%emt 0:01:44]} Bc6 {[%emt 0:00:09]} 0-1

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.04”]
[Round “8”]
[White “Payne, Matthew J”]
[Black “Macklin, Paul”]
[Result “1/2-1/2”]
[ECO “B06”]
[WhiteElo “2113”]
[BlackElo “2363”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “50”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. e4 {[%emt 0:00:00]} g6 {[%emt 0:03:01]} 2. d4 {[%emt 0:00:00]} Bg7 {[%emt 0:
00:10]} 3. Nf3 {[%emt 0:00:17]} d6 {[%emt 0:00:15]} 4. Bc4 {[%emt 0:00:59]} Nf6
{[%emt 0:04:18]} 5. Qe2 {[%emt 0:01:53]} Nc6 {[%emt 0:00:54]} 6. O-O {[%emt 0:
06:29]} Bg4 {[%emt 0:05:05]} 7. c3 {[%emt 0:00:46]} O-O {[%emt 0:01:20]} 8. h3
{[%emt 0:04:40]} Bxf3 {[%emt 0:00:32]} 9. Qxf3 {[%emt 0:00:08]} e5 {[%emt 0:03:
12]} 10. Rd1 {[%emt 0:05:17]} Nd7 {[%emt 0:05:38]} 11. Be3 {[%emt 0:04:18]}
exd4 {[%emt 0:04:57]} 12. cxd4 {[%emt 0:00:26]} Nb6 {[%emt 0:00:06]} 13. Bb3 {
[%emt 0:04:15]} Na5 {[%emt 0:03:00]} 14. Nc3 {[%emt 0:03:05]} Nxb3 {[%emt 0:01:
01]} 15. axb3 {[%emt 0:00:08]} a6 {[%emt 0:01:36]} 16. Ra5 {[%emt 0:06:42]} c6
{[%emt 0:04:51]} 17. Rda1 {[%emt 0:04:49]} Qd7 {[%emt 0:02:51]} 18. Qe2 {
[%emt 0:10:02]} Rae8 {[%emt 0:01:45]} 19. Qd3 {[%emt 0:04:14]} f5 {[%emt 0:12:
46]} 20. exf5 {[%emt 0:09:13]} gxf5 {[%emt 0:05:14]} 21. d5 {[%emt 0:00:12]} c5
{[%emt 0:00:17]} 22. Bf4 {[%emt 0:03:23]} Be5 {[%emt 0:06:41]} 23. Bxe5 {
[%emt 0:08:59]} Rxe5 {[%emt 0:00:45]} 24. f4 {[%emt 0:00:12]} Re7 {[%emt 0:01:
12]} 25. Rf1 {[%emt 0:00:50]} Rfe8 {[%emt 0:06:37]} 1/2-1/2

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.04”]
[Round “8”]
[White “Krzyzanowski, Patryk”]
[Black “Waddington, Mike P”]
[Result “1-0”]
[ECO “A21”]
[WhiteElo “2087”]
[BlackElo “2110”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “85”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. c4 {[%emt 0:00:00]} f5 {[%emt 0:00:00]} 2. Nc3 {[%emt 0:00:13]} Nf6 {
[%emt 0:00:00]} 3. g3 {[%emt 0:00:59]} g6 {[%emt 0:00:00]} 4. Bg2 {[%emt 0:00:
11]} Bg7 {[%emt 0:00:10]} 5. d3 {[%emt 0:00:56]} O-O {[%emt 0:00:24]} 6. Nf3 {
[%emt 0:00:09]} d6 {[%emt 0:00:11]} 7. O-O {[%emt 0:00:11]} e5 {[%emt 0:00:06]}
8. Bg5 {[%emt 0:00:19]} h6 {[%emt 0:00:47]} 9. Bxf6 {[%emt 0:00:05]} Qxf6 {
[%emt 0:00:48]} 10. Nd5 {[%emt 0:02:23]} Qf7 {[%emt 0:01:23]} 11. Nd2 {[%emt 0:
00:35]} c6 {[%emt 0:00:54]} 12. Nc3 {[%emt 0:00:13]} Na6 {[%emt 0:03:18]} 13.
Rb1 {[%emt 0:00:40]} Nc7 {[%emt 0:01:46]} 14. b4 {[%emt 0:01:41]} e4 {[%emt 0:
04:46]} 15. Qc2 {[%emt 0:01:02]} d5 {[%emt 0:03:48]} 16. b5 {[%emt 0:13:54]}
Ne6 {[%emt 0:05:32]} 17. bxc6 {[%emt 0:02:21]} bxc6 {[%emt 0:01:54]} 18. cxd5 {
[%emt 0:16:32]} Nd4 {[%emt 0:01:49]} 19. Qa4 {[%emt 0:01:11]} cxd5 {[%emt 0:01:
07]} 20. e3 {[%emt 0:14:47]} Bd7 {[%emt 0:10:28]} 21. Qa5 {[%emt 0:18:06]} Nc6
{[%emt 0:12:26]} 22. Qc5 {[%emt 0:00:45]} Rfc8 {[%emt 0:09:36]} 23. Nxd5 {
[%emt 0:09:21]} Bf8 {[%emt 0:02:14]} 24. Qc4 {[%emt 0:00:15]} Be6 {[%emt 0:01:
40]} 25. dxe4 {[%emt 0:00:15]} Ne5 {[%emt 0:03:56]} 26. Qd4 {[%emt 0:03:00]}
Bg7 {[%emt 0:00:50]} 27. exf5 {[%emt 0:00:29]} gxf5 {[%emt 0:01:39]} 28. Nf4 {
[%emt 0:02:27]} Nf3+ {[%emt 0:05:42]} 29. Nxf3 {[%emt 0:00:28]} Bxd4 {[%emt 0:
00:07]} 30. Nxd4 {[%emt 0:00:06]} Bxa2 {[%emt 0:01:21]} 31. Rb2 {[%emt 0:02:05]
} Kh8 {[%emt 0:05:25]} 32. Nxf5 {[%emt 0:01:50]} Rab8 {[%emt 0:07:54]} 33. Nxh6
{[%emt 0:01:29]} Qf6 {[%emt 0:00:27]} 34. Rxa2 {[%emt 0:00:25]} Qxh6 {[%emt 0:
00:11]} 35. Rxa7 {[%emt 0:00:09]} Rb4 {[%emt 0:01:58]} 36. Bh3 {[%emt 0:01:14]}
Rcb8 {[%emt 0:00:29]} 37. Bf5 {[%emt 0:00:11]} Kg8 {[%emt 0:04:30]} 38. Rc1 {
[%emt 0:03:39]} R4b7 {[%emt 0:01:17]} 39. Rc7 {[%emt 0:02:01]} Rxc7 {[%emt 0:
02:05]} 40. Rxc7 {[%emt 0:00:10]} Qd6 {[%emt 0:00:20]} 41. Be6+ {[%emt 0:12:19]
} Kf8 {[%emt 0:01:14]} 42. Ng6+ {[%emt 0:00:27]} Ke8 {[%emt 0:00:08]} 43. Re7+
{[%emt 0:00:12]} 1-0

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.04”]
[Round “8”]
[White “Verma, Aditya”]
[Black “Jarmany, John”]
[Result “1/2-1/2”]
[ECO “B12”]
[WhiteElo “2084”]
[BlackElo “2110”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “44”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. e4 {[%emt 0:00:00]} c6 {[%emt 0:00:00]} 2. d4 {[%emt 0:00:00]} d5 {[%emt 0:
00:00]} 3. e5 {[%emt 0:00:00]} c5 {[%emt 0:00:00]} 4. c3 {[%emt 0:00:13]} Nc6 {
[%emt 0:00:31]} 5. Nf3 {[%emt 0:05:20]} Bg4 {[%emt 0:02:54]} 6. Be2 {[%emt 0:
01:27]} e6 {[%emt 0:00:19]} 7. Nbd2 {[%emt 0:12:59]} cxd4 {[%emt 0:02:22]} 8.
cxd4 {[%emt 0:02:31]} Bb4 {[%emt 0:04:20]} 9. O-O {[%emt 0:00:35]} Nge7 {
[%emt 0:01:00]} 10. Nb3 {[%emt 0:03:55]} Nf5 {[%emt 0:06:34]} 11. h3 {[%emt 0:
07:24]} Bxf3 {[%emt 0:00:10]} 12. Bxf3 {[%emt 0:00:10]} Qb6 {[%emt 0:10:47]}
13. Be3 {[%emt 0:01:14]} a5 {[%emt 0:00:21]} 14. a4 {[%emt 0:08:43]} O-O {
[%emt 0:04:31]} 15. Qd3 {[%emt 0:03:31]} Rac8 {[%emt 0:17:32]} 16. Rfc1 {
[%emt 0:04:01]} Be7 {[%emt 0:04:52]} 17. Rc3 {[%emt 0:16:17]} Nb4 {[%emt 0:09:
35]} 18. Qd2 {[%emt 0:02:16]} Nc6 {[%emt 0:02:41]} 19. Qd3 {[%emt 0:00:08]} Nb4
{[%emt 0:01:41]} 20. Qd2 {[%emt 0:00:05]} Nc6 {[%emt 0:01:02]} 21. Qd3 {
[%emt 0:00:06]} Nb4 {[%emt 0:00:47]} 22. Qd2 {[%emt 0:00:07]} Nc6 {[%emt 0:00:
03]} 1/2-1/2

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.04”]
[Round “8”]
[White “Ratnesan, Ranesh”]
[Black “Price, Gwilym T”]
[Result “1/2-1/2”]
[ECO “E67”]
[WhiteElo “2073”]
[BlackElo “2085”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “47”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. d4 {[%emt 0:00:00]} Nf6 {[%emt 0:00:00]} 2. c4 {[%emt 0:00:12]} g6 {[%emt 0:
00:00]} 3. Nf3 {[%emt 0:00:07]} Bg7 {[%emt 0:00:00]} 4. Nc3 {[%emt 0:00:37]}
O-O {[%emt 0:00:00]} 5. g3 {[%emt 0:00:09]} d6 {[%emt 0:00:02]} 6. Bg2 {
[%emt 0:00:13]} Nbd7 {[%emt 0:00:05]} 7. O-O {[%emt 0:01:19]} e5 {[%emt 0:00:
02]} 8. dxe5 {[%emt 0:03:56]} dxe5 {[%emt 0:00:26]} 9. Bg5 {[%emt 0:01:01]} h6
{[%emt 0:03:20]} 10. Bxf6 {[%emt 0:02:25]} Qxf6 {[%emt 0:01:23]} 11. Nd2 {
[%emt 0:02:14]} c6 {[%emt 0:03:43]} 12. b4 {[%emt 0:09:47]} Rd8 {[%emt 0:08:00]
} 13. Qc2 {[%emt 0:04:39]} Nf8 {[%emt 0:09:10]} 14. Rac1 {[%emt 0:11:32]} Qd6 {
[%emt 0:07:35]} 15. Nce4 {[%emt 0:12:35]} Qxb4 {[%emt 0:01:25]} 16. c5 {
[%emt 0:04:56]} Qa5 {[%emt 0:03:14]} 17. Nc4 {[%emt 0:03:10]} Qc7 {[%emt 0:00:
41]} 18. Ncd6 {[%emt 0:04:00]} Be6 {[%emt 0:06:11]} 19. Rb1 {[%emt 0:02:34]} b5
{[%emt 0:02:27]} 20. cxb6 {[%emt 0:01:03]} axb6 {[%emt 0:01:16]} 21. Nb5 {
[%emt 0:00:58]} Qe7 {[%emt 0:07:02]} 22. Qxc6 {[%emt 0:01:18]} Rxa2 {[%emt 0:
01:28]} 23. Nec3 {[%emt 0:02:38]} Rad2 {[%emt 0:02:41]} 24. Qxb6 {[%emt 0:03:
40]} 1/2-1/2

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.04”]
[Round “8”]
[White “McDougall, William M”]
[Black “Bradbury, Neil H”]
[Result “0-1”]
[ECO “E15”]
[WhiteElo “2056”]
[BlackElo “2350”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “106”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. d4 {[%emt 0:00:00]} Nf6 {[%emt 0:00:00]} 2. c4 {[%emt 0:00:00]} e6 {[%emt 0:
00:00]} 3. Nf3 {[%emt 0:00:06]} b6 {[%emt 0:00:08]} 4. g3 {[%emt 0:00:22]} Ba6
{[%emt 0:01:58]} 5. Qc2 {[%emt 0:02:21]} Bb4+ {[%emt 0:04:18]} 6. Bd2 {[%emt 0:
01:21]} Be7 {[%emt 0:00:07]} 7. Bg2 {[%emt 0:01:30]} d5 {[%emt 0:01:45]} 8. Ne5
{[%emt 0:03:40]} O-O {[%emt 0:05:44]} 9. O-O {[%emt 0:03:54]} c5 {[%emt 0:08:
58]} 10. dxc5 {[%emt 0:06:05]} bxc5 {[%emt 0:06:56]} 11. cxd5 {[%emt 0:02:19]}
Nxd5 {[%emt 0:13:55]} 12. Nc3 {[%emt 0:07:14]} Bf6 {[%emt 0:20:47]} 13. Ng4 {
[%emt 0:23:56]} Bxc3 {[%emt 0:05:01]} 14. Bxc3 {[%emt 0:02:42]} Nc6 {[%emt 0:
00:07]} 15. Rfd1 {[%emt 0:03:58]} Qg5 {[%emt 0:03:21]} 16. h3 {[%emt 0:01:37]}
Rac8 {[%emt 0:00:37]} 17. e3 {[%emt 0:09:35]} Rfd8 {[%emt 0:07:21]} 18. a3 {
[%emt 0:02:16]} h5 {[%emt 0:05:19]} 19. Nh2 {[%emt 0:07:06]} Bb7 {[%emt 0:00:
21]} 20. Nf3 {[%emt 0:01:26]} Qh6 {[%emt 0:01:42]} 21. Rac1 {[%emt 0:01:34]}
Ba8 {[%emt 0:00:08]} 22. Ne5 {[%emt 0:02:09]} Nxe5 {[%emt 0:00:23]} 23. Bxe5
Nxe3 24. Rxd8+ {[%emt 0:04:16]} Rxd8 {[%emt 0:00:21]} 25. Bf4 {[%emt 0:02:02]}
Nxc2 {[%emt 0:02:28]} 26. Bxh6 {[%emt 0:01:25]} Nd4 27. Rxc5 {[%emt 0:03:50]}
gxh6 {[%emt 0:02:49]} 28. Bxa8 {[%emt 0:00:00]} Rxa8 {[%emt 0:00:01]} 29. Rxh5
{[%emt 0:00:00]} Kg7 {[%emt 0:00:26]} 30. Ra5 {[%emt 0:01:02]} Nc6 {[%emt 0:00:
51]} 31. Ra6 {[%emt 0:00:41]} Rc8 32. b4 {[%emt 0:00:00]} Rc7 {[%emt 0:01:50]}
33. b5 {[%emt 0:00:00]} Nb8 {[%emt 0:00:24]} 34. Ra4 {[%emt 0:01:28]} Nd7 {
[%emt 0:01:59]} 35. Rb4 {[%emt 0:00:00]} Nb6 {[%emt 0:02:15]} 36. Kf1 {[%emt 0:
00:24]} Rc3 {[%emt 0:00:49]} 37. Rg4+ {[%emt 0:02:14]} Kf8 {[%emt 0:01:18]} 38.
Rh4 {[%emt 0:00:00]} Kg7 {[%emt 0:00:32]} 39. Rg4+ {[%emt 0:00:00]} Kh7 {
[%emt 0:00:12]} 40. Rf4 {[%emt 0:00:00]} Kg8 {[%emt 0:00:30]} 41. Rg4+ {
[%emt 0:02:29]} Kf8 {[%emt 0:33:02]} 42. Rh4 {[%emt 0:01:42]} Rxa3 {[%emt 0:00:
00]} 43. Rxh6 {[%emt 0:00:00]} Kg7 {[%emt 0:00:00]} 44. Rh5 {[%emt 0:00:00]}
Ra5 {[%emt 0:00:00]} 45. Rg5+ {[%emt 0:00:00]} Kh6 {[%emt 0:00:00]} 46. h4 {
[%emt 0:00:00]} Nd5 {[%emt 0:00:00]} 47. Rg8 {[%emt 0:01:37]} Rxb5 {[%emt 0:00:
00]} 48. Kg2 {[%emt 0:00:06]} Nb6 {[%emt 0:00:00]} 49. g4 {[%emt 0:00:52]} a5 {
[%emt 0:00:00]} 50. g5+ {[%emt 0:01:32]} Kh7 {[%emt 0:00:00]} 51. Rf8 {[%emt 0:
01:03]} Kg7 {[%emt 0:00:00]} 52. Rd8 {[%emt 0:00:12]} a4 {[%emt 0:00:00]} 53.
f4 {[%emt 0:04:44]} a3 {[%emt 0:00:00]} 0-1

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.04”]
[Round “8”]
[White “Jamroz, Krzysztof”]
[Black “Mcmichael, Richard J”]
[Result “0-1”]
[ECO “C04”]
[WhiteElo “2026”]
[BlackElo “2245”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “68”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. e4 {[%emt 0:00:00]} e6 {[%emt 0:00:27]} 2. d4 {[%emt 0:00:00]} d5 {[%emt 0:
00:06]} 3. Nd2 {[%emt 0:00:00]} Nc6 {[%emt 0:00:25]} 4. Ngf3 {[%emt 0:00:00]}
Nf6 {[%emt 0:00:04]} 5. e5 {[%emt 0:00:00]} Nd7 {[%emt 0:00:05]} 6. c3 {
[%emt 0:00:00]} f6 {[%emt 0:00:15]} 7. Bb5 {[%emt 0:00:02]} Be7 {[%emt 0:00:45]
} 8. exf6 {[%emt 0:06:39]} Bxf6 {[%emt 0:01:46]} 9. O-O {[%emt 0:00:40]} O-O {
[%emt 0:00:28]} 10. Re1 {[%emt 0:00:28]} Re8 {[%emt 0:02:48]} 11. Nb3 {[%emt 0:
05:11]} a5 {[%emt 0:03:45]} 12. Bf4 {[%emt 0:01:58]} Na7 {[%emt 0:04:43]} 13.
Bd3 {[%emt 0:01:30]} b6 {[%emt 0:00:28]} 14. Qc2 {[%emt 0:07:51]} Nf8 {[%emt 0:
01:07]} 15. a4 {[%emt 0:11:27]} Bd7 {[%emt 0:01:53]} 16. h4 {[%emt 0:17:41]}
Re7 {[%emt 0:05:07]} 17. g4 {[%emt 0:11:38]} Rf7 {[%emt 0:02:03]} 18. Bg3 {
[%emt 0:04:59]} g6 {[%emt 0:04:08]} 19. g5 {[%emt 0:01:48]} Bg7 {[%emt 0:00:08]
} 20. Ne5 {[%emt 0:01:18]} Bxe5 {[%emt 0:00:49]} 21. Bxe5 {[%emt 0:00:08]} Nc6
{[%emt 0:00:37]} 22. Bg3 {[%emt 0:00:57]} Ne7 {[%emt 0:01:55]} 23. Qe2 {
[%emt 0:03:54]} Nf5 {[%emt 0:08:10]} 24. Kg2 {[%emt 0:01:28]} Ra7 {[%emt 0:06:
49]} 25. Nd2 {[%emt 0:00:31]} c5 {[%emt 0:02:04]} 26. Nf3 {[%emt 0:00:36]} Bc8
{[%emt 0:04:11]} 27. Ne5 {[%emt 0:01:10]} cxd4 {[%emt 0:01:01]} 28. Nc6 {
[%emt 0:02:12]} Qd7 {[%emt 0:00:50]} 29. Nxa7 {[%emt 0:01:17]} Qxa7 {[%emt 0:
00:14]} 30. Bxf5 {[%emt 0:00:41]} gxf5 {[%emt 0:02:09]} 31. cxd4 {[%emt 0:00:
23]} f4 {[%emt 0:00:11]} 32. Qc2 {[%emt 0:03:33]} fxg3 {[%emt 0:04:30]} 33.
Qxc8 {[%emt 0:02:04]} Rxf2+ {[%emt 0:00:32]} 34. Kxg3 {[%emt 0:00:17]} Qf7 {
[%emt 0:00:06]} 0-1

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.04”]
[Round “8”]
[White “Burke, Mitchell R”]
[Black “Jackson, Sheila”]
[Result “1/2-1/2”]
[ECO “C68”]
[WhiteElo “1988”]
[BlackElo “2072”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “51”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. e4 {[%emt 0:00:06]} e5 {[%emt 0:00:00]} 2. Nf3 {[%emt 0:01:26]} Nc6 {
[%emt 0:00:00]} 3. Bb5 {[%emt 0:00:42]} a6 {[%emt 0:00:00]} 4. Bxc6 {[%emt 0:
00:30]} dxc6 {[%emt 0:00:00]} 5. O-O {[%emt 0:00:50]} Qf6 {[%emt 0:01:35]} 6.
d4 {[%emt 0:06:22]} exd4 {[%emt 0:00:11]} 7. Bg5 {[%emt 0:03:22]} Qd6 {[%emt 0:
01:17]} 8. Qxd4 {[%emt 0:01:56]} f6 {[%emt 0:00:10]} 9. Be3 {[%emt 0:03:36]}
Qxd4 {[%emt 0:00:05]} 10. Nxd4 {[%emt 0:05:28]} Bd7 {[%emt 0:00:07]} 11. Nc3 {
[%emt 0:02:15]} O-O-O {[%emt 0:00:12]} 12. Rad1 {[%emt 0:00:28]} Re8 {[%emt 0:
00:49]} 13. Nde2 {[%emt 0:20:35]} g5 {[%emt 0:12:14]} 14. f3 {[%emt 0:08:33]}
Bd6 {[%emt 0:02:20]} 15. Na4 {[%emt 0:04:33]} Be6 {[%emt 0:08:12]} 16. b3 {
[%emt 0:02:13]} Ne7 {[%emt 0:01:08]} 17. Bd4 {[%emt 0:09:26]} Rhf8 {[%emt 0:00:
15]} 18. Nc5 {[%emt 0:00:43]} Bg8 {[%emt 0:02:33]} 19. Ng3 {[%emt 0:06:21]} b6
{[%emt 0:05:59]} 20. Nd3 {[%emt 0:03:41]} c5 {[%emt 0:01:34]} 21. Bc3 {[%emt 0:
00:32]} c4 {[%emt 0:03:41]} 22. Nf2 {[%emt 0:02:38]} cxb3 {[%emt 0:02:47]} 23.
axb3 {[%emt 0:00:46]} a5 {[%emt 0:04:05]} 24. Ng4 {[%emt 0:01:33]} Bxg3 {
[%emt 0:11:25]} 25. hxg3 {[%emt 0:00:46]} f5 {[%emt 0:00:24]} 26. Nf6 {[%emt 0:
00:33]} 1/2-1/2

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.04”]
[Round “8”]
[White “De Coverly, Roger D”]
[Black “Sugden, John N”]
[Result “1-0”]
[ECO “C00”]
[WhiteElo “1920”]
[BlackElo “2090”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “125”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. e4 {[%emt 0:00:00]} c5 {[%emt 0:00:02]} 2. Nf3 {[%emt 0:00:00]} e6 {[%emt 0:
00:26]} 3. d3 {[%emt 0:00:18]} Nc6 {[%emt 0:02:17]} 4. g3 {[%emt 0:00:06]} Nf6
{[%emt 0:03:24]} 5. Bg2 {[%emt 0:00:44]} d5 {[%emt 0:02:43]} 6. Nbd2 {[%emt 0:
00:19]} Be7 {[%emt 0:02:01]} 7. O-O {[%emt 0:00:22]} O-O {[%emt 0:03:16]} 8.
Re1 {[%emt 0:03:30]} Bd7 {[%emt 0:03:14]} 9. e5 {[%emt 0:04:11]} Ne8 {[%emt 0:
00:21]} 10. Nf1 {[%emt 0:01:10]} f6 {[%emt 0:03:03]} 11. exf6 {[%emt 0:00:53]}
Bxf6 {[%emt 0:00:13]} 12. Ne3 {[%emt 0:02:16]} Nd6 {[%emt 0:06:55]} 13. Ng4 {
[%emt 0:02:20]} Nf7 {[%emt 0:00:49]} 14. Nxf6+ {[%emt 0:08:43]} Qxf6 {[%emt 0:
00:38]} 15. c4 {[%emt 0:04:43]} Rad8 {[%emt 0:07:54]} 16. Rf1 {[%emt 0:08:32]}
Bc8 {[%emt 0:04:16]} 17. Qb3 {[%emt 0:02:41]} dxc4 {[%emt 0:06:41]} 18. Qxc4 {
[%emt 0:02:08]} b6 {[%emt 0:01:11]} 19. h4 {[%emt 0:04:39]} h6 {[%emt 0:04:10]}
20. Bd2 {[%emt 0:06:06]} e5 {[%emt 0:07:46]} 21. Bc3 {[%emt 0:04:09]} Be6 {
[%emt 0:04:33]} 22. Qa6 {[%emt 0:04:32]} Bd5 {[%emt 0:02:57]} 23. Nh2 {[%emt 0:
03:31]} Bxg2 {[%emt 0:00:40]} 24. Kxg2 {[%emt 0:00:06]} Qd6 {[%emt 0:01:10]}
25. Rad1 {[%emt 0:01:34]} Qd5+ {[%emt 0:00:32]} 26. Kg1 {[%emt 0:01:00]} Nd6 {
[%emt 0:01:22]} 27. Qa4 {[%emt 0:02:46]} Rf7 {[%emt 0:03:43]} 28. a3 {[%emt 0:
02:40]} Nf5 {[%emt 0:03:53]} 29. Qe4 {[%emt 0:03:23]} Nfd4 {[%emt 0:01:25]} 30.
Qxd5 {[%emt 0:02:52]} Rxd5 {[%emt 0:02:07]} 31. Kg2 {[%emt 0:02:18]} Rfd7 {
[%emt 0:04:32]} 32. Rde1 {[%emt 0:02:32]} Nb5 {[%emt 0:01:03]} 33. Ng4 {
[%emt 0:03:09]} Nxc3 {[%emt 0:01:55]} 34. bxc3 {[%emt 0:00:06]} Rxd3 {[%emt 0:
01:31]} 35. Rxe5 {[%emt 0:01:25]} Rxc3 {[%emt 0:01:12]} 36. Re8+ {[%emt 0:01:
03]} Kh7 {[%emt 0:00:50]} 37. h5 {[%emt 0:03:57]} Re7 {[%emt 0:06:27]} 38. Re1
{[%emt 0:03:53]} Rxe1 {[%emt 0:02:37]} 39. Rxe1 {[%emt 0:00:05]} Kg8 {[%emt 0:
03:41]} 40. Re6 {[%emt 0:03:58]} Nd4 {[%emt 0:00:56]} 41. Re8+ {[%emt 0:30:40]}
Kf7 {[%emt 0:31:13]} 42. Rb8 {[%emt 0:00:25]} Rxa3 {[%emt 0:00:00]} 43. Rb7+ {
[%emt 0:00:00]} Ke6 {[%emt 0:00:00]} 44. Rxg7 {[%emt 0:00:00]} c4 {[%emt 0:00:
00]} 45. Rg6+ {[%emt 0:00:00]} Kd5 {[%emt 0:00:00]} 46. Rxh6 {[%emt 0:00:00]}
c3 {[%emt 0:00:00]} 47. Ne3+ {[%emt 0:00:00]} Ke4 {[%emt 0:00:00]} 48. Rh8 {
[%emt 0:00:00]} c2 {[%emt 0:00:00]} 49. Rc8 {[%emt 0:00:00]} Ra5 {[%emt 0:00:
00]} 50. g4 {[%emt 0:00:00]} Rg5 {[%emt 0:00:00]} 51. h6 {[%emt 0:00:00]} Rg8 {
[%emt 0:00:00]} 52. Rxg8 {[%emt 0:00:00]} c1=Q {[%emt 0:00:00]} 53. h7 {
[%emt 0:00:00]} Ne2 {[%emt 0:00:00]} 54. Re8+ {[%emt 0:00:00]} Kf4 {[%emt 0:04:
15]} 55. Nd5+ {[%emt 0:00:00]} Kxg4 {[%emt 0:01:15]} 56. Rg8+ {[%emt 0:00:00]}
Kf5 {[%emt 0:00:32]} 57. h8=Q {[%emt 0:00:00]} Qg1+ {[%emt 0:00:39]} 58. Kf3 {
[%emt 0:00:00]} Nd4+ {[%emt 0:00:21]} 59. Qxd4 {[%emt 0:01:37]} Qh1+ {[%emt 0:
00:30]} 60. Rg2 {[%emt 0:01:09]} Qh3+ {[%emt 0:00:49]} 61. Rg3 {[%emt 0:00:25]}
Qh1+ {[%emt 0:00:40]} 62. Ke2 {[%emt 0:00:23]} Qh5+ {[%emt 0:00:21]} 63. Kd2 {
[%emt 0:00:22]} 1-0

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.05”]
[Round “9”]
[White “Howell, David W L”]
[Black “Mcshane, Luke J”]
[Result “0-1”]
[ECO “C72”]
[WhiteElo “2687”]
[BlackElo “2669”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “64”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 22,64,20,15,18,8,27,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-8,0,0,0,0,0,0,12,-29,-18,-22,0,
0,0,-208,-206,-200,-195,-205,-190,-413,-406,-29989,-29990,-29991,-29992,-29996,
-29997]} 1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Ba4 d6 5. O-O Bd7 6. d4 exd4 7. Nxd4
Nxd4 8. Bxd7+ Qxd7 9. Qxd4 Nf6 10. Nc3 Be7 {C72: Ruy Lopez: Deferred Steinitz:
5 0-0} 11. Bf4 $146 (11. b3 O-O 12. Bb2 c6 13. Ne2 Rfe8 14. Ng3 Bf8 15. Rad1
Qe6 16. Rfe1 Qe5 17. c4 Qxd4 18. Bxd4 {1-0 (32) Ma,Q (2645)-Demchenko,A (2679)
Surakarta 2018}) ({Predecessor:} 11. h3 O-O 12. Bf4 Rfe8 13. Rfe1 Qc6 14. Nd5
Nxd5 15. exd5 Qxc2 16. Rac1 Qf5 17. Rxc7 Bf6 18. Rxe8+ Rxe8 {0-1 (38) Jeitz,C
(2139)-Miralles,G (2450) France 2004}) 11… O-O 12. Rad1 {LiveBook: 3 Games}
Qc6 {The position is equal.} 13. Nd5 Nxd5 14. exd5 Qxc2 15. Rc1 Qf5 16. Rxc7
Bf6 17. Qd2 Rfc8 18. Rfc1 {And now Qd3! would win.} Rxc7 19. Rxc7 Re8 {Hoping
for …Qxf4!} 20. h3 h5 21. b3 g5 22. Be3 Re5 23. Rxb7 Rxd5 24. Qc1 $1 Be5 25.
Rb4 ({But not} 25. Bxg5 $2 Rc5 $19) 25… Qd3 {( -> …Qd1+)} 26. f4 $2 (26. g3
$1 $11 {and White has nothing to worry.}) 26… Qe2 $1 $19 27. Kh2 ({Reject}
27. Rb8+ Kg7 $19) 27… gxf4 28. Bxf4 {[#]} Rd2 $1 $40 {[%csl Gd2][%cal Re2g2]
[%mdl 128] Black attacks with force.} 29. Qc6 $2 {[#]} (29. Qc8+ {was the only
chance.} Kg7 30. Qc6) 29… Kg7 $1 30. a3 (30. h4 $19) 30… h4 {Black mates.}
31. Rc4 Qe3 $1 32. Qe4 {[#]} Qg3+ $1 {[%mdl 512] Precision: White = 38%, Black
= 76%.} 0-1

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.05”]
[Round “9”]
[White “Pert, Nicholas”]
[Black “Hawkins, Jonathan”]
[Result “1/2-1/2”]
[ECO “D37”]
[WhiteElo “2544”]
[BlackElo “2590”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “47”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 19,47,11,8,8,10,21,46,33,39,40,130,134,90,92,79,18,38,9,9,8,7,8,7,0,0,0,
0,0,0,0]} 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nf3 Nf6 4. Nc3 dxc4 5. e4 Bb4 6. Bxc4 {D24:
Queen’s Gambit Accepted: 3 Nf3 Nf6 4 Nc3} (6. Bg5 h6 7. Bxf6 Qxf6 8. Bxc4 c5 9.
O-O cxd4 10. e5 Qd8 11. Ne4 O-O 12. Qe2 Be7 13. Rad1 Qc7 14. Bd3 Nd7 15. Rc1
Qa5 16. g4 Nxe5 17. Nxe5 Qxe5 {0-1 (37) Aronian,L (2794)-Caruana,F (2784)
Berlin 2018}) 6… Nxe4 7. O-O Nxc3 8. bxc3 Be7 9. Ne5 O-O 10. Qg4 Nc6 {
LiveBook: 102 Games} 11. Re1 Nxe5 12. dxe5 f5 13. exf6 $1 Bxf6 {[#]} 14. Ba3
$146 {Rad1 is the strong threat.} Bxc3 {[#]} ({Black should play} 14… Rf7 $1
$14) 15. Rad1 $1 $16 {[%cal Rd1d8]} Qf6 16. Bxf8 Bxe1 {[#]} 17. Bxg7 (17. Bc5
$1 $16 Ba5 18. Bd4) 17… Bxf2+ $11 18. Kf1 Qg6 $1 {[%cal Rg6g4] The position
is equal.} ({But not} 18… Qxg7 $2 19. Rd8+ Kf7 20. Qf4+ Ke7 21. Qxc7+ Kf6 22.
Qf4+ (22. Rxc8 Rxc8 23. Qxc8 Bd4 $11) 22… Ke7 23. Qd6+ Kf7 24. Rxc8 $18 (24.
Kxf2 Qb2+ 25. Kg3 Qg7+ 26. Kf2 Qb2+ 27. Kf3 Qf6+ 28. Ke3 Qg5+ 29. Kd3 b5 $18))
19. Qxg6 hxg6 20. Be5 Bh4 21. Rd4 Be7 22. Bxc7 Kg7 23. Be5+ Bf6 24. Bxf6+ {
Precision: White = 62%, Black = 57%.} 1/2-1/2

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.05”]
[Round “9”]
[White “Pert, Nicholas”]
[Black “Hawkins, Jonathan”]
[Result “*”]
[ECO “D37”]
[WhiteElo “2544”]
[BlackElo “2590”]
[Annotator “ChessBase”]
[PlyCount “44”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. d4 {[%emt 0:00:59]} d5 {[%emt 0:00:00]} 2. c4 {[%emt 0:00:09]} e6 {[%emt 0:
00:13]} 3. Nf3 {[%emt 0:00:08]} Nf6 {[%emt 0:00:07]} 4. Nc3 {[%emt 0:00:04]}
dxc4 {[%emt 0:00:06]} 5. e4 {[%emt 0:00:52]} Bb4 {[%emt 0:00:09]} 6. Bxc4 {
[%emt 0:00:30]} Nxe4 {[%emt 0:00:51]} 7. O-O {[%emt 0:00:31]} Nxc3 {[%emt 0:02:
15]} 8. bxc3 {[%emt 0:00:10]} Be7 {[%emt 0:00:38]} (8… Bxc3 9. Rb1) 9. Ne5 {
[%emt 0:01:48]} O-O {[%emt 0:01:08]} 10. Qg4 {[%emt 0:03:39]} Nc6 {[%emt 0:00:
41]} 11. Re1 {[%emt 0:01:18]} Nxe5 {[%emt 0:10:58]} (11… f5 12. Qf3 Nxe5 13.
Rxe5 Kh8 14. Bf4 Bd6 15. Re3 Bxf4 16. Qxf4) 12. dxe5 {[%emt 0:03:30]} f5 {
[%emt 0:00:41]} 13. exf6 {[%emt 0:00:59]} Bxf6 {[%emt 0:01:43]} 14. Ba3 {
[%emt 0:11:00]} Bxc3 {[%emt 0:17:16]} 15. Rad1 {[%emt 0:02:46]} Qf6 {[%emt 0:
00:07]} 16. Bxf8 Bxe1 17. Bxg7 Qxg7 (17… Qxf2+ 18. Kh1) (17… Bxf2+ 18. Kf1)
18. Rd8+ Kf7 19. Qf4+ Ke7 (19… Qf6 20. Rf8+) (19… Kg6) 20. Qxc7+ (20. Qh4+
Kf7 (20… Qf6 21. Re8+)) 20… Kf6 21. Qf4+ Ke7 22. Qd6+ Kf7 *

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.05”]
[Round “9”]
[White “Fodor, Tamas Jr.”]
[Black “Hebden, Mark L”]
[Result “1-0”]
[ECO “E94”]
[WhiteElo “2506”]
[BlackElo “2423”]
[Annotator “ChessBase”]
[PlyCount “61”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. d4 {[%emt 0:00:00]} Nf6 {[%emt 0:00:00]} 2. c4 {[%emt 0:00:00]} g6 {[%emt 0:
00:12]} 3. Nc3 {[%emt 0:00:00]} Bg7 {[%emt 0:00:20]} 4. e4 {[%emt 0:00:00]} d6
{[%emt 0:00:15]} 5. Nf3 {[%emt 0:00:00]} O-O {[%emt 0:00:14]} 6. Be2 {[%emt 0:
00:00]} e5 {[%emt 0:00:22]} 7. O-O {[%emt 0:00:06]} Nbd7 {[%emt 0:01:57]} 8.
Qc2 {[%emt 0:02:16]} c6 {[%emt 0:01:55]} 9. Rd1 {[%emt 0:00:41]} Qe7 {[%emt 0:
00:56]} 10. Bf1 {[%emt 0:04:33]} h6 {[%emt 0:06:50]} 11. Rb1 {[%emt 0:09:34]}
Ng4 {[%emt 0:05:51]} 12. h3 {[%emt 0:17:50]} Ngf6 {[%emt 0:02:23]} 13. dxe5 {
[%emt 0:02:56]} Nxe5 {[%emt 0:02:01]} 14. Nxe5 {[%emt 0:04:20]} Qxe5 {[%emt 0:
02:29]} 15. Be3 {[%emt 0:00:29]} Re8 {[%emt 0:01:04]} 16. f3 {[%emt 0:03:57]}
g5 {[%emt 0:08:14]} 17. Qf2 {[%emt 0:00:15]} a6 {[%emt 0:02:54]} 18. Rd2 {
[%emt 0:02:39]} Nh5 {[%emt 0:01:27]} 19. Bd4 {[%emt 0:00:51]} Qf4 {[%emt 0:05:
58]} 20. Bxg7 {[%emt 0:07:59]} Nxg7 {[%emt 0:02:44]} 21. Rbd1 {[%emt 0:00:05]}
Re6 {[%emt 0:03:07]} 22. Na4 {[%emt 0:02:59]} b5 {[%emt 0:05:22]} 23. Nb6 {
[%emt 0:00:07]} Rb8 {[%emt 0:00:15]} 24. c5 {[%emt 0:00:06]} Ne8 {[%emt 0:00:
45]} 25. cxd6 {[%emt 0:01:49]} Rxd6 {[%emt 0:02:30]} 26. Rxd6 {[%emt 0:00:56]}
Nxd6 {[%emt 0:00:05]} 27. Qc5 {[%emt 0:01:08]} Nb7 {[%emt 0:04:20]} 28. Qxc6 {
[%emt 0:01:24]} Be6 {[%emt 0:01:13]} 29. Nd5 {[%emt 0:01:23]} Qe5 {[%emt 0:01:
47]} 30. Qxa6 {[%emt 0:00:38]} Nc5 {[%emt 0:00:36]} 31. Qa7 {[%emt 0:00:40]}
1-0

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.05”]
[Round “9”]
[White “Ghasi, Ameet K”]
[Black “Jones, Gawain C B”]
[Result “1/2-1/2”]
[ECO “A49”]
[WhiteElo “2494”]
[BlackElo “2670”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “143”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 17,143,13,16,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-9,-6,-3,-6,-8,0,0,0,0,0,0,0,-6,0,
-8,0,-13,0,-8,0,0,0,0,0,-12,-2,-18,-16,-25,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,29,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8,0,8,0,0,0,8,8,28,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]} 1. Nf3 g6 2. g3 Bg7
3. d4 c5 4. c3 Qc7 5. Bg2 Nf6 6. O-O O-O 7. Re1 d5 {A49: Königsindisch (ohne
c2-c4)} 8. Bf4 Qb6 9. Qb3 Nc6 {LiveBook: 4 Partien} 10. Nbd2 (10. dxc5 Qxc5 11.
Nbd2 Re8 12. Be3 Qa5 13. c4 d4 14. Bg5 h6 15. Bxf6 exf6 {1/2-1/2 (61) Aronian,
L (2792)-Vachier Lagrave,M (2789) Leuven 2016}) 10… cxd4 $146 ({Vorgänger:}
10… Qxb3 11. Nxb3 c4 12. Nbd2 h6 13. Ne5 Be6 14. e4 Nxe4 15. Nxc6 bxc6 16.
Nxe4 dxe4 17. Bxe4 g5 18. Bc7 Rac8 19. Be5 Rfe8 {1/2-1/2 (19) Efimov,I (2530)
-Shulman,Y (2555) Pula 1997}) 11. Qxb6 axb6 12. Nxd4 Nxd4 13. cxd4 Bd7 14. a3
Rfc8 15. Rac1 e6 16. Be5 Ne8 17. Bxg7 Kxg7 18. e3 Nd6 19. Bf1 Kf8 20. Bd3 Bb5
21. Bxb5 Nxb5 22. Nf3 f6 23. Red1 g5 24. h3 Ke7 25. Ne1 Rc6 26. Nd3 Rac8 27.
Kf1 Nd6 28. Ke1 h5 29. Ke2 Ne4 30. g4 Kd7 31. gxh5 Rh8 32. h4 gxh4 33. Nf4 $1
Kd6 34. Rxc6+ bxc6 $11 {[%mdl 4096] Endspiel KTS-KTS} 35. Rh1 $1 e5 36. Ng6
Rxh5 37. Rxh4 Rg5 38. dxe5+ fxe5 39. Rh6 {[#] Droht stark Sxe5+!} Kd7 40. f3
Nc5 41. f4 exf4 42. exf4 Rg2+ 43. Kf3 Rxb2 44. Ne5+ Kc7 45. Rxc6+ Kb7 46. Rd6 {
Mit der Idee f5.} Rb3+ 47. Kg4 Rxa3 48. Rxd5 Ra4 49. Kf5 Kc7 50. Nf3 Ra3 51.
Nd4 {[#] Droht Sb5+ und aus.} Kb7 52. Ne6 Kc6 {Die Stellung ist ausgeglichen.}
53. Re5 (53. Rd1 {feels hotter.} Rd3 54. Re1 Kd5 55. Kf6 Ra3 56. Re5+) 53…
Rd3 54. Nxc5 (54. Kg4 {is more complex.} Nd7 55. Re1 b5 56. Rb1 Nf6+ 57. Kf5)
54… bxc5 {KT-KT} 55. Re1 Kd5 56. Kf6 c4 57. f5 c3 58. Kg7 Rg3+ (58… c2 $5
59. Rc1 $8 Rg3+ 60. Kf7 Rg2 $11) 59. Kf7 c2 60. Rc1 Rc3 61. f6 Ke5 62. Re1+ Kf5
63. Rf1+ Ke5 64. Re1+ Kd6 65. Rc1 Kd7 66. Kg6 Ke8 67. Kf5 Kf7 68. Ke5 Rc8 69.
Kd4 Kxf6 70. Kd3 Ke5 71. Rxc2 Rxc2 72. Kxc2 {Precision: Weiß = 75%, Schwarz =
64%.} 1/2-1/2

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.05”]
[Round “9”]
[White “Emms, John M”]
[Black “Webb, Laurence E”]
[Result “1/2-1/2”]
[ECO “D42”]
[WhiteElo “2488”]
[BlackElo “2306”]
[Annotator “ChessBase”]
[PlyCount “60”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. Nf3 {[%emt 0:01:42]} d5 {[%emt 0:00:28]} 2. c4 {[%emt 0:00:47]} e6 {[%emt 0:
01:06]} 3. e3 {[%emt 0:00:27]} Nf6 {[%emt 0:00:32]} 4. Nc3 {[%emt 0:00:32]} c5
{[%emt 0:00:41]} 5. d4 {[%emt 0:00:47]} Nc6 {[%emt 0:01:04]} 6. cxd5 {[%emt 0:
01:23]} Nxd5 {[%emt 0:03:51]} 7. Bd3 {[%emt 0:00:30]} Be7 {[%emt 0:00:51]} 8.
O-O {[%emt 0:00:38]} O-O {[%emt 0:00:48]} 9. a3 {[%emt 0:02:24]} b6 {[%emt 0:
05:13]} 10. Qc2 {[%emt 0:05:14]} h6 {[%emt 0:01:53]} 11. Rd1 {[%emt 0:09:48]}
Nxc3 {[%emt 0:08:28]} 12. bxc3 {[%emt 0:00:04]} cxd4 {[%emt 0:03:29]} 13. cxd4
{[%emt 0:08:03]} Bb7 {[%emt 0:00:17]} 14. Bb2 {[%emt 0:01:21]} Rc8 {[%emt 0:00:
44]} 15. Qe2 {[%emt 0:00:27]} Bf6 {[%emt 0:05:09]} 16. Bb5 {[%emt 0:04:05]} Na5
{[%emt 0:04:22]} 17. e4 {[%emt 0:05:45]} Qc7 {[%emt 0:03:46]} 18. Rac1 {
[%emt 0:04:52]} Qf4 {[%emt 0:00:50]} 19. Bd3 {[%emt 0:00:50]} Rfd8 {[%emt 0:07:
32]} 20. Rxc8 {[%emt 0:05:16]} Rxc8 {[%emt 0:00:57]} 21. h3 {[%emt 0:01:02]}
Qc7 {[%emt 0:01:23]} 22. g3 {[%emt 0:06:41]} Nc4 {[%emt 0:09:09]} 23. Rc1 {
[%emt 0:03:43]} b5 {[%emt 0:00:16]} 24. a4 {[%emt 0:08:49]} a6 {[%emt 0:00:25]}
25. axb5 {[%emt 0:12:22]} axb5 {[%emt 0:00:09]} 26. Nd2 {[%emt 0:01:27]} Qb6 {
[%emt 0:08:12]} 27. Nxc4 {[%emt 0:01:10]} bxc4 {[%emt 0:00:17]} 28. Rxc4 {
[%emt 0:00:07]} Rxc4 {[%emt 0:00:33]} 29. Bxc4 {[%emt 0:00:03]} Bxd4 {[%emt 0:
02:33]} 30. Bxd4 {[%emt 0:00:05]} Qxd4 {[%emt 0:00:57]} 1/2-1/2

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.05”]
[Round “9”]
[White “Gormally, Daniel W”]
[Black “Adams, Michael”]
[Result “1/2-1/2”]
[ECO “C45”]
[WhiteElo “2478”]
[BlackElo “2706”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “66”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 15,66,-20,0,-48,-20,-23,0,-32,-36,-37,-34,-33,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,-25,-32,-37,-14,-28,-31,-127,-129,-154,-148,-204,-198,-180,-87,-113,
-107,-87,-102,-110,0,0,0,0,0]} 1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. d4 exd4 4. Nxd4 Nf6 {
[%cal Bg8f6,Bf6d5,Bd5b6][%mdl 32]} 5. Nxc6 bxc6 6. e5 Qe7 7. Qe2 Nd5 8. c4 Ba6
{LiveBook: 1552 Games} 9. a3 {C45: Scotch Game} (9. b3 g6 10. f4 d6 11. Qf2 Nf6
12. Ba3 Qe6 13. Be2 dxe5 14. Bxf8 Kxf8 15. O-O exf4 16. Qxf4 Kg7 17. Nc3 Rae8 {
1/2-1/2 (47) Svidler,P (2749)-Carlsen,M (2822) Saint Louis 2017}) 9… g6 10.
h4 $146 {next Bg5 is good for White.} ({Predecessor:} 10. Qe4 Nf6 11. Qe2 {
1/2-1/2 (13) Doluhanova,E (2227)-Ivanenko,O (2138) Evpatoria 2006}) 10… h6
11. Nd2 Bg7 12. Qe4 Nb6 13. f4 d5 14. cxd5 cxd5 15. Qc2 Bxf1 16. Kxf1 O-O-O 17.
Nf3 f6 {[%cal Rf6e5]} 18. Be3 fxe5 19. fxe5 Rhf8 {[#] Hoping for …Qxe5.} 20.
Bc5 Qxe5 21. Bxf8 Rxf8 22. Re1 Qxb2 23. Qxb2 Bxb2 24. Re6 Bf6 25. Kf2 ({
Better is} 25. g4 $15) 25… Kd7 $17 26. Re2 c5 {[%cal Bc7c5,Bc5c4][%mdl 32]}
27. Kg3 (27. Rh3 $17) 27… c4 $19 28. h5 {[#]} Rg8 (28… g5 $1 $19 29. Rhe1
Kd6 30. Re6+ Kc5) 29. hxg6 Rxg6+ 30. Kf4 {aiming for Kf5.} Bg7 31. Rhe1 Kd6 (
31… Bc3 $17 {Threatens to win with …Rf6+.} 32. Ne5+ Bxe5+ 33. Kxe5 Kc6) 32.
Nh4 $1 $11 {[%cal Rh4g6]} Rg5 {…d4 is the strong threat.} 33. Nf3 Rg6 {
Precision: White = 65%, Black = 65%.} 1/2-1/2

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.05”]
[Round “9”]
[White “Fernandez, Daniel H”]
[Black “Pritchett, Craig W”]
[Result “1-0”]
[ECO “D02”]
[WhiteElo “2477”]
[BlackElo “2274”]
[Annotator “ChessBase”]
[PlyCount “89”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. d4 {[%emt 0:01:53]} Nf6 {[%emt 0:00:00]} 2. Nf3 {[%emt 0:00:05]} e6 {
[%emt 0:01:07]} 3. Bf4 {[%emt 0:01:35]} d5 {[%emt 0:05:12]} 4. e3 {[%emt 0:01:
16]} Bd6 {[%emt 0:01:23]} 5. Bg3 {[%emt 0:02:41]} Ne4 {[%emt 0:04:12]} 6. Nbd2
{[%emt 0:01:17]} f5 {[%emt 0:07:25]} 7. Bh4 {[%emt 0:03:31]} Be7 {[%emt 0:03:
21]} 8. Bxe7 {[%emt 0:00:03]} Qxe7 {[%emt 0:00:05]} 9. Ne5 {[%emt 0:04:20]} O-O
{[%emt 0:05:55]} 10. g3 {[%emt 0:02:31]} Nd7 {[%emt 0:04:10]} 11. Nxd7 {
[%emt 0:03:25]} Bxd7 {[%emt 0:00:07]} 12. c3 {[%emt 0:00:08]} e5 {[%emt 0:04:
50]} 13. Qb3 {[%emt 0:00:31]} exd4 {[%emt 0:00:38]} 14. cxd4 {[%emt 0:00:34]}
Nxd2 {[%emt 0:03:06]} 15. Kxd2 {[%emt 0:00:04]} Be6 {[%emt 0:02:59]} 16. Rc1 {
[%emt 0:01:10]} c6 {[%emt 0:00:48]} 17. h4 {[%emt 0:00:11]} Rac8 {[%emt 0:02:
38]} 18. Qa4 {[%emt 0:14:50]} Bd7 {[%emt 0:22:14]} 19. Bg2 {[%emt 0:04:00]} a6
{[%emt 0:03:27]} 20. Rc3 {[%emt 0:04:11]} Be6 {[%emt 0:03:04]} 21. Rb3 {
[%emt 0:15:29]} g6 {[%emt 0:01:22]} 22. Rc1 {[%emt 0:01:23]} Rcd8 {[%emt 0:03:
28]} 23. Qa5 {[%emt 0:06:58]} Bc8 {[%emt 0:02:14]} 24. a4 {[%emt 0:00:10]} h6 {
[%emt 0:00:35]} 25. Qc5 {[%emt 0:00:11]} Qxc5 {[%emt 0:00:37]} 26. dxc5 {
[%emt 0:00:23]} d4 {[%emt 0:01:17]} 27. Rd3 {[%emt 0:02:07]} dxe3+ {[%emt 0:00:
26]} 28. fxe3 {[%emt 0:00:08]} Rxd3+ {[%emt 0:01:55]} 29. Kxd3 {[%emt 0:00:02]}
Rd8+ {[%emt 0:00:26]} 30. Kc3 {[%emt 0:00:12]} Kg7 {[%emt 0:07:48]} 31. b4 {
[%emt 0:00:08]} Kf6 {[%emt 0:00:19]} 32. b5 {[%emt 0:04:47]} axb5 {[%emt 0:00:
13]} 33. axb5 {[%emt 0:00:01]} cxb5 {[%emt 0:01:01]} 34. Kb4 {[%emt 0:02:54]}
Rd3 {[%emt 0:03:52]} 35. Re1 {[%emt 0:06:38]} Rd2 {[%emt 0:00:09]} 36. Bh1 {
[%emt 0:00:27]} Rb2+ {[%emt 0:01:08]} 37. Ka5 {[%emt 0:00:09]} b4 {[%emt 0:00:
21]} 38. Kb6 {[%emt 0:00:19]} b3 {[%emt 0:00:43]} 39. Bxb7 {[%emt 0:00:23]} Be6
{[%emt 0:01:27]} 40. Ba6 {[%emt 0:00:44]} Rd2 {[%emt 0:02:40]} 41. c6 {[%emt 0:
31:19]} b2 {[%emt 0:30:47]} 42. c7 {[%emt 0:00:10]} Rc2 {[%emt 0:00:00]} 43.
Rb1 {[%emt 0:00:00]} Ba2 {[%emt 0:00:00]} 44. Bc4 {[%emt 0:00:00]} Rxc4 {
[%emt 0:00:00]} 45. Rxb2 {[%emt 0:00:00]} 1-0

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.05”]
[Round “9”]
[White “Ward, Chris G”]
[Black “Rudd, Jack”]
[Result “1-0”]
[ECO “A65”]
[WhiteElo “2434”]
[BlackElo “2244”]
[Annotator “ChessBase”]
[PlyCount “59”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. d4 {[%emt 0:01:35]} d6 {[%emt 0:00:00]} 2. e4 {[%emt 0:00:58]} g6 {[%emt 0:
00:00]} 3. c4 {[%emt 0:00:09]} Bg7 {[%emt 0:00:00]} 4. Nc3 {[%emt 0:00:23]} Nf6
{[%emt 0:00:00]} 5. Nge2 {[%emt 0:00:20]} O-O {[%emt 0:00:10]} 6. Ng3 {[%emt 0:
00:06]} c5 {[%emt 0:00:09]} 7. d5 {[%emt 0:00:12]} e6 {[%emt 0:00:04]} 8. Be2 {
[%emt 0:00:12]} exd5 {[%emt 0:00:08]} 9. cxd5 {[%emt 0:00:09]} Na6 {[%emt 0:00:
23]} 10. O-O {[%emt 0:00:45]} Nc7 {[%emt 0:00:06]} 11. a4 {[%emt 0:01:04]} b6 {
[%emt 0:00:07]} 12. Bf4 {[%emt 0:06:34]} Re8 {[%emt 0:01:24]} 13. Qd2 {[%emt 0:
03:45]} a6 {[%emt 0:00:51]} 14. Bh6 {[%emt 0:08:04]} Bh8 {[%emt 0:00:42]} 15.
f4 {[%emt 0:11:20]} Rb8 {[%emt 0:01:49]} 16. Rad1 {[%emt 0:17:41]} b5 {[%emt 0:
02:15]} 17. e5 {[%emt 0:16:57]} b4 {[%emt 0:08:20]} 18. Nce4 {[%emt 0:03:02]}
Nxe4 {[%emt 0:00:30]} 19. Nxe4 {[%emt 0:00:29]} dxe5 {[%emt 0:00:24]} 20. d6 {
[%emt 0:05:55]} Ne6 {[%emt 0:00:16]} 21. d7 {[%emt 0:03:55]} Bxd7 {[%emt 0:01:
10]} 22. Qxd7 {[%emt 0:00:11]} exf4 {[%emt 0:00:11]} 23. Qxd8 {[%emt 0:04:31]}
Rbxd8 {[%emt 0:00:07]} 24. Rxd8 {[%emt 0:01:13]} Rxd8 {[%emt 0:00:08]} 25. b3 {
[%emt 0:00:53]} a5 {[%emt 0:01:33]} 26. Bc4 {[%emt 0:01:21]} Bd4+ {[%emt 0:01:
37]} 27. Kh1 {[%emt 0:00:10]} Be3 {[%emt 0:00:30]} 28. Ng5 {[%emt 0:04:41]}
Nxg5 {[%emt 0:01:06]} 29. Bxg5 {[%emt 0:00:13]} Rd4 {[%emt 0:00:05]} 30. g3 {
[%emt 0:02:14]} 1-0

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.05”]
[Round “9”]
[White “Arkell, Keith C”]
[Black “Eggleston, David J”]
[Result “1/2-1/2”]
[ECO “A25”]
[WhiteElo “2406”]
[BlackElo “2397”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “18”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. c4 {[%emt 0:00:00]} e5 {[%emt 0:03:41]} 2. Nc3 {[%emt 0:00:02]} Nc6 {
[%emt 0:00:04]} 3. g3 {[%emt 0:00:15]} Nf6 {[%emt 0:00:08]} 4. Bg2 {[%emt 0:00:
07]} g6 {[%emt 0:00:16]} 5. Nf3 {[%emt 0:01:43]} Bg7 {[%emt 0:00:07]} 6. d3 {
[%emt 0:01:08]} O-O {[%emt 0:00:35]} 7. O-O {[%emt 0:00:17]} d6 {[%emt 0:00:27]
} 8. Rb1 {[%emt 0:02:05]} a5 {[%emt 0:01:45]} 9. a3 {[%emt 0:00:05]} Bg4 {
[%emt 0:00:13]} 1/2-1/2

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.05”]
[Round “9”]
[White “Trent, Lawrence”]
[Black “Derakhshani, Borna”]
[Result “1-0”]
[ECO “D01”]
[WhiteElo “2406”]
[BlackElo “2315”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “103”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. d4 {[%emt 0:01:54]} Nf6 {[%emt 0:00:09]} 2. Bg5 {[%emt 0:01:11]} d5 {
[%emt 0:01:30]} 3. Nc3 {[%emt 0:04:29]} Bf5 {[%emt 0:06:50]} 4. Bxf6 {[%emt 0:
03:01]} gxf6 {[%emt 0:04:29]} 5. e3 {[%emt 0:00:46]} Rg8 {[%emt 0:01:49]} 6.
Nge2 {[%emt 0:05:38]} Nc6 {[%emt 0:06:24]} 7. Nf4 {[%emt 0:12:32]} e6 {[%emt 0:
10:52]} 8. Bd3 {[%emt 0:00:32]} Bxd3 {[%emt 0:00:45]} 9. Qxd3 {[%emt 0:01:12]}
f5 {[%emt 0:00:11]} 10. Nce2 {[%emt 0:03:18]} Qd6 {[%emt 0:12:12]} 11. a3 {
[%emt 0:06:24]} O-O-O {[%emt 0:02:52]} 12. b4 {[%emt 0:05:56]} Kb8 {[%emt 0:03:
11]} 13. g3 {[%emt 0:11:16]} e5 {[%emt 0:10:46]} 14. dxe5 {[%emt 0:00:04]} Nxe5
{[%emt 0:00:19]} 15. Qd1 {[%emt 0:08:53]} Nf3+ {[%emt 0:00:35]} 16. Kf1 {
[%emt 0:00:02]} Bg7 {[%emt 0:02:55]} 17. c3 {[%emt 0:01:09]} Be5 {[%emt 0:09:
33]} 18. Nd3 {[%emt 0:02:47]} Qh6 {[%emt 0:02:51]} 19. h4 {[%emt 0:01:44]} Bd6
{[%emt 0:01:45]} 20. Nef4 {[%emt 0:06:54]} Ne5 {[%emt 0:00:17]} 21. Nxe5 {
[%emt 0:00:23]} Bxe5 {[%emt 0:00:01]} 22. Qd3 {[%emt 0:00:10]} Qc6 {[%emt 0:01:
34]} 23. b5 {[%emt 0:04:10]} Qxc3 {[%emt 0:00:51]} 24. Qxc3 {[%emt 0:01:04]}
Bxc3 {[%emt 0:00:01]} 25. Rd1 {[%emt 0:00:01]} Be5 {[%emt 0:03:19]} 26. Nxd5 {
[%emt 0:01:38]} Rd7 {[%emt 0:06:07]} 27. Ke2 {[%emt 0:00:41]} Rgd8 {[%emt 0:00:
15]} 28. Nb4 {[%emt 0:01:23]} Bb2 {[%emt 0:01:34]} 29. Rxd7 {[%emt 0:03:10]}
Rxd7 {[%emt 0:00:00]} 30. a4 {[%emt 0:00:02]} Bc3 {[%emt 0:00:45]} 31. Nd3 {
[%emt 0:00:07]} b6 {[%emt 0:03:04]} 32. Rc1 {[%emt 0:00:12]} Bg7 {[%emt 0:00:
01]} 33. Nb4 {[%emt 0:01:40]} Kb7 {[%emt 0:00:01]} 34. Nc6 {[%emt 0:01:13]} Rd5
{[%emt 0:02:05]} 35. Rd1 {[%emt 0:00:19]} Rxd1 {[%emt 0:01:01]} 36. Kxd1 {
[%emt 0:00:01]} Bf6 {[%emt 0:00:18]} 37. Ke2 {[%emt 0:00:14]} a6 {[%emt 0:00:
13]} 38. Kf3 {[%emt 0:00:19]} axb5 {[%emt 0:00:17]} 39. axb5 {[%emt 0:00:02]}
Kc8 {[%emt 0:00:36]} 40. Kf4 {[%emt 0:00:45]} Bc3 {[%emt 0:00:32]} 41. f3 {
[%emt 0:36:22]} Kd7 {[%emt 0:33:31]} 42. Kxf5 {[%emt 0:03:17]} Kd6 {[%emt 0:00:
12]} 43. g4 {[%emt 0:01:28]} Kc5 {[%emt 0:02:00]} 44. Na7 {[%emt 0:00:30]} Kd5
{[%emt 0:02:44]} 45. h5 {[%emt 0:00:00]} Bd2 {[%emt 0:00:00]} 46. e4+ {[%emt 0:
00:00]} Kd4 {[%emt 0:00:00]} 47. Kf6 {[%emt 0:00:00]} Ke3 {[%emt 0:00:00]} 48.
Kxf7 {[%emt 0:00:00]} Kxf3 {[%emt 0:00:00]} 49. e5 {[%emt 0:00:00]} Kxg4 {
[%emt 0:00:00]} 50. e6 {[%emt 0:00:00]} Bg5 {[%emt 0:00:00]} 51. h6 {[%emt 0:
00:00]} Kh5 {[%emt 0:00:00]} 52. Kg7 {[%emt 0:00:00]} 1-0

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.05”]
[Round “9”]
[White “Mcphillips, Joseph”]
[Black “Tan, Justin”]
[Result “1/2-1/2”]
[ECO “B15”]
[WhiteElo “2402”]
[BlackElo “2504”]
[Annotator “ChessBase”]
[PlyCount “23”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. e4 {[%emt 0:00:00]} c6 {[%emt 0:02:43]} 2. d4 {[%emt 0:00:16]} d5 {[%emt 0:
00:05]} 3. Nd2 {[%emt 0:00:06]} dxe4 {[%emt 0:00:03]} 4. Nxe4 {[%emt 0:00:04]}
Nf6 {[%emt 0:00:37]} 5. Nxf6+ {[%emt 0:00:07]} exf6 {[%emt 0:00:03]} 6. c3 {
[%emt 0:00:06]} Bd6 {[%emt 0:00:05]} 7. Bd3 {[%emt 0:00:12]} O-O {[%emt 0:00:
21]} 8. Qc2 {[%emt 0:00:15]} h5 {[%emt 0:03:30]} 9. Ne2 {[%emt 0:03:37]} Re8 {
[%emt 0:01:05]} 10. O-O {[%emt 0:02:11]} h4 {[%emt 0:01:53]} 11. h3 {[%emt 0:
02:11]} Nd7 {[%emt 0:01:35]} 12. Bf4 {[%emt 0:08:40]} 1/2-1/2

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.05”]
[Round “9”]
[White “Roberson, Peter T”]
[Black “Kolbus, Dietmar”]
[Result “1-0”]
[ECO “B15”]
[WhiteElo “2401”]
[BlackElo “2303”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “81”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. e4 {[%emt 0:02:32]} g6 {[%emt 0:00:00]} 2. d4 {[%emt 0:00:20]} Bg7 {[%emt 0:
00:00]} 3. Nc3 {[%emt 0:00:04]} c6 {[%emt 0:00:00]} 4. Nf3 {[%emt 0:02:24]} d5
{[%emt 0:00:04]} 5. Bd3 {[%emt 0:01:25]} Bg4 {[%emt 0:01:41]} 6. O-O {[%emt 0:
01:10]} Nf6 {[%emt 0:06:50]} 7. e5 {[%emt 0:07:13]} Nfd7 {[%emt 0:00:13]} 8. h3
{[%emt 0:02:41]} Bxf3 {[%emt 0:00:11]} 9. Qxf3 {[%emt 0:00:02]} e6 {[%emt 0:00:
15]} 10. Qg3 {[%emt 0:07:21]} Qb6 {[%emt 0:01:26]} 11. Be3 {[%emt 0:06:41]}
Qxb2 {[%emt 0:00:51]} 12. Ne2 {[%emt 0:02:04]} Qb6 {[%emt 0:01:11]} 13. h4 {
[%emt 0:01:41]} Qc7 {[%emt 0:00:26]} 14. h5 {[%emt 0:00:51]} Nxe5 {[%emt 0:06:
27]} 15. Rab1 {[%emt 0:28:26]} Nbd7 {[%emt 0:00:25]} 16. dxe5 {[%emt 0:00:40]}
Bxe5 {[%emt 0:00:20]} 17. Qh3 {[%emt 0:01:57]} b5 {[%emt 0:18:36]} 18. Nd4 {
[%emt 0:11:27]} Qd6 {[%emt 0:01:01]} 19. Rfe1 {[%emt 0:04:03]} a6 {[%emt 0:07:
37]} 20. Nf3 {[%emt 0:03:30]} Bf6 {[%emt 0:03:53]} 21. Bd4 {[%emt 0:02:56]}
Bxd4 {[%emt 0:06:31]} 22. Nxd4 {[%emt 0:00:15]} O-O-O {[%emt 0:01:08]} 23. a4 {
[%emt 0:00:52]} Nc5 {[%emt 0:07:05]} 24. axb5 {[%emt 0:02:06]} cxb5 {[%emt 0:
02:19]} 25. Bxb5 {[%emt 0:03:39]} axb5 {[%emt 0:00:09]} 26. Nxb5 {[%emt 0:00:
03]} Qb6 {[%emt 0:00:43]} 27. Nd4 {[%emt 0:02:01]} Qd6 {[%emt 0:00:32]} 28. Ra1
{[%emt 0:00:19]} Rhf8 {[%emt 0:03:41]} 29. Nb5 {[%emt 0:01:18]} Qb6 {[%emt 0:
06:56]} 30. Reb1 {[%emt 0:00:14]} Kd7 {[%emt 0:00:52]} 31. Ra7+ {[%emt 0:01:37]
} Nb7 {[%emt 0:00:22]} 32. Qa3 {[%emt 0:00:14]} Rb8 {[%emt 0:04:02]} 33. Rxb7+
{[%emt 0:00:22]} Qxb7 {[%emt 0:00:46]} 34. Qd6+ {[%emt 0:00:14]} Ke8 {[%emt 0:
00:09]} 35. Nc7+ {[%emt 0:00:15]} Qxc7 {[%emt 0:00:05]} 36. Rxb8+ {[%emt 0:00:
04]} Qxb8 {[%emt 0:00:10]} 37. Qxb8+ {[%emt 0:00:03]} Ke7 {[%emt 0:00:11]} 38.
Qb4+ {[%emt 0:00:37]} Ke8 {[%emt 0:00:06]} 39. h6 {[%emt 0:00:14]} g5 {[%emt 0:
01:04]} 40. Qd6 {[%emt 0:00:26]} g4 {[%emt 0:00:25]} 41. Kf1 {[%emt 0:30:47]}
1-0

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.05”]
[Round “9”]
[White “Macklin, Paul”]
[Black “Adair, James R”]
[Result “1/2-1/2”]
[ECO “B50”]
[WhiteElo “2363”]
[BlackElo “2492”]
[Annotator “ChessBase”]
[PlyCount “169”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. e4 {[%emt 0:00:22]} c5 {[%emt 0:02:28]} 2. Nf3 {[%emt 0:00:04]} d6 {[%emt 0:
00:05]} 3. Nc3 {[%emt 0:00:36]} Nf6 {[%emt 0:00:07]} 4. e5 {[%emt 0:00:04]}
dxe5 {[%emt 0:00:05]} 5. Nxe5 {[%emt 0:00:03]} a6 {[%emt 0:00:40]} 6. g3 {
[%emt 0:01:20]} Qd6 {[%emt 0:00:57]} 7. Nc4 {[%emt 0:06:10]} Qc6 {[%emt 0:00:
27]} 8. Rg1 {[%emt 0:06:56]} Bg4 {[%emt 0:01:25]} 9. Be2 {[%emt 0:03:02]} Qe6 {
[%emt 0:05:44]} 10. d3 {[%emt 0:07:25]} b5 {[%emt 0:03:14]} 11. Ne3 {[%emt 0:
01:11]} Bxe2 {[%emt 0:00:21]} 12. Qxe2 {[%emt 0:10:53]} Nc6 {[%emt 0:02:09]}
13. f3 {[%emt 0:03:46]} g6 {[%emt 0:07:42]} 14. Kf1 {[%emt 0:02:50]} Bg7 {
[%emt 0:04:44]} 15. Kg2 {[%emt 0:01:29]} O-O {[%emt 0:01:33]} 16. Bd2 {[%emt 0:
00:07]} Nd4 {[%emt 0:05:23]} 17. Qf2 {[%emt 0:00:06]} Qc6 {[%emt 0:00:39]} 18.
Rgf1 {[%emt 0:01:45]} Nd7 {[%emt 0:11:29]} 19. Ncd5 {[%emt 0:06:18]} Rfe8 {
[%emt 0:00:28]} 20. c3 {[%emt 0:00:34]} Nc2 {[%emt 0:10:30]} 21. Rad1 {[%emt 0:
06:54]} Nxe3+ {[%emt 0:04:08]} 22. Nxe3 {[%emt 0:00:19]} Rad8 {[%emt 0:00:54]}
23. Bc1 {[%emt 0:00:37]} Nb6 {[%emt 0:01:16]} 24. Rfe1 {[%emt 0:03:18]} Rd6 {
[%emt 0:01:37]} 25. Ng4 {[%emt 0:01:06]} e5 {[%emt 0:06:25]} 26. Nh6+ {[%emt 0:
08:40]} Kf8 {[%emt 0:01:20]} 27. Kg1 {[%emt 0:06:00]} Nd7 {[%emt 0:10:30]} 28.
b4 {[%emt 0:02:17]} cxb4 {[%emt 0:02:05]} 29. cxb4 {[%emt 0:00:05]} Rd4 {
[%emt 0:00:40]} 30. a3 {[%emt 0:01:45]} Qd6 {[%emt 0:02:16]} 31. Be3 {[%emt 0:
02:38]} Rd5 {[%emt 0:00:58]} 32. Qa2 {[%emt 0:04:28]} Qe6 {[%emt 0:01:03]} 33.
Qb3 {[%emt 0:00:32]} Rd6 {[%emt 0:00:53]} 34. Qc2 {[%emt 0:01:23]} Rc6 {
[%emt 0:01:34]} 35. Qg2 {[%emt 0:00:35]} Rc3 {[%emt 0:00:26]} 36. Qd2 {[%emt 0:
01:19]} Rxa3 {[%emt 0:02:29]} 37. Re2 {[%emt 0:00:05]} Qd5 {[%emt 0:00:35]} 38.
Kg2 {[%emt 0:01:32]} Rc8 {[%emt 0:00:55]} 39. Rc1 {[%emt 0:01:17]} Rc6 {
[%emt 0:01:15]} 40. Rxc6 {[%emt 0:00:39]} Qxc6 {[%emt 0:00:06]} 41. Qd1 {
[%emt 0:33:22]} f6 {[%emt 0:14:54]} 42. Rc2 {[%emt 0:00:00]} Rc3 {[%emt 0:03:
52]} 43. Rxc3 {[%emt 0:00:00]} Qxc3 {[%emt 0:00:05]} 44. Qb1 {[%emt 0:00:00]}
Bxh6 {[%emt 0:02:28]} 45. Bxh6+ {[%emt 0:00:00]} Ke7 {[%emt 0:00:06]} 46. Be3 {
[%emt 0:00:00]} Kd8 {[%emt 0:01:32]} 47. Kf2 {[%emt 0:00:00]} Kc8 {[%emt 0:00:
42]} 48. Qa2 {[%emt 0:00:00]} Kb7 {[%emt 0:00:04]} 49. Qd5+ {[%emt 0:00:00]}
Qc6 {[%emt 0:00:04]} 50. Qb3 {[%emt 0:00:00]} Qd6 {[%emt 0:03:04]} 51. Ke2 {
[%emt 0:00:00]} f5 {[%emt 0:01:03]} 52. Qf7 {[%emt 0:00:00]} h5 {[%emt 0:00:35]
} 53. h4 {[%emt 0:00:00]} Kc7 {[%emt 0:00:09]} 54. Qb3 {[%emt 0:00:00]} Qe7 {
[%emt 0:01:27]} 55. Qc3+ {[%emt 0:00:10]} Kb7 {[%emt 0:00:37]} 56. Qb3 {
[%emt 0:00:28]} Qd6 {[%emt 0:03:01]} 57. Qf7 {[%emt 0:03:09]} Kc6 {[%emt 0:04:
40]} 58. Qa2 {[%emt 0:04:00]} Kc7 {[%emt 0:00:24]} 59. Qb3 {[%emt 0:01:49]} Qc6
{[%emt 0:00:39]} 60. Qa2 {[%emt 0:00:33]} Kb7 {[%emt 0:00:12]} 61. Qb3 {
[%emt 0:00:43]} e4 {[%emt 0:00:00]} 62. fxe4 {[%emt 0:01:59]} fxe4 {[%emt 0:00:
00]} 63. dxe4 {[%emt 0:00:36]} Qxe4 {[%emt 0:00:00]} 64. Qd3 {[%emt 0:01:50]}
Qe6 {[%emt 0:02:53]} 65. Qd4 {[%emt 0:00:22]} Nf6 {[%emt 0:01:10]} 66. Qa7+ {
[%emt 0:01:35]} Kc8 {[%emt 0:00:04]} 67. Qa8+ {[%emt 0:00:15]} Kd7 {[%emt 0:00:
06]} 68. Qb7+ {[%emt 0:00:10]} Ke8 {[%emt 0:00:06]} 69. Qb8+ {[%emt 0:00:15]}
Kf7 {[%emt 0:00:06]} 70. Qc7+ {[%emt 0:00:10]} Qd7 {[%emt 0:00:29]} 71. Qf4 {
[%emt 0:01:37]} Qg4+ {[%emt 0:00:15]} 72. Kd3 {[%emt 0:00:18]} Ke6 {[%emt 0:01:
56]} 73. Kd4 {[%emt 0:01:15]} Qxf4+ {[%emt 0:02:50]} 74. Bxf4 {[%emt 0:00:01]}
Nd5 {[%emt 0:00:26]} 75. Bd2 {[%emt 0:00:02]} Kd6 {[%emt 0:00:16]} 76. Ke4 {
[%emt 0:00:25]} Nf6+ {[%emt 0:00:13]} 77. Kd4 {[%emt 0:00:15]} Nd5 {[%emt 0:01:
21]} 78. Ke4 {[%emt 0:00:05]} Ne7 {[%emt 0:00:16]} 79. Kf4 {[%emt 0:00:18]} Ke6
{[%emt 0:00:05]} 80. Ke4 {[%emt 0:00:14]} Nc6 {[%emt 0:00:44]} 81. Bc3 {
[%emt 0:00:20]} Ne7 {[%emt 0:00:52]} 82. Bd2 {[%emt 0:00:25]} Nd5 {[%emt 0:00:
10]} 83. Kd4 {[%emt 0:00:32]} Nf6 {[%emt 0:00:50]} 84. Bf4 {[%emt 0:00:31]} Nd5
{[%emt 0:01:36]} 85. Bd2 1/2-1/2

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.05”]
[Round “9”]
[White “Zakarian, David”]
[Black “Payne, Matthew J”]
[Result “1-0”]
[ECO “C04”]
[WhiteElo “2354”]
[BlackElo “2113”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “123”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. e4 {[%emt 0:00:00]} e6 {[%emt 0:00:00]} 2. d4 {[%emt 0:00:01]} d5 {[%emt 0:
00:00]} 3. Nd2 {[%emt 0:00:18]} Nc6 {[%emt 0:00:00]} 4. Ngf3 {[%emt 0:00:42]}
Nf6 {[%emt 0:00:14]} 5. e5 {[%emt 0:00:12]} Nd7 {[%emt 0:00:11]} 6. Nb3 {
[%emt 0:00:09]} a5 {[%emt 0:00:45]} 7. a4 {[%emt 0:00:07]} Be7 {[%emt 0:00:23]}
8. h4 {[%emt 0:00:11]} b6 {[%emt 0:11:30]} 9. Ng5 {[%emt 0:00:26]} h6 {[%emt 0:
10:17]} 10. Nxe6 {[%emt 0:00:56]} fxe6 {[%emt 0:00:10]} 11. Qh5+ {[%emt 0:00:
05]} Kf8 {[%emt 0:00:01]} 12. Rh3 {[%emt 0:00:07]} Qe8 {[%emt 0:05:49]} 13.
Rf3+ {[%emt 0:01:06]} Bf6 {[%emt 0:00:06]} 14. Qxe8+ {[%emt 0:02:49]} Kxe8 {
[%emt 0:00:08]} 15. exf6 {[%emt 0:01:32]} gxf6 {[%emt 0:01:18]} 16. Bb5 {
[%emt 0:02:05]} Nb4 {[%emt 0:07:28]} 17. Kd1 {[%emt 0:01:29]} c6 {[%emt 0:06:
17]} 18. Be2 {[%emt 0:00:30]} Ba6 {[%emt 0:11:12]} 19. c3 {[%emt 0:02:58]}
Bxe2+ {[%emt 0:00:21]} 20. Kxe2 {[%emt 0:00:05]} Na6 {[%emt 0:00:04]} 21. h5 {
[%emt 0:02:34]} Ke7 {[%emt 0:07:25]} 22. Bd2 {[%emt 0:03:39]} Rag8 {[%emt 0:05:
13]} 23. Kf1 {[%emt 0:01:31]} Rg4 {[%emt 0:04:55]} 24. g3 {[%emt 0:00:35]} c5 {
[%emt 0:02:55]} 25. Re1 {[%emt 0:01:47]} e5 {[%emt 0:05:41]} 26. Rf4 {[%emt 0:
05:30]} Rxf4 {[%emt 0:04:02]} 27. gxf4 {[%emt 0:00:53]} e4 {[%emt 0:00:05]} 28.
f5 {[%emt 0:00:09]} cxd4 {[%emt 0:04:18]} 29. Nxd4 {[%emt 0:03:06]} Ne5 {
[%emt 0:02:33]} 30. Ke2 {[%emt 0:01:20]} Nc4 {[%emt 0:03:40]} 31. Bc1 {[%emt 0:
00:59]} Nc5 {[%emt 0:01:14]} 32. Rg1 {[%emt 0:19:09]} Nd3 {[%emt 0:04:19]} 33.
Rg7+ {[%emt 0:01:37]} Kd6 {[%emt 0:00:03]} 34. Be3 {[%emt 0:00:07]} Nxe3 {
[%emt 0:00:47]} 35. Kxe3 {[%emt 0:00:10]} Nxb2 {[%emt 0:01:23]} 36. Rf7 {
[%emt 0:02:50]} Nxa4 {[%emt 0:01:54]} 37. Rxf6+ {[%emt 0:00:12]} Ke7 {[%emt 0:
00:07]} 38. Re6+ {[%emt 0:00:17]} Kd7 {[%emt 0:00:27]} 39. Nb5 {[%emt 0:00:10]}
Rf8 {[%emt 0:01:24]} 40. Kf4 {[%emt 0:10:35]} Nc5 {[%emt 0:00:07]} 41. Rxh6 {
[%emt 0:30:19]} Nd3+ {[%emt 0:30:22]} 42. Kg5 {[%emt 0:00:12]} Nxf2 {[%emt 0:
00:21]} 43. Rh7+ {[%emt 0:01:23]} Kc6 {[%emt 0:01:09]} 44. Nd4+ {[%emt 0:00:24]
} Kd6 {[%emt 0:00:06]} 45. Rh6+ {[%emt 0:00:23]} Kd7 {[%emt 0:00:00]} 46. Rxb6
{[%emt 0:00:00]} Nh3+ {[%emt 0:00:00]} 47. Kg4 {[%emt 0:00:00]} Nf2+ {[%emt 0:
00:00]} 48. Kf4 {[%emt 0:00:00]} Nd3+ {[%emt 0:00:00]} 49. Kg5 {[%emt 0:00:00]}
Ne5 {[%emt 0:00:00]} 50. h6 {[%emt 0:00:00]} Nf7+ {[%emt 0:00:00]} 51. Kg6 {
[%emt 0:00:00]} Ne5+ {[%emt 0:00:00]} 52. Kg7 {[%emt 0:00:00]} Rf7+ {[%emt 0:
00:00]} 53. Kg8 {[%emt 0:00:00]} Ke8 {[%emt 0:00:00]} 54. Re6+ {[%emt 0:00:57]}
Re7 {[%emt 0:00:00]} 55. Rxe5 {[%emt 0:01:58]} Rxe5 {[%emt 0:00:00]} 56. h7 {
[%emt 0:00:04]} Kd7 {[%emt 0:00:00]} 57. h8=Q {[%emt 0:00:26]} Re8+ {[%emt 0:
00:00]} 58. Kg7 {[%emt 0:00:05]} Rxh8 {[%emt 0:00:00]} 59. Kxh8 {[%emt 0:00:05]
} e3 {[%emt 0:00:00]} 60. f6 {[%emt 0:00:09]} a4 {[%emt 0:00:00]} 61. f7 {
[%emt 0:00:12]} Ke7 {[%emt 0:00:00]} 62. Kg7 {[%emt 0:00:08]} 1-0

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.05”]
[Round “9”]
[White “Fitzsimons, David”]
[Black “Wells, Peter K”]
[Result “0-1”]
[ECO “B13”]
[WhiteElo “2328”]
[BlackElo “2426”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “58”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. e4 {[%emt 0:00:00]} c6 {[%emt 0:00:46]} 2. d4 {[%emt 0:00:00]} d5 {[%emt 0:
00:04]} 3. exd5 {[%emt 0:00:00]} cxd5 {[%emt 0:00:04]} 4. Bf4 {[%emt 0:00:00]}
Nc6 {[%emt 0:00:33]} 5. c3 {[%emt 0:00:06]} Bf5 {[%emt 0:00:41] B13: Caro-Kann:
Exchange Variation and Panov-Botvinnik Attack} (5… Nf6 6. Bd3 Bg4 7. Qb3 Qc8
8. Nd2 e6 9. Ngf3 Bh5 10. O-O Be7 11. Rae1 a6 12. Qc2 Bg6 13. Ne5 Nxd4 14. Qa4+
Nc6 15. Nxg6 hxg6 16. Nf3 b5 17. Qd1 Qd7 18. a4 bxa4 19. Qxa4 {1-0 (84)
Nakamura,H (2780)-Topalov,V (2749) Saint Louis 2017}) 6. Nd2 {[%emt 0:00:15]}
e6 {[%emt 0:00:36]} 7. Ngf3 {[%emt 0:00:28]} Bd6 {[%emt 0:06:40]} 8. Bxd6 {
[%emt 0:00:09]} Qxd6 {[%emt 0:00:04]} 9. Bb5 {[%emt 0:02:34]} Nge7 {[%emt 0:04:
31]} 10. Nh4 {[%emt 0:00:30]} Bg6 {[%emt 0:12:06]} 11. g3 $146 {[%emt 0:05:30]}
a6 {[%emt 0:03:54]} 12. Nxg6 {[%emt 0:02:15]} hxg6 {[%emt 0:00:59]} 13. Be2 {
[%emt 0:01:18]} g5 {[%emt 0:05:58]} 14. Kf1 {[%emt 0:04:31]} f5 {[%emt 0:24:17]
} 15. Nb3 {[%emt 0:17:51]} Kf7 {[%emt 0:12:33]} 16. Bd3 {[%emt 0:11:12]} Rh6 {
[%emt 0:05:11]} 17. Qd2 {[%emt 0:03:46]} g4 {[%emt 0:01:10]} 18. Re1 {[%emt 0:
00:33]} Rah8 {[%emt 0:01:17]} 19. Kg2 {[%emt 0:00:39]} a5 {[%emt 0:09:24]} 20.
Bc2 {[%emt 0:07:51]} b6 $11 {[%emt 0:00:36]} 21. Nc1 {[%emt 0:06:39]} e5 {
[%emt 0:00:17]} 22. dxe5 {[%emt 0:11:16]} Nxe5 {[%emt 0:00:03]} 23. Qf4 {
[%emt 0:00:40]} Nf3 {[%emt 0:00:41]} 24. Rd1 {[%emt 0:05:52]} Rxh2+ {[%emt 0:
00:50]} 25. Rxh2 {[%emt 0:00:05]} Rxh2+ {[%emt 0:00:05]} 26. Kf1 {[%emt 0:00:
05]} Qxf4 {[%emt 0:00:39]} 27. gxf4 {[%emt 0:00:01]} g3 {[%emt 0:00:30]} 28.
Ke2 {[%emt 0:00:47]} Rxf2+ {[%emt 0:00:41]} 29. Ke3 {[%emt 0:00:05]} d4+ {
[%emt 0:00:10] Kxd4 [%emt 00:00:36]} 0-1

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.05”]
[Round “9”]
[White “Abdulla, Murad”]
[Black “Kalaiyalahan, Akshaya”]
[Result “0-1”]
[ECO “B70”]
[WhiteElo “2281”]
[BlackElo “2138”]
[Annotator “ChessBase”]
[PlyCount “114”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. e4 {[%emt 0:01:44]} c5 {[%emt 0:00:00]} 2. Nf3 {[%emt 0:00:15]} Nc6 {
[%emt 0:00:00]} 3. d4 {[%emt 0:00:28]} cxd4 {[%emt 0:00:10]} 4. Nxd4 {[%emt 0:
00:19]} g6 {[%emt 0:00:22]} 5. Nc3 {[%emt 0:00:19]} Bg7 {[%emt 0:00:20]} 6.
Nde2 {[%emt 0:01:41]} Nf6 {[%emt 0:02:48]} 7. g3 {[%emt 0:00:39]} d6 {[%emt 0:
02:38]} 8. Bg2 {[%emt 0:00:17]} O-O {[%emt 0:01:08]} 9. O-O {[%emt 0:00:28]}
Bd7 {[%emt 0:04:37]} 10. h3 {[%emt 0:00:36]} a6 {[%emt 0:02:40]} 11. a4 {
[%emt 0:00:24]} Rb8 {[%emt 0:03:17]} 12. b3 {[%emt 0:07:38]} b5 {[%emt 0:06:09]
} 13. Rb1 {[%emt 0:04:04]} Ne8 {[%emt 0:12:33]} 14. axb5 {[%emt 0:04:26]} axb5
{[%emt 0:01:53]} 15. Be3 {[%emt 0:00:17]} b4 {[%emt 0:05:11]} 16. Nd5 {[%emt 0:
01:19]} e6 {[%emt 0:03:09]} 17. Ndf4 {[%emt 0:00:37]} Qe7 {[%emt 0:02:17]} 18.
Qd2 {[%emt 0:02:18]} Nc7 {[%emt 0:02:31]} 19. Rbd1 {[%emt 0:08:56]} Nb5 {
[%emt 0:02:18]} 20. h4 {[%emt 0:04:55]} Rfc8 {[%emt 0:06:49]} 21. h5 {[%emt 0:
05:38]} Ne5 {[%emt 0:07:19]} 22. hxg6 {[%emt 0:05:08]} hxg6 {[%emt 0:00:28]}
23. f3 {[%emt 0:06:20]} Bf8 {[%emt 0:06:18]} 24. Nd4 {[%emt 0:09:23]} Nc3 {
[%emt 0:02:14]} 25. Ra1 {[%emt 0:02:39]} Rc7 {[%emt 0:07:17]} 26. Ra5 {[%emt 0:
03:56]} Nc6 {[%emt 0:01:49]} 27. Nxc6 {[%emt 0:04:45]} Bxc6 {[%emt 0:00:17]}
28. Nd3 {[%emt 0:01:28]} Bg7 {[%emt 0:00:53]} 29. e5 {[%emt 0:00:55]} dxe5 {
[%emt 0:04:06]} 30. Bc5 {[%emt 0:07:13]} Qd7 {[%emt 0:00:28]} 31. Bxb4 {
[%emt 0:03:46]} Qd4+ {[%emt 0:05:03]} 32. Rf2 {[%emt 0:00:59]} e4 {[%emt 0:00:
14]} 33. fxe4 {[%emt 0:02:03]} Nxe4 {[%emt 0:01:52]} 34. c3 {[%emt 0:01:39]}
Qxf2+ {[%emt 0:02:13]} 35. Qxf2 {[%emt 0:05:01]} Nxf2 {[%emt 0:00:05]} 36. Nxf2
{[%emt 0:00:07]} Bxg2 {[%emt 0:01:50]} 37. Bd6 {[%emt 0:00:19]} Rcc8 {[%emt 0:
00:16]} 38. Bxb8 {[%emt 0:00:17]} Rxb8 {[%emt 0:00:04]} 39. Kxg2 {[%emt 0:00:
26]} Bxc3 {[%emt 0:00:08]} 40. Ra3 {[%emt 0:02:20]} Bb2 {[%emt 0:00:26]} 41.
Ra6 {[%emt 0:31:02]} Rxb3 {[%emt 0:33:02]} 42. Ne4 {[%emt 0:00:13]} Be5 {
[%emt 0:00:00]} 43. Ra5 {[%emt 0:00:00]} Bb8 {[%emt 0:00:00]} 44. g4 {[%emt 0:
00:00]} f5 {[%emt 0:00:00]} 45. Nc5 {[%emt 0:00:00]} Rb4 {[%emt 0:00:00]} 46.
g5 {[%emt 0:00:00]} Kf7 {[%emt 0:00:00]} 47. Kf3 {[%emt 0:00:00]} Bd6 {[%emt 0:
00:00]} 48. Nd3 {[%emt 0:00:00]} Rb7 {[%emt 0:00:00]} 49. Ra6 {[%emt 0:00:00]}
Rd7 {[%emt 0:00:00]} 50. Nb2 {[%emt 0:00:00]} e5 {[%emt 0:00:00]} 51. Nc4 {
[%emt 0:00:00]} e4+ {[%emt 0:00:00]} 52. Ke3 {[%emt 0:00:00]} Bc7 {[%emt 0:00:
00]} 53. Rf6+ {[%emt 0:00:00]} Kg7 {[%emt 0:00:00]} 54. Rc6 {[%emt 0:00:00]}
Rd3+ {[%emt 0:00:00]} 55. Ke2 {[%emt 0:00:00]} Bf4 {[%emt 0:00:00]} 56. Ra6 {
[%emt 0:00:00]} Rd7 {[%emt 0:00:00]} 57. Rc6 {[%emt 0:00:00]} Re7 {[%emt 0:00:
00]} 0-1

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.05”]
[Round “9”]
[White “Kalavannan, Koby”]
[Black “Houska, Jovanka”]
[Result “1/2-1/2”]
[ECO “E16”]
[WhiteElo “2277”]
[BlackElo “2406”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “67”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. d4 {[%emt 0:00:00]} d5 {[%emt 0:00:00]} 2. c4 {[%emt 0:00:00]} e6 {[%emt 0:
00:05]} 3. g3 {[%emt 0:00:00]} Nf6 {[%emt 0:00:37]} 4. Bg2 {[%emt 0:00:00]}
Bb4+ {[%emt 0:00:06]} 5. Nd2 {[%emt 0:00:00]} O-O {[%emt 0:00:28]} 6. Ngf3 {
[%emt 0:00:03]} b6 {[%emt 0:00:31]} 7. O-O {[%emt 0:00:08]} Bb7 {[%emt 0:00:03]
} 8. Ne5 {[%emt 0:00:13]} Qc8 {[%emt 0:00:16]} 9. Qa4 {[%emt 0:09:43]} Be7 {
[%emt 0:07:37]} 10. cxd5 {[%emt 0:10:28]} Bxd5 {[%emt 0:01:45]} 11. e4 {
[%emt 0:06:48]} Bb7 {[%emt 0:00:06]} 12. b4 {[%emt 0:04:13]} b5 {[%emt 0:05:41]
} 13. Qb3 {[%emt 0:16:13]} a5 {[%emt 0:01:50]} 14. bxa5 {[%emt 0:08:14]} Rxa5 {
[%emt 0:04:42]} 15. Bb2 {[%emt 0:00:46]} Nbd7 {[%emt 0:04:21]} 16. Rfc1 {
[%emt 0:02:39]} Nxe5 {[%emt 0:24:22]} 17. dxe5 {[%emt 0:00:02]} Ne8 {[%emt 0:
00:06]} 18. Bc3 {[%emt 0:03:23]} b4 {[%emt 0:07:16]} 19. Nc4 {[%emt 0:01:46]}
Ra6 {[%emt 0:07:35]} 20. Bxb4 {[%emt 0:00:49]} Bxb4 {[%emt 0:00:29]} 21. Qxb4 {
[%emt 0:00:01]} Qa8 {[%emt 0:00:05]} 22. Qb5 {[%emt 0:17:40]} Bc6 {[%emt 0:02:
22]} 23. Qb1 {[%emt 0:01:04]} f5 {[%emt 0:04:55]} 24. Nd2 {[%emt 0:01:25]} Qa7
{[%emt 0:09:32]} 25. Qc2 {[%emt 0:04:19]} Rf7 {[%emt 0:04:04]} 26. Qc5 {
[%emt 0:01:58]} Qa8 {[%emt 0:02:23]} 27. Bf1 {[%emt 0:05:40]} Rb6 {[%emt 0:01:
23]} 28. exf5 {[%emt 0:00:22]} Rxf5 {[%emt 0:00:35]} 29. a4 {[%emt 0:02:17]}
Bd5 {[%emt 0:00:40]} 30. a5 {[%emt 0:00:31]} Rc6 {[%emt 0:00:48]} 31. Qb5 {
[%emt 0:02:08]} Qa7 {[%emt 0:00:38]} 32. Qe2 {[%emt 0:01:05]} Rxc1 {[%emt 0:00:
14]} 33. Rxc1 {[%emt 0:00:01]} Qxa5 {[%emt 0:00:06]} 34. Bh3 {[%emt 0:00:40]}
1/2-1/2

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.05”]
[Round “9”]
[White “Toma, Katarzyna”]
[Black “Zapolskis, Antanas”]
[Result “0-1”]
[ECO “B30”]
[WhiteElo “2274”]
[BlackElo “2283”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “86”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. e4 {[%emt 0:00:00]} c5 {[%emt 0:00:00]} 2. Nf3 {[%emt 0:00:00]} Nc6 {
[%emt 0:00:00]} 3. Bb5 {[%emt 0:00:04]} Na5 {[%emt 0:01:02]} 4. d4 {[%emt 0:03:
06]} a6 {[%emt 0:01:56]} 5. Be2 {[%emt 0:00:23]} cxd4 {[%emt 0:00:52]} 6. Nxd4
{[%emt 0:00:51]} e5 {[%emt 0:02:20]} 7. Nf3 {[%emt 0:04:03]} d6 {[%emt 0:01:32]
} 8. Be3 {[%emt 0:11:56]} Nf6 {[%emt 0:00:39]} 9. Nc3 {[%emt 0:08:26]} Be7 {
[%emt 0:02:37]} 10. h3 {[%emt 0:02:47]} b5 {[%emt 0:05:36]} 11. O-O {[%emt 0:
01:09]} Bb7 {[%emt 0:00:36]} 12. Nd5 {[%emt 0:05:54]} Nxd5 {[%emt 0:02:25]} 13.
exd5 {[%emt 0:00:04]} Nc4 {[%emt 0:00:21]} 14. Bxc4 {[%emt 0:03:41]} bxc4 {
[%emt 0:00:07]} 15. b3 {[%emt 0:00:12]} c3 {[%emt 0:01:47]} 16. Qd3 {[%emt 0:
00:20]} Rc8 {[%emt 0:00:58]} 17. a4 {[%emt 0:02:14]} O-O {[%emt 0:00:17]} 18.
a5 {[%emt 0:00:14]} f5 {[%emt 0:00:12]} 19. Bb6 {[%emt 0:00:40]} Qd7 {[%emt 0:
01:15]} 20. Nh2 {[%emt 0:06:21]} e4 {[%emt 0:00:22]} 21. Qe2 {[%emt 0:00:05]}
Bxd5 {[%emt 0:15:40]} 22. Qxa6 {[%emt 0:03:01]} Bc6 {[%emt 0:00:06]} 23. Rfd1 {
[%emt 0:05:39]} f4 {[%emt 0:09:37]} 24. Qc4+ {[%emt 0:02:15]} Kh8 {[%emt 0:06:
04]} 25. Qxc3 {[%emt 0:00:05]} Rf6 {[%emt 0:04:38]} 26. Ng4 {[%emt 0:06:46]}
Rf5 {[%emt 0:00:15]} 27. Bd4 {[%emt 0:04:48]} Rg5 {[%emt 0:02:30]} 28. Be5 {
[%emt 0:05:16]} Ba8 {[%emt 0:04:14]} 29. Qd4 {[%emt 0:01:39]} Rxg4 {[%emt 0:00:
10]} 30. hxg4 {[%emt 0:01:03]} Qxg4 {[%emt 0:00:08]} 31. Bxf4 {[%emt 0:06:52]}
Qxf4 {[%emt 0:00:21]} 32. Ra2 {[%emt 0:01:08]} d5 {[%emt 0:00:58]} 33. Qd2 {
[%emt 0:05:18]} Qg4 {[%emt 0:06:16]} 34. Rb1 {[%emt 0:03:25]} Bf6 {[%emt 0:01:
03]} 35. b4 {[%emt 0:00:22]} d4 {[%emt 0:00:12]} 36. Qd1 {[%emt 0:00:16]} Qg5 {
[%emt 0:01:17]} 37. Qe2 {[%emt 0:01:45]} e3 {[%emt 0:01:19]} 38. fxe3 {[%emt 0:
00:04]} Bd5 {[%emt 0:00:07]} 39. Ra3 {[%emt 0:02:11]} dxe3 {[%emt 0:01:12]} 40.
Rd1 {[%emt 0:02:25]} Re8 {[%emt 0:04:20]} 41. a6 {[%emt 0:33:01]} Bxg2 {
[%emt 0:30:51]} 42. Qxg2 {[%emt 0:00:30]} e2 {[%emt 0:00:09]} 43. Re1 {[%emt 0:
00:00]} Bd4+ {[%emt 0:00:00]} 0-1

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.05”]
[Round “9”]
[White “Mcmichael, Richard J”]
[Black “Mcdougall, William M”]
[Result “0-1”]
[ECO “A03”]
[WhiteElo “2245”]
[BlackElo “2056”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “86”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. f4 {[%emt 0:00:08]} Nf6 {[%emt 0:00:00]} 2. Nf3 {[%emt 0:00:12]} d5 {
[%emt 0:00:33]} 3. e3 {[%emt 0:00:11]} g6 {[%emt 0:00:16]} 4. d4 {[%emt 0:00:
14]} Bg7 {[%emt 0:00:05]} 5. Bd3 {[%emt 0:00:04]} O-O {[%emt 0:00:09]} 6. O-O {
[%emt 0:00:31]} c5 {[%emt 0:00:55]} 7. c3 {[%emt 0:00:07]} b6 {[%emt 0:01:44]}
8. Qe2 {[%emt 0:00:07]} Bb7 {[%emt 0:00:05]} 9. Bd2 {[%emt 0:00:30]} Qc8 {
[%emt 0:00:54]} 10. Be1 {[%emt 0:01:03]} Ba6 {[%emt 0:00:33]} 11. Ne5 {[%emt 0:
00:13]} Bxd3 {[%emt 0:01:21]} 12. Nxd3 {[%emt 0:00:09]} Nbd7 {[%emt 0:01:54]}
13. Bh4 {[%emt 0:00:32]} Qb7 {[%emt 0:02:47]} 14. Nd2 {[%emt 0:00:24]} Rac8 {
[%emt 0:04:24]} 15. g4 {[%emt 0:03:04]} Rfe8 {[%emt 0:15:04]} 16. Qg2 {[%emt 0:
03:07]} b5 {[%emt 0:03:12]} 17. f5 {[%emt 0:02:32]} b4 {[%emt 0:07:06]} 18. Rf2
{[%emt 0:07:06]} bxc3 {[%emt 0:07:41]} 19. bxc3 {[%emt 0:00:08]} cxd4 {[%emt 0:
00:16]} 20. cxd4 {[%emt 0:00:03]} Rc3 {[%emt 0:01:55]} 21. Rb1 {[%emt 0:04:09]}
Qc8 {[%emt 0:04:26]} 22. Rb3 {[%emt 0:01:38]} Rxb3 {[%emt 0:01:34]} 23. Nxb3 {
[%emt 0:06:47]} Qc3 {[%emt 0:02:10]} 24. Nbc1 {[%emt 0:00:12]} Rc8 {[%emt 0:01:
38]} 25. Rf1 {[%emt 0:04:02]} Nb6 {[%emt 0:01:36]} 26. Bxf6 {[%emt 0:08:33]}
exf6 {[%emt 0:03:29]} 27. g5 {[%emt 0:00:52]} Nc4 {[%emt 0:05:29]} 28. Qh3 {
[%emt 0:03:27]} Re8 {[%emt 0:04:07]} 29. fxg6 {[%emt 0:01:47]} hxg6 {[%emt 0:
04:29]} 30. gxf6 {[%emt 0:00:25]} Rxe3 {[%emt 0:01:47]} 31. Qc8+ {[%emt 0:02:
37]} Bf8 {[%emt 0:00:10]} 32. Rf4 {[%emt 0:06:32]} Rxd3 {[%emt 0:09:28]} 33.
Nxd3 {[%emt 0:00:04]} Qxd3 {[%emt 0:00:06]} 34. Qg4 {[%emt 0:02:29]} Qe3+ {
[%emt 0:07:18]} 35. Kg2 {[%emt 0:04:23]} Qd2+ {[%emt 0:02:55]} 36. Kh3 {
[%emt 0:00:28]} Ne3 {[%emt 0:01:15]} 37. Qf3 {[%emt 0:01:38]} Bd6 {[%emt 0:01:
09]} 38. Qf2 {[%emt 0:00:10]} Qc1 {[%emt 0:02:33]} 39. Rf3 {[%emt 0:01:45]} Nf5
{[%emt 0:00:56]} 40. Kg4 {[%emt 0:05:08]} Nh6+ {[%emt 0:01:38]} 41. Kh3 {
[%emt 0:30:17]} Qg5 {[%emt 0:04:52]} 42. Qh4 {[%emt 0:00:00]} Qg1 {[%emt 0:02:
34]} 43. Rf2 {[%emt 0:00:00]} Nf5 {[%emt 0:01:07]} 0-1

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.05”]
[Round “9”]
[White “Wall, Tim P”]
[Black “Bradbury, Neil H”]
[Result “1/2-1/2”]
[ECO “A45”]
[WhiteElo “2234”]
[BlackElo “2348”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “55”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. d4 {[%emt 0:18:16]} Nf6 {[%emt 0:00:00]} 2. Bg5 {[%emt 0:00:13]} Ne4 {
[%emt 0:01:58]} 3. Bf4 {[%emt 0:00:42]} c5 {[%emt 0:00:16]} 4. d5 {[%emt 0:00:
18]} Qb6 {[%emt 0:08:01]} 5. Nd2 {[%emt 0:00:14]} Nxd2 {[%emt 0:02:40]} 6. Bxd2
{[%emt 0:02:15]} e5 {[%emt 0:08:23]} 7. e4 {[%emt 0:05:52]} Qg6 {[%emt 0:07:01]
} 8. Qe2 {[%emt 0:07:47]} Be7 {[%emt 0:05:16]} 9. O-O-O {[%emt 0:11:01]} Bg5 {
[%emt 0:07:38]} 10. d6 {[%emt 0:06:41]} Bxd2+ {[%emt 0:07:38]} 11. Qxd2 {
[%emt 0:10:22]} Nc6 {[%emt 0:06:09]} 12. Nf3 {[%emt 0:07:11]} O-O {[%emt 0:01:
18]} 13. Qe3 {[%emt 0:02:01]} b6 {[%emt 0:10:29]} 14. Bc4 {[%emt 0:01:32]} Bb7
{[%emt 0:00:08]} 15. Bd5 {[%emt 0:03:54]} Rae8 {[%emt 0:04:04]} 16. h4 {
[%emt 0:00:51]} Na5 {[%emt 0:03:21]} 17. h5 {[%emt 0:04:36]} Qf6 {[%emt 0:00:
21]} 18. Nh4 {[%emt 0:05:53]} Bxd5 {[%emt 0:05:04]} 19. Rxd5 {[%emt 0:00:08]}
g6 {[%emt 0:00:09]} 20. g3 {[%emt 0:04:06]} Re6 {[%emt 0:03:38]} 21. Rhd1 {
[%emt 0:01:16]} Rc8 {[%emt 0:03:57]} 22. b3 {[%emt 0:01:46]} Rc6 {[%emt 0:01:
59]} 23. Qd3 {[%emt 0:02:16]} c4 {[%emt 0:04:11]} 24. Qe3 {[%emt 0:00:16]}
Rexd6 {[%emt 0:01:45]} 25. b4 {[%emt 0:00:32]} Nb7 {[%emt 0:00:35]} 26. Nf3 {
[%emt 0:00:42]} Rc8 {[%emt 0:03:59]} 27. Nxe5 {[%emt 0:00:49]} Re6 {[%emt 0:01:
31]} 28. Nxd7 {[%emt 0:00:38]} 1/2-1/2

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.05”]
[Round “9”]
[White “Tozer, Philip A A”]
[Black “Krzyzanowski, Patryk”]
[Result “1/2-1/2”]
[ECO “A14”]
[WhiteElo “2142”]
[BlackElo “2087”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “115”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. c4 {[%emt 0:00:00]} e6 {[%emt 0:00:00]} 2. g3 {[%emt 0:00:00]} d5 {[%emt 0:
00:08]} 3. Bg2 {[%emt 0:00:00]} Nf6 {[%emt 0:00:20]} 4. Nf3 {[%emt 0:00:08]} c5
{[%emt 0:04:26]} 5. O-O {[%emt 0:00:39]} Nc6 {[%emt 0:01:09]} 6. b3 {[%emt 0:
01:36]} d4 {[%emt 0:01:39]} 7. e3 {[%emt 0:00:07]} Be7 {[%emt 0:00:35]} 8. exd4
{[%emt 0:00:20]} cxd4 {[%emt 0:00:47]} 9. Re1 {[%emt 0:00:47]} O-O {[%emt 0:00:
15]} 10. d3 {[%emt 0:05:45]} Re8 {[%emt 0:01:08]} 11. Ba3 {[%emt 0:05:00]} Bxa3
{[%emt 0:07:24]} 12. Nxa3 {[%emt 0:00:06]} e5 {[%emt 0:00:57]} 13. Rb1 {
[%emt 0:12:37]} Bg4 {[%emt 0:13:35]} 14. h3 {[%emt 0:03:43]} Bh5 {[%emt 0:04:
11]} 15. g4 {[%emt 0:04:25]} Bg6 {[%emt 0:00:31]} 16. Nh4 {[%emt 0:06:06]} Ne4
{[%emt 0:02:54]} 17. Bxe4 {[%emt 0:00:27]} Qxh4 {[%emt 0:00:13]} 18. Qf3 {
[%emt 0:03:17]} h5 {[%emt 0:07:20]} 19. Nb5 {[%emt 0:03:48]} hxg4 {[%emt 0:02:
55]} 20. hxg4 {[%emt 0:01:14]} Bxe4 {[%emt 0:08:48]} 21. Rxe4 {[%emt 0:03:31]}
Re6 {[%emt 0:03:57]} 22. Nc7 {[%emt 0:01:31]} Rf6 {[%emt 0:00:18]} 23. Qg2 {
[%emt 0:01:37]} Rd8 {[%emt 0:01:10]} 24. g5 {[%emt 0:20:39]} Rf4 {[%emt 0:01:
06]} 25. Rxf4 {[%emt 0:05:31]} Qxf4 {[%emt 0:02:27]} 26. Nd5 {[%emt 0:01:20]}
Qf5 {[%emt 0:01:18]} 27. Qg3 {[%emt 0:05:39]} Rd6 {[%emt 0:00:32]} 28. Kh2 {
[%emt 0:00:21]} Rg6 {[%emt 0:00:31]} 29. Rg1 {[%emt 0:00:17]} f6 {[%emt 0:00:
47]} 30. Qh3 {[%emt 0:01:15]} Qxh3+ {[%emt 0:16:34]} 31. Kxh3 {[%emt 0:00:03]}
Kf7 {[%emt 0:04:31]} 32. Rg2 {[%emt 0:04:34]} fxg5 {[%emt 0:03:25]} 33. Kg4 {
[%emt 0:00:18]} Re6 {[%emt 0:02:28]} 34. f3 {[%emt 0:01:59]} Kg6 {[%emt 0:01:
17]} 35. b4 {[%emt 0:01:18]} Nd8 {[%emt 0:02:07]} 36. Re2 {[%emt 0:01:14]} Nf7
{[%emt 0:00:22]} 37. f4 {[%emt 0:03:23]} Nh6+ {[%emt 0:00:12]} 38. Kf3 {
[%emt 0:00:02]} g4+ {[%emt 0:00:49]} 39. Kg3 {[%emt 0:00:35]} Kf5 {[%emt 0:01:
20]} 40. Rxe5+ {[%emt 0:03:36]} Rxe5 {[%emt 0:00:12]} 41. fxe5 {[%emt 0:30:03]}
Kxe5 {[%emt 0:30:24]} 42. Nf4 {[%emt 0:00:00]} b5 {[%emt 0:00:00]} 43. cxb5 {
[%emt 0:00:00]} Nf5+ {[%emt 0:00:00]} 44. Kxg4 {[%emt 0:00:00]} Ne3+ {[%emt 0:
00:00]} 45. Kg5 {[%emt 0:00:00]} Nc2 {[%emt 0:00:00]} 46. a4 {[%emt 0:00:00]}
Nxb4 {[%emt 0:00:00]} 47. a5 {[%emt 0:00:00]} Nd5 {[%emt 0:01:48]} 48. Nxd5 {
[%emt 0:00:00]} Kxd5 {[%emt 0:00:07]} 49. Kg6 {[%emt 0:00:00]} Kc5 {[%emt 0:01:
40]} 50. b6 {[%emt 0:00:00]} axb6 {[%emt 0:00:18]} 51. axb6 {[%emt 0:00:00]}
Kxb6 {[%emt 0:00:06]} 52. Kxg7 {[%emt 0:00:00]} Kc7 {[%emt 0:01:39]} 53. Kf6 {
[%emt 0:00:00]} Kd6 {[%emt 0:00:05]} 54. Kf5 {[%emt 0:00:00]} Kd5 {[%emt 0:00:
07]} 55. Kf4 {[%emt 0:00:00]} Kd6 {[%emt 0:00:08]} 56. Ke4 {[%emt 0:00:00]} Ke6
{[%emt 0:00:07]} 57. Kxd4 {[%emt 0:00:00]} Kd6 {[%emt 0:00:07]} 58. Ke4 {
[%emt 0:00:00] Ke5+ [%emt 00:00:24]} 1/2-1/2

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.05”]
[Round “9”]
[White “Jarmany, John”]
[Black “De Coverly, Roger D”]
[Result “1-0”]
[ECO “E70”]
[WhiteElo “2110”]
[BlackElo “1920”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “45”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. d4 {[%emt 0:00:00]} Nf6 {[%emt 0:00:29]} 2. c4 {[%emt 0:00:00]} g6 {[%emt 0:
00:34]} 3. Nc3 {[%emt 0:00:00]} Bg7 {[%emt 0:00:07]} 4. e4 {[%emt 0:00:00]} d6
{[%emt 0:00:04]} 5. Nge2 {[%emt 0:00:00]} O-O {[%emt 0:00:57]} 6. Ng3 {[%emt 0:
00:00]} c5 {[%emt 0:00:15]} 7. d5 {[%emt 0:00:00]} h5 {[%emt 0:00:26]} 8. Be2 {
[%emt 0:00:22]} e6 {[%emt 0:03:03]} 9. Bg5 {[%emt 0:00:51]} exd5 {[%emt 0:00:
48]} 10. cxd5 {[%emt 0:00:13]} Nbd7 {[%emt 0:03:02]} 11. Qd2 {[%emt 0:04:02]}
a6 {[%emt 0:01:40]} 12. a4 {[%emt 0:00:07]} Qa5 {[%emt 0:02:20]} 13. O-O {
[%emt 0:01:06]} Re8 {[%emt 0:02:42]} 14. h3 {[%emt 0:04:38]} Nh7 {[%emt 0:03:
00]} 15. Be3 {[%emt 0:03:36]} h4 {[%emt 0:04:41]} 16. Nh1 {[%emt 0:00:20]} Rb8
{[%emt 0:10:19]} 17. f3 {[%emt 0:03:03]} Qb4 {[%emt 0:01:54]} 18. Nf2 {[%emt 0:
04:53]} c4 {[%emt 0:03:58]} 19. Bd4 {[%emt 0:05:39]} Bxd4 {[%emt 0:02:32]} 20.
Qxd4 {[%emt 0:00:04]} b5 {[%emt 0:00:59]} 21. axb5 {[%emt 0:00:12]} axb5 {
[%emt 0:00:28]} 22. Nd3 {[%emt 0:00:17]} Qb3 {[%emt 0:04:46]} 23. Bd1 {[%emt 0:
00:23]} 1-0

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.05”]
[Round “9”]
[White “Waddington, Mike P”]
[Black “Verma, Aditya”]
[Result “0-1”]
[ECO “A16”]
[WhiteElo “2110”]
[BlackElo “2084”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “66”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. c4 {[%emt 0:00:00]} Nf6 {[%emt 0:00:00]} 2. Nc3 {[%emt 0:00:00]} c6 {
[%emt 0:00:08]} 3. e4 {[%emt 0:01:59]} d5 {[%emt 0:00:09]} 4. e5 {[%emt 0:00:
28]} d4 {[%emt 0:00:51]} 5. exf6 {[%emt 0:00:54]} dxc3 {[%emt 0:00:10]} 6. bxc3
{[%emt 0:02:01]} gxf6 {[%emt 0:01:35]} 7. d4 {[%emt 0:00:45]} Bf5 {[%emt 0:01:
37]} 8. Bd3 {[%emt 0:02:45]} Qa5 {[%emt 0:09:19]} 9. Ne2 {[%emt 0:06:56]} Nd7 {
[%emt 0:06:20]} 10. O-O {[%emt 0:05:30]} e6 {[%emt 0:00:52]} 11. Bxf5 {[%emt 0:
05:33]} Qxf5 {[%emt 0:00:07]} 12. Ng3 {[%emt 0:00:15]} Qa5 {[%emt 0:01:12]} 13.
Qf3 {[%emt 0:05:44]} Be7 {[%emt 0:02:11]} 14. Bf4 {[%emt 0:04:31]} Nb6 {
[%emt 0:02:20]} 15. Rab1 {[%emt 0:09:14]} O-O-O {[%emt 0:09:04]} 16. c5 {
[%emt 0:04:24]} Nd5 {[%emt 0:01:00]} 17. Rb3 {[%emt 0:06:30]} Qa6 {[%emt 0:04:
35]} 18. Rfb1 {[%emt 0:01:07]} Rd7 {[%emt 0:00:38]} 19. Bc1 {[%emt 0:04:36]}
Qc4 {[%emt 0:16:17]} 20. Ne4 {[%emt 0:01:36]} a5 {[%emt 0:00:44]} 21. Nd2 {
[%emt 0:09:14]} Qa6 {[%emt 0:01:08]} 22. a3 {[%emt 0:02:19]} a4 {[%emt 0:07:32]
} 23. Rb6 {[%emt 0:02:00]} Qa5 {[%emt 0:05:35]} 24. R1b4 {[%emt 0:02:37]} Nxb6
{[%emt 0:03:33]} 25. Rxb6 {[%emt 0:00:14]} Bxc5 {[%emt 0:04:26]} 26. dxc5 {
[%emt 0:07:18]} Qxc5 {[%emt 0:00:06]} 27. Rb4 {[%emt 0:01:31]} Rhd8 {[%emt 0:
00:46]} 28. Nf1 {[%emt 0:00:24]} Rd1 {[%emt 0:01:37]} 29. Bf4 {[%emt 0:03:29]}
R8d3 {[%emt 0:03:25]} 30. Qg4 {[%emt 0:00:39]} Qxc3 {[%emt 0:03:42]} 31. Re4 {
[%emt 0:04:42]} f5 {[%emt 0:01:15]} 32. Qg8+ {[%emt 0:04:27]} Rd8 {[%emt 0:00:
18]} 33. Qxf7 {[%emt 0:01:25]} Rxf1+ {[%emt 0:00:30]} 0-1

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.05”]
[Round “9”]
[White “Maroroa, Sue Y”]
[Black “Britton, Richard”]
[Result “1/2-1/2”]
[ECO “B22”]
[WhiteElo “2104”]
[BlackElo “2249”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “60”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. e4 {[%emt 0:04:00]} c5 {[%emt 0:00:00]} 2. c3 {[%emt 0:00:04]} Nf6 {[%emt 0:
03:17]} 3. e5 {[%emt 0:00:08]} Nd5 {[%emt 0:00:05]} 4. Nf3 {[%emt 0:00:05]} Nc6
{[%emt 0:00:53]} 5. d4 {[%emt 0:00:08]} cxd4 {[%emt 0:00:22]} 6. Bc4 {[%emt 0:
00:04]} Nb6 {[%emt 0:00:27]} 7. Bb3 {[%emt 0:00:04]} d5 {[%emt 0:05:54]} 8.
exd6 {[%emt 0:01:06]} Qxd6 {[%emt 0:00:24]} 9. O-O {[%emt 0:00:10]} Bf5 {
[%emt 0:02:41]} 10. cxd4 {[%emt 0:03:37]} e6 {[%emt 0:00:42]} 11. Nc3 {[%emt 0:
03:51]} Be7 {[%emt 0:00:09]} 12. d5 {[%emt 0:04:41]} exd5 {[%emt 0:03:17]} 13.
Nxd5 {[%emt 0:00:21]} Nxd5 {[%emt 0:00:16]} 14. Qxd5 {[%emt 0:00:03]} Qxd5 {
[%emt 0:07:25]} 15. Bxd5 {[%emt 0:00:05]} O-O {[%emt 0:06:47]} 16. Bg5 {
[%emt 0:03:13]} Bxg5 {[%emt 0:09:29]} 17. Nxg5 {[%emt 0:00:06]} h6 {[%emt 0:01:
51]} 18. Nf3 {[%emt 0:01:39]} Nb4 {[%emt 0:05:29]} 19. Bc4 {[%emt 0:05:50]} Bd3
{[%emt 0:21:10]} 20. Bxd3 {[%emt 0:03:47]} Nxd3 {[%emt 0:00:07]} 21. Rfd1 {
[%emt 0:02:17]} Rfd8 {[%emt 0:03:11]} 22. h4 {[%emt 0:13:23]} Rd7 {[%emt 0:01:
52]} 23. Rd2 {[%emt 0:03:34]} Rad8 {[%emt 0:00:12]} 24. Rad1 {[%emt 0:00:09]}
Kf8 {[%emt 0:00:20]} 25. Ne1 {[%emt 0:00:40]} Ne5 {[%emt 0:00:51]} 26. Rxd7 {
[%emt 0:00:35]} Rxd7 {[%emt 0:00:05]} 27. Rxd7 {[%emt 0:00:22]} Nxd7 {[%emt 0:
00:48]} 28. Kf1 {[%emt 0:00:08]} Ke7 {[%emt 0:00:04]} 29. Ke2 {[%emt 0:01:40]}
Kd6 {[%emt 0:00:06]} 30. Nd3 {[%emt 0:02:44]} Kd5 {[%emt 0:05:04]} 1/2-1/2

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.05”]
[Round “9”]
[White “Price, Gwilym T”]
[Black “Muir, Andrew J”]
[Result “0-1”]
[ECO “B65”]
[WhiteElo “2085”]
[BlackElo “2291”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “126”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. e4 {[%emt 0:00:00]} c5 {[%emt 0:00:00]} 2. Nf3 {[%emt 0:00:00]} Nc6 {
[%emt 0:00:00]} 3. d4 {[%emt 0:00:00]} cxd4 {[%emt 0:00:01]} 4. Nxd4 {[%emt 0:
00:00]} Nf6 {[%emt 0:00:05]} 5. Nc3 {[%emt 0:00:00]} d6 {[%emt 0:00:35]} 6. Bg5
{[%emt 0:00:05]} e6 {[%emt 0:00:28]} 7. Qd2 {[%emt 0:00:05]} Be7 {[%emt 0:00:
10]} 8. O-O-O {[%emt 0:00:15]} O-O {[%emt 0:00:08]} 9. f4 {[%emt 0:00:19]} Nxd4
{[%emt 0:00:25]} 10. Qxd4 {[%emt 0:00:07]} Qa5 {[%emt 0:00:02]} 11. Kb1 {
[%emt 0:00:22]} h6 {[%emt 0:01:06]} 12. h4 {[%emt 0:00:28]} e5 {[%emt 0:03:24]
B65: Sizilianisch (Richter/Rauser-Angriff)} 13. Qd3 {[%emt 0:05:29]} (13. Qf2
exf4 14. Nd5 Nxd5 15. Rxd5 Qc7 16. Qxf4 Re8 17. Bxh6 Bf6 18. Bb5 Be6 19. Bxe8
Bxd5 20. exd5 Rxe8 {1/2-1/2 (39) Almasi,Z (2717)-Acs,P (2602) Paks 2010}) 13…
exf4 {[%emt 0:01:57]} 14. Bxf4 {[%emt 0:00:13]} Be6 {[%emt 0:02:53]} 15. Nd5 {
[%emt 0:09:01]} Bxd5 {[%emt 0:00:35]} 16. exd5 {[%emt 0:00:09]} Rfe8 {[%emt 0:
20:51]} 17. Be2 {[%emt 0:03:46]} Bf8 $146 {[%emt 0:03:55]} ({Vorgänger:} 17…
Nd7 18. Qf5 Nc5 19. Bd3 Nxd3 20. Rxd3 Bxh4 {1-0 (66) Shchekachev,A (2460)
-Lepelletier,B (2385) Cannes 1995}) 18. Rhe1 {[%emt 0:16:35]} Re4 {[%emt 0:02:
57]} 19. Bd2 {[%emt 0:06:45]} Qc5 {[%emt 0:14:59]} 20. Bf3 {[%emt 0:02:22]}
Rxh4 {[%emt 0:04:26]} 21. Bc3 {[%emt 0:01:25]} Qc4 {[%emt 0:05:36]} 22. Bxf6 {
[%emt 0:04:22]} Qxd3 {[%emt 0:01:47]} 23. Rxd3 {[%emt 0:00:49]} gxf6 {[%emt 0:
00:06]} 24. c3 {[%emt 0:01:42]} f5 {[%emt 0:01:14]} 25. Rde3 {[%emt 0:00:51]}
Rc4 {[%emt 0:03:44]} 26. Re8 {[%emt 0:04:47]} Rxe8 {[%emt 0:02:04]} 27. Rxe8 {
[%emt 0:00:06]} Rc7 {[%emt 0:00:33]} 28. Kc2 {[%emt 0:01:14]} Kg7 {[%emt 0:00:
38]} 29. Re1 {[%emt 0:01:49]} Be7 {[%emt 0:01:27]} 30. Kd3 {[%emt 0:01:04]} Bf6
{[%emt 0:01:04]} 31. Re2 {[%emt 0:04:03]} Be5 {[%emt 0:09:25]} 32. Rc2 {
[%emt 0:04:06]} Kg6 {[%emt 0:01:44]} 33. b4 {[%emt 0:01:12]} h5 {[%emt 0:01:29]
} 34. c4 {[%emt 0:01:46]} b6 {[%emt 0:00:14]} 35. Rc1 {[%emt 0:06:57]} h4 {
[%emt 0:00:29]} 36. a4 {[%emt 0:00:28]} Kg5 {[%emt 0:01:38]} 37. Rf1 {[%emt 0:
03:56]} Rc8 {[%emt 0:01:43]} 38. Bd1 {[%emt 0:01:37]} Rh8 {[%emt 0:04:54]} 39.
Rf3 {[%emt 0:03:10]} Bf4 {[%emt 0:01:30]} 40. Rf2 {[%emt 0:06:22]} h3 {[%emt 0:
01:22]} 41. gxh3 {[%emt 0:30:13]} Rxh3+ {[%emt 0:30:06]} 42. Rf3 {[%emt 0:01:
47]} Rh1 {[%emt 0:02:44]} 43. Ke2 {[%emt 0:01:11]} Be5 {[%emt 0:02:53]} 44. Kd2
{[%emt 0:02:03]} Rh2+ {[%emt 0:01:47]} 45. Be2 {[%emt 0:00:32]} f4 {[%emt 0:00:
30]} 46. Kd3 {[%emt 0:01:07]} Rg2 {[%emt 0:00:53]} 47. Rf1 {[%emt 0:00:52]} f6
{[%emt 0:00:00]} 48. b5 {[%emt 0:00:00]} f5 {[%emt 0:00:00]} 49. Rf3 {[%emt 0:
00:00]} Kh4 {[%emt 0:00:00]} 50. Rf1 {[%emt 0:00:00]} Kh3 {[%emt 0:00:00]} 51.
Kd2 {[%emt 0:00:00]} Kh2 {[%emt 0:00:00]} 52. Kd3 {[%emt 0:00:00]} Rg1 {
[%emt 0:00:00]} 53. Rf3 {[%emt 0:00:00]} Ra1 {[%emt 0:00:00]} 54. Bf1 {[%emt 0:
00:00]} Rxa4 {[%emt 0:00:00]} 55. Kd2 {[%emt 0:00:00]} Kg1 {[%emt 0:00:00]} 56.
Be2 {[%emt 0:00:00]} Kg2 {[%emt 0:00:00]} 57. Rb3 {[%emt 0:00:00]} Ra1 {
[%emt 0:00:00]} 58. Rf3 {[%emt 0:00:00]} Rb1 {[%emt 0:00:00]} 59. Ra3 $19 {
[%emt 0:00:00]} (59. Kc2 Rb2+ 60. Kd1) 59… Rb2+ {[%emt 0:00:00]} 60. Kd1 {
[%emt 0:00:00]} Bd4 {[%emt 0:00:00]} 61. Rd3 {[%emt 0:00:00]} Be3 {[%emt 0:00:
00]} 62. Ke1 {[%emt 0:00:00]} Rb1+ {[%emt 0:00:00]} 63. Bd1 {[%emt 0:00:09]} f3
{[%emt 0:00:00]} 0-1

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.05”]
[Round “9”]
[White “Jackson, Sheila”]
[Black “Longson, Sarah N”]
[Result “1/2-1/2”]
[ECO “C50”]
[WhiteElo “2072”]
[BlackElo “2123”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “168”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. e4 {[%emt 0:00:00]} e5 {[%emt 0:00:00]} 2. Nf3 {[%emt 0:00:00]} Nc6 {
[%emt 0:00:00]} 3. Bc4 {[%emt 0:00:00]} Bc5 {[%emt 0:00:00]} 4. Nc3 {[%emt 0:
02:25]} Nf6 {[%emt 0:00:00]} 5. d3 {[%emt 0:00:41]} O-O {[%emt 0:03:08]} 6. O-O
{[%emt 0:07:04]} a6 {[%emt 0:03:48]} 7. Bg5 {[%emt 0:07:58]} Be7 {[%emt 0:02:
19]} 8. Qd2 {[%emt 0:09:04]} d6 {[%emt 0:00:21]} 9. Bxf6 {[%emt 0:13:57]} Bxf6
{[%emt 0:00:11]} 10. Nd5 {[%emt 0:01:16]} Bg4 {[%emt 0:04:21]} 11. Nxf6+ {
[%emt 0:06:34]} Qxf6 {[%emt 0:00:08]} 12. Ne1 {[%emt 0:00:11]} Nd4 {[%emt 0:03:
24]} 13. f3 {[%emt 0:00:23]} Be6 {[%emt 0:05:05]} 14. c3 {[%emt 0:01:58]} Nc6 {
[%emt 0:02:59]} 15. b4 {[%emt 0:02:16]} Ne7 {[%emt 0:03:18]} 16. Nc2 {[%emt 0:
03:21]} Ng6 {[%emt 0:05:03]} 17. g3 {[%emt 0:01:01]} c6 {[%emt 0:08:28]} 18.
Bb3 {[%emt 0:13:04]} a5 {[%emt 0:02:15]} 19. Bxe6 {[%emt 0:03:42]} fxe6 {
[%emt 0:03:23]} 20. a3 {[%emt 0:00:37]} d5 {[%emt 0:02:38]} 21. Kg2 {[%emt 0:
03:49]} Nh8 {[%emt 0:07:18]} 22. bxa5 {[%emt 0:03:54]} Rxa5 {[%emt 0:00:14]}
23. c4 {[%emt 0:00:16]} Raa8 {[%emt 0:06:53]} 24. Rab1 {[%emt 0:00:53]} Rf7 {
[%emt 0:02:16]} 25. h4 {[%emt 0:05:09]} Qd8 {[%emt 0:07:19]} 26. Qc3 {[%emt 0:
01:23]} d4 {[%emt 0:03:37]} 27. Qd2 {[%emt 0:01:02]} Ng6 {[%emt 0:00:39]} 28.
Qg5 {[%emt 0:01:23]} Qa5 {[%emt 0:00:28]} 29. Rb4 {[%emt 0:01:39]} Raf8 {
[%emt 0:07:53]} 30. Qc1 {[%emt 0:04:28]} Rb8 {[%emt 0:05:14]} 31. Rf2 {[%emt 0:
01:22]} Nf8 {[%emt 0:01:10]} 32. Ne1 {[%emt 0:00:25]} Nd7 {[%emt 0:00:18]} 33.
Nc2 {[%emt 0:01:12]} Nc5 {[%emt 0:00:21]} 34. Qd2 {[%emt 0:00:26]} Rbf8 {
[%emt 0:01:39]} 35. Qe2 {[%emt 0:02:11]} Rf6 {[%emt 0:01:04]} 36. h5 {[%emt 0:
01:33]} Qa8 {[%emt 0:01:17]} 37. g4 {[%emt 0:00:11]} Rf4 {[%emt 0:01:44]} 38.
Kg3 {[%emt 0:00:06]} Qd8 {[%emt 0:00:32]} 39. Ne1 {[%emt 0:00:26]} R4f7 {
[%emt 0:03:27]} 40. Qd2 {[%emt 0:00:20]} Qf6 {[%emt 0:03:21]} 41. Rb1 {[%emt 0:
06:25]} Ra8 {[%emt 0:01:33]} 42. Qb4 {[%emt 0:05:34]} Qe7 {[%emt 0:00:20]} 43.
Ra2 {[%emt 0:02:48]} Ra4 {[%emt 0:03:32]} 44. Qd2 {[%emt 0:01:05]} Rf8 {
[%emt 0:01:24]} 45. Rb4 {[%emt 0:00:48]} Ra7 {[%emt 0:00:41]} 46. Ra1 {[%emt 0:
08:39]} Rfa8 {[%emt 0:02:46]} 47. Nc2 {[%emt 0:00:18]} Qf7 {[%emt 0:01:14]} 48.
Qe2 {[%emt 0:06:27]} Qf4+ {[%emt 0:01:53]} 49. Kg2 {[%emt 0:00:01]} Rf8 {
[%emt 0:03:45]} 50. Rh1 {[%emt 0:00:18]} Raa8 {[%emt 0:01:28]} 51. Rbb1 {
[%emt 0:00:52]} Rf6 {[%emt 0:02:33]} 52. Rh3 {[%emt 0:00:15]} Rf7 {[%emt 0:02:
49]} 53. Rg3 {[%emt 0:01:01]} Qg5 {[%emt 0:00:32]} 54. Rh1 {[%emt 0:01:11]} Ra6
{[%emt 0:02:32]} 55. Rb1 {[%emt 0:00:55]} Rf8 {[%emt 0:00:35]} 56. Rh3 {
[%emt 0:01:19]} Rf4 {[%emt 0:02:02]} 57. Rg3 {[%emt 0:00:28]} Ra7 {[%emt 0:02:
30]} 58. Qd2 {[%emt 0:00:13]} h6 {[%emt 0:03:30]} 59. Rd1 {[%emt 0:00:57]} Qd8
{[%emt 0:01:51]} 60. Kh3 {[%emt 0:01:00]} Ra4 {[%emt 0:01:51]} 61. Kg2 {
[%emt 0:00:13]} Qb6 {[%emt 0:01:32]} 62. g5 {[%emt 0:00:18]} hxg5 {[%emt 0:00:
25]} 63. Rxg5 Qd8 {[%emt 0:00:53]} 64. Rxe5 {[%emt 0:00:21]} Qf8 {[%emt 0:00:
54]} 65. Nxd4 {[%emt 0:00:07]} Rxa3 {[%emt 0:00:43]} 66. Rxc5 {[%emt 0:00:14]}
Qxc5 {[%emt 0:00:26]} 67. Nxe6 {[%emt 0:00:25]} Qe7 {[%emt 0:00:45]} 68. Nxf4 {
[%emt 0:00:11]} Qg5+ {[%emt 0:00:08]} 69. Kf2 {[%emt 0:00:31]} Qc5+ {[%emt 0:
00:34]} 70. Qe3 {[%emt 0:00:13]} Ra2+ {[%emt 0:00:10]} 71. Ne2 {[%emt 0:00:01]}
Qxh5 {[%emt 0:00:07]} 72. Rg1 {[%emt 0:00:15]} Qh2+ {[%emt 0:00:36]} 73. Rg2 {
[%emt 0:00:27]} Qh4+ {[%emt 0:00:05]} 74. Kf1 {[%emt 0:00:58]} Ra1+ {[%emt 0:
00:10]} 75. Nc1 {[%emt 0:00:04]} Qh1+ {[%emt 0:00:42]} 76. Rg1 {[%emt 0:00:04]}
Qh3+ {[%emt 0:00:08]} 77. Ke1 {[%emt 0:00:42]} Qh2 {[%emt 0:00:48]} 78. Rxg7+ {
[%emt 0:01:27]} Kh8 {[%emt 0:00:51]} 79. Rg8+ {[%emt 0:02:14]} Kxg8 {[%emt 0:
00:58]} 80. Qg5+ {[%emt 0:00:02]} Kf7 {[%emt 0:00:20]} 81. Qf5+ {[%emt 0:00:25]
} Ke7 {[%emt 0:00:20]} 82. Qg5+ {[%emt 0:00:20]} Kf7 {[%emt 0:00:17]} 83. Qf5+
{[%emt 0:00:13]} Kg7 {[%emt 0:01:43]} 84. Qg5+ {[%emt 0:00:42]} Kf7 {[%emt 0:
00:10]} 1/2-1/2

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.05”]
[Round “9”]
[White “Pollack, Oscar”]
[Black “Moore, Graham J”]
[Result “1-0”]
[ECO “C18”]
[WhiteElo “2064”]
[BlackElo “2218”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “93”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. e4 {[%emt 0:00:00]} e6 {[%emt 0:00:03]} 2. d4 {[%emt 0:00:00]} d5 {[%emt 0:
00:03]} 3. Nc3 {[%emt 0:00:00]} Bb4 {[%emt 0:00:35]} 4. e5 {[%emt 0:00:00]} c5
{[%emt 0:00:05]} 5. a3 {[%emt 0:00:00]} Bxc3+ {[%emt 0:00:04]} 6. bxc3 {
[%emt 0:00:00]} Qa5 {[%emt 0:00:11]} 7. Bd2 {[%emt 0:00:09]} Qa4 {[%emt 0:00:
04]} 8. Qb1 {[%emt 0:01:01]} c4 {[%emt 0:00:16]} 9. Nh3 {[%emt 0:00:36]} Nc6 {
[%emt 0:03:40]} 10. Be2 {[%emt 0:01:17]} Bd7 {[%emt 0:00:31]} 11. O-O {[%emt 0:
01:46]} O-O-O {[%emt 0:00:17]} 12. f4 {[%emt 0:03:22]} Nge7 {[%emt 0:06:10]}
13. Nf2 {[%emt 0:01:24]} h5 {[%emt 0:03:32]} 14. Nd1 {[%emt 0:01:05]} Nf5 {
[%emt 0:02:07]} 15. Nb2 {[%emt 0:01:59]} Qa5 {[%emt 0:00:23]} 16. Qe1 {[%emt 0:
02:06]} Kb8 {[%emt 0:00:46]} 17. a4 {[%emt 0:03:21]} Rh6 {[%emt 0:08:18]} 18.
Bc1 {[%emt 0:04:14]} Rdh8 {[%emt 0:00:53]} 19. Nd1 {[%emt 0:03:05]} Ka8 {
[%emt 0:02:06]} 20. Ba3 {[%emt 0:05:46]} Rg6 {[%emt 0:00:34]} 21. Bc5 {[%emt 0:
03:26]} h4 {[%emt 0:00:29]} 22. Bf3 {[%emt 0:03:19]} Qd8 {[%emt 0:04:09]} 23.
Ne3 {[%emt 0:04:35]} Ng3 {[%emt 0:07:04]} 24. f5 {[%emt 0:01:54]} Rg5 {[%emt 0:
03:39]} 25. a5 {[%emt 0:06:07]} Nxf1 {[%emt 0:02:28]} 26. Qxf1 {[%emt 0:00:29]}
Nxa5 {[%emt 0:11:10]} 27. Qc1 {[%emt 0:02:51]} Rxf5 {[%emt 0:01:07]} 28. Nxf5 {
[%emt 0:00:26]} exf5 {[%emt 0:00:06]} 29. Qa3 {[%emt 0:01:45]} b6 {[%emt 0:02:
26]} 30. Bxd5+ {[%emt 0:01:13]} Bc6 {[%emt 0:00:07]} 31. Qxa5 {[%emt 0:05:05]}
bxa5 {[%emt 0:00:06]} 32. Bxc6+ {[%emt 0:00:07]} Kb8 {[%emt 0:00:13]} 33. Bd6+
{[%emt 0:00:09]} Kc8 {[%emt 0:00:17]} 34. Rb1 {[%emt 0:00:18]} Qb6 {[%emt 0:00:
30]} 35. Rxb6 {[%emt 0:00:05]} axb6 {[%emt 0:00:03]} 36. d5 {[%emt 0:01:16]}
Rh6 {[%emt 0:00:34]} 37. Bf8 {[%emt 0:01:20]} h3 {[%emt 0:01:23]} 38. g3 {
[%emt 0:00:34]} Rg6 {[%emt 0:00:11]} 39. d6 {[%emt 0:00:39]} f4 {[%emt 0:02:26]
} 40. Be7 {[%emt 0:00:25]} fxg3 {[%emt 0:00:06]} 41. d7+ {[%emt 0:30:33]} Kc7 {
[%emt 0:30:04]} 42. d8=Q+ {[%emt 0:00:22]} Kxc6 {[%emt 0:00:02]} 43. Qe8+ {
[%emt 0:00:45]} Kb7 {[%emt 0:00:23]} 44. Qxf7 {[%emt 0:00:22]} gxh2+ {[%emt 0:
00:04]} 45. Kxh2 {[%emt 0:00:07]} Rg2+ {[%emt 0:00:06]} 46. Kxh3 {[%emt 0:00:
06]} Rxc2 {[%emt 0:00:11]} 47. Qxc4 {[%emt 0:00:58]} 1-0

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.05”]
[Round “9”]
[White “Thurlow, Kevin J”]
[Black “Sugden, John N”]
[Result “1/2-1/2”]
[ECO “A28”]
[WhiteElo “2030”]
[BlackElo “2090”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “52”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. c4 {[%emt 0:00:00]} e5 {[%emt 0:00:00]} 2. Nc3 {[%emt 0:00:00]} Nc6 {
[%emt 0:00:13]} 3. e3 {[%emt 0:00:05]} Nf6 {[%emt 0:05:29]} 4. Nf3 {[%emt 0:00:
33]} Be7 {[%emt 0:02:10]} 5. d4 {[%emt 0:00:29]} exd4 {[%emt 0:01:59]} 6. Nxd4
{[%emt 0:00:07]} O-O {[%emt 0:01:11]} 7. Be2 {[%emt 0:00:21]} Bb4 {[%emt 0:06:
36]} 8. O-O {[%emt 0:04:18]} Re8 {[%emt 0:03:56]} 9. Nd5 {[%emt 0:05:03]} Nxd5
{[%emt 0:07:52]} 10. cxd5 {[%emt 0:00:26]} Nxd4 {[%emt 0:00:24]} 11. Qxd4 {
[%emt 0:00:09]} Be7 {[%emt 0:00:39]} 12. Bf3 {[%emt 0:02:25]} c5 {[%emt 0:00:
46]} 13. dxc6 {[%emt 0:00:22]} dxc6 {[%emt 0:00:40]} 14. Rd1 {[%emt 0:00:29]}
Qxd4 {[%emt 0:01:26]} 15. Rxd4 {[%emt 0:00:08]} Be6 {[%emt 0:01:52]} 16. Bd2 {
[%emt 0:05:32]} Red8 {[%emt 0:04:40]} 17. Bc3 {[%emt 0:00:20]} Bc5 {[%emt 0:04:
16]} 18. Rxd8+ {[%emt 0:00:37]} Rxd8 {[%emt 0:00:10]} 19. a3 {[%emt 0:01:09]}
Bb3 {[%emt 0:01:36]} 20. Kf1 {[%emt 0:00:10]} f6 {[%emt 0:00:45]} 21. Ke1 {
[%emt 0:00:11]} Kf7 {[%emt 0:01:02]} 22. Rc1 {[%emt 0:02:04]} Bb6 {[%emt 0:02:
25]} 23. g3 {[%emt 0:04:12]} g6 {[%emt 0:06:13]} 24. Bd1 {[%emt 0:07:13]} Bxd1
{[%emt 0:00:36]} 25. Rxd1 {[%emt 0:00:04]} Rxd1+ {[%emt 0:00:15]} 26. Kxd1 {
[%emt 0:00:06]} Ke6 {[%emt 0:00:22]} 1/2-1/2

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.05”]
[Round “9”]
[White “Iyengar, Ilya”]
[Black “Ratnesan, Ranesh”]
[Result “1-0”]
[ECO “E68”]
[WhiteElo “2017”]
[BlackElo “2073”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “91”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. d4 {[%emt 0:00:00]} Nf6 {[%emt 0:00:00]} 2. Nf3 {[%emt 0:00:00]} g6 {
[%emt 0:00:00]} 3. c4 {[%emt 0:00:03]} Bg7 {[%emt 0:00:05]} 4. g3 {[%emt 0:00:
07]} O-O {[%emt 0:00:09]} 5. Bg2 {[%emt 0:00:13]} d6 {[%emt 0:00:10]} 6. O-O {
[%emt 0:00:08]} Nbd7 {[%emt 0:00:08]} 7. Nc3 {[%emt 0:00:10]} e5 {[%emt 0:00:
14]} 8. e4 {[%emt 0:00:11]} exd4 {[%emt 0:00:20]} 9. Nxd4 {[%emt 0:00:09]} Re8
{[%emt 0:00:24]} 10. h3 {[%emt 0:00:25]} Nc5 {[%emt 0:00:51]} 11. Re1 {[%emt 0:
00:31]} a5 {[%emt 0:00:36]} 12. b3 {[%emt 0:10:55]} Bd7 {[%emt 0:13:48]} 13.
Bb2 {[%emt 0:08:16]} Qc8 {[%emt 0:03:45]} 14. Kh2 {[%emt 0:00:33]} a4 {[%emt 0:
02:32]} 15. Rb1 {[%emt 0:01:58]} axb3 {[%emt 0:08:43]} 16. axb3 {[%emt 0:00:51]
} Ne6 {[%emt 0:01:26]} 17. Nxe6 {[%emt 0:05:36]} Bxe6 {[%emt 0:03:12]} 18. Ra1
{[%emt 0:11:46]} Bd7 {[%emt 0:11:33]} 19. Qc2 {[%emt 0:14:01]} h5 {[%emt 0:14:
07]} 20. Nd5 {[%emt 0:10:29]} Nxd5 {[%emt 0:07:18]} 21. cxd5 {[%emt 0:00:56]}
Rxa1 {[%emt 0:04:58]} 22. Rxa1 {[%emt 0:04:10]} c5 {[%emt 0:02:03]} 23. h4 {
[%emt 0:04:09]} Qd8 {[%emt 0:06:20]} 24. Re1 {[%emt 0:08:21]} b6 {[%emt 0:04:
57]} 25. f4 {[%emt 0:03:15]} Bf6 {[%emt 0:03:16]} 26. Qf2 {[%emt 0:05:31]} Bxb2
{[%emt 0:05:10]} 27. Qxb2 {[%emt 0:00:14]} b5 {[%emt 0:00:51]} 28. e5 {[%emt 0:
00:37]} Qa5 {[%emt 0:00:56]} 29. Ra1 {[%emt 0:01:12]} Qc7 {[%emt 0:01:02]} 30.
e6 {[%emt 0:02:26]} Bc8 {[%emt 0:05:10]} 31. Qf6 {[%emt 0:01:41]} Qe7 {[%emt 0:
00:51]} 32. Qxe7 {[%emt 0:04:53]} Rxe7 {[%emt 0:00:08]} 33. Ra8 {[%emt 0:00:05]
} Re8 {[%emt 0:00:19]} 34. Bh3 {[%emt 0:00:48]} Bd7 {[%emt 0:01:06]} 35. exf7+
{[%emt 0:02:02]} Kxf7 {[%emt 0:00:08]} 36. Ra7 {[%emt 0:00:04]} Re2+ {[%emt 0:
00:31]} 37. Kg1 {[%emt 0:00:24]} Re3 38. Rxd7+ {[%emt 0:00:17]} Kf8 39. Kf2 {
[%emt 0:00:29]} Rxb3 {[%emt 0:01:06]} 40. Rxd6 {[%emt 0:00:10]} Kg7 {[%emt 0:
00:57]} 41. Rd7+ {[%emt 0:02:59]} Kf8 {[%emt 0:00:55]} 42. Rc7 {[%emt 0:02:42]}
c4 {[%emt 0:00:26]} 43. d6 {[%emt 0:00:14]} Rd3 {[%emt 0:00:17]} 44. Rc8+ {
[%emt 0:01:02]} Kf7 {[%emt 0:00:10]} 45. d7 {[%emt 0:00:20]} Ke7 {[%emt 0:00:
12]} 46. Re8+ {[%emt 0:00:07]} 1-0

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.05”]
[Round “9”]
[White “Miller, Dominic”]
[Black “Burke, Mitchell R”]
[Result “1-0”]
[ECO “B27”]
[WhiteElo “2017”]
[BlackElo “1988”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “77”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. e4 {[%emt 0:00:00]} c5 {[%emt 0:01:31]} 2. Nf3 {[%emt 0:00:00]} h6 {[%emt 0:
00:02]} 3. c3 {[%emt 0:00:25]} Qa5 {[%emt 0:02:53]} 4. Be2 {[%emt 0:02:33]} g6
{[%emt 0:07:28]} 5. O-O {[%emt 0:01:10]} Bg7 {[%emt 0:03:05]} 6. d4 {[%emt 0:
04:14]} d6 {[%emt 0:06:31]} 7. Na3 {[%emt 0:06:32]} Nc6 {[%emt 0:10:54]} 8. Nc4
{[%emt 0:19:30]} Qc7 {[%emt 0:03:12]} 9. Ne3 {[%emt 0:05:50]} Nf6 {[%emt 0:07:
15]} 10. d5 {[%emt 0:22:16]} Nb8 {[%emt 0:05:34]} 11. Qc2 {[%emt 0:03:44]} O-O
{[%emt 0:13:16]} 12. a4 {[%emt 0:00:15]} e6 {[%emt 0:03:10]} 13. Nd2 {[%emt 0:
00:44]} exd5 {[%emt 0:01:02]} 14. exd5 {[%emt 0:00:55]} b6 {[%emt 0:06:20]} 15.
a5 {[%emt 0:03:09]} Nbd7 {[%emt 0:05:55]} 16. axb6 {[%emt 0:01:41]} Nxb6 {
[%emt 0:00:20]} 17. Bf3 {[%emt 0:01:02]} Bb7 {[%emt 0:02:14]} 18. Qd3 {[%emt 0:
01:56]} a5 {[%emt 0:01:55]} 19. g4 {[%emt 0:04:14]} Qd7 {[%emt 0:02:33]} 20. c4
{[%emt 0:03:02]} Qe7 {[%emt 0:01:44]} 21. Bg2 {[%emt 0:01:39]} Rfe8 {[%emt 0:
01:16]} 22. Nf3 {[%emt 0:03:06]} Bc8 {[%emt 0:01:52]} 23. h3 {[%emt 0:00:18]}
h5 {[%emt 0:01:13]} 24. Nh2 {[%emt 0:04:43]} hxg4 {[%emt 0:02:04]} 25. hxg4 {
[%emt 0:00:00]} Ne4 {[%emt 0:05:40]} 26. Nc2 {[%emt 0:00:00]} Nf6 {[%emt 0:02:
29]} 27. Re1 {[%emt 0:04:20]} Qxe1+ {[%emt 0:00:53]} 28. Nxe1 {[%emt 0:00:04]}
Rxe1+ {[%emt 0:00:02]} 29. Bf1 {[%emt 0:00:35]} Nxg4 {[%emt 0:00:42]} 30. Nxg4
Bxg4 {[%emt 0:00:09]} 31. Kg2 {[%emt 0:03:23]} Rae8 {[%emt 0:01:14]} 32. Qg3 {
[%emt 0:03:27]} Bf5 {[%emt 0:00:38]} 33. Qxd6 {[%emt 0:00:52]} Bh6 {[%emt 0:00:
45]} 34. Bxh6 {[%emt 0:00:23]} Be4+ {[%emt 0:00:30]} 35. f3 {[%emt 0:00:10]}
Bxf3+ {[%emt 0:00:25]} 36. Kxf3 {[%emt 0:00:06]} Rxa1 {[%emt 0:00:05]} 37. Kg2
{[%emt 0:01:25]} Kh7 {[%emt 0:00:13]} 38. Bg5 {[%emt 0:00:17]} Ree1 {[%emt 0:
00:17]} 39. Bf6 {[%emt 0:00:20]} 1-0

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.05”]
[Round “9”]
[White “Young, Daniel J”]
[Black “Palliser, Richard J D”]
[Result “0-1”]
[ECO “B12”]
[WhiteElo “1962”]
[BlackElo “2418”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “76”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. e4 {[%emt 0:00:00]} c6 {[%emt 0:08:00]} 2. d4 {[%emt 0:00:00]} d5 {[%emt 0:
00:04]} 3. e5 {[%emt 0:00:00]} Bf5 {[%emt 0:00:04]} 4. Nf3 {[%emt 0:00:07]} e6
{[%emt 0:00:06]} 5. Be2 {[%emt 0:00:09]} Nd7 {[%emt 0:00:04]} 6. O-O {[%emt 0:
00:23]} Bg6 {[%emt 0:00:03]} 7. Nbd2 {[%emt 0:00:46]} Nh6 {[%emt 0:00:34]} 8.
Nb3 {[%emt 0:00:16]} Nf5 {[%emt 0:00:10]} 9. a4 {[%emt 0:00:10]} a5 {[%emt 0:
03:53]} 10. c3 {[%emt 0:01:15]} Bh5 {[%emt 0:02:53]} 11. h3 {[%emt 0:11:49]}
Bxf3 {[%emt 0:00:51]} 12. Bxf3 {[%emt 0:00:10]} Be7 {[%emt 0:01:13]} 13. Be2 {
[%emt 0:05:06]} Bg5 {[%emt 0:13:52]} 14. Bd3 {[%emt 0:03:52]} Bxc1 {[%emt 0:00:
59]} 15. Qxc1 {[%emt 0:07:30]} Ne7 {[%emt 0:02:07]} 16. Qe3 {[%emt 0:02:37]}
Qb6 {[%emt 0:05:59]} 17. Bc2 {[%emt 0:02:23]} Nf5 {[%emt 0:13:00]} 18. Qe1 {
[%emt 0:12:10]} g6 {[%emt 0:04:41]} 19. g4 {[%emt 0:04:18]} Ne7 {[%emt 0:04:48]
} 20. Qe3 {[%emt 0:02:50]} h5 {[%emt 0:00:29]} 21. Kg2 {[%emt 0:00:55]} O-O-O {
[%emt 0:06:26]} 22. Rh1 {[%emt 0:05:53]} Qc7 {[%emt 0:06:16]} 23. Nc5 {[%emt 0:
04:37]} Nxc5 {[%emt 0:00:54]} 24. dxc5 {[%emt 0:00:07]} d4 {[%emt 0:00:13]} 25.
cxd4 {[%emt 0:00:58]} Nd5 {[%emt 0:00:02]} 26. Qd2 {[%emt 0:11:27]} g5 {
[%emt 0:05:00]} 27. Rad1 {[%emt 0:11:28]} Nf4+ {[%emt 0:00:34]} 28. Kf3 {
[%emt 0:03:42]} f6 {[%emt 0:01:43]} 29. exf6 {[%emt 0:01:29]} Rhf8 {[%emt 0:01:
24]} 30. Be4 {[%emt 0:03:49]} Rxf6 {[%emt 0:00:21]} 31. Ke3 {[%emt 0:00:30]} e5
{[%emt 0:05:09]} 32. Qc3 {[%emt 0:01:06]} Re8 {[%emt 0:07:10]} 33. d5 {[%emt 0:
02:59]} cxd5 {[%emt 0:00:02]} 34. Bxd5 {[%emt 0:00:10]} Nxd5+ {[%emt 0:00:22]}
35. Rxd5 Qf7 {[%emt 0:00:07]} 36. Qxa5 {[%emt 0:01:50]} Qxd5 {[%emt 0:01:42]}
37. Qa8+ {[%emt 0:00:33]} Kc7 {[%emt 0:00:11]} 38. Qxe8 {[%emt 0:00:10]} Qd4+ {
[%emt 0:00:02] Kxd4 [%emt 00:00:48]} 0-1

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.05”]
[Round “9”]
[White “Stephenson, David W”]
[Black “Jamroz, Krzysztof”]
[Result “0-1”]
[ECO “A45”]
[WhiteElo “1833”]
[BlackElo “2026”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “76”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. d4 {[%emt 0:00:00]} Nf6 {[%emt 0:00:00]} 2. f3 {[%emt 0:00:03]} c5 {[%emt 0:
00:53]} 3. d5 {[%emt 0:01:05]} e6 {[%emt 0:00:10]} 4. Nc3 {[%emt 0:04:02]} exd5
{[%emt 0:01:08]} 5. Nxd5 {[%emt 0:00:29]} Nxd5 {[%emt 0:00:05]} 6. Qxd5 {
[%emt 0:00:12]} Nc6 {[%emt 0:00:19]} 7. e4 {[%emt 0:03:49]} d6 {[%emt 0:00:40]}
8. Qb3 {[%emt 0:14:36]} Be7 {[%emt 0:03:17]} 9. Bf4 {[%emt 0:05:22]} O-O {
[%emt 0:01:52]} 10. O-O-O {[%emt 0:04:03]} Qc7 {[%emt 0:00:15]} 11. Qc3 {
[%emt 0:07:09]} Nb4 {[%emt 0:28:07]} 12. Kb1 {[%emt 0:05:34]} Be6 {[%emt 0:02:
08]} 13. Bc4 {[%emt 0:03:55]} Bxc4 {[%emt 0:01:56]} 14. Qxc4 {[%emt 0:00:28]}
Rab8 {[%emt 0:01:30]} 15. a3 {[%emt 0:02:33]} b5 {[%emt 0:00:39]} 16. Qf1 {
[%emt 0:09:26]} Nc6 {[%emt 0:01:08]} 17. Ne2 {[%emt 0:00:56]} b4 {[%emt 0:03:
38]} 18. a4 {[%emt 0:07:18]} b3 {[%emt 0:04:03]} 19. c3 {[%emt 0:10:37]} Qa5 {
[%emt 0:05:27]} 20. Kc1 {[%emt 0:03:07]} Qxa4 {[%emt 0:00:47]} 21. Kd2 {
[%emt 0:00:20]} Na5 {[%emt 0:07:22]} 22. Ke1 {[%emt 0:01:54]} Nc4 {[%emt 0:01:
13]} 23. Rb1 {[%emt 0:01:27]} Nxb2 {[%emt 0:00:56]} 24. Nc1 {[%emt 0:01:34]}
Nc4 {[%emt 0:01:15]} 25. Kf2 {[%emt 0:00:19]} b2 {[%emt 0:04:14]} 26. Nd3 {
[%emt 0:01:14]} Qc2+ {[%emt 0:00:19]} 27. Kg3 {[%emt 0:01:02]} g5 {[%emt 0:02:
32]} 28. Kh3 {[%emt 0:06:07]} gxf4 {[%emt 0:00:38]} 29. Nxf4 {[%emt 0:00:08]}
Na3 {[%emt 0:04:08]} 30. Nd5 {[%emt 0:01:43]} Bg5 {[%emt 0:01:36]} 31. Qe1 {
[%emt 0:01:09]} Kh8 {[%emt 0:01:28]} 32. f4 {[%emt 0:01:18]} Bd8 {[%emt 0:00:
44]} 33. f5 {[%emt 0:01:43]} Rg8 {[%emt 0:01:06]} 34. Rg1 {[%emt 0:00:27]} Nxb1
{[%emt 0:00:43]} 35. Qe3 {[%emt 0:00:57]} Qd2 {[%emt 0:00:42]} 36. g4 {[%emt 0:
01:19]} Qxe3+ {[%emt 0:00:14]} 37. Nxe3 {[%emt 0:00:06]} Nxc3 {[%emt 0:00:10]}
38. g5 {[%emt 0:00:16]} Rxg5 {[%emt 0:00:28]} 0-1

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.05”]
[Round “10.1”]
[White “Adams, Michael”]
[Black “McShane, Luke J”]
[Result “1-0”]
[ECO “C50”]
[WhiteElo “2706”]
[BlackElo “2669”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “89”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 14,89,19,20,20,15,32,16,21,18,32,0,22,0,50,49,44,49,46,29,29,13,23,20,
21,20,35,34,47,35,47,49,49,48,57,56,46,44,47,50,98,80,171,170,168,185,172,129,
142,131,130,110,125,107,755,748,748,739,732,729,712,670,822,779,29965,9693,
6821,5925,6346,6099,2800,6211,29976,29977,29980,29981,29982,29983]} 1. e4 e5 2.
Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc5 4. d3 Nf6 5. O-O d6 6. c3 O-O 7. a4 a5 8. Bg5 {LiveBook: 25
Games. C54: Giuoco Piano: 4 c3 Nf6, main lines with 5 d4 and 5 d3} (8. Na3 Be6
9. Bxe6 fxe6 10. Nc2 Qe8 11. Be3 Bxe3 12. Nxe3 Rd8 13. Qe2 d5 14. Rfe1 Qg6 15.
Nf1 Nh5 {1/2-1/2 (38) Anand,V (2782)-Ding,L (2777) Riadh 2017}) 8… Qe7 9.
Nbd2 Be6 10. Qb3 {White is slightly better.} Rab8 11. Rad1 $146 ({Predecessor:
} 11. Bd5 Rfe8 12. h3 Nd8 13. Bxe6 Nxe6 14. Bxf6 Qxf6 15. Qc2 Nf4 16. Kh1 Re6
17. Nb3 Qg6 18. Rg1 Qh5 19. Nh2 Bb6 20. d4 Rf6 {1/2-1/2 (20) Klimenko,
V-Wilkins,M Canberra 1995}) 11… h6 {…Bxc4 is the strong threat.} 12. Bh4 (
12. Bxe6 {keeps more tension.} fxe6 13. Be3 Nd7 14. Qb5 Qf7 15. Nc4) 12… Ba7
(12… g5 {is more complex.} 13. Bg3 Nh5 14. Bd5 Qf6 15. Kh1 Bd7) 13. Bxe6 Qxe6
(13… fxe6 {feels hotter.} 14. h3 g5 15. Bg3 Nh5 16. Kh1 Nf4) 14. Bxf6 $1 Qxb3
15. Nxb3 {Hoping for Bh4.} gxf6 16. Nbd2 Rfd8 17. Nh4 Ne7 18. Nc4 b5 $1 {
[%cal Rb5c4]} 19. Nxa5 {Black must now prevent Nf5.} Bb6 20. b4 {Strongly
threatening Nf5.} Bxa5 21. bxa5 b4 22. cxb4 Rxb4 23. g3 Ra8 24. Rb1 Rxa4 25.
Rfc1 c5 26. Rb6 $36 {[%mdl 2048] White fights for an advantage.} Rd8 27. a6 f5
(27… Kg7 $16) 28. Nxf5 $18 Nxf5 29. exf5 {[%mdl 4096] Endgame KRR-KRR} Kg7
30. Kf1 Ra2 31. g4 Kf6 32. Rxc5 {aiming for Kg2.} Kg5 {[#]} 33. Rc4 $1 d5 $2 {
[%mdl 8192] [#]} (33… Ra8 $16) 34. h4+ $1 Kxh4 35. Rxh6+ Kg5 36. Rh5+ Kf6 37.
Rc6+ Ke7 38. Rh7 Rb8 39. Re6+ Kf8 40. Rh8+ Kg7 41. Rxb8 fxe6 42. fxe6 {White
wants to mate with e7.} Kf6 43. Ra8 {White mates.} Kxe6 44. a7 Kf7 45. Rh8 {
Precision: White = 72%, Black = 32%.} 1-0

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.05”]
[Round “11.1”]
[White “McShane, Luke J”]
[Black “Adams, Michael”]
[Result “1-0”]
[ECO “C50”]
[WhiteElo “2669”]
[BlackElo “2706”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “139”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 23,139,0,0,-27,0,-32,0,0,0,-10,0,0,7,0,5,5,10,10,6,3,0,0,0,0,0,-27,-47,
-43,-45,-73,-69,-204,-158,-155,-155,-183,-153,-287,-160,-241,-124,-114,-118,
-137,-137,-139,-129,-163,-129,-140,-147,-151,-127,-133,-141,-143,-128,-138,
-158,-159,-133,-112,-88,-104,-94,-505,-206,-446,0,-433,0,-188,-204,-239,-241,
-234,-225,-231,-208,-186,292,282,272,266,468,452,481,443,567,560,553,493,956,
956,922,892,1237,1131,1939,5261,2766,2672,1934,1724,1604,866,1361,1109,872,880,
881,865,865,862,29993,29994,29995,29995]} 1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc5 4. d3
Nf6 5. O-O O-O 6. h3 h6 7. c3 d6 8. Re1 a6 {C54: Giuoco Piano: 4 c3 Nf6, main
lines with 5 d4 and 5 d3} (8… a5 9. Nbd2 Be6 10. Bb5 Qb8 11. Nf1 Qa7 12. Re2
a4 13. Ng3 Qa5 14. Bxc6 bxc6 15. Nh4 Rfe8 16. Re1 {1/2-1/2 (28) Mamedyarov,S
(2808)-Karjakin,S (2782) Stavanger 2018}) 9. Bb3 Re8 10. Nbd2 Be6 11. Nf1 Bxb3
12. axb3 d5 {LiveBook: 5 Games} 13. Qe2 Qd7 14. b4 Bf8 15. Ng3 Rad8 {[#]} 16.
Kf1 $146 ({Predecessor:} 16. Nh2 dxe4 17. dxe4 Qd3 18. Ng4 Nxg4 19. Qxg4 {
1-0 (55) Andriasian,Z (2598)-Pashikian,A (2607) Yerevan 2013}) 16… g6 17. Qc2
Re6 18. Qa4 dxe4 19. dxe4 Qd3+ 20. Kg1 Red6 21. Be3 Qc4 (21… Nxe4 $6 22. Nxe4
Qxe4 23. Bg5 $16) 22. Rac1 Kh7 ({Don’t play} 22… Nxe4 $6 23. Nxe4 Qxe4 24.
Bg5 $16) 23. b3 Qe6 24. c4 {Black should prevent b5.} R6d7 25. c5 Rd3 26. Rc4
Na7 27. Bc1 (27. Rec1 $15) 27… Nd7 {[%cal Bf6d7,Bd7b8,Bb8c6,Bc6d4,Bd4b5]
[%mdl 32]} 28. Qa2 Nb8 29. Bd2 {[%cal Bc1d2,Bd2c3,Bc3b2][%mdl 32]} Nbc6 30. Nf1
{[#]} (30. Re3 $17 {might work better.}) 30… Nb5 (30… Rxf3 $1 $19 {[%mdl
512]} 31. gxf3 Qxh3) 31. Ne3 (31. Re3 $17) 31… Nbd4 (31… f5 $19 32. Rd1
Nbd4 33. Nxd4 Nxd4) 32. Nxd4 $17 Nxd4 ({Of course not} 32… R3xd4 $6 33. Nd5
$11) 33. Bc3 Nb5 $1 {[%cal Rb5c3]} 34. Bb2 c6 35. Ba1 h5 36. Rc2 Bh6 37. Nc4
Nd4 38. Bxd4 R8xd4 ({Don’t take} 38… exd4 39. e5 $15) 39. Qb2 h4 40. Rce2 Bf4
41. Qc2 Kg7 42. Rf1 Kg8 43. Ree1 Qd7 44. Nd6 $2 {[%mdl 8192] [#]} (44. Nb6 $17
{is more resistant.} Qd8 45. Nc4) 44… Rd2 (44… Rxh3 $142 $1 {[%mdl 512]}
45. Ne8 (45. gxh3 Qxh3) 45… Qe6 46. Nf6+ Kf8) 45. Qc3 $2 (45. Qb1 {was the
only defense.}) 45… R2d3 46. Qc2 {[#]} Rd2 $2 (46… Rxh3 $1 $19 {[%mdl 512]}
47. Ne8 (47. gxh3 Qxh3) 47… Qe6 48. Nf6+ Kf8 49. gxh3 Qxh3) 47. Qb1 $2 (47.
Qc3 $11 {and White stays safe.}) 47… Rxb4 $19 48. Nc4 {[#]} Rd4 $1 {[%cal
Rd4c4]} 49. Rd1 Rb5 50. b4 a5 51. Rxd4 Qxd4 $4 {[%mdl 8192]} (51… exd4 $19 {
and all is fine.} 52. Nxa5 Bd2) 52. Nd6 $18 Qxb4 53. Nxb5 Qxc5 $2 (53… cxb5
54. Qxb4 axb4) 54. Nc7 b5 55. Rd1 a4 56. Qd3 Bg5 57. Qd7 Qc4 (57… Be7 $142
58. Na6 Qc2) 58. Qe8+ Kh7 59. Qxe5 {Intending Ne8 and mate.} Qc2 60. Rf1 Qd2
61. Ne8 {[%csl Ge8][%cal Re5g7]} Bh6 62. Nf6+ Kg7 63. Ng4+ Kh7 64. Qf6 Bg7 65.
Qxh4+ Kg8 66. Nf6+ Bxf6 67. Qxf6 a3 68. e5 Qc3 69. Rd1 Kh7 70. Rd8 {Precision:
White = 45%, Black = 47%.} 1-0

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.05”]
[Round “11.1”]
[White “McShane, Luke J”]
[Black “Adams, Michael”]
[Result “*”]
[ECO “C50”]
[WhiteElo “2669”]
[BlackElo “2706”]
[Annotator “ChessBase”]
[PlyCount “139”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “1200+10”]

{[%emt 0:00:02]} 1. e4 {[%emt 0:00:00]} e5 {[%emt 0:00:00]} 2. Nf3 {[%emt 0:00:
00]} Nc6 {[%emt 0:00:00]} 3. Bc4 {[%emt 0:00:00]} Bc5 {[%emt 0:00:00]} 4. d3 {
[%emt 0:00:03]} Nf6 {[%emt 0:00:00]} 5. O-O {[%emt 0:00:02]} O-O {[%emt 0:00:
02]} 6. h3 {[%emt 0:00:08]} h6 {[%emt 0:00:18]} 7. c3 {[%emt 0:00:31]} d6 {
[%emt 0:00:10]} 8. Re1 {[%emt 0:00:39]} a6 {[%emt 0:00:28]} 9. Bb3 {[%emt 0:00:
04]} Re8 {[%emt 0:00:06]} 10. Nbd2 {[%emt 0:00:03]} Be6 {[%emt 0:00:09]} 11.
Nf1 {[%emt 0:00:46]} Bxb3 {[%emt 0:00:51]} 12. axb3 {[%emt 0:01:27]} d5 {
[%emt 0:00:06]} 13. Qe2 {[%emt 0:02:56]} Qd7 {[%emt 0:00:21]} 14. b4 {[%emt 0:
00:13]} Bf8 {[%emt 0:00:41]} 15. Ng3 {[%emt 0:00:21]} Rad8 {[%emt 0:00:12]} (
15… g6 {[%cal Ga8d8]}) 16. Kf1 {[%emt 0:00:57]} (16. Nf5 dxe4 17. dxe4 Qd3
18. Qxd3 Rxd3 {[%cal Gg8h7,Gg7g6]}) 16… g6 {[%emt 0:01:19]} (16… dxe4 17.
dxe4 Qd3 18. Qxd3 Rxd3 19. Ke2) (16… d4 17. Rd1 {[%csl Gf8]}) 17. Qc2 {
[%emt 0:00:22]} Re6 {[%emt 0:00:42]} 18. Qa4 {[%emt 0:02:10]} dxe4 {[%emt 0:03:
02]} (18… b5 19. Qc2) (18… Nb8) 19. dxe4 {[%emt 0:00:03]} Qd3+ {[%emt 0:00:
03]} 20. Kg1 {[%emt 0:00:13]} Red6 {[%emt 0:00:03]} 21. Be3 {[%emt 0:00:58]}
Qc4 {[%emt 0:00:24]} (21… Nxe4 22. Nxe4 Qxe4 23. Bc5) 22. Rac1 {[%emt 0:00:
35]} (22. Qc2 Nxb4 23. Qa4) 22… Kh7 {[%emt 0:00:52]} 23. b3 {[%emt 0:00:43]}
Qe6 {[%emt 0:00:12]} 24. c4 {[%emt 0:01:15]} (24. b5 axb5 25. Qxb5 b6) 24…
R6d7 {[%emt 0:01:43]} (24… Nd4 25. Bxd4 exd4 26. e5) (24… Rd3 25. b5) 25.
c5 {[%emt 0:01:41]} Rd3 {[%emt 0:00:50]} 26. Rc4 {[%emt 0:01:13]} (26. Rb1 Na7)
26… Na7 {[%emt 0:00:44]} 27. Bc1 {[%emt 0:00:43]} Nd7 {[%emt 0:01:04]} (27…
Bg7 28. Bb2 Ng8) 28. Qa2 {[%emt 0:01:24]} Nb8 {[%emt 0:00:16]} 29. Bd2 {
[%emt 0:03:13]} Nbc6 {[%emt 0:00:47]} 30. Nf1 {[%emt 0:00:48]} Nb5 {[%emt 0:00:
41]} 31. Ne3 {[%emt 0:00:10]} Nbd4 {[%emt 0:01:15]} (31… f5) (31… Bg7 32.
Nd5 f5 {[%csl Gb4,Gb5,Gc6,Gc7,Gd4,Ge5]}) 32. Nxd4 {[%emt 0:00:12]} Nxd4 {
[%emt 0:01:14]} 33. Bc3 {[%emt 0:00:15]} (33. Nd5) 33… Nb5 {[%emt 0:00:28]}
34. Bb2 {[%emt 0:00:21]} c6 {[%emt 0:00:53]} 35. Ba1 {[%emt 0:00:28]} (35. Qa1
Bg7) 35… h5 {[%emt 0:00:21]} 36. Rc2 {[%emt 0:00:24]} Bh6 {[%emt 0:01:17]} (
36… Qxb3 37. Bxe5 Qxb4 38. Qxf7+) 37. Nc4 {[%emt 0:00:01]} Nd4 {[%emt 0:00:
21]} (37… f6) 38. Bxd4 {[%emt 0:00:12]} R8xd4 {[%emt 0:00:13]} 39. Qb2 {
[%emt 0:00:18]} h4 {[%emt 0:00:41]} (39… Bf4) 40. Rce2 {[%emt 0:00:09]} Bf4 {
[%emt 0:00:06]} 41. Qc2 {[%emt 0:00:13]} Kg7 {[%emt 0:00:14]} 42. Rf1 {[%emt 0:
00:07]} Kg8 {[%emt 0:00:06]} 43. Ree1 {[%emt 0:00:14]} Qd7 {[%emt 0:00:12]} 44.
Nd6 {[%emt 0:00:12]} Rd2 {[%emt 0:00:07]} (44… Rxh3 45. gxh3 Qxh3) 45. Qc3 {
[%emt 0:00:14]} R2d3 {[%emt 0:00:03]} 46. Qc2 {[%emt 0:00:10]} Rd2 {[%emt 0:00:
01]} 47. Qb1 {[%emt 0:00:05]} Rxb4 {[%emt 0:00:18]} 48. Nc4 {[%emt 0:00:01]}
Rd4 {[%emt 0:00:05]} 49. Rd1 {[%emt 0:00:08]} Rb5 {[%emt 0:00:23]} 50. b4 {
[%emt 0:00:37]} a5 {[%emt 0:00:23]} 51. Rxd4 {[%emt 0:00:14]} Qxd4 {[%emt 0:00:
03]} 52. Nd6 {[%emt 0:00:03]} Qxb4 {[%emt 0:03:05]} (52… Rxb4 53. Qa2 {
[%csl Gf7][%cal Ga2f7,Gb4c4,Gb4b3,Gd4d5]} Qxc5 54. Qxf7+ Kh8 55. Ne8 Bh6 56.
Nf6) 53. Nxb5 {[%emt 0:00:03]} Qxc5 {[%emt 0:00:01]} (53… cxb5 54. Qxb4 axb4
55. Ra1) 54. Nc7 {[%emt 0:00:10]} b5 {[%emt 0:00:02]} 55. Rd1 {[%emt 0:00:18]}
a4 {[%emt 0:00:01]} 56. Qd3 {[%emt 0:00:08]} Bg5 {[%emt 0:00:54]} 57. Qd7 {
[%emt 0:00:12]} Qc4 {[%emt 0:00:23]} 58. Qe8+ {[%emt 0:00:09]} Kh7 {[%emt 0:00:
01]} 59. Qxe5 {[%emt 0:00:05]} Qc2 {[%emt 0:00:01]} 60. Rf1 {[%emt 0:00:10]}
Qd2 {[%emt 0:00:01]} 61. Ne8 {[%emt 0:00:05]} Bh6 {[%emt 0:00:05]} 62. Nf6+ {
[%emt 0:00:04]} Kg7 {[%emt 0:00:01]} 63. Ng4+ {[%emt 0:00:10]} Kh7 {[%emt 0:00:
01]} 64. Qf6 {[%emt 0:00:15]} Bg7 {[%emt 0:00:03]} 65. Qxh4+ {[%emt 0:00:05]}
Kg8 {[%emt 0:00:01]} 66. Nf6+ {[%emt 0:00:16]} Bxf6 {[%emt 0:00:07]} 67. Qxf6 {
[%emt 0:00:01]} a3 {[%emt 0:00:02]} 68. e5 {[%emt 0:00:15]} Qc3 {[%emt 0:00:10]
} 69. Rd1 {[%emt 0:00:05]} Kh7 {[%emt 0:00:10]} 70. Rd8 {[%emt 0:00:14]} *

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.05”]
[Round “12.1”]
[White “Adams, Michael”]
[Black “McShane, Luke J”]
[Result “1-0”]
[ECO “C76”]
[WhiteElo “2706”]
[BlackElo “2669”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “105”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 14,105,50,41,33,31,65,58,58,45,37,21,17,24,15,18,29,0,0,0,19,9,24,15,46,
43,72,74,74,54,53,55,76,76,91,70,78,85,79,52,58,62,121,52,214,39,38,39,54,63,
88,83,106,13,89,84,112,106,140,98,158,153,143,92,148,121,164,164,305,293,266,
91,79,18,459,455,427,340,331,317,472,374,29981,29982,2966,2951,2599,345,29986,
3104,29989,29990,29990,29991]} 1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Ba4 d6 5. c3 {
[%cal Bc2c3,Bc3c4][%mdl 32]} Bd7 6. d4 g6 7. Bg5 {C76: Ruy Lopez: Deferred
Steinitz: 5 c3 Bd7 6 d4 g6} (7. dxe5 dxe5 8. O-O Bg7 9. Be3 Nf6 10. Nbd2 O-O
11. Re1 Qe7 12. h3 h6 13. b4 b6 14. Bb3 Kh7 15. a4 a5 16. b5 Nd8 17. Nc4 Be6
18. Ncxe5 Nxe4 {1-0 (29) Lu,S (2630)-Yu,Y (2759) Tianjin 2018}) 7… f6 8. Be3
{LiveBook: 66 Games} Qe7 9. O-O $146 {White is slightly better.} ({Predecessor:
} 9. d5 Nd8 10. Nfd2 b5 11. Bb3 f5 12. f3 Bh6 13. Qe2 Bxe3 14. Qxe3 Nf6 {
1-0 (40) Nikitenko,M (2365)-Tsaruk,M (2106) Rogachev 2018}) 9… Bh6 10. c4 (
10. Qc1 {is interesting.} Bg7 11. Re1 O-O-O 12. Nbd2 Kb8 13. Qc2) 10… exd4
11. Bxh6 Nxh6 12. Nxd4 Nxd4 13. Bxd7+ Kxd7 14. Qxd4 Qe5 15. Qd3 {Qh3+ is the
strong threat.} Ng4 {[%csl Gg4][%cal Re5h2]} (15… Qxb2 16. Nc3 $18) 16. Qh3
Qe6 (16… Qxb2 $6 17. Nc3 $16) 17. Nc3 {[%cal Bb1c3,Bc3e2,Be2d4,Bd4f5][%mdl
32]} Ne5 18. Qh6 c6 ({Don’t blunder} 18… Qxc4 $2 19. Nd5 $18) 19. b3 g5 20.
Rad1 Kc7 21. f3 Rag8 22. Ne2 Qf7 23. Nd4 Rg6 24. Qh5 Rd8 25. Nf5 Rd7 26. Rd2 g4
27. fxg4 $1 Nxg4 (27… Rxg4 $14 28. Qh6 Qg6) 28. Qh3 (28. Qh4 $16) 28… Qe6
$2 {[#]} ({Black should play} 28… Qe8 $1 $14) 29. Qf3 $2 ({White must play}
29. Rxd6 $1 $18 {[%mdl 512]} Rxd6 30. Qxh7+ Rd7 31. Qxg6 Qxe4 32. h3) 29… Qe5
$14 {[%csl Gg4][%cal Re5h2]} 30. g3 Qc5+ 31. Kg2 Ne5 32. Qe2 Rg8 33. Rfd1 (33.
Nd4 $1 $16 {[%cal Rd4e6] And now Ne6+ would win.} Re7 34. Rxf6) 33… Rgd8 (
33… Nf7 $11) 34. Nd4 $16 Re8 {[#]} 35. Qf2 $1 h5 36. h3 Qb4 ({Better is}
36… Rde7) 37. Qxf6 Qc3 38. Qf2 (38. Rc2 $142 Qe3 39. Re2 (39. Qf4 Qxf4 40.
gxf4 Rg7+ 41. Kh2 Nd7 $16)) 38… Nf7 (38… Rf7 $142 39. Nf5 Rg8) 39. Rd3 $36
{[%cal Bd2d3,Bd3f3,Bf3f5][%mdl 2080] White has strong initiative.} Qa5 {[#]}
40. Rf3 $1 {[%cal Rf3f7]} Ng5 (40… Ree7 $142 41. Rf5 c5) 41. Rf5 $18 Re5 42.
Re1 $2 (42. Rxg5 $18 Rxg5 43. Ne6+ Kb8 44. Qf8+ (44. Nxg5 Qxg5 45. c5 d5 $16)
44… Ka7 45. Nxg5 Qxg5 46. Rxd6) 42… Rde7 $16 {Strongly threatening …Rxf5.
} 43. Re2 (43. Nf3 $16 Rxf5 44. exf5 Rxe1 45. Qxe1 Qxa2+ 46. Nd2) 43… Kd7 $2
{[%mdl 8192]} (43… Qc3 $11) 44. h4 $18 Ne6 {White must now prevent …Nxd4.}
45. Nf3 Rxf5 46. exf5 Nc5 (46… Nf8 $142 47. Nd4 Re5) 47. f6 {[%cal Bf5f6,
Bf6f7][%mdl 32]} Rf7 $2 (47… Rxe2 $18 48. Qxe2 Qd8) 48. Ng5 Rf8 49. f7 Qc3
50. Qf3 $2 (50. Nh7 Rd8 51. Nf6+ Kc8 52. Qf5+ Kb8 53. Re8 Qd2+ 54. Kh3) 50…
Nd3 $2 (50… Qxf3+ $18 51. Kxf3 Nd3) 51. Kh2 (51. Qf5+ $142 Kc7 52. Ne6+ Kb6
53. Nxf8 Nc5 54. Ng6 Qg7 55. f8=Q Qxf8 56. Qxf8) 51… Qd4 52. Qf5+ Kc7 53.
Ne6+ {Precision: White = 48%, Black = 27%.} 1-0

[Event “105th British-ch 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.05”]
[Round “13.1”]
[White “McShane, Luke J”]
[Black “Adams, Michael”]
[Result “0-1”]
[ECO “C50”]
[WhiteElo “2669”]
[BlackElo “2706”]
[Annotator “TA”]
[PlyCount “88”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]

{[%evp 18,88,33,27,27,32,43,27,36,14,18,29,19,16,38,17,43,48,51,-25,-21,-22,
-14,-23,-23,-31,0,0,7,0,0,-25,-40,-56,-51,-131,-118,-88,3,12,5,-8,-4,-95,-83,
-87,-84,-160,-120,-113,-91,-179,-194,-187,-183,-190,-181,-187,-187,-208,-165,
-264,-289,-263,-253,-468,-472,-439,-301,-301,-297,-1303,-1260]} 1. e4 e5 2. Nf3
Nc6 3. Bc4 Bc5 4. O-O Nf6 5. d3 d6 6. c3 h6 7. Nbd2 {[%cal Bb1d2,Bd2f1,Bf1g3]
[%mdl 32]} O-O 8. h3 Re8 {C54: Italienische Partie (Hauptvariante)} 9. Re1 a5 (
9… a6 10. Nf1 b5 11. Bb3 Bb6 12. Ng3 Be6 13. Bc2 d5 14. exd5 Bxd5 15. Be3 Qd7
16. a3 {1/2-1/2 (24) Aronian,L (2785)-Adams,M (2751) Sharjah 2017}) 10. Nf1 {
LiveBook: 3 Partien} Ba7 {Weiß hat minimalen Vorteil.} 11. Ng3 Be6 12. Bb5 Bd7
13. Ba4 Ne7 14. Bc2 Ng6 $146 15. d4 b5 16. Be3 c5 17. dxe5 dxe5 18. Qc1 ({
Lieber} 18. Nf5 $14) 18… c4 $11 19. Nf5 Bxe3 20. Qxe3 Qc7 21. Rad1 Rad8 22.
Rd6 Be6 23. Ra6 Ra8 24. Rxa8 Rxa8 25. Rd1 b4 26. Ba4 (26. Rd2 $15) 26… Rb8
27. g3 Qb6 ({Besser ist} 27… bxc3 $17 28. bxc3 Rb2) 28. Qxb6 Rxb6 29. Rd8+
Kh7 30. Nd2 (30. Ne3 $1 $11 {bleibt in der Remisbreite.}) 30… bxc3 $17 31.
bxc3 Rb2 32. a3 {[#]} (32. Ne3 $142) 32… Rxd2 $1 {[%mdl 512]} 33. Rxd2 {
Und Sd6 würde nun gewinnen.} Nxe4 34. Rd8 (34. Rb2 $17) 34… Bxf5 $19 35. Bc2
{[#]} Nxg3 $1 {Und weiter mit …Se2+ wäre nett.} 36. Bxf5 (36. fxg3 Bxc2)
36… Nxf5 37. Ra8 Nf4 38. Rxa5 Ne2+ 39. Kf1 (39. Kh2 $142 Nxc3 40. Rc5) 39…
Nxc3 40. Rc5 Nd6 41. Rc6 $2 (41. Kg2 {ist eine bessere Verteidigung.}) 41…
Nde4 42. Ke1 Na4 43. Rxc4 Nec5 44. Rb4 $2 (44. h4) 44… Nd3+ {Precision: Weiß
= 42%, Schwarz = 68%.} 0-1


105th British Chess Championships 2018 (Hull ENG) 
Sat 28th Jul 2018 – Sun 5th Aug 2018 – Official Site – Results

105th ch-GBR 2018 (9 Rds Swiss Indiv TC: 90m:30m+30spm(1)) – Games in PGN: Games | L

105th ch-GBR 2018 Hull ENG Sat 28th Jul 2018 – Sun 5th Aug 2018
Leading Final Round 9 Standings:
Rk SNo Name Ti FED Rtg Pts
1 1 Adams Michael GM ENG 2706 7.0
4 Mcshane Luke J GM ENG 2669 7.0
3 2 Howell David Wl GM ENG 2687 6.5
3 Jones Gawain Cb GM ENG 2670 6.5
5 6 Pert Nicholas GM ENG 2544 6.0
7 Fodor Tamas Jr GM HUN 2506 6.0
8 Ghasi Ameet K IM ENG 2494 6.0
12 Gormally Daniel W GM ENG 2478 6.0
13 Fernandez Daniel H GM ENG 2477 6.0
18 Arkell Keith C GM ENG 2406 6.0
23 Eggleston David J IM ENG 2397 6.0
12 5 Hawkins Jonathan GM ENG 2590 5.5
11 Tan Justin Hy IM AUS 2481 5.5
15 Wells Peter K GM ENG 2426 5.5
17 Palliser Richard Jd IM ENG 2418 5.5
20 Trent Lawrence IM ENG 2406 5.5
21 Mcphillips Joseph FM ENG 2402 5.5
22 Roberson Peter T IM ENG 2401 5.5
19 9 Adair James R IM ENG 2492 5.0
14 Ward Chris G GM ENG 2434 5.0
16 Hebden Mark L GM ENG 2423 5.0
19 Houska Jovanka IM ENG 2406 5.0
24 Macklin Paul FM ENG 2363 5.0
25 Zakarian David FM ARM 2354 5.0
35 Kalavannan Koby ENG 2277 5.0
36 Pritchett Craig W IM SCO 2274 5.0
27 10 Emms John M GM ENG 2488 4.5
26 Bradbury Neil H IM ENG 2348 4.5
28 Fitzsimons David FM IRL 2328 4.5
29 Derakhshani Borna FM ENG 2315 4.5
30 Webb Laurence E FM ENG 2306 4.5
31 Kolbus Dietmar IM GER 2303 4.5
33 Zapolskis Antanas IM LTU 2283 4.5
41 Wall Tim P FM ENG 2234 4.5
44 Kalaiyalahan Akshaya FM ENG 2138 4.5
46 Payne Matthew J ENG 2113 4.5
57 Pollack Oscar ENG 2064 4.5
64 Young Daniel J ENG 1962 4.5
39 27 Murphy Conor E FM IRL 2336 4.0
37 Toma Katarzyna WGM POL 2274 4.0
38 Britton Richard FM ENG 2249 4.0
40 Rudd Jack IM ENG 2244 4.0
43 Tozer Philip Aa ENG 2142 4.0
49 Maroroa Sue Y WIM ENG 2104 4.0
51 Krzyzanowski Patryk POL 2087 4.0
58 Mcdougall William M SCO 2056 4.0
62 Miller Dominic ENG 2017 4.0
48 32 Muir Andrew J IM SCO 2291 3.5
34 Abdulla Murad FM SCO 2281 3.5
42 Moore Graham J ENG 2218 3.5
66 players

105th British Chess Championships 2018 (Hull ENG) 
Sat 28th Jul 2018 – Sun 5th Aug 2018 – Official Site – Results

105th ch-GBR TB 2018 (2 players 2 Rds Swiss Indiv TC: 20m+10spm(1)) – Games in PGN: Games Rapid TB |

105th ch-GBR TB 2018 Hull ENG Sat 28th Jul 2018 – Sun 5th Aug 2018
Leading Final Round 4 Standings:
Rk Name Ti FED Rtg 1 2 3 4 Pts
1 Adams, Michael GM ENG 2706 1 0 1 1 3
2 McShane, Luke J GM ENG 2669 0 1 0 0 1
2 players

Links

105th British-ch Major 2018


All available Major open games


results

[Event “105th British-ch Major 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.05”]
[Round “9”]
[White “Teh, Eu Wen Aron”]
[Black “Cooper, John G”]
[Result “1/2-1/2”]
[ECO “D32”]
[WhiteElo “2286”]
[BlackElo “1925”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “144”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. d4 {[%emt 0:00:00]} d5 {[%emt 0:00:00]} 2. c4 {[%emt 0:00:00]} e6 {[%emt 0:
00:00]} 3. Nc3 {[%emt 0:00:00]} c5 {[%emt 0:00:23]} 4. cxd5 {[%emt 0:00:00]}
cxd4 {[%emt 0:00:21]} 5. Qxd4 {[%emt 0:00:08]} Nc6 {[%emt 0:00:17]} 6. Qd1 {
[%emt 0:00:07]} exd5 {[%emt 0:00:15]} 7. Qxd5 {[%emt 0:00:21]} Bd7 {[%emt 0:00:
13]} 8. Nf3 {[%emt 0:00:25]} Nf6 {[%emt 0:00:21]} 9. Qd1 {[%emt 0:00:07]} Bc5 {
[%emt 0:00:41]} 10. e3 {[%emt 0:00:08]} Qe7 {[%emt 0:00:30]} 11. Be2 {[%emt 0:
00:08]} O-O-O {[%emt 0:00:38]} 12. O-O {[%emt 0:00:09]} g5 {[%emt 0:00:26]} 13.
b4 {[%emt 0:00:06]} Bxb4 {[%emt 0:01:10]} 14. Bb2 {[%emt 0:00:07]} Rhg8 {
[%emt 0:00:31] D32: Tarrasch Defence: Sidelines and lines without g3} 15. Nd4 {
[%emt 0:27:44]} Kb8 {[%emt 0:11:11]} 16. Ncb5 {[%emt 0:00:44]} Ne5 {[%emt 0:03:
01]} 17. Rb1 $146 {[%emt 0:15:51]} ({Predecessor:} 17. Qb3 g4 18. Rfc1 Nf3+ 19.
Nxf3 gxf3 20. Bxf3 Bxb5 21. a3 Rd2 22. Bd4 Ne4 23. Qxb4 Ng5 24. Rc8+ Rxc8 25.
Qxe7 {1-0 (25) Chandler,M (2455)-Szeles,K Keszthely 1981}) 17… Ne4 {[%emt 0:
15:00]} 18. a3 {[%emt 0:17:00]} Ba5 {[%emt 0:03:11]} 19. Qc2 {[%emt 0:02:34]}
Nd2 {[%emt 0:03:00]} 20. Bc3 {[%emt 0:01:06]} Bxc3 {[%emt 0:05:14]} 21. Qxc3 {
[%emt 0:00:05]} Bxb5 {[%emt 0:00:43]} 22. Rxb5 {[%emt 0:02:26]} Nxf1 {[%emt 0:
10:49]} 23. Rxe5 {[%emt 0:00:06]} Qd6 {[%emt 0:02:08]} 24. Bxf1 {[%emt 0:00:04]
} Rc8 {[%emt 0:00:15]} 25. Qb2 {[%emt 0:00:06]} Rc5 {[%emt 0:05:11]} 26. Rxc5 {
[%emt 0:00:17]} Qxc5 {[%emt 0:00:11]} 27. Bd3 {[%emt 0:13:50]} Rc8 {[%emt 0:01:
07]} 28. g3 {[%emt 0:01:13]} Qc3 {[%emt 0:06:16]} 29. Qxc3 {[%emt 0:00:21]}
Rxc3 {[%emt 0:00:03]} 30. Bxh7 {[%emt 0:00:09]} Rxa3 {[%emt 0:00:07]} 31. h4 {
[%emt 0:00:41]} gxh4 {[%emt 0:00:08]} 32. gxh4 {[%emt 0:00:01]} Ra6 {[%emt 0:
00:14]} 33. Bd3 {[%emt 0:02:33]} Rh6 {[%emt 0:03:34]} 34. Nf5 {[%emt 0:00:04]}
Rh5 {[%emt 0:07:33]} 35. e4 {[%emt 0:00:50]} a6 {[%emt 0:00:18]} 36. Kg2 {
[%emt 0:01:46]} b5 {[%emt 0:03:56]} 37. Kf3 {[%emt 0:12:32]} Rh8 {[%emt 0:00:
49]} 38. Ke3 {[%emt 0:02:02]} Kc7 {[%emt 0:00:35]} 39. Kd4 {[%emt 0:01:14]} Kb6
{[%emt 0:02:25]} 40. Be2 {[%emt 0:01:40]} a5 {[%emt 0:07:11]} 41. h5 {[%emt 0:
30:29]} a4 {[%emt 0:32:27]} 42. Ne3 {[%emt 0:09:48]} Ka5 {[%emt 0:00:00]} 43.
Kc3 {[%emt 0:00:00]} Rc8+ {[%emt 0:00:00]} 44. Kb2 {[%emt 0:00:00]} Rd8 {
[%emt 0:00:00]} 45. h6 {[%emt 0:00:00]} Rd6 {[%emt 0:00:00]} 46. Bh5 {[%emt 0:
00:00]} Rxh6 {[%emt 0:00:00]} 47. Bxf7 {[%emt 0:00:00]} Rf6 {[%emt 0:00:00]}
48. Bd5 {[%emt 0:00:00]} Rxf2+ {[%emt 0:00:00]} 49. Kb1 {[%emt 0:00:00]} Kb4 {
[%emt 0:00:00]} 50. Bc6 {[%emt 0:00:00]} Kc5 {[%emt 0:00:00]} 51. Bd7 {[%emt 0:
00:00]} Re2 {[%emt 0:00:00]} 52. Nd5 {[%emt 0:00:00] [#]} a3 $1 {[%emt 0:00:20]
} 53. Nc3 $2 {[%emt 0:00:00]} (53. Be6) 53… Rb2+ $2 {[%emt 0:00:13]} (53…
Re1+ $19 54. Ka2 b4 55. Na4+ Kd6) 54. Ka1 $1 {[%emt 0:00:00]} Rd2 {[%emt 0:00:
26]} 55. Bxb5 {[%emt 0:02:26]} Kb4 {[%emt 0:06:31]} 56. Nb1 {[%emt 0:00:00]}
Rf2 {[%emt 0:00:13]} 57. Bc6 {[%emt 0:00:00]} a2 {[%emt 0:02:03]} 58. Bd5 $11 {
[%emt 0:00:00]} axb1=Q+ {[%emt 0:00:22]} 59. Kxb1 {[%emt 0:00:00]} Kc3 {
[%emt 0:00:24]} 60. Ka1 {[%emt 0:00:00]} Rb2 {[%emt 0:00:11]} 61. e5 {[%emt 0:
00:00]} Rb5 {[%emt 0:00:23]} 62. Bf7 {[%emt 0:00:00]} Rxe5 {[%emt 0:00:13]} 63.
Kb1 {[%emt 0:00:00]} Rb5+ {[%emt 0:00:11]} 64. Ka1 {[%emt 0:00:00]} Kc2 {
[%emt 0:04:50]} 65. Bg6+ {[%emt 0:00:00]} Kc1 {[%emt 0:00:02]} 66. Bf7 {
[%emt 0:00:00]} Rf5 {[%emt 0:02:19]} 67. Be6 {[%emt 0:00:00]} Rf6 {[%emt 0:00:
12]} 68. Bg8 {[%emt 0:00:00]} Kc2 {[%emt 0:00:23]} 69. Bh7+ {[%emt 0:00:00]}
Kb3 {[%emt 0:00:09]} 70. Bg8+ {[%emt 0:00:00]} Ka3 {[%emt 0:00:26]} 71. Bh7 {
[%emt 0:00:00]} Rf1+ {[%emt 0:01:29]} 72. Bb1 {[%emt 0:00:00]} Rh1 {[%emt 0:00:
21]} 1/2-1/2

[Event “105th British-ch Major 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.05”]
[Round “9”]
[White “Willow, Jonah B”]
[Black “Shaw, Peter”]
[Result “1-0”]
[WhiteElo “2210”]
[BlackElo “2096”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “16”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. e4 {[%emt 0:02:05]} e6 {[%emt 0:00:09]} 2. d3 {[%emt 0:00:43]} d5 {[%emt 0:
00:15]} 3. Nd2 {[%emt 0:00:05]} c5 {[%emt 0:00:20]} 4. g3 {[%emt 0:00:04]} Nc6
{[%emt 0:00:08]} 5. Bg2 {[%emt 0:00:04]} g6 {[%emt 0:00:18]} 6. Ngf3 {[%emt 0:
00:24]} Bg7 {[%emt 0:00:10]} 7. O-O {[%emt 0:00:06]} Nge7 {[%emt 0:00:21]} 8.
Re1 {[%emt 0:00:16]} b6 {[%emt 0:01:23]} 1-0

[Event “105th British-ch Major 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.05”]
[Round “9”]
[White “Jones, Steven A”]
[Black “Cocks, Elliot”]
[Result “1/2-1/2”]
[ECO “B48”]
[WhiteElo “2203”]
[BlackElo “1985”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “67”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. e4 {[%emt 0:00:00]} c5 {[%emt 0:00:09]} 2. Nf3 {[%emt 0:00:00]} e6 {[%emt 0:
00:24]} 3. d4 {[%emt 0:00:04]} cxd4 {[%emt 0:00:12]} 4. Nxd4 {[%emt 0:00:04]}
Nc6 {[%emt 0:00:07]} 5. Nc3 {[%emt 0:00:48]} Qc7 {[%emt 0:00:17]} 6. Be3 {
[%emt 0:00:36]} a6 {[%emt 0:00:06]} 7. Qd2 {[%emt 0:00:53]} Nf6 {[%emt 0:00:45]
} 8. O-O-O {[%emt 0:00:25]} b5 {[%emt 0:00:20]} 9. Nxc6 {[%emt 0:03:50]} dxc6 {
[%emt 0:00:17]} 10. f3 {[%emt 0:06:26]} Be7 {[%emt 0:07:15]} 11. g4 {[%emt 0:
06:00]} a5 {[%emt 0:09:10]} 12. a4 {[%emt 0:19:18]} b4 {[%emt 0:01:49]} 13. Ne2
{[%emt 0:01:37]} c5 {[%emt 0:03:34]} 14. Nf4 {[%emt 0:01:59]} Bb7 {[%emt 0:10:
57]} 15. Bc4 {[%emt 0:01:27]} Rd8 {[%emt 0:05:48]} 16. Qg2 {[%emt 0:01:20]} Bd6
{[%emt 0:00:45]} 17. Ne2 {[%emt 0:01:16]} O-O {[%emt 0:04:11]} 18. h4 {[%emt 0:
02:00]} Bc6 {[%emt 0:02:20]} 19. h5 {[%emt 0:01:31]} Nd7 {[%emt 0:01:15]} 20.
g5 {[%emt 0:11:16]} Ne5 {[%emt 0:01:16]} 21. Ba2 {[%emt 0:00:36]} c4 {[%emt 0:
02:30]} 22. g6 {[%emt 0:02:51]} b3 {[%emt 0:03:30]} 23. gxh7+ {[%emt 0:00:22]}
Kh8 {[%emt 0:01:18]} 24. Bb1 {[%emt 0:03:25]} bxc2 {[%emt 0:05:30]} 25. Bxc2 {
[%emt 0:00:37]} Nd3+ {[%emt 0:00:17]} 26. Bxd3 {[%emt 0:00:45]} cxd3 {[%emt 0:
02:23]} 27. Rxd3 {[%emt 0:00:05]} Bxa4+ {[%emt 0:01:01]} 28. Rc3 {[%emt 0:00:
28]} Qb7 {[%emt 0:01:10]} 29. Bd4 {[%emt 0:02:09]} e5 {[%emt 0:00:25]} 30. Rg1
{[%emt 0:03:44]} f6 {[%emt 0:00:26]} 31. Bc5 {[%emt 0:01:24]} Bxc5 {[%emt 0:00:
56]} 32. Rxc5 {[%emt 0:00:05]} Rc8 {[%emt 0:00:20]} 33. Rxc8 {[%emt 0:03:33]}
Rxc8+ {[%emt 0:01:37]} 34. Nc3 {[%emt 0:00:12]} 1/2-1/2

[Event “105th British-ch Major 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.05”]
[Round “9”]
[White “Stoyanov, Viktor”]
[Black “Janiszewski, Maciej”]
[Result “1-0”]
[ECO “B02”]
[WhiteElo “2167”]
[BlackElo “2130”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “79”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. e4 {[%emt 0:00:00]} Nf6 {[%emt 0:05:43]} 2. Nc3 {[%emt 0:00:00]} d5 {
[%emt 0:00:12]} 3. e5 {[%emt 0:00:03]} d4 {[%emt 0:07:41]} 4. exf6 {[%emt 0:00:
30]} dxc3 {[%emt 0:00:04]} 5. fxg7 {[%emt 0:00:10]} cxd2+ {[%emt 0:00:04]} 6.
Qxd2 {[%emt 0:00:07]} Qxd2+ {[%emt 0:00:05]} 7. Bxd2 {[%emt 0:00:07]} Bxg7 {
[%emt 0:00:03]} 8. O-O-O {[%emt 0:00:09]} O-O {[%emt 0:00:14]} 9. Ne2 {[%emt 0:
00:49]} c5 {[%emt 0:10:16]} 10. Bc3 {[%emt 0:00:35]} Nc6 {[%emt 0:08:17]} 11.
Bxg7 {[%emt 0:01:43]} Kxg7 {[%emt 0:00:04]} 12. Nc3 {[%emt 0:00:34]} Bf5 {
[%emt 0:11:20]} 13. Bd3 {[%emt 0:01:09]} Bg6 {[%emt 0:03:14]} 14. Rhe1 {
[%emt 0:02:36]} Rad8 {[%emt 0:06:42]} 15. Be4 {[%emt 0:12:08]} Rxd1+ {[%emt 0:
03:12]} 16. Rxd1 {[%emt 0:00:12]} Nd4 {[%emt 0:00:11]} 17. Bxb7 {[%emt 0:04:33]
} Bxc2 {[%emt 0:00:43]} 18. Re1 {[%emt 0:00:26]} e6 {[%emt 0:03:11]} 19. Be4 {
[%emt 0:03:57]} Bxe4 {[%emt 0:01:35]} 20. Rxe4 {[%emt 0:00:25]} f5 {[%emt 0:02:
54]} 21. Re5 {[%emt 0:02:28]} Rc8 {[%emt 0:01:00]} 22. Na4 {[%emt 0:02:16]} c4
{[%emt 0:02:45]} 23. Kd2 {[%emt 0:02:44]} Kf6 {[%emt 0:01:26]} 24. f4 {[%emt 0:
03:19]} Rg8 {[%emt 0:10:43]} 25. Kc3 {[%emt 0:00:11]} Rg4 {[%emt 0:00:08]} 26.
g3 {[%emt 0:00:10]} Nf3 {[%emt 0:00:15]} 27. Re2 {[%emt 0:00:20]} e5 {[%emt 0:
03:11]} 28. fxe5+ {[%emt 0:11:04]} Nxe5 {[%emt 0:00:22]} 29. Nc5 {[%emt 0:01:
00]} h5 {[%emt 0:00:36]} 30. Rd2 {[%emt 0:03:36]} Nf3 {[%emt 0:00:39]} 31. Rf2
{[%emt 0:02:30]} Ng5 {[%emt 0:03:46]} 32. Re2 {[%emt 0:01:31]} h4 {[%emt 0:04:
28]} 33. Nd7+ {[%emt 0:02:41]} Kg7 {[%emt 0:00:08]} 34. Re7+ {[%emt 0:06:18]}
Kh6 {[%emt 0:00:06]} 35. Nf6 {[%emt 0:00:45]} Ne4+ {[%emt 0:02:50]} 36. Rxe4 {
[%emt 0:01:00]} Rxe4 {[%emt 0:01:13]} 37. Nxe4 {[%emt 0:00:05]} fxe4 {[%emt 0:
00:03]} 38. Kxc4 {[%emt 0:00:41]} Kg5 {[%emt 0:00:46]} 39. Kd4 {[%emt 0:00:08]}
Kf5 {[%emt 0:00:25] Kxe4+ [%emt 00:00:19]} 40. Ke3 {[%emt 0:00:05]} 1-0

[Event “105th British-ch Major 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.05”]
[Round “9”]
[White “Taylor, Adam A”]
[Black “Modi, Shyam Jagdish”]
[Result “0-1”]
[ECO “A05”]
[WhiteElo “2146”]
[BlackElo “1955”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “92”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. Nf3 {[%emt 0:07:41]} Nf6 {[%emt 0:00:00]} 2. g3 {[%emt 0:00:04]} b5 {
[%emt 0:00:40]} 3. Bg2 {[%emt 0:01:13]} Bb7 {[%emt 0:00:08]} 4. d3 {[%emt 0:00:
35]} e6 {[%emt 0:05:37]} 5. O-O {[%emt 0:00:45]} c5 {[%emt 0:02:36]} 6. e4 {
[%emt 0:00:57]} d6 {[%emt 0:01:17]} 7. Re1 {[%emt 0:03:42]} Be7 {[%emt 0:00:35]
} 8. Nc3 {[%emt 0:02:50]} b4 {[%emt 0:07:20]} 9. Ne2 {[%emt 0:01:44]} O-O {
[%emt 0:00:17]} 10. Nf4 {[%emt 0:01:42]} Nbd7 {[%emt 0:11:56]} 11. e5 {[%emt 0:
04:35]} dxe5 {[%emt 0:06:33]} 12. Nxe5 {[%emt 0:00:28]} Bxg2 {[%emt 0:00:30]}
13. Nxd7 {[%emt 0:07:49]} Qxd7 {[%emt 0:02:30]} 14. Nxg2 {[%emt 0:02:13]} Nd5 {
[%emt 0:10:45]} 15. Ne3 {[%emt 0:01:40]} Nxe3 {[%emt 0:06:58]} 16. Bxe3 {
[%emt 0:00:12]} Rac8 {[%emt 0:01:58]} 17. Qg4 {[%emt 0:15:31]} Bf6 {[%emt 0:02:
08]} 18. Rab1 {[%emt 0:00:43]} Rfd8 {[%emt 0:05:47]} 19. Qc4 {[%emt 0:11:44]}
Qd5 {[%emt 0:09:58]} 20. Qa6 {[%emt 0:02:31]} h5 {[%emt 0:01:40]} 21. h4 {
[%emt 0:00:42]} Bd4 {[%emt 0:07:07]} 22. Qxa7 {[%emt 0:19:32]} Ra8 {[%emt 0:01:
13]} 23. Qc7 {[%emt 0:02:15]} Rxa2 {[%emt 0:00:40]} 24. Bxd4 {[%emt 0:00:07]}
Qxd4 {[%emt 0:02:55]} 25. Re4 {[%emt 0:01:22]} Qd6 {[%emt 0:00:48]} 26. Qxd6 {
[%emt 0:01:15]} Rxd6 {[%emt 0:00:08]} 27. Rc4 {[%emt 0:01:49]} Rd5 {[%emt 0:01:
18]} 28. b3 {[%emt 0:00:14]} Kf8 {[%emt 0:00:56]} 29. Re1 {[%emt 0:00:49]} Ke7
{[%emt 0:00:48]} 30. Kf1 {[%emt 0:02:41]} Kd6 {[%emt 0:00:09]} 31. Ree4 {
[%emt 0:00:13]} f5 {[%emt 0:03:29]} 32. Re2 {[%emt 0:00:56]} Rd4 {[%emt 0:02:
16]} 33. Rxd4+ {[%emt 0:01:46]} cxd4 {[%emt 0:00:02]} 34. f3 {[%emt 0:02:53]}
Ra8 {[%emt 0:02:25]} 35. Kf2 {[%emt 0:01:04]} Rc8 {[%emt 0:00:31]} 36. f4 {
[%emt 0:01:00]} Rc5 {[%emt 0:00:29]} 37. Kf3 {[%emt 0:00:24]} e5 {[%emt 0:02:
25]} 38. Rf2 {[%emt 0:00:29]} e4+ {[%emt 0:00:45]} 39. dxe4 {[%emt 0:00:23]}
Rc3+ {[%emt 0:00:05]} 40. Kg2 {[%emt 0:00:43]} fxe4 {[%emt 0:00:05]} 41. Rd2 {
[%emt 0:30:26]} Kd5 {[%emt 0:30:37]} 42. Re2 {[%emt 0:00:00]} d3 {[%emt 0:00:
00]} 43. cxd3 {[%emt 0:00:00]} Rxd3 {[%emt 0:00:00]} 44. Rc2 {[%emt 0:00:00]}
Rxb3 {[%emt 0:00:00]} 45. Rc7 {[%emt 0:00:00]} Rb2+ {[%emt 0:00:00]} 46. Kf1 {
[%emt 0:00:00]} b3 {[%emt 0:00:00]} 0-1

[Event “105th British-ch Major 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.05”]
[Round “9”]
[White “Ogunshola, Ben”]
[Black “Villiers, Thomas”]
[Result “0-1”]
[ECO “A30”]
[WhiteElo “2140”]
[BlackElo “2173”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “116”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. c4 {[%emt 0:00:06]} Nf6 {[%emt 0:04:57]} 2. Nf3 {[%emt 0:00:17]} c5 {
[%emt 0:00:06]} 3. Nc3 {[%emt 0:00:16]} e6 {[%emt 0:00:23]} 4. g3 {[%emt 0:00:
57]} b6 {[%emt 0:01:37]} 5. Bg2 {[%emt 0:00:10]} Bb7 {[%emt 0:00:07]} 6. O-O {
[%emt 0:00:10]} Be7 {[%emt 0:00:04]} 7. d4 {[%emt 0:04:28]} cxd4 {[%emt 0:01:
24]} 8. Qxd4 {[%emt 0:00:04]} O-O {[%emt 0:00:15]} 9. Bf4 {[%emt 0:01:16]} Nc6
{[%emt 0:14:11]} 10. Qd2 {[%emt 0:00:57]} Bb4 {[%emt 0:00:16]} 11. Ng5 {
[%emt 0:16:31]} d5 {[%emt 0:08:58]} 12. cxd5 {[%emt 0:05:28]} exd5 {[%emt 0:00:
07]} 13. a3 {[%emt 0:01:10]} Bxc3 {[%emt 0:08:08]} 14. Qxc3 {[%emt 0:00:12]}
Re8 {[%emt 0:07:48]} 15. Rfe1 {[%emt 0:02:06]} Rc8 {[%emt 0:00:29]} 16. Bh3 {
[%emt 0:00:23]} Ra8 {[%emt 0:01:24]} 17. Rad1 {[%emt 0:00:28]} h6 {[%emt 0:01:
21]} 18. Nf3 {[%emt 0:00:35]} g5 {[%emt 0:05:02]} 19. Ne5 {[%emt 0:05:24]} d4 {
[%emt 0:08:32]} 20. Nxc6 {[%emt 0:03:40]} dxc3 {[%emt 0:00:03]} 21. Nxd8 {
[%emt 0:03:02]} c2 {[%emt 0:02:34]} 22. Rc1 {[%emt 0:03:41]} Raxd8 {[%emt 0:00:
24]} 23. Be3 {[%emt 0:00:12]} Be4 {[%emt 0:02:00]} 24. f3 {[%emt 0:02:06]} Bg6
{[%emt 0:02:13]} 25. Bf2 {[%emt 0:03:13]} Rd2 {[%emt 0:02:47]} 26. e4 {[%emt 0:
19:14]} g4 {[%emt 0:01:53]} 27. Be3 {[%emt 0:05:20]} Rd1 {[%emt 0:00:37]} 28.
Bxg4 {[%emt 0:00:32]} Nxg4 {[%emt 0:01:11]} 29. fxg4 {[%emt 0:00:08]} Rxe4 {
[%emt 0:01:51]} 30. Kf2 {[%emt 0:00:19]} Rxe1 {[%emt 0:08:20]} 31. Rxe1 {
[%emt 0:00:03]} Rxg4 {[%emt 0:00:14]} 32. Bxh6 {[%emt 0:00:16]} Rc4 {[%emt 0:
00:15]} 33. h3 {[%emt 0:08:37]} Be4 34. Bc1 {[%emt 0:07:04]} f5 {[%emt 0:03:09]
} 35. g4 {[%emt 0:00:00]} Kf7 {[%emt 0:01:15]} 36. Ke3 {[%emt 0:00:00]} Bg2 {
[%emt 0:00:42]} 37. Kd3 {[%emt 0:00:00]} Rc6 {[%emt 0:00:33]} 38. Bf4 {[%emt 0:
03:26]} Bxh3 {[%emt 0:00:25]} 39. Rc1 {[%emt 0:01:10]} Bg2 {[%emt 0:00:59]} 40.
gxf5 {[%emt 0:00:22]} Kf6 {[%emt 0:00:23]} 41. Rxc2 {[%emt 0:33:29]} Be4+ {
[%emt 0:30:04]} 42. Kxe4 {[%emt 0:00:02]} Rxc2 {[%emt 0:00:07]} 43. Be5+ {
[%emt 0:00:10]} Ke7 {[%emt 0:09:26]} 44. Kd5 {[%emt 0:00:58]} Kd7 {[%emt 0:00:
30]} 45. Bd4 {[%emt 0:00:53]} Rc1 {[%emt 0:01:08]} 46. f6 {[%emt 0:01:07]} Rf1
{[%emt 0:00:13]} 47. Be5 {[%emt 0:00:21]} Rf5 {[%emt 0:00:26]} 48. Ke4 {
[%emt 0:00:55]} Ke6 {[%emt 0:00:04]} 49. Bd4 {[%emt 0:00:49]} Rh5 {[%emt 0:00:
31]} 50. Bc3 {[%emt 0:01:09]} Rh4+ {[%emt 0:00:05]} 51. Kf3 {[%emt 0:00:00]}
Kf5 {[%emt 0:00:00]} 52. f7 {[%emt 0:00:00]} Rf4+ {[%emt 0:00:00]} 53. Kg3 {
[%emt 0:00:00]} Ke4 {[%emt 0:00:00]} 54. a4 {[%emt 0:00:00]} Rxf7 {[%emt 0:00:
00]} 55. a5 {[%emt 0:00:00]} Rf3+ {[%emt 0:00:00]} 56. Kg2 {[%emt 0:00:00]}
Rxc3 {[%emt 0:00:00]} 57. bxc3 {[%emt 0:00:00]} bxa5 {[%emt 0:00:00]} 58. Kf2 {
[%emt 0:00:00]} a4 {[%emt 0:00:00]} 0-1

[Event “105th British-ch Major 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.05”]
[Round “9”]
[White “Starley, Robert”]
[Black “Cusick, Peter W”]
[Result “1-0”]
[ECO “B12”]
[WhiteElo “2111”]
[BlackElo “1947”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “57”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. e4 {[%emt 0:00:00]} c6 {[%emt 0:00:00]} 2. d4 {[%emt 0:00:00]} d5 {[%emt 0:
00:00]} 3. e5 {[%emt 0:00:00]} c5 {[%emt 0:00:00]} 4. dxc5 {[%emt 0:00:00]} Nc6
{[%emt 0:00:37]} 5. f4 {[%emt 0:01:04]} Nh6 {[%emt 0:01:34]} 6. c4 {[%emt 0:03:
40]} e6 {[%emt 0:14:03]} 7. Nc3 {[%emt 0:02:48]} Bxc5 {[%emt 0:12:29]} 8. cxd5
{[%emt 0:02:18]} exd5 {[%emt 0:01:14]} 9. Nxd5 {[%emt 0:06:46]} Ng4 {[%emt 0:
03:18]} 10. Nh3 {[%emt 0:02:00]} Nxh2 {[%emt 0:02:30]} 11. Ng5 {[%emt 0:10:44]}
Ng4 {[%emt 0:09:08]} 12. Ne4 {[%emt 0:02:12]} Bf8 {[%emt 0:09:15]} 13. Be2 {
[%emt 0:08:06]} h5 {[%emt 0:03:47]} 14. Bxg4 {[%emt 0:06:56]} Bxg4 {[%emt 0:00:
36]} 15. Qd3 {[%emt 0:14:18]} Be6 {[%emt 0:02:12]} 16. Nef6+ {[%emt 0:01:17]}
gxf6 {[%emt 0:01:06]} 17. Nxf6+ {[%emt 0:00:05]} Qxf6 {[%emt 0:01:04]} 18. exf6
{[%emt 0:00:05]} Bb4+ {[%emt 0:00:35]} 19. Kf2 {[%emt 0:01:24]} Rd8 {[%emt 0:
02:01]} 20. Qb5 {[%emt 0:01:13]} Rg8 {[%emt 0:00:57]} 21. Rxh5 {[%emt 0:01:55]}
Rd1 {[%emt 0:00:23]} 22. Qe2 {[%emt 0:02:15]} Rd4 {[%emt 0:06:47]} 23. Be3 {
[%emt 0:05:10]} Bc4 {[%emt 0:04:21]} 24. Qf3 {[%emt 0:02:20]} Rd6 {[%emt 0:01:
54]} 25. Qe4+ {[%emt 0:00:37]} Be6 {[%emt 0:00:15]} 26. Rah1 {[%emt 0:02:51]}
Kd7 {[%emt 0:00:18]} 27. a3 {[%emt 0:01:43]} Bd2 {[%emt 0:01:07]} 28. Bc5 {
[%emt 0:01:13]} Ba5 {[%emt 0:04:39]} 29. Bxd6 {[%emt 0:00:14]} 1-0

[Event “105th British-ch Major 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.05”]
[Round “9”]
[White “Brewer, Callum D”]
[Black “Hubbard, Michael”]
[Result “1-0”]
[ECO “B07”]
[WhiteElo “2064”]
[BlackElo “1888”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “45”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. e4 {[%emt 0:00:00]} d6 {[%emt 0:00:00]} 2. d4 {[%emt 0:01:03]} Nf6 {[%emt 0:
00:16]} 3. Nc3 {[%emt 0:01:36]} c6 {[%emt 0:00:06]} 4. f4 {[%emt 0:01:19]} Qa5
{[%emt 0:00:09]} 5. Bd3 {[%emt 0:00:44]} e5 {[%emt 0:00:10]} 6. Nf3 {[%emt 0:
00:05]} exd4 {[%emt 0:00:15]} 7. Nxd4 {[%emt 0:00:05]} g6 {[%emt 0:00:07]} 8.
Be3 {[%emt 0:06:38]} Bg7 {[%emt 0:00:27]} 9. h3 {[%emt 0:07:05]} O-O {[%emt 0:
01:24]} 10. Qf3 {[%emt 0:01:29]} Nbd7 {[%emt 0:02:51]} 11. O-O-O {[%emt 0:00:
15]} Nc5 {[%emt 0:14:46]} 12. Kb1 {[%emt 0:00:18]} Bd7 {[%emt 0:02:36]} 13. g4
{[%emt 0:06:22]} Na4 {[%emt 0:06:15]} 14. Nxa4 {[%emt 0:17:05]} Qxa4 {[%emt 0:
01:18]} 15. f5 {[%emt 0:09:18]} Ne8 {[%emt 0:10:27]} 16. c3 {[%emt 0:01:29]} c5
{[%emt 0:10:46]} 17. Bc2 {[%emt 0:02:56]} Qa6 {[%emt 0:02:28]} 18. Ne2 {
[%emt 0:06:03]} Qc6 {[%emt 0:06:39]} 19. Nf4 {[%emt 0:02:45]} gxf5 {[%emt 0:08:
24]} 20. gxf5 {[%emt 0:00:50]} Nf6 {[%emt 0:02:29]} 21. Nd5 {[%emt 0:01:38]}
Rfe8 {[%emt 0:01:54]} 22. Rhg1 {[%emt 0:02:00]} Nxd5 {[%emt 0:05:52]} 23. Qg3 {
[%emt 0:01:52]} 1-0

[Event “105th British-ch Major 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.05”]
[Round “9”]
[White “Yoon, Jacob D”]
[Black “Cowan, Richard M”]
[Result “1-0”]
[ECO “E61”]
[WhiteElo “2039”]
[BlackElo “1865”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “61”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. d4 {[%emt 0:00:00]} Nf6 {[%emt 0:01:36]} 2. c4 {[%emt 0:00:00]} g6 {[%emt 0:
00:35]} 3. Nc3 {[%emt 0:00:00]} Bg7 {[%emt 0:00:20]} 4. g3 {[%emt 0:00:15]} d5
{[%emt 0:00:42]} 5. cxd5 {[%emt 0:01:16]} Nxd5 {[%emt 0:00:06]} 6. Bd2 {
[%emt 0:00:10]} O-O {[%emt 0:00:22]} 7. Nf3 {[%emt 0:00:06]} c6 {[%emt 0:04:23]
} 8. Bg2 {[%emt 0:02:33]} Nd7 {[%emt 0:02:50]} 9. e4 {[%emt 0:00:34]} N5b6 {
[%emt 0:00:06]} 10. O-O {[%emt 0:02:53]} e5 {[%emt 0:04:40]} 11. dxe5 {[%emt 0:
05:05]} Nxe5 {[%emt 0:00:35]} 12. Nxe5 {[%emt 0:00:07]} Bxe5 {[%emt 0:00:19]}
13. Qc2 {[%emt 0:02:01]} Nc4 {[%emt 0:02:00]} 14. Bh6 {[%emt 0:00:13]} Re8 {
[%emt 0:00:14]} 15. Bc1 {[%emt 0:10:59]} Qa5 {[%emt 0:02:35]} 16. Ne2 {[%emt 0:
04:52]} b5 {[%emt 0:05:32]} 17. Kh1 {[%emt 0:04:56]} Qb6 {[%emt 0:06:48]} 18.
Rb1 {[%emt 0:01:33]} Bg7 {[%emt 0:05:29]} 19. b3 {[%emt 0:03:20]} Ne5 {[%emt 0:
00:07]} 20. Be3 {[%emt 0:00:14]} Qa6 {[%emt 0:01:25]} 21. h3 {[%emt 0:03:41]}
Bb7 {[%emt 0:00:52]} 22. Rbd1 {[%emt 0:05:35]} Rad8 {[%emt 0:06:30]} 23. Rd2 {
[%emt 0:01:52]} Qa5 {[%emt 0:16:55]} 24. Rfd1 {[%emt 0:05:17]} Rxd2 {[%emt 0:
08:25]} 25. Rxd2 {[%emt 0:00:41]} f6 {[%emt 0:00:18]} 26. f4 {[%emt 0:01:47]}
Nf7 {[%emt 0:00:10]} 27. Rd7 {[%emt 0:06:05]} Nd8 {[%emt 0:04:04]} 28. Qd1 {
[%emt 0:02:24]} a6 {[%emt 0:00:50]} 29. b4 {[%emt 0:00:17]} Qxb4 {[%emt 0:01:
19]} 30. Rxd8 {[%emt 0:00:15]} Qe7 {[%emt 0:00:04]} 31. Rd7 {[%emt 0:01:12]}
1-0

[Event “105th British-ch Major 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.05”]
[Round “9”]
[White “Jaufarally, Nadia”]
[Black “Ramaiya, Anshu”]
[Result “1/2-1/2”]
[ECO “B30”]
[WhiteElo “1988”]
[BlackElo “1846”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “81”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. e4 {[%emt 0:00:00]} c5 {[%emt 0:00:00]} 2. Nf3 {[%emt 0:00:00]} Nc6 {
[%emt 0:00:00]} 3. Bb5 {[%emt 0:00:11]} e6 {[%emt 0:00:19]} 4. b3 {[%emt 0:09:
10]} Nge7 {[%emt 0:02:43]} 5. Bb2 {[%emt 0:00:52]} a6 {[%emt 0:05:55]} 6. Bxc6
{[%emt 0:07:12]} Nxc6 {[%emt 0:00:09]} 7. a4 {[%emt 0:17:52]} d5 {[%emt 0:03:
41]} 8. exd5 {[%emt 0:00:27]} exd5 {[%emt 0:00:11]} 9. O-O {[%emt 0:01:49]} Be6
{[%emt 0:01:08]} 10. Re1 {[%emt 0:03:39]} d4 {[%emt 0:08:03]} 11. d3 {[%emt 0:
12:02]} Be7 {[%emt 0:00:45]} 12. Nbd2 {[%emt 0:00:47]} Qd7 {[%emt 0:02:51]} 13.
Ne4 {[%emt 0:04:57]} f5 {[%emt 0:04:15]} 14. Nxc5 {[%emt 0:12:26]} Bxc5 {
[%emt 0:00:37]} 15. Ng5 {[%emt 0:00:09]} Nd8 {[%emt 0:01:50]} 16. Qe2 {[%emt 0:
01:40]} Bb4 {[%emt 0:05:30]} 17. Nxe6 {[%emt 0:06:08]} Bxe1 {[%emt 0:00:33]}
18. Nxd4+ {[%emt 0:13:19]} Kf7 {[%emt 0:05:59]} 19. Rxe1 {[%emt 0:00:12]} Nc6 {
[%emt 0:01:00]} 20. Nxc6 {[%emt 0:00:24]} bxc6 {[%emt 0:00:28]} 21. Qe5 {
[%emt 0:00:48]} Rhg8 {[%emt 0:00:45]} 22. Qc3 {[%emt 0:03:34]} Rae8 {[%emt 0:
00:51]} 23. Rxe8 {[%emt 0:01:00]} Qxe8 {[%emt 0:00:17]} 24. Qa5 {[%emt 0:00:26]
} Qc8 {[%emt 0:01:46]} 25. Qe5 {[%emt 0:00:59]} Qe6 {[%emt 0:01:58]} 26. f4 {
[%emt 0:01:16]} Qd7 {[%emt 0:02:27]} 27. Qc3 {[%emt 0:01:14]} Kg6 {[%emt 0:00:
15]} 28. Qe1 {[%emt 0:00:47]} h6 {[%emt 0:00:42]} 29. Be5 {[%emt 0:00:28]} Re8
{[%emt 0:00:47]} 30. Qd2 {[%emt 0:00:39]} Kh7 {[%emt 0:01:08]} 31. d4 {[%emt 0:
00:24]} g5 {[%emt 0:01:11]} 32. Qf2 {[%emt 0:00:34]} Kg6 {[%emt 0:00:44]} 33.
Qg3 {[%emt 0:00:22]} c5 {[%emt 0:00:33]} 34. c3 {[%emt 0:00:40]} cxd4 {[%emt 0:
00:46]} 35. Bxd4 {[%emt 0:00:29]} Qd5 {[%emt 0:00:39]} 36. fxg5 {[%emt 0:00:30]
} hxg5 {[%emt 0:00:11]} 37. b4 {[%emt 0:00:24]} Re2 {[%emt 0:00:47]} 38. a5 {
[%emt 0:00:36]} Qe4 {[%emt 0:00:30]} 39. h3 {[%emt 0:00:29]} Re1+ {[%emt 0:16:
12]} 40. Kh2 {[%emt 0:00:10]} Re2 {[%emt 0:07:46]} 41. Kg1 {[%emt 0:18:23]}
1/2-1/2

[Event “105th British-ch Major 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.05”]
[Round “9”]
[White “Nelson, Omowale A”]
[Black “Rice, Chris B”]
[Result “1/2-1/2”]
[ECO “A40”]
[WhiteElo “1966”]
[BlackElo “1972”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “142”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. d4 {[%emt 0:00:00]} a6 {[%emt 0:00:00]} 2. c4 {[%emt 0:00:00]} b5 {[%emt 0:
00:04]} 3. cxb5 {[%emt 0:04:53]} axb5 {[%emt 0:00:21]} 4. Qb3 {[%emt 0:00:19]}
e6 {[%emt 0:12:49]} 5. Na3 {[%emt 0:18:34]} c6 {[%emt 0:10:51]} 6. g3 {[%emt 0:
01:55]} Nf6 {[%emt 0:19:35]} 7. Bd2 {[%emt 0:06:11]} Ne4 {[%emt 0:04:18]} 8.
Nb1 {[%emt 0:17:42]} Nxd2 {[%emt 0:07:38]} 9. Nxd2 {[%emt 0:00:16]} Ra4 {
[%emt 0:00:52]} 10. Ngf3 {[%emt 0:00:55]} Bb4 {[%emt 0:01:32]} 11. Rd1 {
[%emt 0:01:29]} Qa5 {[%emt 0:02:42]} 12. a3 {[%emt 0:01:03]} Bxd2+ {[%emt 0:00:
29]} 13. Rxd2 {[%emt 0:01:05]} b4 {[%emt 0:06:40]} 14. axb4 {[%emt 0:01:03]}
Rxb4 {[%emt 0:00:49]} 15. Qc2 {[%emt 0:03:49]} Ra4 {[%emt 0:08:36]} 16. Qc3 {
[%emt 0:01:29]} Ra1+ {[%emt 0:00:32]} 17. Rd1 {[%emt 0:00:19]} Rxd1+ {[%emt 0:
01:27]} 18. Kxd1 {[%emt 0:00:11]} Qa7 {[%emt 0:04:07]} 19. Qa3 {[%emt 0:04:01]}
Qb6 {[%emt 0:04:38]} 20. e3 {[%emt 0:02:11]} Na6 {[%emt 0:02:07]} 21. Ne5 {
[%emt 0:10:07]} Nb4 {[%emt 0:04:06]} 22. Nd3 {[%emt 0:06:03]} Nxd3 {[%emt 0:00:
06]} 23. Bxd3 {[%emt 0:00:32]} Qb8 {[%emt 0:01:39]} 24. Kd2 {[%emt 0:02:14]} f5
{[%emt 0:02:03]} 25. Rc1 {[%emt 0:01:00]} Kf7 {[%emt 0:00:24]} 26. Rc3 {
[%emt 0:00:31]} Rf8 {[%emt 0:01:25]} 27. Rb3 {[%emt 0:02:32]} Qc7 {[%emt 0:00:
04]} 28. Qc5 {[%emt 0:00:54]} d6 {[%emt 0:00:22]} 29. Qb6 {[%emt 0:01:46]} Qxb6
{[%emt 0:00:24]} 30. Rxb6 {[%emt 0:00:01]} Bd7 {[%emt 0:00:09]} 31. Rb7 {
[%emt 0:00:54]} Ke7 {[%emt 0:00:07]} 32. b4 {[%emt 0:00:54]} Kd8 {[%emt 0:01:
37]} 33. Kc3 {[%emt 0:02:00]} Rf6 {[%emt 0:00:33]} 34. f4 {[%emt 0:03:19]} h5 {
[%emt 0:00:25]} 35. b5 {[%emt 0:01:20]} cxb5 {[%emt 0:00:14]} 36. Rb8+ {
[%emt 0:03:09]} Kc7 {[%emt 0:02:43]} 37. Rh8 {[%emt 0:00:43]} h4 {[%emt 0:01:
13]} 38. Rxh4 {[%emt 0:00:43]} Rh6 {[%emt 0:00:10]} 39. Rxh6 {[%emt 0:00:58]}
gxh6 {[%emt 0:00:02]} 40. Kb4 {[%emt 0:00:09]} Kb6 {[%emt 0:00:05]} 41. e4 {
[%emt 0:32:01]} Ka6 {[%emt 0:14:31]} 42. d5 {[%emt 0:00:00]} fxe4 {[%emt 0:01:
45]} 43. dxe6 {[%emt 0:00:00]} exd3 {[%emt 0:04:16]} 44. exd7 {[%emt 0:00:00]}
d2 {[%emt 0:00:07]} 45. d8=Q {[%emt 0:00:00]} d1=Q {[%emt 0:00:06]} 46. Qa8+ {
[%emt 0:00:00]} Kb6 {[%emt 0:00:05]} 47. Qb8+ {[%emt 0:00:00]} Kc6 {[%emt 0:00:
20]} 48. Qxb5+ {[%emt 0:00:00]} Kc7 {[%emt 0:00:06]} 49. Qa5+ {[%emt 0:00:00]}
Kb7 {[%emt 0:00:36]} 50. Qb5+ {[%emt 0:00:00]} Kc7 {[%emt 0:00:04]} 51. Qc4+ {
[%emt 0:00:00]} Kd7 {[%emt 0:01:01]} 52. Qf7+ {[%emt 0:00:00]} Kc6 {[%emt 0:00:
14]} 53. Qe8+ {[%emt 0:00:00]} Kc7 {[%emt 0:00:27]} 54. Qe3 {[%emt 0:00:00]}
Kd7 {[%emt 0:02:01]} 55. Kc3 {[%emt 0:00:00]} Qa1+ {[%emt 0:00:32]} 56. Kd3 {
[%emt 0:00:00]} Qb1+ {[%emt 0:01:46]} 57. Ke2 {[%emt 0:01:20]} Qc2+ {[%emt 0:
00:57]} 58. Kf3 {[%emt 0:04:29]} Qxh2 {[%emt 0:02:39]} 59. Kg4 {[%emt 0:01:09]}
Qb2 {[%emt 0:02:09]} 60. f5 {[%emt 0:00:21]} Qg7+ {[%emt 0:00:13]} 61. Kf3 {
[%emt 0:00:13]} Qf6 {[%emt 0:01:18]} 62. Qe4 {[%emt 0:00:26]} Qc3+ {[%emt 0:00:
45]} 63. Kg4 {[%emt 0:00:20]} Qg7+ {[%emt 0:00:28]} 64. Kh3 {[%emt 0:00:34]}
Qf6 {[%emt 0:00:48]} 65. Qb7+ {[%emt 0:02:04]} Kd8 {[%emt 0:00:34]} 66. Qb8+ {
[%emt 0:01:01]} Kd7 {[%emt 0:00:14]} 67. Qb5+ {[%emt 0:00:18]} Kd8 {[%emt 0:00:
32]} 68. Qd5 {[%emt 0:00:22]} Kd7 {[%emt 0:00:17]} 69. g4 {[%emt 0:01:01]} Qc3+
{[%emt 0:00:27]} 70. Kh4 {[%emt 0:00:50]} Qf6+ {[%emt 0:00:22]} 71. Kh3 {
[%emt 0:00:33]} Qc3+ {[%emt 0:00:15]} 1/2-1/2

[Event “105th British-ch Major 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.05”]
[Round “9”]
[White “Vleeshhouwer, Douglas”]
[Black “Brown, Tom”]
[Result “1-0”]
[ECO “B14”]
[WhiteElo “1946”]
[BlackElo “1781”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “79”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. e4 {[%emt 0:00:00]} c6 {[%emt 0:00:00]} 2. d4 {[%emt 0:00:00]} d5 {[%emt 0:
00:00]} 3. exd5 {[%emt 0:00:00]} cxd5 {[%emt 0:00:00]} 4. c4 {[%emt 0:00:00]}
Nf6 {[%emt 0:00:00]} 5. Nc3 {[%emt 0:00:00]} e6 {[%emt 0:00:00]} 6. c5 {
[%emt 0:00:06]} Nc6 {[%emt 0:01:43]} 7. Nf3 {[%emt 0:00:36]} Be7 {[%emt 0:01:
47]} 8. a3 {[%emt 0:07:28]} Ne4 {[%emt 0:07:14]} 9. Qc2 {[%emt 0:00:00]} Nxc3 {
[%emt 0:01:42]} 10. Qxc3 {[%emt 0:00:00]} a5 {[%emt 0:05:22]} 11. Bb5 {[%emt 0:
04:17]} O-O {[%emt 0:03:43]} 12. O-O {[%emt 0:10:18]} Bd7 {[%emt 0:08:01]} 13.
Bf4 {[%emt 0:05:32]} Bf6 {[%emt 0:07:35]} 14. Bxc6 {[%emt 0:03:38]} bxc6 {
[%emt 0:04:57]} 15. b4 {[%emt 0:06:28]} Bc8 {[%emt 0:16:30]} 16. Rfb1 {[%emt 0:
03:50]} axb4 {[%emt 0:05:45]} 17. Rxb4 {[%emt 0:03:51]} Qa5 {[%emt 0:05:13]}
18. Nd2 {[%emt 0:03:12]} Bd8 {[%emt 0:06:12]} 19. Nb3 {[%emt 0:08:46]} Qa7 {
[%emt 0:00:49]} 20. Qg3 {[%emt 0:02:00]} f6 {[%emt 0:03:02]} 21. Bb8 {[%emt 0:
03:38]} Qd7 {[%emt 0:01:20]} 22. a4 {[%emt 0:03:22]} Rf7 {[%emt 0:01:05]} 23.
Bd6 {[%emt 0:17:12]} Bc7 {[%emt 0:01:52]} 24. Bxc7 {[%emt 0:00:44]} Qxc7 {
[%emt 0:00:01]} 25. Qxc7 {[%emt 0:01:54]} Rxc7 {[%emt 0:00:02]} 26. Rb6 {
[%emt 0:00:40]} Kf7 {[%emt 0:01:09]} 27. f4 {[%emt 0:00:45]} e5 {[%emt 0:05:07]
} 28. dxe5 {[%emt 0:02:11]} fxe5 {[%emt 0:00:08]} 29. fxe5 {[%emt 0:00:06]} Ke6
{[%emt 0:01:08]} 30. Nd4+ {[%emt 0:01:28]} Kxe5 {[%emt 0:00:07]} 31. Nxc6+ {
[%emt 0:00:13]} Ke4 {[%emt 0:00:46]} 32. Rb4+ {[%emt 0:02:17]} Kd3 {[%emt 0:02:
14]} 33. Ra3+ {[%emt 0:01:49]} Kd2 {[%emt 0:01:20]} 34. Rf4 {[%emt 0:02:32]}
Kc1 {[%emt 0:03:09]} 35. Rf2 {[%emt 0:00:56]} Bf5 {[%emt 0:03:37]} 36. Nd4 {
[%emt 0:02:14]} Rb8 {[%emt 0:02:40]} 37. Rc3+ {[%emt 0:00:56]} Kb1 {[%emt 0:01:
09]} 38. Rxf5 {[%emt 0:01:35]} Rb4 {[%emt 0:00:11]} 39. Rf1+ {[%emt 0:00:39]}
Kb2 {[%emt 0:00:17]} 40. Rc2+ {[%emt 0:00:07]} 1-0

[Event “105th British-ch Major 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.05”]
[Round “9”]
[White “Forster, Matthew”]
[Black “Ruane, Brendan J”]
[Result “0-1”]
[ECO “A36”]
[WhiteElo “1940”]
[BlackElo “1868”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “80”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. g3 {[%emt 0:00:00]} c5 {[%emt 0:00:01]} 2. c4 {[%emt 0:00:22]} g6 {[%emt 0:
00:14]} 3. Bg2 {[%emt 0:00:07]} Nc6 {[%emt 0:00:13]} 4. Nc3 {[%emt 0:00:16]}
Bg7 {[%emt 0:00:10]} 5. e3 {[%emt 0:00:30]} e6 {[%emt 0:00:43]} 6. Nge2 {
[%emt 0:00:27]} h5 {[%emt 0:01:19]} 7. d4 {[%emt 0:01:26]} h4 {[%emt 0:02:16]}
8. Nb5 {[%emt 0:02:57]} cxd4 {[%emt 0:02:52]} 9. exd4 {[%emt 0:02:47]} Nh6 {
[%emt 0:09:40]} 10. Nd6+ {[%emt 0:10:49]} Kf8 {[%emt 0:00:13]} 11. Bf4 {
[%emt 0:01:25]} Nf5 {[%emt 0:07:39]} 12. Nxf5 {[%emt 0:03:34]} gxf5 {[%emt 0:
00:14]} 13. Bd6+ {[%emt 0:01:26]} Kg8 {[%emt 0:00:12]} 14. Qd2 {[%emt 0:04:36]}
Qa5 {[%emt 0:10:34]} 15. b4 {[%emt 0:08:19]} Qb6 {[%emt 0:00:33]} 16. h3 {
[%emt 0:05:35]} hxg3 {[%emt 0:16:09]} 17. fxg3 {[%emt 0:06:56]} Bh6 {[%emt 0:
00:03]} 18. Qc3 {[%emt 0:03:21]} Qd8 {[%emt 0:04:58]} 19. a4 {[%emt 0:05:11]}
Bf8 {[%emt 0:00:13]} 20. Bxf8 {[%emt 0:01:53]} Qxf8 {[%emt 0:00:06]} 21. b5 {
[%emt 0:00:28]} Ne7 {[%emt 0:00:29]} 22. Nf4 {[%emt 0:01:10]} Qg7 {[%emt 0:01:
54]} 23. Kf2 {[%emt 0:04:37]} Rb8 {[%emt 0:00:22]} 24. Rag1 {[%emt 0:03:35]} b6
{[%emt 0:03:51]} 25. Qe3 {[%emt 0:02:09]} Kf8 {[%emt 0:03:37]} 26. g4 {[%emt 0:
03:05]} fxg4 {[%emt 0:01:56]} 27. hxg4 {[%emt 0:00:25]} Rxh1 {[%emt 0:02:22]}
28. Rxh1 {[%emt 0:00:30]} Bb7 {[%emt 0:02:17]} 29. Be4 {[%emt 0:02:28]} Bxe4 {
[%emt 0:01:06]} 30. Qxe4 {[%emt 0:00:01]} Qxg4 {[%emt 0:02:45]} 31. Rg1 {
[%emt 0:00:01]} Qh4+ {[%emt 0:00:30]} 32. Ke2 {[%emt 0:00:41]} Qh2+ {[%emt 0:
02:59]} 33. Rg2 {[%emt 0:00:15]} Qh8 {[%emt 0:00:15]} 34. Rg3 {[%emt 0:01:59]}
Nf5 {[%emt 0:01:07]} 35. Rh3 {[%emt 0:01:49]} Qxh3 {[%emt 0:02:40]} 36. Qe5 {
[%emt 0:01:45]} Qe3+ {[%emt 0:01:39]} 37. Qxe3 {[%emt 0:00:30]} Nxe3 {[%emt 0:
00:00]} 38. Kxe3 {[%emt 0:00:02]} Rc8 {[%emt 0:00:05]} 39. Kd3 {[%emt 0:00:14]}
Ke7 {[%emt 0:00:20]} 40. Kc3 {[%emt 0:00:43]} d5 {[%emt 0:02:13]} 0-1

[Event “105th British-ch Major 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.05”]
[Round “9”]
[White “Gardiner, Eric D”]
[Black “Cawston, M John”]
[Result “1-0”]
[ECO “A45”]
[WhiteElo “1939”]
[BlackElo “1871”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “35”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. d4 {[%emt 0:00:00]} Nf6 {[%emt 0:00:00]} 2. Bg5 {[%emt 0:00:00]} c5 {
[%emt 0:00:00]} 3. d5 {[%emt 0:00:16]} d6 {[%emt 0:01:31]} 4. Nc3 {[%emt 0:02:
04]} Qb6 {[%emt 0:00:38]} 5. e4 {[%emt 0:04:14]} Qxb2 {[%emt 0:03:34]} 6. Bd2 {
[%emt 0:00:08]} Qb6 {[%emt 0:00:44]} 7. f4 {[%emt 0:00:15]} e6 {[%emt 0:07:00]}
8. Nf3 {[%emt 0:00:21]} exd5 {[%emt 0:00:19]} 9. e5 {[%emt 0:08:39]} dxe5 {
[%emt 0:02:44]} 10. fxe5 {[%emt 0:00:06]} Qe6 {[%emt 0:00:19]} 11. Bb5+ {
[%emt 0:10:50]} Nc6 {[%emt 0:03:53]} 12. O-O {[%emt 0:05:19]} Ng4 {[%emt 0:01:
25]} 13. Ng5 {[%emt 0:00:46]} Qh6 {[%emt 0:00:08]} 14. h3 {[%emt 0:01:11]} f6 {
[%emt 0:01:29]} 15. hxg4 {[%emt 0:03:43]} fxg5 {[%emt 0:00:18]} 16. Nxd5 {
[%emt 0:00:39]} Rb8 {[%emt 0:02:01]} 17. Bxg5 {[%emt 0:05:57]} Qxg5 {[%emt 0:
03:25]} 18. Nc7+ {[%emt 0:00:13]} 1-0

[Event “105th British-ch Major 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.05”]
[Round “9”]
[White “Royal, Shreyas”]
[Black “Jayawarna, Nugith”]
[Result “1-0”]
[ECO “E70”]
[WhiteElo “1927”]
[BlackElo “2013”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “57”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. d4 {[%emt 0:00:00]} Nf6 {[%emt 0:00:00]} 2. c4 {[%emt 0:00:33]} g6 {[%emt 0:
00:00]} 3. Nc3 {[%emt 0:00:20]} Bg7 {[%emt 0:00:07]} 4. e4 {[%emt 0:01:15]} d6
{[%emt 0:00:07]} 5. Nge2 {[%emt 0:00:33]} O-O {[%emt 0:00:39]} 6. Ng3 {[%emt 0:
00:37]} e5 {[%emt 0:00:14]} 7. d5 {[%emt 0:00:45]} c6 {[%emt 0:00:39]} 8. Be2 {
[%emt 0:02:37]} a6 {[%emt 0:00:50]} 9. dxc6 {[%emt 0:02:22]} bxc6 {[%emt 0:02:
11]} 10. Bg5 {[%emt 0:02:15]} h6 {[%emt 0:01:32]} 11. Be3 {[%emt 0:00:10]} Qc7
{[%emt 0:05:57]} 12. Qd2 {[%emt 0:00:58]} h5 {[%emt 0:04:23]} 13. O-O {[%emt 0:
05:39]} Be6 {[%emt 0:04:14]} 14. Rad1 {[%emt 0:04:24]} Rd8 {[%emt 0:18:07]} 15.
f4 {[%emt 0:02:02]} Ng4 {[%emt 0:17:18]} 16. f5 {[%emt 0:03:09]} Nxe3 {[%emt 0:
01:11]} 17. Qxe3 {[%emt 0:00:20]} Bc8 {[%emt 0:02:47]} 18. fxg6 {[%emt 0:01:24]
} fxg6 {[%emt 0:01:11]} 19. Qg5 {[%emt 0:00:18]} Kh7 {[%emt 0:04:05]} 20. Bxh5
{[%emt 0:10:46]} gxh5 {[%emt 0:04:37]} 21. Nxh5 {[%emt 0:00:10]} Ra7 {[%emt 0:
10:09]} 22. Rf6 {[%emt 0:07:38]} Qb6+ {[%emt 0:19:05]} 23. Kh1 {[%emt 0:01:08]}
Re7 {[%emt 0:00:20]} 24. Rdf1 {[%emt 0:01:25]} Qc7 {[%emt 0:00:49]} 25. Rh6+ {
[%emt 0:01:18]} Bxh6 {[%emt 0:01:14]} 26. Nf6+ {[%emt 0:00:06]} Kh8 {[%emt 0:
00:02]} 27. Qxh6+ {[%emt 0:00:05]} Rh7 {[%emt 0:00:04]} 28. Nxh7 {[%emt 0:00:
06]} Qxh7 {[%emt 0:01:37]} 29. Qf6+ {[%emt 0:00:09]} 1-0

[Event “105th British-ch Major 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.05”]
[Round “9”]
[White “Garnett, John S”]
[Black “Camp, Imogen A L”]
[Result “1/2-1/2”]
[ECO “A14”]
[WhiteElo “1916”]
[BlackElo “1891”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “45”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. c4 {[%emt 0:00:00]} e6 {[%emt 0:00:00]} 2. g3 {[%emt 0:00:00]} d5 {[%emt 0:
00:01]} 3. Bg2 {[%emt 0:00:02]} Nf6 {[%emt 0:00:09]} 4. Nf3 {[%emt 0:00:17]}
Be7 {[%emt 0:00:22]} 5. O-O {[%emt 0:00:29]} O-O {[%emt 0:00:06]} 6. b3 {
[%emt 0:00:46]} c6 {[%emt 0:00:25]} 7. Bb2 {[%emt 0:01:24]} Nbd7 {[%emt 0:00:
17]} 8. Qc2 {[%emt 0:01:19]} b6 {[%emt 0:03:26]} 9. cxd5 {[%emt 0:03:57]} cxd5
{[%emt 0:00:49]} 10. Nc3 {[%emt 0:02:00]} Bb7 {[%emt 0:04:27]} 11. Rac1 {
[%emt 0:00:57]} Rc8 {[%emt 0:02:41]} 12. Qb1 {[%emt 0:01:26]} a6 {[%emt 0:04:
08]} 13. e3 {[%emt 0:10:47]} Bd6 {[%emt 0:05:40]} 14. Ne2 {[%emt 0:03:06]} Qe7
{[%emt 0:03:20]} 15. Rxc8 {[%emt 0:03:15]} Rxc8 {[%emt 0:00:11]} 16. Rc1 {
[%emt 0:00:34]} Qe8 {[%emt 0:07:56]} 17. Qa1 {[%emt 0:06:21]} Rxc1+ {[%emt 0:
09:03]} 18. Qxc1 {[%emt 0:00:33]} Nc5 {[%emt 0:01:45]} 19. Qc2 {[%emt 0:06:41]}
Qb5 {[%emt 0:04:25]} 20. Bf1 {[%emt 0:06:37]} Qd3 {[%emt 0:15:14]} 21. Ned4 {
[%emt 0:03:49]} Qxc2 {[%emt 0:02:26]} 22. Nxc2 {[%emt 0:00:08]} Kf8 {[%emt 0:
07:20]} 23. d3 {[%emt 0:05:47]} 1/2-1/2

[Event “105th British-ch Major 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.05”]
[Round “9”]
[White “Whitehead, Mark A”]
[Black “Boswell, Jacob Connor”]
[Result “1/2-1/2”]
[ECO “C88”]
[WhiteElo “1913”]
[BlackElo “1992”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “55”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. e4 {[%emt 0:21:09]} e5 {[%emt 0:00:00]} 2. Nf3 {[%emt 0:00:08]} Nc6 {
[%emt 0:00:00]} 3. Bb5 {[%emt 0:00:39]} a6 {[%emt 0:00:00]} 4. Ba4 {[%emt 0:00:
06]} Nf6 {[%emt 0:00:00]} 5. O-O {[%emt 0:00:11]} Be7 {[%emt 0:00:03]} 6. Re1 {
[%emt 0:00:32]} b5 {[%emt 0:00:08]} 7. Bb3 {[%emt 0:00:05]} O-O {[%emt 0:00:09]
} 8. a4 {[%emt 0:01:52]} Bb7 {[%emt 0:00:28]} 9. d3 {[%emt 0:03:14]} d6 {
[%emt 0:00:09]} 10. c3 {[%emt 0:02:57]} Na5 {[%emt 0:11:40]} 11. Bc2 {[%emt 0:
02:50]} c5 {[%emt 0:00:19]} 12. Nbd2 {[%emt 0:01:05]} Bc8 {[%emt 0:03:04]} 13.
axb5 {[%emt 0:01:23]} Bg4 {[%emt 0:22:23]} 14. bxa6 {[%emt 0:24:04]} Bxf3 {
[%emt 0:01:07]} 15. Nxf3 {[%emt 0:01:31]} Qb6 {[%emt 0:03:49]} 16. Bd2 {
[%emt 0:04:41]} Rxa6 {[%emt 0:05:07]} 17. b4 {[%emt 0:01:04]} Nc6 {[%emt 0:01:
06]} 18. bxc5 {[%emt 0:02:36]} dxc5 {[%emt 0:00:02]} 19. Rxa6 {[%emt 0:05:24]}
Qxa6 {[%emt 0:00:04]} 20. Ba4 {[%emt 0:00:10]} Nd7 {[%emt 0:04:27]} 21. c4 {
[%emt 0:08:04]} Ra8 {[%emt 0:03:09]} 22. Bb5 {[%emt 0:00:06]} Qb7 {[%emt 0:00:
20]} 23. Bc3 {[%emt 0:00:42]} f6 {[%emt 0:00:26]} 24. Nh4 {[%emt 0:02:09]} Bf8
{[%emt 0:07:09]} 25. Qg4 {[%emt 0:00:43]} Kf7 {[%emt 0:03:40]} 26. Qh5+ {
[%emt 0:00:51]} Kg8 {[%emt 0:01:17]} 27. Qg4 {[%emt 0:00:31]} Kf7 {[%emt 0:00:
15]} 28. Qh5+ {[%emt 0:00:25]} 1/2-1/2

[Event “105th British-ch Major 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.05”]
[Round “9”]
[White “Howell, Oliver W”]
[Black “Milewska, Agnieszka”]
[Result “1-0”]
[ECO “A14”]
[WhiteElo “1905”]
[BlackElo “1778”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “107”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. Nf3 {[%emt 0:00:37]} d5 {[%emt 0:00:04]} 2. c4 {[%emt 0:00:00]} e6 {[%emt 0:
00:16]} 3. g3 {[%emt 0:00:00]} c5 {[%emt 0:00:33]} 4. Bg2 {[%emt 0:00:27]} Nc6
{[%emt 0:00:58]} 5. O-O {[%emt 0:00:35]} Nf6 {[%emt 0:00:09]} 6. d3 {[%emt 0:
02:18]} Be7 {[%emt 0:01:14]} 7. b3 {[%emt 0:14:03]} O-O {[%emt 0:00:56]} 8. Bb2
{[%emt 0:01:53]} b6 {[%emt 0:00:51]} 9. cxd5 {[%emt 0:00:57]} exd5 {[%emt 0:00:
16]} 10. Nbd2 {[%emt 0:01:05]} Bf5 {[%emt 0:02:52]} 11. Rc1 {[%emt 0:06:28]}
Rc8 {[%emt 0:00:32]} 12. d4 {[%emt 0:01:39]} Ne4 {[%emt 0:01:41]} 13. dxc5 {
[%emt 0:04:10]} Bxc5 {[%emt 0:01:42]} 14. Ne5 {[%emt 0:01:40]} Nxf2 {[%emt 0:
07:27]} 15. Rxf2 {[%emt 0:05:11]} Bxf2+ {[%emt 0:01:40]} 16. Kxf2 {[%emt 0:00:
33]} Nxe5 {[%emt 0:00:11]} 17. Bxe5 {[%emt 0:00:51]} Rxc1 {[%emt 0:00:56]} 18.
Qxc1 {[%emt 0:00:44]} Qe7 {[%emt 0:00:15]} 19. Bd4 {[%emt 0:02:50]} Rc8 {
[%emt 0:00:34]} 20. Qe1 {[%emt 0:05:59]} Rc2 {[%emt 0:03:36]} 21. a4 {[%emt 0:
01:50]} Qb4 {[%emt 0:01:13]} 22. Nf3 {[%emt 0:06:09]} Qxb3 {[%emt 0:01:33]} 23.
Be3 {[%emt 0:01:18]} Qxa4 {[%emt 0:01:30]} 24. Nd4 {[%emt 0:03:36]} Be6 {
[%emt 0:03:10]} 25. Nxc2 {[%emt 0:01:22]} Qxc2 {[%emt 0:00:09]} 26. Qb4 {
[%emt 0:05:33]} h6 {[%emt 0:03:49]} 27. Qf4 {[%emt 0:02:58]} Qc8 {[%emt 0:05:
43]} 28. Qd6 {[%emt 0:09:08]} Qb7 {[%emt 0:05:36]} 29. Bd4 {[%emt 0:01:34]} Qd7
{[%emt 0:05:17]} 30. Qxd7 {[%emt 0:01:19]} Bxd7 {[%emt 0:00:02]} 31. Bxd5 {
[%emt 0:00:53]} Kf8 {[%emt 0:00:22]} 32. Ke3 {[%emt 0:00:40]} g6 {[%emt 0:00:
07]} 33. Kd3 {[%emt 0:01:00]} Ke7 {[%emt 0:00:29]} 34. Kc4 {[%emt 0:01:30]} Be6
{[%emt 0:02:58]} 35. e4 {[%emt 0:02:48]} Bd7 {[%emt 0:01:36]} 36. e5 {[%emt 0:
01:46]} g5 {[%emt 0:00:43]} 37. Kb4 {[%emt 0:01:29]} a5+ {[%emt 0:01:12]} 38.
Ka3 {[%emt 0:00:25]} b5 {[%emt 0:00:16]} 39. Bc5+ {[%emt 0:00:18]} Ke8 {
[%emt 0:00:12]} 40. Bb6 {[%emt 0:00:12]} a4 {[%emt 0:00:34]} 41. Kb4 {[%emt 0:
31:26]} h5 {[%emt 0:33:30]} 42. Bf3 {[%emt 0:06:33]} g4 {[%emt 0:01:54]} 43.
Be2 {[%emt 0:00:13]} Ke7 {[%emt 0:00:50]} 44. Bxb5 {[%emt 0:04:50]} Bxb5 {
[%emt 0:00:07]} 45. Kxb5 {[%emt 0:00:10]} Ke6 {[%emt 0:00:08]} 46. Kxa4 {
[%emt 0:00:00]} Kxe5 {[%emt 0:00:00]} 47. Kb4 {[%emt 0:00:00]} Ke4 {[%emt 0:00:
00]} 48. Kc4 {[%emt 0:01:53]} f5 {[%emt 0:00:00]} 49. Bc7 {[%emt 0:00:00]} Kf3
{[%emt 0:00:00]} 50. Kd4 {[%emt 0:00:00]} Kg2 {[%emt 0:00:00]} 51. Ke3 {
[%emt 0:00:00]} Kxh2 {[%emt 0:00:00]} 52. Kf4 {[%emt 0:00:00]} Kh3 {[%emt 0:00:
00]} 53. Bd8 {[%emt 0:00:00]} Kg2 {[%emt 0:00:00]} 54. Bh4 {[%emt 0:00:00]} 1-0

[Event “105th British-ch Major 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.05”]
[Round “9”]
[White “Nayak, Raghav”]
[Black “Karia, Rishul”]
[Result “0-1”]
[ECO “C60”]
[WhiteElo “1901”]
[BlackElo “1836”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “120”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. e4 {[%emt 0:03:25]} e5 {[%emt 0:14:25]} 2. Nf3 {[%emt 0:00:29]} Nc6 {
[%emt 0:00:06]} 3. Bb5 {[%emt 0:00:06]} a6 {[%emt 0:00:28]} 4. Ba4 {[%emt 0:00:
06]} Nge7 {[%emt 0:00:14]} 5. c3 {[%emt 0:00:36]} g6 {[%emt 0:00:41]} 6. d4 {
[%emt 0:00:11]} Bg7 {[%emt 0:00:03]} 7. O-O {[%emt 0:01:23]} O-O {[%emt 0:00:
44]} 8. Re1 {[%emt 0:04:30]} d6 {[%emt 0:00:18]} 9. a3 {[%emt 0:03:30]} h6 {
[%emt 0:16:00]} 10. d5 {[%emt 0:03:57]} Nb8 {[%emt 0:00:11]} 11. c4 {[%emt 0:
00:12]} f5 {[%emt 0:01:16]} 12. Nbd2 {[%emt 0:00:59]} f4 {[%emt 0:00:48]} 13.
h3 {[%emt 0:01:11]} g5 {[%emt 0:00:53]} 14. Nh2 {[%emt 0:00:14]} Ng6 {[%emt 0:
00:54]} 15. b4 {[%emt 0:05:39]} Nd7 {[%emt 0:03:21]} 16. Bxd7 {[%emt 0:01:35]}
Bxd7 {[%emt 0:00:30]} 17. c5 {[%emt 0:01:08]} Qe7 {[%emt 0:04:02]} 18. a4 {
[%emt 0:02:27]} Qf6 {[%emt 0:19:13]} 19. Ba3 {[%emt 0:01:08]} Rad8 {[%emt 0:01:
26]} 20. Rc1 {[%emt 0:00:16]} Nh4 {[%emt 0:01:59]} 21. Rc3 {[%emt 0:02:46]} Qg6
{[%emt 0:07:07]} 22. Kh1 {[%emt 0:16:23]} Qe8 {[%emt 0:01:44]} 23. a5 {[%emt 0:
09:47]} Bb5 {[%emt 0:03:30]} 24. Qb3 {[%emt 0:00:00]} Kh7 {[%emt 0:01:01]} 25.
Rec1 {[%emt 0:02:34]} Qh5 {[%emt 0:00:50]} 26. f3 {[%emt 0:05:06]} Qg6 {
[%emt 0:07:08]} 27. cxd6 {[%emt 0:00:59]} cxd6 {[%emt 0:00:16]} 28. Rc7 {
[%emt 0:00:21]} Rf7 {[%emt 0:00:35]} 29. Qc3 {[%emt 0:02:16]} Rdd7 {[%emt 0:01:
15]} 30. Rc8 {[%emt 0:03:35]} Rfe7 {[%emt 0:03:47]} 31. Qb2 {[%emt 0:07:45]}
Qf7 {[%emt 0:00:37]} 32. Nc4 {[%emt 0:01:48]} Bf8 {[%emt 0:04:39]} 33. Rc3 {
[%emt 0:01:27]} Re8 {[%emt 0:01:26]} 34. Rxe8 {[%emt 0:01:10]} Qxe8 {[%emt 0:
00:04]} 35. Nb6 {[%emt 0:00:22]} Re7 {[%emt 0:01:16]} 36. Qc2 {[%emt 0:00:21]}
Qf7 {[%emt 0:00:19]} 37. Na8 {[%emt 0:01:32]} Qe8 {[%emt 0:01:53]} 38. Nc7 {
[%emt 0:02:59]} Qd7 {[%emt 0:01:00]} 39. Ne6 {[%emt 0:01:47]} Bg7 {[%emt 0:00:
23]} 40. Qf2 {[%emt 0:04:44]} Rxe6 {[%emt 0:02:24]} 41. dxe6 {[%emt 0:30:49]}
Qxe6 {[%emt 0:30:05]} 42. Qd2 {[%emt 0:04:43]} h5 {[%emt 0:00:00]} 43. Qd5 {
[%emt 0:00:00]} Qxd5 {[%emt 0:00:00]} 44. exd5 {[%emt 0:00:00]} e4 {[%emt 0:00:
00]} 45. Rc7 {[%emt 0:00:00]} e3 {[%emt 0:00:00]} 46. Bb2 {[%emt 0:00:00]} Nf5
{[%emt 0:00:00]} 47. Kg1 {[%emt 0:00:00]} Kg6 {[%emt 0:00:00]} 48. Bxg7 {
[%emt 0:00:00]} Nxg7 {[%emt 0:00:00]} 49. Rxb7 {[%emt 0:00:00]} Bd3 {[%emt 0:
00:00]} 50. Rb6 {[%emt 0:00:00]} Nf5 {[%emt 0:00:00]} 51. b5 {[%emt 0:00:00]}
Ng3 {[%emt 0:00:00]} 52. Rxd6+ {[%emt 0:06:28]} Kf5 {[%emt 0:00:00]} 53. Rc6 {
[%emt 0:00:26]} Ne2+ {[%emt 0:00:00]} 54. Kh1 {[%emt 0:01:52]} Bxb5 {[%emt 0:
00:00]} 55. Rb6 {[%emt 0:00:30]} Nd4 {[%emt 0:00:53]} 56. Kg1 {[%emt 0:00:58]}
Bd3 {[%emt 0:01:00]} 57. g4+ {[%emt 0:00:56]} fxg3 {[%emt 0:00:26]} 58. Nf1 {
[%emt 0:00:12]} Bxf1 {[%emt 0:00:52]} 59. Kxf1 {[%emt 0:00:01]} e2+ {[%emt 0:
00:15]} 60. Ke1 {[%emt 0:00:16]} g2 {[%emt 0:00:04]} 0-1

[Event “105th British-ch Major 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.05”]
[Round “9”]
[White “Evans, Nicholas Thomas”]
[Black “Turner, Tim M”]
[Result “1/2-1/2”]
[ECO “E62”]
[WhiteElo “1885”]
[BlackElo “1805”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “68”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. d4 {[%emt 0:00:00]} Nf6 {[%emt 0:00:00]} 2. Nf3 {[%emt 0:00:00]} g6 {
[%emt 0:00:00]} 3. g3 {[%emt 0:00:16]} Bg7 {[%emt 0:00:00]} 4. c4 {[%emt 0:00:
21]} d6 {[%emt 0:00:13]} 5. Bg2 {[%emt 0:00:04]} O-O {[%emt 0:00:18]} 6. O-O {
[%emt 0:00:03]} Nc6 {[%emt 0:00:18]} 7. Nc3 {[%emt 0:00:05]} e5 {[%emt 0:00:11]
} 8. dxe5 {[%emt 0:00:11]} dxe5 {[%emt 0:00:06]} 9. Qxd8 {[%emt 0:00:23]} Rxd8
{[%emt 0:00:13]} 10. Bg5 {[%emt 0:00:14]} Re8 {[%emt 0:10:06]} 11. Nb5 {
[%emt 0:08:53]} Re7 {[%emt 0:00:19]} 12. Nd2 {[%emt 0:03:55]} h6 {[%emt 0:00:
36]} 13. Bxf6 {[%emt 0:07:59]} Bxf6 {[%emt 0:00:07]} 14. Ne4 {[%emt 0:00:16]}
Bg7 {[%emt 0:01:10]} 15. Nc5 {[%emt 0:00:31]} Nd4 {[%emt 0:08:57]} 16. e3 {
[%emt 0:06:30]} Ne6 {[%emt 0:06:17]} 17. Bxb7 {[%emt 0:11:59]} Bxb7 {[%emt 0:
01:15]} 18. Nxb7 {[%emt 0:01:55]} a6 {[%emt 0:02:37]} 19. Nc3 {[%emt 0:01:29]}
Rb8 {[%emt 0:01:18]} 20. Na5 {[%emt 0:00:46]} Rxb2 {[%emt 0:00:41]} 21. Rab1 {
[%emt 0:02:45]} Rc2 {[%emt 0:03:27]} 22. Rb8+ {[%emt 0:06:51]} Kh7 {[%emt 0:01:
00]} 23. Rd1 {[%emt 0:05:54]} f5 {[%emt 0:16:51]} 24. Nd5 {[%emt 0:02:38]} Rf7
{[%emt 0:01:36]} 25. Nb4 {[%emt 0:05:11]} Rc3 {[%emt 0:06:19]} 26. Nb3 {
[%emt 0:08:41]} Rxc4 {[%emt 0:03:31]} 27. Nxa6 {[%emt 0:00:10]} e4 {[%emt 0:01:
45]} 28. Re8 {[%emt 0:05:39]} Ng5 {[%emt 0:01:13]} 29. Nac5 {[%emt 0:01:14]}
Rc2 {[%emt 0:02:31]} 30. Kg2 {[%emt 0:04:18]} Rxa2 {[%emt 0:01:33]} 31. h4 {
[%emt 0:01:36]} Nf3 {[%emt 0:00:16]} 32. Ne6 {[%emt 0:00:38]} Be5 {[%emt 0:09:
10]} 33. Nd8 {[%emt 0:02:20]} Rg7 {[%emt 0:01:17]} 34. Ne6 {[%emt 0:00:03]} Rf7
{[%emt 0:00:08]} 1/2-1/2

[Event “105th British-ch Major 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.05”]
[Round “9”]
[White “McCarthy, Damian”]
[Black “Salmons, Calum”]
[Result “0-1”]
[ECO “A36”]
[WhiteElo “1867”]
[BlackElo “1923”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “130”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. c4 {[%emt 0:00:00]} c5 {[%emt 0:00:00]} 2. g3 {[%emt 0:00:00]} g6 {[%emt 0:
00:00]} 3. Bg2 {[%emt 0:00:00]} Bg7 {[%emt 0:00:00]} 4. Nc3 {[%emt 0:00:03]}
Nc6 {[%emt 0:00:02]} 5. d3 {[%emt 0:01:35]} Nf6 {[%emt 0:02:07]} 6. e3 {
[%emt 0:03:13]} O-O {[%emt 0:01:27]} 7. Nge2 {[%emt 0:00:33]} e6 {[%emt 0:08:
03]} 8. e4 {[%emt 0:07:27]} a6 {[%emt 0:03:21]} 9. f4 {[%emt 0:02:50]} d6 {
[%emt 0:01:43]} 10. O-O {[%emt 0:01:09]} Rb8 {[%emt 0:03:08]} 11. a4 {[%emt 0:
01:03]} Bd7 {[%emt 0:01:07]} 12. Rb1 {[%emt 0:05:58]} Nb4 {[%emt 0:11:54]} 13.
h3 {[%emt 0:05:33]} b5 {[%emt 0:05:22]} 14. axb5 {[%emt 0:00:44]} axb5 {
[%emt 0:00:10]} 15. b3 {[%emt 0:00:23]} Bc6 {[%emt 0:08:00]} 16. g4 {[%emt 0:
15:30]} d5 {[%emt 0:10:02]} 17. e5 {[%emt 0:09:48]} Nd7 {[%emt 0:04:04]} 18.
Nxb5 {[%emt 0:01:07]} Bxb5 {[%emt 0:01:07]} 19. cxb5 {[%emt 0:00:09]} Rxb5 {
[%emt 0:01:04]} 20. Nc3 {[%emt 0:05:20]} Ra5 {[%emt 0:04:50]} 21. g5 {[%emt 0:
02:42]} Nb8 {[%emt 0:09:41]} 22. Na4 {[%emt 0:03:58]} N8a6 {[%emt 0:08:15]} 23.
Be3 {[%emt 0:01:22]} Qb8 {[%emt 0:02:23]} 24. Re1 {[%emt 0:05:28]} Rb5 {
[%emt 0:03:24]} 25. Bf2 {[%emt 0:12:40]} Rc8 {[%emt 0:01:36]} 26. Bf1 {[%emt 0:
04:07]} d4 {[%emt 0:02:15]} 27. Re4 {[%emt 0:05:41]} Nd5 {[%emt 0:01:16]} 28.
Be2 {[%emt 0:00:43]} Nab4 {[%emt 0:01:42]} 29. Qd2 {[%emt 0:01:22]} Bf8 {
[%emt 0:00:34]} 30. Bd1 {[%emt 0:00:25]} Nb6 {[%emt 0:01:43]} 31. Ra1 {[%emt 0:
01:12]} N4d5 {[%emt 0:01:05]} 32. Bc2 {[%emt 0:01:57]} Nxa4 {[%emt 0:01:17]}
33. Rxa4 {[%emt 0:00:22]} Nc3 {[%emt 0:00:36]} 34. Ra1 {[%emt 0:01:51]} Nxe4 {
[%emt 0:00:35]} 35. dxe4 {[%emt 0:00:09]} Qb7 {[%emt 0:00:22]} 36. f5 {[%emt 0:
00:55]} Ra8 {[%emt 0:01:00]} 37. Rf1 {[%emt 0:00:39]} Ra2 {[%emt 0:00:42]} 38.
Qd3 {[%emt 0:00:19]} Rba5 {[%emt 0:00:38]} 39. h4 {[%emt 0:00:40]} Rb2 {
[%emt 0:00:34]} 40. h5 {[%emt 0:00:27]} Raa2 {[%emt 0:01:15]} 41. Bd1 {[%emt 0:
30:09]} Qb4 {[%emt 0:02:29]} 42. fxg6 {[%emt 0:00:00]} Qc3 {[%emt 0:06:54]} 43.
gxf7+ {[%emt 0:00:00]} Kg7 {[%emt 0:01:25]} 44. h6+ {[%emt 0:00:00]} Kh8 {
[%emt 0:03:49]} 45. Qf3 {[%emt 0:00:00]} Qxf3 {[%emt 0:04:35]} 46. Bxf3 {
[%emt 0:00:00]} Ra7 {[%emt 0:00:57]} 47. Bg4 {[%emt 0:00:00]} Rxf7 {[%emt 0:01:
23]} 48. Bxe6 {[%emt 0:00:00]} Rf4 {[%emt 0:01:22]} 49. Bg3 {[%emt 0:00:00]}
Rxf1+ {[%emt 0:00:39]} 50. Kxf1 {[%emt 0:00:00]} d3 {[%emt 0:00:54]} 51. Ke1 {
[%emt 0:00:00]} Re2+ {[%emt 0:02:20]} 52. Kd1 {[%emt 0:00:00]} Re3 {[%emt 0:03:
08]} 53. Be1 {[%emt 0:00:20]} Be7 {[%emt 0:04:03]} 54. Bd5 {[%emt 0:02:38]} Re2
{[%emt 0:02:47]} 55. Bd2 {[%emt 0:03:38]} Rg2 {[%emt 0:00:21]} 56. Bc4 {
[%emt 0:00:43]} Rg1+ {[%emt 0:00:22]} 57. Be1 {[%emt 0:00:03]} Bxg5 {[%emt 0:
00:09]} 58. Bxd3 {[%emt 0:00:40]} Bh4 {[%emt 0:00:25]} 59. Ke2 {[%emt 0:01:13]}
Rxe1+ {[%emt 0:00:11]} 60. Kf3 {[%emt 0:00:04]} Bg5 {[%emt 0:01:05]} 61. Kg4 {
[%emt 0:00:11]} Bxh6 {[%emt 0:00:19]} 62. Kf5 {[%emt 0:00:11]} Kg8 {[%emt 0:00:
18]} 63. Ke6 {[%emt 0:00:19]} Kf8 {[%emt 0:00:13]} 64. Kd5 {[%emt 0:00:19]} Be3
{[%emt 0:00:27]} 65. Bc4 {[%emt 0:00:49]} Ke7 {[%emt 0:00:11]} 0-1

[Event “105th British-ch Major 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.05”]
[Round “9”]
[White “Somton, Anita”]
[Black “Sheppard, Derek A”]
[Result “1/2-1/2”]
[ECO “C13”]
[WhiteElo “1843”]
[BlackElo “1747”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “41”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. e4 {[%emt 0:00:00]} e6 {[%emt 0:00:00]} 2. d4 {[%emt 0:00:00]} d5 {[%emt 0:
00:00]} 3. Nc3 {[%emt 0:00:00]} dxe4 {[%emt 0:00:00]} 4. Nxe4 {[%emt 0:00:05]}
Nf6 {[%emt 0:00:11]} 5. Bg5 {[%emt 0:00:36]} Be7 {[%emt 0:01:22]} 6. Bxf6 {
[%emt 0:02:34]} gxf6 {[%emt 0:02:00]} 7. Nf3 {[%emt 0:01:52]} b6 {[%emt 0:00:
59]} 8. Bb5+ {[%emt 0:03:02]} c6 {[%emt 0:00:26]} 9. Bd3 {[%emt 0:01:01]} Bb7 {
[%emt 0:00:46]} 10. Qe2 {[%emt 0:02:54]} Nd7 {[%emt 0:01:22]} 11. O-O-O {
[%emt 0:01:03]} Qc7 {[%emt 0:00:26]} 12. Kb1 {[%emt 0:03:26]} O-O-O {[%emt 0:
00:25]} 13. Rhe1 {[%emt 0:02:36]} Nf8 {[%emt 0:00:50]} 14. c4 {[%emt 0:03:56]}
f5 {[%emt 0:17:29]} 15. Ned2 {[%emt 0:04:39]} c5 {[%emt 0:03:09]} 16. d5 {
[%emt 0:06:51]} Bf6 {[%emt 0:08:29]} 17. Nb3 {[%emt 0:02:45]} Kb8 {[%emt 0:03:
47]} 18. dxe6 {[%emt 0:01:57]} fxe6 {[%emt 0:01:32]} 19. g3 {[%emt 0:00:52]}
Rg8 {[%emt 0:06:39]} 20. Bc2 {[%emt 0:04:53]} Rxd1+ {[%emt 0:02:25]} 21. Rxd1 {
[%emt 0:07:30]} 1/2-1/2

[Event “105th British-ch Major 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.05”]
[Round “9”]
[White “Wilson, Matthew R”]
[Black “Akeya-Price, Robert A”]
[Result “1/2-1/2”]
[ECO “A13”]
[WhiteElo “1816”]
[BlackElo “1820”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “155”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. c4 {[%emt 0:00:00]} Nf6 {[%emt 0:00:00]} 2. Nf3 {[%emt 0:00:42]} e6 {
[%emt 0:00:10]} 3. b3 {[%emt 0:01:47]} d5 {[%emt 0:00:45]} 4. Bb2 {[%emt 0:00:
12]} Nbd7 {[%emt 0:01:15]} 5. e3 {[%emt 0:00:19]} Be7 {[%emt 0:01:10]} 6. Be2 {
[%emt 0:02:48]} O-O {[%emt 0:00:48]} 7. O-O {[%emt 0:00:03]} c6 {[%emt 0:01:35]
} 8. d4 {[%emt 0:02:44]} Ne4 {[%emt 0:02:52]} 9. Nfd2 {[%emt 0:03:35]} f5 {
[%emt 0:02:03]} 10. f3 {[%emt 0:00:43]} Nxd2 {[%emt 0:02:52]} 11. Nxd2 {
[%emt 0:00:26]} Qe8 {[%emt 0:03:31]} 12. Qc2 {[%emt 0:06:30]} Qh5 {[%emt 0:01:
53]} 13. Rfe1 {[%emt 0:04:10]} g5 {[%emt 0:03:05]} 14. e4 {[%emt 0:04:27]} Bd6
{[%emt 0:09:05]} 15. e5 {[%emt 0:01:19]} Bc7 {[%emt 0:00:21]} 16. Ba3 {[%emt 0:
07:54]} Re8 {[%emt 0:02:59]} 17. cxd5 {[%emt 0:11:15]} Bb6 {[%emt 0:03:28]} 18.
Bb2 {[%emt 0:13:48]} cxd5 {[%emt 0:00:53]} 19. f4 {[%emt 0:00:24]} Qg6 {
[%emt 0:01:35]} 20. Nf3 {[%emt 0:04:00]} h6 {[%emt 0:11:29]} 21. Qd2 {[%emt 0:
00:44]} gxf4 {[%emt 0:05:03]} 22. Qxf4 {[%emt 0:00:28]} Kh7 {[%emt 0:11:59]}
23. Rac1 {[%emt 0:02:08]} Rg8 {[%emt 0:03:31]} 24. g3 {[%emt 0:05:22]} Qg4 {
[%emt 0:05:33]} 25. Kh1 {[%emt 0:04:33]} Qxf4 {[%emt 0:00:37]} 26. gxf4 {
[%emt 0:00:05]} Nf8 {[%emt 0:03:19]} 27. Nh4 {[%emt 0:03:10]} Bd7 {[%emt 0:03:
22]} 28. Red1 {[%emt 0:03:47]} Bc6 {[%emt 0:05:25]} 29. Ba3 {[%emt 0:03:23]}
Nd7 {[%emt 0:01:11]} 30. Bh5 {[%emt 0:02:10]} Rg7 {[%emt 0:04:37]} 31. Nf3 {
[%emt 0:00:05]} Rag8 {[%emt 0:05:02]} 32. Rg1 {[%emt 0:01:04]} Rxg1+ {[%emt 0:
00:28]} 33. Rxg1 {[%emt 0:00:18]} Rxg1+ {[%emt 0:00:08]} 34. Kxg1 {[%emt 0:00:
06]} Kg7 {[%emt 0:00:05]} 35. Kf2 {[%emt 0:00:55]} Bb5 {[%emt 0:00:58]} 36. Ke3
{[%emt 0:00:23]} a5 {[%emt 0:01:22]} 37. Ne1 {[%emt 0:05:55]} Ba7 {[%emt 0:02:
20]} 38. Nd3 {[%emt 0:00:14]} Bxd3 {[%emt 0:01:00]} 39. Kxd3 {[%emt 0:00:02]}
b5 {[%emt 0:00:12]} 40. Be8 {[%emt 0:00:24]} Nf8 {[%emt 0:01:16]} 41. Bxb5 {
[%emt 0:30:49]} Ng6 {[%emt 0:03:01]} 42. Ke3 {[%emt 0:00:00]} Kf7 {[%emt 0:03:
57]} 43. Bd6 {[%emt 0:00:00]} Bb6 {[%emt 0:01:25]} 44. a3 {[%emt 0:00:00]} Ne7
{[%emt 0:00:40]} 45. Bc5 {[%emt 0:00:00]} Bc7 {[%emt 0:00:25]} 46. Bd7 {
[%emt 0:00:00]} Ng6 {[%emt 0:14:34]} 47. a4 {[%emt 0:00:00]} Nh4 {[%emt 0:00:
56]} 48. Kf2 {[%emt 0:00:00]} Bd8 {[%emt 0:01:41]} 49. b4 {[%emt 0:00:00]} axb4
{[%emt 0:00:29]} 50. Bxb4 {[%emt 0:00:00]} Bb6 {[%emt 0:00:18]} 51. Bc5 {
[%emt 0:00:00]} Ba5 {[%emt 0:00:36]} 52. Bb5 {[%emt 0:00:00]} Kg8 {[%emt 0:01:
30]} 53. Be8 {[%emt 0:00:00]} Kg7 {[%emt 0:00:43]} 54. Bh5 {[%emt 0:00:00]} Ng6
{[%emt 0:02:34]} 55. Kg3 {[%emt 0:00:00]} Kf7 {[%emt 0:00:42]} 56. Kf3 {
[%emt 0:00:00]} Kg7 {[%emt 0:00:11]} 57. Bxg6 {[%emt 0:00:00]} Kxg6 {[%emt 0:
00:02]} 58. Ke3 {[%emt 0:00:00]} Kh5 {[%emt 0:00:53]} 59. Bf8 {[%emt 0:00:03]}
Kg6 {[%emt 0:01:25]} 60. Kd3 {[%emt 0:00:27]} h5 {[%emt 0:00:36]} 61. Ba3 {
[%emt 0:00:46]} Kf7 {[%emt 0:02:11]} 62. Bb2 {[%emt 0:00:53]} Ke7 {[%emt 0:00:
22]} 63. Bc3 {[%emt 0:00:12]} Bb6 {[%emt 0:00:50]} 64. a5 {[%emt 0:01:00]} Ba7
{[%emt 0:00:09]} 65. Kc2 {[%emt 0:02:59]} Kd7 {[%emt 0:00:09]} 66. Kb3 {
[%emt 0:00:11]} Kc6 {[%emt 0:00:12]} 67. Ka4 {[%emt 0:00:09]} Bb8 {[%emt 0:01:
02]} 68. Bb2 {[%emt 0:05:28]} Ba7 {[%emt 0:00:30]} 69. Kb4 {[%emt 0:00:09]} Bb8
{[%emt 0:00:14]} 70. Bc3 {[%emt 0:01:52]} Ba7 {[%emt 0:00:05]} 71. Kb3 {
[%emt 0:01:58]} Kb5 {[%emt 0:00:14]} 72. Kc2 {[%emt 0:00:50]} Kc4 {[%emt 0:00:
24]} 73. Kd2 {[%emt 0:00:14]} Bb8 {[%emt 0:01:08]} 74. Bb2 {[%emt 0:00:54]} Kb5
{[%emt 0:00:26]} 75. Bc3 {[%emt 0:00:29]} Kc4 {[%emt 0:00:07]} 76. Kc2 {
[%emt 0:01:22]} Ba7 {[%emt 0:00:04]} 77. Kd2 {[%emt 0:00:33]} Bb8 {[%emt 0:00:
05]} 78. Kc2 {[%emt 0:01:30]} 1/2-1/2

[Event “105th British-ch Major 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.05”]
[Round “9”]
[White “Collins, Jonathan L”]
[Black “Anilkumar, Anantha P”]
[Result “1/2-1/2”]
[ECO “B20”]
[WhiteElo “1804”]
[BlackElo “1903”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “69”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. e4 {[%emt 0:00:00]} c5 {[%emt 0:00:00]} 2. Ne2 {[%emt 0:00:00]} d6 {[%emt 0:
00:00]} 3. g3 {[%emt 0:00:00]} g6 {[%emt 0:00:21]} 4. Bg2 {[%emt 0:00:00]} Bg7
{[%emt 0:00:05]} 5. c3 {[%emt 0:00:18]} e6 {[%emt 0:03:20]} 6. d4 {[%emt 0:00:
28]} cxd4 {[%emt 0:03:06]} 7. cxd4 {[%emt 0:00:02]} Ne7 {[%emt 0:00:33]} 8.
Nbc3 {[%emt 0:01:52]} O-O {[%emt 0:02:33]} 9. Be3 {[%emt 0:01:03]} b6 {[%emt 0:
02:26]} 10. O-O {[%emt 0:01:29]} Bb7 {[%emt 0:02:03]} 11. Qd2 {[%emt 0:00:25]}
d5 {[%emt 0:01:30]} 12. e5 {[%emt 0:05:03]} Nf5 {[%emt 0:02:55]} 13. Nb5 {
[%emt 0:04:56]} Ba6 {[%emt 0:03:08]} 14. Nec3 {[%emt 0:03:34]} Qd7 {[%emt 0:02:
02]} 15. a4 {[%emt 0:00:36]} Nc6 {[%emt 0:03:29]} 16. Rfc1 {[%emt 0:01:37]} Na5
{[%emt 0:02:19]} 17. Qd1 {[%emt 0:07:50]} Nxe3 {[%emt 0:03:58]} 18. fxe3 {
[%emt 0:00:15]} Bh6 {[%emt 0:00:26]} 19. e4 {[%emt 0:06:43]} Bxb5 {[%emt 0:03:
29]} 20. axb5 {[%emt 0:01:41]} dxe4 {[%emt 0:13:12]} 21. Nxe4 {[%emt 0:00:48]}
Be3+ {[%emt 0:00:42]} 22. Kh1 {[%emt 0:00:42]} Qxd4 {[%emt 0:00:16]} 23. Nf6+ {
[%emt 0:08:56]} Kg7 {[%emt 0:00:03]} 24. Qxd4 {[%emt 0:04:10]} Bxd4 {[%emt 0:
00:45]} 25. Bxa8 {[%emt 0:05:46]} Rxa8 {[%emt 0:00:17]} 26. Re1 {[%emt 0:01:51]
} Bxb2 {[%emt 0:01:19]} 27. Ra2 {[%emt 0:01:30]} Bxe5 {[%emt 0:01:51]} 28. Nh5+
{[%emt 0:04:55]} gxh5 {[%emt 0:00:09]} 29. Rxe5 {[%emt 0:00:07]} Rd8 {[%emt 0:
01:38]} 30. Rxh5 {[%emt 0:00:23]} Kg6 {[%emt 0:00:28]} 31. g4 {[%emt 0:01:10]}
Rd4 {[%emt 0:04:37]} 32. h3 {[%emt 0:19:37]} f6 {[%emt 0:06:35]} 33. Kg2 {
[%emt 0:00:59]} Rd7 {[%emt 0:02:56]} 34. Re2 {[%emt 0:01:15]} Rd6 {[%emt 0:01:
58]} 35. Ra2 {[%emt 0:00:33]} 1/2-1/2

[Event “105th British-ch Major 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.05”]
[Round “9”]
[White “Dawson, Euan”]
[Black “Lovell, William Pm”]
[Result “1/2-1/2”]
[ECO “B11”]
[WhiteElo “1785”]
[BlackElo “1754”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “56”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. e4 {[%emt 0:00:00]} c6 {[%emt 0:00:00]} 2. Nc3 {[%emt 0:00:00]} d5 {[%emt 0:
00:00]} 3. Nf3 {[%emt 0:00:00]} Bg4 {[%emt 0:00:00]} 4. h3 {[%emt 0:00:22]}
Bxf3 {[%emt 0:00:33]} 5. Qxf3 {[%emt 0:00:07]} e6 {[%emt 0:00:15]} 6. d3 {
[%emt 0:11:09]} Nf6 {[%emt 0:04:50]} 7. Bf4 {[%emt 0:01:29]} Bb4 {[%emt 0:02:
00]} 8. a3 {[%emt 0:08:09]} Ba5 {[%emt 0:00:45]} 9. b4 {[%emt 0:00:38]} Bb6 {
[%emt 0:01:31]} 10. Na4 {[%emt 0:04:14]} Bc7 {[%emt 0:02:52]} 11. e5 {[%emt 0:
00:48]} Nfd7 {[%emt 0:00:38]} 12. d4 {[%emt 0:00:28]} O-O {[%emt 0:01:59]} 13.
Qg4 {[%emt 0:03:32]} Re8 {[%emt 0:00:49]} 14. Bh6 {[%emt 0:06:25]} g6 {[%emt 0:
00:39]} 15. Bd3 {[%emt 0:01:31]} Qe7 {[%emt 0:04:44]} 16. O-O {[%emt 0:07:13]}
Bd8 {[%emt 0:00:52]} 17. g3 {[%emt 0:02:56]} a5 {[%emt 0:02:00]} 18. c3 {
[%emt 0:00:31]} axb4 {[%emt 0:03:02]} 19. axb4 {[%emt 0:00:06]} b5 {[%emt 0:01:
10]} 20. Nb2 {[%emt 0:00:27]} Rxa1 {[%emt 0:00:47]} 21. Rxa1 {[%emt 0:00:05]}
Nb6 {[%emt 0:01:17]} 22. f4 {[%emt 0:03:35]} Kh8 {[%emt 0:02:35]} 23. f5 {
[%emt 0:03:07]} exf5 {[%emt 0:00:54]} 24. Bxf5 {[%emt 0:01:17]} Rg8 {[%emt 0:
00:32]} 25. Bd3 {[%emt 0:01:47]} Qe6 {[%emt 0:01:22]} 26. Qxe6 {[%emt 0:04:50]}
fxe6 {[%emt 0:00:01]} 27. Rf1 {[%emt 0:00:24]} Re8 {[%emt 0:01:16]} 28. h4 {
[%emt 0:02:23]} N8d7 {[%emt 0:03:52]} 1/2-1/2

[Event “105th British-ch Major 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.05”]
[Round “9”]
[White “Metcalfe, Charlie P”]
[Black “Rushbrooke, Remy”]
[Result “1-0”]
[ECO “E10”]
[WhiteElo “1762”]
[BlackElo “1889”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “101”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. d4 {[%emt 0:00:00]} Nf6 {[%emt 0:06:39]} 2. Nf3 {[%emt 0:00:00]} e6 {
[%emt 0:00:08]} 3. c4 {[%emt 0:00:00]} Nc6 {[%emt 0:00:07]} 4. a3 {[%emt 0:00:
00]} d6 {[%emt 0:00:10]} 5. Nc3 {[%emt 0:00:00]} g6 {[%emt 0:00:08]} 6. e4 {
[%emt 0:02:00]} Bg7 {[%emt 0:00:10]} 7. Be2 {[%emt 0:00:17]} O-O {[%emt 0:00:
19]} 8. Be3 {[%emt 0:03:06]} Nd7 {[%emt 0:00:48]} 9. b4 {[%emt 0:01:18]} e5 {
[%emt 0:01:11]} 10. d5 {[%emt 0:00:26]} Ne7 {[%emt 0:00:05]} 11. Nd2 {[%emt 0:
00:33]} f5 {[%emt 0:00:28]} 12. f3 {[%emt 0:00:05]} Nf6 {[%emt 0:01:16]} 13. c5
{[%emt 0:00:46]} f4 {[%emt 0:02:50]} 14. Bf2 {[%emt 0:00:02]} g5 {[%emt 0:01:
28]} 15. Nc4 {[%emt 0:00:21]} h5 {[%emt 0:04:10]} 16. cxd6 {[%emt 0:02:14]}
cxd6 {[%emt 0:00:05]} 17. Nb5 {[%emt 0:00:10]} Ne8 {[%emt 0:00:42]} 18. Bxa7 {
[%emt 0:01:34]} Ng6 {[%emt 0:01:02]} 19. Nb6 {[%emt 0:10:46]} Rxa7 {[%emt 0:00:
05]} 20. Nxa7 {[%emt 0:00:18]} Qxb6 {[%emt 0:01:07]} 21. Nxc8 {[%emt 0:00:02]}
Qc7 {[%emt 0:00:35]} 22. Rc1 {[%emt 0:00:51]} Qb8 {[%emt 0:00:35]} 23. a4 {
[%emt 0:11:25]} Nf6 {[%emt 0:00:14]} 24. Qc2 {[%emt 0:03:42]} Kh7 {[%emt 0:01:
53]} 25. a5 {[%emt 0:00:46]} Rxc8 {[%emt 0:00:52]} 26. Qxc8 {[%emt 0:00:11]}
Qa7 {[%emt 0:00:04]} 27. Qc3 {[%emt 0:07:18]} Nh4 {[%emt 0:00:09]} 28. Kd2 {
[%emt 0:02:03]} Nxg2 {[%emt 0:02:12]} 29. Rhg1 {[%emt 0:01:53]} Nxd5 {[%emt 0:
00:03]} 30. exd5 {[%emt 0:02:38]} e4 {[%emt 0:00:01]} 31. Qc4 {[%emt 0:03:30]}
Qe3+ {[%emt 0:00:21]} 32. Kc2 {[%emt 0:00:08]} Kh6 {[%emt 0:03:10]} 33. Rxg2 {
[%emt 0:01:49]} exf3 {[%emt 0:00:05]} 34. Bxf3 {[%emt 0:00:24]} Qxf3 {[%emt 0:
00:49]} 35. Re2 {[%emt 0:00:38]} Be5 {[%emt 0:00:04]} 36. Rxe5 {[%emt 0:02:31]}
dxe5 {[%emt 0:00:04]} 37. d6 {[%emt 0:00:05]} Qg4 {[%emt 0:01:17]} 38. Qf7 {
[%emt 0:01:03]} Qe2+ {[%emt 0:00:06]} 39. Kb3 {[%emt 0:01:24]} Qd3+ {[%emt 0:
00:36]} 40. Rc3 {[%emt 0:02:10]} Qb1+ {[%emt 0:00:03]} 41. Ka4 {[%emt 0:32:47]}
Qa1+ {[%emt 0:30:10]} 42. Ra3 {[%emt 0:01:01]} Qd1+ {[%emt 0:00:05]} 43. Rb3 {
[%emt 0:01:21]} Qa1+ {[%emt 0:01:12]} 44. Kb5 {[%emt 0:00:25]} Qh1 {[%emt 0:00:
25]} 45. Qf6+ {[%emt 0:00:57]} Kh7 {[%emt 0:00:05]} 46. Qf5+ {[%emt 0:00:18]}
Kh6 {[%emt 0:00:05]} 47. Qf8+ {[%emt 0:00:43]} Kh7 {[%emt 0:00:14]} 48. Qf7+ {
[%emt 0:01:18]} Kh6 {[%emt 0:00:09]} 49. Rc3 {[%emt 0:00:31]} Qf1+ {[%emt 0:01:
02]} 50. Qc4 {[%emt 0:00:44]} Qd1 {[%emt 0:00:53]} 51. Qe6+ {[%emt 0:00:47]}
1-0

[Event “105th British-ch Major 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.05”]
[Round “9”]
[White “Jamroz, Viktor”]
[Black “Guha, Chirag”]
[Result “1-0”]
[ECO “C63”]
[WhiteElo “1719”]
[BlackElo “1912”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “112”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. e4 {[%emt 0:00:00]} e5 {[%emt 0:00:38]} 2. Nf3 {[%emt 0:00:00]} Nc6 {
[%emt 0:00:07]} 3. Bb5 {[%emt 0:00:00]} f5 {[%emt 0:00:17]} 4. Nc3 {[%emt 0:00:
14]} fxe4 {[%emt 0:01:21]} 5. Nxe4 {[%emt 0:00:09]} d5 {[%emt 0:00:04]} 6. Nxe5
{[%emt 0:00:16]} dxe4 {[%emt 0:00:04]} 7. Nxc6 {[%emt 0:00:13]} Qg5 {[%emt 0:
00:08]} 8. Qe2 {[%emt 0:00:33]} Nf6 {[%emt 0:00:18]} 9. f4 {[%emt 0:00:35]}
Qxf4 {[%emt 0:00:22]} 10. d4 {[%emt 0:03:28]} Qh4+ {[%emt 0:00:20]} 11. g3 {
[%emt 0:00:39]} Qh3 {[%emt 0:00:38]} 12. Nxa7+ {[%emt 0:05:26]} Bd7 {[%emt 0:
05:23]} 13. Bxd7+ {[%emt 0:00:55]} Qxd7 {[%emt 0:02:04]} 14. Nb5 {[%emt 0:00:
58]} c6 {[%emt 0:06:30]} 15. Nc3 {[%emt 0:01:19]} Qxd4 {[%emt 0:02:19]} 16. Be3
{[%emt 0:04:26]} Qe5 {[%emt 0:01:39]} 17. Rd1 {[%emt 0:11:29]} Bb4 {[%emt 0:28:
09]} 18. Bd4 {[%emt 0:09:26]} Qf5 {[%emt 0:02:26]} 19. a3 {[%emt 0:04:01]}
Bxc3+ {[%emt 0:01:13]} 20. Bxc3 {[%emt 0:00:23]} O-O {[%emt 0:00:58]} 21. Rf1 {
[%emt 0:05:56]} Qe6 {[%emt 0:01:12]} 22. Bxf6 {[%emt 0:03:09]} gxf6 {[%emt 0:
07:16]} 23. Rf4 {[%emt 0:04:57]} Rae8 {[%emt 0:04:50]} 24. Qg4+ {[%emt 0:04:14]
} Qxg4 {[%emt 0:12:17]} 25. Rxg4+ {[%emt 0:00:07]} Kf7 {[%emt 0:00:28]} 26.
Rd7+ {[%emt 0:01:06]} Re7 {[%emt 0:07:24]} 27. Rxe7+ {[%emt 0:01:12]} Kxe7 {
[%emt 0:00:06]} 28. Rxe4+ {[%emt 0:00:12]} Kd6 {[%emt 0:00:18]} 29. Kd2 {
[%emt 0:01:34]} Rf7 {[%emt 0:00:44]} 30. Kd3 {[%emt 0:01:55]} f5 {[%emt 0:02:
56]} 31. Rd4+ {[%emt 0:01:40]} Kc5 {[%emt 0:03:02]} 32. c4 {[%emt 0:01:39]} b5
{[%emt 0:02:36]} 33. b4+ {[%emt 0:03:23]} Kb6 {[%emt 0:00:05]} 34. c5+ {
[%emt 0:01:28]} Kc7 {[%emt 0:00:09]} 35. Ke3 {[%emt 0:00:39]} Re7+ {[%emt 0:01:
11]} 36. Kf4 {[%emt 0:00:16]} Re2 {[%emt 0:01:17]} 37. h4 {[%emt 0:05:37]} Rf2+
{[%emt 0:00:15]} 38. Ke3 {[%emt 0:00:47]} Rf1 {[%emt 0:03:12]} 39. Rd3 {
[%emt 0:05:12]} h5 {[%emt 0:03:44]} 40. Ke2 {[%emt 0:03:32]} Ra1 {[%emt 0:00:
51]} 41. Kf3 {[%emt 0:31:12]} Rf1+ {[%emt 0:30:26]} 42. Ke3 {[%emt 0:00:07]}
Kc8 {[%emt 0:00:00]} 43. Rd6 {[%emt 0:00:00]} Kc7 {[%emt 0:00:00]} 44. Rh6 {
[%emt 0:00:00]} Ra1 {[%emt 0:00:00]} 45. Rxh5 {[%emt 0:00:00]} Rxa3+ {[%emt 0:
00:00]} 46. Kf4 {[%emt 0:00:00]} Rb3 {[%emt 0:00:00]} 47. Rxf5 {[%emt 0:00:00]}
Rxb4+ {[%emt 0:00:00]} 48. Kg5 {[%emt 0:00:00]} Rc4 {[%emt 0:00:00]} 49. h5 {
[%emt 0:00:00]} b4 {[%emt 0:00:00]} 50. h6 {[%emt 0:00:00]} Rc1 {[%emt 0:00:00]
} 51. h7 {[%emt 0:00:00]} Rh1 {[%emt 0:00:00]} 52. Rf7+ {[%emt 0:00:00]} Kb8 {
[%emt 0:00:00]} 53. Rf8+ {[%emt 0:00:00]} Kc7 {[%emt 0:00:00]} 54. h8=Q {
[%emt 0:00:00]} Rxh8 {[%emt 0:00:00]} 55. Rxh8 {[%emt 0:00:00]} b3 {[%emt 0:00:
00]} 56. Rh1 {[%emt 0:00:00]} Kd7 {[%emt 0:00:00]} 1-0

[Event “105th British-ch Major 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.05”]
[Round “9”]
[White “Robertson, Jim”]
[Black “Johnson, Paul A”]
[Result “0-1”]
[ECO “D00”]
[WhiteElo “1604”]
[BlackElo “1842”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “78”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. d4 {[%emt 0:00:00]} Nf6 {[%emt 0:00:00]} 2. e3 {[%emt 0:00:00]} d5 {[%emt 0:
00:17]} 3. Bd3 {[%emt 0:00:00]} e6 {[%emt 0:01:17]} 4. f4 {[%emt 0:00:09]} c5 {
[%emt 0:00:19]} 5. c3 {[%emt 0:00:07]} Nc6 {[%emt 0:00:45]} 6. Nf3 {[%emt 0:00:
18]} Qc7 {[%emt 0:00:39]} 7. Ne5 {[%emt 0:00:53]} Be7 {[%emt 0:01:25]} 8. Nd2 {
[%emt 0:00:33]} Bd7 {[%emt 0:02:20]} 9. O-O {[%emt 0:00:53]} g6 {[%emt 0:01:32]
} 10. Qe2 {[%emt 0:03:21]} Nxe5 {[%emt 0:01:37]} 11. fxe5 {[%emt 0:00:21]} Nh5
{[%emt 0:00:19]} 12. Nf3 {[%emt 0:06:32]} O-O-O {[%emt 0:01:08]} 13. Bd2 {
[%emt 0:01:17]} Rdf8 {[%emt 0:02:28]} 14. e4 {[%emt 0:04:23]} h6 {[%emt 0:01:
05]} 15. exd5 {[%emt 0:01:57]} exd5 {[%emt 0:00:10]} 16. dxc5 {[%emt 0:04:03]}
Bxc5+ {[%emt 0:00:16]} 17. Be3 {[%emt 0:00:49]} Nf4 {[%emt 0:01:04]} 18. Qd2 {
[%emt 0:01:47]} Nxd3 {[%emt 0:00:54]} 19. Qxd3 {[%emt 0:00:09]} Bf5 {[%emt 0:
02:53]} 20. Qe2 {[%emt 0:00:17]} Re8 {[%emt 0:02:31]} 21. Qf2 {[%emt 0:06:09]}
Bxe3 {[%emt 0:02:13]} 22. Qxe3 {[%emt 0:00:08]} Kb8 {[%emt 0:01:52]} 23. Qd4 {
[%emt 0:11:07]} Be4 {[%emt 0:00:25]} 24. Rae1 {[%emt 0:00:18]} Re7 {[%emt 0:03:
40]} 25. e6 {[%emt 0:11:19]} Rhe8 {[%emt 0:00:05]} 26. exf7 {[%emt 0:00:49]}
Rxf7 {[%emt 0:00:08]} 27. Nd2 {[%emt 0:00:56]} Rfe7 {[%emt 0:03:51]} 28. Nxe4 {
[%emt 0:08:35]} dxe4 {[%emt 0:00:14]} 29. Re3 {[%emt 0:03:46]} Rd8 {[%emt 0:00:
26]} 30. Qb4 {[%emt 0:01:02]} a5 {[%emt 0:01:34]} 31. Qb5 {[%emt 0:01:33]} Re5
{[%emt 0:00:46]} 32. Qe2 {[%emt 0:01:48]} Qb6 {[%emt 0:01:12]} 33. Kh1 {
[%emt 0:10:37]} Rde8 {[%emt 0:05:24]} 34. g4 {[%emt 0:01:05]} h5 {[%emt 0:00:
57]} 35. Re1 {[%emt 0:05:11]} hxg4 {[%emt 0:00:42]} 36. Qxg4 {[%emt 0:01:32]}
Qxb2 {[%emt 0:02:10]} 37. Qxg6 {[%emt 0:00:42]} Qxa2 {[%emt 0:01:15]} 38. Rxe4
{[%emt 0:11:37]} Rxe4 {[%emt 0:00:22]} 39. Rxe4 {[%emt 0:02:35]} Qb1+ {[%emt 0:
00:08]} 0-1

[Event “105th British-ch Major 2018”]
[Site “Hull”]
[Date “2018.08.05”]
[Round “9”]
[White “Miga, Tomasz”]
[Black “Davis, Holden”]
[Result “0-1”]
[ECO “A48”]
[BlackElo “1782”]
[Annotator “NA”]
[PlyCount “136”]
[EventDate “2018.07.28”]
[EventType “swiss”]
[EventCountry “GBR”]
[SourceTitle “playchess.com”]
[Source “ChessBase”]
[SourceQuality “1”]
[TimeControl “40/5400+30:1800+30”]

1. d4 {[%emt 0:00:00]} Nf6 {[%emt 0:00:04]} 2. Nf3 {[%emt 0:00:00]} g6 {
[%emt 0:00:07]} 3. Bf4 {[%emt 0:00:00]} Bg7 {[%emt 0:00:06]} 4. e3 {[%emt 0:00:
10]} d6 {[%emt 0:00:05]} 5. Bd3 {[%emt 0:00:22]} O-O {[%emt 0:00:09]} 6. h3 {
[%emt 0:00:04]} c5 {[%emt 0:00:08]} 7. c3 {[%emt 0:00:17]} cxd4 {[%emt 0:00:08]
} 8. exd4 {[%emt 0:00:58]} Qb6 {[%emt 0:00:46]} 9. Qb3 {[%emt 0:00:00]} Nbd7 {
[%emt 0:01:07]} 10. O-O {[%emt 0:00:44]} Re8 {[%emt 0:00:41]} 11. Re1 {[%emt 0:
02:45]} Qxb3 {[%emt 0:05:57]} 12. axb3 {[%emt 0:00:10]} b6 {[%emt 0:05:58]} 13.
Ba6 {[%emt 0:03:33]} Bxa6 {[%emt 0:00:06]} 14. Rxa6 {[%emt 0:00:13]} Nb8 {
[%emt 0:00:30]} 15. Ra4 {[%emt 0:08:09]} Nc6 {[%emt 0:01:27]} 16. Nbd2 {
[%emt 0:03:37]} Nd5 {[%emt 0:06:45]} 17. Bg3 {[%emt 0:01:46]} a5 {[%emt 0:00:
47]} 18. Raa1 {[%emt 0:01:38]} h6 {[%emt 0:03:14]} 19. Nc4 {[%emt 0:02:45]} b5
{[%emt 0:07:53]} 20. Ne3 {[%emt 0:01:25]} Nxe3 {[%emt 0:00:55]} 21. Rxe3 {
[%emt 0:00:10]} d5 {[%emt 0:02:00]} 22. Kf1 {[%emt 0:06:56]} e6 {[%emt 0:01:11]
} 23. Ke2 {[%emt 0:03:26]} Ra6 {[%emt 0:01:03]} 24. Kd3 {[%emt 0:01:04]} Rea8 {
[%emt 0:00:19]} 25. Ree1 {[%emt 0:03:03]} a4 {[%emt 0:00:11]} 26. b4 {[%emt 0:
01:05]} Ne7 {[%emt 0:06:09]} 27. Ra3 {[%emt 0:03:55]} Nf5 {[%emt 0:01:34]} 28.
Bh2 {[%emt 0:00:30]} Bf8 {[%emt 0:00:12]} 29. g4 {[%emt 0:01:31]} Ne7 {[%emt 0:
01:30]} 30. Rea1 {[%emt 0:05:40]} Nc8 {[%emt 0:00:06]} 31. Nd2 {[%emt 0:03:19]}
Bd6 {[%emt 0:01:09]} 32. Bxd6 {[%emt 0:00:37]} Nxd6 {[%emt 0:00:05]} 33. f3 {
[%emt 0:09:13]} f6 {[%emt 0:00:08]} 34. b3 {[%emt 0:04:27]} Kf7 {[%emt 0:00:11]
} 35. c4 {[%emt 0:02:50]} dxc4+ {[%emt 0:01:00]} 36. bxc4 {[%emt 0:00:21]}
bxc4+ {[%emt 0:00:05]} 37. Nxc4 {[%emt 0:00:25]} Nb5 {[%emt 0:00:08]} 38. R3a2
{[%emt 0:00:54]} Rd8 {[%emt 0:00:16]} 39. Ke3 {[%emt 0:06:50]} Rxd4 {[%emt 0:
01:32]} 40. Na3 {[%emt 0:00:42]} Rxb4 {[%emt 0:01:00]} 41. Nxb5 {[%emt 0:31:24]
} Rxb5 {[%emt 0:30:08]} 42. Rxa4 {[%emt 0:00:13]} Rb3+ {[%emt 0:00:08]} 43. Kf4
{[%emt 0:00:28]} g5+ {[%emt 0:00:23]} 44. Kg3 {[%emt 0:00:19]} Rxa4 {[%emt 0:
01:31]} 45. Rxa4 {[%emt 0:00:13]} Kg6 {[%emt 0:01:53]} 46. Ra6 {[%emt 0:00:29]}
e5 {[%emt 0:00:34]} 47. Ra4 {[%emt 0:01:32]} h5 {[%emt 0:00:17]} 48. gxh5+ {
[%emt 0:09:34]} Kxh5 {[%emt 0:00:09]} 49. Kg2 {[%emt 0:01:37]} Rb2+ {[%emt 0:
00:08]} 50. Kg1 {[%emt 0:01:41]} Rd2 {[%emt 0:00:51]} 51. Ra6 {[%emt 0:03:20]}
Kg6 {[%emt 0:00:15]} 52. Ra4 {[%emt 0:02:25]} Rd4 {[%emt 0:01:24]} 53. Ra2 {
[%emt 0:00:21]} Kf5 {[%emt 0:00:25]} 54. Kg2 {[%emt 0:01:04]} Kf4 {[%emt 0:00:
17]} 55. Re2 {[%emt 0:01:02]} f5 {[%emt 0:00:30]} 56. Rb2 {[%emt 0:05:41]} Rd3
{[%emt 0:01:53]} 57. Rb4+ {[%emt 0:00:23]} e4 {[%emt 0:03:18]} 58. fxe4 {
[%emt 0:00:53]} Rd2+ {[%emt 0:00:05]} 59. Kg1 {[%emt 0:00:00]} fxe4 {[%emt 0:
00:00]} 60. Rc4 {[%emt 0:00:00]} Kg3 {[%emt 0:00:00]} 61. Kf1 {[%emt 0:00:00]}
Kf3 {[%emt 0:00:00]} 62. Ke1 {[%emt 0:00:00]} Rh2 {[%emt 0:00:00]} 63. Rc5 {
[%emt 0:00:00]} Kf4 {[%emt 0:00:00]} 64. Rc3 {[%emt 0:00:00]} e3 {[%emt 0:00:
00]} 65. Rc4+ {[%emt 0:00:00]} Kf3 {[%emt 0:00:00]} 66. Kd1 {[%emt 0:00:00]}
e2+ {[%emt 0:00:00]} 67. Kd2 {[%emt 0:00:00]} Kf2 {[%emt 0:00:00]} 68. Re4 {
[%emt 0:00:00]} Kf1 {[%emt 0:00:00]} 0-1


Final Ranking after 9 Rounds

Rk. SNo Name sex FED Rtg Club/City Pts.
1 6
CM Villiers Thomas ENG 2173 Muswell Hill 7,5
2 5
Stoyanov Viktor ENG 2177 Battersea 7,0
12
FM Smith Andrew P IRL 2102 Bourne End 7,0
4 2
Willow Jonah B ENG 2265 West Nottingham 6,5
8
Ogunshola Olugbemiga (Ben) NGR 2143 4ncl The Pitstop 6,5
6 1
FM Teh Eu Wen Aron MAS 2286 None 6,0
4
Cooper John G ENG 2192 Hull 6,0
9
Rocco Federico ENG 2140 Hendon 6,0
10
Janiszewski Maciej POL 2130 Ks Dors Ruda Slaska 6,0
11
Starley Robert ENG 2107 Leeds Uni 6,0
14
Brewer Callum D ENG 2064 Brighton & Hove 6,0
16
Yoon Jacob D ENG 2039 City Of London School 6,0
22
Modi Shyam Jagdish ENG 1973 None 6,0
14 3
Jones Steven A ENG 2203 Basingstoke 5,5
13
Shaw Peter ENG 2093 Wakefield 5,5
20
Jaufarally Nadia w ENG 1988 D & D Utd 5,5
21
Cocks Elliot ENG 1985 Chelmsford 5,5
26
Vleeshhouwer Douglas ENG 1946 Beverley 5,5
30
CM Royal Shreyas ENG 1927 None 5,5
47
Ramaiya Anshu ENG 1846 Surrey 5,5
21 7
Taylor Adam A ENG 2146 Imperial College London 5,0
19
Boswell Jacob Connor ENG 1992 Cheddleton & Leek 5,0
23
AIM Rice Chris B ENG 1972 4ncl Csc 5,0
25
Cusick Peter W ENG 1947 Grantham 5,0
28
Gardiner Eric D ENG 1939 None 5,0
31
Salmons Calum ENG 1923 Brighton 5,0
34
Whitehead Mark A ENG 1906 Rochdale 5,0
40
Hubbard Michael ENG 1888 None 5,0
46
Cowan Richard M ENG 1865 None 5,0
63
Metcalfe Charlie P ENG 1762 Ccf 5,0
67
Jamroz Viktor ENG 1719 None 5,0
32 17
Jayawarna Nugith ENG 2013 Heywood 4,5
24
Nelson Omowale A JAM 1966 None 4,5
32
Garnett John S ENG 1916 The Buffs 4,5
36
Anilkumar Anantha P (Jnr) ENG 1903 Kjca Kings 4,5
42
WCM Camp Imogen Al w WLS 1874 Colwyn Bay 4,5
44
Ruane Brendan J ENG 1868 Hastings & St Leonards 4,5
51
Karia Rishul ENG 1836 None 4,5
56
Collins Jonathan L ENG 1804 Bury St Edmunds 4,5
60
Brown Tom ENG 1781 Braunstone 4,5
41 29
Modi Kishan J ENG 1938 None 4,0
33
Guha Chirag WLS 1912 Sutton Coldfield 4,0
35
Howell Oliver W ENG 1905 Sussex Juniors 4,0
39
Rushbrooke Remy ENG 1889 Tilted Towers 4,0
41
Evans Nicholas Thomas WLS 1885 4,0
43
Cawston M John ENG 1871 Yorkshire Terriers 4,0
45
Mccarthy Damian ENG 1867 Culcheth 4,0
50
Johnson Paul A ENG 1842 York Ri 4,0
52
Akeya-Price Robert A ENG 1820 Coulsdon 4,0
54
Kirupakaran Vishnu ENG 1812 None 4,0
55
Turner Tim M ENG 1805 Beverley/Yorkshire Terriers 4,0
59
Davis Holden ENG 1782 Penrith 4,0
53 18
Warren Alex M ENG 2011 Farnham 3,5
27
Forster Matthew ENG 1940 Sussex Junior Chess 3,5
37
Holton Jake ENG 1901 None 3,5
38
Nayak Raghav ENG 1901 Westminster School 3,5
48
WCM Sivarajasingam Venetia w WLS 1843 Cardiff 3,5
53
Wilson Matthew R ENG 1816 None 3,5
64
Lovell William Pm ENG 1754 St Paul’s School 3,5
60 49
Somton Anita w ENG 1843 West Nottingham 3,0
57
Easwar Dhruv ENG 1793 None 3,0
58
Dawson Euan SCO 1785 Castlehill Dundee 3,0
61
WCM Sivarajasingam Shayanna w WLS 1780 Cardiff 3,0
62
Milewska Agnieszka w ENG 1778 Ealing 3,0
65
Thatte Nishchal ENG 1748 Ealing 3,0
66
Sheppard Derek A ENG 1747 Hull 3,0
69
Volovich Julia w ENG 1651 None 3,0
71
Watson Steven L ENG 1613 None 3,0
72
Robertson Jim SCO 1604 East Kilbride 3,0
76
Miga Tomasz POL 0 White Knights 3,0
71 70
Verma Shlok ENG 1623 Orpington 2,5
73
Hussain Adam ENG 1557 Carrick 2,5
73 15
Orgler Philipp AUT 2050 Hendon 2,0
68
Tomy Jeff ENG 1683 Watford 2,0
75 74
Bettley Andrew D ENG 158 St Andrews Hull 0,0
75
Webster Vivien ENG 135 Calderdale 0,0
77
Thatte Nandinee w ENG 1282 0,0

Links